LEGE nr. 221 din 22 mai 2003pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După litera c) a alineatului (2) al articolului 70 se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:"c^1) veniturile obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi cu obiectul de activitate ale unităţilor de administrare a bazelor sportive;"2. Alineatele (9), (11) şi (12) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:"(9) Ministerul Tineretului şi Sportului administrează baza materială proprie prin complexurile sportive naţionale şi cluburile sportive din subordinea sa, precum şi prin unităţile de administrare a bazelor sportive din subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.............................................................. (11) Unităţile de administrare a bazelor sportive din subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică, având ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive de interes naţional, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportiva şi de tineret. (12) Sursele de finanţare a complexurilor sportive naţionale provin din: a) subvenţii de la bugetul de stat; b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi cu obiectul de activitate ale acestora; c) donaţii şi sponsorizări; d) alte venituri, în condiţiile legii; e) sume rămase din venituri extrabugetare din exerciţiul financiar precedent."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 22 mai 2003.Nr. 221.-------------