REGULAMENT din 14 februarie 2003privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale*)
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 bis din 25 martie 2003    --------- Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 88 din 14 februarie 2003 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 186 din 25 februarie 2003.  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Verificarea şi expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, numite în continuare dotări tehnologice industriale, se efectuează de către specialişti cu activitate în lucrări de montaj, atestaţi tehnico-profesional de către comisii numite prin ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor.Prezentul Regulament stabileşte procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 440/2002 de aprobare a acesteia.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea ISCIR, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţa în funcţionare pentru instalaţiile, aparatele, componentele, dispozitivele de siguranţă şi mijloacele de control.În temeiul art. 8 din O.G. nr. 95/1999, aprobată şi modificată de Legea nr. 440/2002, verificarea calităţii lucrărilor de montaj aferente utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice industriale se realizează de către ISCIR prin inspectorii şi dirigintii de şantier autorizaţi de acesta.  +  Articolul 2Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice înregistrate în ţara şi din străinătate, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul lucrărilor de montaj a dotărilor tehnologice industriale pe teritoriul României.  +  Articolul 3Prezenta procedura, cuprinsă în Regulament, stabileşte modalităţile şi tehnicile de atestare, domeniile de atestare, precum şi condiţiile de participare la examenele de atestare şi de valabilitate a certificatelor de atestare a specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera lucrărilor de montaj, dotări tehnologice industriale, în calitate de verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate.  +  Capitolul 2 Cadrul legal  +  Articolul 4La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedura au stat următoarele acte normative:Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999, privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999;Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, aprobată de Legea nr. 212/1997;● Regulamentul de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţii de producţie, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 51/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29/februarie 1996;● Lista categoriilor de construcţii şi instalaţii industriale generatoare de riscuri tehnologice, aprobată prin Ordinul Ministrului Industriei şi Comerţului nr. 1.587/1997, publicat în Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 239/sept. 1997;● Normele metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobate prin Ordinul Ministrului Industriei şi Comerţului nr. 293/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628/dec. 1999;● Reglementările privind:* Agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi utilizate la lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;* Verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;* Urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;* Manualul dirigintelui de şantier pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;* Controlul lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;* Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor de către specialiştii desemnaţi, aprobate prin Ordinul Ministrului Industriei şi Comerţului nr. 323/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543/1 nov. 2000;● Luarea măsurilor ferme pentru prevenirea şi reducerea riscurilor tehnologice în activitatea de producţie, de executări de lucrări şi prestări servicii care prezintă pericol de incendii, explozii, inundaţii, radiatii, surpari de terenuri ori poluare a apei, aerului şi solului şi alte accidente tehnice, precizate în Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 344/2001;Ordinul Ministrului Industriei şi Comerţului nr. 32/1999 pentru executarea activităţilor legale în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi coordonarea, avizarea, acordarea consultantei şi asistenţei tehnice de specialitate, controlul, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor la proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, amenajărilor, echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice;Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 219/2002 privind finalizarea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii din industrie.  +  Capitolul 3 Obiectivele atestării tehnico-profesionale a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale  +  Articolul 5 (1) Obiectivul principal urmărit prin atestarea specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate numiţi în continuare specialişti, este creşterea nivelului calitativ al lucrărilor, asigurarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice, a contractelor, proiectelor şi caietelor de sarcini; (2) Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, în mod unitar şi în conformitate cu prevederile legale, a activităţilor specialiştilor pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale.  +  Articolul 6 (1) Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor, nominalizaţi la art. 5, de către comisiile numite prin Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana autorizata la organul de autorizare şi nici nu îi exonereaza pe aceştia de obligaţiile ce le revin. (2) Autorizarea tehnico-profesională a specialiştilor nominalizaţi la art. 5, nu acoperă şi autorizările necesare legiferate pentru activităţile specifice în domeniile acoperite de Instrucţiunile tehnice ISCIR, CNCAN şi MLPTL în vigoare şi a căror respectare este obligatorie.  +  Capitolul 4 Domeniul de aplicare  +  Articolul 7 (1) Prezenta procedura se aplică pentru atestarea şi reatestarea persoanelor fizice care solicită atestarea ca specialişti în lucrările de montaj dotări tehnologice industriale; (2) Reatestarea specialiştilor se acordă în momentul expirării perioadei pentru care a fost acordată atestarea; (3) Atestarea se referă la evaluarea şi recunoaşterea capacităţii tehnice şi a experienţei profesionale a specialiştilor care solicită obţinerea atestatului în vederea exercitării funcţiilor, după caz, de: verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia sau expert tehnic de calitate pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale;  +  Articolul 8Atestarea specialiştilor care exercită, după caz, funcţiile nominalizate la art. 7, este obligatorie atât în cazul verificării documentaţiilor lucrărilor de montaj a dotărilor tehnologice industriale noi cat şi a lucrărilor de intervenţie la acestea în timp, a lucrărilor de modernizare a acestora, de modificare, transformare, reabilitare, reparaţii, consolidări, precum şi alte categorii de lucrări de natura acestora;  +  Articolul 9Specialiştii care nu au cetăţenie română şi sunt utilizaţi de persoane juridice străine la lucrările de montaj dotări tehnologice industriale care se realizează pe teritoriul României se atesteaza în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.  +  Capitolul 5 Termeni utilizaţi  +  Articolul 10În contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedurala sunt definiţi după cum urmează:● verificator de proiecte - persoana fizica responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineşte următoarele atribuţii:* verificarea existenţei conţinutului-cadru a documentaţiei, pe faze de proiectare;* încadrarea prevederilor documentaţiei în exigenţele legale, inclusiv a normelor PSI, de protecţia muncii, precum şi a normelor sanitare;* respectarea prevederilor legale cu privire la sistematizare şi urbanism;* verificarea legalităţii soluţiilor adoptate în documentaţii;* verificarea conformitatii documentaţiei de execuţie a lucrărilor de montaj dotări tehnologice cu reglementările legale şi tehnice specifice.● responsabil tehnic cu execuţia - persoana fizica responsabilă, în condiţiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, disponibilităţii de personal calificat şi de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi de documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificata şi aprobată;● expert tehnic de calitate - persoana fizica responsabilă pentru desfăşurarea unei activităţi complexe care cuprinde, după caz, cercetări, experimentari sau încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei lucrări de montaj dotări tehnologice industriale existente sau a modului în care un proiect respecta cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentarii măsurilor de intervenţie;● procedura - mod specific de a efectua o activitate;● verificare - confirmare prin examinare şi prezentare de probe obiective a faptului ca cerinţele specifice de calitate a lucrărilor de montaj au fost satisfacute;  +  Capitolul 6 Domenii de autorizare  +  Articolul 11Domeniile de activitate pentru care se atesteaza specialiştii verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale sunt următoarele:*Font 9*┌────┬──────────────┬─────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ STUDII │ ││ │ Clasif. CAEN │ │ ├─────┬───────────────────┤ ││ ├──────┬───────┤ Domeniul de atestare │Direcţia de │ │ Specializare │Obs.││Nr. │Secti-│Subsec-│ │specialitate│Nivel├──────────┬────────┤ ││crt.│ une │ tiune │ │din minister│ │CERTIFICAT│ Curs │ ││ │ │ │ │ │ │ DE │calitate│ ││ │ │ │ │ │ │ ATESTARE │lucrări │ ││ │ │ │ │ │ │ │ montaj │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 1 │ DA │ 10 │Extractia şi prepararea │DG Mine- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │carbunelui │Geologie │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 2 │ DA │ 11 │Extractia hidrocarburilor │DG Petrol │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │şi servicii anexe │şi Gaze │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 3 │ DA │ 12 │Extractia şi prepararea │DG Mine- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │minereurilor radioactive │Geologie │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 4 │ DB │ 13 │Extractia şi prepararea │DG Mine- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │minereurilor metalifere │Geologie │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 5 │ DB │ 14 │Alte activităţi extractive │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 141 │c Extractia minereurilor │DG Bunuri │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ pentru industria │de Consum │ │ │ │ ││ │ │ │ materialelor de c-tii; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 142 │c Extractia nisipului şi │DG Bunuri │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ argilei; │de Consum │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 143 │c Extractia şi prepararea │DG Mine- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ minereurilor pt. ind. │Geologie │ │ │ │ ││ │ │ │ Chimica; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 144 │c Extractia sarii; │DG Mine- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ │Geologie │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 145 │c Alte activităţi │DG Mine- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ extractive. │Geologie │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 6 │ DB │ 17 │Industria textila şi a │DG Bunuri │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │produselor textile │de Consum │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 7 │ DB │ 18 │Fabricarea articolelor de │DG Bunuri │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │Îmbrăcăminte, aranjarea şi │de Consum │ │ │ │ ││ │ │ │vopsirea blanurilor │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 8 │ DC │ 19 │Industria pielariei şi │DG Bunuri │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │produselor din piele │de Consum │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 9 │ DD │ 20 │Fabricarea lemnului şi │DG Bunuri │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │produselor din lemn │de Consum │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 10 │ DE │ 21 │Industria celulozei, hârtiei │DG Bunuri │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │şi produselor din hârtie. │de Consum │ │ │ │ ││ │ │ │Editarea şi tipărirea │ │ │ │ │ ││ │ │ │publicaţiilor │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 11 │ DE │ 22 │Edituri, poligrafie şi │DG Bunuri │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │reproducerea înregistrărilor │de Consum │ │ │ │ ││ │ │ │pe suporti a înregistrărilor │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 12 │ DF │ 23 │Industria produselor de │DG Produse │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │cocserie, a produselor │Primare, DG │ │ │ │ ││ │ │ │obţinute prin rafinarea │Chimie- │ │ │ │ ││ │ │ │petrolului şi a │Petrochimie │ │ │ │ ││ │ │ │combustibililor nucleari │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 13 │ DG │ 24 │Fabricarea substanţelor, a │DG Produse │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │produselor chimice şi a │Primare, DG │ │ │ │ ││ │ │ │fibrelor şi firelor │Chimie- │ │ │ │ ││ │ │ │sintetice şi artificiale │Petrochimie │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 14 │ DH │ 25 │Fabricarea produselor din │DG Produse │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │cauciuc şi mase plastice │Primare, DG │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┤Chimie- ├─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 251 │c Producţia de articole │Petrochimie │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ din cauciuc; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┤ ├─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 252 │c Producţia articolelor │ │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ din mase plastice. │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 15 │ DI │ 26 │Fabricarea altor produse din │Dir. Gen │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │minerale nemetalice │Bunuri │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┤Consum ├─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 261 │c Fabricarea sticlei şi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ articolelor din sticlă; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 262 │c Fabricarea produselor │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ din ceramica refractara │ │ │ │ │ ││ │ │ │ şi nerefractara (exclusiv │ │ │ │ │ ││ │ │ │ cele pt. construcţii); │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 263 │c Fabricarea placilor şi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ dalelor din ceramica; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 264 │c Fabricarea caramizilor, │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ tiglelor şi altor produse │ │ │ │ │ ││ │ │ │ pentru construcţii din │ │ │ │ │ ││ │ │ │ argila arsa; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 265 │c Fabricarea cimentului, │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ varului şi ipsosului; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 266 │c Fabricarea elementelor │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ din beton, ciment, ipsos │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 267 │c Taierea, fasonarea şi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ finisarea pietrei; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 268 │c Fabricarea altor produse │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ din materiale nemetalice. │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 16 │ DJ │ 27 │Industria metalurgica │Dir. │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ │Generală │ │ │ │ ││ │ │ │ │Produse │ │ │ │ ││ │ │ │ │Primare - │ │ │ │ ││ │ │ │ │Metalurgie │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 271 │c Producţia de metale │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ feroase sub forme primare │ │ │ │ │ ││ │ │ │ şi semifabricate; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 272 │c Producţia de tuburi din │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ fonta şi oţel; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 273 │c Alte activităţi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ metalurgice (tragere la │ │ │ │ │ ││ │ │ │ rece, laminare la rece, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ trefilare); │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 274 │c Producţia metalelor │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ preţioase şi a altor │ │ │ │ │ ││ │ │ │ metale neferoase; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 275 │c Turnarea metalelor │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ (turnarea fontei, turnarea │ │ │ │ │ ││ │ │ │ otelului, turnarea │ │ │ │ │ ││ │ │ │ metalelor neferoase │ │ │ │ │ ││ │ │ │ uşoare, turnarea altor │ │ │ │ │ ││ │ │ │ metale neferoase). │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 17 │ EK │ 28 │Industria construcţiilor │Dir. Gen │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │metalice şi a produselor din │Produse │ │ │ │ ││ │ │ │metal (exclusiv maşini, │Industriale-│ │ │ │ ││ │ │ │utilaje şi instalaţii) │C-tii Maşini│ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 281 │c Construcţii metalice; │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 282 │c Producţia de rezervoare, │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ cisterne şi containere │ │ │ │ │ ││ │ │ │ metalice, producţia de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ radiatoare şi cazane │ │ │ │ │ ││ │ │ │ pentru încălzire centrala; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 283 │c Producţia generatoarelor │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ de aburi (cu excepţia │ │ │ │ │ ││ │ │ │ cazanelor pentru încălzire │ │ │ │ │ ││ │ │ │ centrala); │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 284 │c Fabricarea produselor │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ metalice obţinute prin │ │ │ │ │ ││ │ │ │ deformare plastica, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ metalurgia pulberilor; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 285 │c Tratarea şi acoperirea │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ metalelor, operaţiuni de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ mecanică generală; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 286 │c Producţie de unelte şi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ articole de fierărie; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 287 │c Fabricarea altor produse │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ prelucrate din metal │ │ │ │ │ ││ │ │ │ (fabricarea de recipienţi, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ containere, ambalaje din │ │ │ │ │ ││ │ │ │ metale uşoare, articolelor │ │ │ │ │ ││ │ │ │ din fire metalice, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ suruburi, buloane, lanturi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ şi arcuri, precum şi a │ │ │ │ │ ││ │ │ │ altor articole din metal); │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 18 │ DK │ 29 │Industria de maşini şi │Dir. Gen │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │echipamente │Produse │ │ │ │ ││ │ │ │ │Industriale-│ │ │ │ ││ │ │ │ │C-tii Maşini│ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 291 │c Fabricarea de echipamente │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ pentru producerea şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ utilizarea energiei │ │ │ │ │ ││ │ │ │ mecanice (cu excepţia │ │ │ │ │ ││ │ │ │ motoarelor pentru avioane, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ vehicule şi motociclete); │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 292 │c Fabricarea de maşini de │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ utilizare generală; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 293 │c Fabricarea de maşini │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ agricole şi forestiere; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 294 │c Fabricarea de maşini- │Dir. Gen │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ unelte; │Produse │ │ │ │ ││ │ │ │ │Industriale-│ │ │ │ ││ │ │ │ │EL-TH │ │ │ │ ││ │ │ │ │Electronică │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 295 │c Fabricarea altor maşini cu │Dir. Gen │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ destinaţie specifică │Produse │ │ │ │ ││ │ │ │ (utilaj metalurgic pentru │Industriale-│ │ │ │ ││ │ │ │ extractii şi construcţii, │C-tii de │ │ │ │ ││ │ │ │ utilaje pentru prelucrarea │maşini │ │ │ │ ││ │ │ │ produselor alimentare, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ băuturilor, tutunului, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ pentru industria textila, a│ │ │ │ │ ││ │ │ │ imbracamintei şi pielariei,│ │ │ │ │ ││ │ │ │ utilaje pentru industria │ │ │ │ │ ││ │ │ │ hârtiei şi cartonului; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 296 │c Fabricarea armamentului şi │DG Producţia│Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ muniţiei; │de Apărare │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 297 │c Fabricarea maşinilor şi │DG Prod. │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ aparatelor de uz casnic. │Industriale-│ │ │ │ ││ │ │ │ │Dir. EL-TH, │ │ │ │ ││ │ │ │ │Electronică │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 19 │ DL │ 30 │Industria de mijloace ale │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │tehnicii de calcul şi de │ │ │ │ │ ││ │ │ │birou │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 20 │ DL │ 31 │Industria de maşini şi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │aparate electrice │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 21 │ DL │ 32 │Industria de echipamente, │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │aparate de radio, televiziune│ │ │ │ │ ││ │ │ │şi comunicaţii │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 22 │ DL │ 33 │Industria de aparatura şi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │instrumente medicale de │ │ │ │ │ ││ │ │ │precizie, optice şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │fotografice, ceasornicarie │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 23 │ DM │ 34 │Industria mijloacelor de │Dir. Gen │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │transport rutier │Produse │ │ │ │ ││ │ │ │ │Industriale-│ │ │ │ ││ │ │ │ │C-tii Maşini│ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 24 │ DM │ 35 │Industria altor mijloace de │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │transport │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 351 │c Construcţii şi reparaţii de│ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ nave; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 352 │c Construcţia şi repararea │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ materialului rulant; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 353 │c Construcţii şi reparaţii │Dir. Gen. │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ aeronave şi nave speciale; │Producţia de│ │ │ │ ││ │ │ │ │Apărare │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 354 │c Producţia de motociclete, │Dir. Gen. │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ biciclete şi vehicule │Produse │ │ │ │ ││ │ │ │ pentru invalizi; │Industriale-│ │ │ │ ││ │ │ │ │C-tii Maşini│ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 355 │c Producţia altor mijloace │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ de transport n.c.a. │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 25 │ DN │ 36 │Producţia de mobilier şi alte│DG Bunuri │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │activităţi industriale n.c.a.│de Consum │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 361 │c Producţia de mobilier; │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 362 │c Fabricarea bijuteriilor şi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ a articolelor similare; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 363 │c Fabricarea instrumentelor │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ muzicale; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 364 │c Fabricarea articolelor │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ pentru sport; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 365 │c Fabricarea jocurilor şi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ jucariilor; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 366 │c Fabricarea altor produse. │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 26 │ DQ │ 37 │Recuperarea deşeurilor şi │Comisia Nat.│Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │resturilor de materiale │pt. │ │ │ │ ││ │ │ │recuperabile │Reciclarea │ │ │ │ ││ │ │ │ │Materialelor│ │ │ │ ││ │ │ │ │- Recomat, │ │ │ │ ││ │ │ │ │Remat │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 371 │c Recuperarea deşeurilor şi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ resturilor metalice │ │ │ │ │ ││ │ │ │ reciclabile; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 372 │c Recuperarea deşeurilor şi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ resturilor nemetalice │ │ │ │ │ ││ │ │ │ reciclabile. │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 27 │ EA │ 40 │Producţia, transportul şi │DG Energie │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │distribuţia energiei │ │ │ │ │ ││ │ │ │electrice şi termice, gaze şi│ │ │ │ │ ││ │ │ │apa calda │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 401 │c Producţia şi distribuţia │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ energiei electrice; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 402 │c Producţia gazelor, │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ distribuţia combustibililor│ │ │ │ │ ││ │ │ │ gazosi prin conducte; │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ │ │ 403 │c Producţia şi distribuţia │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │ energiei termice şi a apei │ │ │ │ │ ││ │ │ │ calde. │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 28 │ │ 41 │Captarea, tratarea şi │ -"- │Ing. │ Da │ Da │ ││ │ │ │distribuţia apei; │ │ │ │ │ │└────┴──────┴───────┴─────────────────────────────┴────────────┴─────┴──────────┴────────┴────┘  +  Articolul 12Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prezentate la art. 11, cu condiţia respectării tuturor condiţiilor de studii, vechime şi instruire.  +  Articolul 13Domeniile de activitate cuprinse la art. 11 sunt în conformitate cu Clasificarea activităţilor din economia naţionala - CAEN aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 301 bis/1997, actualizată prin Ordinul nr. 601/2002 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistica şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 908/13.XII.2002.  +  Capitolul 7 Procedura atestării  +  Articolul 14Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor, nominalizaţi la art. 5, se realizează de către COMISIILE DE ATESTARE, numite prin Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor, pentru fiecare domeniu cuprins la art. 11, în temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 modificată şi aprobată de Legea nr. 440/2002.  +  Articolul 15 (1) COMISIILE DE ATESTARE, numite prin Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor vor avea în componenta un număr de 7 membri în următoarea structura:1. Preşedinte - Directorul general al direcţiei de specialitate din minister;2. Membru - Specialist din direcţia generală de specialitate din minister cu minim 20 ani activitate în domeniu;3. Membru - Cadru didactic universitar, cu încadrare minimă de conferențiar și având titlul de doctor în specialitate;4. Membru - Specialist în domeniu din cadrul Direcţiei Generale Sinteze, Strategii, Politică Industrială , Programe Dezvoltare, cu minim 15 ani de activitate profesională;5. Membru - Reprezentant al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR);6. Membru - Specialist în domeniul lucrărilor de investiţii, cu vechime de peste 20 de ani în această activitate: proiectare, execuție, avizare, cadru didactic universitar, lucrări publicate, studii tehnice și economice superioare, doctor sau doctorând în investiții;7. Membru - Specialist, reprezentant al patronatului, cu vechime de peste 20 de ani de activitate în domeniu, din care peste 10 ani în proiectare. (2) Componenta comisiei de atestare, cu excepţia membrilor de drept, se poate modifica/completa, după caz, în baza unei motivatii justificate aprobate de Ministrul Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 16Pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor nominalizaţi la art. 5, din prezentul Regulament, persoanele fizice interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:A. Pentru specialişti verificatori de proiecte:● Studii superioare tehnice de lungă durata în domeniul în care se solicita atestarea;● Vechime în activitatea de proiectare de minim 8 ani;● Realizarea de documentaţii pentru minim 5 lucrări de montaj dotări tehnologice în domeniul supus atestării care vor trebui nominalizate în memorial de activitate profesională;● Promovarea în prealabil a cursului privind managementul riscurilor securităţii şi calităţii lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, organizat începând din anul 1999 la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni;● Înscriere pentru examenul de atestare la direcţiile de specialitate în baza unei cereri, conform Anexei 1;● Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice, cuprinse în programa de pregătire aprobată prin Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor şi susţinută de specialişti în domeniu în scopul actualizării cunoştinţelor candidaţilor în vederea sustinerii şi promovării examenului de atestare;● Prezentarea şi susţinerea examenului scris precum şi a probei orale, inclusiv a interviului, în faţa comisiei de atestare numita prin Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor;● Obţinerea calificativelor minime prezentate la Art. 24.B. Pentru responsabilii tehnici cu execuţia:● Studii superioare tehnice în domeniul în care solicită atestarea;● Vechime în activitatea de executare a lucrărilor de montaj dotări tehnologice de minim 5 ani;● Participarea la realizarea a minim 5 lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale în domeniul supus atestării, care vor trebui nominalizate în memorial de activitate profesională;● Promovarea în prealabil a cursului privind managementul riscurilor securităţii şi calităţii lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, organizat începând din anul 1999 la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni;● Înscriere pentru examenul de atestare la direcţiile de specialitate în baza unei cereri, conform Anexei 1;● Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice, cuprinse în programa de pregătire aprobată prin Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor şi susţinută de specialişti în domeniu în scopul actualizării cunoştinţelor candidaţilor în vederea sustinerii şi promovării examenului de atestare;● Prezentarea şi susţinerea examenului scris precum şi a probei orale, inclusiv a interviului, în faţa comisiei de atestare numita prin Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor;● Obţinerea calificativelor minime prezentate la Art. 24.C. Pentru experţi tehnici de calitate:● Studii superioare tehnice de lungă durata în domeniul în care se solicita atestarea;● Vechime în sfera activităţilor destinate lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale de peste 12 ani (proiectare şi execuţie);● Participarea la activităţi aferente lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale la minim 10 obiective mari, fiecare dintre acestea având un volum de lucrări de peste 20 mld. lei. Aceste lucrări se vor nominaliza în memorial tehnic şi susţine prin minim 3 procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;● Promovarea în prealabil, cu calificativul maxim, a cursului privind managementul riscurilor securităţii şi calităţii lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, organizat începând din anul 1999 la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni;● Prestigiu profesional determinat de probitate profesională, brevete de invenţii şi inovaţii, lucrări publicate, etc.;● Înscriere pentru examenul de atestare la direcţiile de specialitate;● Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice actualizate cuprinse în programa de pregătire, aprobată prin Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor şi susţinută de specialişti în domeniu în vederea prezentării şi promovării candidaţilor la examenul de atestare;● Prezentarea la examen - proba scrisă;● Susţinerea probei orale în faţa comisiei de atestare prin prezentarea unei teze de disertatie;● Obţinerea calificativelor minime prezentate la Art. 24.  +  Articolul 17Nu se percep taxe pentru:- Înscrierea la examenul de atestare;- Susţinerea examenului în faţa comisiei de atestare.Celelalte cheltuieli legate de însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice, conform programei de specialitate aprobată, se suporta de partea interesată.  +  Articolul 18Direcţiile de specialitate au datoria:- Sa analizeze cu agenţii economici şi sa stabilească domeniile concrete, instalaţiile şi utilajele tehnologice la care conform legii trebuie întocmite expertize, verificări şi supervizarea lucrărilor de retehnologizare, modernizare, dezvoltare şi investiţii noi;- Sa evalueze modalitatea de avizare în toate etapele lucrărilor în conformitate cu prevederile legale, cu personal propriu propus pentru autorizare sau cu specialişti atrasi;- Sa facă propuneri de specialitate pentru întocmirea programei de pregătire a personalului propus pentru autorizare;- Sa primească şi sa transmită la Direcţia Generală Sinteze, Strategii, Politica Industriala, Programe Dezvoltare şi Direcţia Resurse Umane, Pregătire Profesională, împreună cu propunerile de programa analitica şi a propunerilor pentru componenta comisiei de atestare;- Sa analizeze dosarele primite pentru pregătirea şi atestarea candidaţilor pentru autorizarea, în conformitate cu prevederile din art. 16 şi sa transmită documentele aferente înscrierii la examenul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor nominalizaţi la art. 5 din prezentul Regulament;- Direcţia Generală Sinteze, Strategii, Politica Industriala, Programe Dezvoltare analizează documentele şi împreună cu Direcţia Resurse Umane reactualizează şi promovează proiectul de Ordin aferent aprobării programei de pregătire a candidaţilor şi de numire a comisiei de atestare.  +  Articolul 19În temeiul ordinului Ministrului Industriei şi Resurselor, de aprobare a programei de pregătire a candidaţilor pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor şi de numire a comisiei de atestare, Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni organizează activităţile aferente pregătirii şi desfăşurării examenelor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor nominalizaţi la art. 5.  +  Capitolul 8 Documentele solicitate în vederea atestării  +  Articolul 20 (1) Admiterea la examenul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor se face pe baza:- Cererii scrise a solicitantului (conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedura);- Dosarului candidatului, compus din:● Curriculum vitae (conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedura);● Diploma de absolvire (copie legalizată);● Memoriul de activitate profesională, din care să rezulte pentru fiecare categorie de atestare condiţiile prevăzute la art. 16 din prezentul Regulament (conform modelului din anexa nr. 7);● Trei recomandări din partea unor persoane juridice, beneficiare a lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale la care candidatul a participat;● Trei fotografii 3 x 4 cm. (2) Dosarul se depune la direcţiile de specialitate din Ministerul Industriei şi Resurselor precizate la art. 11 care analizează şi comunică în termen de 15 zile solicitantului:● Dacă dosarul este acceptat;● Dacă documentele sunt complete;● Domeniul (după caz, domeniile) pentru care este admis sa participe la procedura de atestare. (3) Dosarele care nu corespund exigenţelor impuse de prezenta procedura se restituie solicitanţilor în vederea completării acestora.  +  Articolul 21 (1) Admiterea la examenul de atestare nu este condiţionată de funcţia deţinută la data solicitării atestării de către specialistul respectiv. (2) Activităţile specialiştilor nominalizaţi la art. 5, pot fi efectuate numai de către persoane fizice atestate, care îşi pot desfăşura activitatea în una dintre următoarele forme:● Angajat al unei persoane juridice care are prevăzută în statut activităţi de verificare a proiectelor, execuţie de lucrări montaj dotări tehnologice industriale cu un program propriu de calitate sub îndrumarea unui responsabil tehnic cu execuţia sau expertizarea tehnica de calitate a acestor lucrări, cu respectarea prevederilor legale;● Autorizat, ca persoana fizica sa desfăşoare activităţi în mod independent;● Angajat al investitorului, cu contract de muncă sau convenţie civilă potrivit legii.  +  Capitolul 9 Desfăşurarea examenului de atestare  +  Articolul 22Examenul de atestare tehnico-profesională se desfăşoară după un curs de pregătire conform programei specifice fiecărui domeniu prevăzut la art. 11 din Regulament şi va consta din două probe: scris şi oral.Prin tematica, în cele doua probe, se vor verifica atât nivelul cunoştinţelor profesionale actualizate în domeniu, cat şi legislaţia şi reglementările în vigoare.  +  Articolul 23În vederea însuşirii de către candidaţi a cunoştinţelor profesionale, a legislaţiei şi a reglementărilor tehnice în vigoare, Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni va organiza în baza PROGRAMEI, aprobată prin ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor, cursuri, dezbateri şi aplicaţii pentru fiecare domeniu cuprins la art. 11.Fiecărui cursant i se vor distribui materiale de referinţa aferente programei aprobate.Înaintea datei examenului, membrii comisiei au datoria, ca în cadrul dezbaterilor, sa clarifice toate problemele ridicate de candidaţi.  +  Articolul 24Se considera atestaţi candidaţii care au obţinut la examen următoarele calificative minime:● Verificatori de proiecte: media 8;● Responsabili cu execuţia: media 7;● Experţi tehnici de calitate: media 9.  +  Articolul 25 (1) Rezultatul obţinut la examenul de atestare se comunică oficial de către secretariatul Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni în termen de maximum 15 zile de la susţinerea examenului de către candidaţi. Certificatul de atestare se eliberează personal candidaţilor de către Centru de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni. (2) Modelul certificatului de atestare este prevăzut după cum urmează:● Pentru verificatori de proiecte în anexa 3a;● Pentru responsabilii cu execuţia în anexa 3b;● Pentru experţii tehnici de calitate în anexa 3c, care fac parte integrantă din prezentul Regulament. (3) Comisia de atestare, prin secretariatul Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni şi în temeiul PROCESULUI-VERBAL de examinare (conform anexei 4 la prezentul Regulament) înregistrează certificatele de atestare emise, pentru fiecare categorie de specialişti atestaţi, în REGISTRE de eliberare a certificatelor de atestare.  +  Articolul 26 (1) Evidenta certificatelor de atestare, pe categorii şi domenii de activitate precum şi a eventualelor sancţiuni se tine într-un registru de evidenta la Direcţia Generală Sinteze, Strategii, Politica Industriala, Programe Dezvoltare. (2) Completarea REGISTRULUI DE EVIDENTA se face prin grija specialistului din Direcţia Generală Sinteze, Strategii, Politica Industriala, Programe Dezvoltare, membru în comisia de atestare, în cel mult 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de examinare.  +  Articolul 27 (1) Certificatul de atestare are un termen de valabilitate de 3 ani; (2) Reatestarea se face în baza sustinerii unui nou examen; (3) Candidaţii care nu au obţinut media minima stabilită la art. 24, se pot prezenta la un nou examen de atestare.  +  Capitolul 10 Drepturile şi obligaţiile titularilor de certificate de atestareA. Verificatorii de proiecte  +  Articolul 28Verificarea tehnica de calitate a proiectelor pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale se face pentru cerinţele stabilite la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999, modificată şi aprobată prin Legea nr. 440/2002.  +  Articolul 29Sunt supuse verificării tehnice:● Documentaţia tehnica de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire;● Documentaţiile tehnice şi detaliile de realizare a montajului sub forma de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea cerinţelor impuse de lege.Verificarea tehnica se executa şi la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de către respectivii experţi tehnici de calitate, în vederea confirmării ca proiectele respecta cerinţele stabilite de lege.Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect şi pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea lucrărilor de montaj a dotărilor industriale.Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru domeniile în care a fost atestat.  +  Articolul 30Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca în cadrul verificărilor pe care le efectuează, sa urmărească:● Cotele privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică;● Modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele şi exigenţele legale.  +  Articolul 31Verificatorul de proiecte atestat va semna şi va ştampila piesele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite prin prevederile legale.  +  Articolul 32Pentru încadrarea într-o formă unitară ştampila va fi confectionata conform detaliilor din Anexa 5.  +  Articolul 33Verificatorul de proiecte atestat va întocmi şi va tine la zi un registru de evidenta a proiectelor verificate.  +  Articolul 34Verificatorul tehnic atestat nu poate semna şi ştampila (verifica), în aceasta calitate, proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.  +  Articolul 35Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat şi proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea pentru soluţiile date revine acestuia.B. Responsabilul tehnic cu execuţia  +  Articolul 36Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale se face în mod diferenţiat în funcţie de domeniile de activitate prezentate la art. 11 printr-un sistem propriu de calitate, conform Regulamentului privind controlul lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, din anexa nr. V la Ordinul Ministrului Industriei şi Comerţului nr. 323/2000, cu participarea directa a responsabililor tehnici cu execuţia atestaţi.  +  Articolul 37Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii:● sa admită execuţia lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;● sa verifice şi sa avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie a lucrărilor de montaj, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele împreună cu graficele aferente lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale;● sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta a lucrărilor de montaj dotări tehnologice pe care le coordonează tehnic şi de care răspund;● sa pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului Regulament;● sa oprească execuţia lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie a montajului şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.C. Expertul tehnic de calitate a proiectelor şi a lucrărilor de montaj  +  Articolul 38Expertizarea tehnica de calitate a lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale este o activitate complexa care se efectuează de către experţi tehnici de calitate atestaţi, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a) rezolvarea unor situaţii care intervin la lucrările existente:- în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţilor tehnologice;- în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru evaluarea capacităţii acestora de satisfacere a cerinţelor conform legii; b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de montaj.  +  Articolul 39Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia ca se impune luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omeneşti sau pagube materiale - le va aduce la cunoştinţa, în scris, proprietarilor sau administratorilor lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale şi, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare.  +  Articolul 40Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:● condiţiile de amplasament şi de exploatare a lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale;● starea lucrărilor de montaj care se supun expertizei tehnice de calitate;● documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj în fazele de proiectare, execuţie şi exploatare;● prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.- Expertul tehnic poate solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită evaluarea corecta a bunei funcţionari a instalaţiilor tehnologice analizate (măsurători tensometrice, probe de presiune, temperatura, etc.)  +  Articolul 41Pe baza activităţilor prevăzute la art. 38 expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiza tehnica de calitate cuprinzând soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnica şi economică a deciziei de intervenţie ce se însuşeşte de către proprietarii sau administratorii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale şi, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiza tehnica de calitate întocmit.  +  Articolul 42Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii:● sa întocmească raportul de expertiza tehnica de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;● sa nu extraga şi sa nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept de autor;● sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta a expertizelor tehnice de calitate efectuate.Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele legale.  +  Articolul 43Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiza tehnica de calitate trebuie insusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor şi a măsurilor propuse.  +  Capitolul 11 Dispoziţii finale  +  Articolul 44Certificatul unui specialist atestat din categoriile precizate la art. 5 poate fi suspendat pe o perioadă de 6 luni sau anulat numai prin Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor.Decizia de suspendare sau anulare are la baza:● raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) sau de către specialiştii din Direcţia Generală Sinteze Strategii Politica Industriala, Programe Dezvoltare ca urmare a unor sesizări din partea unor organe cu atribuţii de control stabilite prin lege;● referatul unui grup de trei experţi de calitate atestaţi care analizează raportul şi confirma propunerea privind durata de suspendare.Grupul de trei experţi este constituit din:● un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Industriei şi Resurselor;● un expert tehnic de calitate atestat, recomandat de o asociaţie profesională cu activitate în domeniu;● un expert tehnic de calitate atestat, propus de cel nominalizat pentru sancţionare.Cheltuielile implicate de analiza Raportului de constatare se suporta de către partea interesată.  +  Articolul 45Pe durata suspendării Certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizica nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestata.Suspendarea se anulează de către autoritatea care a eliberat Certificatul de atestare tehnico-profesională, în baza următoarelor documente: a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul; b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifica îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare.  +  Articolul 46Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri:● când se produc accidente tehnice la lucrările de montaj dotări tehnologice din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiecte şi în lucrările de execuţie a montajului, avizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuţia atestat;● când se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnico-profesională, într-o perioadă de maximum 5 ani.Certificatul de atestare tehnico-profesională, ştampila şi legitimatia (prezente în anexa nr. 5 şi anexa nr. 6) se vor depune de către deţinător la Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), de care aparţine pe bază de proces-verbal, în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului Ministrului Industriei şi Resurselor pentru anularea Certificatului de atestare.  +  Articolul 47În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat Certificatul de atestare tehnico-profesională constituie şi contravenţie la prevederile legale, privind calitatea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, în afară sancţiunilor menţionate mai sus, se vor aplica şi sancţiunile prevăzute de lege.Persoana căreia i s-a anulat Certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare tehnico-profesională.  +  Articolul 48Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a Certificatului de atestare tehnico-profesională se depune de către persoana în cauza la Ministerul Industriei şi Resurselor - Direcţia Generală Sinteze Strategii, Politica Industriala, Programe Dezvoltare, în termen de 7 zile de la data când a luat cunoştinţa de raportul scris al organelor de control.În cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea acesteia vor fi suportate de către persoana care a făcut contestaţia.Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Industriei şi Resurselor. Decizia este definitivă şi poate fi atacată în justiţie.  +  Articolul 49Ministerul Industriei şi Resurselor va publică trimestrial în Buletinul ISCIR lista specialiştilor atestaţi, suspendarile şi anularile certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialiştilor atestaţi, în funcţiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor şi a specialitatilor în care au fost atestaţi.  +  Anexa 1-------la regulament-------------Domnule Director GeneralSubsemnatul ........... de profesie ........... domiciliat în ............ posesor al buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. .... cod numeric personal .......... în conformitate cu prevederile Procedurii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor, solicit înscrierea la examenul de atestare pentru ..................... în domeniul................................................................................................................................................................................................................................................................................Anexez la prezenta dosarul aferent candidatului la atestare, care conţine următoarele documente:● curriculum vitae;● diploma de absolvire (copie)● memoriul de activitate profesională;● trei recomandări din partea unor persoane juridice beneficiare a lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale;● copie de pe carnetul de muncă;● trei fotografii 3 x 4 cm;Semnatura, Data ...........  +  Anexa 2    -------la regulament-------------                          CURRICULUM VITAE    Numele şi prenumele: ..............................................    Locul şi data naşterii ............................................    Domiciliul actual .................................................    Pregătirea profesională ...........................................                           (specialitatea, instituţia de învăţământ                            superior absolvită, facultatea, secţia, anul                            şi media de la examenul de diploma)    Locul de muncă şi funcţia .........................................    Adresa instituţiei ................................................    Telefon la serviciu ...............................................    Vechimea în munca .................................................    Activitatea profesională ..........................................                          (perioada, instituţii, funcţii, activităţi, etc.)    ...................................................................    ...................................................................    Perfecţionări .....................................................            (Denumirea perfecţionării, instituţia, perioada, alte aspecte)    ...................................................................    ...................................................................    Activităţi ştiinţifice ............................................                          (lucrări publicate, invenţii sau inovaţii,                           doctorat, activităţi didactice, etc.)    ...................................................................    ...................................................................                 Semnatura, Data ..........  +  Anexa 3a--------la regulament-------------  +  Anexa 3b--------la regulament-------------  +  Anexa 3c--------la regulament-------------  +  Anexa 4-------la regulament-------------PROCES-VERBAL DE EXAMINAREpentru atestarea tehnico-profesională a.......................................din data de .............COMISIA DE ATESTARE numita prin Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselornr. ...... având următoarea componenta:1. .............................................. Preşedinte;2. .............................................. Membru;3. .............................................. Membru;4. .............................................. Membru;5. .............................................. Membru;6. .............................................. Membru;7. .............................................. Membru;a supus examinării candidaţii înscrişi pentru atestarea tehnico-profesionalăîn domeniul .............. pentru titlul de ..............................Examinarea din data de .................. s-a desfăşurat în ..............şi a constat din următoarele probe: ..........................................................................................................................................................................................Candidaţii înscrişi la examenul de atestare în domeniul ...................pentru funcţia de ........... au obţinut următoarele rezultate:┌────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────────┬────────┬────────┐│Nr. │ NUMELE ŞI │ TITLUL │ REZULTATUL EXAMINĂRII │ MEDIA │ ││crt.│ PRENUMELE │ pentru care a ├────────┬───────┬───────┤ la │ Obs. ││ │ CANDIDAŢILOR │ fost examinat │ Proba │ Proba │ Alte │ examen │ ││ │ │ │ Scrisă │ Orala │ probe │ │ │├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤└────┴──────────────┴───────────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┘    În urma rezultatelor obţinute la examen, următorii specialişti SUNT    declaraţi atestaţi de către comisie:┌────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┬──────┐│Nr. │ NUMELE ŞI PRENUMELE │ TITLUL │ MEDIA │ ││crt.│ specialistului │ pentru care a fost examinat │ la examen │ Obs. ││ │ ATESTAT │ │ │ │├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┤└────┴───────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────┴──────┘    În conformitate cu prevederile procedurii de atestare aprobate prin Ordin al    Ministrului Industriei şi Resurselor NU au obţinut atestarea următorii    candidaţi:┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬──────┐│Nr. │ NUMELE ŞI PRENUMELE │ TITLUL │Motivul pentru│ ││crt.│candidaţilor care NU au│pentru care s-au înscris la│ care NU au │ Obs. ││ │ obţinut atestarea │ examen │fost atestaţi │ │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼──────┤└────┴───────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴──────┘                                                  COMISIA DE ATESTARE,            Data: ..........  +  Anexa 5-------la regulament-------------     FORMA ŞI DIMENSIUNILE STAMPILELORaferente specialiştilor atestaţi tehnico-profesionalA. VERIFICATOR DE PROIECTEB. RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIAC. EXPERT TEHNIC DE CALITATE  +  Anexa 6--------la regulament-------------FORMA ŞI CONŢINUTUL LEGITIMATIILORaferente specialiştilor atestaţi tehnico-profesionalScara 1:1A. VERIFICATOR DE PROIECTEB. RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIAC. EXPERT TEHNIC DE CALITATENOTĂ:În rubrica "domeniul de activitate" se va înscrie codul(urile) CAEN pentru care se acordă autorizarea şi care sunt "EXCLUSIVE".  +  Anexa 7-------la regulament--------------MEMORIU DE ACTIVITATENumele ...................................................Prenumele ................................................Data naşterii ............................................I. STUDII SUPERIOAREFacultatea, ..............................................Specialitatea, ...........................................Data absolvirii, .........................................Media examenului de diploma, .............................II. ACTIVITATEA PROFESIONALĂA. Locuri de muncă şi funcţii deţinute┌────┬─────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────────────────────┐│Nr. │ Unitatea (instituţia) │ Anul │ Funcţia │ Descrierea sumară a ││crt.│ │ │ │ atribuţiilor de serviciu │├────┼─────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────────────┤└────┴─────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────────────────────┘    B. Lucrări elaborate┌────┬────────────────────┬───────┬────────────┬──────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Precizarea principalelor ││Nr. │ Denumirea lucrării │ Anul, │Beneficiarul│ caracteristici ││crt.│ │ luna │ │tehnico-economice ale lucrării│├────┼────────────────────┼───────┼────────────┼──────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼────────────────────┼───────┼────────────┼──────────────────────────────┤└────┴────────────────────┴───────┴────────────┴──────────────────────────────┘    III. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ    a) Invenţii şi inovaţii┌────┬─────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea inventiei │ Anul │ Nr. brevet │ Descrierea sumară a scopului ││crt.│ sau inovatiei │ │ Emitent │şi principiului de funcţionare│├────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼──────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼──────────────────────────────┤└────┴─────────────────────┴──────┴────────────┴──────────────────────────────┘ a) Lucrări publicate (Titlul lucrării, editura, anul) b) Activităţi didactice în învăţământul superior (Instituţia de învăţământ superior, facultatea, catedra, disciplina, funcţia didactica) c) Doctorat (Data înmatriculării ca doctorand, teza de doctorat, data sustinerii)Semnatura,------------