HOTĂRÂRE nr. 633 din 29 mai 2003privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 11 iunie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi al art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor a activităţii "Operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase", denumita în continuare Activitatea.  +  Articolul 2 (1) Activitatea consta în: a) autorizarea persoanelor fizice şi juridice să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, în condiţiile legii; b) efectuarea operaţiunilor de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase sau aliaje ale acestora, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate; c) efectuarea operaţiunilor de analiza şi expertizare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase sau aliaje ale acestora şi pietre preţioase, potrivit legii; d) stabilirea şi aprobarea, potrivit legii, pe bază de tarife proprii, a marcilor utilizate de fabricanti, exportatori, importatori şi, după caz, comercianţi, a modelului marcii de garanţie proprie, precum şi a condiţiilor de înregistrare a acestora; e) emiterea de norme interne şi norme tehnice de lucru, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu avizul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului; f) stabilirea tarifelor pentru activităţile proprii de analiza, marcare şi expertizare, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu avizul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului; g) dispunerea suspendării şi, după caz, retragerii autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, în condiţiile prevăzute de lege. Suspendarea, respectiv retragerea, se dispune prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; h) acordarea de consultanţa de specialitate şi organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, în domeniul sau de activitate, pe bază de tarife proprii, pentru persoanele fizice şi juridice interesate; i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii în domeniul sau de activitate, stabilite prin acte normative. (2) Activitatea se încadrează la acelaşi capitol bugetar în care este încadrat şi ordonatorul de credite care a înfiinţat-o.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea Activităţii se realizează integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale Activităţii se constituie din: a) taxe de autorizare a persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase; b) tarife percepute pentru activităţi de analiza şi expertizare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; c) tarife pentru stabilirea, aprobarea şi înregistrarea marcilor utilizate de persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni de marcare a metalelor preţioase şi a aliajelor acestora; d) tarife pentru marcarea metalelor preţioase şi aliajelor acestora; e) veniturile realizate din activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. h); f) dobânzi încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile prevăzute la lit. a)-e); g) donaţii şi sponsorizări. (3) Cheltuielile curente şi de capital efectuate pentru realizarea Activităţii se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 4 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Activităţii se aproba o dată cu bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.  +  Articolul 5 (1) Execuţia de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se realizează prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Raportarea execuţiei de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 6Conducerea Activităţii este asigurata de un director, numit prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în subordinea directa a acestuia, cu avizul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 7 (1) Numărul şi structura organizatorică a personalului Activităţii se vor stabili, în funcţie de volumul activităţilor desfăşurate, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu avizul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (2) Salarizarea personalului Activităţii se face în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Angajarea personalului se face pe bază de examen ori concurs, după caz, în condiţiile legii, peste numărul de posturi aprobat pentru Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor prin actul normativ de organizare şi funcţionare. (4) Pentru efectuarea unor activităţi specifice pot fi cooptati, pe perioada determinata, specialişti din alte sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie remunerată conform prevederilor legale.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor va pune la dispoziţia Activităţii, pentru desfăşurarea de activităţi specifice, un număr de 3 autoturisme şi o autospeciala pentru transport de valori, cu un consum normat de carburanţi de 360 litri/luna pentru fiecare dintre acestea. (2) Cu numărul de autovehicule prevăzut la alin. (1) se suplimenteaza parcul aflat în dotarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (3) Nu se considera depasire a consumului normat de carburanţi consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea totală de combustibil normata, în raport cu numărul de autovehicule aprobat.  +  Articolul 9Activităţile prevăzute la art. 2, aflate în derulare, vor fi desfăşurate în continuare în condiţiile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuPreşedinteleAutorităţii Naţionale pentruProtecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de statBucureşti, 29 mai 2003.Nr. 633.──────────────────