ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 29 mai 2003pentru modificarea şi completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 iunie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 3 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Copilul găsit pe teritoriul statului român este considerat cetăţean român, dacă nici unul dintre părinţi nu este cunoscut, până la proba contrarie."2. Literele a), b), d) şi g) ale alineatului 1 al articolului 8 vor avea următorul cuprins:"a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convietuieste cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei; b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român şi declara că nu întreprinde sau sprijină şi nici în trecut nu a întreprins sau sprijinit acţiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranţei naţionale;............................................................. d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existenta decenta, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;............................................................. g) cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional."3. Alineatul 2 al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Termenele prevăzute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional ori a investit în România sume care depăşesc 500.000 euro."4. După alineatul 2 al articolului 8 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Dacă cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care a solicitat sa i se acorde cetăţenia română se afla în afară teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la alin. 1 lit. a)."5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art 10. - Cetăţenia română se poate acorda şi persoanei care a pierdut această cetăţenie şi care cere redobandirea ei, cu păstrarea cetateniei străine şi stabilirea domiciliului în ţara sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplineşte în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c), d) şi e).Dispoziţiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi apatrizilor fosti cetăţeni români.Părinţii care solicită redobandirea cetateniei române hotărăsc şi în privinta cetateniei copiilor lor minori, în situaţia în care părinţii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, ţinând seama de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul acestuia.Redobandirea cetateniei de către unul dintre soţi nu are nici o consecinţa asupra cetateniei celuilalt soţ. Soţul cetăţean străin sau fără cetăţenie al persoanei care redobândeşte cetăţenia română poate cere dobândirea cetateniei române în condiţiile prezentei legi."6. După articolul 10 se introduc doua noi articole, articolele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Foştii cetăţeni români care înainte de data de 22 decembrie 1989 au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul II pot redobândi ori li se poate acorda cetăţenia română, la cerere, cu păstrarea cetateniei străine şi stabilirea domiciliului în ţara sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c), e) şi f).Dispoziţiile art. 10 alin. 2-4 se aplică în mod corespunzător.Art. 10^2. - Persoanele prevăzute la art. 10^1 care au domiciliul sau reşedinţa în România pot depune la Ministerul Justiţiei o cerere de redobandire a cetateniei române după împlinirea unui termen de 4 ani de la momentul obţinerii dreptului de şedere, respectiv al stabilirii domiciliului în România."7. Alineatul 1 al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Aprobarea cererilor de acordare ori de redobandire a cetateniei române se face prin hotărâre a Guvernului, care apreciază, în acest sens, asupra propunerilor ministrului justiţiei."8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Cererea de acordare sau, după caz, de redobandire a cetateniei române se face personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procura specială şi autentică şi va fi însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.Foştii cetăţeni români sau, după caz, descendenţii acestora până la gradul II, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care solicită redobandirea, respectiv dobândirea cetateniei române potrivit art. 10 şi 10^1, pot depune cererile la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care le înaintează de îndată comisiei prevăzute la art. 13."9. Litera a) a articolului 15 va avea următorul cuprins:"a) invitarea petitionarului pentru completarea actelor, pentru orice explicaţii, precum şi la interviu. Neprezentarea nejustificată a acestuia la doua termene consecutive atrage respingerea cererii ca nesusţinută;"10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Pe baza raportului comisiei, ministrul justiţiei va prezenta Guvernului proiectul de hotărâre pentru acordarea cetateniei române ori, după caz, pentru redobandirea cetateniei române.În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru acordarea ori redobandirea cetateniei, comisia, prin încheiere motivată, dispune respingerea cererii.Încheierea de respingere poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.O noua cerere de acordare a cetateniei române se poate depune după 6 luni de la respingerea cererii anterioare."11. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Persoana căreia i se acordă cetăţenia română, potrivit art. 8, 10 şi 10^1, cu stabilirea domiciliului în ţara, depune în termen de 6 luni, în faţa ministrului justiţiei sau a secretarului de stat delegat anume în acest scop, jurământul de credinţa faţă de România.Jurământul are următorul conţinut: lt; lt;Jur sa fiu devotat patriei şi poporului român, sa apar drepturile şi interesele naţionale, sa respect Constituţia şi legile României. gt; gt;Persoana care a obţinut cetăţenia română în condiţiile prevăzute la art. 10 şi 10^1, cu menţinerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credinţa în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care domiciliază, în termenul prevăzut la alin. 1."12. Alineatul 2 al articolului 20 va avea următorul cuprins:"După depunerea jurământului, ministrul justiţiei ori şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular va elibera persoanei căreia i s-a acordat cetăţenia română un certificat constatator pe care se aplică fotografia titularului. În situaţia în care copiii minori dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, aceştia vor fi înscrişi în certificatul constatator."13. După alineatul 3 al articolului 20 se introduc doua noi alineate cu următorul cuprins:"Constatarea încetării efectelor hotărârii Guvernului de acordare a cetateniei române faţă de persoanele care nu au depus jurământul în condiţiile legii se face de ministrul justiţiei sau, după caz, de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.Constatarea prevăzută la alin. 4, întocmită de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular, se comunică, în copie, Ministerului Justiţiei, în termen de 10 zile de la întocmire."14. La alineatul 1 al articolului 24, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) este cunoscută ca având legături sau a sprijinit, sub orice formă, grupări teroriste ori a săvârşit alte fapte care pun în pericol siguranţa naţionala."15. La articolul 32, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot depune cererile de renunţare la cetăţenia română la misiunile diplomatice ori la oficiile consulare ale României din ţara în care locuiesc."16. După alineatul 1 al articolului 33 se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:"Dovada renunţării la cetăţenia română se face cu adeverinta eliberata de secretariatul comisiei care funcţionează pe lângă Ministerul Justiţiei, pentru persoanele cu domiciliul în România, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, pentru persoanele cu domiciliul în străinătate."17. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:"Prin derogare de la prevederile alin. 1, redobandirea cetateniei române potrivit art. 10 alin. 2 şi art. 10^1 este scutită de plată taxelor prevăzute de lege."18. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:"Art 37^1. - Persoanele prevăzute la art. 10^1 care au redobândit cetăţenia română cu stabilirea domiciliului în România sau care şi-au stabilit ulterior domiciliul în România nu vor putea exercita dreptul la libera circulaţie în baza pasaportului emis de autorităţile române pentru a călători în alte state decât statul de origine timp de 4 ani de la data stabilirii, respectiv a schimbării domiciliului.Ministerul de Interne poate acorda dispensa pentru exercitarea dreptului la libera circulaţie, prin derogare de la prevederile alin. 1, în următoarele situaţii: a) reîntregirea familiei sau vizitarea soţului ori a unei rude până la gradul II inclusiv; b) vizitarea unei rude până la gradul IV grav bolnave; c) realizarea unei intervenţii medicale în lipsa căreia sănătatea persoanei ar fi în pericol; d) efectuarea unui stagiu de perfecţionare sau ca urmare a obţinerii unei burse; e) deplasări determinate de natura ocupaţiei exercitate în România."19. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Pentru situaţiile în care se cere consimţământul celuilalt părinte sau al minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, acesta trebuie făcut în forma unei declaraţii autentice date în faţa notarului public sau, în străinătate, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României."  +  Articolul 2Cererile aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor rezolva în conformitate cu prevederile acesteia. Condiţiile de dobândire a cetateniei române rămân supuse reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii.  +  Articolul 3Pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991, care nu au depus jurământul de credinţa faţă de România, termenul de 6 luni prevăzut la art. 19 alin. 1 curge de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după adoptarea legii de aprobare a acesteia, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────p. Ministrul justiţiei,Simona Maya Teodoroiu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Niculescu,secretar de statp. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de statBucureşti, 29 mai 2003.Nr. 43.───────────────