NORME METODOLOGICE din 29 mai 2003privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 10 iunie 2003   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, denumite în continuare norme, reglementează cadrul organizatoric şi metodologia unitară în vederea asigurării accesului egal la creditare al oricărei persoane fizice sau juridice de drept privat, în scopul realizării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute.  +  Articolul 2Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice evalueaza documentaţiile prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat în vederea obţinerii de credite pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute, fundamentează necesarul de credite şi propune priorităţile.  +  Articolul 3 (1) În conformitate cu dispoziţiile prezentelor norme, Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice acorda următoarele tipuri de credite: credite fără dobânda, cu dobânda redusă sau cu dobânda pieţei. (2) Durata de creditare se stabileşte în funcţie de anvergura lucrărilor întreprinse, astfel: a) pentru credite integrale: 10 ani; b) pentru credite parţiale: 5 ani.  +  Capitolul 2 Constituirea fondului de creditare şi gestionarea acestuia  +  Articolul 4Fondul de creditare necesar efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, denumit în continuare Fond de creditare, este constituit din: a) sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.309/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia; b) alte surse obţinute în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) lit. f)' din Legea nr. 422/2001; c) sumele încasate din rambursarile creditelor acordate în conformitate cu prevederile prezentelor norme şi plata dobânzilor aferente acestor credite.  +  Articolul 5 (1) Fondul de creditare este gestionat de către Ministerul Culturii şi Cultelor, prin intermediul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, în conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001. (2) Operaţiunile de încasări şi plati privind constituirea şi utilizarea Fondului de creditare se înregistrează distinct în contabilitatea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice şi a persoanelor juridice de drept privat beneficiare.  +  Articolul 6 (1) Toate operaţiunile de încasări şi plati din Fondul de creditare se vor efectua prin contul 5009 "Disponibil al instituţiilor finanţate de la bugetul de stat", deschis pe seama Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice la Trezoreria Sectorului 4. (2) Disponibilităţile Fondului de creditare rămase neutilizate la data de 31 decembrie a fiecărui an se reportează integral în anul următor pentru a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul 3 Condiţii şi criterii de acordare a creditelor  +  Articolul 7Solicitarea unui credit din Fondul de creditare se poate face în următoarele condiţii: a) persoana fizica sau juridică de drept privat solicitanta deţine un imobil monument istoric, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001; b) starea fizica a imobilului monument istoric prevăzut la lit. a) impune întreprinderea unei lucrări de protejare, asa cum aceasta este definită în art. 2 alin. (3) din Legea nr. 422/2001; c) existenta unui proiect de specialitate privind protejarea imobilului monument istoric, la nivel de expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie, conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de consolidare-restaurare, după caz; d) existenta, după caz, a unor surse de finanţare a lucrării, altele decât cele obţinute prin intermediul creditului; e) capacitatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat de a dispune de resurse proprii cu caracter de permanenta; f) monumentul istoric sa nu constituie obiectul unui litigiu; g) monumentul istoric sa nu se afle sub sechestru; h) monumentul istoric sa nu fie ipotecat.  +  Articolul 8Acordarea creditelor persoanelor fizice sau juridice de drept privat deţinătoare de monumente istorice se efectuează în baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 9 (1) În funcţie de punctajul obţinut prin evaluarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 1, persoanele fizice sau juridice de drept privat deţinătoare de monumente istorice pot beneficia de credite astfel: a) credit fără dobânda: punctaj între 95-100 de puncte; b) credit cu dobânda redusă faţă de dobânda pieţei:- cu 75% pentru un punctaj cuprins între 71-95 de puncte;- cu 50% pentru un punctaj cuprins între 50-70 de puncte;- cu 25% pentru un punctaj cuprins între 21-45 de puncte; c) credit cu dobânda pieţei: punctaj minim 20 de puncte. (2) În funcţie de punctajul obţinut la criteriul 6 din anexa nr. 1, persoanele fizice sau juridice de drept privat deţinătoare de monumente istorice pot beneficia de credite integrale sau parţiale, astfel: a) credite integrale: pentru lucrările care nu au nici o sustinere în programele naţionale, internaţionale sau sponsorizare; b) credite parţiale:- 75% pentru lucrări cofinantate din surse proprii (6- 10 puncte);- 50% pentru lucrări cofinantate din alte surse (11-15 puncte). (3) Valoarea maxima a creditului, ce poate fi acordată unui singur beneficiar, persoana fizica sau juridică de drept privat, pentru efectuarea lucrării de protejare la monumentul istoric deţinut, este de 10% din suma disponibilă pentru acordarea de credite.  +  Capitolul 4 Procedura acordării creditelor  +  Articolul 10Analiza şi evaluarea documentaţiilor prezentate de persoanele fizice şi juridice de drept privat în vederea obţinerii de credite în condiţiile prezentelor norme, precum şi stabilirea prioritatilor de creditare se fac de către Biroul evaluare documentaţii din cadrul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice.  +  Articolul 11 (1) Solicitanţii de credite depun la sediul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, în luna ianuarie a fiecărui an, un dosar conţinând următoarele documente: a) cerere justificativă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; b) declaraţie pe propria răspundere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; c) acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului şi ale familiei sale; d) declaraţie pe propria răspundere a debitorului, cuprinzând veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare, precum şi alte documente justificative din care să rezulte ca solicitantul dispune de sumele necesare restituirii creditului; e) dovada existenţei şi a altor surse de finanţare proprii sau oferite de terţi, după caz; f) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte ca monumentul istoric:- nu face obiectul unui litigiu;- nu se afla sub sechestru;- nu este ipotecat; g) extras din registrul de publicitate imobiliară privind monumentul istoric şi copie legalizată de pe titlul de proprietate asupra imobilului monument istoric; h) copie legalizată de pe actul juridic în temeiul căruia persoana fizica sau juridică de drept privat, indreptatita potrivit legii, deţine imobilul monument istoric; i) proiect de specialitate pentru lucrări de consolidare-restaurare, la nivel de expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie, conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de consolidare-restaurare, după caz; j) documentaţii de specialitate pentru lucrări de componente artistice, întocmite conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice; k) memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei actuale; l) deviz estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate; m) situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării - descriere şi finanţare, după caz; n) memoriu de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor în baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1; o) plan de finanţare întocmit în baza graficului de eşalonare a lucrărilor din care să rezulte asigurarea integrală a lucrărilor necesare, conform documentaţiei; p) alte acte în susţinerea cererii. (2) Data limita de depunere a documentaţiei prevăzute la alin. (1) este ultima zi lucrătoare a lunii ianuarie.  +  Articolul 12 (1) În termen de 15 zile de la expirarea datei prevăzute la art. 11 alin. (2), Biroul evaluare documentaţii verifica dosarele şi solicita depunatorilor completarea acestora în situaţia în care acestea sunt incomplete în raport cu cerinţele prezentelor norme. (2) În termen de 30 de zile de la data depunerii dosarelor, Biroul evaluare documentaţii verifica conţinutul acestora şi, în funcţie de criteriile prevăzute la art. 8, selectioneaza persoanele fizice şi juridice de drept privat care îndeplinesc condiţiile de creditare, precum şi categoriile de credit de care va beneficia fiecare, conform dispoziţiilor prezentelor norme. (3) Lista cu persoanele fizice şi juridice selecţionate, însoţită de un raport de verificare şi evaluare, este transmisă Biroului creditare din cadrul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, care, în termen de 15 zile de la data primirii, întocmeşte Lista anuală de prioritati. (4) Lista anuală de prioritati este stabilită în baza raportului de evaluare şi verificare, precum şi în funcţie de mărimea Fondului de creditare. (5) La stabilirea prioritatilor vor fi avute în vedere şi dispoziţiile art. 53 lit. a) din Legea nr. 422/2001, conform cărora creditele pentru efectuarea lucrărilor de protejare se acordă cu prioritate proprietarilor sau administratorilor care pun la dispoziţia publicului monumentele istorice pentru vizitare şi pentru realizarea unor proiecte şi programe culturale. (6) Lista anuală de prioritati este aprobată prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 13În baza Listei anuale de prioritati, Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, prin intermediul Biroului creditare, încheie contractele de creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditelor aprobate, în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 14Contractul de creditare conţine clauze specifice privind: a) durata acordării creditului; b) tipul creditului, conform art. 3; c) drepturile şi obligaţiile părţilor; d) modalitatea de acordare a creditului, în una sau mai multe transe, egale sau diferite; e) etapele de derulare a lucrării de protejare; f) constituirea ipotecii asupra imobilului în cauza, care durează până la restituirea integrală a creditului; g) constituirea de garanţii suplimentare, constând în titluri de valoare, precum: poliţe, cambii, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.; h) modalităţile de rambursare a creditului, în una sau mai multe transe, egale sau diferite; i) modificarea şi încetarea contractului; j) neplata la scadenta a creditului şi a dobânzilor aferente; k) autentificarea contractului.  +  Capitolul 5 Obligaţii ale beneficiarilor de credite  +  Articolul 15Persoana fizica sau juridică de drept privat beneficiara a creditului are următoarele obligaţii: a) sa comunice Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice contul în care urmează a fi virata suma aprobată prin contractul de creditare, precum şi unitatea bancară la care acesta este deschis; b) sa folosească creditul aprobat exclusiv pentru lucrările cuprinse în documentaţia de proiectare/de specialitate avizate de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice; c) să respecte etapele realizării lucrărilor cuprinse în documentaţia de proiectare/de specialitate, asa cum sunt prevăzute în contractul de creditare; d) sa întocmească exact şi corect toate documentele justificative privind utilizarea sumei alocate şi să le prezinte creditorului ori de câte ori îi sunt solicitate pe durata derulării contractului; e) sa accepte controlul şi verificările în legătură cu modul de utilizare a sumelor din creditul acordat; f) să respecte actele normative în vigoare care reglementează domeniul monumentelor istorice; g) să respecte actele normative în vigoare care reglementează execuţia, dirigentarea şi recepţia lucrărilor.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) Pe durata acordării creditului, reprezentanţii Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, precum şi împuterniciţii Ministerului Culturii şi Cultelor au obligaţia sa urmărească îndeplinirea condiţiilor prevăzute în contractul de credit, referitoare la destinaţia sumelor avansate, respectiv utilizarea acestora în conformitate cu planurile întocmite pentru realizarea lucrării de protecţie la monumentul istoric deţinut, respectarea planului de finanţare întocmit în baza graficului de eşalonare a lucrărilor, rambursarea la scadenta a ratelor de credit, plata dobânzilor aferente şi bonitatea împrumutatului. (2) În cazul în care în urma controlului efectuat în condiţiile alin. (1) se constata încălcarea prevederilor prezentelor norme şi/sau a clauzelor contractului de credit, Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, în termen de 10 zile de la data constatării, trimite beneficiarului creditului o notificare prin scrisoare recomandată, prin care i se aduce la cunoştinţa că nu şi-a executat obligaţiile contractuale. (3) În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, se constată că beneficiarul creditului nu a îndeplinit sau a îndeplinit în mod necorespunzător obligaţiile contractuale, contractul de credit se considera reziliat de plin drept şi creditul devine scadent împreună cu dobânzile aferente, conform contractului de credit.  +  Articolul 17La terminarea lucrărilor executate din sumele acordate din Fondul de creditare, beneficiarii prezintă Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice toate documentele justificative, tehnice şi economice cu privire la cheltuirea acestor sume.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1CRITERII DE ACORDARE A CREDITELOR
    Nr. crt.CriteriiPunctaj minimPunctaj maximObservaţii
    1.Categoria monumentului istoric25- grupa A: 5 puncte
    - grupa B: 2 puncte
    2.Starea fizică a monumentului istoric215- precolaps: 15 puncte
    - degradare generalizată: 7 puncte
    - degradare structurală: 2 puncte
    - degradare arhitecturală: 2 puncte
    - degradarea compoziţiei artistice: 2 puncte
    - ruină istorică: 2 puncte
    - degradare funcţională: 1 punct
    3.Amplasarea monumentului istoric într-o zonă cu risc seismic ridicat-10  
    4.Amplasarea monumentului istoric în zona de protecţie sau în vecinătatea unor monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial-5  
    5.Amplasarea monumentului istoric într-o zonă construită, protejată, de interes naţional-5  
    6.Cofinanţare prin includerea monumentului istoric în programe naţionale şi/sau internaţionale, prin sponsorizare/cofinanţare din alte surse, cofinanţare de către proprietar din surse proprii525- programe internaţionale: 10 puncte
    - programe naţionale: 5 puncte
    - sponsorizare/cofinanţare din alte surse/cofinanţare din surse proprii: 15 puncte
    ▪ 75%: 5 puncte
    ▪ 50%: 10 puncte
    ▪ 25%: 15 puncte
    ▪ < 25%: 0 puncte
    7.Destinaţia monumentului istoric515- social-culturală/de cult/ învăţământ/sănătate/de binefacere: 15 puncte
    - alte funcţiuni/locuinţă: 5 puncte
    8.Posibilităţi de concentrare a eforturilor şi de finalizare a lucrărilor în termen scurt comparativ cu anvergura lucrărilor110- 1-2 ani: 10 puncte
    - 2-3 ani: 7 puncte
    - 3-4 ani: 5 puncte
    - 5 ani: 3 puncte
    - > 5 ani: 1 punct
    9.Capacitatea de întreţinere şi de protejare a monumentului istoric după execuţia lucrărilor55- întreţinere şi protejare: 5 puncte
    10.Capacitatea de utilizare a monumentului istoric după execuţia lucrărilor - plan de management-5- plan de management: 5 puncte
      TOTAL PUNCTAJ:20100  
   +  Anexa 2Nr. ..........Data .........CERERE-TIP DE ÎNSCRIERECătre Oficiul Naţional al Monumentelor IstoriceSubsemnatul*) ......... domiciliat în ......... legitimat cu ........,în calitate de**) ......... reprezentant al***) .......................,........................................................................................................................................................................................................................proprietar al monumentului istoric****) ........................................................................................................................................................................................................................................................solicit aprobarea unui credit în valoare de ....................... lei,pentru executarea de lucrări de *****)........................................................................................................................................................................................................................Semnături:Numele şi prenumele .......................------------- Notă *) Se completează cu datele persoanei fizice de drept privat deţinătoare de monument istoric sau cu datele reprezentantului legal al persoanei juridice de drept privat deţinătoare de monument istoric; pentru cazul deţinerii în comun a monumentului istoric se înscriu datele tuturor proprietarilor. Notă **) Se completează cu calitatea persoanei fizice: proprietar privat, administrator, concedent, locatar al imobilului monument istoric sau reprezentant legal al persoanei juridice de drept privat proprietare a imobilului monument istoric, după caz. Notă ***) Se completează cu datele persoanei juridice de drept privat deţinătoare de monument istoric - denumirea, tipul, sediul, datele de identificare. Notă ****) Se completează cu denumirea monumentului istoric, adresa şi codul corespunzător din Lista monumentelor istorice. Notă *****) Se completează cu tipul lucrărilor necesare protejării monumentului istoric deţinut.  +  Anexa 3DECLARAŢIESubsemnatul ...................................................... în calitate de proprietar/administrator/concedent/locatar/reprezentant legal al persoanei juridice de drept privat proprietare a monumentului istoric, declar pe proprie răspundere că nu ma aflu în nici una dintre următoarele situaţii: a) insolvabilitate; b) cu plăţile/conturile bancare blocate în baza unui titlu executoriu, potrivit legii; c) cu restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; d) condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declaraţii, deturnare de fonduri, evaziune fiscală.Sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, precizez ca am verificat toate datele din prezenta declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar completa şi adevarata.Semnatura   Data--------     -------