ORDIN nr. 595 din 19 aprilie 2003privind aprobarea Cerinţelor tehnice minime pentru navele fluviale care arboreaza pavilionul român
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 mai 2003    Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi ale Directivei Consiliului 82/714/CEE din 4 octombrie 1982, care stabileşte prescripţiile tehnice pentru navele de navigaţie interioară,în temeiul art. 12 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Cerinţele tehnice minime pentru navele fluviale care arboreaza pavilionul român, prevăzute în anexa nr. 1*).  +  Articolul 2Cerinţele tehnice prevăzute la art. 1 se aplică: a) navelor fluviale având o capacitate de încărcare mai mare de 15 tone sau navelor fluviale care nu sunt destinate transportului de mărfuri, al căror deplasament este mai mare sau egal cu 15 mc; b) remorcherelor şi impingatoarelor, inclusiv acelora al căror deplasament este mai mic de 15 mc, cu condiţia ca ele sa fi fost construite pentru a remorca, a impinge sau a deplasa în cuplu cu alte nave.  +  Articolul 3Prin excepţie de la prevederile art. 2, cerinţele tehnice prevăzute la art. 1 nu se aplică următoarelor categorii de nave: a) navelor de pasageri; b) feriboturilor; c) mijloacelor plutitoare; d) construcţiilor şi materialelor plutitoare, inclusiv acelora care sunt deplasate dintr-un loc în altul; e) ambarcatiunilor de agrement; f) navelor de serviciu ale autorităţilor de control şi navelor de serviciu pentru stingerea incendiilor; g) navelor militare; h) navelor maritime, inclusiv remorcherelor şi impingatoarelor maritime care navighează în ape cu maree sau se bazează pe acestea ori care se afla temporar pe căile de navigaţie interioară, având o autorizaţie valabilă de navigaţie; i) remorcherelor şi impingatoarelor al căror deplasament este mai mic de 15 mc, care au fost construite pentru a remorca, a impinge sau a deplasa în cuplu numai cu nave al căror deplasament este mai mic de 15 mc.  +  Articolul 4Cerinţele tehnice prevăzute la art. 1 sunt obligatorii pentru navele care arboreaza pavilionul român, care navighează pe Dunăre, pe bratele Chilia, Sfîntu Gheorghe şi pe celelalte brate secundare ale Dunării, pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Poarta Alba-Midia-Navodari, precum şi pe căile navigabile europene prevăzute în anexa nr. 2*).  +  Articolul 5Navele fluviale care arboreaza pavilionul român, prevăzute la art. 4, sunt obligate să respecte, pe lângă cerinţele tehnice minime prevăzute în prezentul ordin, şi Normele tehnice privind clasificarea şi inspecţia navelor de navigaţie interioară, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 306/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind clasificarea şi construcţia navelor de navigaţie interioară - cod MT.RNR-NI-99.  +  Articolul 6Navele fluviale care arboreaza pavilionul român, inclusiv cele prevăzute la art. 3, care navighează pe celelalte cai navigabile interioare ale României, altele decât cele prevăzute la art. 4, şi pe celelalte ape naţionale ale României, sunt obligate să respecte normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 306/1999.  +  Articolul 7 (1) Navele fluviale care arboreaza pavilionul român sunt obligate să aibă la bord şi Certificatul tehnic de navigaţie interioară valabil, eliberat de Autoritatea Navala Română. (2) Certificatul tehnic de navigaţie interioară se eliberează în urma efectuării de către Autoritatea Navala Română a unei inspecţii prin care se verifica conformitatea navei cu prevederile cerinţelor tehnice minime prevăzute la art. 1 şi ale normelor tehnice prevăzute la art. 5. (3) Forma şi conţinutul Certificatului tehnic de navigaţie interioară sunt prevăzute în anexa nr. 3*).  +  Articolul 8 (1) Durata de valabilitate a Certificatului tehnic de navigaţie interioară este de 5 ani, cu condiţia confirmării stării tehnice prin inspecţiile periodice stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 5. (2) Autoritatea Navala Română poate, în mod excepţional, sa prelungească valabilitatea Certificatului tehnic de navigaţie interioară pe o perioadă de maximum 12 luni. Aceasta prelungire se va menţiona în mod expres în certificat.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care o nava fluviala suferă modificări sau reparaţii care afectează soliditatea corpului ori caracteristicilor navei, nava va fi supusă unei inspecţii conform prevederilor art. 7 alin. (2). (2) În urma acestei inspecţii Autoritatea Navala Română va elibera un nou certificat tehnic de navigaţie interioară.  +  Articolul 10Dacă în urma inspecţiilor efectuate conform prevederilor art. 7 alin. (2) Autoritatea Navala Română ia decizia de a nu elibera unei nave Certificatul tehnic de navigaţie interioară, aceasta decizie şi motivele pentru care a fost luată vor fi comunicate proprietarului navei în scris, în termen de 5 zile de la data efectuării inspecţiei, care va fi informat şi despre căile de contestare a acestei decizii.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea Navala Română poate verifica în orice moment dacă certificatul prevăzut la art. 7 alin. (1) se afla la bordul navei şi este valabil şi dacă nava este conformă cu condiţiile de eliberare a acestuia. (2) În cazul în care se constata lipsa Certificatului tehnic de navigaţie interioară sau faptul ca nava nu este conformă, dar aceasta nu prezintă pericol pentru siguranţa navigaţiei, comandantul, operatorul sau proprietarul navei, după caz, este obligat sa ia toate măsurile pentru remedierea situaţiei constatate, în termenul stabilit de Autoritatea Navala Română. (3) Dacă lipsa Certificatului tehnic de navigaţie interioară sau neconformitatea navei pune în pericol siguranţa navigaţiei, Autoritatea Navala Română va opri nava din navigaţie până la remedierea deficienţelor. (4) În cazul în care o nava prezintă în mod repetat neconformităţi care pun în pericol siguranţa navigaţiei, Autoritatea Navala Română îi va retrage Certificatul tehnic de navigaţie interioară şi va aplica procedurile prevăzute la art. 7 alin. (2). (5) În situaţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) Autoritatea Navala Română va informa comandantul, operatorul sau proprietarul navei, după caz, despre cele constatate şi despre măsurile dispuse.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Autoritatea Navala Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------ Notă *) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statBucureşti, 19 aprilie 2003.Nr. 595.--------------