HOTĂRÂRE nr. 561 din 21 mai 2003privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 3 iunie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţia României, precum şi al art. 60, 67 şi al art. 70 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După punctul 3.06 se introduce punctul 3.07 cu următorul cuprins:"3.07. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt exceptate de la plata impozitelor şi taxelor locale reglementate de Ordonanta, dar au obligaţia sa depună declaraţiile de impunere, sub sancţiunile prevăzute de lege."2. Punctul 4.02 va avea următorul cuprins:"4.02. În cazul clădirilor proprietate publica şi privată a statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinta, după caz, a contribuabililor, impozitul pe clădiri se determina, în mod diferenţiat, după cum aceştia sunt persoane fizice sau persoane juridice, astfel: a) în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% sau 0,1%, după mediul în care se afla clădirea, urban ori rural, asupra valorii impozabile determinate potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta; b) în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale asupra valorii de inventar a clădirii, potrivit art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanta.Obligaţia de a depune declaraţia de impunere, în condiţiile şi sub sancţiunile prevăzute de lege, revine contribuabililor care au în administrare sau în folosinta clădiri proprietate publica/privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, la care se anexează, în fotocopie confirmată pentru autoritate sub semnatura contribuabilului/reprezentantului legal al contribuabilului, contractul respectiv.Se anexează în mod obligatoriu un certificat emis de instituţia publica competenta, parte în contract, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective, în situaţia în care nu sunt înscrise în contract: a) în cazul persoanelor fizice - suprafata construită desfasurata, anul în care a fost realizată clădirea, precum şi dacă aceasta intra sub incidenta pct. 3 al notei din anexa nr. 1 la Ordonanta; b) în cazul persoanelor juridice - valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea instituţiei publice care a hotărât darea în administrare sau în folosinta a clădirii, precum şi data înregistrării în contabilitate a clădirii respective, iar în cazul efectuării unor reevaluari, data ultimei reevaluari."3. Punctul 4.03 va avea următorul cuprins:"4.03. În cazul în care clădirile proprietate publica şi privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale sunt concesionate ori închiriate, impozitul pe clădiri se datorează de către concesionari sau locatari, potrivit prevederilor pct. 4.02 din prezentele norme metodologice, chiar dacă aceştia datorează redeventa sau chirie, după caz."4. Punctul 4.10 va avea următorul cuprins:"4.10. La stabilirea coeficientului de transformare menţionat la pct. 4.09 din prezentele norme metodologice s-a avut în vedere potenţiala diferenţa dintre suprafata construită desfasurata şi suprafata utila a clădirii; prin potenţiala diferenţa se cuantifica suprafata secţiunii zidurilor, a balcoanelor, a loggiilor, precum şi a cotei-părţi din eventualele incinte de deservire comuna, acolo unde este cazul. Dacă în documente este înscrisă suprafata construită desfasurata a clădirii, determinata pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al acesteia, pentru determinarea impozitului pe clădiri nu se ia în calcul suprafata utila şi, implicit, nu se aplica coeficientul de transformare.În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi noţiunea de mai jos au următoarele înţelesuri: a) balcon - platforma cu balustrada pe peretele exterior al unei clădiri, comunicând cu interiorul printr-una sau mai multe usi; b) incinta de deservire comuna - spaţiu închis în interiorul unei clădiri, proprietatea comuna a celor care deţin apartamente în aceasta, afectat scarilor, lifturilor, uscatoriilor sau oricăror alte utilităţi asemănătoare; c) loggie - galerie exterioară incorporata unei clădiri, acoperită şi deschisă către exterior printr-un şir de arcade sprijinite pe coloane sau pe stâlpi."5. Subpunctul a.2 al literei a) de la punctul 5.02 va avea următorul cuprins:"a.2. clădirea se considera ca are instalatie de canalizare dacă este dotată cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate în reţeaua publica;"6. Punctul 5.09 va avea următorul cuprins:"5.09. Sunt considerate ca fiind închiriate numai acele clădiri cu destinaţia de locuinta pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) proprietarul, în calitatea sa de locator, are contract de închiriere încheiat în forma scrisă; b) contractul prevăzut la lit. a) este înregistrat la organul fiscal competent în scopul stabilirii veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, în condiţiile legii; c) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, în sensul prezentei litere, se desemnează soţul, sotia şi copiii lor necăsătoriţi. Aceasta condiţie nu se urmăreşte în cazul în care clădirea cu destinaţia de locuinta se închiriază unei persoane juridice."7. Punctul 5.15 va avea următorul cuprins:"5.15. În situaţiile în care consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti au aprobat majorarea impozitului pe clădiri cu pana la 50% inclusiv, în condiţiile art. 72 din Ordonanta şi ale pct. 72.02 din prezentele norme metodologice, aceasta cota de majorare se aplica asupra impozitului pe clădiri determinat potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) şi (2) din Ordonanta şi celor ale pct. 5.01, 5.11-5.14 din prezentele norme metodologice."8. Punctul 5.21 va avea următorul cuprins:"5.21. Nu intra sub incidenta art. 5 alin. (2) din Ordonanta, pe durata de executare a contractului, clădirea: a) care este dobandita în baza unui contract ce conţine clauza de întreţinere pe durata întregii vieţi a persoanei care înstrăinează clădirea respectiva şi la deces noul proprietar asigura inmormantarea după datina; b) care este dobandita în baza unui contract de renta viageră, în condiţiile art. 1639 şi următoarele din Codul civil; c) asupra căreia s-a constituit dreptul de uzufruct sau abitaţie viageră, în condiţiile art. 517 şi următoarele, respectiv art. 565 şi următoarele din Codul civil."9. După alineatul 3 al punctului 5.25 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:"În cazul persoanei fizice care deţine în proprietate mai multe clădiri cu destinaţie de locuinta, iar domiciliul sau resedinta sa nu corespunde cu adresa nici uneia dintre aceste clădiri, prima clădire dobandita în ordinea numerică a proprietăţilor, stabilită potrivit alin. 1-3, este asimilată clădirii de la adresa de domiciliu."10. Punctul 6.05 va avea următorul cuprins:"6.05. Pentru executarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta se au în vedere următoarele: a) în cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 6.04 din prezentele norme metodologice asupra valorii de inventar a clădirii; b) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care în evidenta contabila s-a înregistrat valoarea rezultată în urma reevaluarii, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 6.03 din prezentele norme metodologice asupra valorii de inventar a clădirii; c) în cazul clădirilor dobândite începând cu 1 ianuarie 1998, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 6.03 din prezentele norme metodologice asupra valorii de intrare în patrimoniu; d) în cazul clădirilor la care s-au efectuat lucrări de modernizare, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 6.03 din prezentele norme metodologice, numai pentru cele care au fost reevaluate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2000, cu modificările ulterioare."11. Punctul 9.03 va avea următorul cuprins:"9.03. Prin sintagma incinte folosite pentru activităţi economice, menţionată la pct. 1-4 din anexa nr. 2 la Ordonanta, se înţelege spaţiile utilizate pentru realizarea oricăror fapte de comerţ, astfel cum sunt definite în Codul comercial, ce exced destinaţiilor specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri."12. Punctul 9.04 va avea următorul cuprins:"9.04. Referitor la pct. 3 din anexa nr. 2 la Ordonanta, prin sintagma clădirile care, prin destinaţie, constituie lacasuri de cult se înţelege bisericile - lacasurile de inchinaciune, casele de rugaciuni - şi anexele acestora.Anexele bisericilor se referă la orice incinta care are elementele constitutive ale unei clădiri, proprietatea oricărui cult recunoscut oficial în România, cum ar fi: clopotnita, cancelaria parohiala, agheasmatarul, capela mortuara, casa parohiala, cu dependintele sale, destinată ca locuinta a preotului/preoţilor slujitori/personalului deservent, incinta pentru aprins lumanari, pangarul, troita, magazia pentru depozitat diverse obiecte de cult, asezamantul cu caracter social-caritabil, arhondaricul, chilia, trapeza, incinta pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter administrativ-bisericesc, resedinta chiriarhului, precum şi altele asemenea; prin asezamant cu caracter social-caritabil se înţelege căminul de copii, azilul de bătrâni, cantina socială sau orice alta incinta destinată unei activităţi asemănătoare."13. Punctul 12.09 se abroga.14. După punctul 22.01 se introduc punctele 22.02 şi 22.03 cu următorul cuprins:"22.02. Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorca, semiremorca şi rulota care are carte de identitate a vehiculelor, chiar dacă acestea circula în combinatie.Combinatia de autovehicule, astfel cum este menţionată la lit. A pct. III din anexa nr. 6 la Ordonanta, corespunde din punct de vedere terminologic combinatiei de vehicule, prevăzută la pct. 26 din anexa nr. II la prezentele norme metodologice. Stabilirea taxei pentru combinatia de vehicule se face numai în cazurile în care aceasta combinatie are carte de identitate a vehiculului.22.03. În situaţia în care un mijloc de transport de natura celor prevăzute la lit. A pct. II şi III din anexa nr. 6 la Ordonanta are masa totală maxima autorizata mai mare decât cea specifica numărului de axe potrivit mentiunilor din aceasta anexa, taxa asupra mijlocului de transport respectiv se stabileşte având drept corespondent autovehiculul cu axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie, cu masa cea mai mare, de la categoria autovehiculului respectiv identificat după numărul de axe."15. Alineatul 2 al literei a) de la punctul 29.16 va avea următorul cuprins:"Autorizaţia de foraje şi excavari, model ITL-057, se eliberează de către primării în a căror raza de competenta teritorială se realizează aceste exploatări, la cererea scrisă, model ITL-056, a beneficiarului exploatării. Autorizaţia se eliberează pentru fiecare an fiscal sau fracţiune de an fiscal, iar taxa se calculează în mod corespunzător."16. După alineatul 2 al literei a) de la punctul 29.16 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:"Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavari se depune la structura specializată în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului în a cărui raza de competenta teritorială se realizează oricare dintre exploatările prevăzute la subpct. a.1-a.7. Pentru exploatările în curs la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, beneficiarii au obligaţia sa depună cererile pentru eliberarea autorizaţiilor pana cel târziu la 31 iulie 2003."17. După litera d) a alineatului 1 de la punctul 29.17 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"În sensul prezentelor norme metodologice, prin lucrări de interes public se înţelege orice lucrări de construcţii şi reparaţii finanţate de la bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, credite externe sau sume alocate pe baza de parteneriat, efectuate pentru a deservi cetăţenii sau colectivitatile locale. Scutirea de taxa locală se referă la certificatele, avizele şi autorizaţiile prevăzute în anexa nr. 7 la Ordonanta."18. După punctul 31.06 se introduc punctele 31.07, 31.08 şi 31.09 cu următorul cuprins:"31.07. Începând cu data de 14 februarie 2003, ca efect al modificării art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2003, aprobată prin Legea nr. 192/2003, beneficiarii serviciilor de reclama şi publicitate prin mijloacele de informare în masa scrise şi audiovizuale nu datorează taxa pentru reclama şi publicitate prevăzută la art. 31 alin. (1) din Ordonanta.Compartimentele de specialitate în a căror raza de competenta teritorială s-au realizat servicii de natura celor prevăzute la alin. 1, care nu mai fac obiectul stabilirii taxei pentru reclama şi publicitate, vor efectua pana la data de 30 noiembrie 2003, pentru intreaga perioada prevăzută la art. 138 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2003, respectiv art. 138 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale, anterioară datei prevăzute la alin. 1, controlul fiscal la persoanele fizice şi juridice care aveau obligaţia sa plătească aceste taxe la bugetele locale şi sa întocmească borderouri de debite, acolo unde este cazul.În cazul în care în urma controlului fiscal nu s-au constatat sume neplătite către bugetul local ori în raza de competenta teritorială nu s-au realizat astfel de servicii, compartimentul de specialitate are obligaţia de a întocmi un proces-verbal în care sa consemneze situaţia respectiva şi pe care sa-l înregistreze în registrul de intrare-ieşire a corespondentei de la nivelul autorităţii administraţiei publice locale de care aparţine, în acelaşi termen.31.08. Nu se datorează taxa pentru reclama şi publicitatea efectuate în condiţiile art. 31 din Ordonanta pe mijloacele de transport, cu excepţia celor care, prin construcţia lor, sunt afectate realizării de reclama şi publicitate."31.09. Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate, prevăzută la art. 31 alin. (2) din Ordonanta, în următoarele situaţii: a) pentru orice mijloace de reclama şi publicitate efectuate, în interiorul clădirii, prin afisaj, prin panouri sau prin orice alte mijloace asemănătoare; intra sub aceasta incidenta şi afisele expuse în exteriorul clădirii prin care se fac publice spectacolele de natura celor prevăzute la art. 33 din Ordonanta, dar numai cele de la sediul organizatorului şi/sau locul desfăşurării spectacolului; b) pentru reclama şi publicitatea realizate prin imprimare pe: stilouri, pixuri, creioane, brichete, scrumiere, brelocuri, sacose, genti, aparate frigorifice, automate pentru livrarea de bunuri de consum sau altele asemenea;"19. După punctul 45.03 se introduce punctul 45.04 cu următorul cuprins:"45.04. Taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. În tariful de cazare nu se cuprind alte servicii decât cele pentru cazare."20. După subpunctul a.2.6 al literei A de la punctul 48.03 se introduce subpunctul a.2.7 cu următorul cuprins:"a.2.7. pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii, autorizate în condiţiile legii, taxa se stabileşte în lei/mp/zi, astfel încât, pentru un metru patrat de teren afectat respectivei construcţii, taxa/zi sa se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei; datorarea acestei taxe nu îl exonereaza pe contribuabil de plata redeventei sau chiriei, după caz, precum şi de cea a impozitului pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren;"21. La punctul 48.07 litera a), se modifica literele a.2 şi a.5 şi se introduc literele a.6 şi a.7 cu următorul cuprins:"..............................................................a.2. pentru parcarea curenta taxa se achită:a.2.1. lunar, pana cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare. Pentru perioade mai mici de o luna taxa se achită în prima zi a perioadei pentru care se solicita parcarea şi pentru intreaga durata;a.2.2. anual, pana cel târziu la data de 15 martie inclusiv, pentru anul în curs, caz în care se acorda o bonificaţie de 10%.Taxele pentru parcarea curenta pot fi diferenţiate, în funcţie de situaţiile prevăzute la subpct. a.1 şi a.2 potrivit politicilor fiscale locale, cu încadrarea între limitele prevăzute la pct. 48.03 lit. A subpct. a.2.2.În toate cazurile se poate utiliza permisul de parcare ca mijloc de identificare a plătitorilor, al cărui model şi a cărui procedura de evidentiere se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale interesate;.....................................................a.5. pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în pieţe, în târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcari sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, taxa se achită zilnic sau pe baza de abonament pentru o perioada mai mare de o zi, caz în care taxa se achită la eliberarea abonamentului.Pentru taxele achitate zilnic se pot utiliza bilete valorice din carnete a câte 100 bucăţi inseriate şi personalizate, având doua părţi, din care una se eliberează comerciantului.Pe ambele părţi se înscriu: numele şi prenumele persoanei căreia i s-a eliberat biletul valoric, codul numeric al acesteia, data eliberării, precum şi semnatura gestionarului biletelor valorice respective. Nu este permisă decât utilizarea biletelor valorice pe care nivelul taxei în lei se afla tipărit o data cu elementele ce privesc personalizarea.Modelul abonamentului şi al biletului valoric, precum şi procedura de evidentiere a acestora se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale interesate;a.6. pentru accesul în parcuri, în grădini zoologice, în grădini botanice, în târguri, în balciuri, la stranduri, la expoziţii, la locuri de agrement sau altele similare, taxa se achită la accesul în incinta acestora, pe baza de bilete de intrare sau abonamente, după caz. Modelul biletelor de intrare/abonamentelor şi procedura de evidentiere a acestora se stabilesc de autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale interesate;a.7. pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii taxa se achită după cum urmează:a.7.1. în cazul construcţiilor provizorii existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, taxa se achită în condiţiile şi la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren;a.7.2. în cazul construcţiilor provizorii realizate în cursul anului fiscal, taxa se achită, pentru perioada cuprinsă între data autorizării şi finele anului fiscal curent, în condiţiile şi la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.Modelele cererilor pentru obţinerea autorizaţiei pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii, cu reţelele de energie electrica, cu reţelele de transport gaze sau cu reţelele de telecomunicaţii prin fir, după caz, modelele autorizaţiilor pentru ocuparea terenurilor cu oricare dintre aceste situaţii, precum şi procedura de evidentiere se stabilesc de autorităţile deliberative interesate.Pentru anul 2003 termenul prevăzut la subpct. a.7.1 se stabileşte la 30 iunie 2003."22. Litera f) a punctului 52.01 va avea următorul cuprins:"f) celelalte persoane nemenţionate la lit. a)-e), cărora li s-a conferit Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989."23. Teza a doua a punctului 54.01 va avea următorul cuprins:"În cazul impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren scutirea se acorda numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia, indiferent de categoria de folosinta."24. Punctul 56.01 va avea următorul cuprins:"56.01. Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren, în cazul societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate, prevăzut în statut, asigurarea de servicii turistice pe o perioada de cel mult 5 luni dintr-un an fiscal, se reduc cu 50% numai pentru clădirea destinată acestor servicii şi numai pentru terenul încadrat la subcategoria de folosinta lt; lt;curţi şi construcţii gt; gt;, aferent clădirii respective.Prin servicii turistice în contextul prezentului punct se înţelege numai combinatia oricarora dintre activităţile: 5510 - Hoteluri, 552 - Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurta durata, 5522 - Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote şi 5523 - Alte mijloace de cazare, pe de o parte, şi oricare dintre activităţile: 5530 - Restaurante, 5540 - Baruri, 5551 - Cantine, 5552 - Alte unităţi de preparare a hranei, pe de alta parte, astfel cum sunt prevăzute de Clasificarea activităţilor din economia nationala - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002."25. Punctul 59.03 va avea următorul cuprins:"59.03. Persoanele fizice beneficiare de credite, care au dobândit locuinţe, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, înainte de data de 1 septembrie 2001, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform exemplului prezentat la pct. 59.10 lit. B.Persoanele fizice beneficiare de credite, care au dobândit locuinţe, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, după data de 1 septembrie 2001, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri începând cu data de întâi a lunii următoare încheierii contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate.Data de 1 septembrie 2001 reprezintă data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 734/2001."26. După punctul 60.01 se introduc punctele 60.02 şi 60.03 cu următorul cuprins:"60.02. Consiliile locale, în luna mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor, pot stabili prin hotărâre reducerea cu pana la 100% inclusiv a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, în cazul în care aceştia se obliga ca în anul în care beneficiază de aceasta facilitate fiscală sa realizeze reparaţii de natura celor care se pot executa fără autorizaţie de construire, în condiţiile legii, respectiv: a) reparaţii la acoperisuri, învelitori sau terase; b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie exterioară; c) zugraveli şi vopsitorii exterioare; d) reparaţii şi înlocuiri la finisaje exterioare - tencuieli, placaje şi altele asemenea; e) reparaţii şi înlocuiri la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces.Procedura de acordare a facilitatii fiscale prevăzute la alin. 1 se stabileşte prin hotărârea respectiva, iar beneficiarii facilitatii şi cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil se înscriu într-o anexa la hotărârea prin care se aproba contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul în care s-au acordat aceste facilităţi fiscale.Constatarea realizării reparaţiilor de către beneficiarii facilităţilor fiscale se realizează de către structura specializată prin procese-verbale, individuale sau colective, după cum situaţia o impune, sub sancţiunile prevăzute la art. 69 din Ordonanta.În cazul în care se constata ca reparaţiile nu au fost realizate potrivit obligaţiilor asumate conform alin. 1, facilităţile fiscale, pe baza proceselor-verbale prevăzute la alin. 3, se considera ca fiind acordate necuvenit contribuabililor în cauza, acestora stabilindu-li-se din oficiu obligaţia la plata impozitului pe clădiri corespunzător, la care se adauga accesoriile calculate de la data de când impozitul pe clădiri se datora bugetului local, în situaţia în care nu s-ar fi acordat facilitatea fiscală, şi pana la data efectuării plăţii.Facilitatea fiscală acordată potrivit prezentului punct, pana la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la alin. 3, are elementele constitutive ale amânării la plata a impozitului pe clădiri cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta.60.03. Instituţiile publice prevăzute la art. 1 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare nationala, ordine publica şi siguranta nationala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, nu datorează impozit pe clădirile care au destinaţia de locuinţe de serviciu şi nici pe terenul aferent acestora."27. Punctul 62.09 va avea următorul cuprins:"62.09. Contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv instituţiile publice, sunt obligaţi sa depună declaraţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, ori de câte ori se modifica situaţia juridică a contribuabililor, precum şi a materiei impozabile a acestora, în condiţiile şi sub sancţiunile prevăzute de lege.Cererile prevăzute la pct. 29.01, 29.16 lit. a) şi e) din prezentele norme metodologice au elementele constitutive ale declaraţiilor de impunere.Pentru toate cazurile în care se acorda scutiri sau reduceri de impozite şi taxe locale, precum şi de accesorii ale acestora, indiferent de categoria actului normativ prin care s-au stabilit, lege, ordonanta de urgenta/ordonanta/hotărâre a Guvernului sau hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, compartimentele de specialitate au obligaţia sa întocmească borderouri de scaderi."28. După punctul 65.01 se introduce punctul 65.02 cu următorul cuprins:"65.02. Ori de câte ori în documentele prin care sunt evidentiate valori ale bunurilor sau serviciilor impozabile ori taxabile, după caz, în alta moneda decât cea nationala a României şi în raport de aceste valori se determina orice impozite sau taxe locale, după caz, pentru calculul acestora se are în vedere cursul oficial de schimb al monedei respective, comunicat de Banca Nationala a României, la data efectuării plăţii către bugetul local."29. După alineatul 1 al punctului 74.26 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Prin ordin comun al ministrului administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei, pana la data de 31 august 2003 se aproba Normele metodologice pentru punerea în aplicare a reglementărilor prin care se instituie taxele judiciare de timbru, taxele de timbru pentru activitatea notarială şi taxele extrajudiciare de timbru ca efect al preluării acestora la bugetele locale, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."30. Subpunctul b.5 al literei b) de la punctul 75.03 va avea următorul cuprins:"b.5. art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 325/2002, în temeiul cărora atât persoanele fizice, cat şi cele juridice care reabiliteaza sau modernizează termic clădirile de locuit aflate în proprietatea acestora beneficiază de:b.5.1. scutirea de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire pentru aceasta categorie de lucrări;b.5.2. scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru locuinta pe care o deţin şi numai pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termica;"31. După subpunctul b.7 al literei b) de la punctul 75.03 se introduc subpunctele b.8 şi b.9 cu următorul cuprins:"b.8. art. 67 alin. (5) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul cărora structurile sportive fără scop lucrativ sunt scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale, inclusiv a celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanta;b.9. Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, în temeiul cărora contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, de la data de 1 ianuarie 2003, sunt scutiţi de la plata impozitului pentru terenurile situate în extravilan, indiferent de categoria de folosinta a acestora;"32. După punctul 78.04 se introduce punctul 78.05 cu următorul cuprins:"78.05. Programele informatice de administrare a impozitelor şi taxelor locale vor asigura, în mod obligatoriu, următoarele: a) utilizarea numai a termenilor şi noţiunilor prevăzute de Ordonanta şi de prezentele norme metodologice; acolo unde se impune o anumită abreviere, aceasta va fi cuprinsă într-o legenda; b) editarea oricăror documente, inclusiv a formularelor tipizate potrivit structurii şi a informaţiilor corespunzătoare acestora, cu respectarea stricta a regulilor gramaticale şi de ortografie specifice limbii romane, inclusiv semnele diacritice conexe acesteia.Beneficiarii programelor informatice de administrare a impozitelor şi taxelor locale vor avea, în mod obligatoriu, manuale de utilizare care vor conţine toate informaţiile necesare unei cat mai facile exploatări, chiar şi de cei cu minime cunoştinţe în domeniu, ce vor fi puse la dispoziţie organelor de control."33. După alineatul 1 al punctului 80.01 se introduc alineatele 2 şi 3 cu următorul cuprins:"Prevederile alin. 1 coroborate cu cele ale pct. 80.02 din prezentele norme metodologice se aplica deopotrivă celor care întocmesc manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul formularele cu regim special, sub sancţiunile prevăzute de lege.Autorităţile administraţiei publice locale pot solicita executarea formularelor cu regim special având imprimate elementele de identificare proprii, inclusiv stema unităţii administrativ-teritoriale, aprobată în condiţiile legii, prin transmiterea unei comenzi ferme la Compania Nationala lt; lt;Imprimeria Nationala gt; gt; - S.A., în condiţiile suportării eventualelor diferenţe de preţ."34. Litera a) a punctului 80.04 va avea următorul cuprins:"a) modelele ITL - 002, 012, 013, 023, 056 şi 057 cuprinse în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 29.16 lit. a), pct. 40.01-40.05, pct. 78.01 lit. b) şi ale pct. 80.02 din prezentele norme metodologice."35. După litera d) a punctului 80.19 se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) anexa nr. V - Modelul-cadru lt; lt;Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20... gt; gt;."  +  Articolul 2Anexa nr. I la normele metodologice prevăzute la art. I se înlocuieşte cu anexa nr. I la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) Anexa nr. IV la normele metodologice prevăzute la art. I se completează cu următoarele:─────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Anexacrt. Denumirea Model ITL - .....─────────────────────────────────────────────────────────────────────"57. Cerere pentru eliberarea autorizaţiei     de foraje şi excavari Model ITL - 05658. Autorizaţia de foraje şi excavari Model ITL - 057"───────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Modelele ITL - 056 şi 057 sunt prevăzute în anexele nr. II/a şi II/b la prezenta hotărâre şi completează în mod corespunzător anexa nr. IV prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 4 (1) Pentru asigurarea principiilor prevăzute la pct. 1.02 din normele metodologice prevăzute la art. I, în anexa nr. III la prezenta hotărâre este prevăzut Modelulcadru "Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20...". (2) Hotărârile consiliilor judeţene adoptate pentru punerea în executare a prevederilor pct. 74.25 din normele metodologice prevăzute la art. I, pana la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Guvernului nr. 149/2003, îşi încetează aplicabilitatea. (3) Recalcularea/regularizarea impozitelor şi taxelor locale ca efect al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor, precum şi al modificărilor şi completărilor aduse Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, prin Hotărârea Guvernului nr. 149/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 17 februarie 2003, şi prin prezenta hotărâre, se efectuează pana la data de 15 noiembrie 2003, fără calcularea şi implicit fără stabilirea/datorarea de accesorii la impozitele şi taxele locale respective.  +  Articolul 5 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prefectii, în funcţie de competenta teritorială, vor reanaliza hotărârile adoptate în anii 2002 şi 2003 de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene, pentru organizarea executării şi executarea în concret a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002, precum şi ale celorlalte acte normative, conexe acesteia, aprobate de Guvern, iar acolo unde considera ca hotărârile respective contravin prevederilor legale, vor proceda în conformitate cu prevederile art. 27 şi 135 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Un accent deosebit se va pune pe analiza modului de instituire/stabilire a taxelor locale/taxelor speciale care reprezintă atributia opţională a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale. (2) În termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) prefectii vor informa în scris Ministerul Administraţiei Publice despre constatările efectuate şi măsurile adoptate.  +  Articolul 6Anexele nr. I, II/a, II/b şi III la prezenta hotărâre completează în mod corespunzător anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002.  +  Articolul 7Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 21 mai 2003.Nr. 561.  +  Anexa 1                                    TABLOUL                     cuprinzând impozitele şi taxele locale    I. ORDONANTA GUVERNULUI NR. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale,       republicată           VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. I, PRECUM ŞI AL              IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE STABILITE ÎN SUME FIXE             care se indexează anual în condiţiile art. 67 şi art. 74      alin.(1) lit.b)-d) din Ordonanta Guvernului nr.36/2002, republicată┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│C │ VALORILE IMPOZABILE ││A │ pe metru patrat de suprafata construită desfasurata ││P │ la clădiri şi alte construcţii ││I │ aparţinând persoanelor fizice ││T │ ││O │ Art.5 alin.(1) - ANEXA Nr.1 ││L ├─┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤│U │ │ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││L │ │ │ ACTUALIZATE │ ACTUALIZATE ││ │ │ │ PENTRU ANUL 2003 │PENTRU ANUL 2004 ││II├─┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │Valoarea impozabilă│Valoarea impozabilă││I │ │Felul clădirilor şi al altor │ - lei/mp- │ - lei/mp- ││M │ │ construcţii impozabile │ │ ││P │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤│O │ │ │Cu insta-│ Fără │Cu insta-│ Fără ││Z │ │ │latii de │instala- │latii de │instala- ││I │ │ │apa, ca- │tii de │apa, ca- │tii de ││T │ │ │nalizare,│apa, ca- │nalizare,│apa, ca- ││U │ │ │electrice│nalizare,│electrice│nalizare,││L │ │ │încălzire│electrice│încălzire│electrice││ │ │ │[condiţii│încălzire│[condiţii│încălzire││PE│ │ │cumulati-│ │cumulati-│ ││ │ │ │ve***)] │ │ve***)] │ ││C ├─┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│L │0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││A ├─┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│D │1│Clădiri: │ x │ x │ x │ x ││I │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│R │ │a) cu pereţi sau cadre din beton │5.300.000│3.100.000│5.900.000│3.500.000││I │ │armat, din caramida arsa, piatra │ │ │ │ ││ │ │naturala sau din alte materiale │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │b) cu pereţi din lemn, caramida │1.400.000│ 900.000│1.600.000│1.000.000││ │ │nearsa, valatuci, paianta şi alte│ │ │ │ ││ │ │materiale asemănătoare │ │ │ │ ││ ├─┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │2│Construcţii anexe, situate în │ x │ x │ x │ x ││ │ │afară corpului principal al │ │ │ │ ││ │ │clădirii │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │a) cu pereţi din caramida arsa, │ 900.000│ 800.000│1.000.000│ 900.000││ │ │piatra, beton sau din alte │ │ │ │ ││ │ │materiale asemănătoare │ │ │ │ ││ ├─┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │b) cu pereţi din lemn, caramida │ 500.000│ 300.000│ 600.000│ 400.000││ │ │nearsa, paianta, valatuci etc. │ │ │ │ │├──┼─┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤│ │ ││C │ IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN ││A │ Art. 12 alin.(1)- ANEXA Nr. 3 - lei/mp - ││P ├────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│I │Zona│NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL │NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL││T │în │ 2003 │ 2004 ││O │ca- ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│L │drul│Nivelurile impozitului, pe ranguri │Nivelurile impozitului, pe ranguri││U │lo- │ de localităţi │ de localităţi ││L │ca- ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤│ │li- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I │ta- │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V ││I │tii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ │ A │5.900│4.900│4.300│3.700│ 500 │ 400 │6.525│5.420│4.760│4.095│ 555 │ 445││I ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│M │ B │4.900│3.700│3.000│2.500│ 400 │ 300 │5.420│4.095│3.320│2.765│ 445 │ 335││P ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│O │ C │3.700│2.500│1.900│1.200│ 300 │ 200 │4.095│2.765│2.100│1.330│ 335 │ 225││Z ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│I │ D │2.500│1.200│1.000│ 700 │ 200 │ 100 │2.765│1.330│1.110│ 775 │ 220 │ 110││T ├────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤│U │ ││L │ IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN ││ │ ││ŞI│Art.12 alin.(1)- ANEXA Nr.4 - lei/mp - ││ ├────┬──────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤│ │Nr. │ Zona │ NIVELURILE ACTUALIZATE│ NIVELURILE ACTUALIZATE││T │crt.│ │ PENTRU ANUL 2003 │ PENTRU ANUL 2004 ││A │ │Categoria ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤│X │ │de folosinta │ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│ Zona││A │ │ │ I │a IIa│a III│a IVa│ I │a IIa│a III│a IVa││ ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│PE│ 1 │Terenuri cu │ 10 │ 9 │ 8 │ 7 │ 11 │ 10 │ 9 │ 8 ││ │ │construcţii*) │ │ │ │ │ │ │ │ ││T ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│E │ 2 │Arabil │ 15 │ 12 │ 10 │ 8 │ 17 │ 13 │ 11 │ 9 ││R ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│E │ 3 │Păşuni │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │ 13 │ 11 │ 9 │ 7 ││N ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ 4 │Fanete │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │ 13 │ 11 │ 9 │ 7 ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ 5 │Vii │ 25 │ 20 │ 15 │ 10 │ 28 │ 22 │ 17 │ 11 ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ 6 │Livezi │ 30 │ 25 │ 20 │ 15 │ 33 │ 28 │ 22 │ 17 ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ 7 │Păduri şi alte │ 15 │ 12 │ 10 │ 8 │ 17 │ 13 │ 11 │ 9 ││ │ │terenuri cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │forestieră │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ 8 │Terenuri cu ape │ 8 │ 6 │ 4 │ x │ 9 │ 7 │ 5 │ x ││ ├────┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ │ *) Nu se ia în calcul suprafata construită la sol a clădirilor ││ │ ││ │ TAXA PE TEREN ││ │ ││ │ Art.18 alin.(1) - lei/km - ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │Taxa pe teren │VALORILE ACTUALIZATE│VALORILE ACTUALIZATE││ │ │ PENTRU ANUL 2003 │ PENTRU ANUL 2004 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) pentru drumuri │ 200.000 │ 222.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │b) pentru cai ferate normale │ 390.000 │ 432.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │c) pentru cai ferate inguste │ 200.000 │ 222.000 │├──┼─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ │ ││C │ TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ││A │ ││P │ Art.21 alin. (1) - ANEXA Nr.6 lit.A pct.1 ││I │ Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică: ││T ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│O │ Tipul mijlocului de transport │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││L │ │ ACTUALIZATE │ACTUALIZATE PENTRU ││U │ │ PENTRU ANUL 2003 │ ANUL 2004 ││L ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ │- lei/an/500 cmc │- lei/an/500 cmc ││ │ │ sau fracţiune - │sau fracţiune - ││IV├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) autoturisme cu capacitatea │ 58.000 │ 65.000 ││T │cilindrica de pana la 2.000 cmc, │ │ ││A │inclusiv │ │ ││X ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│A │b) autoturisme cu capacitatea │ │ ││ │cilindrica de peste 2.000 cmc │ 72.000 │ 80.000 ││A ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│S │c) autobuze, autocare, microbuze │ 117.000 │ 130.000 ││U ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│P │d) autovehicule de pana la 12 │ │ ││R │tone, inclusiv │ 126.000 │ 140.000 ││A ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │e) tractoare înmatriculate │ 78.000 │ 87.000 ││M ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│I │f) motociclete, motorete şi │ │ ││J │scutere │ 29.000 │ 33.000 ││L ├─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│O │Art.21 alin. (2) -ANEXA Nr.6 lit.A pct.II Pentru autovehicule de transport││A │ marfa cu masa totală maxima ││C │ autorizata de peste 12 tone: ││E ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│L │ Numărul axelor şi masa totală │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││O │ maxima autorizata (în tone) │ ACTUALIZATE │ACTUALIZATE PENTRU ││R │ │ PENTRU ANUL 2003 │ ANUL 2004 ││ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ Taxa - lei/an/ │ Taxa - lei/an/ ││ │ │ autovehicul - │ autovehicul - ││DE│ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Axa/axe │Axa/Axe │Axa/axe │Axa/Axe ││ │ │motoare cu│motoare │motoare cu│motoare ││ │ │suspensie │cu alt │suspensie │cu alt ││T │ │pneumatica│sistem de│pneumatica│sistem de││R │ │sau un │suspensie│sau un │suspensie││A │ │echivalent│ │echivalent│ ││N │ │recunoscut│ │recunoscut│ ││S ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│P │1 . Autovehicule cu doua axe şi │ │ │ │ ││O │cu masa │ x │ x │ x │ x ││R ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│T │a) peste 12 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 13 t │ 1.000.000│1.100.000│ 1.106.000│1.217.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 13 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 14 t │ 1.100.000│1.200.000│ 1.217.000│1.327.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 14 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 15 t │ 1.200.000│1.400.000│ 1.327.000│1.548.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │d) peste 15 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 18 t │ 1.400.000│2.800.000│ 1.548.000│3.097.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │2. Autovehicule cu trei axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 15 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 17 t │ 1.100.000│1.200.000│ 1.217.000│1.327.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 17 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 19 t │ 1.200.000│1.300.000│ 1.327.000│1.438.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 19 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 21 t │ 1.300.000│1.600.000│ 1.438.000│1.770.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │d) peste 21 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 23 t │ 1.600.000│2.500.000│ 1.770.000│2.765.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │e) peste 23 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 25 t │ 2.500.000│3.800.000│ 2.765.000│4.203.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │f) peste 25 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 26 t │ 2.500.000│3.800.000│ 2.765.000│4.203.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │3. Autovehicule cu patru axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 23 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 25 t │ 1.600.000│1.700.000│ 1.770.000│1.880.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 25 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 27 t │ 1.700.000│2.500.000│ 1.880.000│2.765.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 27 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 29 t │ 2.500.000│4.000.000│ 2.765.000│4.424.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │d) peste 29 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 31 t │ 4.000.000│6.000.000│ 4.424.000│6.636.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │e) peste 31 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 32 t │ 4.000.000│6.000.000│ 4.424.000│6.636.000│├──┼─────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤│ │ Art. 21 alin.(2) - ANEXA Nr.6 lit.A pct.III Pentru combinati de ││C │ autovehicule (autovehicule ││A │ articulate sau trenuri ││P │ rutiere) de transport ││I │ masa totală maxima ││T │ autorizata de peste 12 tone:││O ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│L │ Numărul axelor şi masa totală │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││U │ maxima autorizata (în tone) │ ACTUALIZATE │ACTUALIZATE PENTRU ││L │ │ PENTRU ANUL 2003 │ ANUL 2004 ││ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│IV│ │ Taxa - lei/an/ │ Taxa - lei/an/ ││ │ │ autovehicul - │ autovehicul - ││T │ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤│A │ │Axa/axe │Axa/Axe │Axa/axe │Axa/Axe ││X │ │motoare cu│motoare │motoare cu│motoare ││A │ │suspensie │cu alt │suspensie │cu alt ││ │ │pneumatica│sistem de│pneumatica│sistem de││A │ │sau un │suspensie│sau un │suspensie││S │ │echivalent│ │echivalent│ ││U │ │recunoscut│ │recunoscut│ ││P ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│R │1. Autovehicule cu 2+1 axe şi │ │ │ │ ││A │cu masa: │ X │ X │ X │ X ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│M │a) peste 12 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││I │de 14 t │ 1.000.000│1.100.000│ 1.106.000│1.217.000││J ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│L │b) peste 14 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││O │de 16 t │ 1.100.000│1.200.000│ 1.217.000│1.327.000││A ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│C │c) peste 16 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││E │de 18 t │ 1.200.000│1.300.000│ 1.327.000│1.438.000││L ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│O │d) peste 18 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││R │de 20 t │ 1.300.000│1.400.000│ 1.438.000│1.548.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│D │e) peste 20 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││E │de 22 t │ 1.400.000│1.500.000│ 1.548.000│1.659.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│T │f) peste 22 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││R │de 23 t │ 1.500.000│1.600.000│ 1.659.000│1.770.000││A ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│N │g) peste 23 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││S │de 25 t │ 1.600.000│2.000.000│ 1.770.000│2.212.000││P ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│O │h) peste 25 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││R │de 28 t │ 2.000.000│3.400.000│ 2.212.000│3.760.000││T ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │2. Autovehicule cu 2+2 axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa: │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 23 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 25 t │ 1.200.000│1.300.000│ 1.327.000│1.438.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 25 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 26 t │ 1.300.000│1.600.000│ 1.438.000│1.770.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 26 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 28 t │ 1.600.000│2.000.000│ 1.770.000│2.212.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │d) peste 28 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 29 t │ 2.000.000│2.300.000│ 2.212.000│2.544.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │e) peste 29 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 31 t │ 2.300.000│3.700.000│ 2.544.000│4.092.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │f) peste 31 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 33 t │ 3.700.000│5.200.000│ 4.092.000│5.751.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │g) peste 33 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 36 t │ 5.200.000│7.900.000│ 5.751.000│8.737.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │h) peste 36 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 38 t │ 5.200.000│7.900.000│ 5.751.000│8.737.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │3. Autovehicule cu 2+3 axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa: │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 36 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 38 t │ 4.200.000│5.700.000│ 4.645.000│6.304.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 38 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 40 t │ 5.700.000│8.000.000│ 6.304.000│8.848.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │4. Autovehicule cu 3+2 axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa: │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 36 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 38 t │ 3.500.000│5.000.000│ 3.871.000│5.530.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 38 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 40 t │ 5.000.000│7.000.000│ 5.530.000│7.742.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 40 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 44 t │ 7.000.000│7.900.000│ 7.742.000│8.737.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │5. Autovehicule cu 3+3 axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa: │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 36 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 38 t │ 2.800.000│3.100.000│ 3.097.000│3.429.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 38 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 40 t │ 3.100.000│3.700.000│ 3.429.000│4.092.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 40 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 44 t │ 3.700.000│7.500.000│ 4.092.000│8.295.000││ ├─────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤│ │Art. 21 alin.(4) - ANEXA Nr.6 lit.B Pentru remorci, semiremorci şi rulote:││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ Capacitatea │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ │ │ ACTUALIZATE │ACTUALIZATE PENTRU ││ │ │ PENTRU ANUL 2003 │ ANUL 2004 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ Taxa - lei/an - │ Taxa - lei/an - ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │1. Pentru remorci, semiremorci │ │ ││ │şi rulote: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) pana la o tona inclusiv │ 59.000 │ 65.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │b) între 1 şi 3 tone inclusiv │ 194.000 │ 215.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │c) între 3 şi 5 tone inclusiv │ 292.000 │ 323.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │d) peste 5 tone │ 370.000 │ 409.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │2. Pentru mijloace de transport │ │ ││ │pe apa: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) luntre, barci fără motor, │ 100.000 │ 111.000 ││ │folosite pentru uz şi agrement │ │ ││ │personal │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │b) barci fără motor, folosite în │ │ ││ │alte scopuri │ 300.000 │ 332.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │c) barci cu motor │ 600.000 │ 664.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │d) bacuri, poduri plutitoare │ 5.000.000 │ 5.530.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │e) şalupe │ 3.000.000 │ 3.318.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │f) iahturi │ 15.000.000 │ 16.590.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │g) remorchere şi impingatoare: │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │g.1. pana la 500 CP │ 3.000.000 │ 3.318.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │g.2. între 501 şi 2.000 CP │ 5.000.000 │ 5.530.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │g.3. între 2.001 şi 4.000 CP │ 8.000.000 │ 8.848.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │g.4. peste 4.000 CP │ 12.000.000 │ 13.272.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │h) vapoare - pentru fiecare │ │ ││ │1.000 tdw sau fracţiune din │ │ ││ │aceasta │ 1.000.000 │ 1.106.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │i) ceamuri, slepuri şi barje │ │ ││ │fluviale, în funcţie de │ │ ││ │capacitatea de încărcare: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │i.1. pana la 1.500 tone inclusiv │ 1.000.000 │ 1.106.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │i.2. între 1.501 şi 3.000 tone │ │ ││ │inclusiv │ 1.500.000 │ 1.659.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │i.3. peste 3.000 tone │ 2.500.000 │ 2.765.000 │├──┼─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ │Art. 28 - ANEXA Nr.7 Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi ││ │ autorizaţiilor: ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │A. În domeniul construcţiilor │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ │taxele se stabilesc în funcţie │ ACTUALIZATE │ ACTUALIZATE ││ │valoarea acestora sau a │ PENTRU ANUL 2003 │ PENTRU ANUL 2004 ││ │instalaţiilor, de suprafata ├────────────────────┼────────────────────┤│ │terenurilor sau de natura │ Taxa - lei/mp │ Taxa - lei/mp ││ │serviciilor prestare, astfel: │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │1. Pentru eliberarea │ │ ││ │certificatului de urbanism, în │ │ ││ │funcţie de suprafata pentru care │ │ ││ │se solicita: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │1.1. în mediul urban: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) pana la 150 mp inclusiv │ 25.000 - 35.000 │ 27.700 - 38.700 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │b) între 151 şi 250 mp inclusiv │ 37.000 - 47.000 │ 40.900 - 52.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │c) între 251 şi 500 mp inclusiv │ 48.000 - 60.000 │ 53.000 - 66.400 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │d) între 501 şi 750 mp inclusiv │ 61.000 - 72.000 │ 67.500 - 79.600 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv│ 73.000 - 85.000 │ 80.700 - 94.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │f) peste 1.000 mp │ 85.000+130 lei/mp │ 94.000+144 lei/mp ││ │ │ pentru ceea ce │ pentru ceea ce ││ │ │depăşeşte suprafata │depăşeşte suprafata ││ │ │ de 1.000 mp │ de 1.000 mp ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │2. Pentru eliberarea autorizaţiei│ │ ││ │de foraje şi excavari, necesare │ │ ││ │studiilor geotehnice, ridicarilor│ │ ││ │topografice, exploatarilor de │ │ ││ │cariera, balastierelor, sondelor │ │ ││ │de gaze şi petrol, precum şi │ │ ││ │altor exploatări taxa datorată │ │ ││ │pentru fiecare mp este cuprinsă │ │ ││ │între: │ 37.000 - 48.000 │ 40.900-53.100 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │3. Pentru eliberarea autorizaţiei│ │ ││ │de construire pentru chioscuri, │ │ ││ │tonete, cabine, spaţii de │ │ ││ │expunere, situate pe căile şi în │ │ ││ │spaţiile publice, precum şi │ │ ││ │pentru amplasarea corpurilor şi a│ │ ││ │panourilor de afisaj, a firmelor │ │ ││ │şi reclamelor taxa datorată este:│ 48.000 │ 53.100 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │4. Pentru eliberarea │ │ ││ │autorizaţiilor privind lucrările │ │ ││ │de racorduri şi bransamente la │ │ ││ │reţele publice de apa, │ │ ││ │canalizare, gaze, termice, │ │ ││ │energie electrica, telefonie şi │ │ ││ │televiziune prin cablu taxa │ │ ││ │datorată pentru fiecare │ │ ││ │instalatie este cuprinsă între: │ 48.000 - 73.000 │ 53.000 - 81.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │5. Pentru eliberarea avizului │ │ ││ │comisiei de urbanism şi │ │ ││ │amenajarea teritoriului de către │ │ ││ │primari ori structurile de │ │ ││ │specialitate din cadrul │ │ ││ │consiliilor judeţene, taxa │ │ ││ │datorată este cuprinsă între: │ 100.000 - 364.000 │ 111.000 - 403.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │6. Pentru eliberarea │ │ ││ │certificatului de nomenclatura │ │ ││ │stradala şi adresa, taxa datorată│ │ ││ │este cuprinsă între: │ 48.000 - 61.000 │ 53.000 - 67.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ B. Pentru eliberarea altor │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ │autorizaţii şi certificate decât │ ACTUALIZATE │ ACTUALIZATE ││ │cele prevăzute la lit. A, precum │ PENTRU ANUL 2003 │ PENTRU ANUL 2004 ││ │şi pentru viza anuala sau ├────────────────────┼────────────────────┤│ │trimestriala a acestora se │ Taxa - lei │ Taxa - lei ││ │datorează următoarele taxe: │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │1. Pentru eliberarea │ │ ││ │autorizaţiilor de funcţionare │ │ ││ │pentru activităţi lucrative şi │ │ ││ │viza anuala a acestora: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) pentru meseriasi şi cărăuşi │ 50.000 - 75.000 │ 55.000 - 83.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │b) pentru cazane de fabricat │ │ ││ │rachiu │ 75.000 - 130.000 │ 83.000 - 144.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │c) pentru liber-profesionisti │ 130.000 - 200.000 │ 144.000 - 221.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │d) pentru mori, prese de ulei şi │ │ ││ │darace │ 200.000 - 400.000 │ 221.000 - 442.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │e) pentru activităţi de │ │ ││ │proiectare │ 500.000 - 1.000.000│ 553.000 - 1.106.000││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │f) pentru alte activităţi │ │ ││ │neprevăzute mai sus │ 400.000 - 1.000.000│ 442.000 - 1.106.000││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │2. Pentru eliberarea │ │ ││ │autorizaţiilor sanitare de │ │ ││ │funcţionare │ 83.000 - 121.000 │ 92.000 - 134.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │3. Pentru eliberarea de: copii │ │ ││ │heliografice de pe planuri │ │ ││ │cadastrale sau de pe alte │ │ ││ │asemenea planuri, deţinute de │ │ ││ │consiliile locale, pentru │ │ ││ │fiecare mp de plan: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a.1. la scara 1:500 │ 240.000 │ 266.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a.2. la scara 1:1.000 │ 360.000 │ 398.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a.3. la scara 1:2.000 │ 480.000 │ 531.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │4. Pentru eliberarea │ între 50.000 │ între 55.000 ││ │certificatului de producător │ şi 500.000 │ şi 553.000 │├──┼─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Pentru viza trimestriala a │ între 25.000 │ între 28.000 ││ │certificatului de producător │ şi 100.000 │ şi 106.000 │├──┼─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ │TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI PUBLICITATE ││* ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ Extras din norma juridică │VALORILE ACTUALIZATE│VALORILE ACTUALIZATE││ │ │PENTRU ANUL 2003 │ PENTRU ANUL 2004 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Art. 31(2) pentru folosirea │între 65.000 lei/ │ între 72.000 lei/ ││ │mijloacelor de publicitate prin │ an/mp şi 130.000 │ an/mp şi 144.000 ││ │afisaj, panouri sau altele │ lei/an/mp sau │ lei/an/mp sau ││ │asemenea mijloace. │ fracţiune de mp │ fracţiune de mp ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Art.32 (3) pentru firmele │între 120.000 lei/ │ între 133.000 lei/ ││ │instalate la locul exercitării │ an/ mp şi 200.000 │ an/ mp şi 221.000 ││ │activităţii, taxa se stabileşte │ lei/an/ mp sau │ lei/an/ mp sau ││ │în funcţie de dimensiunea │ fracţiune de mp │ fracţiune de mp ││ │acestora între: │ │ │├──┼─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ │ IMPOZITUL PE SPECTACOLE ││* ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│* │Art. 35(1) lit.a)în cazul │de la 500 lei/mp/zi │de la 600 lei/mp/zi ││ │videotecilor │la 1.000 lei/mp/zi │ la 1.100 lei/mp/zi ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Art. 35(1) lit.b) în cazul │de la 1.000lei/mp/zi│de la 1.100lei/mp/zi││ │discotecilor │la 2.000 lei/mp/zi │ la 2.200 lei/mp/zi │├──┼─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ │ ALTE TAXE LOCALE ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│* │Art. 48(1) taxe zilnice pentru │între 1.000 lei/zi │între 1.100 lei/zi ││* │utilizarea temporară a locurilor │şi 100.000 lei/zi │ şi 111.000 lei/zi ││* │publice şi pentru vizitarea │ │ ││ │muzeelor, caselor memoriale, │ │ ││ │monumentelor istorice de │ │ ││ │arhitectura şi arheologie │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Art. 48 (2) pentru deţinerea în │ între 1.000/zi şi │ între 1.100/zi şi ││ │proprietate sau în folosinta, │ 100.000/zi │ 111.000/zi ││ │după caz, de utilaje autorizate │ │ ││ │sa funcţioneze în scopul │ │ ││ │obţinerii de venit; │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Art.48 (3) taxe pentru vehiculele│ între 26.000 lei/an│ între 29.000 lei/an││ │lente prevăzute în anexa nr.8, │ şi 260.000 lei/an │ şi 288.000 lei/an ││ │pentru fiecare vehicul │ │ │└──┴─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT────────────────────────────* = CAP. VI TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI PUBLICITATE** = CAP. VII IMPOZITUL PE SPECTACOL*** = CAPITOLUL IX ALTE IMPOZITE ŞI TAXE    II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,            cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               NIVELURILE NIVELURILE                                               ACTUALIZATE ACTUALIZATE                                               PENTRU PENTRU ANUL       Extras din norma juridică ANUL 2003 2004                                                 -lei- -lei-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 2. (1) Acţiunile şi cererile evaluabile        în bani, introduse la instanţele        judecătoreşti, se taxeaza astfel: X X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) pana la valoarea - plafon valoric    de 342.000 lei pentru anul 2003 17.000 17.000 a) pana la valoarea - plafon valoric    de 342.000 lei pentru anul 2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) între 342.001 lei - plafon valoric 17.000 lei + 10% 17.000 lei + 10%    şi 3.420.000 lei pentru anul 2003 pentru ce pentru ce b) între 342.001 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte    şi 3.420.000 lei pentru anul 2004 342.000 lei 342.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) între 3.420.001 lei - plafon valoric 325.000 lei + 8% 325.000 lei + 8%    şi 34.200.000 lei pentru anul 2003 pentru ce pentru ce c) între 3.420.001 lei - plafon caloric depăşeşte depăşeşte    şi 34.200.000 lei pentru anul 2004 3.420.000 lei 3.420.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) între 34.200.001 lei- plafon valoric 2.787.000 lei 2.787.000 lei    şi 171.000.000 lei pentru anul 2003 + 6% pentru + 6% pentru d) între 34.200.001 lei- plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte    şi 171.000.000 lei pentru anul 2004 34.200.000 lei 34.200.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) între 171.000.001 lei-plafon valoric 10.995.000 lei 10.995.000 lei    şi 342.000.000 lei pentru anul 2003 + 4% pentru + 4% pentru e) între 171.000.001 lei-plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte    şi 342.000.000 lei pentru anul 2004 171.000.000 lei 171.000.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) între 342.000.001 lei-plafon valoric 17.835.000 lei 17.835.000 lei    şi 1.710.000.000 lei pentru anul 2003 + 2% pentru ce + 2% pentru ce f) între 342.000.001 lei-plafon valoric depăşeşte depăşeşte    şi 1.710.000.000 lei pentru anul 2004 342.000.000 lei 342.000.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── g) peste 1.710.000.001 lei-plafon valoric 45.195.000 lei 45.195.000 lei                            pentru anul 2003 +1% pentru ce +1% pentru ce g) peste 1.710.000.001 lai-plafon valoric depăşeşte depăşeşte                            pentru anul 2004 1.710.000.000 1.710.000.000                                                 lei lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) ...................Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de ..............*1), indiferent de valoarea contestată 1.710.000*1) 1.710.000*1)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Art. 3. Acţiunile şi cererile neevaluabile         în bani se taxeaza astfel: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru constatarea existenţeisau neexistentei unui drept, făcute încadrul art. 111 din Codul de proceduracivilă 171.000 171.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a^1) cereri în anularea sau declararea      nulităţii unui act juridic 103.000 103.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri care privesc dreptul de folosintaa locuinţelor sau a unor încăperi, nelegatede plata anumitor sume de bani, precum şicereri de ordonanta preşedinţială al cărorobiect nu este evaluabil în bani 85.000 85.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) cereri pentru stabilirea calităţii demoştenitor, a masei succesorale, cereride raport, cereri de reducţiune aliberalităţilor şi cereri de partaj 171.000 171.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) cereri de recuzare în materie civilă 34.000 34.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) cereri de suspendare a executăriisilite, inclusiv a executării vremelnice,precum şi cereri în legatura cu măsurileasiguratorii 85.000 85.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) cereri de perimare şi cereri pentrueliberarea ordonanţei de adjudecare 85.000 85.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── g) contestaţii în anulare 85.000 85.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── h) cereri de revizuire 85.000 85.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── i) acţiuni de granituire, în cazul încare nu cuprind şi revendicarea uneiporţiuni de teren 171.000 171.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── j) acţiuni posesorii şi cereri care auca obiect servituţi 171.000 171.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── k) cereri de strămutare în materie civilă 34.000 34.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── l) cereri pentru investirea cu formulaexecutorie a hotărârilor judecătoreştipronunţate în ţara sau în alte tari şia oricăror alte hotărâri sau înscrisuriprevăzute de lege, care nu suntexecutorii potrivit legii 34.000 34.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── m) cereri introduse de cei vătămaţi îndrepturile lor printr-un actadministrativ sau prin refuzulnejustificat al unei autorităţiadministrative de a le rezolva cerereareferitoare la un drept recunoscutde lege: x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - cererea pentru anularea actului sau,după caz, recunoaşterea dreptului pretins,precum şi pentru eliberarea unuicertificat, unei adeverinte sau oricăruialt înscris 34.000 34.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - cererea cu caracter patrimonial, princare se solicita şi repararea pagubelorsuferite - 10% din valoarea pretinsa,dar nu mai mult de 342.000 342.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── n) cereri pentru refacerea înscrisurilorşi a hotărârilor dispărute, precum şicereri de repunere în termen 34.000 34.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── o) cereri pentru încuviinţareaexecutării silite 85.000 85.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── o^1) cereri pentru emiterea somaţieide plata 342.000 342.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── p) cereri privind instituirea de măsuriasiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 3.420.000 3.420.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── r) cereri de asistenta judiciară, formulatede autorităţile străine, dacă princonvenţii internaţionale sau pe baza dereciprocitate nu s-a stabilit ca asistentajudiciară internationala seefectuează gratuit: x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - înmânarea de acte judiciare sauextrajudiciare 342.000 342.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - efectuarea de comisii rogatorii 684.000 684.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── s) cereri de înfiinţare a popririi 85.000 85.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── t) cereri pentru eliberarea de cătreinstanţele judecătoreşti de copii depe hotărârile judecătoreşti, cu menţiuneaca sunt definitive sau irevocabile 17.000 17.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── t) cereri pentru legalizarea de copii depe înscrisurile aflate la dosar, pentrufiecare exemplar de copie în parte 7.000/pagina 7.000/pagina──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── t^1) cereri pentru eliberarea oricăroralte certificate prin care se atesta faptesau situaţii rezultate din evidenteleinstanţelor de judecata sau cu privirela dosarele aflate în arhiva acestora 7.000 7.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── u) notificările şi somatiile comunicateprin executorii judecătoreşti, defiecare comunicare 34.000 34.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── v) cereri adresate Ministerului Justiţieipentru supralegalizarea înscrisurilor saucopiilor de pe înscrisuri, destinate a fiutilizate în străinătate 7.000 7.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── x) cereri adresate Ministerului Justiţieipentru autorizarea traducatorilorşi interpretilor 171.000 171.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 4. Cereri pentru acordarea       personalităţii juridice, pentru       autorizarea functionarii x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru înregistrarea partidelorpolitice 342.000 342.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri pentru acordarea personalităţiijuridice asociaţiilor fără scop lucrativ,fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor depersoane juridice fără scop lucrativ,precum şi pentru modificarea actelorconstitutive ale acestora 171.000 171.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 5. Cererile formulate în domeniul        drepturilor de autor şi de        inventator se taxeaza după        cum urmează: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru recunoaşterea dreptuluide autor şi a celor conexe, pentruconstatarea încălcării acestora şirepararea prejudiciilor, inclusiv platadrepturilor de autor şi a sumelor cuvenitepentru opere de arta, precum şi pentruluarea de măsuri în scopul preveniriiproducerii unor pagube iminente sau pentruasigurarea repararii acestora 342.000 342.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri pentru recunoaşterea calităţiide inventator, de titular de brevet, adrepturilor născute din brevetul deinvenţie, din contractele de cesiune şilicenta, inclusiv drepturile patrimonialeale inventatorului 342.000 342.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 6. În materie comercială, se        taxeaza următoarele cereri: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru înregistrarea sauautorizarea societăţilor comerciale,precum şi pentru modificarea actelorconstitutive ale acestora, cereri pentruexcluderea unui asociat, precum şi cereride dizolvare şi lichidare a uneisocietăţi comerciale 342.000 342.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri pentru lichidarea poziţieidominante a unui agent economic 342.000 342.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) acţiuni, cereri şi contestaţiiintroduse în temeiul Legii nr. 64/1995privind procedura reorganizării judiciareşi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998privind procedura falimentului băncilor 342.000 342.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) cereri pentru contestarea devizuluilucrărilor reglementate de art. 67alin. 3 din Legea nr. 26/1996(Codul silvic) 171.000 171.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru        unele acţiuni şi cereri referitoare        la raporturile de familie sunt        următoarele x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) pentru cererea de divorţ intemeiatape art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 342.000 342.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) pentru cererea de divorţ intemeiata peart. 38 alin. 3 din Codul familiei, precumşi în cazul în care reclamantul nurealizează venituri sau acestea suntinferioare salariului minim brut pe ţara 68.000 68.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) pentru cererile de stabilire alocuinţei minorilor, formulate potrivitart. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentrucererea de încredinţare a copiilor minori,introdusă separat de acţiunea de divorţ,pentru cererile de reincredintare acopiilor minori ulterior divorţului,pentru acţiunea introdusă de un părintecare a recunoscut unul sau mai mulţicopii, în scopul purtării numelui sau,precum şi pentru cererile de încredinţarea copiilor minori din afară căsătoriei,formulate potrivit art. 65 dinCodul familiei 51.000 51.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit        Legii notarilor publici şi a activităţii        notariale nr. 36/1995 se taxeaza după        cum urmează: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru soluţionareaconflictelor de competenta dintrebirourile notarilor publici 68.000 68.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) plângeri impotriva încheierii derespingere a cererii de îndeplinire aunui act notarial 68.000 68.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) cereri pentru supralegalizareasemnăturii şi a sigiliului notaruluipublic de către Ministerul Justiţiei 34.000 34.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 8^1. (2) După plata taxelor succesorale,          eliberarea de noi copii de pe          hotărârile judecătoreşti prevăzute          la alin.(1) se taxeaza cu ....*1) 17.000*1) 17.000*1)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 8^2. Cererile formulate potrivit          Legii nr. 188/2000 privind          executorii judecătoreşti, cu          modificările şi completările          ulterioare, se taxeaza după          cum urmează: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru soluţionareaconflictelor de competenta întrebirourile executorilor judecătoreşti 68.000 68.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) plângeri impotriva refuzuluiexecutorului judecătoresc de a îndepliniun act sau de a efectua o executare silită 68.000 68.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) cereri pentru supralegalizareasemnăturii şi a ştampilei executoruluijudecătoresc 34.000 34.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 9. (1) Transcrierea sau, după caz,     întabularea în registrele de publicitate     a instrainarilor de imobile, pe baza de     acte sub semnatura privată, şi a     ordonanţelor de adjudecare se taxeaza în     funcţie de valoarea declarata de     părţi în act, dar nu mai puţin decât     valoarea terenurilor şi construcţiilor,     avută în vedere la stabilirea     impozitelor, astfel. x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) pana la 3.420.000 lei - plafon valoric 4%, dar nu 4%, dar nu                            pentru anul 2003 mai puţin de mai puţin de a) pana la 3.420.000 lei - plafon valoric 34.000 lei 34.000 lei                            pentru anul 2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 3.420.001 lei - plafon valoric 137.000 lei 137.000 lei    la 17.100.000 lei pentru anul 2003 + 3% pentru + 3% pentru b) de la 3.420.001 lei - plafon valoric suma ce suma ce     la 17.100.000 lei pentru anul 2004 depăşeşte depăşeşte                                              3.420.000 lei 3.420.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 17.100.001 lei - plafon valoric 547.000 lei 547.000 lei    la 34.200.000 lei pentru anul 2003 + 2% pentru + 2% pentru c) de la 17.100.001 lei - plafon valoric suma ce suma ce     la 34.200.000 lei pentru anul 2004 depăşeşte depăşeşte                                              17.100.000 lei 17.100.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) de la 34.200.001 lei - plafon valoric 889.000 lei 889.000 lei    la 51.000.000 lei pentru anul 2003 + 1,5% pentru + 1,5% pentru d) de la 34.200.001 lei - plafon valoric suma ce suma ce     la 51.000.000 lei pentru anul 2004 depăşeşte depăşeşte                                              34.200.000 lei 34.200.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) peste 51.000.000 lei - plafon valoric 1.197.000 lei 1.197.000 lei                            pentru anul 2003 + 1% pentru + 1% pentru e) peste 51.000.000 lei - plafon valoric suma ce suma ce                             pentru anul 2004 depăşeşte depăşeşte                                              51.000.000 lei 51.000.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie(gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiunireale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul dincreanta garantat, dar nu mai mult de 342.000 342.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (5) Orice alte transcrieri, înscrierisau notari în registrele de publicitatea situaţiei juridice a imobilelor, inclusivradierea drepturilor reale de garanţie 34.000 34.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (6) Acţiunile şi cererile prevăzute deDecretul-lege nr. 115/1938 pentruunificarea dispoziţiilor privitoare lacărţile funciare şi de Legea cadastruluişi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,altele decât cererile de efectuare aoperaţiunilor de publicitate 68.000 68.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (7) Eliberarea certificatelor de sarciniîn urma cercetării registrelor detranscripţiuni şi inscriptiuni şi, dupăcaz, a extraselor sau copiilor de cartefunciară 17.000 17.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Art. 11 (2) Se timbrează cu ..........*1)             cererile pentru exercitarea             apelului sau recursului             impotriva următoarelor             hotărâri judecătoreşti: ..... 34.000*1) 34.000*1)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 12. Cererile în vederea declarării       recursului în anulare în cauze civile,       adresate Ministerului Justiţiei sau       Parchetului de pe lângă Curtea       Suprema de Justiţie 68.000 68.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 13 Toate celelalte acţiuni şi cereri        neevaluabile în bani, cu excepţia        celor scutite de plata taxei        judiciare de timbru potrivit legii 68.000 68.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    III. ORDONANTA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea         notarială, republicată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE,            PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA            TAXELOR DE TIMBRU────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               NIVELURILE NIVELURILE                                               ACTUALIZATE ACTUALIZATE        Extras din norma juridică PENTRU ANUL PENTRU ANUL                                                  2003 2004                                                   -lei- -lei-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Autentificarea actelor între vii, X X     translative ale dreptului de     proprietate şi ale altor drepturi     reale ce au ca obiect bunuri imobile,     inclusiv actele ce au ca obiect     constituirea ca aport la capitalul     social al dreptului de proprietate sau     al altui drept real asupra bunurilor     imobile se taxeaza la valoarea     stabilită potrivit art. 4 alin. (1),     după cum urmează:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) pana la 128.000.000 lei - plafon valoric 3% dar nu mai 3% dar nu mai                              ptr. anul 2003 puţin de puţin de a) pana la 128.000.000 lei - plafon valoric 257.000 lei 257.000 lei                              ptr. anul 2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 128.000.001 lei - plafon valoric 3.850.000 lei+2% 3.850.000 lei+2%   la 257.000.000 lei ptr. anul 2003 pentru suma pentru suma b) de la 128.000.001 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte   la 257.000.000 lei ptr. anul 2004 128.000.000 lei 128.000.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 257.000.001 lei - plafon valoric 6.420.000 lei+ 6.420.000 lei+    la 513.000.000 lei ptr. anul 2003 1,5% pentru 1,5% pentru c) de la 257.000.001 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 513.000.000 lei ptr. anul 2004 depăşeşte depăşeşte                                              257.000.000 lei 257.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) de la 513.000.001 lei - plafon valoric 10.260.000 lei+ 10.260.000 lei+1%    la 2.566.000.000 lei ptr. anul 2003 1% pentru suma pentru suma d) de la 513.000.001 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte    la 2.566.000.000 lei ptr. anul 2004 513.000.000 lei 513.000.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) de la 2.566.000.001 lei - plafon valoric 30.790.000 lei+ 30.790.000 lei+    la 5.133.000.000 lei ptr. anul 2003 0,75% pentru 0,75% pentru e) de la 2.566.000.001 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 5.133.000.000 lei ptr. anul 2004 depăşeşte depăşeşte                                             2.566.000.000 lei 2.566.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) peste 5.133.000.001 lei - plafon valoric 50.050.000 lei+ 50.050.000 lei+ f) peste 5.133.000.001 lei ptr. anul 2003 0,5% pentru 0,5% pentru                            - plafon valoric suma ce suma ce                              ptr. anul 2004 depăşeşte depăşeşte                                             5.133.000.000 lei 5.133.000.000 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Autentificarea testamentelor 77.000 77.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Autentificarea actelor de partaj 257.000 257.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Autentificarea actelor de lotizare 77.000 77.000     (parcelare)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Autentificarea actelor de garanţie,     inclusiv a contractelor de ipoteca 103.000 103.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Autentificarea contractelor de comodat 0,5% din valoarea 0,5% din valoarea     şi închiriere de bunuri bunurilor decla- bunurilor decla-                                             rate de părţi sau, rate de părţi                                             după caz, din sau, după caz,                                             cuantumul chiriei din cuantumul                                              declarate de chiriei declarate                                             părţi, dar nu de părţi, dar                                              mai puţin de nu mai puţin de                                              128.000 lei 128.000 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Autentificarea procurilor 51.000 51.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Autentificarea oricăror alte acte al 0,5% din valoarea 0,5% din valoarea     căror obiect este evaluabil în bani, declarata de declarata de     necuprinse la pct. 1-8 părţi, dar nu părţi, dar nu                                               mai puţin de mai puţin de                                               128.000 lei 128.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Autentificarea actelor constitutive ale 257.000 257.000     societăţilor comerciale, precum şi a     actelor de modificare a acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Autentificarea actelor constitutive ale 103.000 103.000     societăţilor agricole, precum şi a     actelor de modificare a acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Autentificarea actelor de constituire 103.000 103.000     şi a statutelor asociaţiilor fără scop     patrimonial şi ale fundaţiilor,     inclusiv a actelor de modificare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Autentificarea oricăror alte acte al 15.000 15.000     căror obiect este neevaluabil în bani──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Întocmirea actelor de protest al 257.000 257.000     cambiilor, cecurilor şi al altor     titluri la ordin──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Legalizarea semnaturilor, a specime- 51.000 51.000     nelor de semnatura şi a sigiliilor,     dare de data certa, certificarea unor     fapte, pentru fiecare act──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Legalizarea de copii de pe înscrisurile 15.000 15.000     prezentate de părţi sau din arhiva     notarului public, pentru fiecare copie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Legalizarea traducerii de către notarul 26.000 26.000     public autorizat sau legalizarea     semnăturii traducatorului, pentru     fiecare exemplar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Primirea în depozit a înscrisurilor şi 15.000 15.000     documentelor pe timp de un an sau     fracţiune de un an, pentru fiecare     exemplar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Eliberari de duplicate de pe actele 26.000 26.000     notariale şi reconstituiri de acte     originale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Taxa asupra succesiunilor, după    valoarea acestora, se stabileşte astfel: X X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) pana la 51.000.000 lei - plafon valoric 3% dar nu mai 3% dar nu mai                               ptr. anul 2003 puţin de puţin de a) pana la 51.000.000 lei - plafon valoric 51.000 lei 51.000 lei                               ptr. anul 2004 pentru fiecare pentru fiecare                                                  moştenitor moştenitor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 51.000.001 lei - plafon valoric 1.540.000 lei+2% 1.540.000 lei+2%   la 257.000.000 lei ptr. anul 2003 pentru suma pentru suma b) de la 51.000.001 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte   la 257.000.000 lei ptr. anul 2004 51.000.000 lei 51.000.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 257.000.001 lei - plafon valoric 5.650.000 lei+ 5.650.000 lei+    la 513.000.000 lei ptr. anul 2003 1% pentru 1% pentru c) de la 257.000.001 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 513.000.000 lei ptr. anul 2004 depăşeşte depăşeşte                                              257.000.000 lei 257.000.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) peste 513.000.001 lei - plafon valoric 8.213.000 lei+ 8.213.000 lei+                               ptr. anul 2003 0,5% pentru 0,5% pentru d) peste 513.000.001 lei - plafon valoric suma ce suma ce                               ptr. anul 2004 depăşeşte depăşeşte                                              513.000.000 lei 513.000.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21. Efectuarea oricăror alte acte notariale 15.000 15.000     necuprinse la pct. 11-18, pentru     fiecare act────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    IV. LEGE NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               NIVELURILE NIVELURILE                                               ACTUALIZATE ACTUALIZATE                                               PENTRU ANUL PENTRU ANUL                                                  2003 2004                                                   -lei- -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificate- X X         lor de orice fel, altele decât cele         eliberate de instanţe, Ministerul         Justiţiei, Parchetul de pe lângă         Curtea Suprema de Justiţie şi de         notarii publici, precum şi pentru         alte servicii prestate de unele         instituţii publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Eliberarea de către organele adminis-    tratiei publice centrale şi locale, de    alte autorităţi publice, precum şi de    instituţii de stat, care, în exercitarea    atribuţiilor lor, sunt în drept sa    certifice anumite situaţii de fapt, a 2.000 2.000    certificatelor, adeverintelor şi a    oricăror alte înscrisuri prin care se    atesta un fapt sau o situaţie, cu    excepţia acelor acte pentru care se    plăteşte o alta taxa extrajudiciara de    timbru mai mare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Eliberarea certificatelor de proprietate X X    asupra animalelor, pe cap de animal:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale sub 2 ani 2.000 2.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale peste 2 ani 5.000 6.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Certificarea (transcrierea) transmisi- X X    unii proprietăţii asupra animalelor, pe    cap de animal, în bilete de proprietate:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale sub 2 ani 9.000 10.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale peste 2 ani 25.000 28.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Eliberarea certificatelor de    înregistrare fiscală 31.000 35.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor 9.000 10.000    medico-legale şi a altor certificate    medicale folosite în justiţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor    de cazier judiciar 6.000 7.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Înregistrarea, la cerere, în actele de    stare civilă a schimbării numelui şi a 84.000 93.000    sexului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Înregistrarea, la cerere, în actele de    stare civilă a desfacerii căsătoriei 5.000 6.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Transcrierea, la cerere, în registrele    de stare civilă romane, a actelor de 5.000 6.000    stare civilă întocmite de autorităţile    străine──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioara,     la cerere, a actelor de stare civilă 5.000 6.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Eliberarea altor certificate de stare     civilă în locul celor pierdute, sustrase, 5.000 6.000     distruse sau deteriorate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau X X          preschimbarea actelor de          identitate şi înscrierea menţiuni-          lor în acestea, precum şi pentru          eliberarea permiselor de vanatoare          şi de pescuit────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Acte de identitate: X X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor 2.000 2.000    de identitate (inclusiv a celor    provizorii) şi a buletinelor de identi-    tate pentru cetăţenii romani,    eliberarea carnetelor de identitate,    precum şi eliberarea sau prelungirea    valabilităţii legitimatiilor provizorii    pentru cetăţenii străini şi persoanele    fără cetăţenie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) înscrierea mentiunilor privind    schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 2.000 2.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) viza anuala a carnetelor de identitate    ale cetăţenilor străini şi ale 32.000 35.000    persoanelor fără cetăţenie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) eliberarea unor noi cărţi, buletine,    carnete de identitate şi legitimatii 34.000 38.000    provizorii în locul celor pierdute,    furate sau deteriorate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Înregistrarea cererilor persoanelor     fizice şi juridice privind furnizarea 2.000 2.000     unor date din Registrul permanent de     evidenta a populaţiei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor     de vanatoare 13.000 14.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor     de pescuit 6.000 7.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducato-         rilor de autovehicule în vederea X X         obţinerii permiselor de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Taxe pentru examinarea candidaţilor     care au absolvit o şcoala de X X     conducatori de autovehicule:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  a) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule din 20.000 22.000     subcategoria A1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  b) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule din 32.000 35.000     categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  c) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 40.000 44.000     aparţinând uneia dintre categoriile     sau subcategoriile B, B1, B+E────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  d) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 78.000 86.000     aparţinând uneia dintre categoriile     sau subcategoriile C1, D1, Tr────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  e) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 98.000 108.000     aparţinând uneia dintre categoriile     sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,     Tb, Tv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  f) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule din 118.000 131.000     categoriile C+E, D+E────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Taxe pentru examinarea persoanelor de 5 ori taxele de 5 ori taxele     care nu au absolvit o şcoala de prevăzute la prevăzute la     conducatori de autovehicule, cu pct. 1 pct.1     excepţia celor prevăzute la pct.3 corespunzător corespunzător                                             fiecărei categorii fiecărei                                             şi subcategorii categorii şi                                              de autovehicule subcategorii de                                                                 autovehicule──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Taxe pentru examinarea persoanelor dublul taxelor dublul taxelor    cărora le-a fost anulat permisul de prevăzute la prevăzute la    conducere, pentru categoriile cuprinse pct. 1 pct. 1    în permisul anulat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Taxe pentru examinarea persoanelor de 3 ori taxele de 3 ori taxele     care au fost respinse de trei ori la prevăzute la prevăzute la     examenul pentru obţinerea aceleiaşi pct. 1 ori, pct. 1 ori,     categorii a permisului de conducere după caz, la după caz, la                                              pct. 2 sau 3 pct. 2 sau 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  CAP.4. Taxe de înmatriculare a autovehicu-         lelor şi remorcilor, autorizare X X         provizorie de circulaţie şi         autorizare de circulaţie pentru         probe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Taxe de înmatriculare permanenta sau     temporară a autovehiculelor şi X X     remorcilor:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  a) autovehicule şi remorci cu masa totală     maxima autorizata de pana la 208.000 230.000     750 kg inclusiv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  b) autovehicule şi remorci cu masa totală     maxima autorizata cuprinsă 412.000 456.000     între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg     inclusiv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  c) autovehicule şi remorci cu masa totală     maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 823.000 910.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Taxe de autorizare provizorie a     circulaţiei autovehiculelor şi 59.000 65.000     remorcilor neinmatriculate permanent     sau temporar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru     probe a autovehiculelor şi remorcilor 2.359.000 2.609.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  CAP.5. Taxe pentru eliberarea titlurilor 84.000 lei/ 93.000 lei/         de proprietate asupra terenurilor hectar sau hectar sau         dobândite în baza Legii fondului fracţiune de fracţiune de         funciar nr. 18/1991 hectar hectar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    V. AMENZILE PREVĂZUTE DE ORDONANTA GUVERNULUI NR. 36/2002, REPUBLICATĂ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               NIVELURILE NIVELURILE                                               ACTUALIZATE ACTUALIZATE        Extras din norma juridica PENTRU ANUL PENTRU ANUL                                                  2003 2004                                                   -lei- -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Art. 43. (1) Încălcarea normelor tehnice 2.000.000*1) 2.200.000*1) privind tipărirea, înregistrarea, vizarea evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a boletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la .....*1)lei la ........*2)lei.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Art. 70. (2) Contravenţia prevăzută la lit a) 500.000*1) 600.000*1) se sancţionează cu amenda de la .....*1)lei 1.000.000*2) 1.100.000*2) la .......*2) lei, iar cea de la lit. b), 1.000.000*3) 1.100.000*3) cu amenda de la ....*3) lei la .....*4) lei. 3.000.000*4) 3.300.000*4)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2/a    Model ITL-056   ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐   │ ELEMENTE DE IDENTIFICARE A │ │Înregistrată sub │   │ CONTRIBUABILULUI │ │nr. ..../../..20.. la │   │........................... │ │structura specializată în│   │str. ......................, │ │domeniul amenajării teri-│   │nr. ............, │ │toriului şi al urbanis- │   │localitatea ..............., │ │mului din raza │   │judeţul .................... │ │administrativ-teritorială│   ├─────────────────────────────┤ │unde se realizează fora- │   │CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: │ │jele şi excavarile │   ├─────────────────────────────┤ ├────────────┬────────────┤   │ │ │FUNCŢIONARUL│........... │   │ │ │PUBLIC │S.S. │   │Nr. ..... din ....... / 20.. │ │ │(prenumele │   │ │ │ L.S. │ şi numele) │   ├─────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┤   │ │   │ │   │ CEREREA │   │ pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavari │   │ │   │ │   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                DOMNULUI PRIMAR AL ..........Subsemnatul ....................................................., identificat prin actul de identitate B.I./C.I. seria ............... nr. ...................... şi codul numeric personal ......................, va rog sa dispuneti eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavari prevăzută la lit. A pct. 3 din anexa nr. 7 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, şi, respectiv, pct. 29.16 lit. a) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:──────────────────────────────────────────────1. studii geotehnice──────────────────────────────────────────────2. ridicari topografice──────────────────────────────────────────────3. exploatări de cariera──────────────────────────────────────────────4. balastiere──────────────────────────────────────────────5. sonde de gaze──────────────────────────────────────────────6. sonde de petrol──────────────────────────────────────────────7. alte exploatări nemenţionate la pct. 1-6──────────────────────────────────────────────Suprafata afectată de exploatările pentru care solicit eliberarea autorizaţiei este de ............... mp, fiind situata în tarlaua ............................, parcela .......................... sau la adresa ............................................................De asemenea, solicit ca perioada de valabilitate a autorizaţiei sa fie de la ...../..../20...... la ...../..../20.... .Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale.L.S. .............................(semnatura solicitantului)NOTA:Prezenta cerere se depune la structura specializată în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului în a carei raza de competenta teritorială se realizează exploatările, cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data începerii exploatării.  +  Anexa 2/bModel ITL-057    ┌────────────┐ ┌──────────────┐    │ │ │ STEMA │    │ STEMA │ ROMÂNIA │ UNITĂŢII │    │ ROMÂNIEI │ Judeţul ............*1) │ADMINISTRATIV-│    │ │ │ TERITORIALE │    └────────────┘ PRIMARUL └──────────────┘.............*2)Se autorizeaza ................/...........................*3), cu domiciliul/sediul în .........................................., str. .................................. nr. ..........., bl. .............., sc. .............., et. ............, ap. ..., judeţul/sectorul ................................, sa execute foraje şi excavari necesare*4):┌──┬──┬──────────────────────────────────────────┐│1.│ │studiilor geotehnice │├──┼──┼──────────────────────────────────────────┤│2.│ │ridicarilor topografice │├──┼──┼──────────────────────────────────────────┤│3.│ │exploatarilor de cariera │├──┼──┼──────────────────────────────────────────┤│4.│ │balastierelor │├──┼──┼──────────────────────────────────────────┤│5.│ │sondelor de gaze │├──┼──┼──────────────────────────────────────────┤│6.│ │sondelor de petrol │├──┼──┼──────────────────────────────────────────┤│7.│ │altor exploatări nemenţionate la pct. 1-6 │└──┴──┴──────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──┐│Suprafata afectată de forajele şi excavarile autorizate - mp - │ 1 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──┤│Taxa prevăzută pentru foraje şi excavari, inclusiv │ │ ││majorarea anuala stabilită de consiliul local, potrivit │ │ │art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind │ │ ││impozitele şi taxele locale, republicată - lei/mp -│ 2 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──┤│Taxa încasată pentru eliberarea autorizaţiei (rd. 1 x rd. 2) - lei - │ 3 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──┤│Taxa prevăzută la rd. 3 a fost achitată cu ordinul de ││plata/chitanţa nr. ....../.........../.........../20....... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Perioada de valabilitate a autorizaţiei: de la .../.../20... la .../...20.... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Exploatările autorizate se executa în tarlaua ........................, parcela .................... sau la adresa: ................................Primar,L.S..................................(prenumele, numele şi semnatura)NOTA:1. Evidenta acestor autorizaţii se conduce de către structura specializată în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului într-un registru special, altul decât cele pentru înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare, şi, respectiv, înregistrarea autorizaţiei model ITL-10, numărul autorizaţiei fiind cel care rezulta din acesta începând cu numărul 1 pentru fiecare an fiscal.2. Autorizaţia se eliberează pentru fiecare an fiscal sau fracţiune de an fiscal, iar taxa se calculează în mod corespunzător.-------------*1) Se menţionează denumirea judeţului, iar în cazul municipiului Bucureşti se înscrie ca atare.*2) Se menţionează categoria şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale, iar în cazul municipiului Bucureşti se menţionează "Sectorului ...."*3) a) În cazul persoanelor fizice se menţionează: numele, iniţială tatălui, prenumele/codul numeric personal. b) În cazul persoanelor juridice se menţionează: denumirea/codul unic de înregistrare.*4) Se bifeaza categoria de exploatări pentru care s-a eliberat autorizaţia.  +  Anexa 3- Model - cadru -    ┌────────────┐ ┌──────────────┐    │ │ │ STEMA │    │ STEMA │ ROMÂNIA │ UNITĂŢII │    │ ROMÂNIEI │ Judeţul ............*1) │ADMINISTRATIV-│    │ │ │ TERITORIALE │    └────────────┘ CONSILIUL LOCAL └──────────────┘AL ..........*2) ........*3)HOTĂRÂREprivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20...În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,având în vedere prevederile:- art. 38 alin. (2) lit. d) ultima teza din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 pct. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 6 alin. (1) şi (2), art. 13, 28, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (4), art. 35 alin. (2), art. 45 alin. (2), art. 48, art. 49 alin. (4) şi (7), art. 55 alin. (2), art. 58, 60, 67, 72, 73, art. 74 alin. (1) lit. b)-d) şi alin. (2), art. 75 şi anexa nr. 5 lit. B pct. 2 ultima teza din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale pct. 1.07, 1.08, 4.04, 6.02, 6.04, pct. 13.01 alin. 4, pct. 13.02, 13.03, 28.02, 30.01, pct. 31.02 alin. 2, pct. 31.03, 31.04, 35.04, 45.01, 48.01-48.06, 48.10, 49.01, 49.08, 55.02, 58.01, 60.02, 67.01, 72.01, 72.03, 73.01, 74.25, 75.03 şi pct. 80.19 lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. ......../20..... privind actualizarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20.....,analizând Nomenclatura stradala aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al .........*2) ..........*3) nr. ......../20......, precum şi Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al ..........*2) ...........*3) nr. ......../20........,ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 20... în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de alta parte,Consiliul Local al ....................*2) ..................*3) adopta prezenta hotărâre.Art. 1. - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 20..., după cum urmează: a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 20... şi 20..., constituind anexa nr. 1; b) cota prevăzută la art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la ....%; c) cota prevăzută la art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la ...%; d) cota prevăzută la art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la ...%; e) cota prevăzută la art. 45 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la .... %; f) cota prevăzută la art. 45 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la .... %.Art. 2. - Bonificatia prevăzută la art. 49 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează: a) în cazul impozitului pe clădiri, la ...... %; b) în cazul impozitului pe teren, la ...... %.Art. 3. - (1) Majorarea anuala prevăzută la art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează: a) în cazul impozitului pe clădiri, la ... %; b) în cazul impozitului pe teren, la ... %; c) în cazul taxei pe teren, la ... %; d) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la ... %; e) în cazul taxelor pentru eliberarea:e.1. certificatului de urbanism, la ... %;e.2. autorizaţiei de construire, la ... %;e.3. autorizaţiei de foraje şi excavari, la ... %;e.4. autorizaţiei de desfiinţare, la ... %;e.5. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi bransamente, la ... %;e.6. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la ... %;e.7. certificatului de nomenclatura stradala, la ... %;e.8. autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuala, la ... %;e.9. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la ... %;e.10. de copii heliografice, la ... %;e.11. certificatului de producător şi pentru viza trimestriala a acestuia, la ... %; f) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate, la ... %; g) în cazul impozitului pe spectacole, la ... %; h) în cazul taxei hoteliere, la ... %; i) în cazul altor taxe locale, la ... %. (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuala prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.Art. 4. - Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 20..., se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al ...........*2) ...........*3) nr. ....../20....... .Art. 5. - Terenurile pentru care nu se datorează taxa, potrivit pct. 2 lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările ulterioare, sunt: a) ......................................................; b) ...........................................................................................................................................................................Art. 6. - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al ...........*2) ...........*3), prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.Art. 7. - Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al ...........*2) ...........*3), în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.Art. 8. - Se aproba procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 49 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 4.Art. 9. - Se aproba procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, în condiţiile pct. 60.02 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 5.Art. 10. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Art. 11. - (1) Prezenta hotărâre se comunica prefectului judeţului ..................*1) în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului .................*2) ........................*3). (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, prin publicare atât în Monitorul Oficial al ..............*2) ..................*3) şi/sau în ........................*4), cat şi prin ....................*5).Preşedintele de şedinţa,L.S.S.S. ...................................(prenumele şi numele consilierului)Contrasemnează:---------------Secretarul .........*2) ...........*3)S.S. ......................(prenumele şi numele)..............*3) ........ ...... 20......(ziua) (luna)Nr. .........NOTA:1. În cazul municipiului Bucureşti, sectoarelor acestuia şi judeţelor, denumirile unităţilor administrativ-teritoriale şi ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se adapteaza în mod corespunzător.2. Prezentul model-cadru se adapteaza în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative, precum şi necesităţilor specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.3. Anexele nr. 1-3 sunt obligatorii pentru toate categoriile de unităţi administrativ-teritoriale, iar anexele nr. 4 şi 5 sunt facultative, în funcţie de opţiunea autorităţii deliberative.4. În cazul în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se impun modificări ale delimitării zonelor, art. 4 din prezentul model-cadru se modifica în sensul ca se aproba delimitarea zonelor, atât în extravilan, cat şi în intravilan.5. Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 20.../20..., care constituie anexa nr. 1, cuprinde în mod obligatoriu întregul tablou - anexa nr. 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, cu precizarea ca în cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe majorarea anuala prevăzută la art. 72 din Ordonanta se include în aceste niveluri, influentandu-le în mod corespunzător.6. În cazul în care, în Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unele impozite şi taxe locale sunt prevăzute limite, în tablou se înscriu cuantumurile stabilite de autoritatea deliberativa, influentate în mod corespunzător cu majorarea anuala conform precizărilor de la nota nr. 5.7. În cazul taxelor locale prevăzute la art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea se detaliază în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 20.../20... - anexa nr. 1, potrivit necesităţilor specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.8. În tabloul aprobat ca anexa la hotărârea Consiliului Local al ...........*2) ..........*3) nu se influenţează cu majorarea anuala prevăzută la art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valorile impozabile prevăzute în anexa nr. 1 la aceasta ordonanta, taxele judiciare de timbru - cap. II, taxele de timbru pentru activitatea notarială - cap. III, taxele extrajudiciare de timbru - cap. IV şi amenzile - cap. V.----------*1) Se înscrie denumirea judeţului respectiv.*2) Se înscrie: comunei, oraşului, municipiului, după caz.*3) Se înscrie denumirea comunei, oraşului, municipiului, după caz.*4) Se menţionează denumirea publicatiei/publicaţiilor prin care se aduce la cunostinta hotărârea, acolo unde este cazul.*5) Se menţionează denumirea postului de radio sau televiziune, în cazul în care se apelează la o astfel de publicitate.-------