ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenta comisiilor medicale şi psihologice de siguranţă circulaţiei
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 28 mai 2003  În temeiul prevederilor art. 3 şi ale art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001, ale art. 12 lit. w) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, prezentate în anexa nr. 1, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenta comisiilor medicale şi psihologice de siguranţă circulaţiei, prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin este obligatoriu pentru toate persoanele juridice al căror personal are responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi pentru persoanele fizice care prin activitatea lor au responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei. (2) Prevederile prezentului ordin vor fi respectate de toate instituţiile publice, companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile comerciale, regiile autonome din subordinea sau de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de cele care obţin licenta de transport de la autorităţile subordonate şi de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi de societăţile care deţin cai ferate industriale.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea persoanelor vinovate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 678/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenta comisiilor medicale şi psihologice de siguranţă circulaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 25 noiembrie 2002.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 24 martie 2003.Nr. 447.  +  Anexa 1 INSTRUCŢIUNIprivind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele instrucţiuni privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei - denumita în continuare siguranţa circulaţiei - stabilesc condiţiile în care se efectuează: a) examinarea medicală şi psihologică periodică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei specifice fiecărui mod de transport; b) examinarea medicală şi psihologică la angajarea în funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei; c) examinarea medicală şi psihologică la schimbarea locului de muncă sau pentru participarea la cursuri de pregătire profesională dacă prin reglementări specifice fiecărui mod de transport aceste examene sunt prevăzute în mod expres; d) controlul medical şi psihologic la termenele de revizuire stabilite.  +  Articolul 2Controlul medical şi psihologic periodic, obligatoriu pentru personalul angajat în funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, la termenele stabilite în anexa nr. 2 "Lista funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi condiţiile de examinare medicală şi psihologică", se efectuează în cabinetele de specialitate din policlinicile teritoriale ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în laboratoarele de psihologie teritoriale, în situaţii de excepţie la nivelul formatiei mobile sanitare (tren sanitar), precum şi de către Comisia medicală autorizata din Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu".  +  Articolul 3Personalul din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei trebuie să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic. Se considera a fi apte medical şi psihologic pentru funcţiile din siguranţa circulaţiei persoanele care îndeplinesc baremele de sănătate stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru fiecare funcţie, conform anexei nr. 3 "Lista bolilor şi a baremelor utilizate pentru avizarea medicală şi psihologică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei".  +  Articolul 4Dovada îndeplinirii condiţiilor de aptitudine medicală şi psihologică conform respectivelor bareme se face prin avize medicale şi psihologice eliberate de către comisiile medicale şi psihologice de siguranţă circulaţiei din cadrul policlinicilor teritoriale, centrelor de diagnostic şi tratament, laboratoarelor de psihologie şi al Spitalului nr. 1 Cai Ferate Witting Bucureşti, care aparţin reţelei sanitare proprii a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi de către Comisia medicală autorizata din Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu".  +  Articolul 5Avizele de aptitudine medicală sunt obligatorii şi se obţin în urma examinarilor clinice de specialitate şi a investigatiilor paraclinice, precum şi a probelor functionale stabilite în anexa nr. 4 "Metodele utilizate la examinarea medicală şi metodologia de investigatie psihologică utilizata pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei."  +  Articolul 6 (1) Prezentele instrucţiuni sunt obligatorii pentru unităţile aflate sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Pentru unităţile care nu se afla sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni este condiţie obligatorie pentru acordarea licenţelor sau autorizaţiei de transport de către autorităţile naţionale, feroviare, rutiere, navale şi aeriene aflate în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Aceste autorităţi vor colabora cu Direcţia medicală din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în vederea realizării controlului aplicării prezentelor instrucţiuni în respectivele unităţi cu ocazia emiterii licenţelor şi/sau autorizaţiilor de transport.  +  Articolul 7Persoanele juridice angajatoare au următoarele obligaţii:- să asigure prezentarea personalului angajat în transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei la examinarea medicală şi/sau psihologică;- să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice de siguranţă circulaţiei;- sa utilizeze personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, inclusiv în unităţile aflate în subordinea lor, numai conform avizelor medicale şi psihologice deţinute.  +  Articolul 8Persoanele fizice care prin activitatea lor au responsabilităţi în siguranţa circulaţiei au obligaţia să se prezinte la examinarea periodică medicală şi/sau psihologică la data stabilită, conform programării.  +  Articolul 9 (1) Examenele medicale şi psihologice se efectuează pe baza programarilor întocmite în conformitate cu solicitarile scrise ale persoanelor juridice angajatoare, al căror personal este încadrat în funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei. (2) În vederea programării controlului periodic, persoanele juridice angajatoare, menţionate la alin. (1), vor transmite în fiecare an comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei, până la data de 1 decembrie a anului în curs, tabelele nominale, în dublu exemplar, cu personalul din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care are avize medicale şi psihologice de aptitudine ce îşi pierd valabilitatea în cursul anului următor. (3) Tabelele vor avea următoarele rubrici: număr curent, numele şi prenumele, data naşterii, funcţia din siguranţa circulaţiei şi locul de muncă, vechimea în ani în funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, data ultimului aviz primit. (4) Comisia teritorială de siguranţă circulaţiei va stabili programul de control periodic şi va înscrie în tabelele primite data prezentării personalului, eşalonat pe toată durata anului, restituind până la data de 25 decembrie câte un exemplar unităţilor respective. (5) Prin derogare de la prevederile art. 10 şi 11, personalul navigant român imbarcat pe navele sub pavilion român sau străin poate să: a) să efectueze examenele medicale şi psihologice la sosirea în ţara, dacă la data programării se afla pe o nava care era în afară tarii; b) să efectueze controlul medical şi/sau psihologic la alta comisie teritorială de siguranţă circulaţiei decât cea la care a fost programat, dacă în momentul expirării avizului de aptitudine îşi desfăşoară activitatea în zona de competenţa a acesteia. (6) Pentru personalul nou-angajat sau trecut într-o alta funcţie, cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care nu a putut fi cuprins în tabelele prevăzute la alin. (2), persoana juridică angajatoare va asigura examinarea medicală şi psihologică înainte de exercitarea funcţiei.  +  Articolul 10Respectarea programării şi prezentarea la controlul periodic medical şi psihologic sunt obligatorii.  +  Articolul 11În cazul şcolilor de pregătire profesională pentru funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, unde examenele medicale şi psihologice constituie condiţie obligatorie de admitere, programarea pentru examinare se face de comun acord între comisia teritorială de siguranţă circulaţiei şi conducerea şcolii, la solicitarea scrisă a acesteia.  +  Articolul 12 (1) Avizele medicale pentru personalul din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei vor fi înscrise în fişele medicale personale tip siguranţa circulaţiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 5. (2) Avizele medicale pentru personalul navigant cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei vor fi înscrise în certificatul medical personal tip siguranţa circulaţiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 9. (3) Aceste fise, precum şi avizele psihologice vor fi păstrate în fisierul comisiei de siguranţă circulaţiei din policlinicile teritoriale ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, fiind centralizate în Registrul de evidenta a siguranţei circulaţiei, ce va fi actualizat în funcţie de miscarile de personal.  +  Articolul 13Organele proprii de inspecţie şi control pentru siguranţa circulaţiei ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, respectiv Autoritatea Feroviara Română - AFER, Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., Autoritatea Aeronautica Civilă Română (AACR) şi Autoritatea Navala Română (ANR), vor verifica prin sondaj: a) respectarea programarilor la examinarea periodică medicală şi psihologică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din unităţile aflate sub autoritatea lor; b) ca accesul la funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să fie permis numai persoanelor apte din punct de vedere medical şi psihologic, examinate conform prezentelor instrucţiuni; c) ca utilizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei de către unităţile aflate în subordinea lor să se facă numai conform avizelor medicale şi psihologice deţinute.  +  Articolul 14Organele sanitare de inspecţie şi control ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei vor verifica: a) corectitudinea şi actualizarea completării fişelor medicale personale tip siguranţa circulaţiei, a avizelor psihologice, precum şi a Registrului de evidenta a siguranţei circulaţiei de la policlinicile teritoriale; b) concluziile comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei şi Comisiei centrale de siguranţă circulaţiei, precum şi modul de rezolvare a contestaţiilor; c) controlul Registrului de evidenta a inaptilor pentru funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.  +  Articolul 15Examinarea medicală şi/sau psihologică la sesizare poate fi solicitată comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei, în scris, de către conducătorii persoanelor juridice angajatoare sau de organele de inspecţie şi control pentru siguranţa circulaţiei, prevăzute la art. 13, în afară controlului periodic, atunci când se constată că personalul din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei are comportament necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente de circulaţie, prezintă afecţiuni care influenţează capacitatea de muncă şi/sau a beneficiat de concedii medicale prelungite de peste 45 de zile.  +  Articolul 16Solicitarea examinării la sesizare pentru comisia teritorială de siguranţă circulaţiei şi laboratorul de psihologie va fi însoţită de o fişa personală, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, valabilă şi pentru solicitarile de reexaminare în urma contestaţiilor la Comisia centrala de siguranţă circulaţiei.  +  Capitolul II Metodologia de examinare şi avizare medicală şi psihologică  +  Articolul 17Examinarea medicală şi/sau psihologică se efectuează periodic în scopul verificării stării de sănătate, a gradului de dezvoltare a aptitudinilor şi calităţilor psihice şi fizice la persoanele cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 18Personalul din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se prezintă la policlinica teritorială cu adresa de trimitere de la serviciul personal al persoanei juridice angajatoare către comisia teritorială de siguranţă circulaţiei. În aceasta adresa se specifică funcţia din siguranţa circulaţiei pentru care va fi examinat, precum şi tipul de examinare medicală şi/sau psihologică (angajare, control periodic, schimbare de funcţie, reangajare).A. Examinarea medicală  +  Articolul 19Examinarea medicală se efectuează în cabinetele de specialitate, pentru funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei fiind obligatorie examinarea medicală în următoarele specialităţi:- medicina interna;- chirurgie generală;- oftalmologie;- otorinolaringologie (O.R.L.);- neurologie;- psihiatrie.  +  Articolul 20Examinarile clinice de specialitate menţionate la art. 19 vor fi completate în mod obligatoriu conform metodelor utilizate la examinarea medicală şi metodologiei de investigatie psihologică, prin probe functionale specifice, prin investigaţii paraclinice ale laboratorului de analize medicale şi laboratorului de radiologie-imagistica, conform anexei nr. 4.  +  Articolul 21Cu excepţia specialitatilor obligatorii menţionate la art. 19, în funcţie de individualitatea cazului examinat, pot fi solicitate consultaţii interdisciplinare cu medici din alte specialităţi medicale sau chirurgicale.  +  Articolul 22Pentru femeile angajate în funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este obligatoriu examenul ginecologic, în scop de prevenire a unor afecţiuni maligne cu localizare genitala, precum şi a altor afecţiuni ginecologice care ar duce la limitarea capacităţii de muncă.B. Examinarea psihologică  +  Articolul 23Examinarea psihologică se efectuează, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 4, în laboratoarele psihologice de specialitate feroviare şi navale din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru personalul de siguranţă circulaţiei din sectorul feroviar şi naval, la Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu", pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din sectorul aerian, şi în laboratoare rutiere din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sau autorizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru personalul de siguranţă circulaţiei din sectorul auto.  +  Articolul 24Metodele de examinare şi de elaborare a psihodiagnosticului în laboratoarele psihologice teritoriale şi în Comisia centrala de siguranţă circulaţiei se stabilesc potrivit cerinţelor funcţiei din siguranţa circulaţiei pentru care s-a solicitat examinarea.  +  Articolul 25 (1) Examinarea psihologică consta în: anamneza, observatie şi aplicarea integral sau parţial de teste, probe colective, probe individuale la aparate, completate cu analiza psihologică a randamentului la locul de muncă şi de consiliere psihologică. (2) Examenul psihologic trebuie să cuprindă minimum 5 probe (teste creion - hârtie, aparate). Concluziile examenului psihologic vor fi înregistrate în caietul psihologic de către psihologul examinator şi vor fi transmise comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei, după modelul avizului psihologic prezentat în anexa nr. 7.  +  Articolul 26Examenul psihologic trebuie să urmărească evaluarea capacităţilor cognitive (perceptie, memorie, gandire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) şi a celor integrative (atenţie, emotivitate, motivatie, structura atitudinal-valorică) şi, de asemenea, psihodiagnoza aptitudinal specifică de lucru prin simulatoare şi aparate de testare psihologică asistată de calculator, conform funcţiei pentru care se solicita examinarea.  +  Articolul 27Conţinutul examenului psihologic pentru personalul din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este determinat şi diferenţiat potrivit scopului urmărit: şcolarizare, angajare, schimbare de funcţie, control periodic, contestaţie şi la sesizare.C. Avize, recomandări şi contestaţii  +  Articolul 28Comisiile medicale şi psihologice de siguranţă circulaţiei vor elabora unul dintre următoarele avize de aptitudine medicală şi psihologică, semnate conform modelelor prezentate în anexele nr. 8 şi 7: a) APT (medical, psihologic) pentru ........../(funcţia din siguranţa circulaţiei)........Acest aviz se elaborează pentru candidaţii la examene în şcoli şi personalul din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care corespund medical şi psihologic şi pot fi şcolarizaţi, angajaţi, reangajati, mentinuti sau schimbati în funcţia din siguranţa circulaţiei. b) APT cu restrictii (medical, psihologic) pentru ......./ (funcţia din siguranţa circulaţiei)......Acest aviz restrictiv medical se elaborează pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care prezintă afecţiuni medicale şi/sau chirurgicale, care limitează exercitarea funcţiei din siguranţa circulaţiei la capacitate maxima.Acest aviz restrictiv psihologic se elaborează pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pentru diminuarea potenţialului aptitudinal psihologic. c) APT cu recomandări (medical, psihologic) pentru ...../ (funcţia din siguranţa circulaţiei).......Acest aviz se elaborează pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pentru care medicii specialişti sau/şi psihologii indica anumite recomandări în vederea exercitării funcţiei din siguranţa circulaţiei la capacitate maxima.Recomandările pot cuprinde şi reducerea intervalului de timp dintre doua controale periodice, precum şi dispensarizarea pentru anumite afecţiuni cronice. d) INAPT (medical, psihologic) pentru ......./funcţia din siguranţa circulaţiei)......Acest aviz se elaborează pentru candidaţii la examene în şcoli şi personalul din transporturi care nu corespund din punct de vedere medical şi psihologic pentru şcolarizare, angajare, reangajare sau menţinere în funcţia din siguranţa circulaţiei pentru care s-a solicitat examinarea. e) INAPT TEMPORAR pentru ......../(funcţia din siguranţa circulaţiei)......Se va prezenta pentru .......................................1. Acest aviz are caracter provizoriu şi se emite în cazul internarilor în spital pentru afecţiuni medicale şi chirurgicale ce necesita tratament, concediu medical, recuperare medicală.2. În caz de internare, o copie a biletului de ieşire din spital se va anexa la fişa medicală personală tip siguranţa circulaţiei în vederea prezentării la comisia teritorială de siguranţă circulaţiei pentru elaborarea avizului medical de aptitudine/inaptitudine pentru funcţia din siguranţa circulaţiei.3. După această perioadă persoana respectiva se va prezenta pentru reexaminare la medicul specialist care a recomandat retragerea temporară.  +  Articolul 29Aceste avize medicale şi psihologice de aptitudine/inaptitudine se semnează de către preşedintele comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei şi se completează în 4 exemplare: un exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fisierul de siguranţă circulaţiei, un exemplar va fi trimis persoanei juridice angajatoare, un exemplar va fi trimis dispensarului medical de statie de cale ferată, depou, triaj, port, aeroport, unde este arondat angajatul prin locul de muncă, şi un exemplar va fi trimis persoanei fizice examinate, care are obligaţia sa anunţe medicul de familie. Ultimele 3 exemplare vor fi trimise în termen de maximum 5 zile de la data semnării de către preşedintele comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei.  +  Articolul 30Avizul de INAPT TEMPORAR, care are caracter provizoriu, va fi urmat obligatoriu de un aviz cu caracter definitiv APT/INAPT, după rezolvarea afectiunii medicale care a determinat retragerea temporară.  +  Articolul 31 (1) În cazul unor avize de INAPT sau APT cu restrictii, comisia teritorială de siguranţă circulaţiei va înştiinţa în termen de 24 de ore persoana juridică angajatoare, care îi va aduce la cunoştinţa aceasta angajatului. (2) În aceste avize se vor menţiona posibilitatea de contestaţie, termenul de efectuare a acesteia, precum şi locul unde se va depune contestaţia. (3) Contestaţia se poate face în termen de 30 de zile la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de către persoanele juridice angajatoare, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice care contesta avizul medical sau psihologic, şi va fi însoţită de o recomandare din partea unităţii angajatoare. (4) Direcţia medicală va comunică acordul pentru reexaminarea medicală sau psihologică persoanei juridice angajatoare, Comisiei centrale de siguranţă circulaţiei şi comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei. (5) Comisia teritorială de siguranţă circulaţiei va transmite Comisiei centrale de siguranţă circulaţiei, în termen de 30 de zile, documentaţia medicală sau psihologică în care vor fi raportate motivele care au condus la stabilirea avizului contestat. (6) Comisia centrala de siguranţă circulaţiei din Spitalul nr. 1 Cai Ferate Witting Bucureşti va comunică persoanei juridice angajatoare data programării cazului pentru reexaminare. (7) După reexaminarea cazului la Comisia centrala de siguranţă circulaţiei, avizul medical şi/sau psihologic definitiv va fi completat în doua exemplare, dintre care unul va fi păstrat de către Comisia centrala de siguranţă circulaţiei şi unul va fi trimis comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei, care a elaborat avizul iniţial şi care va proceda în continuare conform prevederilor art. 29.  +  Articolul 32Examinarea medicală şi psihologică a personalului aeronautic din aviaţia civilă care deţine/solicita o licenta aeronautica şi este cuprins în funcţii care au efect direct sau indirect în siguranţa zborului se efectuează astfel:- pentru personalul navigant cu brevet/certificat şi licenta de funcţionare, personalul operativ de dirijare, control şi informare a traficului aerian - CTA (poziţiile 125-139 din anexa nr. 2) examinarile sunt efectuate de către o Comisie medicală autorizata din Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu", în baza reglementărilor internaţionale şi naţionale aplicabile;- pentru personalul operativ de meteorologie aeronautica - POMA (poziţiile 140-190 din anexa nr. 2) examinarile sunt efectuate de către comisiile medicale şi psihologice aparţinând policlinicilor din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, dotate corespunzător şi autorizate conform normelor legale în vigoare.  +  Articolul 33La elaborarea instrucţiunilor privind examinarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa navigaţiei s-au avut în vedere prevederile convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind examinarea medicală şi psihologică:- Convenţia nr. 147/76 privind standardele minime la bordul navelor comerciale;- Convenţia nr. 73/46 privind examinarea medicală;- Convenţia nr. 164/87 privind protecţia sănătăţii şi îngrijirea medicală (navigatori);- Convenţia ILO/WHO/D2/1997 "Ghid pentru organizarea examinării medicale înainte de îmbarcare şi periodic pentru navigatori".  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 34În cazul examinării medicale şi psihologice de siguranţă circulaţiei pentru admiterea în şcoli, angajare, reangajare sau schimbarea din funcţie, medicul de familie din dispensarele de medicina generală din reţeaua sanitară proprie va elibera o adeverinta medicală de boli cronice, care va fi prezentată comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei.  +  Articolul 35 (1) Medicii de familie care au înscrise pe lista proprie persoane cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei sunt obligaţi sa comunice printr-o adeverinta medicală, conform modelului prezentat în anexa nr. 10, comisiilor teritoriale de siguranţă circulaţiei toate modificările de sănătate care atrag incapacitatea temporară de muncă (concediu medical sau internare) mai mare de 45 de zile. (2) În funcţie de gravitatea afectiunii medicale sau/şi chirurgicale care a determinat incapacitatea temporară de muncă, comisia teritorială de siguranţă circulaţiei va elabora unul dintre avizele medicale de aptitudine menţionate.  +  Articolul 36 (1) La recomandarea comisiilor medicale şi psihologice teritoriale de siguranţă circulaţiei, persoanele declarate inapte, retrase temporar sau cu aviz restrictiv pentru siguranţa circulaţiei vor fi trimise pentru recuperare, prin internare şi tratament în spitale, centre de diagnostic şi tratament, precum şi în centre de recuperare a capacităţii de muncă ale reţelei sanitare proprii a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, sau vor beneficia de asistenţa psihologică în vederea reorientarii profesionale în cadrul laboratoarelor de psihologie ale reţelei sanitare proprii a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) La externarea din unităţile sanitare se vor face recomandări, în scris, personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, pentru prezentarea obligatorie la comisiile medicale şi psihologice de siguranţă circulaţiei, în vederea reevaluarii aptitudinii medicale şi psihologice, în cazul concediilor medicale mai mari de 45 de zile.  +  Articolul 37Neprezentarea la controlul periodic la termenele precizate atrage retragerea temporară de la exercitarea funcţiei a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei de către conducătorul persoanei juridice angajatoare în baza comunicării primite de la comisia teritorială de siguranţă circulaţiei.  +  Articolul 38În vederea definitivării cercetărilor unor accidente sau evenimente grave în transporturi, la solicitarea poliţiei şi a parchetului, unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sunt autorizate să efectueze expertizarea medicală şi/sau psihologică pentru persoanele care exercită funcţii din siguranţa circulaţiei.  +  Articolul 39Controlul periodic medical şi psihologic al funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe grupe de vârsta se va efectua astfel:- pentru grupa de vârsta cuprinsă între 18-45 de ani controlul periodic se va efectua conform anexei nr. 2;- pentru grupa de vârsta peste 45 de ani controlul periodic medical se va face la un interval de 1 an, iar controlul psihologic la 3 ani;- pentru grupa de vârsta peste 40 de ani la personalul din transporturile aeriene cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, controlul periodic medical se va efectua la un interval de 1 an, iar controlul psihologic la 3 ani.Aceste controale se vor efectua în scopul depistarii precoce a afectiunilor medicale şi psihologice.  +  Anexa 2 LISTAfuncţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţieişi condiţiile de examinare medicală şi psihologică
    Nr. Crt.Ramura de transport, denumirea funcţiei şi locul de muncăExamenul medical şi periodicitateaEx. psihologic şi periodicitateaBareme utilizate pentru avizare medico-psihologică la control periodic
    Bareme utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţieControlul periodicAdmitere în şcoală şi debut în funcţieControl periodicCondiţii psiho- fizice (anexa nr. 1C)Limite de acuitate auditivăLimite de acuitate vizualăPerceperea culorilor
    AB12345678
      I. TRANSPORT FEROVIAR ŞI CU METROUL                
    1Acar*II2 aniII5 ani IIIIIIIIIII
    2Mecanic drezină pantografII2 aniII5 ani IIIIIIIIII
    3Conducător tren ajutor, conducător tren macaraII2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIII
    4Conductor tren**II2 aniII5 ani IIIIIIIIIII
    5Dispecer (linii, tunele, construcţii speciale, semnalizare, bloc, electroenergetician)***II2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    6Dispecer circulaţie MII2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    7Dispecer energetic feroviarII2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    8Dispecer energetic feroviar şefII2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    9Electromecanic SCB,II2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIIII
      Electroenergetician specialist***                
    10Electromecanic SCB, IFTE (întreţinere LC), TTRII2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    11FrânarI2 aniII5 ani IIIIIIIIIII
    12Impiegat de mişcare, impiegat de mişcare metrou, Şef tură mişcareI2 aniI5 ani IIIIIIIIII
    13Conducător vagon motor, Revizor cale tunel***II2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    14Macaragiu tren ajutor, macaragiu tren intervenţieII2 aniII5 ani IIIIIIIIII
    15Magaziner tranzit, magaziner comercialII2 aniII5 ani IIIIIIIIII
    16Maistru lucrări artă, sudura căiiII2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    17Maistru linii, maistru artă (în activitatea de construcţii CF)II2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    18Maistru (linii, tunele, sudura căii semnalizare-centralizare-bloc, electroenergetician fir-contact)***II2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    19Manevrant vagoaneI2 aniI5 ani IIIIIIIIII
    20Maşinist lucrări cale şi L.A.II2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    21Mecanic locomotivă-automotor, mecanic ajutor locomotivă-automotor****I2 aniI5 ani IIIIIIIIII
    22Mecanic instructor care este în activitatea de exploatare a metroului-apt pentru a exercita şi funcţia de mecanic locomotivă şi REM, Instructor mişcare metrouII2 aniII5 ani IIIIIIIIII
    23Mecanic instructor care nu este apt pentru a exercita funcţia de mecanic locomotivă şi REMII2 aniII5 ani IIIIVIVIVIV
    24Mecanic locomotive REM, Mecanic ajutor REMI2 aniII5 ani IIIIIIIIII
    25Mecanic maşini grele de cale, mecanic ajutor maşini grele de caleII2 aniII5 ani IIIIIIIIII
    26Mecanic maşini grele sudura căii, mecanic ajutor maşini grele sudura căiiII2 aniII5 ani IIIIIIIIII
    27Montator I (SCB, TTR, IFTE)II2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    28Operator circulaţie M (din regulatorul de trafic)II2 aniI5 ani IIIIIIIIIIIIII
    29Operator mişcare, operator tracţiune***II2 aniII5 ani IIIIIIIIII
    30Păzitor barierăI2 aniII5 ani IIIIIIIIIIII
    31PicherII2 aniII5 ani IIIIIIIIIII
    32Responsabil SC*****I2 aniII5 ani IIIIIIIIII
    33Revizor aceI2 aniI5 ani IIIIIIIIII
    34Revizor cale, revizor puncte periculoase, revizor cale şi puncte periculoase.II2 aniII5 ani IIIIIIIIII
      Revizor cale şi şine de contact***                
    35Revizor locomotivă şi REM***II2 aniI5 ani IIIIIIIIIIIIII
    36Revizor tehnic vagoaneII2 aniI5 ani IIIIIIIIIIIIII
    37Sudor întreţinere cale şi aparate caleIII2 aniIII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    38Şef district (linii, SCB, TTR, LC, poduri, exploatare utilaje)II2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    39Şef district (linii, tunele, exploatare utilaje)***II2 aniI5 ani IIIIIIIIIIIIII
    40Şef echipă întreţinere lucrări artă,II2 aniII5 ani IIIIIIIIII
      şef echipă întreţinere cale                
    41Şef echipă întreţinere cale, lucrări de artă***II2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    42Şef formaţie linii, tunele***II2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    43Şef manevră, inclusiv din exploatarea instalaţiei WSSBII2 aniI5 ani IIIIIIIIIIIIII
    44Şef staţie, şef staţie adjunct, şef staţie rezervăIII2 aniI5 ani IIIIIIIIIIIIII
    45Şef staţie, şef staţie adjunct, şef staţie rezervă numai activitatea operatorilor de transport feroviarIII2 aniI5 ani IIIIIIIIIIIIII
    46Şef trenII2 aniII5 ani IIIIIIIIII
    47Şef tură regulator MII2 aniII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    48Şef tură depou, şef tură regulator***II2 aniI5 ani IIIIIIIIIIIIII
      II. TRANSPORTURI AUTO                
    49Persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport şi/sau persoana cu atribuţii specifice de siguranţa circulaţiei (profesor legislaţie)II2 aniII5 ani IIIIIIIIIIII
    50Conducător auto transport intern de persoane în interes publicI1 anII3 ani IIIIIIIIIII
    51Conducător auto transport intern de marfăI1 anI4 ani IIIIIIIIIIII
    52Conducător auto transport internaţional de persoane şi marfă;II1 anI3 ani IIIIIIIIII
    53Conducător auto transporturi speciale interne şi internaţionale (mărfuri periculoase, transport agabaritic, transport de valori etc.)I1 anI3 ani IIIIIIIIII
    54Instructor de conducere autoI1 anI3 ani IIIIIIIIIIII
      III. TRANSPORTURI NAVALE                
    55Căpitan de cursă lungăIanualI3 ani IIIIIIIIIII
    56Căpitan de navă de pescuit oceanicIanualI3 ani IIIIIIIIIII
    57Ofiţer maritim de punte IIanualI3 ani IIIIIIIIIIII
    58Ofiţer maritim de punte IIIanualI3 ani IIIIIIIIIIII
    59Ofiţer maritim de punte IIIIanualI3 ani IIIIIIIIIIII
    60Ofiţer maritim de punte aspirantIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    61Şef mecanic maritimeIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    62Ofiţer mecanic maritim IIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    63Ofiţer mecanic maritim IIIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    64Ofiţer mecanic maritim IIIIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    65Ofiţer mecanic maritim aspirantIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    66Ofiţer electrician maritim IIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    67Ofiţer electrician maritim IIIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    68Ofiţer electrician maritim IIIIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    69Ofiţer electrician maritim aspirantIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    70Pilot de mare largăIanualII3 ani IIIIIIIIIIIIII
    71Pilot de port maritimIanualII3 ani IIIIIIIIIII
    72Pilot de port aspirantIanualII3 ani IIIIIIIIIII
    73Căpitan dragor maritimIanualII3 ani IIIIIIIIIII
    74Şef dragor maritimIIanualII3 ani IIIIIIIIIIIIIII
    75Dragor maritimeIIanualII3 ani IIIIIIIVIVIII
    76Şef mecanic fluvial şi maritim portuarIIanualII3 ani IIIIIIIVIVIII
    77Ofiţer mecanic fluvial şi maritim portuarIIanualII3 ani IIIIIIIVIVIII
    78Ofiţer electrician fluvial şi maritim portuarIIanualII3 ani IIIIVIVIVIII
    79Căpitan maritim portuarIIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    80Ofiţer de punte maritim portuarIIanualII3 ani IIIIIIIVIVIII
    81Căpitan de cuter de croazierăIIanualI3 ani IIIIIIVIVIII
    82Secund de cuter de croazierăIIanualI3 ani IIIIIIVIVIII
    83Căpitan pentru navigaţie fluvială internaţională A (pe tot parcursul Dunării)IanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    84Căpitan pentru navigaţie fluvială internaţională B (pe sectorul Km 0-1075)IanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    85Ofiţer fluvial pentru navigaţie fluvială internaţionalăIanualI3 ani IIIIIIIIII
    86Şef mecanic fluvial şi maritim portuarIanualII3 ani IIIIIIIIIIII
    87Ofiţer mecanic fluvial şi maritim portuarIIanualI3 ani IIIIIIVIVIII
    88Ofiţer electrician fluvial şi maritim portuarIIanualI3 ani IIIVIVIVIII
    89Căpitan dragor fluvial şi de ape interioare navigabileIIanualI3 ani IIIIIIVIVIII
    90Şef dragor fluvial şi de ape interioare navigabileIIanualI3 ani IIIIIIVIVIII
    91Dragor fluvial şi de ape interioare navigabileIIanualII3 ani IIIIIIIVIVIII
    92Pilot de Dunăre maritimăIIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    93Pilot de Dunăre maritimă aspirantIanualI3 ani IIIIIIIIIII
    94Pilot de canalIanualI3 ani IIIIIIIIIII
    95Pilot de canal aspirantIanualI3 ani IIIIIIIIIIII
    96Şef de echipaj maritimIIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    97Conducător de şalupă maritimăIanualII3 ani IIIIIIIIIII
    98Timonier maritimeIanualII3 ani IIIIIIIIIII
    99MarinarIanualIII5 ani IVIIIIVIVIII
    100Pompagiu; fitterIanualIII5 ani IVIIIIIIIIIII
    101Motorist; fochistIanualIII5 ani IVIIIIIIIIIII
    102Şef electrician; electrician de bordIIanualII3 ani IIIIIIIIIIVIII
    103CameristăII2 aniIII5 ani IIIIIIIIIIIIIII
    104RecepţionerII2 aniIII5 ani IIIIIIIIIIIIIII
    105BucătarII2 aniIII5 ani IIIIIIIIIIIIIII
    106BrutarII2 aniIII5 ani IIIIIIIIIIIIIII
    107Conducător de şalupă fluvialăIanualII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    108CârmaciIanualII5 ani IIIIIIIIIIIIII
    109Şef de echipaj fluvial     II5 ani III        
    110Controlor trafic ecluzeIanualII5 ani IIIIIIIIIII
    111Operatori mecanici ecluzeIanualII5 ani IIIIIIIIIII
    112Operatori electricieni ecluzeIanualII5 ani IIIIIIIIIII
    113Electromecanici telecomunicaţii ecluzeIanualII5 ani IIIIIIIIIII
    114Timonier fluvialIanualI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    115OspătarII2 aniIII5 ani IIIIIIIIIIIIIII
    116Strungar-sudor de bordIanualIII5 ani IVIIIIIIIIIIII
    117Lemnar de bordIanualIII5 ani IVIIIIIIIIIIII
    118Personal medico-sanitarII2 aniIII5 ani IVIIIIIIIIIIII
    119Inginer frigotehnistIIanualIII5 ani IVIIIIIIIIIIII
    120Tehnician frigotehnistIIanualIII5 ani IVIIIIIIIIIIII
    121Mecanic frigotehnistIIanualIII5 ani IVIIIIIIIIIIII
    122Ofiţer radiotelegrafist; operator de radiocomunicaţii (GMDSS)IanualI3 ani IIIIIIIIIVIII
    123ScafandruI6 luniI3 ani IIIIIIIIIII
    124Macaragiu pe macara plutitoareIanualII3 ani IIIIIIIIIIII
      IV, TRANSPORTURI AERIENE                
      A) Personal navigant cu brevet/certificat şi licenţă de funcţionare:
    125Pilot de linie aeriană (avion, elicopter)*                
    126Pilot comercial (avion, elicopter)*                
    127Navigator aerian*                
    128Mecanic navigant*                
    129Pilot particular (avion elicopter)*                
    130Pilot planor*                
    131Pilot balon liber*                
    132Operator radionavigant*                
    133Însoţitor de bord*                
    134Inginer de recepţie şi control*                
    135Paraşutist profesionist*                
      B) Personal aeronautic nenavigant cu certificat/brevet şi licenţă de funcţionare:
      i) personal operativ de dirijare, control şi informare a traficului aerian - CTA:
    136Controlor non-radar autorizat pentru organele de trafic aerian non radar*                
    137Operator (controlor) radar autorizat pentru organele de trafic aerian radar*                
    138Controlor trafic aerian dirijare sol                
    139Controlor informare autorizat pentru organele de control şi informare a traficului aerian                
      ii) personal operativ de meteorologie aeronautică - POMA:
    140Meteorolog aeronautic observator pentru staţiile/birourile meteorologice de aerodromII2/1 aniI5 IIIIIIIIIIIIII
    141Meteorolog aeronautic asistent pentru birourile meteorologice de aerodrom sau centrele meteorologice aeronautice:II2/1 aniI5 IIIIIIIIIIIIII
    142Meteorolog aeronautic prognozist pentru birourile meteorologice de aerodrom sau centre meteorologice aeronauticeII2/1 aniI5 IIIIIIIIIIII
      iii) personal operativ de protecţie tehnică a navigaţiei aeriene - CNS:
    143Inspectori şi personal de specialitate, experţi din administraţiile centrale din aviaţia civilăIII2/1 ani--IVIVIIIIII
    144Şef secţie PNA-TCIII2/1 ani--IVIIIIVIII
    145Şef atelier PNA-TCIII2/1 ani--IVIIIIIIIV
    146Şef tură PNA-TCIII2/1 ani--IVIIIIIIIV
    147Şef grupă/formaţie de lucruII2/1 ani--IIIIIIIIIIV
    148Inginer cu certificat/brevet şi licenţă de funcţionareII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    149Subinginer cu certificat/brevet şi licenţă de funcţionareII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    150Maistru cu certificat/brevet şi licenţă de funcţionareII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    151Electromecanic cu certificat/brevet şi licenţă de funcţionareII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    152Electronist cu certificat/brevet şi licenţă de funcţionareII2/1 ani--IVIVIIIIII
    153Electrician cu certificat/brevet şi licenţă de funcţionareII2/1 ani--IVIVIIIIII
    154Mecanic cu certificat/brevet şi licenţă de funcţionareII2/1 ani--IVIVIVIII
      iv) personal operativ de telecomunicaţii aeronautice - CNS:
    155Şef centru/şef tură la Centrul naţional de telecom. aeronauticeIII2/1 ani--IVIIIIVIII
    156Şef staţie telecomunicaţii aeronauticeIII2/1 ani--IVIIIIVIV
    157Operatoarele comunicaţii aeronauticeII2/1 ani--IIIIIIIVIV
      v) personal tehnic aeronautic cu certificat/brevet şi licenţă de funcţionare:
    158Inspectori şi personal de specialitate din administraţiile centrale ale unităţilor de aviaţie civilăIII2/1 ani--IVIVIVIII
    159Şef secţieII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    160Şef atelier/laboratorII2/1 ani--IIIIIIIIIIII
    161Şef turăII2/1 ani--IIIIIIIIIIII
    162Şef grupă/formaţie de lucruII2/1 ANI--IIIIIIIIIIII
    163Inginer cu certificat-brevet şi licenţă de funcţionareII2-1 ani--IIIIIIIIIIV
    164Subinginer cu certificat/brevet şi licenţă de funcţionareII2/1 ani--IIIIIIIIIIV
    165Maistru cu certificat/brevet şi licenţă de funcţionareII2/1 ani--IIIIIIIIIIV
    166StructuristII2/1 ani--IVIVIVIII
    167Mecanic avion celulă motorII2/1 ani--IIIIVIIIIII
    168Mecanic avion IEABII2/1 ani--IIIIIIIVIII
    169Mecanic avion radiolocaţieII2/1 ani--IIIIIIIVIII
    170Mecanic avion agregateII2/1 ani--IVIVIVIII
    171Mecanic avion sisteme şi echipamenteII2/1 ani--IVIVIVIV
    172Inspector/agent handling tehnic la escalăII2/1 ani--IIIIIIIIIIII
    173Dispecer zborII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    174Dispecer solI2/1 ani--IIIIIIII
    175Inspector/controlor/agent terminal, rampăII2/1 ani--IIIIIIIIIIII
      C) Personal aeroportuar inclus în siguranţa circulaţiei fără certificat/brevet şi licenţă de funcţionare eliberate de Autoritatea aeronautică:
    176Şofer (pasageri, marfă, mijloace tehnice aeroportuare, autospeciale)I1 anI3 ani IIIIIIIII
    177Revizor tehnicII2/1 aniI3 ani IIIIIIIIIIIIII
    178Mecanic autoII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    179Electromecanic autoII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    180Electrician autoII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    181Mecanic maşini utilajeII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    182Mecanic grupuri electrogeneII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    183TractoristII2/1 aniII3 ani IIIIIIIIIIII
    184MaşinistII2/1 ani--IVIIIIIIIII
    185StivuitoristII2/1 ani--IIIIIIIIIIII
    186JonctorII2/1 ani--IIIIIIIIIIII
    187Electrician (balizaj, joasă-înaltă tensiune)II2/1 ani--IIIIIIIIIIII
    188Electromecanic telecomunicaţiiI2/1 ani--IIIIIIIIIIII
    189PompierI2 ani--IIIIIIIIIII
    190Operator securitate aeronauticăI2/1 aniI3 ani IIIIIIIIIIII
  NOTĂ:CAP.I. TRANSPORT FEROVIAR ŞI CU METROUL* Baremele pot fi diferenţiate funcţie de activitatea şi de condiţiile de muncă: în statie, la masa de manevra, în depou sau revizie de vagoane pentru funcţiile de acar, acar masa de manevra, acar CAM.** Cu excepţia conducătorului de bagaje.*** Funcţii din activitatea de exploatare a metroului.**** Baremele pot fi diferenţiate pe tip de activitate circulaţie, manevra sau manevra depou.***** Personal al furnizorilor feroviari şi al deţinătorului de infrastructura privată, desemnat în scris pentru asigurarea siguranţei circulaţiei (funcţia poate fi exercitată numai după autorizare, distinct sau prin cumul cu funcţia de baza în care este încadrat).CAP.IV. TRANSPORTURI AERIENE* Personal care este examinat, evaluat şi atestat medical de către Comisia medicală autorizata din Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala în baza reglementărilor internaţionale şi naţionale aplicabile.NOTA PRIVIND EXIGENTA BAREMELOR PSIHOLOGICEPentru examinarea psihologică: barem I - foarte mare ; barem II - mare; barem III - medie ; barem IV - normalitate.La examenul periodic medical şi psihologic pentru grupa de vârsta 18-45, se aplică baremele prevăzute în prezenta anexa, iar pentru grupa de vârsta peste 45 de ani, baremul II devine barem III. Pentru personalul din transporturile aeriene cu responsabilităţi în siguranţa navigaţiei, pentru grupa de vârsta peste 40 ani, controlul medical se va efectua anual, iar controlul psihologic la 3 ani.Periodicitatea controalelor medicale şi psihologice în funcţie de vârsta se va efectua conform prevederilor din Anexa nr. 1, Art. 40.LIMITE NECESARE DE AUZDETERMINATE CU VOCEA SOPTITA(V.S.) ŞI VOCEA DE CONVERSATIE(V.C.)ŞI AUDIOMETRIE PENTRU FIECARE URECHE ÎN PARTE
    BAREMIIIIIIIV
    A. Pentru candidaţiapt cu: V.S. = 4m/4m sau V.S. = 5m/3m cu până la 20 db/audiograma---
    B. Nou angajaţiapt cu: V.S. = 4m/4m sau V.S. = 5m/3m cu până la 20 db/audiogramaapt cu: V.S. = 3m/3m sau V.S.= 4m/2m cu până la 20-35 db/ audiograma--
    C. Pentru personal muncitora) până la 5 ani vechime-apt cu: V.S. = 3m/3m sau V.S. = 4m/2m cu audiometrie până la 20-35dbapt cu: V.S. = 2m/2m sau V.S. 3m/1m cu audiometrie 35-50dbapt cu: V.S. = 1m/1m sau V.S. = 2m/pavilion cu audiograma 50-70db
    Examen periodicb) peste 5 ani vechime-apt cu: V.S. = 2m/2m sau V.S. 3m/1m cu audiometrie 35-50dbapt cu: V.S. = 1m/1m sau V.S. = 2m/pavilion cu audiograma 50-70dbapt cu: V.S. = 0,5m/0,5m sau V.S. = 1m/ pavilion cu audiogr. 70-80db; V.C. = = 1m/1m
   +  Anexa 3 LISTAbolilor şi a baremelor utilizate pentru avizarea medicală şi psihologicăa personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei
    NR. CRT.BOLI ŞI DEFICIENŢE PSIHO - FIZICEBAREME UTILIZATE LA AVIZAREA MEDICALĂ ŞI PSIHOLOGICĂ
        BAREM IBAREM IIBAREM IIIBAREM IV
    AB1234
      I. BOLI GENERALE        
    1.Tuberculoza pulmonară sau extrapulmonară        
    a) activăINAPTRETRAS CU APRECIERE DUPĂ EXTERNARE
    b) sechelară - fără tulburări funcţionaleAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNIAPT
    - cu tulburări funcţionaleINAPTAPT CU DISPENSARIZARE 6 LUNI
    2.Afecţiuni proliferative neoplazice (inclusiv tumora CU mieloplaxe, leucoze, limfoame)INAPTAPT cu REEXAMINARE LA 3 LUNI ÎN FUNCŢIE DE STADIALIZARE TNM ŞI GRADING
    3.Gronulomatoze primare şi secundareINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    4.SIDAINAPT
      II. BOLI INTERNE        
    5.Boli reumatismale        
    Inflamatorii cronice: spondilita anchilopoetică, poliartrita reumatoidă: - fără afectare funcţionalăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    - cu afectare funcţionalăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    6.Inflam. degenerative: boala artrozică, periatrita scapulo humerală, CU tulburări neurologice.INAPTAPT cu DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    7.Astm bronşic        
    a) cu crize rare şi probe ventilatorii statice normale între crizeINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    b) Astm bronşic cu crize frecventeINAPT
    8.Bronşita cronică        
    a) simplăAPT
    b) supurată, recurentă, sau persistentăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    9.Bronho-pneumopatia obstructivă cronică (BPOC)        
    - cu tulburări funcţionale uşoareINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    - cu tulburări funcţionale moderate sau severeINAPT
    10.Pneumoconioze, sechele pleuro-pulmonare (post Tbc., post inflamatorii, post chirurgicale) cu disfuncţie ventilatorie externă:        
    - importantăINAPTAPT
      - uşoarăINAPTAPT
    11.Supuraţii pulmonare*INAPT TEMPORAR (RETRAS)
    12.Endocardite infecţioase (toate formele)**INAPT
    13.Valvulopatii, cardiopatii congenitale complexe***INAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 3 LUNI
    14.Cardiomiopatii croniceINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 3 LUNI
    15.Cardiopatie ischemică        
    a) nedureroasă (ischemia silenţioasă tranzitorie sau stabilă, insuficienţa cardiacă ischemică CU cord dilatat sau de dimensiuni normale, tulburări de ritm, etc.)INAPTAPT cu DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    b) dureroasă        
    - angor de efort stabil        
    - cu crize rareINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    - cu crize frecventeINAPT
    - angina instabilă (angor de novo, angor agravat, angina spontană/angina variantă)INAPT
    - infarct miocardic vechi (peste 3 luni)INAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 3 LUNI
    - infarct miocardic acutINAPTRETRAS PENTRU INTERNARE
    16.Aritmii        
    a) tahicardie sinusală cu peste 120 bătăi/minut (2 examinări LA 3 zile)INAPTAPT CU DISPENSARIZARE la 6 LUNI
    b) bradicardie sinusală cu sub 50 bătăi/minutINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    c) Fibrilaţia atrială cronicăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 3 LUNI
    d) Fibrilaţie atrială paroxisticăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    e) Tahicardie paroxistică în antecedente        
      - supraventricularăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
      - ventricularăINAPT
    f) Extrasistolie        
      - ventriculară sau complexăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 3 LUNI
    17.Tulburări de conducere        
    a) Blocuri majore de ramură dreaptăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    b) Blocuri majore de ramură stângăINAPT
    c) Blocuri minore şi de arborizaţiiAPT
    d) Sindroame de preexcitaţieINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    e) Blocuri atrioventriculare grad II, IIIINAPT
    18.Pericardita constrictivăINAPT
    19.Vasculopatii arteriale şi arteriolare        
    a) FuncţionaleINAPTRETRASAPT
    b) OrganiceINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    20.Farmacodependentă (tratament cronic cu anticoagulant)INAPT
    21.HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ        
    TA normală: 140-90 mm Hg indiferent de vârstă        
    A. esenţială        
    a) Stadiul IINAPTAPT
    b) Stadiul IIINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    c) Stadiul IIIINAPT
    B. secundarăEVALUARE INDIVIDUALĂ ÎN FUNCŢIE DE BOALA DE BAZĂ ŞI VALOAREA TA
    C. cu evoluţie acceleratăINAPT
    22.Hipotensiune arterială (sub 100 mm Hg sistolică)INAPTRETRAS
    23.Insuficienţă cardiacă (indiferent de grad şi de forma etiologică)INAPT
    24.Ulcer gastric şi/sau duodenal acut        
    a) Cu localizare unică şi necomplicatăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    b) Cu localizare multiplă şi/sau complicatăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    25.Suferinţe post stomac operat sdr. post prandial precoce, sdr. post prandial tardiv, sdr. de ansă aferentă:        
    - uşoare:INAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    - moderate/severe:INAPT
    - ulcer peptic postoperator:INAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    26.Eterocolopatii cronice        
    a) fără malnutriţieAPT
    b) cu malnutriţieINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    27.Rectocolita ulceroasă şi ulcero-hemoragicăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    28.Hepatita cronică****        
    a) persistentă şi moderat activăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    b) Intens activă (agresivă)INAPT
    29. 30.Ciroza hepaticăINAPT
    Pancreatită        
    a) AcutăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    b) Cronică recidivantăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    31.Nefropatii cronice difuze sau focale, uni- sau bilaterale        
    A) Acute: glomerulonefrite acute, pielonefrite acuteINAPTRETRAS PENTRU INTERNARE ŞI EVALUARE DUPĂ VINDECAREA BOLII
    B) Cronice: glomerulonefrite cronice, pielonefrite cronice        
    a) fără insuficienţă renalăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    b) cu insuficienţă renală        
      - uşoară*****INAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 3 LUNI
      - moderată sau severăINAPT
    32.Anemii        
    a) aplasticeINAPT
    b) hipocrome, hemolitice, macrocitareINAPTRETRAS ŞI EVALUARE DUPĂ TERMINAREA TRATAMENTULUI
    33.Sindroame hemoragipareINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
    34.Diabetul zaharat        
    A) Idiopatic        
    a) insulinodependent- fără complicaţiiINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 3 LUNI
      - cu complicaţii******INAPT
    b) insulinoindependent- fără complicaţiiINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LA 3 LUNI
      - cu complicaţii******INAPT
    B) SecundarINAPTEVALUARE DUPĂ TRATAMENTUL BOLII DE BAZĂ
      III. BOLI OFTALMOLOGICE        
    35.Sechele cicatriciale inclusiv ale polului interior CU diminuări ale acuităţii vizuale după aprecierea acuităţii vizuale restanteINAPTAPT cu AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
    36.Atrofia nervilor optici cu modificarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizualINAPTAPT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
    37.Neuropatia optică juxtabulbarăINAPTAPT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
    38.Hemeralopia esenţialăINAPT
    39.Retinopatia pigmentarăINAPTAPT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
    40.Glaucom:        
    a) congenital şi juvenilINAPT
    b) cu unghi deschis compensat acuitate vizuală 1 şi 1/2 şi câmp vizual (mărirea petei oarbe)APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    c) cu unghi deschis compensat acuitate vizuală 1/2 şi 1/3 şi câmp vizual afectat mai mult de 10 grade în periferieINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    d) cu unghi închis reversibil operatINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    e) cu unghi închis ireversibilINAPTAPT POSTOPERATOR CU AV >= 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
    41.NistagmusINAPTAPT CU AV >=1/3
    42.Corpi străini intraoculari şi sechelele acestoraINAPTAPT POSTOPERATOR CU AV >= 1/3
    43.Cataractă        
    a) CongenitalăINAPTAPT POSTOPERATOR CU AV >= 1/3
    b) Presenilă/senilă, complicată şi patologicăINAPTAPT CU AV >=1/2 ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
    44.Afachie        
    a) Cu corecţie aerianăINAPTAPT CU AV >= 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
    b) Cu lentile de contactINAPTAPT CU acuitate vizuală > 1/2APT CU acuitate vizuală > 1/4
    45.Pseudoafachie uni/bilateralăAPT acuitate vizuală > 1/2APT vedere ambii ochi >= 1/2APT CU acuitate vizuală > 1/4
    46.Lipsa unui glob ocular şi lipsa vederii binoculare (gr. 2 - 3)INAPTAPT CU AV >= 1/2
    47.Deformări cicatriciale palpebrale necorectabile prin operaţie, dacă afectează mobilitatea globului ocular şi protecţia corneei.INAPTAPT FUNCŢII DE BIROU (FĂRĂ NOXE)
    48.Ptoza palpabrală dacă acoperă mai mult de 0,5 din corneeINAPTAPT FUNCŢII DE BIROU (FĂRĂ NOXE)
    49.Obstrucţia căilor lacrimale cu epiforaAPT FUNCŢII FĂRĂ NOXE
    50.Strabism paraliticINAPTAPT CU AV >= 1/2
    51.Strabism cu acuitate vizuală sub limita admisă, fără vedere binoculară şi deviere > 20°INAPT
    52.Uveite corioretinite şi sechelele lorINAPTAPT CU AV >= 1/2APT CU AV >= 1/2 ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
    53.Limite necesare de acuitate vizuală la distanţă        
    a) pentru candidaţiVedere ambii ochi = 1 sau 1 şi 2/3 (se admite corecţie de -1 dsf sau +1 dsf)Vedere ambii ochi 2/3 sau 1 şi 1/3--
    b) Pentru personalul angajat - sub vârsta de 40 de aniVedere ambii ochi = 1 sau 1 şi 2/3 (se admite corecţie de -1 dsf sau +1 dsf)Acuitate vizuală = 1 şi 1/2 se admite corecţie de +3D sau - 2D cu astigmatism de +-1,5DAcuitatea vizuală = 1/3 şi 1/4 se admite corecţie de +-4D cu astigmatism +-2D
    - peste vârsta de 40 de aniVedere ambii ochi = 1 sau 1 şi 2/3 (se admite corecţie de -1 dsf sau +1 dsf)Acuitate vizuală = 1/2 şi 1/3 cu corecţie de +4D sau -3D şi astigmatism +-2DAcuitate vizuală = 1/3 şi 1/4 cu corecţie +-5D şi astigmatism +-2D
    54.AnizometropieINAPTINAPT cu diferenţa > +-3D
    55.Discromatopsii determinate pe baza tabelelor pseudoizocromatice, pentru funcţiile la care se prevede condiţia de simţ cromatic normal        
    a) acromatopsia; monocromazie, dicromazieINAPT
    b) tricomazie tip AINAPTAPT cu răspuns pozitiv la cromatoscop
    c) tricomazie tip BINAPTAPT cu răspuns pozitiv la cromatoscop
    d) tricomazie tip CINAPTAPT cu răspuns pozitiv la cromatoscop
    IV. AFECŢIUNI O.R.L.        
    56.Afecţiuni O.R.L. congenitale cu tulburări funcţionaleINAPTAPT
    57.Sechele după afecţiuni cronice sau traumatice cu tulburări funcţionaleINAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
    58.Paralizii în sfera O.R.L.INAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
    59.Stenoze în sfera O.R.L. cu tulburări funcţionaleINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    60.Otita medie supurată cronică uni sau bilaterală şi otomastoidita cronică supurată uni sau bilateralăINAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
    61.Sechele postotoreice cu timpan cicatricial fără tulburări funcţionaleAPT
    62.Timpanoscleroza-otita fibroadezivă şi otita cicatricială CU perforaţie de timpan cu tulburări funcţionaleINAPTAPT cu CONTROL LA 3-6 LUNI (AUDIOGRAMA)
    63.Otoscleroza operată sau protezatăINAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
    64.Surdităţile de percepţie cu auz sub limita admisă de barem pentru fiecare categorieINAPT
    65.Afecţiuni vestibulare periferice necompensateINAPT
    66.Sinuzita supurată cronică uni sau bilaterală, hiperplazică şi alergoinfectatăINAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
    67.Polipoza nazalăINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    68.Deviaţia septului nazal - cu tulburări funcţionaleINAPTAPT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ ŞI CONTROL LA 3-6 LUNI
    69.Alergia nazo-sinuzalăINAPTAPT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
    70.OzenaINAPTAPT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ
    71.Boli inflamatorii acute şi cronice în sfera O.R.L. (sifilis, Tbc)INAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    72.Tumori benigne cu tulburări funcţionaleINAPTAPT CU CONTROL ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ
    73.Tumori maligneINAPT
      V. BOLI ENDOCRINE        
    74.Boli hipofizare        
    a) Stări hiperfuncţionale (acromegalie, gigantism, sindrom Cushing)INAPT
    b) Stări hipofuncţionale (nanism, sindroame Simmons, Sheehan S S. adipozogenital, diabet insipid)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    75.Boli tiroidiene a) Stări hiperfuncţionale (tireotoxicoza)INAPTEVALUARE DUPĂ TRATAMENT
    b) Stări hipofuncţionale (mixedem congenital şi dobândit)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    c) Guşa endemică oligosimptomaticăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    d) Guşa mare (grad II-IV OMS)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    76.Boli paratiroidiene        
    a) Stări hiperfuncţionale (boala Recklinghuasen)INAPT
    b) Stări hipofuncţionale (tetanie, spasmofilie, cu manifestări confirmate prin electromiogramă)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    77.Boli ale suprarenalei (Addison, foecromocitom etc.)INAPT
    78.Obezitatea (cu IMC > 35 kg/mp)INAPTAPT DUPĂ SCĂDEREA IMC SUB 35
      VI. BOLI CHIRURGICALE        
    79.Stări postoperatorii şi post-traumatice, convalescenţă prelungită, sechele cicatriciale sau organice cu tulburări funcţionale, redori articulare, impotenţă funcţională etc.)APT DUPĂ VINDECARE
    80.Boli ale esofagului (stenoze cicatriciale, diverticuli, spasme etc), însoţite de tulburări funcţionaleAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    81.Hernii şi eventraţii abdominale:        
    a) voluminoase sau recidivanteAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    b) moderateAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    82.Hidrocel şi varicocel:        
    a) voluminos sau recidivantAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    b) moderatAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    83.Boli ano-rectale (prolaps, stenoza, hemoroizi, complicaţii, fisuri, fistule, abces, flegmon peri-ano-rectal)APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    84.Boli ale glandelor endocrine cu indicaţii chirurgicaleAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    85.Afecţiuni arteriale        
    a) arterite stadiul I şi IIAPT
    b) arterite stadiul III şi IVINAPT
    c) Stenoze, anevrisme, fistule arterio-venoaseINAPT
    86.Afecţiuni venoase        
    a) varice hidrostatice cu refluxAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    b) varice hidrostatice cu tulburări troficeAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    c) insuficienţă cronică venoasă, tromboză venoasă şi sechele grave ale flebitelorINAPT
    87.Boli uro-genitale:        
    a) malformaţii congenitale sau dobândite (rinichi ectopic, rinichi mobili, ectopie testiculară, deviaţii uterine, prolaps genital etc.)APT CU DISPENSARIZARE
    b) Inflamatorii cronice (cistită, prostatită, metroanexită etc.)APT CU REEXAMINARE DUPĂ 3-6 LUNI
    c) Litiaza renalăAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    d) incontinenţă urinarăINAPTAPT CU REEXAMINARE DUPĂ 3-6 LUNI
    e) tumori renale, uroteliale, prostatice şi testiculareINAPTINAPT PÂNĂ LA TRATAMENT, REEXAMINARE LA 3-6 LUNI ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIA PROCESULUI PROLIFERATIV ŞI DE STADIALIZAREA TNM PRECUM ŞI A GRADING
    88.Boli hepatobiliare:        
    a) litiaza asimptomaticăAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    b) litiaza biliară simptomaticăAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    c) neoplasmul hepatic sau al căilor biliareINAPT
    d) chist hidatic hepaticAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    89.Afecţiuni pancreatice: pseudochist pancreatic, neoplasm confirmat histopatologic, pancreatita cronică şi acutăAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
    90.Tumori ale tubului digestivAPT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ
      VII. AFECŢIUNI TRAUMATOLOGICE ŞI ORTOPEDICE        
    91.Complicaţii postoperatorii şi post-traumatice (întârzieri în consolidare, calus vicios, redori articulare, sindrom algodistrofic post traumatic etc.)INAPTINAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ
    92.Retracţii ale muşchilor, tendoanelor, aponevrozelor ŞI capsulelor articulare cu tulburări funcţionaleINAPTINAPT PÂNĂ LA TRATAMENT şi REZOLVARE CHIRURGICALĂ
    93.Ostemielita cronică şi alte afecţiuni inflamatorii cronice/posteoarticulare şi musculotendinoaseINAPTAPT CU DISPENSARIZARE LUNARĂ
    94.Osteodistrofii (osteonecroze, osteoporoze, oteopatii de carenţă, chist osos solitar, boala Paget, displazie fibroasă etc.)INAPTINAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    95.Anchiloze ale articulaţiilor mariAPT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    96.Pseudoartrozele oaselor lungiINAPTAPT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    97.Anchiloze articulare cu tulburări funcţionale accentuate ale mersului, ortostatismului şi prehensiuniiINAPT
    98.Malformaţii şi boli eredocongenitale ale aparatului locomotorINAPT
    99.Afecţiuni congenitale sau dobândite ale coloanei vertebrale cu tulburări funcţionaleINAPT
    100.Reumatismul inflamatorINAPTAPT CU TRATAMENT ŞI DISPENSARIZARE LUNARĂ
    101.Osteoartropatii neurogene endocrine, metabolice din bolile limfohematopoetice ale adultuluiINAPTAPT CU TRATAMENT ŞI DISPENSARIZARE LUNARĂ
    102.Sechele post-traumatice sau ale altor boli osteoarticulareINAPTAPT CU TRATAMENT MEDICAMENTOS SAU CHIRURGICAL ŞI REEXAMINARE LA 3-6 LUNI
    103.Afecţiuni congenitale sau dobândite ale aparatului locomotor        
    a) Cu tulburări accentuate în mers ortostatism şi prehensiuneINAPT
    b) Cu tulburări minime în mers ortostatism şi prehensiuneINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
      VIII. OBSTRETICĂ-GINECOLOGIE        
    104.Sarcina normală        
    a) de la 25 la 33 săptămâni-RETRASAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    b) de la 33 la 38 săptămâniRETRAS
    105.Sarcina cu risc ostretical crescutINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    106.Infecţii, boli inflamatorii ale aparatului genital feminin (vulvovaginite, metroanexite)APT CU TRATAMENTAPT
    107.Tumori benigne ale aparatului genital femininAPT CU TRATAMENTAPT
    108.Cazuri particulare: chist de ovar torsionat, sarcină extrauterină, fibrom uterin hemoragieAPT cu tratament medicamentos sau chirurgicalAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    109.Tumori maligne ale aparatului genital femininINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    110.Tulburări de statică pelvină - prolaps genital de stadiul I, II şi IIIINAPT PÂNĂ LA TRATAMENT APRECIERE INDIVIDUALĂ DUPĂ TRATAMENT
      IX. BOLI NEUROLOGICE        
    111.Paroxisme cerebrale neepileptice (crize vertiginoase, crize de origine anoxică, toxică metabolică, crize de origine psihică; migrena; tetania şi narcolepsia etc.        
    a) Criză unicăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    b) Crize repetateINAPTRETRAS PENTRU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    112.Traumatisme cranio-cerebrale        
    a) Sechele accentuate senzitivo-motorii + epilepsie post-traumaticăINAPT
    b) Sechele moderate senzitivo-motorii, fără epilepsie post-traumaticăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
    c) Microsechele fără tulburări funcţionaleINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT
    d) Cerebroastenia post-traumaticăINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    e) Reacţie post comoţională tranzitorieINAPTAPT CU EEG NORMAL ŞI DISPENSARIZARE 5 ANIAPT CU DISPENSARIZARE 2 ANI
    113.Traumatisme vertebro-medulare:        
    Sechele accentuate persistente, cu tulburarea funcţiilor medulare şi radiculareINAPT
    b) Microsechele fără tulburări funcţionaleINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT
    114.Deficienţe neuromotorii permanente de origine centrală şi periferică, de etiologic diversă        
    a) Plegii uni sau bilateraleINAPT
    b) Pareze uni sau bilaterale, neevolutive (forme uşoare)INAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    115.Sindroame: piramidal, extrapiramidal, cerebelos, vestibular, senzitiv, precum şi disfazia, hemianopsia, apraxia, agnozia, dischinezia, boala de acceleraţie şi cheson        
    a) Cu deficienţe funcţionale mari uni sau bilaterale cu potenţial evolutivINAPT
    b) Cu simptomatologie discretă, stabilizatăINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    116.Afecţiuni musculare        
    a) Distrofii musculare progresiveINAPT
    b) Miopatii endocrineINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    c) Distrofia miotonică şi sindroame miotoniceINAPT
    d) PolimioziteINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    e) Miastenia şi sindroame miasteniceINAPT
    117.Afecţiuni ale sistemului nervos periferic:        
    a) cu deficienţe senzitivo-motorii mari cu potenţial evolutivINAPT
    b) cu deficienţe senzitivo-motorii discrete fără potenţial evolutivINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNIAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 AN
    c) cu sindrom senzitiv iritativ (nevralgia trigeminală, facială, cervicală, sciatică etc.)INAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI
    118.Neuroinfecţii primare şi secundare        
    a) cu sechele minime compensateINAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    b) cu sechele mari cu şi fără potenţial evolutivINAPT
    119.Determinări nevraxiale ale afecţiunilor vasculare inclusiv microsimptomatologia respectivă şi atacurile ischemice tranzitorii.INAPTAPT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI
    120.Afecţiuni eredodegenerative şi boli demielinizante (ex. leuconevraxita)INAPT
    121.Epilepsiile (şi comemorative de crize comisiale) confirmate clinic, E.E.G., anamnesticINAPT
    122.Tumori cranio-cerebrale şi ale măduvei spinăriiINAPT
      X. TULBURĂRILE PSIHICE        
    123.Tulburări mentale organice inclusiv simptomatice (demenţa ALZHEIMER, demenţa vasculară, demenţa în boala PICK, Creutzfeld-Jacob, Huntington, Parkinson, SIDA, tulburări mentale datorate leziunilor disfuncţiei cerebrale şi bolilor somaticeINAPT
    124.Tulburări mentale şi comportamentale datorită utilizării de substanţe psihoactive        
    a) Intoxicaţie acutăINAPT
    b) Utilizare nocivăINAPTAPT CU REEXAMINARE
    c) Sindrom de dependenţă la alcoolINAPTAPT CU REEXAMINARE
    d) Sindrom de dependenţă la alte droguriINAPT
    e) Stare de sevrajINAPT
    125.Schizofrenie        
    a) În evoluţieINAPT
    b) Remisă cu defectINAPT
    126.Tulburare schizotipalăINAPT
    127.Tulburări delirante persistente (paranoia, parafrenia, delir senzitiv de relaţie)INAPT
    128.Tulburări psihotice acute şi tranzitorii        
    a) episod unicINAPTAPT CU REEXAMINARE
    b) recidivăINAPT
    129.Tulburări schizafectiveINAPT
    130.Tulburări ale dispoziţiei afective        
    a) Episod maniacalINAPT
    b) Tulburare afectivă bipolarăINAPTAPT CU REEXAMINARE
    c) Episod depresiv uşor şi moderatINAPTAPT CU REEXAMINARE
    d) Tulburare depresivă recurentăINAPTAPT CU REEXAMINARE
    e) Episod depresiv severINAPT
    f) Tulburări persistente ale dispoziţiei (distinia, ciclotimia)INAPTAPT CU REEXAMINARE
    131.Tulburări nevrotice corelate cu stresul şi tulburări somatoforme        
    a) Tulburări anxios fobiceINAPTAPT CU REEXAMINARE
    b) Alte tulburări anxioaseINAPTAPT CU REEXAMINARE
    c) Tulburări obsesiv compulsiveINAPT
    d) Tulburare posttraumatică de stresINAPTAPT CU REEXAMINARE
    e) Tulburare de adaptareINAPTAPT CU REEXAMINARE
    f) Tulburări disociative (fuga psihogenă, amnezia psihogenă, nevroza de depersonalizare)INAPT
    g) Tulburări somatoformeINAPTAPT CU REEXAMINARE
    h) NeurastenieINAPTAPT CU REEXAMINARE
    132.Tulburări de personalitate        
    1) cu tulburări uşoare de comportamentINAPTAPT CU REEXAMINARE
    2) cu tulburări severe de comportamentINAPT
    133.Retardare mintalăINAPT
      XI. BOLI BUCO-MAXILO-FACIALE        
    134.Edentaţia totală mono sau bimaxilarăINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    135.Edentaţia parţială întinsă peste 6 unităţi masticatoriiINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    136.Edentaţia parţială redusă cu dezechilibru ocluzo-articular gravINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    137.Dezechilibru ocluzo-articular gravINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    138.Consolidări vicioase ale fracturilor de maxilarINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    139.Artrita temporo-mandibulară cronică cu tulburări funcţionaleINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    140.Pseudo-artroza maxilară şi anchiloza temporo-mandibulară definitivăINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    141.Luxaţie temporo-mandibulară recidivantăINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    142.Afecţiuni ale palatului (aderenţe inoperabile, hipertrofie, lipsa unei porţiuni cu tulburări funcţionale etc.)INAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    143.Palato-labio-schizis cu tulburări funcţionaleINAPT
    144.Anomaliile dento-maxilare cu tulburări funcţionaleINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    145.Prodontita marginală cronică profundă cu tulburări funcţionaleAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    146.Tumorile maligne ale ţesuturilor osoase şi ale părţilor moi (mucoasa, muşchi, limba, glande salivare, ganglioni, etc.) SIDAINAPT
    147.Tumorile maligne ale ţesuturilor osoase şi ale părţilor moi (mucoasă, muşchi, limbă, glande salivare, ganglioni, etc.) - operateINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    148.Tumorile benigne ale ţesuturilor osoase şi cele ale părţilor moi (mucoasă, muşchi, limbă, glande salivare, ganglioni, etc.)APRECIERE INDIVIDUALĂ
    149.Nevralgie esenţială de trigemen rebelă la tratamentINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
      XII. BOLI DERMATOLOGICE        
    150.Sifilis toate formele        
    a) Recent (primar, secundar şi latent recent)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3-6 LUNI
    b) Tardiv latent (congenital sau dobândit)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 12 LUNI
    c) Cu determinări neuropsihice şi organice manifesteINAPT
    151.Alte boli venerice (gonoree, tricomonas, vegetaţii etc.)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 1 LUNĂ
    152.Tumori şi hematodermii maligne (melanom, epiteliom)INAPTAPT CU REEXAMINARE LA 3-6 LUNI
    153.Micoze cutanate profundeINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    154.Dermatoze precanceroase (eczeme generalizate, prurigo Beanier, hipodermite nodulare de gambă, urticarie cronică rezistentă LA tratament)APT CU REEXAMINARE la 1 LUNĂ
    155.Veruci plantare gigante recidivanteINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6-12 LUNI, DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ
    156.Afecţiuni cutanate cu etiologic diversă:        
    a) eritrodermii, colagenoze, penfigus, porfirii, Boala Duhring, sclerodermieINAPT
    b) pitiriazis, rubrapilar, diskeratoza foliculară, psoriazis generalizatAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    157.Tulburări trofice ale tegumentelorINAPTAPT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
    158.Afecţiuni cronice ale glandelor sebaceeAPT CU REEXAMINARE LA 3-6 LUNI
    159.Dermatoze profesionaleAPT CU REEXAMINARE LA 3-6 LUNI
      XIII. DEFICIENŢE PSIHICE        
    160.Deficienţe de caracter şi personalitateAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    161.Deficienţe de dinamică psihică:        
    a) caracteristicile de hiperreactivitateINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    b) caracteristicile de hiporeactivitateINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    162.Deficienţe ale ciclului informare-decizie-reactivitate-autoreglareINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    163.Deficienţe ale capacităţii de adaptare:        
    a) deficienţe ale capacităţii de învăţare şi compensareINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    b) motivarea afectivă absentăINAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
    c) fenomene de inadaptare sau dezadaptare psihică (tulburări psihice determinate de stări patologice, evenimente şi accidente de transport, stări conflictuale, frustrări, oboseală psihică, etc.)INAPTAPRECIERE INDIVIDUALĂ
  -------------- Notă *) Se va reevalua după vindecare (clinic, examen radiografic, spirometrie) Notă **) Evaluare completa după 90 de zile; vindecarea completa va permite încadrarea ulterioară ca apt. Notă ***) Se exceptează insuficienta mitrala uşoară, prolapsul de valva mitrala cu regurgitare uşoară şi fără tulburări de ritm, DSA operata. Notă ****) Cu etiologie cunoscută (virala, etanolica, toximedicamentoasa, din afecţiuni metabolice determinate genetic, etc.) sau cu etiologie neprecizata. Notă *****) Cu creatinina serica sub 2,5-3 mg/dl. Notă ******) Complicatiilor majore (metabolice, vasculare, neurologice, oftalmologice, etc.).NOTĂ: în toate cazurile aprecierea individuală se face ţinându-se seama, pe de o parte, de stadiul clinic al bolii sau al deficientei psihice constatate, iar pe de altă parte, de funcţia şi locul de muncă al persoanei examinate. În cazul bolilor însoţite de tulburări functionale, pentru aprecierea individuală, se va cerceta obligatoriu şi se va aviza în raport cu păstrarea functionalitatii, în limitele prevăzute de nomenclator.DEFINIŢIILE BAREMELOR PE SPECIALITĂŢI1. PSIHIATRIE:Baremele de examinare medicală reprezintă standarde de sănătate fizica şi mentala ce trebuie atinse de persoane cu responsabilităţi în funcţii din SC, funcţie de solicitarea fizica şi neuropsihica a locului de muncă.Din punct de vedere psihiatric, persoana examinata şi la care se aplică baremul I, trebuie să fie clinic sanatoasa după evaluarea psihiatrica.Starea de sănătate mentala este definită de un anumit nivel al funcţiilor psihice care să permită o armonioasă şi continua integrare socio-familială şi profesională a individului, precum şi o permanenta tendinta a acestuia de a se perfectiona pe plan afectiv şi cognitiv.Evaluarea psihiatrica cuprinde: a) Interviul diagnostic:- anamneza;- examenul stării mentale: orientare, vorbire, comportament etc. b) Investigaţii speciale (unde este cazul: examenul sângelui etc.) c) Examenul stării somatice (efectuat la celelalte 5 cabinete: ORL, neurologie, oftalmologice, neurologie, interne, chirurgie - evaluarea psihiatrica fiind ultima în mod obligatoriu). d) evaluare psihologică - unde este cazul. Frecvent teste de personalitate.După parcurgerea acestor etape se apreciază starea de sănătate mentala şi se fixează eventual diagnosticul.Barem I:Este baremul la angajare sau admitere în şcoli. Persoanele examinate sunt de obicei tineri cu varste cuprinse între 16-25 de ani şi trebuie să fie sanatoase din punct de vedere mental, respectiv sa nu aibă un istoric de boala din copilarie sau adolescenta, să aibă un intelect mediu sau superior (fără probleme deosebite în timpul şcolarizării), să aibă o gandire coerenta, cu motivatia alegerii profesionale, o proiectie optimista asupra evenimentelor de viaţa, să aibă o vorbire coerenta (fără baraje, balbaieli), să aibă un comportament civilizat cu integrare armonioasă socială, familială şi profesională, să aibă o memorie buna şi o putere de concentrare medie sau ridicată (proba oraşelor), să aibă o atenţie buna, instinctualitate cu capacitate de autocenzura.Barem II:Se aplica acelor persoane cu responsabilităţi în funcţii din SC unde solicitarea neuropsihica este mare (ex: mecanic de locomotiva, acar, revizor ace etc.). Starea mentala a acestor persoane trebuie să fie aproape de normalitate. În urma evaluării psihiatrice pot primi avizul de aptitudine şi acele persoane diagnosticate cu tulburări psihice mai uşoare (ex: ciclotimia, distimia, utilizare nociva de substanţa: alcool, tutun, cafea, tulburări somatoforme).Barem III:Se aplica persoanelor cu responsabilităţi în funcţii din SC unde solicitarea neuropsihica este medie, astfel încât după anamneza şi examinare psihiatrica se poate da avizul de aptitudine şi persoanelor diagnosticate cu episod psihotic unic, nevroze anxioase, tulburări post-traumatice de stres.Barem IV:Este mai permisiv, aplicându-se persoanelor cu responsabilităţi în funcţii din SC în care solicitarea neuropsihica este minima (ex: mecanic instructor, ofiţer electrician fluvial etc.) şi care pot fi diagnosticate în tratament şi urmărire pentru un număr mai mare de boli. De menţionat ca în nici unul din cazurile de aptitudine cu diagnostic de tulburare psihică, fie ea şi minora, avizul nu este "Apt " ci "APT CU REEXAMINARE".Criteriile clare de diagnostic pentru afectiunile de mai sus fac obiectul specialistului de psihiatrie şi nu pot fi enumerate sau explicabile într-un raport succint.2. NEUROLOGIE: a) BAREM I: foarte sanatos - necesita funcţii senzoriale şi motorii perfecte şi lipsa riscului de epilepsie; b) BAREM II: sanatos sau cu sechele minime după boli neurologice - necesita o sănătate buna din punct de vedere al funcţiilor senzoriale şi motorii şi lipsa riscului de epilepsie în urma traumatismelor; c) BAREM III: sechele minime după boli neurologice; d) BAREM IV: sechele mici care nu împiedica efortul fizic mare sau responsabilitate.Baremele III şi IV admit unele sechele uşoare, cum ar fi pareze neevolutive periferice. Bolile vasculare care necesita tratament permanent anticoagulant sau bolile neurologice care necesita tratament permanent sau cu sedative contraindica lucrul în SC.2. OFTALMOLOGIE: a) BAREM I: examen medical la admitere în şcoala, încadrare în munca şi schimbare de funcţie; b) BAREMELE II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicală la controlul periodic.Dacă primul barem necesita din punct de vedere oftalmologic o acuitate vizuala perfecta şi nu se accepta nici un defect de vedere, baremele II, III şi IV descresc în aceasta exigenta, admiţându-se, pe măsura trecerii anilor la controalele periodice ulterioare, şi acuitati vizuale mai mici, precum şi reintegrarea pe funcţie după diverse intervenţii chirurgicale sau tratamente.3. ORTOPEDIE: a) BAREM I: examen medical la admiterea în şcoala, încadrare în munca şi schimbare de funcţie; necesita integritatea aparatului locomotor; b) BAREMELE II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicală la controlul periodic; descresc în aceasta exigenta, permitand reintegrarea pe funcţii după tratamente şi intervenţii chirurgicale.4. DERMATOLOGIE: a) BAREM I: examen medical la admitere în şcoala, încadrare în munca şi schimbare de funcţie. b) BAREMELE II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicală la controlul periodic.Dacă primul barem necesita din punct de vedere dermatologic absenta leziunilor cutanate (afecţiuni precanceroase, tumori cutanate), precum şi o serologie negativa şi absenta afectiunilor cutanate cu implicare sistemica şi imunologica (colagenoze), baremele II, III, IV descresc în aceasta exigenta, admiţându-se, pe măsura trecerii anilor, reintegrarea pe funcţie după tratamente sau diverse intervenţii chirurgicale.5. MEDICINA INTERNA: a) BAREM I: barem pentru angajare în funcţii cu responsabilităţi în SC. Stare de sănătate aproape perfecta. b) BAREMELE II, III, IV: baremuri pentru controale periodice care permit disfunctii uşoare sau medii legate de organul sau aparatul afectat.
   +  Anexa 4 METODELE UTILIZATE LA EXAMINAREA MEDICALĂ ŞI METODOLOGIA DE INVESTIGATIEPSIHOLOGICĂ UTILIZATA PENTRU PERSONALULCU RESPONSABILITĂŢI ÎN SIGURANTA CIRCULAŢIEIA. METODELE UTILIZATE LA EXAMINAREA MEDICALĂ A PERSONALULUI CURESPONSABILITĂŢI ÎN SIGURANTA CIRCULAŢIEIPENTRU SPECIALITATILE MEDICALE OBLIGATORII1. MEDICINA INTERNAÎn afară de examenul clinic general, pentru precizarea diagnosticului, a stadiului şi evoluţiei unor afecţiuni, precum şi a aptitudinii/inaptitudinii pentru exercitarea funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se vor utiliza următoarele examene paraclinice (probe functionale, laborator de analize medicale, laborator radiologic imagistic): a) aparatul respirator: radiografie toraco-pulmonara, micro-radio-fotografie (MRF), probe functionale respiratorii: spirograma, volumul expirator maxim pe secunda, volumul inspirator maxim pe secunda, raportul Tiffneau şi Pinetti obligatoriu pentru orice lucrator din subteran, durata apneei voluntare după o inspiratie normală; b) aparatul cardiovascular: măsurarea tensiunii arteriale în clino şi ortostatism, la ambele brate; variatiile pulsului după 10-15 genuflexiuni şi timpul de revenire la normal; radioscopie cardioaortica (ortodiagrama); examen de fund de ochi; electrocardiograma (EKG); obligatoriu peste 40 de ani, oscilometrie, ecocardiografie, analize de laborator.În raport cu valorile tensiunii arteriale constatate, în funcţie de vârsta şi coroborate cu datele clinice şi paraclinice, diversele forme de hipertensiune arteriala se vor încadra, obligatoriu, în 3 stadii de evoluţie (I, II, III); c) aparatul digestiv şi anexe: examen radiologic: examen coproparazitologic, analize de laborator; d) boli de nutriţie:- diabet: glicemia, glicozuria (urina din 24 de ore);- obezitate cu hipertensiune arteriala şi insuficienta respiratorie; e) afecţiuni glande endocrine: radiografie de sa turceasca, analize de laborator (calcemie, dozare corticosteroizi sanguini şi urinari, fosfataze acide şi alcaline); f) cazuri de reumatism degenerativ: vor fi apreciate în ceea ce priveşte diagnosticul şi capacitatea de muncă; g) analize de laborator:- examen sânge: hemoleucograma, hematocrit, formula leucocitara, glicemie, colesterol, lipide totale, uree, creatinina, proteina C reactiva;- probe functionale hepatice: transaminaze, electroforeza, dozare de bilirubina, gamaglutamiltranspeptidaza, markeri virali pentru hepatita B şi C, dozare enzime pancreatice;- test serologic pentru lues (TPHA); test HIV obligatoriu la cei care lipsesc din ţara mai mult de 6 luni;- examen sumar de urina;- alte investigaţii de laborator, la aprecierea medicului examinator.2. CHIRURGIE GENERALĂExamenul consta din anamneza pentru consemnarea antecedentelor chirurgicale (operatorii, traumatice, congenitale) şi examenul clinic general pentru evidentierea afectiunilor invalidante chirurgicale sau dobândite, somatice sau viscerale, utilizându-se la necesitate următoarele investigaţii: a) afecţiuni arteriale periferice: puls periferic; oscilometrie; termometrie cutanata; pentru anumite cazuri individuale - Doppler vascular; b) afecţiuni venoase periferice: reflux venos prin proba Trendelenburg; proba celor 3 garouri; c) afecţiuni ale aparatului digestiv şi anexe: ecografie abdominala, examen radiologic baritat; colecistografie; anorectoscopie; irigografie; gastrofibroscopie etc; d) afecţiuni aparat locomotor: examen radiologic, măsurarea mobilitatii active a segmentelor de membre şi forta acestor segmente (dinamometrie); capacitatea de prehensiune; amplitudinea articulara; e) afecţiuni uro-genitale: ecografie, radiografie reno-vezicala simpla, analize de laborator (sumar de urina, uree şi creatinina sanguina, urocultura); tact rectal (obligatoriu); f) afecţiuni ginecologice: tact vaginal; frotiu cito-hormonal; colposcopie; examen ecografic.Pentru completa elucidare cazurile vor fi indrumate, după caz, la medicul de specialitate ortopedie, urologie şi ginecologie.3. OFTALMOLOGIEExamenul consta în anamneza şi examen clinic al globilor oculari şi al anexelor, în cadrul căruia se vor determina: a) acuitatea vizuala: cu ajutorul optotipilor luminosi şi pictati pe sticlă mata; b) perceptia şi proiectia luminoasa; c) simtul cromatic: cu ajutorul tabelelor pseudoizocromatice, anomaloscop sau cromatoscop. Se admite examinarea simtului cromatic cu cromatoscopul numai la controlul periodic, la constatarea tricromaziei anomale de tip B şi C.Pentru elucidarea diagnosticului şi aprecierea individuală a aptitudinii se vor determina următoarele: d) refractia, prin schiascopie sau refractometrie; schiascopia se va efectua la angajare după paralizia acomodatiei cu ciclogyl; e) astigmometrie prin astigmometru Javal; f) reactia pupilara (la lumina, la convergenta, consensuala); g) câmpul vizual: cu ajutorul perimetrului cu cupola; h) vederea binoculara; i) tensiunea intraoculara (se va determina în mod obligatoriu prin aplanatie şi la toţi cei examinati trecuţi de 40 de ani).În fişa medicală, în afară concluziei se vor specifică: acuitatea vizuala la distanta fără corectie şi cu corectie, metoda folosită pentru constatarea simtului cromatic, precum şi dacă este indicată purtarea în permanenta a ochelarilor.4. OTO-RINO-LARINGOLOGIEExamenul ORL consta în: anamneza şi examen clinic obiectiv şi funcţional.Examenul clinic consta în investigarea, conform tehnicilor clasice de examinare (rinologie, faringolaringologie şi otologie).Examenul funcţiei auditive se face prin: a) acumetrie fonica - cu vocea soptita (VS), utilizându-se cuvinte cu tonalitate înaltă şi joasa:- tonalitate înaltă: 5, 7, 35, 55, 75; tuica, opinci, ţiţei, tigara;- tonalitate joasa: 1, 9, 48, 88; mana, unt, vagon, tampon, casa, masa.Persoana va fi situata cu urechea de examinat spre medic, la distanţele obligatorii prevăzute. Se va evita posibilitatea citirii pe buzele examinatorului, a cuvintelor pronunţate. Urechea cealaltă în acest timp va fi acoperită prin obstruarea meatului auditiv extern; b) acumetria instrumentala - se va face şi cu diapazonul 4096 pe lângă cele de 128 şi 512 VD atât la admiterea în şcoli, la încadrarea în funcţia cu responsabilitate în siguranţa circulaţiei, precum şi la schimbarea de funcţie, atunci când pentru noua funcţie sunt necesare condiţii superioare de auz. Se vor efectua probele Rinne, Weber, Schwabach cu diapazonul 128 şi 512 VD; c) audiometria se va face la toţi candidaţii la admiterea în şcoli de calificare în siguranţa circulaţiei, la angajare şi la control periodic; d) examenul vestibular se va face cu ajutorul probelor spontane.Examene functionale suplimentare:- impedanta;- examen vestibular cu probe provocate;- electronistagmografie;- potenţiale de trunchi;- endoscopie;- testări alergologice şi imunologice;- examene radiologice.5. NEUROLOGIEExamenul neurologic se efectuează pentru depistarea eventualelor paralizii periferice sau de nervi cranieni, atrofii musculare, deformari ale scheletului.Examenul complet va cuprinde:- examinarea poziţiei statice şi a mersului, echilibrului în poziţie statica şi în mers, proba Romberg, atitudini particulare;- motilitatea activa segmentara: forta musculara segmentara;- motilitatea pasiva - hipertonii, contracturi - prezenta unor miscari involuntare, parţiale sau generalizate;- reflexele osteotendinoase: prezenta, intensitate, simetrie;- reflexe cutanate, plantare: reactie, simetrie;- sensibilitate superficiala (tactila şi dureroasa);- sensibilitate profunda (mioartrochinetica);- coordonarea miscarilor (proba index-nas, calcai-genunchi).Examenul nervilor cranieni: motilitate oculara, simetrie faciala, nistagmus, deglutitie, fonatie, miscarile şi troficitatea limbii.Vorbirea: depistarea tulburarilor afazice, expresive sau senzoriale.Investigaţiile paraclinice suplimentare: radiografie craniana, sa turceasca, electroencefalograma, fund de ochi, electromiograma, viteza de conducere motorie şi viteza de conducere senzitiva, examen Doppler pentru vasele mari (în condiţii de spitalizare).6. PSIHIATRIEExamenul psihic elementar cuprinde: aspectul general, perceptie, atenţie, memorie, gandire, afectivitate, activitate, voinţa, instincte, ritm nictemerial, conştienţă, critica bolii.Examen psihologic clinic.Diagnosticarea tulburarilor psihice se va face conform criteriilor internaţionale din D.S.M. 4 şi C.I.M. 10.7. ALTE INVESTIGAŢIIÎn situaţii de excepţie se va putea îndrumă, personalul din transporturi cu responsabilităţi în S.C., pentru precizarea diagnosticului, la spitalele universitare ale reţelei sanitare a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, inclusiv pentru tomografie computerizata (CT), rezonanta magnetica nucleara (RMN), Doppler vascular, angiografie etc.Cu excepţia examenelor paraclinice (analize de laborator, probe functionale, examen radiologic-imagistic) obligatorii, prezentate în fişa medicală tip SC din anexa nr. 1D, menţionăm ca celelalte investigaţii paraclinice din prezenta anexa se efectuează numai în funcţie de particularităţile unor cazuri deosebite de afecţiuni medico-chirurgicale, la indicaţia medicului de specialitate examinator.B. METODOLOGIA DE INVESTIGATIE PSIHOLOGICĂ UTILIZATA ÎN EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A PERSONALULUI CU RESPONSABILITĂŢI ÎN SIGURANTA CIRCULAŢIEIOBIECTIVELE INVESTIGATIEII. Stabilirea stadiului de maturitate psihică şi a existenţei/inexistentei capacităţilor aptitudinal - atitudinale integrării în responsabilităţile siguranţei circulaţieiSe urmăresc aspectele:1. Psiho-somatice: tonus dinamico-energetic, tipul de sistem nervos, vitalitate, dezvoltare psihoconstitutionala;2. Cognitiv-aptitudinale: capacitate de prelucrare a informatiei, de a învaţă şi de a capitaliza informaţie, de a rezolva probleme practice, tehnice, verbal-abstracte, sociale; particularităţile atenţiei, memoriei, reprezentarea spatiala, aprecierea vitezelor şi distantelor;3. Psiho-motrice: coordonarea, oculo-motorie, organizarea abilităţilor motorii, reactivitatea complexa;4. Motivational-afective: maturitate, reactivitate emotionala, dispoziţiile afective dominante, motivele activităţii, interesele dominante, nivelul de aspiratie;5. Capacitatea reglatorie: perseverenta, spiritul de organizare şi disciplina, atitudinea faţă de activitate şi gradul de independenta;6. Psiho-relationarea: sociabilitate, modul de a se raporta la ceilalţi, de a rezolva conflictele interpersonale, stilul şi capacitatea de autoafirmare, simtul civic.II. Stabilirea nivelului competentei aptitudinal-atitudinale specifice funcţiei cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei solicitateSe urmăresc aspectele:1. Capacitatea de diversificare a activităţii şi de interactiune a cunoştinţelor şi deprinderilor în exercitarea unei activităţi: abilitaţi în rezolvarea problemelor adiacente activităţii principale, activismul, nivelul insertiei sociale, nivelul tolerantei şi agreabilitatii în relaţiile cu ceilalţi;2. Capacitatea identificarii sarcinilor şi a definirii importantei: nivelul angajării personale în activitate, spiritul de iniţiativa şi încrederea în sine, responsabilitatea, constientizarea importantei funcţiei privind impactul asupra destinului şi vieţii altor oameni.METODE DE INVESTIGATIE PSIHOLOGICĂ1. Teste de inteligenta privind aptitudinile intelectuale generale, teste de aptitudini tehnice şi mecanice.2. Teste de investigatie a capacităţii de efort şi a aptitudinilor speciale:- teste de atenţie referitoare la concentrare, distributivitate, flexibilitate, stabilitate şi rezistenta la factori perturbatori;- probe psihomotorii referitoare la reactivitatea simpla şi completa, nivelul dezvoltării abilităţilor motorii, calităţile reactivitatii (rapiditate, precizie, corectitudine, autocontrol), nivelul sensibilităţii vizuale, auditive, kinestezice.3. Teste de personalitate (chestionare, teste proiective, teste situaţionale) privind:- echilibrul emotional, autocontrolul, responsabilitatea;- sistemul de atitudini şi aspiratii, nivelul intereselor şi motivatiei vocationale;- integrarea socială şi atitudinile interpersonale.4. Observatia subiectului sub aspect constituţional şi comportamental cu referire la:- simptomatica stabilă - tip constituţional, aspecte fizionomice;- simptomatica dinamica - ţinuta, mimica, modificări vegetative, vorbire;- dinamica de comportament în timpul examinării.5. Anamneza/interviul cuprinzând date generale cu privire la evenimentele principale ale traseului existential şi cu privire la evenimentele cruciale din viaţa personală şi socio-profesională.6. Analiza şi evaluarea activităţii profesionale.ObservatieInterpretarea datelor obţinute prin diferite metode şi probe de investigatie psihologică va respecta principiul intercorelarii complexe a tuturor funcţiilor şi structurilor personalităţii şi caracterul sistemic al activităţii profesionale în raport cu care se face investigatia psihologică.Avizul psihologic va reprezenta o reflectare a datelor punctuale obţinute în urma examenului psihologic, raportate la cerinţele funcţiei pentru care s-a făcut examinarea, precum şi o reflectare a dinamicii evolutive a caracteristicilor psihologice evidentiate în contextul exercitării funcţiei profesionale.CARACTERISTICILE PSIHOLOGICE INVESTIGATE ÎN FUNCŢIE DE NIVELUL EXAMINĂRII1. Examinarea la şcolarizare urmăreşte:- prezenta unui potenţial aptitudinal şi atitudinal de baza implicat în activitatea specifică din perspectiva posibilităţilor de antrenare, educare, instruire şi formare.2. Examinarea la angajare/reangajare urmăreşte:- determinarea şi evaluarea gradului de reprezentare a structurilor aptitudinal-atitudinale şi a modului cum acestea sunt dinamic angrenate în structura reală a profesiei.3. Examinarea la menţinerea în funcţie (control periodic) urmăreşte:- gradul de dezvoltare şi perfecţionare aptitudinala pe baza acumularii de experienta, gradul de conservare a functionalitatii structurii psiho-comportamentale diagnosticate anterior, evaluarea dinamicii factorilor psihici în raport cu vârsta, solicitarile locului de muncă, tipul de transport;- constatarea unor modificări ca: uzura precoce, oboseala cumulată etc., ce pot antrena disfunctii ale sistemului atât la nivel aptitudinal (deficit de comutare a atenţiei, deteriorarea capacităţii de organizare a activităţii, dificultăţi în luarea deciziei, afectarea psihomotricitatii), cat şi la nivel atitudinal-caracterial (agresivitate sau anxietate, diminuarea activismului social şi a sociabilitatii).4. Examinarea la contestaţie urmăreşte:- măsura în care ineficienta în plan aptitudinal-atitudinal constatată la examinarea anterioară s-a datorat unor cauze psihice structurale sau a fost de natura conjuncturala;- dacă se constată că nivelul unora dintre aptitudini nu se ridica la gradul de dezvoltare necesar, individualizat şi în funcţie de experienta profesională;- dacă exista posibilităţi compensatorii sau formative în plan aptitudinal;- dacă motivatia, echilibrul psihic, capacitatea de a se mobiliza etc. intervin favorizant în păstrarea calităţii comportamentului profesional.5. Examinarea la sesizare/expertizare are caracter strict individualizat dependent de situaţia care impune investigatia psihologică şi va urmări stabilirea cauzelor comportamentului deviant sau ale scaderii importante a eficientei profesionale.  +  Anexa 5 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI...........................(unitatea sanitară)Nr. fişa ......./..........FIŞA MEDICALĂ PERSONALĂ TIP S.C.Examinare pentru*) .........Dl.(d-na) .............., B.I. seria ........ nr. ........, cod numeric personal ................., emitent ........./......./19..Domiciliul actual: localitatea ........, str. ..... nr. ........., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............. .Şcoala/Unitatea angajatoare ......., funcţia ......, vechimea în S.C..... ani.
    Declar că până în prezent nu am avut pierderi de cunoştinţă.
    De asemenea, mă oblig să anunţ medicul de familie, că prin natura serviciului particip la siguranţa circulaţiei.
     
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      semnătura persoanei examinate
  CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE ............, proces-verbal nr. ......, data ......., Diagnosticul ......................................................Avizul: APT/INAPT pentru ................................................Recomandări: ............................................................ ............................................................................Aviz valabil până la data de ......................... .Preşedintele comisiei, semnatura şi parafa).............................................................................Antecedente personale(se atesta de medicul internist pe baza fisei de consultatie sau pe baza adeverintei eliberate de medicul de familie)------------ Notă *) admiterea în şcoala, angajare, reangajare, schimbare de funcţie, control periodic, sesizare.1. MEDICINA INTERNA: nr. reg. ............. data .............T.A. .............., puls ..............., EKG .................Dg. ............................................................Propuneri: APT/INAPTRecomandări: ............................................... .Medic,(semnatura şi parafa)2. CHIRURGIE GENERALĂ: nr. reg. ....... data ...............Dg. .........................................................Propuneri: APT/INAPTRecomandări: .................................................Medic,(semnatura şi parafa)3. OFTALMOLOGIE: nr. reg. ............... data ...............Vedere OD = .... după corectie OD = ........ cu ..... d ......OS = .... OS = ........ cu ..... d ......camp vizual ...................TIOD .......... TIOS ...........Simt cromatic: tabele pseudoizocromatice ......................anomaloscop ....................................cromatoscop ....................................Dg. ...........................................................Propuneri: APT/INAPTRecomandări: ............................................... .Medic,(semnatura şi parafa)4. ORL: nr. reg. .................... data ....................Vocea soptita - U.dr...................... m- U.stg. ................... mAudiometrie:Examen clinic obiectiv şi funcţionalDg. ...........................................................Propuneri: APT/INAPTRecomandări: ................................................ .Medic,(semnatura şi parafa)5. NEUROLOGIE: nr. reg. .......... data ......................EEG pentru funcţiile din baremele I şi IIDg. ..........................................................Propuneri: APT/INAPTRecomandări: ................................................ .Medic,(semnatura şi parafa)6. PSIHIATRIE: nr. reg. ............... data .................Dg. ..........................................................Propuneri: APT/INAPTRecomandări: ................................................ .Medic,(semnatura şi parafa)GINECOLOGIE: nr. reg. ............ data ...................Dg. ..........................................................Recomandări: ................................................ .Medic,(semnatura şi parafa)LABORATOR RADIOLOGIC: nr. de înregistrare ...... data ........Rx. pulmonar sau MRFRezultat .....................................................Alte examene radiologice: ................................... .Medic,(semnatura şi parafa)LABORATOR ANALIZE MEDICALE: nr. reg. ......... data ..........Examen serologic pentru lues: buletin nr. ...... data ........Test HIV ....................................................Hemoleucograma completa ......................................VSH ........................Glicemie ................... Calcemie ....................Uree ....................... Creatinina ..................ALAT ....................... ASAT ........................Lipide totale .............. Colesterol ..................Sumar urina ................Medic,(semnatura şi parafa)ALTE EXAMINARI DE SPECIALITATE (LA CERERE)Dermatologie ................................................Medic,(semnatura şi parafa)Cardiologie .................................................Medic,(semnatura şi parafa)Gastroenterologie ............................................Medic,(semnatura şi parafa)Reumatologie .................................................Medic,(semnatura şi parafa)Ortopedie ....................................................Medic,(semnatura şi parafa)Urologie .....................................................Medic,(semnatura şi parafa)Alergologie ..................................................Medic,(semnatura şi parafa)Stomatologie .................................................Medic,(semnatura şi parafa)
   +  Anexa 6 Unitatea ............................Adresa ............................FIŞA PERSONALĂNumele: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]Prenumele: [][][][][][][][][][][][][][][][][][]Vârsta: [] [] Sex: M [] / F []Data naşterii: [][]/[][]/[][][][]Starea civilă: căsătorit []/necasatorit []Studii:generale [] liceu teoretic [] liceu tehnic [] şcoala profesională []superioare [] (menţionaţi facultatea):Vechimea în funcţie: [][]Vechimea în unitate: [][]Funcţia actuala:Funcţii avute în siguranţa circulaţiei:Locul de muncă (caracteristici, specificul solicitării, tip de transport feroviar-metrou, auto, naval, aerian)Se solicita reexaminarea din punct de vedere: medical [] psihologic []pentru motivul: aviz de inaptitudine [], restrictie [], promovare [], schimbare de funcţie [], menţinere în funcţie [], la sesizare []Având în vedere calificarea, experienta şi activitatea desfăşurată, propunem:- analizarea şi avizarea pentru menţinerea în funcţia actuala sau în una dintre funcţiile: .................... existând posibilitatea schimbării şi trecerii pe aceste funcţii;- ne asumam răspunderea pentru cele consemnate în prezenta fişa personală.Conducătorul unităţii, Inspector personal,NOTĂ:Se transmite de către unitatea angajatoare, Comisiei Centrale de siguranţă circulaţiei, înainte de data programata pentru prezentarea la reexaminare a persoanei în cauza, precum şi la laboratoarele de examinari psihologice cu ocazia controlului periodic sau la sesizare.  +  Anexa 7 MLPTL CătreUnitatea ...................... Unitatea .................Nr. ......... data ............ Policlinica ..............AVIZ PSIHOLOGICDl.(d-na) ..........., născut(a) la data ..............., a fost examinat/reexaminat pentru (angajare, şcolarizare, control periodic, schimbare de funcţie, sesizare, contestaţie) ........ la data de ......., cu caietul psihologic nr. ....., pentru funcţia cu responsabilitate în siguranţa circulaţiei ........... din cadrul unităţii ............... şi a obţinut avizul: ......................................................................................................................................................................................... .Recomandări: ................................................................................................................................................................................................................................................................. .Acest aviz poate fi contestat în termen de 30 zile de la luarea la cunoştinţa, putând beneficia de reexaminare, conform prevederilor legale în vigoare.PSIHOLOG EXAMINATOR,PSIHOLOG-ŞEF,PREŞEDINTELE COMISIEI(TERITORIALE SAU CENTRALE DE SIGURANTA CIRCULAŢIEI)  +  Anexa 8 MLPTL CătreUnitatea ...................... Unitatea .................Nr. ......... data ............AVIZ MEDICALDl.(d-na) ..........., născut(a) la data ..............., a fost examinat/reexaminat pentru (angajare, şcolarizare, control periodic, schimbare de funcţie, sesizare, contestaţie) ........ la data de ......., cu fişa medicală personală tip siguranţa circulaţiei nr. ....., pentru funcţia cu responsabilitate în siguranţa circulaţiei ........... din cadrul unităţii ......................................................... şi a obţinut avizul: ......................................................................................................................................................................................... .Recomandări: ................................................................................................................................................................................................................................................................. .Acest aviz poate fi contestat în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţa, persoana examinata putând beneficia de reexaminare conform prevederilor legale în vigoare.PREŞEDINTELE COMISIEI(TERITORIALE SAU CENTRALE DE SIGURANTA CIRCULAŢIEI)  +  Anexa 9 CERTIFICAT MEDICALMEDICAL FITNESS CERTIFICATE
    Numele şi prenumele solicitantuluiNumele de familie
    Last name of applicant ....................Family name ...................................
    Data naşterii: luna ..... ziua .... anul ....Locul naşterii: Oraşul ........ Ţara ..........
    Date of birth: month .... day ..... year ....Place of birth: City ........ Country .........
    Sexul: masculin[ ]feminin[ ]NaţionalitateRank
    Sex: malefemaleNationality ..................Rank .........
    Adresa aplicantului  
    Address of applicant ......................................................................
    ÎnălţimeaGreutateaTensiuneaPulsulRespiraţia
    Height ........ mWeight ...... KgBlood pressure ......Pulse ......Respiration ........
                         Rezultatele examenelor medicale                         Results of medical examination
    1. Chirurgieapt/inapt2. Boli interneapt/inapt3. Neurologieapt/inapt
    Surgeryfit/unfitInternal diseasefit/unfitNeurologyfit/unfit
    4. Psihologieapt/inapt5. Psihiatrieapt/inapt6. Test sângeapt/inapt
    Psychologyfit/unfitPsychiatryfit/unfitBlood testfit/unfit
    7. O.R.L.apt/inapt8. Oftalmologieapt/inapt9. Stomatologieapt/inapt
    Eyes, hears, nosefit/unfitOphalmologyfit/unfitDentistryfit/unfit
    10. Dermatologieapt/inapt11. Ginecologieapt/inapt12. MRFapt/inapt
    Dermatologyfit/unfitGynecologyfit/unfitX-Rayfit/unfit
       
    Aplicantul este direct răspunzător de orice boală care este ascunsă la prezentul examen medical.
    The applicant is directly responsable of any illness which is hidden at the present medical examination.
    Semnătura aplicantului (în prezenţa medicului examinator)Data
    Signature of applicant (in the presence of the examining physician) ...........Date ........
    Numele şi gradul medicului
    Name and degree of physician ................................................................
     
    Adresa
    Address .....................................................................................
     
    Autorizaţia medicală
    Physician's certificate authority ...........................................................
  Menţiuni medicale/psihologice ......................................Medical/psychologylies ................................................................................................................Data eliberării certificatului medicalDate of issue of medical fitness certificate...............Valabilitatea certificatului medical este de 2 aniValability of medical fitness certificate is 2 yearsSemnatura mediculuiSignature of physician..                          CERINŢE MEDICALE (TRADUCERE)
    Pentru examinarea medicală toţi solicitanţii trebuie să deţină o atestare a capacităţilor fizice trecută în Certificatul Medical de Sănătate, completat de un medic autorizat.
    Dovada examinării trebuie să stabilească faptul că solicitanţii sunt într-o condiţie fizică satisfăcătoare în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice şi, în general, au toate aptitudinile fizice necesare pentru îndeplinirea cerinţelor profesiei de navigator. În plus, următoarele cerinţe minime trebuie avute în vedere:
      a) Toţi solicitanţi trebuie să aibă auzul intact pentru sunetele normale şi să fie capabili să audă vocea şoptită în urechea mai bună la 15 picioare distanţă şi în urechea mai slabă la 5 picioare (1 picior = 30,5 cm).
      b) Ofiţerii de punte solicitanţi trebuie să aibă (cu sau fără ochelari) cel puţin 20/20 acuitate vizuală cu un ochi şi cel puţin 20/40 la celălalt. Dacă solicitantul poartă ochelari el trebuie să aibă vederea fără ochelari la cel puţin 20/160 la ambii ochi. Ofiţerii de punte solicitanţi trebuie să aibă, de asemenea, o percepţie normală a culorilor şi să fie capabili să distingă culorile roşu, verde, albastru şi galben.
      c) Ofiţerii mecanici şi operatorii radio trebuie să aibă (cu sau fără ochelari) cel puţin 20/30 acuitate vizuală la un ochi şi cel puţin 20/50 la celălalt. Dacă solicitantul poartă ochelari, el trebuie să aibă vederea fără ochelari de cel puţin 20/200 la ambii ochi. Ofiţerii mecanici şi operatorii radio trebuie, de asemenea, să fie capabili să perceapă culorile roşu, galben şi verde.
      d) Tensiunea arterială a solicitanţilor trebuie să fie la o valoare medie, luând în considerare vârsta acestora.
      e) Solicitanţi suspecţii de următoarele boli: epilepsie, senilitate, demenţă, alcoolism, tuberculoză, boli venerice acute, neurosifilis, SIDA şi/sau utilizatorii de narcotice vor fi consideraţi inapţi.
      f) Solicitanţii/ofiţerii de punte, navigaţie şi operatorii radio trebuie să aibă dicţia corespunzătoare pentru comunicaţii cu o voce normală.
      g) Solicitanţii pentru timonier, nostro, marinar şi marinar stagiar trebuie să îndeplinească cerinţele fizice şi psihice specifice funcţiei la bordul navei.
      h) Solicitanţii pentru fochist, oiler/motorist, pompagiu, electrician, wiper (ştergător cu cârpa) trebuie să îndeplinească cerinţele fizice specifice la bordul navei.
     
    Acest Certificat Medical de Sănătate este emis în concordanţă cu cerinţele examenului medical (Navigator) Convenţia 1946 (ILO nr. 73) şi STCW pe '95 modificate.
  DETALII PRIVIND EXAMENUL MEDICAL(a se completa de medicul examinator)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NOTĂ:Prezentul Certificat Medical de Sănătate se va elibera în 3 (trei) exemplare, fiecare dintre ele având calitatea de original, unul pentru marinar, unul pentru angajator şi unul pentru medicul examinator.
   +  Anexa 10 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI..........................(unitatea sanitară)Nr. fişa ....../.........ADEVERINTA MEDICALĂSe adevereste prin prezenta ca dl./d-na ........(numele şi prenumele cu iniţială tatălui)........, născut la data de ..............., cu domiciliul în ......... str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., sectorul ....., judeţul ........, legitimat cu BI, seria ...., nr. ...., CNP ..........., având funcţia de ......... la ......., se afla/nu se afla în evidenta cabinetului medical .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(se vor menţiona: antecedentele patologice personale, cu menţiuneaanului de debut, numărul zilelor de concediu medical din ultimele12 luni şi afectiunile pentru care a primit concediul medical.)(Semnatura şi parafa medicului).................................  +  Anexa 11 ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI COMPONENTA COMISIILOR MEDICALEŞI PSIHOLOGICE DE SIGURANTA CIRCULAŢIEI  +  Articolul 1Comisiile teritoriale de siguranţă circulaţiei sunt organizate şi funcţionează în cadrul celor 25 de policlinici teritoriale din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi au ca atribuţie elaborarea avizelor de aptitudine medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.  +  Articolul 2Comisia centrala de siguranţă circulaţiei este organizată şi funcţionează în cadrul Spitalului 1 Cai Ferate Witting Bucureşti şi are ca atribuţie rezolvarea contestaţiilor pentru avizele medicale şi psihologice de APT cu restrictie/INAPT, elaborate de comisiile teritoriale de siguranţă circulaţiei.Policlinicile în care funcţionează comisiile teritoriale de S.C. sunt:1. Policlinica CF Gara de Nord Bucureşti2. Policlinica CF Nr. 2 Bucureşti3. Policlinica CF Grivita Bucureşti4. Policlinica CF Ploiesti5. Policlinica CF Craiova6. Policlinica CF Pitesti7. Policlinica CF Galaţi8. Policlinica CF Buzau9. Policlinica CF Constanta10. Policlinica CF Iaşi11. Policlinica CF Suceava12. Policlinica CF Pascani13. Policlinica CF Braşov14. Policlinica CF Targu-Mures15. Policlinica CF Sibiu16. Policlinica CF Cluj17. Policlinica CF Dej18. Policlinica CF Oradea19. Policlinica CF Satu-Mare20. Policlinica CF Timişoara21. Policlinica CF Arad22. Policlinica CF Simeria23. Policlinica CF Turnu-Severin24. Policlinica Port Constanta25. Formatia Mobila Sanitară (tren sanitar).În situaţii de excepţie, controlul medical periodic se poate efectua şi în cadrul formatiei mobile sanitare (trenul sanitar), dotat corespunzător. În aceasta situaţie, avizele de aptitudine medicală vor fi elaborate de către comisia teritorială de siguranţă circulaţiei pe teritoriul căreia a stationat trenul sanitar.Comisia teritorială de siguranţă circulaţiei este constituită din:- medic de specialitatea medicina interna;- medic de specialitatea chirurgie generală;- medic de specialitatea oftalmologie;- medic de specialitatea ORL;- medic de specialitatea neurologie;- medic de specialitatea psihiatrie;- medic specialist de medicina muncii;- şeful laboratorului de psihologie;- secretarul comisiei (cadru mediu sanitar, registrator medical).  +  Articolul 3Comisia este coordonata de un preşedinte de comisie, desemnat dintre membrii comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.În cazul în care unul dintre membrii comisiei este indisponibil, preşedintele comisiei va desemna temporar un înlocuitor dintre medicii de specialitate din policlinica, care participa la examinarile de siguranţă circulaţiei.Comisia nu poate elabora avize dacă nu se întruneşte majoritatea absolută de 2/3 din numărul membrilor.Pentru specialitatile obligatorii de examinare pentru funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este necesar ca medicul de specialitate să aibă înlocuitor.Comisiile psihologice teritoriale sunt organizate la nivelul laboratoarelor de psihologie din cadrul policlinicilor teritoriale C.F. menţionate, fiind constituite din psihologi examinatori şi din psihologul şef al laboratorului, care face parte şi din comisia teritorială de siguranţă circulaţiei.În cadrul policlinicilor exista fisierul de siguranţă circulaţiei, unde se păstrează dosarele de siguranţă circulaţiei, numerotate pentru fiecare persoana cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei. Aceste dosare individuale conţin fişele medicale personale tip siguranţa circulaţiei conform modelului din anexa nr. 5, precum şi avizul psihologic pentru persoana respectiva, conform modelului din anexa nr. 7.La fisierul de siguranţă circulaţiei exista "Registrul de evidenta a siguranţei circulaţiei" cu numele şi prenumele persoanelor, codul numeric personal, numărul dosarului personal de siguranţă circulaţiei, persoana juridică angajatoare, funcţia din siguranţa circulaţiei, numele şi prenumele şi adresa medicului de familie şi alte date/observaţii care evidenţiază miscarea/transferul în timp al personalului.În urma examinării medicale şi/sau psihologice, fişele medicale personale tip., inclusiv avizul psihologic, vor fi depuse la secretariatul - fisierul comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei şi vor fi analizate în plenul comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei, care va elabora unul dintre avizele prezentate la art. 28 din anexa nr. 1.Identificarea persoanelor prezentate la examinare se face obligatoriu pe baza buletinului de identitate şi a legitimatiei de serviciu.Confirmarea prezentării personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, la controlul periodic medical şi psihologic se face de către secretarul comisiei, prin aplicarea ştampilei comisiei teritoriale de siguranţă circulaţiei în fişa medicală personală tip siguranţa circulaţiei, precum şi pe o adeverinta data angajatului, în care se va menţiona data prezentării.În cazul în care angajatul cu responsabilităţi în funcţia din siguranţa circulaţiei schimba locul de muncă la altă persoană juridică angajatoare, dosarul de siguranţă circulaţiei va fi solicitat pentru transfer de către comisia teritorială de siguranţă circulaţiei la care este arondata respectiva persoana juridică angajatoare din transporturi.Miscarea de personal va fi consemnată în Registrul de evidenta a siguranţei circulaţiei.Tot în cadrul fisierului de siguranţă circulaţiei exista evidenta operativă a inaptilor, care se consemnează în "Registrul de evidenta al inaptilor pentru siguranţa circulaţiei", care se completează pe baza avizelor definitive de inapt comunicate de către comisia teritorială de siguranţă circulaţiei şi/sau de Comisia Centrala de siguranţă circulaţiei, când angajatul a făcut contestaţie.Comisia Centrala de siguranţă circulaţiei din Spitalul Cai Ferate Witting Bucureşti are în componenta sa medici din specialitatile obligatorii, precum şi alţi medici consultanţi de alte specialităţi medico-chirurgicale, care vor fi solicitati pentru precizarea diagnosticului unor afecţiuni complexe, ce au dus la inaptitudinea sau avizul restrictiv al personalului din transporturi, pentru exercitarea la capacitatea maxima a funcţiei cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.Din componenta Comisiei Centrale de S.C. fac parte şi 5 psihologi principali, care vor soluţiona contestaţiile la avizele psihologice elaborate de către comisiile psihologice teritoriale.Componenta Comisiei Centrale de siguranţă circulaţiei este propusă de către direcţia de specialitate din minister şi aprobată de către conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.-----------