LEGE Nr. 242 din 12 iulie 1947pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  LEGISLAŢIA CIVILĂ UZUALĂ vol. II    Extras  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1După terminarea lucrărilor prevăzute de articolele 148-171 inclusiv din Legea pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare din 27 aprilie 1938, Ministerul Justiţiei, la propunerea Direcţiei Cărţilor Funciare şi a Cadastrului Funciar, va da o decizie ministerială *1), în care, aratindu-se comuna pentru care s-au întocmit cărţile funciare provizorii, le va declara drept cărţi de publicitate funciară.În decizie *1) se va face cunoscut cuprinderea articolelor 2-5 inclusiv din legea de faţa.Decizia ministerială *1) se va publică în Monitorul Oficial, într-unul din ziarele mai raspindite din Capitala, comuna sau judeţ, şi prin mijloacele obişnuite în acea comuna.------------------------1. Monitorul Oficial şi-a încetat apariţia în temeiul Decretului nr. 66 din 22.II.1949 pentru înfiinţarea Buletinului Oficial al R.P.R. Potrivit Decretului nr. 350 din 27.IX.1952 privind publicarea legilor, decretelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Consiliului de Miniştri, în Buletinul Oficial şi în Colecţia de hotărîri a Consiliului de Miniştri se publică numai legile, decretele, hotărîrile şi dispoziţiile Consiliului de Miniştri.2. Prin deciziile nr. 80.393 din 7.VII.1947 şi nr. 94.764 din 17.X.1947 ale Ministerului Justiţiei s-au introdus cărţi funciare în următoarele comune din raioanele Branesti, Oltenita şi Vidra ale regiunii Bucureşti:- raionul Branesti: com. Cernica, Fundeni, Podul Pitarului, Pirlita, Progresu, Sohatu, Vasilati, satul Pasarea din com. Branesti, satul Popesti din com. Galbinasi;- raionul Oltenita: com. Aprozi, Budesti, Gruiu, Heresti, Hotarele, Izvoarele, Nana, Radovanu, Soldanu;- raionul Vidra: com. Berceni, Colibati, Copaceni, Cretesti, Prumusani, Gostinari, Mironeşti, Prundu, Stiubei-Orasti, Valea Dragului, Vidra, 30 Decembrie, satul Mogosesti din com. Gradistea;- com. Jilava din raionul N. Balcescu al Capitalei R.P.R. este pendinte, din punct de vedere al cărţii funciare, de secţia de carte funciară a Tribunalului popular al raionului Vidra.Cu privire la competinţa secţiunilor de carte funciară ale tribunalelor populare mai sus-arătate, a se vedea, de asemenea:- art. XXII al Decretului nr. 132 din 19.VI.1952 pentru modificarea codurilor de procedura civilă, procedura penală şi procedura fiscală, în legătură cu restructurarea organizării judecătoreşti;- Decretul nr. 12 din 10.I.1956 cu privire la modificarea Legii nr. 5 din 8.IX.1950 pentru raionarea administrativă - economică a teritoriului R.P.R.  +  Articolul 2De la data arătată în decizia ministerială *1), registrele de transcripţii şi inscripţii, precum şi registrele de urmăriri, se vor înlocui, cît priveşte comunele pentru care s-au făcut publicaţiile prevăzute de articolul precedent, cu cărţile de publicitate funciară, în care se vor trece drepturile, raporturile şi faptele juridice care pot face obiectul înscrierii.  +  Articolul 3În cărţile de publicitate funciară se vor intabula constituirile, modificările, transmisiunile şi stingerile de drepturi reale imobiliare, rezultind din orice act între vii, hotărîre judecătorească, fie chiar declarative de drepturi, precum şi mutaţiile prin deces şi cesiunile de drepturi succesorale.Se vor nota în cărţile de publicitate funciară drepturile personale, raporturile şi faptele juridice prevăzute de articolele 81 şi 82 din Legea pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare.  +  Articolul 4Drepturile supuse publicităţii, numai prin intabulare sau notare - inclusiv cele care rezultă din comandament sau sechestrele prevăzute de art. 481 şi 496 din Codul de procedură civilă *2) - devin opozabile terţilor de buna-credinţa care au dobîndit şi şi-au conservat dreptul asupra vreunui imobil.-----------------------*1) Ordin, potrivit art. 49 din Constituţie.*2) Actualele art. 477 şi 492 din C. proc. civ., republicat la 24.II.1948  +  Articolul 5Drepturile imobiliare dobîndite anterior datei prevăzute de articolul 2 din legea de faţa rămîn guvernate, atît în privinta conservării, cît şi stingerii lor, de dispoziţiile Codului civil şi ale procedurii civile, privitoare la registrele de transcripţii şi inscripţii.  +  Articolul 6Înscrierea unui drept în cartea de publicitate funciară se poate savirsi numai împotriva aceluia care este arătat, sau care se înscrie concomitent, ca titularul dreptului asupra căruia urmează a se face înscrierea.  +  Articolul 7Dacă mai multe persoane şi-au transmis succesiv un drept real imobiliar, fără sa fi făcut şi înscrierile corespunzătoare, cel din urma dobînditor va putea cere înscrierea dreptului sau dovedind întreg sirul transmisiunilor intervenite.  +  Articolul 8Înscrisul, în temeiul căruia se cere intabularea unui drept real imobiliar în cărţile de publicitate funciară, trebuie să îndeplinească cerinţele art. 43 şi 44 din Legea pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare.Se admite înscrierea provizorie a unui drept real în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive.Înscrierea provizorie se transforma în intabulare în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile *1), cu rangul dobîndit prin înscrierea provizorie.-------------------------Potrivit reglementării - în vigoare la data publicării legii de faţa, prin noţiunea de hotărîre definitivă, folosită de art. 8, alin. 2, se înţelegea hotărîrea ce putea fi atacată pe calea recursului, în opoziţie cu hotărîrea irevocabilă, care echivala cu ceea ce este în prezent hotărîrea definitivă în sensul art. 377 C. proc. civ.Ca atare, potrivit şi dispoziţiei din cuprinsul art. 50 al Legii din 27.IV.1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, înscrierea provizorie se poate face în prezent în temeiul unei hotărîri pronunţate în prima instanţa, iar transformarea înscrierii provizorii în intabulare se poate face numai în temeiul unei hotărîri definitive în sensul art. 377 C. proc. civ.  +  Articolul 9În caz de stingerea unui drept real imobiliar, radierea se va face cu consimţămîntul titularului, afară numai de cazurile cînd stingerea dreptului se face prin împlinirea termenului arătat în înscriere sau prin moartea titularului.Dacă titularul refuza sa consimtă la radiere, ea se va face în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile *1).  +  Articolul 10În afară de acţiunile prevăzute de articolul 81, punctele 18, 21, 23 şi 24 din Legea pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, se vor mai nota în cartea de publicitate funciară şi următoarele:1. acţiunea prin care se urmăreşte desfiinţarea actului juridic în temeiul căruia s-a făcut intabularea unui drept real imobiliar;2. acţiunea în revendicare;3. acţiunea în petitiune de ereditate;4. cererile şi acţiunile prin care se reclama raportul succesoral sau reducţiunea liberalităţilor, în cazul cînd aceste cereri sau acţiuni implica restituirea în natura a imobilului;5. acţiunea pentru constatarea uzucapiunii împlinite prevăzută de articolul 130 din Legea pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare.--------------------------*1) Hotărîre definitivă, potrivit art. 377 C. proc. civ.  +  Articolul 11Drepturile reale imobiliare intabulate în cartea de publicitate funciară dobîndesc rang de la data înregistrării cererii de înscriere; ordinea înregistrării lor le va statornici rangul.Dacă mai multe cereri au sosit deodată la instanţa de carte funciară, se va proceda potrivit celor prevăzute de art. 31 din Legea pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare.  +  Articolul 12În toate cazurile cînd legislaţia română acorda un privilegiu, fie general asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, fie special imobiliar, sau o ipoteca legală pentru garantarea vreunui drept ori creanta, se va putea cere intabularea acelui privilegiu, sau a ipotecii legale, în cartea de publicitate funciară.--------------------------Cu privire la privilegii, a se vedea art. 1727 şi 1737 C. civ.Cu privire la ipoteca legală, a se vedea art. 902, alin. 2, art. 1753 pct. 3 şi art. 1768 C. civ.  +  Articolul 13Înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face pe temeiul înscrisului din care rezultă creanta privilegiată sau care conferă dreptul de a lua o inscripţie ipotecară.În cazurile prevăzute de articolele 67-71 inclusiv din Legea pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, se va proceda potrivit normelor acolo prevăzute.-------------------------A se vedea nota de la art. 12.  +  Articolul 14Privilegiile sau ipotecile legale se vor în scrie pentru suma prevăzută în înscris, dacă creanta nu este determinata, pentru suma maxima arătată în cerere.  +  Articolul 15Privilegiile şi ipotecile legale capata rang prin înscrierea lor în cartea de publicitate funciară, potrivit prevederilor articolului 11 din legea de faţa.Se exceptează de la regula de mai sus privilegiul cheltuielilor de judecată şi privilegiile statului, care rămîn guvernate de legile care le reglementează.  +  Articolul 16Înscrierea drepturilor moştenitorilor şi legatarilor în cartea de publicitate funciară se va face în baza certificatului de moştenitor sau legatar, care se va elibera potrivit dispoziţiilor legii nr. 543 din 11 iulie 1946.----------------------------Potrivit art. 17 şi urm. ale Decretului nr. 40 din 22.I.1953 privitor la procedura succesorală notarială, certificatul de moştenitor sau de legatar se eliberează de Notariatul de Stat.  +  Articolul 18Se vor putea nota în cartea de publicitate funciară, în afară de cele prevăzute în articolul 81 din Legea pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, şi următoarele: 1. sentinta de admitere a moratoriului;2. poprirea unei creanţe ipotecare;3. actele de urmărire, care, potrivit legilor de urmărire, sînt supuse transcrierii în registrele de publicitate, în cazul cînd se urmăreşte imobilul sau veniturile sale, precum şi ordonanţa prevăzută de articolul 558 din Codul de procedură civilă *1).---------------------------1. Cu privire la moratoriu a se vedea art. 834 şi urm. din Codul comercial.2. Cu privire la poprire a se vedea art. 452 şi urm. C. proc. civ.  +  Articolul 19Ordonanţa prin care se dispune facerea popririi asupra unei creanţe ipotecare se va comunică din oficiu secţiunii de carte funciară, care, după notare, o va comunică terţului poprit.Dacă după notarea popririi, cesionarul creanţei ipotecare cere înscrierea cesiunii în favoarea sa, instanţa o va incuviinta, sub rezerva dreptului creditorului popritor, ce i se cuvine potrivit normelor de drept comun.  +  Articolul 20Creditorii urmăritori vor putea cere intabularea strămutării creanţei ipotecare poprite, în temeiul hotărîrii irevocabile *2) de validare.--------------------------*1) Actualul art. 551, din C. proc. civ., republicat la 24.II.1948.*2) Hotărîre definitivă, potrivit art. 377 C. proc. civ.Dacă însă s-au făcut mai mult popriri asupra aceleiaşi creanţe ipotecare, pentru care însă procedura de validare este în curs în faţa a mai multor instanţe, intabularea strămutării dreptului de ipoteca în favoarea creditorului care a obţinut hotărîrea irevocabilă *1) de validare se va face sub rezerva dreptului celorlalţi creditori popritori.  +  Articolul 21Contractele de locatie încheiate pe un termen ce depăşeşte trei ani, precum şi cesiunile de venituri pe timp mai mare de 2 ani, devin opozabile terţilor numai prin notarea lor în cartea de publicitate funciară.  +  Articolul 22În caz de separaţie de patrimonii, drepturile creditorilor şi legatarilor se conserva numai prin notare.Prin notare, separaţia de patrimonii va produce efectele determinate de Codul civil.Notarea se poate cere cît timp moştenitorul este înscris ca proprietar în cartea de publicitate funciară.---------------------------Cu privire la separaţia de patrimonii, a se vedea art 781 şi urm. şi art. 1743 şi 1745 C. civ.  +  Articolul 23Dacă s-a renunţat la separaţia de patrimonii, radierea se va putea cere în temeiul înscrisului de renunţare la acest beneficiu.În cazul cînd radierea se cere pentru novatiunea creanţei prin acceptarea moştenitorului ca debitor, instanţa de carte funciară se va pronunţa asupra cererii după ascultarea părţilor interesate.Dacă părţile nu se înţeleg, instanţa de carte funciară le va îndrumă la proces, iar radierea notarii separaţiei de patrimonii se va face în temeiul hotărîrii judecătoreşti irevocabile *1).  +  Articolul 25Reducţiunea liberalităţilor imobiliare excesive şi raportul donatiilor asupra imobilelor nu desfiinţează înstrăinările, ipotecile şi sarcinile reale, consimţite de dobinditorul liberalitatii, dacă au fost înscrise înainte de notarea cererii sau acţiunii de reductie ori raport.  +  Articolul 26Dacă liberalitatea s-a făcut cu sarcini sau sub condiţie, în textul intabulării se va face menţiune despre aceasta. Cererea de revocare a liberalitatii pentru ingratitudine se va putea nota în cartea de publicitate funciară.--------------------------A se vedea, de asemenea, art. 829 şi urm. şi art. 930 şi urm. C. civ.--------------------------*1) Hotărîre definitivă, potrivit art. 377 C. proc. civ.  +  Articolul 27Dacă în contractul de donaţie s-a stipulat întoarcerea bunurilor dăruite la donator, atît pentru cazul cînd donatarul ar muri înaintea lui, cît şi pentru cazul cînd şi donatarul şi descendenţii săi ar muri înaintea sa, dreptul la întoarcere se va nota în cartea de publicitate funciară, potrivit articolului 79, alineatul 2 şi articolul 81, punctul 5 din Legea pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare.Dacă bunurile dăruite se întorc la donator, o dată cu înscrierea dreptului în favoarea acestuia, se vor radia din oficiu înstrăinările şi grevarile făcute după notare.Se menţin locatiile făcute pe un termen de cel mult cinci ani, cesiunile de venituri cu un termen de cel mult 2 ani, precum şi notările privitoare la acţiunile ce au fost introduse şi împotriva donatorului.--------------------------Cu privire la stipularea întoarcerii bunurilor dăruite, a se vedea art. 825 C. civ.  +  Articolul 28Alin. 1 şi 2. Dacă donatia s-a făcut în vederea încheierii unei căsătorii, la cererea de intabulare se va alătură şi extractul din registrul căsătoriilor *1).Cît timp însă căsătoria nu este celebrată, se va putea cere notarea donatiei facuta în vederea încheierii căsătoriei.  +  Articolul 32Dacă contractul cuprinde o donaţie de bunuri prezente făcute între soţi în timpul căsătoriei, în textul înscrierii se va arata atît calitatea de soţ cum şi ca o asemenea donaţie este întotdeauna revocabila, potrivit articolului 937 Codul civil.Dacă soţul donator revoca donatia, se va proceda conform celor prevăzute de articolul 27, alineatele 2 şi 3.  +  Capitolul 2 Dispoziţii procedurale  +  Articolul 33Dacă înscrierea unui drept se cere împotriva unei persoane care nu este înscrisă ca titulara a dreptului în cartea de publicitate funciară, petiţionarul va trebui să facă dovada mutatiilor potrivit normelor în vigoare la acele date.  +  Articolul 34Dacă imobilul asupra căruia se cere înscrierea dreptului n-a fost trecut în cartea de publicitate funciară, instanţa de carte funciară, după ce va fi procedat la identificarea acelui imobil şi va fi constatat împrejurările care au determinat acea omisiune, se va pronunţa asupra cererii de înscriere.Constatările judecătorului vor fi consemnate într-un proces-verbal.--------------------------*1) Certificat de căsătorie, potrivit art. 18 din Codul familiei.  +  Articolul 35Judecătorul de carte funciară va putea cita părţile interesate, ori de cîte ori s-ar invedera nevoia unei asemenea măsuri, înainte de a se pronunţa asupra cererii de înscriere. Dacă înscrisurile ce însoţesc cererea nu îndeplinesc cerinţele legii, judecătorul va putea acorda un termen corespunzător pentru completarea lor, dispunind totodată notarea cererii de înscriere în cartea de publicitate funciară.  +  Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37Dispoziţia prevăzută de articolul 41 din Legea pentru punerea în vigoare în Transilvania a Legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare *1) se va aplica şi la imobilele înscrise în cărţile de publicitate funciară.  +  Articolul 38Dispoziţiile legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare cu excepţia articolelor: 17, 18, 19, 20. 22-30 inclusiv; 32-39 inclusiv; alineatul 2 al articolului 40; art. 41, 42, 45, 49, alineatul 2 al articolului 50; art. 51, alineatele 1 şi 3 ale articolului 52; art. 53-55 inclusiv, art. 84, 88-94 inclusiv, art. 104, 115, alineatul final al articolului 130 şi art. 172-181 inclusiv, se vor aplica în mod corespunzător, de cîte ori prin legea de faţa nu se dispune altfel.--------------------------*1) Legea nr. 241 din 12.VII.1947.------------------------