HOTĂRÂRE nr. 578 din 21 mai 2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariaţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 4 iunie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 14 martie 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc doua noi alineate, alineatul (3) şi alineatul (4), cu următorul cuprins:"(3) Angajatorii care au înfiinţate sucursale, agenţii, reprezentante sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora şi competenţa infiintarii registrului. (4) Nu au obligaţia infiintarii registrului de evidenta a salariaţilor misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine pentru perioadele în care contractele individuale de muncă încheiate cu cetăţenii români se înregistrează la Oficiul Muncii."2. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Unităţile fără personalitate juridică care au competenţa infiintarii registrului îl înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială îşi au sediul şi îndeplinesc obligaţiile prevăzute de prezenta hotărâre referitoare la completarea, păstrarea, înregistrarea unui nou registru în cazurile prevăzute la art. 9 alin. (1), depunerea acestuia la încetarea activităţii, precum şi la eliberarea copiilor dosarului personal şi a filelor din registru."  +  Articolul 2Termenul de 60 de zile calendaristice până la care angajatorii, respectiv sucursalele, agenţiile, reprezentantele sau unităţile fără personalitate juridică ale acestora, sunt obligaţi sa înfiinţeze registrele se proroga până la data de 1 septembrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 21 mai 2003.Nr. 578.---------