LEGE nr. 239 din 6 iunie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 30 ianuarie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti."2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Comisia superioară se numeşte prin ordin de către preşedintele Autorităţii şi are următoarea componenta: a) preşedinte, medic de expertiza medicală şi de recuperare a capacităţii de muncă; b) doi medici specialişti, propuşi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în funcţie de afectiunea care produce handicapul; c) un psiholog; d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap."3. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(2) Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Institutul, are sediul în Bucureşti."4. Alineatele (7) şi (10) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:"(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi au următoarea componenta: a) un preşedinte, medic specialist în expertiza capacităţii de muncă; b) doi medici specialişti, propuşi de direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de afectiunea care produce handicapul; c) un psiholog; d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap.................................................................. (10) Cheltuielile curente şi de capital necesare funcţionarii comisiilor se asigura din bugetele consiliilor judeţene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale."5. După alineatul (3) al articolului 14 se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:"(4) Asociaţia Nevazatorilor din România va preda Autorităţii, până la data de 30 iunie 2003, întreaga documentaţie privind persoanele cu handicap vizual, beneficiare ale drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare. (5) Autoritatea va preda documentaţia prevăzută la alin. (4) consiliilor judeţene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, până la data de 31 iulie 2003. (6) Plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap vizual se va efectua de către Asociaţia Nevazatorilor din România, până la data de 30 septembrie 2003, urmând ca, ulterior acestei date, plata să se facă de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin serviciile publice de asistenţa socială."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 6 iunie 2003.Nr. 239.----------------