HOTĂRÂRE nr. 548 din 17 mai 2003privind atribuţiile Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie şi componenta, modul de funcţionare şi atribuţiile comandamentelor judeţene de analiza a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 29 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie şi se fundamentează prin studii întocmite de institute şi staţiuni de cercetare agricolă şi silvică, sub conducerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". (2) Studiile de fundamentare prevăzute la alin. (1), pentru toate categoriile de perdele forestiere prevăzute la art. 2 din Legea nr. 289/2002, se aproba prin hotărâri ale Guvernului. (3) Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie de către instituţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 289/2002 se face după aprobarea studiilor de fundamentare prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie este o acţiune continua. Sistemul naţional de perdele forestiere de protecţie rezultă în urma infiintarii perdelelor forestiere de protecţie, pe baza studiilor de fundamentare aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Anual, până la data de 30 august, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, împreună cu celelalte ministere interesate în crearea de perdele forestiere de protecţie, va stabili programul de realizare a acestora pentru anul următor, în funcţie de priorităţile stabilite prin studiile de fundamentare aprobate în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi de fondurile identificate în condiţiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 289/2002. (3) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor coordonează punerea în aplicare a Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, având în acest sens următoarele atribuţii: a) analizează şi propune Guvernului, spre aprobare, studiile de fundamentare pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, cu avizul, după caz, al Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerului Industriei şi Resurselor; b) stabileşte programul anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie; c) coordonează activitatea comandamentelor judeţene pentru realizarea programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie; d) centralizează şi tine evidenta datelor referitoare la realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie; e) prezintă anual Guvernului raportul privind situaţia identificarii şi impaduririi terenurilor destinate realizării Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie; f) întocmeşte, împreună cu celelalte ministere interesate şi cu comandamentele judeţene, până la data de 30 mai a fiecărui an, situaţia fondurilor existente, destinate realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, pentru anul următor, întocmit conform anexei nr. 1; g) solicita anual, până la data de 30 mai, fondurile necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protecţie, pentru a fi incluse în bugetul de stat pentru anul următor, cu destinaţia respectiva; h) transmite comandamentelor judeţene aflate sub responsabilitatea directa a prefecţilor programul anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie; i) propune spre aprobare Guvernului măsuri de adaptare a structurii şi activităţii Regiei Naţionale a Pădurilor în teritoriu, în vederea realizării Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aloca în fiecare an fondurile necesare realizării perdelelor forestiere de protecţie a terenurilor agricole, pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de seceta şi a desertificarii.  +  Articolul 4Atribuirea lucrărilor de proiectare şi execuţie a perdelelor forestiere de protecţie se face în condiţiile legii, în funcţie de sursele de finanţare.  +  Articolul 5Ministerele interesate în realizarea tipurilor de perdele forestiere de protecţie prevăzute la art. 2 din Legea nr. 289/2002 pot face propuneri Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, desemnat coordonator al Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, pentru realizarea acestora.  +  Articolul 6La nivelul fiecărui judeţ, în care se creează reţele de perdele forestiere de protecţie, funcţionează un comandament judeţean sub responsabilitatea directa a prefectului judeţului respectiv, având următoarea componenta: a) prefectul judeţului - şeful comandamentului; b) inspectorul-şef al inspectoratului teritorial de regim silvic şi cinegetic - membru permanent; c) directorul general al direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara - membru permanent; d) inspectorul-şef al inspectoratului pentru protecţia mediului - membru permanent; e) directorul direcţiei silvice care aparţine Regiei Naţionale a Pădurilor - membru permanent; f) conducătorul sistemului de gospodărire a apelor al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. de pe raza judeţului respectiv - membru permanent; g) conducătorul oficiului judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie - membru permanent; h) conducătorul sucursalei Agenţiei Domeniilor Statului membru permanent; i) conducătorul direcţiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice din cadrul consiliului judeţean membru permanent; j) conducătorul oficiului de studii pedologice şi agrochimice - membru permanent; k) conducătorul direcţiei judeţene de drumuri - membru permanent; l) primării localităţilor în raza cărora exista ori urmează să se amplaseze perdele forestiere de protecţie - membri; m) conducătorul regionalei de cale ferată căreia îi aparţine calea ferată care trece prin judeţul respectiv membru; n) conducătorul structurii teritoriale din subordinea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" - membru; o) reprezentantul executantului documentaţiilor tehnico-economice de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie invitat, fără drept de vot; p) executantul lucrărilor de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie - invitat, fără drept de vot.  +  Articolul 7În vederea realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie în judeţ, transmis de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în corelare cu studiile de fundamentare aprobate prin hotărâri ale Guvernului şi documentaţiile tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, comandamentele judeţene prevăzute la art. 6 au următoarele atribuţii: a) analizează, trimestrial şi ori de câte ori se impune, stadiul realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie şi transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura rezultatele obţinute; b) transmit, la cererea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, informaţiile necesare coordonării şi monitorizarii Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie şi a resurselor financiare destinate realizării acestuia; c) fac propuneri Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie şi în legătură cu sursele de finanţare, conform anexei nr. 2; d) colaborează cu executanţii studiilor de fundamentare şi ai documentaţiilor tehnico-economice de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie şi le acorda sprijinul necesar; e) acorda sprijin pentru întocmirea, pe localităţi, a situaţiei prevăzute în anexa nr. 3; f) acorda sprijinul logistic necesar, cu specialiştii în cadastru, executantului lucrărilor de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie; g) iau măsuri pentru gospodărirea durabila a perdelelor forestiere de protecţie în condiţiile legii şi ale normelor tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie.  +  Articolul 8 (1) Comandamentele judeţene prevăzute la art. 6 se convoacă în scris de prefectul judeţului, care are obligaţia de a comunică ordinea de zi a şedinţei. (2) Fiecare şedinţa a comandamentului se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii prezenţi. (3) Membrii comandamentelor prevăzuţi la art. 6 lit. l), precum şi invitaţii prevăzuţi la art. 6 lit. o) şi p) sunt convocaţi numai la şedinţele în care se dezbat probleme legate de localitatea pe care o reprezintă, respectiv probleme legate de documentaţiile sau lucrările executate de aceştia.  +  Articolul 9 (1) Comandamentele judeţene, având componenta prevăzută la art. 6, îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor. (2) Hotărârile comandamentelor judeţene se adoptă cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.  +  Articolul 10Finanţarea realizării studiilor de fundamentare, a documentaţiilor tehnico-economice şi a realizării perdelelor forestiere de protecţie se face, în condiţiile legii, de către instituţiile finanţatoare, cu respectarea programului anual stabilit de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru fiecare judeţ.  +  Articolul 11Pentru derularea în condiţii optime a acestei acţiuni de importanţa naţionala se înfiinţează în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor un compartiment de lucru cu activitate exclusiv în domeniul perdelelor forestiere de protecţie, sub directa coordonare a secretarului de stat care răspunde de silvicultura.  +  Articolul 12În conformitate cu obligaţiile ce decurg din prevederile Legii nr. 289/2002 şi ale prezentei hotărâri, ministerele şi celelalte instituţii interesate în realizarea perdelelor forestiere de protecţie vor completa regulamentul de organizare şi funcţionare cu obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Ion Bazac,secretar de statMinistrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 17 mai 2003Nr. 548  +  Anexa 1
      MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
                              PROGRAMUL
           pentru anul ...... de realizare a Sistemului naţional
              de perdele forestiere de protecţie pentru
                     judeţul ........... *1)
                                                             - milioane lei -
  Tipuri de perdele forestiere de protecţie conform art. 2 din Legea nr. 289/2002 Fondul de ame liora- re a fondu- lui funci- ar Aloca- tii de la bu- getul de stat Aloca- tii de la bu- getele locale Surse finan ciare exter ne neram bursa bile Credite externe rambur- sabile Sponso- rizari de la agenţi econo- mici Contri- butia bene- vola a persoa- nelor fizice şi juridi- ce Des pa- gu- biri Daune prin polu- are T o t a l
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  a) pentru protecţia terenurilor agricole contra factorilor climatici daunatori şi pentru ameliorarea condiţiilor climaterice din peri- metrul aparat
  b) antierozi- onale, de protejare a solului supus fenomenelor d eroziune
  c) pentru protecţia căilor de comunicaţie şi de transport, în special împotriva inzapezirilor
  d) pentru protecţia digurilor şi a malurilor contra curentilor, viiturilor, ghetii şi altele
  e) pentru protecţia localităţilor şi a diverselor obiective economice şi sociale
  Secretar de stat,────────────*1) Este însoţit de situaţia perdelelor forestiere care se realizează în anul ....... în judeţul ....... .
   +  Anexa 2
      Comandamentul judeţean pentru analiza
      realizării Programului anual de înfiinţare
      a perdelelor forestiere de protecţie
                                  PROPUNERI
            privitoare la realizarea de perdele forestiere de protecţie
            şi identificarea fondurilor necesare pentru întocmirea de
            studii de fundamentare, documentaţii tehnico-economice şi
            pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie
                în judeţul ..........., în anul ........*1)
                                                               - milioane lei -
  Tipuri de perdele forestiere de protecţie conform art. 2 din Legea nr. 289/2002 Fondul de ame liora- re a fondu- lui funci- ar Aloca- tii de la bu- getul de stat Aloca- tii de la bu- getele locale *2) Surse finan ciare exter ne neram bursa bile Credite externe rambur- sabile Sponso- rizari de la agenţi econo- mici Contri- butia bene- vola a persoa- nelor fizice şi juridi- ce Des pa- gu- biri Daune prin polu- are T o t a l
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  a) pentru protecţia terenurilor agricole contra factorilor climatici daunatori şi pentru ameliorarea condiţiilor climaterice din perimetrul aparat
  b) antierozi- onale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune
  c) pentru protecţia căilor de comunicaţie şi de transport, în special împotriva inzapezirilor
  d) pentru protecţia digurilor şi a malurilor contra curentilor, viiturilor, ghetii şi altele
  e) pentru protecţia localităţilor şi a diverselor obiective economice şi sociale
  Prefect,──────────*1) Propunerile înscrise sunt însoţite de anexe întocmite după acelaşi model pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, propuneri ce cuprind şi listele perdelelor pe tipuri şi dimensiuni.*2) Se includ numai sumele certe, alocate la nivel de unitate administrativ-teritorială.
   +  Anexa 3                                 SITUAŢIA      terenurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice,      pentru care se impune schimbarea folosinţei actuale în categoria      de teren cu vegetaţie forestieră situata în afară fondului forestier      naţional, în scopul creării de perdele forestiere de protecţie  Judeţul .......... Localitatea ......... Studiul de fundamentare aprobat                                             prin Hotărârea Guvernului                                             nr. ....../.......
                     
    Nr. crt.Numele şi prenumele proprietarului terenului agricolDomiciliulActul de identitateDatele de identificare a terenuluiSuprafaţa pentru care a fost obţinut acordul proprietarului de schimbare a categoriei de folosinţă (ha)1)Observaţii2)
    TarlauaParcelele cadastraleSuprafaţa care face obiectul schimbării folosinţei (ha)
    012345678
                     
                     
  Primarul localităţii, Şef proiect,──────────────────*1) Acordul scris, conform procedurilor legale, al proprietarilor de teren pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, dacă este cazul,şi pentru impadurirea terenului conform documentaţiei tehnico-economice.*2) Propuneri de expropriere, eventuale soluţii alternative şi altele asemenea.───────────────────