LEGE nr. 220 din 22 mai 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior."2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002 şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi, de funcţionar public sau contractual, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce priveşte calitatea posturilor se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor principali de credite din administraţia publică locală, numai cu avizul Ministerului Administraţiei Publice, prin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici."3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a şi VI/2a*) la prezenta ordonanţă de urgenţă înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi până la 30 septembrie 2003, anexele nr. I, II, III/3, IV/1-IV/11, V/1, V/2, VI/1, VI/2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Anexele nr. VII/1a, VII/2a şi VIIIa*) la prezenta ordonanţă de urgenţă înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi până la 30 septembrie 2003, anexele nr. II/1, II/2 şi III la Legea nr. 154/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Anexele nr. Ib, IIb, IIIb, IV/1b-IV/11b, V/1b, V/2b, VI/1b şi VI/2b*) la prezenta ordonanţă de urgenţă înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 şi până la 31 decembrie 2003, anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a, VI/2a din aceeaşi ordonanţa. (4) Anexele nr. VII/1b, VII/2b şi VIIIb*) la prezenta ordonanţă de urgenţă înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 şi până la 31 decembrie 2003, anexele nr. VII/1a, VII/2a şi VIIIa din aceeaşi ordonanţa."4. La anexa nr. Ia, asteriscul de la capitolul I va avea următorul cuprins:"*) Salariile de baza stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizează pentru salarizarea funcţiilor de alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din anexa nr. IIa."5. Titlul capitolului II din anexa nr. Ia va avea următorul cuprins:"II. Salarii de baza pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale*1), Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului"6. La anexa nr. Ib, asteriscul de la capitolul I va avea următorul cuprins:"*) Salariile de baza stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizează pentru salarizarea funcţiilor de alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din anexa nr. IIa."7. Titlul capitolului II din anexa nr. Ib va avea următorul cuprins:"II. Salarii de baza pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale*1), Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 22 mai 2003.Nr. 220.-------------