REGLEMENTAREA TEHNICA din 26 mai 2003"Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii"
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 9 iunie 2003     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta reglementare tehnica detaliază, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialiştilor cu activitate în construcţii. (2) Verificarea şi expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor se efectuează de către specialişti atestaţi, atât la lucrările noi, cat şi la lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii şi imbunatatire a terenului de fundare.  +  Articolul 2 (1) Pentru asigurarea calităţii proiectelor şi detaliilor de execuţie pe baza cărora se executa construcţiile este obligatorie verificarea tehnica de calitate a acestora de către specialişti verificatori atestaţi. (2) Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care să corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanţă prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare:A - rezistenta şi stabilitate;B - siguranţa în exploatare;C - siguranţa la foc;D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;E - izolatia termica, hidrofuga şi economia de energie;F - protecţia împotriva zgomotului. (3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute la alin. (2) vor fi respectate reglementările tehnice în vigoare la data elaborării proiectelor.  +  Capitolul 2 Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte de construcţii  +  Articolul 3 (1) Examinarea în vederea atestării tehnico-profesionale a specialiştilor cu activitate în construcţii se va face de către comisii tehnice distincte în funcţie de obiectul atestării, înfiinţate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Componenta comisiilor tehnice de examinare se aproba de secretarul de stat coordonator din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, la propunerea Direcţiei generale tehnice în construcţii. (3) În comisia pentru specialitatea Instalaţii - Gaze naturale vor fi cooptati şi specialişti desemnaţi de Ministerul Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 4Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte se face în funcţie de cerinţele esenţiale prevăzute în lege, pe domenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, astfel:Pentru construcţii şi arhitectura:----------------------------------A1 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn;A2 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura de rezistenta din metal, lemn;A4 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;A5 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii de cai ferate;A6 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme marine;A7 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;A9 - Rezistenta şi stabilitate la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;Af - Rezistenta şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ;B1 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;B2 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;B3 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii de cai ferate;B4 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine;B5 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;B7 - Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;B9 - Siguranţa în exploatare la construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;C - Siguranţa la foc în construcţii pentru toate domeniile;D - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate domeniile;E - Izolatie termica, hidrofuga şi economia de energie în construcţii pentru toate domeniile;F - Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile.Pentru instalaţii:------------------- pentru toate cerinţele A, B, C, D, E, F;- pentru toate domeniile de construcţii;- pentru specialitatile:Is - Instalaţii sanitare, care cuprind:● instalaţii sanitare interioare;● instalaţii exterioare de alimentare cu apa;● instalaţii exterioare de canalizare;● instalaţii de stingere a incendiilor;It - Instalaţii termice, care cuprind:● instalaţii de încălzire;● instalaţii de ventilare;● instalaţii de climatizare şi frig;● instalaţii de prevenire a incendiilor;Ig - Instalaţii de gaze, care cuprind:● instalaţii interioare de gaze naturale;● instalaţii exterioare de gaze naturale;● instalaţii de gaze lichefiate;● instalaţii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;Ie - Instalaţii electrice, care cuprind:● instalaţii electrice, inclusiv pentru curenţi slabi;● instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice;● instalaţii de automatizare şi semnalizare pentru instalaţii sanitare, termice şi de gaze;● instalaţii de avertizare şi de prevenire a incendiilor;● instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor.  +  Articolul 5 (1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experţi tehnici inginerii constructori, inginerii geologi, arhitecţii, inginerii de instalaţii pentru construcţii, inginerii cu specialitatea petrol şi gaze şi inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii, cu experienta şi vechime în profesie, conform prevederilor prezentei reglementări tehnice. (2) Inginerii constructori pot fi atestaţi pentru cerinţele de calitate A şi B, în unul sau mai multe domenii (A1-A9, Af, B1-B9), iar pentru cerinţele C, D, E, F pot fi atestaţi în toate domeniile. (3) Arhitecţii pot fi atestaţi în aceleaşi condiţii ca şi inginerii constructori, mai puţin la cerinţa esenţială A - rezistenta şi stabilitate. (4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori şi arhitecti atestarea pentru tot domeniul sau, după caz, pentru părţi din domeniu care vor fi înscrise în certificatul şi în legitimatia de atestare. (5) Inginerii de instalaţii şi inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii pot fi atestaţi pentru toate domeniile, la una, doua sau la toate specialitatile pentru cerinţele A, B, C, D, E, F. (6) Inginerii geologi pot fi atestaţi numai pentru cerinţa de calitate Af în toate domeniile.  +  Articolul 6 (1) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru construcţii în toate domeniile, iar pentru instalaţii, în toate specialitatile. (2) Candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinţa de calitate C pentru instalaţii sau ansamblu (construcţii + instalaţii). (3) Inginerii şi arhitecţii care au avut funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi pentru cerinţa de calitate C, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru verificator de proiecte - vechimea în funcţie de minimum 8 ani; b) pentru expert tehnic - vechimea în funcţie de minimum 14 ani. (4) Candidaţii menţionaţi la alin. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 7 (1) Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte se face în urma examinării acestora de către o comisie de specialişti, conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează:- numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului;- domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii cu specialitatea petrol şi gaze, pentru care se solicita atestarea; b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii etc.) şi precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu, cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive); c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior; d) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, a unor personalităţi recunoscute în domeniul şi specialitatea supuse atestării sau a asociaţiilor profesionale; e) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare, stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; f) declaraţia scrisă, pe propria răspundere, că nu are cazier; dacă are cazier, solicitantul va prezenta o copie legalizată de pe acesta; g) copie legalizată de pe carnetul de muncă; h) copie de pe legitimatia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale, emisă de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, dacă este cazul.  +  Articolul 8 (1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator de proiecte sunt: a) să fie inginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii; absolvenţii români cu diploma obţinută în străinătate trebuie să prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării; b) să fie inginer geolog, absolvent al unei facultăţi (secţii) de geologie inginereasca; c) să fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectura; d) să fie inginer de instalaţii, absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii; inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile şi specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti pot fi admişi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei din comisie; specialiştii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6; e) sa fi desfăşurat o activitate de proiectare ca inginer constructor, de instalaţii sau arhitect de cel puţin 8 ani în construcţii sau instalaţii aferente, în domeniul şi specialitatea solicitate, sau 4 ani activitate în proiectare şi 8 ani vechime ca verificator în cadrul unor organisme de stat abilitate în acest sens, precizată în memoriul de activitate; f) inginerul geolog sa fi desfăşurat o activitate de cel puţin 8 ani în proiectare, cercetare sau învăţământ superior, legată de rezistenta şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ; g) inginerul în specialitatea petrol şi gaze să aibă o activitate de cel puţin 8 ani ca proiectant în instalaţiile de gaze. (2) În specialitatea instalaţii de gaze pot fi atestaţi şi inginerii de instalaţii sanitare sau termice care nu au făcut în facultate o specializare în petrol şi gaze, dacă au vechime în activitatea de proiectare de minimum 8 ani în aceasta specialitate şi sunt autorizaţi pentru proiectarea instalaţiilor de gaze naturale de către Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. (3) Examinarea în vederea atestării inginerilor de instalaţii de gaze menţionaţi la alin. (2) se va face în comisia de examinare pentru instalaţii, care se completează cu încă doi sau trei specialişti în domeniul gazelor, din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.  +  Capitolul 3 Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii  +  Articolul 9 (1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele de calitate prevăzute la art. 2 alin. (2) şi pentru următoarele domenii de construcţii:I - Construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;II - Construcţii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele;III - Construcţii de cai ferate;IV - Construcţii de porturi şi platforme marine;V - Construcţii şi amenajări hidrotehnice;VII - Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;IX - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;XI - Lucrări speciale de fundaţii. (2) Pentru instalaţii aferente construcţiilor, autorizările pe care le obţin persoanele fizice prin Societatea Comercială "Electrica" - S.A., Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Inspecţia de Stat pentru Controlul Calităţii Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi alte instituţii permit asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor.  +  Articolul 10Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta reglementare tehnica.  +  Articolul 11 (1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia se face pe baza examinării şi acceptării acestora de către comisii de specialişti, conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. 1) din partea solicitantului, în care se precizează:- numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului;- domeniul (domeniile) pentru care solicită atestarea; b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici unde a lucrat solicitantul, perioade, funcţii), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate şi a funcţiei îndeplinite; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior; d) copie legalizată de pe carnetul de muncă; e) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, a unor personalităţi recunoscute în domeniul (domeniile) supus (supuse) atestării ori a asociaţiilor profesionale; f) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare, stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; g) declaraţie scrisă, pe propria răspundere, că nu are cazier; dacă are cazier, solicitantul va prezenta copie legalizată de pe acesta.  +  Articolul 12 (1) Responsabilul tehnic cu execuţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer sau subinginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii, arhitect sau conductor arhitect, absolvent al unei facultăţi de arhitectura; b) sa fi desfăşurat o activitate de execuţie de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau inrudit cu acesta, ori 4 ani vechime în execuţie şi 8 ani vechime în activitatea de control al calităţii, precizată în memoriul de activitate; c) sa cunoască prevederile reglementărilor în vigoare privind calitatea în construcţii, referitoare la execuţia lucrărilor. (2) Pentru domeniul IX pot fi atestaţi şi ingineri sau subingineri de instalaţii pentru construcţii. (3) Pentru domeniul XI se pot atesta şi ingineri geologi, ingineri de foraj şi ingineri de utilaje pentru construcţii. (4) Inginerii sau subinginerii, absolvenţi ai unei facultăţi cu profil mecanic, care au executat construcţii metalice deosebite, de genul: structuri metalice de rezistenta care urmează a fi inglobate în beton; structuri metalice şi acoperisuri la hale industriale, sali de sport etc.; construcţii metalice înalte (antene înalte, faruri, turnuri de facle); estacade metalice complexe pentru sustinere de conducte şi benzi, pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I cu condiţia specificarii în certificatul de atestare şi în legitimatie ca pot desfăşura aceasta activitate numai pentru subdomeniul respectiv.  +  Capitolul 4 Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea în construcţii  +  Articolul 13 (1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici se face pentru cerinţele esenţiale A, B, C, D, E, F, pe domenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, conform prevederilor art. 4. (2) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca experţi tehnici pentru construcţii în toate domeniile, pentru toate specialitatile de instalaţii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (construcţii + instalaţii).  +  Articolul 14 (1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinării şi acceptării acestora de către o comisie de specialişti, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează:- numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului;- domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii în specialitatea petrol şi gaze, în care se solicita atestarea; b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii) din care să rezulte experienta, competenţa şi titlurile ştiinţifice obţinute; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior sau diploma de doctor inginer, respectiv doctor arhitect; d) copie legalizată de pe carnetul de muncă; e) copie de pe legitimatia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale, emisă de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale; f) declaraţie scrisă, pe propria răspundere, că nu are cazier; dacă are cazier, solicitantul va prezenta o copie legalizată de pe acesta; g) chitanţa de plată a cheltuielilor de atestare, stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 15Expertul tehnic cu calitatea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer constructor, inginer geolog, inginer de instalaţii, inginer în specialitatea petrol şi gaze sau arhitect, absolvent al facultăţilor sau institutelor respective; inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile şi specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti pot fi admişi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei din comisie; b) inginerul constructor, arhitectul şi inginerul de instalaţii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea şi o vechime minima de 14 ani în proiectare, cercetare, execuţie, învăţământ superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani; c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistentei şi stabilitatii terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ şi o vechime minima de 14 ani în proiectare, cercetare, execuţie, învăţământ superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 16Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinţa A - rezistenta şi stabilitate are obligaţia sa verifice datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică în care s-a încadrat proiectul, precum şi celelalte criterii pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţa A, prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 17 (1) Certificatul de atestare tehnico-profesională va fi întocmit conform modelului din anexa nr. 2. (2) Stampilele specialiştilor verificatori de proiecte, experţilor tehnici şi responsabililor tehnici cu execuţia trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. 3. (3) În interiorul stampilelor pentru instalaţii Is, It, Ig, Ie, în semicerc se vor cuprinde şi literele care definesc cerinţele de calitate: A, B, C, D, E, F. (4) Certificatul, legitimatia şi ştampila de atestare a unui specialist trebuie să cuprindă: specialitatea, domeniile şi cerinţele pentru care a fost atestat, cu initialele acestora. (5) Legitimatiile de atestare se vor viza din 5 în 5 ani la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în vederea continuării activităţii. În acest scop, specialiştii atestaţi vor prezenta registrul de evidenta a activităţii depuse, care va purta viza inspectoratelor teritoriale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.  +  Articolul 18Condiţiile de vechime minima prevăzute la art. 8, 12 şi 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare, în cazul în care specialiştii dovedesc ca au realizari anterioare deosebite în domeniile sau specialitatile în care solicită atestarea.  +  Articolul 19Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnări pentru concurenta neloială, abuz de încredere, fals sau alta infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.  +  Articolul 20Beneficiarii vor solicita specialiştilor atestaţi angajaţi pentru verificare sau expertizare să prezinte legitimatia care confirma domeniul sau partea de domeniu şi, respectiv, specialitatea în care aceştia au fost atestaţi, precum şi termenul de valabilitate a acesteia.  +  Articolul 21Solicitanţii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o noua cerere de atestare după o perioadă de minimum 6 luni. În acest scop, solicitanţii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie şi realizarile din ultima perioadă de activitate.  +  Articolul 22Certificatul de atestare se suspenda de către autoritatea care l-a eliberat până la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare, în cazul în care se constata: a) neincadrarea proiectelor şi detaliilor de execuţie în prevederile reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare; b) efectuarea unor expertize care nu respecta prevederile Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; c) efectuarea unor verificări sau expertize pentru domenii, specialităţi sau cerinţe, altele decât cele pentru care a fost acordată atestarea; d) coordonarea tehnica a unor lucrări de construcţii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obţinut atestarea; e) netinerea la zi a registrului de evidenta a expertizelor, a proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate şi/sau a lucrărilor a căror execuţie o coordonează tehnic.  +  Articolul 23 (1) Specialiştii atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei reglementări tehnice îşi vor desfăşura în continuare activitatea în domeniile şi specialitatile menţionate în certificatele şi legitimatiile de atestare. (2) Specialiştii atestaţi la cerinţa A pot apela de câte ori considera necesar numai la specialiştii atestaţi pentru cerinţa Af, în scopul verificării condiţiilor speciale de fundare ale construcţiilor şi ale masivelor de pământ (fundarea pe terenuri sensibile la inmuiere, terenuri argiloase cu contractii şi umflari mari, pamanturi lichefiabile etc., precum şi terenuri instabile în panta, lucrări de consolidare şi impermeabilizare a terenului de fundare, fundaţii pe piloti, coloane, barete, pereţi mulati, ancoraje şi altele). (3) Proiectantii de structuri vor prevedea în documentaţii verificarea la cerinţa Af, inclusiv verificarea studiului geotehnic, acolo unde considera ca este cazul. (4) Agenţii economici care executa construcţii vor apela de câte ori considera necesar la responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în domeniul XI, pentru verificarea execuţiei lucrărilor specificate la alin. (3).  +  Articolul 24Specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi sunt obligaţi sa anunţe orice modificare de domiciliu şi/sau telefon, survenită ulterior atestării, Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 25Procedura de examinare şi atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii va fi elaborata de către Direcţia generală tehnica în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta reglementare tehnica.  +  Anexa 1--------la reglementarea tehnica------------------------Domnule ministru,Subsemnatul (subsemnata) ................................... născut (născută) la data de ............................................ în comuna/oraşul ........................................... judeţul ............................... ţara ........................... domiciliat (domiciliata) în comuna/oraşul .......................... judeţul ....................... str. ................ nr. ......... bl. ............ sc. .......... et. ...., ap. ........ sectorul ........ fiul (fiica) lui ............................................................ şi al (a) .............................. posesorul (posesoarea) diplomei de ................... având nr. ......................... eliberata de ........................ din oraşul ........................... promotia ................................. ţara ............................... solicit atestarea tehnico-profesională pentru calitatea de ................. în domeniul (domeniile) - pentru construcţii - sau specialitatea (specialitatile) - pentru instalaţii................ pentru următoarele cerinţe de calitate: ....................................În susţinerea cererii anexez următoarele acte:1. Memoriu de activitate2. Recomandare din partea ................................. având calitatea de ....................................................3. Recomandare din partea ................................. având calitatea de ....................................................4. Recomandare din partea ................................. având calitatea de ....................................................5. Chitanţa nr. ................................. pentru plata tarifului de atestare6. Copie legalizată de pe diploma nr. ................... eliberata de ...........................................7*1). Copie legalizată de pe actul de echivalare a diplomei nr. .................................. eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România8. Copie legalizată de pe carnetul de muncă9. Declaraţie scrisă că nu am cazier judiciar sau copie legalizată de pe cazierul judiciar.Mentionez ca imi desfasor activitatea în cadrul*2) ........... unde am calitatea de*3) ............................................... cu sediul în ....................... judeţul ........................ comuna/oraşul ................................. str. ............... telefon .............................. sectorul ............. .Declar că am luat cunoştinţa de obligaţiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale, în calitate de ................................, şi înţeleg să le respect întocmai.Localitatea ................ data ...........Semnatura .......................Domnului ministru al lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţeiNOTĂ:Ceea ce nu corespunde se lasă necompletat.-----------*1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior din alta ţara decât România.*2) Denumirea instituţiei (societăţii comerciale, firmei etc.) în care lucrează solicitantul.*3) Asociat, administrator, cenzor, salariat, după caz.  +  Anexa 2-------la reglementarea tehnica------------------------MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,TRANSPORTURILOR Sl LOCUINŢEICERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO - PROFESIONALĂNr. ............ din ............În baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în urma cererii nr. ........... din ................. şi a verificării efectuate de Comisia de examinare nr. ................ din ................................. se eliberează prezentul certificat de atestare.Se atesta domnul (doamna) ..................................... de profesie ..................................... cu domiciliul în localitatea ................................................... str. ........................................ nr. ..................... bl. ............ sc. ............... et. .................. ap. ......... judeţul ................................................... pentru calitatea de ................................. în domeniul (domeniile) ......................................................................în specialitatea ...........................................................................................................................................................................................................................................................pentru următoarele cerinţe de calitate: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ministrul lucrărilor publice, Director general,transporturilor şi locuinţei,  +  Anexa 3-------la reglementarea tehnica------------------------MODELE DE ŞTAMPILE*)NOTĂ:Numărul de pe ştampila este numărul certificatului de atestare şi al legitimatiei specialistului posesor al ştampilei.Is, It, Ig şi Ie reprezintă specialitatile de instalaţii specificate la art. 4 din reglementarea tehnica.-------