HOTĂRÂRE nr. 614 din 29 mai 2003privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna iunie 2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 6 iunie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 81 alin. (2) şi al art. 168 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (3) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, precum şi al art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu luna iunie 2003 pensionării din sistemul public de pensii ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plata, sunt mai mici sau egale cu suma de 11.725.005 lei, reprezentând echivalentul în lei, la data de 31 mai 2003, a unui punctaj mediu anual de 5 puncte, beneficiază de indexarea pensiilor în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Valoarea unui punct de pensie se actualizează prin indexare cu 2,7%. (2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 2.408.317 lei.  +  Articolul 3 (1) În cazul persoanelor al căror punctaj mediu anual a fost stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.474/2002 privind aplicarea în luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public, pensia indexata rezultă prin aplicarea valorii actualizate a punctului de pensie asupra punctajului mediu anual. (2) De la prevederile alin. (1) se exceptează persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2000, care beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plata, indexat cu 2,7%. (3) De la prevederile alin. (1) se exceptează şi persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2001 - 31 martie 2001, care beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plata, indexat cu 1%. (4) Cuantumul pensiei indexate potrivit prevederilor alin. (3) nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat corespunzător punctajului mediu estimat, pentru fiecare categorie de pensie. (5) Punctajul mediu estimat, pe categorii de pensii, este cel prevăzut la art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul II al anului 2001. (6) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plata, pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2001 şi al căror punctaj mediu anual este mai mare de 5 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 5 puncte, respectiv 12.041.585 lei.  +  Articolul 4În situaţia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata, se menţine cuantumul avantajos.  +  Articolul 5 (1) Pentru drepturile de pensie deschise în baza Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76 alin. (1) şi (3), luându-se în considerare valoarea punctului de pensie în suma de 2.408.317 lei, stabilită conform prevederilor art. 81. (2) De la prevederile alin. (1) se exceptează persoanele ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plata în luna mai 2003, sunt mai mari decât suma de 11.725.005 lei, reprezentând echivalentul în lei la data de 31 mai 2003 al unui punctaj mediu anual de 5 puncte. (3) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plata, calculat conform prevederilor alin. (1) şi (2) pentru pensionării al căror punctaj mediu anual este mai mare de 5 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 5 puncte, în suma de 12.041.585 lei.  +  Articolul 6Pensiile militare, cuvenite sau aflate în plata în luna mai 2003, stabilite în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se indexează începând cu luna iunie 2003 cu 2,7%.  +  Articolul 7Sumele rezultate din indexarea pensiilor în sistemul public, conform prevederilor prezentei hotărâri, se evidenţiază distinct pe talonul de pensie.  +  Articolul 8 (1) Începând cu luna iunie 2003 se indexează cu 2,7% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile I.O.V.R.; b) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical; c) indemnizaţia de maternitate, precum şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, din a 91-a zi de concediu de maternitate, respectiv de concediu medical; d) indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu pentru creşterea copilului; e) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; f) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată. (2) Măsura de protecţie socială prevăzută la alin. (1) se aplică indemnizaţiilor menţionate la lit. b) şi c), care au îndeplinit anterior lunii iunie 2003 sau în cursul acestei luni condiţia prevăzută de lege pentru acordarea indexării şi ale căror cuantumuri nu depăşesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2003, respectiv 20.886.000 lei. (3) Măsura de protecţie socială prevăzută la alin. (1) se aplică indemnizaţiilor menţionate la lit. d), care au îndeplinit anterior lunii iunie 2003 sau în cursul acestei luni condiţia prevăzută de lege pentru acordarea indexării şi ale căror cuantumuri nu depăşesc valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, respectiv 6.962.000 lei.  +  Articolul 9Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea Pascup. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de statBucureşti, 29 mai 2003.Nr. 614.--------------