HOTĂRÂRE nr. 535 din 8 mai 2003pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole", 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" şi 4.2 "Asistenţă tehnică" din Programul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală finanţat prin SAPARD
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 26 mai 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 paragraful 2 din Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă fişele tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole", 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" şi 4.2 "Asistenţă tehnică" din Programul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD, prevăzute în anexele nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statBucureşti, 8 mai 2003.Nr. 535.  +  Anexa IFIŞA TEHNICApentru măsura 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şimarketingului produselor agricole şi piscicole"1. MotivatieMăsurile programului SAPARD urmăresc în primul rând facilitarea implementării acquisului comunitar, vizând diminuarea unor neajunsuri care caracterizează agricultura din România, înainte de aderarea ei la Uniunea Europeană.În mod particular, sprijinul pentru această măsură este destinat sa imbunatateasca performanţele producţiei agroalimentare din punct de vedere al standardelor de calitate şi al diversificării gamei sortimentale a produselor prelucrate, în scopul de a înlătura unele disfuncţionalităţi ce se manifesta pe pieţele specifice ale acestora, şi anume:● pieţele agricole actuale nu funcţionează coerent;● existenta pe piaţa a unei importante producţii agricole, comercializata fără o prelucrare prealabilă şi/sau insuficienta/ineficienta care nu permite, sub aceasta forma, creşterea valorii adăugate a ramurii şi nu contribuie la îmbunătăţirea veniturilor agricultorilor;● condiţii improprii de preluare, sortare, depozitare, prelucrare, condiţionare şi marketing al produselor agricole, inclusiv al oualor, ce determina, de cele mai multe ori, procente mari de pierderi de producţie (mărfuri perisabile, fără posibilitate de depozitare a produselor şi absenta pieţelor de desfacere), excepţie făcând vânzarea directa a produselor din exploataţia agricolă;● amplasarea a numai 15% din ramurile industriei agroalimentare în zonele rurale nu favorizează prelucrarea locală a produselor agricole, aceasta generand costuri ridicate de transport şi pierderi importante de produse;● degradarea continua a aparatului productiv şi un mare grad de uzura a unităţilor existente care nu deţin echipamente performanţe de prelucrare şi nici capacităţi performanţe, la nivelul standardelor europene, capabile să asigure calitatea producţiei şi controlul ei;● lipsa unor echipamente în dotarea unităţilor de industrie alimentara în ceea ce priveşte evacuarea apelor uzate şi a produselor reziduale ce nu permit protecţia suficienta a mediului înconjurător, dotarea insuficienta cu laboratoare uzinale şi aparatura de măsura şi control pentru determinarea calităţii produselor;● slaba diversificare a produselor agroalimentare, sub aspectul standardelor de calitate impuse de Uniunea Europeană, cu toate ca cerinţele consumatorilor reclama o îmbunătăţire a gamei sortimentale a produselor prelucrate;● slaba valorificare a plantelor textile, cum sunt inul şi cânepa.Priorităţile sunt îmbunătăţirea procesarii şi marketingul în următoarele sectoare: lapte şi produse lactate; carne; legume, fructe şi cartofi; vinificaţie, peste, produse piscicole şi plante textile. În contextul României, având în vedere suprafeţele şi productiile de cereale, seminţe oleaginoase, sfecla de zahăr şi plante textile şi deficientele existente în domeniul procesarii primare, consideram ca fiind importante, în primul rând, investiţiile privind modernizarea capacităţilor de procesare şi depozitare existente în aceste sectoare.2. ObiectiveObiective generaleObiectivul general al măsurii este îmbunătăţirea eficientei procesarii şi marketingului produselor agricole şi piscicole, rezultând produse de înalta calitate care să contribuie la implementarea acquisului comunitar, la creşterea competitivitatii şi valorii adăugate a produselor şi, în acelaşi timp, la crearea de noi locuri de muncă.Privatizarea continua şi descreşterea capacităţilor excedentare din sectorul public vor însoţi această măsură. Măsura va contribui la:● menţinerea locurilor de muncă existente;● crearea de noi locuri de muncă;● creşterea veniturilor în sector.Implementarea măsurilor prevăzute se va face cu respectarea prevederilor art. 3 din Regulamentul nr. 2.759/1999/CE adoptat de Comisia Europeană.Obiective specifice:● îmbunătăţirea competitivitatii produselor agricole procesate;● orientarea producţiei în acord cu tendintele previzibile de piaţa şi încurajarea dezvoltării de noi pieţe pentru produsele agricole;● îmbunătăţirea sau raţionalizarea reţelelor de colectare şi comercializare angro, precum şi a proceselor de prelucrare a produselor agricole şi piscicole;● îmbunătăţirea prezentării şi condiţionării produselor agricole şi piscicole pe piaţa (din punct de vedere calitativ şi comercial);● încurajarea unei mai bune utilizări a subproduselor şi/sau eliminarea produselor secundare ori a deşeurilor;● creşterea eficientei prin utilizarea de tehnologii moderne;● favorizarea de investiţii inovatoare;● îmbunătăţirea calităţii produselor prelucrate şi a controlului calităţii produselor alimentare, cu respectarea cerinţelor minime ale securităţii alimentare cerute de Uniunea Europeană;● îmbunătăţirea şi controlul condiţiilor sanitare;● promovarea unor metode de producţie prietenoase mediului;● apariţia şi consolidarea unor agenţi economici privaţi competitivi;● creşterea oportunitatilor de noi locuri de muncă în mediul rural şi menţinerea celor existente;● crearea de "pieţe verzi" care au ca scop apariţia unor noi segmente de consumatori, orientaţi pe produse agricole ecologice.Obiective operaţionale:● sprijin pentru investiţii vizând îmbunătăţirea procesarii şi marketingului produselor agricole şi piscicole, pe sectoare şi pe obiective specifice;● investiţii stimulatoare vizând protecţia şi păstrarea mediului înconjurător, precum şi igiena şi bunăstarea animalelor ("investiţii verzi").3. Corelarea cu alte măsuriAjutoarele acordate în cadrul acestei măsuri sunt complementare acţiunilor prevăzute în cadrul măsurilor "Investiţii în exploataţiile agricole", "Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fito-sanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor", "Metode agricole de producţie menite sa protejeze mediul şi sa menţină peisajul rural", "Înfiinţarea grupurilor de producători", "Managementul resurselor de apa pentru agricultura" şi "Asistenţă tehnică" şi vor avea un efect pozitiv atât asupra producţiei, cat şi asupra canalelor de comercializare şi mediului înconjurător.4. Câmpul de acţiune al măsurii● Măsura vizează proiecte de investiţii pentru:- îmbunătăţirea şi optimizarea fluxurilor de producţie, prelucrare şi marketing al produselor agricole şi piscicole;- crearea sau modernizarea reţelelor locale de colectare, a capacităţilor de receptionare, depozitare, condiţionare, sortare şi ambalare a produselor agricole şi piscicole.● Aceste investiţii vor contribui la grăbirea ameliorării standardelor naţionale prin adaptarea progresiva a acestor standarde europene în sectoarele: lapte şi produse lactate; carne (taurine, suine, ovine, păsări) şi oua; legume, fructe şi cartofi; prelucrarea strugurilor - soiuri nobile pentru vin; peste şi acvacultura şi produse de ostreicultura (stridii şi midii); cereale; seminţe oleaginoase; zahăr, plante textile (în şi cânepa).● Pentru toate sectoarele vizate mai sus tipurile de investiţii care pot fi finanţate se referă la:Lapte şi produse lactate:- investiţii noi pentru clădiri, instalaţii, maşini şi echipamente, modernizarea şi retehnologizarea unităţilor existente, pentru înfiinţarea de centre de colectare, receptionare, răcire şi stocare a laptelui ca materie prima, precum şi achiziţionarea de mijloace de transport noi, specializate, autoizoterme, autofrigorifice, vehicule pentru produse lichide sau praf, identificate în baza studiului de fezabilitate;- investiţii în prelucrarea, depozitarea şi marketingul laptelui şi produselor lactate, precum şi modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor existente;- investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produselor reziduale şi deşeurilor nocive;- investiţii pentru creşterea valorii adăugate a subproduselor rezultate în procesul de prelucrare a laptelui (zer, zara) în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;- investiţii pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, colectare, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ;- investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentului de laborator).Carne, produse din carne şi oua:- investiţii noi pentru construcţii, modernizarea şi retehnologizarea unităţilor existente pentru abatorizarea şi procesarea cărnii de taurine, suine, ovine, caprine şi păsări, inclusiv clădiri, maşini, instalaţii şi echipamente, referitoare la abatorizare, procesare, ambalare, depozitare şi marketing al cărnii şi produselor din carne şi al oualor, precum şi achiziţionarea de mijloace noi de transport intern şi de mijloace noi de transport, specializate (autoizoterme, autofrigorifice şi transport al animalelor) necesare în baza identificarii lor în studiul de fezabilitate;- investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produselor reziduale şi deşeurilor nocive;- investiţii pentru creşterea valorii adăugate a subproduselor rezultate în procesul de abatorizare şi procesare a cărnii (organe, slanina, sânge, tesuturi conjunctive etc.) în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;- investiţii pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, abatorizare, prelucrare, depozitare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ;- investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentului de laborator).Legume, fructe şi cartofi:- investiţii noi pentru clădiri, maşini şi echipamente şi/sau modernizarea unităţilor existente pentru depozitare, sortare, condiţionare, refrigerare, congelare, procesare, ambalare şi marketing;- investiţii pentru îmbunătăţirea calităţii şi igienei produselor;- investiţii pentru protecţia mediului (staţii pentru epurarea apelor reziduale);- investiţii pentru creşterea valorii adăugate a subproduselor rezultate în urma procesarii fructelor, legumelor şi cartofilor din cadrul unităţilor de procesare şi marketing;- investiţii pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, depozitare, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ;- investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentului de laborator).Vin:- investiţii noi şi/sau modernizarea şi retehnologizarea clădirilor, maşinilor şi echipamentelor de vinificaţie, inclusiv recepţia, depozitarea, procesarea, îmbutelierea şi marketingul vinului;- investiţii pentru îmbunătăţirea calităţii şi igienei produselor;- investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produselor reziduale şi deşeurilor nocive;- investiţii pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, depozitare, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ;- investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentului de laborator);- investiţii pentru implementarea sistemului de management al calităţii conform cerinţelor ISO 9000.Peste şi produse piscicole:- investiţii noi şi/sau modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor existente referitoare la clădiri, maşini şi echipamente pentru depozitarea (inclusiv depozite frigorifice angro), procesarea, ambalarea şi marketingul peştelui şi produselor piscicole (inclusiv echipamente pentru refrigerare, congelare şi producerea de gheaţa);- investiţii pentru îmbunătăţirea igienei şi calităţii conform standardelor Uniunii Europene;- achiziţionarea de mijloace noi, specializate de transport, necesare ca rezultat al identificarii lor în studiul de fezabilitate (autofrigorifice);- investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produselor reziduale şi deşeurilor nocive;- investiţii pentru creşterea valorii adăugate a subproduselor rezultate în procesul de prelucrare a peştelui şi produselor piscicole (oase, capete, solzi) în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;- investiţii pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ;- îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentelor de laborator).Plante textile:- investiţii noi pentru construcţii, modernizarea şi retehnologizarea unităţilor existente pentru procesarea plantelor textile (în şi cânepa), inclusiv clădiri, maşini, instalaţii şi echipamente pentru procesare, ambalare, depozitare şi marketingul fibrelor textile;- investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produselor reziduale şi deşeurilor nocive;- investiţii pentru creşterea valorii adăugate a subproduselor rezultate din procesarea plantelor textile;- investiţii pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi control al fluxului de recepţie, prelucrare, depozitare şi marketing al plantelor textile sub aspect cantitativ şi calitativ;- investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analiza şi achiziţionarea echipamentului de laborator).Cereale:- construcţia (în cadrul unităţilor de procesare şi marketing) şi/sau modernizarea clădirilor, maşinilor şi echipamentelor şi retehnologizarea celor existente pentru depozitarea şi procesarea primara a cerealelor (uscare, calibrare, curăţare, condiţionare, macinare);- investiţii pentru echipamente de protecţia mediului (emisii de praf organic şi mineral, impuritati minerale şi organice);- investiţii pentru creşterea valorii adăugate a subproduselor rezultate în procesul de depozitare şi prelucrare (tarate, germeni, deşeuri organice) în cadrul unităţilor de prelucrare şi marketing;- investiţii pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, depozitare, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ;- investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentelor de laborator).Seminţe oleaginoase:- construcţia (în cadrul unităţilor de procesare şi marketing existente) şi/sau modernizarea clădirilor şi echipamentului capacităţilor existente cu noi tehnologii pentru depozitarea şi procesarea seminţelor oleaginoase, fără creşterea capacităţilor existente (uscare, calibrare, curăţare, condiţionare, conservare prin frig, extracţie, rafinare), inclusiv a seminţelor de floarea-soarelui;- investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produsilor reziduali şi deşeurilor nocive;- investiţii pentru creşterea valorii adăugate a subproduselor rezultate în procesul de depozitare şi prelucrare (sroturi oleoproteaginoase) în cadrul unităţilor de prelucrare şi marketing;- investiţii pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, depozitare, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ;- investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentului de laborator).Zahăr:- construcţia (în cadrul unităţilor de procesare şi marketing existente) şi/sau modernizarea clădirilor, achiziţionarea şi retehnologizarea echipamentelor şi instalaţiilor pentru depozitarea şi procesarea sfeclei de zahăr;- investiţii pentru îmbunătăţirea tehnologiilor de depozitare, marcare şi ambalare a zahărului;- investiţii pentru îmbunătăţirea igienei şi calităţii conform standardelor Uniunii Europene;- investiţii pentru creşterea valorii adăugate a subproduselor rezultate în procesul de prelucrare a sfeclei de zahăr (melasa, borhot) în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;- investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produselor reziduale şi deşeurilor nocive;- investiţii pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ;- investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analiza şi achiziţionarea echipamentelor de laborator).5. Criterii de eligibilitateGenerale● Proiectul va fi amplasat în spaţiul rural şi numai pentru modernizarea capacităţilor existente poate fi amplasat în mediul urban.● Investiţiile trebuie să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei sectorului de baza al producţiei agricole la care se face referire.● Sunt eligibile în cadrul acestei măsuri prelucrarea şi marketingul produselor agricole şi piscicole dacă sunt incluse în anexa nr. 1 la Tratatul Uniunii Europene. Produsele agricole, excluzând produsele piscicole, trebuie să provină din Comunitate sau din ţările candidate prezentate la pct. 8 din secţiunea F din anexa la Acordul multianual de finanţare, cu modificările ulterioare.● Trebuie să se demonstreze viabilitatea economico-financiară a proiectului printr-un studiu de fezabilitate şi plan de afaceri. Planul de afaceri este cerut în cazul proiectelor cu o valoare eligibilă totală mai mare de 50.000 euro. Viabilitatea economică este definită ca fiind utilizarea din plin a unităţii de procesare sau a unei părţi din aceasta prin raportarea de performanţe financiare efective şi abilitatea de a opera fără a recurge la sprijin public în activitatea sa operaţională. Beneficiarul trebuie să demonstreze ca îşi poate plati obligaţiile şi datoriile în mod regulat, fără sa supună nici unui risc desfăşurarea normală a activităţii sale economice, şi ca generează un venit semnificativ. În mod special este necesară existenta pieţelor de desfacere pentru produsele respective (atestata prin studii de piaţa incluse în planul de afaceri). Proiectul trebuie să corespundă cu normele Uniunii Europene de mediu, igiena şi bunastare şi întreprinderea beneficiara trebuie să corespundă standardelor naţionale.● Proiectele privind construcţia de noi clădiri sau modernizarea celor existente ori a unor părţi din acestea, precum şi echipamentele necesare trebuie să corespundă normelor Uniunii Europene.● Cofinanţarea privată trebuie să acopere cel puţin 50% din cheltuielile eligibile, cu excepţia zahărului, cerealelor şi seminţelor oleaginoase (70%). Dacă exista alte contribuţii financiare naţionale publice, acestea vor fi luate în calcul în cadrul contribuţiei publice de 50% sau 30%, conform cu Acordul multianual de finanţare;● Beneficiarul sau stafful acestuia (persoanele responsabile de proiect) trebuie să dovedească faptul ca are o pregătire profesională în domeniul procesarii şi marketingului produselor agricole şi piscicole, prin copie a diplomei de studii sau un document din care să rezulte o experienţa profesională în domeniu de minimum 3 ani (copie de pe cartea de muncă) sau declaraţie pe propria răspundere ca responsabilul de proiect sau un angajat va urma un curs de pregătire profesională înainte ca prima transa din ajutor să fie plătită (unul sau mai multe dintre aceste documente).● Proiectul trebuie să aibă acces la infrastructura de baza (drumuri principale, alimentare cu apa, electricitate, comunicaţii).● Beneficiarul trebuie să asigure controlul calităţii produselor prin serviciile proprii sau terţe de control al calităţii.● Nu va fi eligibil solicitantul care are pierderi financiare sau obligaţii fiscale restante fata de bugetul de stat sau fata de bugetul asigurărilor sociale de stat şi bănci (altele decât cele pentru care este respectat graficul de rambursare), conform ultimelor declaraţii fiscale sau altor declaraţii emise de autorităţile fiscale.SpecificeLa stabilirea capacităţilor s-au luat în calcul: a) structura capacităţilor de producţie existente (anexa nr. 1 la prezenta fişa tehnica); b) capacităţile propuse pentru închidere (anexa nr. 2 la prezenta fişa tehnica); c) numărul de abatoare existente care corespund normelor Uniunii Europene (anexa nr. 3 la prezenta fişa tehnica).Pentru toate sectoarele menţionate mai jos capacităţile sunt exprimate luându-se în considerare materia prima.Lapte şi produse lactate● Proiectul trebuie să prezinte următoarele dimensiuni:- pentru centre noi sau modernizate de colectare, receptionare, răcire şi stocare a laptelui: minimum 2.000 hl/an;- pentru capacităţi noi de procesare: minimum 12.500 hl/an;- pentru modernizarea capacităţilor de procesare existente: minimum 50.000 hl/an.● Materiile prime procesate trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate prevăzute în standardele naţionale.● Proiectele care vizează modernizarea instalaţiilor de procesare a untului şi laptelui praf smantanit sunt eligibile, fără creşterea capacităţilor de procesare existente la nivel naţional.Carne, produse din carne şi oua● Proiectul trebuie să aibă următoarea reprezentativitate dimensionala:- abatoare mixte noi (bovine, porcine, ovine), cu o producţie de minimum 1.500 t/an;- abatoare noi de păsări, cu o producţie de minimum 1.250 t/an;- abatoare mixte (bovine, porcine, ovine) modernizate, cu o producţie de minimum 5.000 t/an;- abatoare de păsări, modernizate, cu o producţie de minimum 3.000 t/an;- capacităţi noi de procesare a cărnii, cu o producţie de minimum 250 t/an;- modernizări ale capacităţilor existente de procesare a cărnii: minimum 1.250 t/an;- sortare şi depozitare de oua: minimum 300.000 bucăţi (6 milioane bucăţi/an).Legume, fructe şi cartofi● Pentru legume şi fructe proiectul trebuie să aibă următoarea reprezentativitate dimensionala:- depozite noi de materii prime: minimum 200 t;- depozite modernizate: minimum 400 t;- capacităţi noi de procesare: minimum 100 t/an;- capacităţi de procesare modernizate: minimum 500 t/an;- capacităţi noi de legume, fructe deshidratate: minimum 250 t/an;- capacităţi modernizate de legume, fructe deshidratate: minimum 500 t/an;- capacităţi modernizate pentru sucuri şi nectaruri naturale din legume şi fructe: minimum 12.500 t/an.● Pentru cartofi proiectul trebuie să aibă următoarea reprezentativitate dimensionala:- capacităţi noi de depozitare: minimum 1.000 t;- capacităţi de depozitare modernizate: minimum 2.000 t;- capacităţi de prelucrare modernizate: minimum 500 t/an;- capacităţi noi de procesare: minimum 500 t/an.● Materiile prime procesate trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate prevăzute în standardele naţionale.Vin● Proiectul trebuie să aibă următoarea reprezentativitate dimensionala:- depozite noi de vin: minimum 5.000 hl;- depozite modernizate: 10.000 hl;- capacităţi noi de procesare: minimum 500 t struguri/campanie de recoltare;- capacităţi de procesare modernizate: minimum 1.500 t struguri/campanie de recoltare.Peste şi produse piscicole● Proiectul trebuie să aibă următoarea reprezentativitate dimensionala:- capacităţi noi de colectare, sortare, condiţionare, depozitare şi procesare: minimum 200 t/an;- capacităţi modernizate de colectare, sortare, condiţionare, depozitare şi procesare: minimum 100 t/an.Plante textile● Proiectul trebuie să aibă următoarea reprezentativitate dimensionala:- capacităţi noi de receptionare, depozitare şi procesare: minimum 200 t/an;- capacităţi modernizate de receptionare, depozitare şi procesare: minimum 1.200 t/an.Cereale● Proiectul trebuie să prezinte următoarea reprezentativitate dimensionala:- capacităţi de depozitare modernizate: minimum 2.000 t;- capacităţi de procesare primara, modernizate:- macinare, minimum: 5.000 t/an;- decojire, minimum: 5.000 t/an.Seminţe oleaginoase● Proiectul trebuie să prezinte următoarea reprezentativitate dimensionala:- capacităţi de procesare modernizate (floarea-soarelui, în, soia, rapita, ricin): minimum 15.000 t/an pentru extracţie şi minimum 12.500 t/an pentru rafinare;- capacităţi noi de procesare fără creşterea capacităţii totale: minimum 25.000 t/an pentru extracţie şi rafinare.Zahăr● Proiectul trebuie să prezinte următoarea reprezentativitate dimensionala:- capacităţi modernizate de procesare a sfeclei de zahăr: minimum 2.000 t/zi sau 150.000 t/campanie de recoltare.Investiţiile eligibile sunt:- toate investiţiile specificate la paragraful 4 "Câmpul de acţiune al măsurii".Cheltuielile eligibile sunt după cum urmează: a) construirea de noi clădiri şi instalaţii şi modernizarea celor existente; b) utilaje şi echipamente noi, software pentru computer, inclusiv costurile de instalare şi montaj bazate pe contracte cu terţe părţi; c) acea parte a costurilor reprezentând plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de patente şi licenţe, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsura, care nu depăşesc 12% din costul total eligibil al proiectului; d) achiziţii de mijloace de transport noi, specializate, necesare ca rezultat al identificarii lor în studiul de fezabilitate.Cheltuielile eligibile sunt specificate mai sus şi în ordinul de implementare a măsurii şi reflectate în manualul de procedura, în formularul de cerere, lista de verificare a criteriilor de selecţie, lista de verificare a controlului şi contracte.Cheltuielile vor fi considerate eligibile pentru ajutor dacă îndeplinesc cerinţele art. 4, secţiunea B din Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 5 iulie 2001, cu modificările ulterioare.Numai cheltuielile plătite de Agenţia SAPARD de la data acreditării acesteia sau data/datele specificată/specificate în aceasta privinţa vor fi eligibile pentru sprijinul comunitar.Pentru ca proiectul să fie eligibil pentru sprijinul comunitar, toate serviciile, maşinile şi achiziţiile trebuie să fie originare din Comunitatea Europeană sau din ţările menţionate în art. 14 pct. 2.7 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare; dacă se cere astfel, beneficiarul final trebuie să fie capabil sa dovedească inputurile în cadrul acţiunilor sau al contractelor de servicii, utilizând orice mijloace de evidenta admisibile.6. Criterii de selecţie     Proiectele vor fi selecţionate în funcţie de următoarele criterii:
       
    CriteriulPunctajul
    1. Investiţie care contribuie la îmbunătăţirea protecţiei mediului15
    2. Aprovizionare proprie sau relaţii contractuale cu producătorii pentru acoperirea a cel puţin 50% din aprovizionarea cu materie primă pentru cel puţin 1 an după finalizarea proiectului15
    3. Îmbunătăţirea controlului calităţii produselor (laboratoare proprii), obiective noi sau modernizate20
    4. Valorificarea superioară a subproduselor10
    5. Realizarea de produse tradiţionale10
    6. Amplasarea în zone cu potenţial productiv, conform anexei nr. 4:maximum 15
    Rural:  
    - potenţial ridicat15
    - potenţial mediu10
    - potenţial scăzut5
    Urban5
    7. Obiectivul proiectului:maximum 15
    - modernizări de capacitate15
    - investiţii noi10
    TOTAL:100
  7. BeneficiariBeneficiarii finali vor fi:● asociaţii şi grupuri de producători (cu personalitate juridică);● societăţi comerciale cu capital 100% privat;● în sectorul vinificaţie sunt sprijinite: asociaţiile, grupurile de producători şi societăţile comerciale private care proceseaza numai soiuri nobile de struguri.8. Legislaţia naţionala în vigoare● În anexa nr. 5 la prezenta fişa tehnica se prezintă lista actelor normative şi regulamentelor în vigoare cu incidenţa asupra diferitelor sectoare de producţie acoperite prin prezenta măsura şi stadiul armonizării legislaţiei cu normele Uniunii Europene.● Normele minime naţionale privind condiţiile de mediu (Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), igiena şi bunăstarea animalelor trebuie să fie în conformitate cu acquisul comunitar în perioada de preaderare.● În anexa nr. 6 la prezenta fişa tehnica se prezintă lista legislaţiei parţial sau integral armonizata cu legislaţia Uniunii Europene.9. Dispoziţii financiare● Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt considerate a fi investiţii generatoare de profit.● Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 50% din totalul cheltuielilor eligibile.● În cadrul acestei măsuri vor putea fi finanţate proiecte a căror valoare totală eligibilă este cuprinsă între 30.0002.000.000 euro, de cel mult două ori limita sumei eligibile.● Planul financiar şi sursele de finanţare totale sunt prezentate în cap. V "Alocarile financiare pentru măsurile SAPARD" din Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală (pag. 343.)     Bugetul indicativ pe submasuri
       
    Submăsura% din măsură
    Carne23
    Lapte şi produse lactate23
    Cereale10
    Seminţe oleaginoase3
    Vin9
    Fructe şi legume16
    Peşte şi produse piscicole6
    Zahăr4
    Plante textile6
    TOTAL:100
  Gradul de intervenţie pentru proiecte de interes privat:● pentru sectoarele lapte şi produse lactate, carne, legume, fructe şi cartofi, vinificaţie, peste şi plante textile:- 50% contribuţie privată;- 50% contribuţie publică din cheltuielile eligibile, din care:- 75% contribuţie Uniunea Europeană;- 25% buget naţional;● pentru sectoarele cereale, seminţe oleaginoase şi zahăr;- 70% contribuţie privată;- 30% contribuţie publică din cheltuielile eligibile, din care:- 75% contribuţie Uniunea Europeană;- 25% buget naţional.Activităţile eligibile ale proiectului se vor realiza după semnarea contractului, cu excepţia studiului de fezabilitate şi tehnic, în limita procentajului aprobat în cadrul măsurii.Plata sprijinului financiar se face pe bază de documente justificative care să probeze realizarea activităţilor şi eligibilitatea acestora. Luându-se în considerare opţiunile beneficiarilor, plata poate fi făcuta într-o singura transa la sfârşitul proiectului sau în maximum 5 transe.10. Acoperire geografică● În spaţiul rural al României (nivel conform Nomenclatorului unităţilor teritoriale statistice - NUTS 5)● În spaţiul urban pentru modernizarea capacităţilor existente● Măsura va fi implementata cu prioritate în zonele geografice care au potenţial productiv ridicat, conform anexei nr. 4 la prezenta fişa tehnica.11. Indicatori de realizare, de rezultat şi de impactIndicatori de realizareIndicatori generali:● Numărul total de proiecte estimate pe sectoare de activitate şi tipuri de investiţii: 1.900, din care:
           
    SectoareTotal nr. proiecteDin care
    Proiecte de procesare Proiecte de depozitare
    Lapte şi produse lactate450300150
    Carne şi produse din carne490300190
    Legume, fructe şi cartofi340200140
    Vinificaţie19010090
    Peşte şi produse piscicole1306070
    Cereale16010060
    Seminţe oleaginoase302010
    Zahăr503020
    Plante textile6060-
  Productiile realizate şi procesate, capacităţile de prelucrare şi depozitare existente, precum şi investiţiile prin Programul SAPARD în sectorul agroalimentar, îmbunătăţite prin măsura 1.1, sunt prezentate în anexele nr. 7 şi 8 la prezenta fişa tehnica.Indicatori de rezultatCreşterea competitivitatii:● gradul de utilizare a capacităţii liniilor de prelucrare şi marketing beneficiare > 80%;● reducerea costurilor de prelucrare şi marketing/unitatea de produs de baza cu 20% (numai pentru capacităţile existente);● procentul produselor comercializate provenite din cele obţinute pe liniile beneficiare de prelucrare şi marketing care au eticheta de calitate (număr de produse şi %) > 20%.Situaţia în sectorul de producţie agricol primar:● ponderea ofertei de materii prime pentru beneficiarii pentru liniile de prelucrare sau comercializare, care depinde de contracte multianuale > 30%.Îmbunătăţirea sănătăţii şi bunastarii:● ponderea investiţiilor beneficiare, referitoare la sănătate şi bunastare > 20%, din care:- menite sa imbunatateasca calitatea produselor pentru consumul uman, din punct de vedere al igienei şi sub aspect nutritiv > 30%;- menite sa imbunatateasca securitatea la locul de muncă > 20%;● tendinţa privind frecventa accidentelor la locul de muncă raportate, sa descreasca.Protecţia mediului:● ponderea tuturor investiţiilor beneficiare, cu scop de protecţie a mediului (emisii, utilizarea resurselor etc.), din cadrul liniilor de prelucrare şi marketing beneficiare, să depăşească 20%.Indicatori de impactCreşterea valorii adăugate:● valoarea adăugată a produselor obţinute pe liniile de prelucrare şi marketing beneficiare sa crească cu 10%.Crearea de locuri de muncă şi impact social:● Număr de locuri de muncă echivalente normei întregi (ENI), menţinute în condiţii mai bune, 13.300 - 70% şi create, 5.700 - 30% (minimum 10 ENI/proiect), preconizate: 19.000.Indicatorii de rezultat şi de impact vor face obiectul unor îmbunătăţiri ulterioare ca urmare a unor studii corespunzătoare.12. Promovarea programuluiBeneficiarii candidaţi vor fi informati despre existenta/condiţiile eligibilităţii prezentei măsuri prin:● anunţ public prin mass-media;● distribuţia de broşuri de informare;● seminarii;● intalniri cu potenţialii beneficiari.13. Documente justificativePotenţialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finanţare următoarele documente:● studiu de fezabilitate întocmit conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii;● copie de pe actul de proprietate a terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune sau alt document care să certifice dreptul de utilizare a terenului şi, după caz, actul de proprietate asupra celorlalte bunuri imobiliare, conform legislaţiei în vigoare;● certificatul de urbanism;● fişa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind condiţiile de protecţie a mediului necesare pentru obţinerea acordului unic, pe care s-a aplicat, după caz, ştampila tip A sau tip B, care poate conţine în anexa, după caz, acordul de mediu emis de autorităţile competente pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, definite în legislaţia naţionala elaborata în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene;● certificatul de înmatriculare de la Oficiul registrului comerţului şi codul fiscal (copie);● planul de afaceri (planul de afaceri este necesar în cazul proiectelor cu valoare totală eligibilă mai mare de 50.000 euro);● ultimele 3 bilanţuri anuale şi ultima raportare contabila semestriala. În cazul în care beneficiarul nu a avut activitate anterioară depunerii proiectului, va depune un act doveditor în acest sens eliberat de administraţia financiară;● avizul autorităţilor fiscale, care să ateste ca beneficiarul proiectului nu are obligaţii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bănci, altele decât pentru care este respectat graficul de rambursare;● declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte ca aplicantul nu beneficiază de finanţare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul sprijinului SAPARD;● cazier judiciar al responsabilului de proiect;● existenta contribuţiei financiare proprii a beneficiarului trebuie dovedită printr-un document emis de banca şi/sau alte instituţii financiare autorizate, care să ateste existenta cofinanţării şi modul de asigurare a acesteia;● beneficiarii finali (persoanele responsabile de proiect) trebuie să dovedească o pregătire profesională în domeniul procesarii şi marketingului produselor agricole şi piscicole, dovedită prin copie a diplomei de studii sau printr-un document din care să rezulte o experienţa profesională în domeniu de minimum 3 ani (copie de pe carnetul de muncă) sau declaraţie pe propria răspundere ca responsabilul de proiect ori un angajat va urma un curs de pregătire profesională înainte ca prima transa din ajutor să fie plătită.● avizul sanitar veterinar şi/sau sanitar eliberat de instituţiile abilitate, care să ateste ca întreprinderea este în conformitate cu legislaţia naţionala şi investiţia eligibilă să fie în concordanta cu legislaţia Uniunii Europene;● contract pentru efectuarea analizelor de laborator în situaţia în care nu exista laborator propriu;● scrisoare de intenţie sau precontracte pentru desfacerea unei părţi de 70% din volumul producţiei şi precontracte pentru achiziţionarea unei cantităţi de cel puţin 50% de materii prime de la producătorii primari sau din propria aprovizionare.Viabilitatea economică a proiectului este definitivă ca fiind utilizarea din plin a unităţii de procesare sau a unei părţi din aceasta prin raportarea de performanţe financiare eficiente şi abilitatea de a opera fără a recurge la sprijin public în activitatea sa operaţională. Beneficiarul trebuie să demonstreze ca îşi poate plati obligaţiile şi datoriile în mod regulat, fără sa supună nici unui risc desfăşurarea normală a activităţii sale economice, şi ca generează un venit net semnificativ (cel puţin 5% din profit).14. Condiţii de finanţareBeneficiarii trebuie să întocmească balanţe lunare detaliate pe conturile de investiţii în curs, bilanţul contabil la jumătatea anului şi bilanţul contabil la sfârşitul anului.Un beneficiar poate primi un ajutor de doua ori în perioada 2000-2006, în limita sumei maxime eligibile în cadrul măsurii.Beneficiarii pot solicita sprijin pentru un nou proiect după completa finalizare a proiectului anterior.Beneficiarul va colabora şi va prezenta orice informaţie solicitată de oficialii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Agenţiei SAPARD, Comisiei Uniunii Europene sau de alte structuri autorizate sa controleze şi sa auditeze implementarea proiectului.Sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele sprijinite nu sunt folosite conform scopului destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute ori închiriate într-o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului (data ultimei transe).În cazul în care costul unui serviciu sau al unui bun depăşeşte valoarea unitară totală de 10.000 euro, beneficiarul trebuie să prezinte oferte de la cel puţin 3 furnizori.15. Autoritatea de implementareAgenţia SAPARD reprezintă autoritatea de implementare în România.Serviciile tehnice delegate sunt serviciile centrale şi descentralizate ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Anexa 1
      -------
  la fişa tehnica
  ---------------
                                     STRUCTURA
                        CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE EXISTENTE
  ┌────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│SPECIFICAŢIE │U.M.de│ CAPACITĂŢI EXISTENTE ││ │mate- ├────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤│ │rie │ Foarte │ Mici │ Mijlocii │ Mari │ Foarte ││ │prima │ mici │ │ │ │ mari │├────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤│Lapte şi produse│L/zi │ │ │ │ │ ││lactate: │ │ │ │ │ │ ││Centre de │ │Max.500 │500-1000 │2000-5000 │5000-10000 │Peste ││colectare │ │ │ │ │ │10000 ││Unităţi de │ │Max2500 │2500-5000│20000-50000│50000-100000│Peste ││procesare │ │ │ │ │ │100000 │├────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤│Carne: │ │ │ │ │ │ ││Abatoare bovine │Cap/zi│5-10 │10-20 │50-100 │200-500 │Peste 5000││Abatoare porcine│Cap/zi│30-50 │50-100 │500-1000 │1000-2000 │Peste 2000││Abatoare păsări │Cap/h │ - │500 │1000 │2000-4000 │Peste 4000││Unităţi de │ │ │ │ │ │ ││preparate carne │t/zi │max. 1,0│1-5 │10-20 │50-100 │Peste 100 │├────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤│Legume, fructe │ │ │ │ │ │ ││şi cartofi: │ │ │ │ │ │ ││Depozite │ t │Max. 100│100-400 │1000-2000 │5000-6000 │Peste ││ │ │ │ │ │ │10000 ││Pasta tomate │ t/h │ - │max. 1 │ 1-2 │ 3-4 │Peste 5 ││Sucuri şi │ t/h │ - │max. 2 │ 2-4 │ 6-10 │Peste 10 ││nectaruri │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤│Peste şi produse│ t/zi │Max. 0.5│ 0.5-1 │ 1-3 │ 3-10 │Peste 10 ││piscicole │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤│Vin soiuri │Hl/ │ Max.100│ 100-1000│ 1000-10000│ 10000-20000│ 20000- ││nobile │camp │ │ │ │ │ 80000 │├────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤│Cereale: │ │ │ │ │ │ ││Depozite │ t │Max.500 │1000-2000│2000-5000 │10000-30000 │Peste ││ │ │ │ │ │ │50000 ││Mori │ t/zi │ 10-12 │ 20-50 │ 60-120 │ 120-240 │Peste 300 │├────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤│Seminţe │ │ │ │ │ │ ││oleaginoase │ t/zi │Max.10 │ 10-30 │ 60-200 │ 200-400 │Peste 400 │├────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤│Zahăr (rădăcini │ │ │ │ │ │ ││sfecla de zahăr)│ t/zi │ - │ 1000 │ 1000-2000 │ 2000-4000 │Peste 4000│├────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤│Plante textile │ t/h │ - │ - │ - │ 1,8-2,0 │ - │└────────────────┴──────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┘
   +  Anexa 2
      -------
  la fişa tehnica
  ---------------
                   CAPACITĂŢI EXISTENTE PROPUSE PENTRU ÎNCHIDERE
  SPECIFICAŢIE U.M. CAPACITĂŢI
  Existente Propuse pt. închidere, %
  Lapte şi produse lactate Mii hl. 22000 20
  Carne: abatoare - depozite frig preparate carne Mii t. 2634 274 675 15 10 10
  Legume, fructe şi cartofi: procesare depozitare Mii t. 506 560 15 10
  Peste şi produse piscicole: procesare depozitare Mii t. 38 18 30 10
  Vin soiuri nobile Mii hl. 3470 10
  Cereale Mii t. 9377 25
  Seminţe oleaginoase Mii t. 1500 10
  Zahăr (rădăcini sfecla/zi) Mii t. 69 10
      Notă: Se vor diminua în special capacităţile existente în sectorul de stat
   +  Anexa 3
      -------
  la fişa tehnica
  ---------------
                       NUMĂRUL DE ABATOARE EXISTENTE CONFORME
                             NORMELOR UNIUNII EUROPENE
  ┌───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐│ SPECIFICAŢIE │ NR UNITĂŢI │ NR. UNITĂŢI │ PROGRAM DE ││ │ EXISTENTE 1999 │ CONF. │ ÎNCHIDERE ││ │ │ STANDARDE UE │ │├───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│● Abatoare pt. │ │ │Unităţile sunt în ││carne roşie: │ │ │curs de evaluare ││- capacitate │ │ │urmând ca până în ││ industriala │ 16 │ 3 │anul 2001, cele ││- capacitate mica │ 29 │ - │care nu corespund │├───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤reglementărilor ││● Abatoare cu sala │ │ │naţionale şi U.E ││de transare │ │ │să fie închise ││- capacitate │ 132 │ - │conform ││ industriala │ 186 │ - │angajamentului MAA││- capacitate mica │ │ │- ANSV la │├───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤screeningul din ││● Abatoare păsări │ │ │noiembrie 1999 ││ cu transare: │ │ │ ││- capacitate │ │ │ ││ industriala │ 32 │ 3 │ ││- capacitate │ 4 │ - │ ││ mica │ │ │ │├───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ ││● Frigorifere cu │ │ │ ││ transare │ 2 │ 2 │ │└───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
   +  Anexa 4-------la fişa tehnica---------------ZONELE PRIORITAREpentru investiţiile propuse prin măsura "îmbunătăţiriiprelucrării şi comercializării produselor agricole"Cereale: a) cu potenţial ridicat: Timiş, Călăraşi, Constanta, Ialomiţa, Teleorman, Olt, Arad, Brăila, Dolj, Buzău, Iaşi, Mureş; b) cu potenţial mediu: Galaţi, Botoşani, Satu Mare, Bihor, Tulcea, Neamţ, Bacău, Giurgiu, Vrancea, Vaslui, Cluj, Argeş, Prahova, Alba, Valcea; c) cu potenţial scăzut: Mehedinţi, Caras-Severin, Suceava, Dâmboviţa, Hunedoara, Bistriţa, Sălaj, Gorj, Sibiu, Braşov, Ilfov, Maramureş, Covasna, Harghita, municipiul Bucureşti.Seminţe oleaginoase:Floarea-soarelui a) cu potenţial ridicat: Constanta, Ialomiţa, Brăila, Călăraşi, Buzău, Tulcea, Teleorman, Timiş, Galaţi; b) cu potenţial mediu: Satu Mare, Vaslui, Olt, Dolj, Botoşani, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Vrancea, Arad, Prahova, Ilfov; c) cu potenţial scăzut: Argeş, Neamţ, Mehedinţi, Sălaj, Cluj, Bacău, Dâmboviţa, Caras-Severin, Suceava, Maramureş, Mureş, Alba, Bistriţa-Năsăud.Soia: a) cu potenţial ridicat: Brăila, Călăraşi, Galaţi, Timiş, Arad, Tulcea, Iaşi, Ialomiţa; b) cu potenţial mediu: Dolj, Botoşani, Teleorman, Constanta, Neamţ; c) cu potenţial scăzut: Giurgiu, Vaslui, Bihor, Olt, Buzău, Satu Mare.Lapte şi produse lactate:Bovine a) cu potenţial ridicat: Suceava, Cluj, Iaşi, Maramureş, Argeş, Botoşani, Bihor, Neamţ, Bacău; b) cu potenţial mediu: Dâmboviţa, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Harghita, Teleorman, Alba, Buzău, Dolj, Hunedoara, Satu Mare, Prahova, Giurgiu, Braşov, Olt; c) cu potenţial scăzut: Timiş, Gorj, Vrancea, Caras-Severin, Sălaj, Arad, Valcea, Brăila, Ialomiţa, Galaţi, Vaslui, Sibiu, Constanta, Covasna, Mehedinţi, Călăraşi, Ilfov.Ovine: a) cu potenţial ridicat: Mureş, Botoşani, Iaşi, Teleorman, Tulcea, Bistriţa-Năsăud, Caras-Severin, Dolj, Cluj, Timiş; b) cu potenţial mediu: Constanta, Suceava, Sibiu, Braşov, Bacău, Buzău, Alba, Mehedinţi, Olt, Harghita, Maramureş, Neamţ, Vaslui, Galaţi, Arad, Vrancea, Argeş; c) cu potenţial scăzut: Brăila, Covasna, Călăraşi, Gorj, Prahova, Hunedoara, Giurgiu, Sălaj, Bihor, Ialomiţa, Valcea, Satu Mare.Carne:Bovine a) cu potenţial ridicat: Suceava, Iaşi, Argeş, Bacău, Maramureş, Bihor, Botoşani, Neamţ, Cluj, Buzău, Alba, Dâmboviţa, Gorj, Bistriţa-Năsăud, Valcea, Mureş; b) cu potenţial mediu: Hunedoara, Braşov, Satu Mare, Prahova, Harghita, Arad, Timiş, Dolj, Vaslui, Teleorman, Caras-Severin, Vrancea, Brăila, Sălaj, Olt, Galaţi; c) cu potenţial scăzut: Giurgiu, Ialomiţa, Sibiu, Covasna, Mehedinţi, Constanta, Tulcea, Călăraşi.Porcine: a) cu potenţial ridicat: Timiş, Cluj, Arad, Bihor, Mureş, Bacău, Satu Mare, Teleorman, Brăila, Călăraşi, Valcea, Ilfov, Dolj, Gorj; b) cu potenţial mediu: Argeş, Neamţ, Olt, Iaşi, Suceava, Ialomiţa, Constanta, Buzău, Maramureş, Braşov, Giurgiu; c) cu potenţial scăzut: Alba, Tulcea, Dâmboviţa, Prahova, Botoşani, Covasna, Sibiu, Sălaj, Vaslui, Bistriţa-Năsăud, Galaţi, Mehedinţi, Hunedoara, Harghita, Vrancea, Caras-Severin.Ovine: a) cu potenţial ridicat: Tulcea, Iaşi, Timiş, Botoşani, Sibiu, Mureş, Cluj, Dolj, Constanta, Caras-Severin, Bistriţa-Năsăud, Buzău; b) cu potenţial mediu: Alba, Arad, Braşov, Brăila, Suceava, Vaslui, Neamţ, Galaţi, Bacău, Teleorman, Olt, Maramureş, Călăraşi, Vrancea, Mehedinţi, Argeş; c) cu potenţial scăzut: Hunedoara, Harghita, Ialomiţa, Covasna, Prahova, Gorj, Bihor, Valcea, Sălaj, Giurgiu, Satu Mare, Dâmboviţa, Ilfov.Păsări (inclusiv oua): a) cu potenţial ridicat: Bacău, Teleorman, Dolj, Dâmboviţa, Gorj, Olt, Buzău, Galaţi, Constanta, Călăraşi, Botoşani, Alba, Iaşi, Bihor; b) cu potenţial mediu: Prahova, Giurgiu, Timiş, Braşov, Valcea, Ialomiţa, Arad, Sibiu, Suceava, Argeş, Hunedoara, Vrancea, Brăila, Ilfov, Mureş; c) cu potenţial scăzut: Cluj, Tulcea, Caras-Severin, Vaslui, Neamţ, Maramureş, Mehedinţi, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Harghita, municipiul Bucureşti, Covasna.Legume: a) cu potenţial ridicat: Galaţi, Timiş, Olt, Iaşi, Arad, Mureş, Cluj, Dolj, Suceava, Bacău, Dâmboviţa; b) cu potenţial mediu: Ilfov, Botoşani, Vrancea, Valcea, Teleorman, Giurgiu, Satu Mare, Neamţ, Gorj, Bihor, Constanta, Buzău, Alba, Ialomiţa, Argeş; c) cu potenţial scăzut: Prahova, Hunedoara, Sălaj, Caras-Severin, Sibiu, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Mehedinţi, Vaslui, Tulcea, Călăraşi, Maramureş, Covasna, Harghita, Braşov, municipiul Bucureşti.Cartofi: a) cu potenţial ridicat: Suceava, Covasna, Maramureş, Braşov, Harghita, Bistriţa-Năsăud, Neamţ, Cluj, Mureş, Iaşi, Hunedoara; b) cu potenţial mediu: Botoşani, Bihor, Timiş, Dâmboviţa, Bacău, Alba, Caras-Severin, Sălaj, Sibiu, Satu Mare; c) cu potenţial scăzut: Arad, Argeş, Valcea, Prahova, Constanta, Gorj, Dolj, Teleorman, Galaţi, Vrancea, Olt, Buzău, Tulcea, Vaslui, Mehedinţi, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Brăila, Ialomiţa.Fructe: a) cu potenţial ridicat: Argeş, Dâmboviţa, Valcea, Cluj, Maramureş, Iaşi, Caras-Severin, Sălaj; b) cu potenţial mediu: Bistriţa-Năsăud, Bacău, Mureş, Bihor, Hunedoara, Satu Mare, Neamţ, Prahova, Vrancea, Gorj, Suceava, Arad, Buzău, Olt, Timiş; c) cu potenţial scăzut: Vaslui, Galaţi, Botoşani, Alba, Mehedinţi, Sibiu, Dolj, Constanta, Giurgiu, Teleorman, Harghita, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Călăraşi, Covasna, municipiul Bucureşti.Vin: a) cu potenţial ridicat: Vrancea, Galaţi, Constanta, Buzău, Vaslui, Prahova, Iaşi, Tulcea, Dolj, Alba, Mehedinţi; b) cu potenţial mediu: Valcea, Bacău, Olt, Arad, Timiş, Bihor, Mureş, Argeş, Brăila, Sălaj; c) cu potenţial scăzut: Caras-Severin, Satu Mare, Neamţ, Cluj, Teleorman, Ialomiţa, Giurgiu, Botoşani, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Gorj, Hunedoara.Peste şi produse piscicole: a) cu potenţial ridicat: Tulcea, Iaşi, Botoşani, Bihor, Constanta, Dâmboviţa, Călăraşi, Ialomiţa; b) cu potenţial mediu: Ilfov, Dolj, Giurgiu, Galaţi, Suceava, Mehedinţi, Arad, Prahova, Brăila, Mureş, Bacău, Neamţ, Vaslui, Alba, Timiş, Caras-Severin, Cluj, Buzău, Bistriţa-Năsăud, Valcea, Teleorman, Braşov; c) cu potenţial scăzut: Argeş, Sibiu, Satu Mare, Hunedoara, Gorj, Maramureş, Sălaj, Vrancea.Zahăr: a) cu potenţial ridicat: Suceava, Botoşani, Satu Mare, Neamţ, Iaşi, Mureş, Cluj, Galaţi, Covasna; b) cu potenţial mediu: Bihor, Braşov, Vaslui, Arad, Bacău, Alba; c) cu potenţial scăzut: Vrancea, Timiş, Harghita, Brăila, Sibiu, Sălaj, Buzău, Hunedoara, Prahova.În şi cânepa:În pentru fibra: a) cu potenţial ridicat: Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Brăila, Caras-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanta, Covasna, Galaţi, Harghita, Ialomiţa, Maramureş, Mureş, Neamţ, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Timiş; b) cu potenţial mediu: Alba, Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Valcea; c) cu potenţial scăzut: Bacău, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Vrancea.Cânepa pentru fibra: a) cu potenţial ridicat: Arad, Bihor, Botoşani, Caras-Severin, Iaşi, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Timiş, Vaslui, Vrancea; b) cu potenţial mediu: Argeş, Bacău, Brăila, Buzău, Dolj, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman; c) cu potenţial scăzut: Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Maramureş, Sibiu, Valcea.  +  Anexa 5-------la fişa tehnica---------------LEGISLAŢIA NAŢIONALAOrdonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată prin Legea nr. 123/1995, cu modificările ulterioare;Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;Ordinul ministrului sănătăţii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente, cu modificările şi completările ulterioare;Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările ulterioare;Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala, aprobată şi modificată prin Legea nr. 355/2002;Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Legea sanitar veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 1.247/2002 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare;Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 261/2003 pentru aprobarea Normelor sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinara a unităţilor şi de aprobare a activităţii de export, precum şi definirea unităţilor supuse controlului sanitar veterinar;Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 234/2001 pentru aprobarea Normelor sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala, cu modificările şi completările ulterioare;Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse şi subproduse de origine animala, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 357/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor;Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura;Hotărârea Guvernului nr. 46/1991 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea întreprinderilor pentru legume şi fructe, cu modificările ulterioare;Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.956/1995 privind introducerea şi aplicarea Sistemului HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) în activitatea de supraveghere a condiţiilor de igiena din sectorul alimentar;Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, cu modificările ulterioare;Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;● Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002;Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;● Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii;● Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.014/874/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări;Ordinul ministrului finanţelor nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 53/1997 privind autorizarea laboratoarelor sanitar veterinare;Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 125/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sanitar-veterinare de stat;Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător, cu modificările ulterioare;Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 278/1996 pentru aprobarea Regulamentului de atestare pentru elaborarea studiilor de impact asupra mediului şi a sarcinilor şi componentei comisiei de atestare;Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002;Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 189/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii de melc şi a pulpelor de broasca;Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 9/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de tratare a laptelui şi produselor lactate destinate consumului uman provenite din ţările sau regiuni unde exista riscul de apariţie a febrei aftoase;Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 10/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea unor metode de analiza şi testare a laptelui materie prima şi a celui tratat termic.Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 11/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind calitatea apei potabile destinate utilizării în unităţile de industrie alimentara şi în fermele de creştere a animalelor.Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 12/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, tratat termic şi a produselor lactate.Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 53/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile pentru producerea şi comercializarea cărnii de pasare;Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2000 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului şi abatorizării;Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 425/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificarii sau uciderii;Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 278/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la autocontroalele sanitare pentru produsele din pescuit;Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 190/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la inspecţia vizuala pentru detectarea parazitilor în produsele de pescuit;Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 277/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la criteriile microbiologice aplicabile la producţia de crustacee şi moluste fierte;Legea nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare;Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare;Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind modul de viaţa al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002 pentru aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionarii obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţa a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima data şi destinate utilizării ori consumului uman;Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.  +  Anexa 6-------la fişa tehnica---------------LEGISLAŢIE NAŢIONALAparţial sau integral armonizataÎn domeniul sanitar-veterinarLegislaţie armonizataOrdinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 133/2000 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la certificarea animalelor şi produselor de origine animala destinate exportului (armonizare cu Directiva 96/93/EEC);Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 113/2000 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România (armonizare cu directivele 92/102 şi 91/496/EEC).Legislaţie în curs de finalizare:● Norma sanitară veterinara privind producerea şi comercializarea cărnii proaspete (armonizare cu Directiva 64/4330/EEC).● Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii şi produselor din carne (armonizare cu Directiva 77/99/EEC).Aceste norme sunt elaborate pe baza recomandărilor experţilor comunitari, conform legislaţiei comunitare în vigoare.În domeniul protecţiei mediuluiLegislaţie parţial armonizataLegea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată în anul 2000, cu modificările ulterioare.Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător, cu modificările ulterioare;Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 278/1996 privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru elaborarea studiilor de impact asupra mediului şi a sarcinilor şi componentei comisiei de atestare;  +  Anexa 7
      -------
  la fişa tehnica
  ---------------
                   PRODUCŢII REALIZATE SI PROCESATE IN ANUL 1998
  PRODUSE AGRICOLE U.M PRODUCŢII REALIZATE 1998 MATERII PRIME PROCESATE 1998 MATERII PRIME PROCESATE %
  LAPTE Mii hl. 54.360 9.000 16,5
  CARNE (viu) Mii t. 1.594 526 33,0
  LEGUME-FRUCTE Mii t. 3.926 54 1,3
  CARTOFI Mii t. 3.319 - -
  PESTE SI PRODUSE PISCICOLE Mii t. 39 23 59,0
  STRUGURI Soiuri nobile Mii t. 425 425 100
  CEREALE (grâu+porumb) Mii t. 15.010 3.668 24,4
  SEMINŢE OLEAGINOASE Mii t. 1.180 726 61,5
  SFECLA ZAHĂR Mii t. 1.831 1.831 100
  PLANTE TEXTILE Mii t. 11,8 11,8 100
      *) Nota. Surse folosite: date operative Ministerul Agriculturii,
         Alimentaţiei şi Pădurilor.
   +  Anexa 8
      -------
  la fişa tehnica
  ---------------
                    INVESTIŢII PRIN PROGRAMUL SAPARD IN SECTORUL
                    AGROALIMENTAR, ÎMBUNĂTĂŢITE PRIN MĂSURA 1.1
  ┌─────────────┬──────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────┐│SPECIFICAŢIE │ U.M. │ CAPACITĂŢI │ CAPACITĂŢI ÎMBUNĂTĂŢITE PRIN PROGRAM ││ │ │ EXISTENTE PT │ SAPARD PT │├─────────────┼──────┼─────────┬────────┼───────────────────┬──────────────────┤│ │ │PROCESARE│ DEPOZI-│ MODERNIZARE │ CAPACITĂŢI NOI ││ │ │ │ TARE │ │ │├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┬────────┼──────────┬───────┤│ │ │ │ │PROCESARE │DEPOZITA│PROCESARE │DEPOZI-││ │ │ │ │ │RE │ │TARE │├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────┬────┼────┬───┼─────┬────┼────┬──┤│ │ │ │ │CANT.│ % │CANT│ % │CANT.│ % │CANT│ %│├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──┤│LAPTE SI │Mii hl│ 22.000│ -│6.600│ 30│ -│ -│ 4400│ 20│ - │- ││PRODUSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LACTATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(exclusiv unt│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi lapte praf│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││smantanit) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──┤│CARNE: │Mii to│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││-abatoare │ │ 2.634│ -│ 658│ 25│ -│ -│ 395│ 15│ -│ -││(bovine, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││porcine,ovine│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││păsări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- depozite │ │ -│ 274│ -│ -│ 55│ 20│ -│ -│ 27│10││frig │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- preparate │ │ 675│ -│ 170│ 25│ -│ -│ 67│ 10│ -│ -││carne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──┤│LEGUME+FRUCTE│Mii to│ 306│ 345│ 60│ 20│ 85│ 25│ 45│ 15│ 35│10│├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──┤│CARTOFI │Mii to│ 200│ 215│ 20│ 10 │ 54│ 25│ 50│ 25│ 22│10│├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──┤│PESTE │Mii to│ 38│ 18│ 19│ 50│ 6│ 33│ 11│ 30│ 2│10│├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──┤│VIN (soiuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nobile) │Mii hl│ 3.470│ -│ 870│ 25│ -│ -│ 350│ 10│ -│ -│├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──┤│CEREALE │Mii to│ 9.377│ 12.950│ 938│ 10│1300│ 10│ -│ -│ -│ -│├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──┤│SEMINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││OLEAGINOASE │Mii to│ 1.500│ -│ 425│ 25│ -│ -│ 75│ 5│ -│ -│├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──┤│ZAHĂR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(rădăcini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sfecla/zi) │Mii to│ 69│ -│ 10│ 15│ -│ -│ -│ -│ -│ -│├─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──┤│PLANTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TEXTILE*) │Mii to│ 45,4│ -│ 8│17,6│ - │ -│ 30│66,1│ -│ -│└─────────────┴──────┴─────────┴────────┴─────┴────┴────┴───┴─────┴────┴────┴──┘    NOTĂ: Prin modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor existente se          produce şi o reducere de capacităţi datorată adaptării acestora la          sursele de materii prime şi la condiţiile de piaţa. Apreciem o          reducere a capacităţilor existente în proporţie de 20-25%.          Capacităţile noi propuse vor acoperi parţial aceasta reducere.    SURSA: Strategia de dezvoltare a industriei alimentare pe termen scurt şi           mediu (1999-2000 şi 2001-2005)    *) <       în România>> (septembrie 2002).
   +  Anexa IIFIŞA TEHNICApentru măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţireainfrastructurii rurale"1. MotivatieInfrastructura rurală este foarte redusă şi prezintă disparitati foarte mari. În majoritatea spaţiului rural se remarca următoarele:● drumuri locale nemodernizate sau lipsa drumurilor locale, stare de lucruri ce are un impact negativ asupra accesului direct la reţeaua rutieră sau la cea de cale ferată, precum şi cele care imbunatatesc circulaţia în zonele rurale şi/sau deservesc accesul la exploataţiile agricole;● reţeaua de alimentare cu apa în sistem centralizat este insuficienta;● reţelele de canalizare şi staţiile de tratare a apelor reziduale sunt inexistente;● în majoritatea comunelor lipseşte canalizarea, iar staţii de epurare nu exista, apele uzate fiind de regula deversate în apele curgătoare care traversează satele sau sunt imprastiate pe camp.Programul SAPARD, prin măsura de infrastructura rurală, este complementar Programului pentru normalizarea vieţii la sate care este implementat de Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice şi prin Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările ulterioare.Prin programul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 au fost finanţate proiectele de îmbunătăţire a infrastructurii rurale în perioada 1997-2000, în majoritate cu fonduri de la bugetul de stat, reprezentând sprijinul acordat de către statul român pentru dotarea satelor şi comunelor cu lucrări de infrastructura rutieră şi edilitară. Programul a cuprins proiecte de interes major pentru activităţile locale în limita a 30% din lucrările inventariate ca fiind necesare.Programul finanţat prin Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 a fost creat în scopul sprijinirii şi urgentarii realizării programului aplicat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997. Acesta prevede garantarea de către Guvernul României a unui credit extern de 340 milioane de dolari S.U.A., din care 280 milioane de dolari S.U.A. sunt destinate realizării subprogramului de alimentare cu apa a satelor.De asemenea, Programul SAPARD este în strânsă complementaritate la nivel naţional cu programele PHARE şi Programul ISPA, care vizează proiecte de alimentare cu apa, canalizare, epurare şi gropi ecologice, exclusiv pentru mediul urban (oraşe cu o populaţie mai mare de 300.000 de locuitori). Programul se desfăşoară pe o perioadă de 7 ani, între 2000-2006.Un alt program ce va veni în sprijinul dezvoltării infrastructurii rurale este cel al Băncii Mondiale, începând cu anul 2001. Acest program prevede sprijin financiar pentru proiectele de alimentare cu apa a localităţilor din mediul rural.Prin Programul SAPARD se vor finanta atât modernizări, cat şi construcţii de drumuri de interes local, conform Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde:- drumurile rurale care asigura legătura dintre:- reşedinţa de comuna şi satele componente;- oraşe şi satele care le aparţin (de la sat la oraş);- drumuri de legătura care asigura accesul satelor la drumurile judeţene/naţionale şi reţeaua de cai ferate:- între sate (de la sat la sat);- drumurile dintre proprietăţi sunt drumuri cu caracter public prevăzute în Planul general de urbanism şi sunt drumuri definitive. Drumurile pentru exploataţie agricolă sunt drumuri pe perioada campaniei agricole şi nu pot fi finanţate prin Programul SAPARD;- străzi - drumuri publice în interiorul localităţilor, indiferent de denumire (strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, fundatura, ulita etc.).Toate aceste programe vor fi în strânsă complementaritate, urmărindu-se ca prin derularea lor să se realizeze la nivel naţional o dezvoltare integrată.2. ObiectiveObiective generale:● îmbunătăţirea situaţiei existente a infrastructurii din cadrul spaţiului rural, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de viaţa, cat şi a standardelor de muncă şi menţinerea populaţiei în spaţiul rural.Obiective specifice:● ameliorarea accesului la reţeaua de drumuri comunale, judeţene, naţionale, cai ferate, precum şi la exploataţiile agricole, obiective turistice de importanţă naţionala sau alte obiective economice;● sprijinirea activităţilor economice, comerciale şi turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale;● ameliorarea în conformitate cu standardele în vigoare a condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor productive desfăşurate;● ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.Obiective operaţionale:● construirea şi modernizarea drumurilor de interes local şi a podurilor;● construirea şi modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apa potabilă;● construirea sistemelor de canalizare a apei şi investiţii referitoare la staţiile de epurare a apei.3. Corelarea cu alte măsuriAceasta măsura permite dezvoltarea unor măsuri şi acţiuni integrate şi durabile, care creează premise reale pentru realizarea celorlalte direcţii ale Programului SAPARD (diversificarea activităţilor economice, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, investiţii în exploataţiile agricole), deoarece de cele mai multe ori existenta unei infrastructuri minimale este o preconditie a reusitei proiectelor prevăzute în cadrul celorlalte măsuri.4. Câmpul de acţiune al măsuriiPentru a se atinge obiectivele propuse vor fi susţinute următoarele submasuri ce vor putea dezvolta în cadrul lor anumite tipuri de proiecte:Drumuri în zonele ruraleÎn cadrul acestei submasuri se vor dezvolta următoarele tipuri de proiecte:● construirea de drumuri de interes local noi şi modernizarea drumurilor de interes local existente, cu prioritate pentru cele care facilitează accesul la drumurile judeţene şi naţionale şi la reţeaua de cai ferate, inclusiv alte lucrări necesare care fac parte integrantă din drum în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările ulterioare.La aceste tipuri de proiecte se adauga construirea de reţele exterioare pentru conectarea la utilităţi a investiţiei (energie electrica, telecomunicaţii).Alimentarea cu apa în sistem centralizat în zonele ruraleÎn cadrul acestei submasuri se vor dezvolta următoarele tipuri de proiecte:● construirea unor lucrări noi de alimentare cu apa şi extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente, cum ar fi: captare, aductiune, staţie de tratare, rezervor de inmagazinare, staţii de pompare, reţea de distribuţie.La aceste tipuri de proiecte se adauga construirea de reţele exterioare pentru conectarea la utilităţi a investiţiei (energie electrica, drum de acces, telecomunicaţii, apa, canal).Canalizări în sistem centralizat în zonele ruraleÎn cadrul acestei submasuri se vor dezvolta următoarele tipuri de proiecte:● construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente, cum ar fi: reţea de canale colectoare pentru apele uzate menajere, staţia de epurare, staţia de pompare şi a canalelor de evacuare a apelor epurate (tratate în staţii de epurare).La aceste tipuri de proiecte se adauga construirea de reţele exterioare pentru conectarea la utilităţi a investiţiei (energie electrica, drum de acces, telecomunicaţii, apa, canal).5. Criterii de eligibilitateGenerale● Trebuie să se demonstreze utilitatea tehnica şi funcţională a proiectelor prin memoriu justificativ şi studiu de fezabilitate.● La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale conforme cu legislaţia Uniunii Europene; aceste materiale trebuie să fie în concordanta cu prevederile referitoare la obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.● Proiectul trebuie să se încadreze în priorităţile propuse prin PUG - Planul de urbanism general şi planurile de amenajare a teritoriului.● Regimul juridic al terenului pe care se executa lucrarea trebuie să fie inclus în proprietate publică.● Beneficiarul proiectului se angajează sa elaboreze studiul tehnic în cel mult 6 luni de la aprobarea proiectului.● Hotărârea consiliului comunei beneficiare privind necesitatea investiţiei● Hotărârea consiliului local de a suporta cheltuielile de întreţinere.SpecificePentru submasura drumuri în zonele rurale● Proiectele realizate în cadrul acestei submasuri nu trebuie să permită construirea drumurilor de pământ.● Proiectele trebuie să-şi demonstreze compatibilitatea cu reglementările naţionale privind mediul, precum şi cu legislaţia europeană în domeniul mediului, prin prezentarea acordului de mediu, precum şi a studiului de impact pentru investiţia propusă, folosindu-se standarde şi proceduri conforme cu cele din legislaţia Uniunii Europene cu privire la evaluarea de impact asupra mediului (EIM), Directiva 85/337/CE, amendata şi completată de Directiva 97/11/CE.● Proiectele propuse trebuie să respecte prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările ulterioare, şi Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea drumurilor publice, elaborate şi aprobate prin ordinul ministrului transporturilor.● Proiectele trebuie să includă amenajarea prin imbracaminti adecvate a intrărilor drumurilor de exploatare din pământ.● Proiectele trebuie să propună drumuri publice cu un profil transversal şi o structura a sistemului rutier, corespunzător categoriei functionale şi clasei tehnice respective.● Proiectele care propun drumuri pietruite trebuie să prevadă ca, după aplicarea stratului de piatra, operaţiunile de impermeabilizare să fie realizate în conformitate cu legislaţia naţionala.● Proiectele trebuie să prevadă ca realizarea colectării apelor provenite din precipitatii se va face prin rigole, santuri şi podeţe de descărcare.Pentru submasura alimentare cu apa în sistem centralizat în zonele rurale● Prezentarea studiilor hidrologice sau hidrogeologice care să confirme existenta sursei de apa în cantitatea suficienta pentru investiţii noi şi extindere, iar pentru modernizări existenta sursei de apa se justifica numai prin memoriu justificativ.● Proiectele trebuie să-şi demonstreze compatibilitatea cu reglementările naţionale privind mediul, precum şi cu legislaţia europeană în domeniul mediului, prin prezentarea acordului de mediu, precum şi a studiului de impact pentru investiţia propusă, folosindu-se standarde şi proceduri conforme cu legislaţia Uniunii Europene cu privire la evaluarea de impact asupra mediului (EIM), Directiva 85/337/CE, amendata şi completată de Directiva 97/11/CE.● Inmagazinarea apei potabile se va face numai în rezervoare închise.● Pomparea în reţeaua publică a apei din fantanile existente în vatra satului nu trebuie să fie permisă fără ca apa să fie trecută prin staţia de tratare.● Trebuie să se folosească numai aductiuni închise.● Pentru toate tipurile de captare (subterana, izvoare, de suprafaţa) trebuie să fie instituite în mod obligatoriu zonele de protecţie sanitară în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 101/1997.● Populaţia deservită trebuie să fie de minimum 500 de locuitori.Pentru submasura canalizare în sistem centralizat în zonele rurale● Sunt permise numai proiectele care rezolva evacuarea substanţelor reţinute în reţeaua de canalizare şi/sau evacuarea namolului rezultat din staţiile de tratare a apei.● Proiectele trebuie să-şi demonstreze compatibilitatea cu reglementările naţionale privind mediul, precum şi cu legislaţia europeană în domeniul mediului, prin prezentarea acordului de mediu, precum şi a studiului de impact pentru investiţia propusă, folosindu-se standarde şi proceduri conforme cu legislaţia Uniunii Europene cu privire la evaluarea de impact asupra mediului (EIM), Directiva 85/337/CE, amendata şi completată de Directiva 97/11/CE.● Populaţia deservită: minimum 500 de locuitori.Investiţiile eligibile sunt:● toate investiţiile prevăzute la paragraful 4 "Câmpul de acţiune al măsurii";● achiziţii de mijloace informatice şi software pentru monitorizarea proceselor de exploatare şi controlul calităţii acestora;● acea parte de costuri cum ar fi plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţii de patente şi licenţe, costuri ce privesc pregătirea şi implementarea unui proiect, direct legate de măsura, care nu depăşesc 12% din costul total eligibil al proiectului.Instalaţiile şi echipamentele trebuie să fie noi şi trebuie să fie originare din Comunitatea Europeană sau din ţările candidate [conform pct. 8 (14) din secţiunea F din anexa la Acordul multianual de finanţare, cu modificările ulterioare] şi în conformitate cu normele Uniunii Europene, inclusiv normele referitoare la tratarea, reciclarea şi eliminarea produselor reziduale şi deşeurilor toxice.Investiţiile eligibile sunt specificate mai sus, precum şi în ordinul pentru implementarea măsurii.Cheltuielile vor fi considerate eligibile pentru sprijin dacă întrunesc cerinţele stipulate în art. 4 din secţiunea B din anexa la Acordul multianual de finanţare, cu modificările ulterioare.Numai cheltuielile plătite de Agenţie de la data deciziei Comisiei de a conferi dreptul de management financiar Agenţiei pentru această măsură sau de la data (datele) specificată(e) vor fi eligibile pentru sprijinul comunitar.Pentru ca proiectul să fie eligibil pentru sprijinul comunitar, toate serviciile, maşinile şi achiziţiile trebuie să fie originare din Uniunea Europeană sau din ţările menţionate la art. 14 pct. 2.7 secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare, cu modificările ulterioare; în aceste condiţii beneficiarul final trebuie să fie capabil sa confirme provenienţă inputurilor prin contracte de lucrări sau servicii, utilizând orice mijloace de evidenta admisibile.Nu sunt eligibile:Ansamblul cheltuielilor menţionate la art. 4 "Eligibilitatea cheltuielilor" paragraful 2 din secţiunea B "Managementul, monitorizarea şi evaluarea Programului" din anexa la Acordul multianual de finanţare, cu modificările ulterioare, la care se adauga:● achiziţionarea de mijloace de transport.6. Criterii de selecţieProiectele vor fi selecţionate în funcţie de următoarele criterii:     Generale
       
    Criterii de evaluare a proiectuluiPunctaj
    ▪ Proiecte amplasate în zone defavorizate (anexa 3)10
    ▪ Proiecte având o valoare totală mai mare de 250.000 euro10
    ▪ Proiectele sunt amplasate:Maximum 15
    - în zonele prioritare în care se aplică una dintre măsurile 1.1; 3.1, 3.4 şi 3.510
    - în zonele prioritare în care se aplică una dintre măsurile 1.1; 3.1, 3.4 şi 3.5 şi care deservesc în zona rurală obiective culturale şi turistice conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, amplasate de-a lungul traseului15
    ▪ Existenţa unei donaţii financiare private pentru acoperirea parţială a cheltuielilor neeligibile:Maximum 10
    - 5%-10% din valoarea eligibilă a proiectului5
    - mai mult de 10% din valoarea eligibilă a proiectului10
    ▪ Numărul de localităţi care beneficiază de proiect:Maximum 15
    - 2 localităţi5
    - 3 localităţi10
    - 4 sau mai multe15
    ▪ Proiecte care au proiectul tehnic întocmit şi pot începe imediat după semnarea contractului10
    TOTAL (maxim)70
  SpecificePentru submasura drumuri în zonele rurale
       
    Criterii de evaluare a proiectuluiPunctaj
    ▪ Proiecte care asigură legătura cu drumurile judeţene, cu cele naţionale şi cu reţeaua de căi ferate sau cu cele executate în cadrul altor proiecte ca ISPA, Banca Mondială etc.10
    ▪ Proiectele pentru drumurile existente care sunt în proporţie de minimum 80% din pământ şi proiectele pentru drumuri pe noi amplasamente15
    ▪ Drumurile care facilitează accesul sau deservesc obiective turistice naţionale conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a - zone protejate, amplasate de-a lungul traseului5
    TOTAL SUBMĂSURĂ:30
  Pentru submasura alimentare cu apa în sistem centralizat în zone rurale
       
    Criterii de evaluare a proiectuluiPunctaj
    ▪ Proiecte în zone în care sursele de apă tradiţionale (fântâni, puţuri) sunt:Maximum 15
    - Insuficiente sau suficiente şi poluate10
    - Poluate şi insuficiente15
    ▪ Proiecte care deservesc o populaţie mai mare de 2.500 locuitori15
    TOTAL SUBMĂSURĂ:30
  Pentru submasura canalizare în zonele rurale
       
    Criterii de evaluare a proiectuluiPunctaj
    ▪ Proiecte care cuprind reţea de canalizare:Maximum 15
    - Mixtă (pluvială şi menajeră)10
    - Reţele separate (pluviale şi menajere)15
    ▪ Proiecte care deservesc o populaţie mai mare de 2.500 locuitori15
    TOTAL SUBMĂSURĂ:30
  7. Beneficiari:- consiliile locale comunale;- asociaţii cu statut juridic între consiliile locale comunale. Beneficiarii publici se vor angaja sa realizeze lucrările în conformitate cu Acordul multianual de finanţare.8. Legislaţia naţionala în vigoareLista actelor normative în vigoare, referitoare la măsura şi submasurile în cauza, este prezentată în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta fişa tehnica.9. Dispoziţii financiareProiectele publice sunt proiecte de infrastructura care nu generează venituri substanţiale, în consecinţa aportul dat fiind de 100% din costul eligibil total. Proiectele de infrastructura care nu sunt de natura sa genereze venituri substanţiale sunt acele proiecte la care valoarea neta curenta a fluxului venituri viitoare, mai puţin costurile de exploatare, au ca rezultat o valoare mai mica decât 25% din costul total al investiţiei respective. Costurile de exploatare sunt costuri survenite pentru funcţionarea investiţiei, inclusiv costurile de întreţinere, dar excluzând amortizarea sau costurile de capital. Pentru aceste proiecte contribuţia publică este de 100% din costul total eligibil.În cadrul acestei măsuri vor putea fi finanţate proiecte a căror valoare totală eligibilă este cuprinsă între 100.000 euro şi 1.000.000 euro.Un beneficiar poate primi ajutor pentru diferite proiecte, pe perioada derulării Programului SAPARD, de maximum doua ori în limita sumei maxime eligibile a măsurii.Planul financiar şi sursele de finanţare totale alocate acestei măsuri sunt prezentate în cap. VI "Alocarile financiare pentru măsurile SAPARD" (pag. 357):     Bugetul indicativ pe submasuri
       
    Submăsura% din măsură
    Drumuri în zonele rurale50
    Alimentare cu apă35
    Canalizare în zonele rurale15
    TOTAL:100
  Acest ajutor este compus în general din sume publice, după cum urmează:- minimum 25% contribuţie naţionala (bugetul naţional sau local);- până la 75% contribuţie comunitară.Rata de 100% poate fi aplicată pentru proiectele publice care nu generează venituri nete substanţiale.Activităţile eligibile ale proiectului se vor desfăşura după semnarea contractului, cu excepţia studiilor de fezabilitate şi tehnice, în limita procentului aprobat în măsura.Plata sprijinului financiar va fi făcuta pe bază de documente justificative care să probeze ca plăţile pentru cheltuielile eligibile au fost efectuate de către beneficiar. Luându-se în considerare opţiunile beneficiarilor, plata poate fi făcuta într-o singura transa la sfârşitul proiectului sau în maximum 5 transe.10. Acoperire geograficăProiectul va fi amplasat în spaţiul rural definit conform legii.11. Promovarea programuluiPotenţialii beneficiari vor fi informati despre condiţiile eligibilităţii prezentei măsuri prin:● anunţ public, prin mass-media;● distribuirea de broşuri de informare;● seminarii;● intalniri cu potenţialii beneficiari.12. Indicatori de realizare, de rezultat şi impactIndicatori de realizare:Indicatori generali:- număr de proiecte: 700;- număr de locuitori: 342.000;- număr de comune: 880.Drumuri în spaţiul rural:- număr de proiecte: 300;- număr de locuitori: 147.000;- număr de km: 1.500;- număr de comune: 380.Apa potabilă:- număr de proiecte: 300;- număr de locuitori: 145.000;- număr de comune: 370;- număr de km de conducte: 3.100;- număr de staţii de pompare: 500;- număr de rezervoare apa potabilă: 500.Apa reziduala în spaţiul rural:- număr de proiecte: 100;- număr de locuitori: 50.000;- număr de comune: 130;- număr de km de conducte: 1.300;- număr de staţii de pompare: 300;- număr de staţii de epurare: 100.Indicatori de rezultat:- Procentul de exploataţii/gospodării/afaceri care au acces la infrastructura beneficiind de asistenţă (%) creşte cu 50%.- Creşterea frecvenţei turistice în zonele rurale (nr. de turişti şi durata sejururilor).Protecţia mediului:● produsele reziduale/canalizarile de apa reziduala/tratarea apelor uzate în staţii de tratare ca rezultat al acţiunilor asistate (creşterea procentului volumului apei tratate şi creşterea numărului de exploataţii/gospodării deservite).Indicatori de impact:Menţinerea populaţiei în zonele rurale:● evoluţia numărului de locuitoriLocurile de muncă şi impactul social:● numărul de locuri de muncă create:- în perioada execuţiei proiectului: 14.000;- locuri de muncă permanente: 1.400.Indicatorii de impact şi de rezultat vor fi imbunătăţiţi substanţial în colaborare cu serviciile Comisiei Uniunii Europene.13. Documente justificativePotenţialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finanţare următoarele documente:● studiul de fezabilitate întocmit conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii;● hotărârea consiliului local al comunei beneficiare, referitoare la necesitatea investiţiei;● existenta unei decizii a consiliului local care să ateste ca lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada realizării investiţiei. Respectiva decizie a consiliului local va trebui sa menţioneze, de asemenea, care sunt costurile neeligibile care vor fi suportate de primărie;● certificatul de urbanism conţinând lista avizelor necesare pentru demararea investiţiei;● fişa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind condiţiile de protecţie a mediului necesare pentru obţinerea acordului unic, pe care s-a aplicat, după caz, ştampila tip A sau tip B, care conţine în anexa, după caz, acordul de mediu emis de autorităţile competente pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, definite în legislaţia naţionala conformă cu legislaţia Uniunii Europene;● declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte ca aplicantul nu beneficiază pentru acelaşi proiect şi de o alta finanţare naţionala sau comunitară;● avizul sanitar eliberat de instituţiile abilitate, care să ateste ca proiectul este în conformitate cu legislaţia naţionala numai pentru proiectele de apa şi canalizare;● hotărârea consiliului local pentru suportarea cheltuielilor de întreţinere;● hotărârea consiliului local pentru elaborarea studiului tehnic sau de însuşire a unui proiect tehnic deja întocmit.14. Condiţii de finanţareBeneficiarii trebuie să menţioneze clar în documentele contabile toate operaţiunile privitoare la respectiva investiţie.Un beneficiar poate primi un ajutor de doua ori în perioada 2000-2006, în limita sumei maxime eligibile în cadrul submasurii.Beneficiarii pot solicita sprijin pentru un nou proiect după finalizarea completa a proiectului anterior.Beneficiarul va colabora şi va prezenta orice informaţie solicitată de oficialii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Agenţiei SAPARD, Comisiei Uniunii Europene sau de alte structuri autorizate sa controleze şi sa auditeze implementarea proiectului.Sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele sprijinite nu sunt folosite conform scopului destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute ori închiriate în perioada de 5 ani după finalizarea proiectului (data ultimei transe).15. Autoritatea de implementare● Agenţia SAPARD reprezintă autoritatea de implementare în România.● Serviciile tehnice delegate sunt unităţile specializate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Anexa 1--------la fişa tehnica---------------LEGISLAŢIA NAŢIONALA IN VIGOARELegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, republicată, cu modificările ulterioare;Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările ulterioare;Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare;Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a - Apa;Legea nr. 14/1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunarea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunarea), semnată la Sofia la 29 iunie 1994;Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător;Ordinul ministrului transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor;Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;Ordinul ministrului transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale;● Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii;Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Cai de comunicaţie;Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.Achiziţiile publice în cadrul Programului SAPARD sunt prevăzute în Acordul multianual de finanţare ratificat prin Legea nr. 316/2001.Legislaţia ce trebuie respectata în domeniul mediuluiÎn toate proiectele de infrastructura în cadrul Programului SAPARD legislaţia Uniunii Europene privitoare la evaluarea impactului asupra mediului trebuie să fie respectata prin utilizarea unor standarde şi proceduri în conformitate cu cele stipulate în Directiva 85/337/CE, modificată prin Directiva 97/11/CE.  +  Anexa 2
      -------
  la fişa tehnica
  ---------------
                               LISTA
         actelor normative privind apa, care se vor transpune şi
                      se vor implementa în România
   
  Nr. crt Directiva Transpunere Implementare
  1. Apa potabilă 98/83/EEC* 2000 2015
  2. Apa uzata urbana 91/271/EEC* 2000 2030
  3. Apa de suprafaţa pentru apa potabilă 75/440/EEC* 2000 2015
  4. Poluanti periculosi în apa subterana 80/68/CEE* 2001 2015
  5. Poluanti periculosi în apa de suprafaţa 76/464/CEE* 2000 2030
  6. Accesul publicului la informaţie de mediu 90/313/CEE 2000 2002
  7. Directiva privitoare la impactul asupra mediului cu modificările ulterioare 85/337/CEE 2000 2002
  ---------* Acestor Directive se adauga şi Directivele privind evaluarea impactului asupra mediului (legislaţia românească prevede obligativitatea consultării publicului, dar într-o măsura mai puţin restrictiva).
   +  Anexa 3
      -------
  la fişa tehnica
  ---------------
                            SITUAŢIA ZONELOR DEFAVORIZATE
   
  Nr. Zona Judeţul Act normativ
  1. Zona miniera Brad Hunedoara H.G. 991/1998
  2. Zona miniera Valea Jiului Hunedoara H.G. 992/1998
  3. Zona miniera Balan Harghita H.G. 993/1998
  4. Zona miniera Albeni Gorj H.G. 191/1999
  5. Zona miniera Schela Gorj H.G. 192/1999
  6. Zona miniera Motru Rovinari Gorj H.G. 193/1999
  7. Zona miniera Stei Nucet Bihor H.G. 194/1999
  8. Zona miniera Suncuiusi-Dobreşti- Vadul Crişului Bihor H.G. 195/1999
  9. Zona miniera Popeşti-Derna-Aleşd Bihor H.G. 196/1999
  10. Zona miniera Rusca Montană Caras Severin H.G. 197/1999
  11. Zona miniera Bocsa Caras Severin H.G. 198/1999
  12. Zona miniera Moldova Noua-Anina Caras Severin H.G. 199/1999
  13. Zona miniera Ip Sălaj H.G. 200/1999
  14. Zona miniera Hida-Surduc-Jibou Sălaj H.G. 201/1999
  15. Zona miniera Sărmăşag-Chiejd Bobota Sălaj H.G. 202/1999
  16. Zona miniera Baia Mare Maramureş H.G. 203/1999
  17. Zona miniera Borşa Vişeu Maramureş H.G. 204/1999
  18. Zona miniera Filipeşti Prahova H.G. 205/1999
  19. Zona miniera Ceptura Prahova H.G. 206/1999
  20. Zona miniera Comăneşti Bacău H.G. 207/1999
  21. Zona miniera Bucovina Suceava H.G. 208/1999
  22. Zona miniera Bara Olt Covasna H.G. 209/1999
  23. Zona miniera Altan-Tepe Tulcea H.G. 210/1999
  24. Zona miniera Rodna Bistriţa Năsăud H.G. 640/1999
  25. Zona miniera Apuseni Alba H.G. 813/1999
   +  Anexa IIIFIŞA TEHNICApentru măsura 3.1. "Investiţii în exploataţiile agricole"1. Motivatie● Prin aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-au pus bazele proprietăţii private şi generalizarii proprietăţii private în agricultura. Astfel, dacă prin Legea nr. 18/1991 suprafaţa maxima restituită era de 10 ha, prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare, suprafaţa care se restituie este de maximum 50 ha. De asemenea, prin Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, cu modificările ulterioare, persoanele fizice şi juridice pot dobândi/achiziţiona până la maximum 200 ha teren agricol în echivalent arabil, de familie.● Exploataţiile agricole, în special cele din sectorul vegetal, se confrunta cu o dotare insuficienta, formată în principal din tractoare, combine, maşini şi echipamente agricole cu un grad ridicat de uzura fizica şi morala.● Patrimoniul pomiviticol actual, deşi este apropiat ca suprafaţa celui existent în anul 1990, prezintă fenomenul de imbatranire a unor plantaţii, precum şi cel de distrugere datorită atât calamităţilor naturale din ultimii ani, cat şi modului defectuos de cultivare a plantaţiilor de vii şi pomi. În anul 1996 din totalul patrimoniului viticol de 283,8 mii ha, 166,1 mii ha erau cultivate cu viţă de vie nobila, iar diferenţa de 117,7 mii ha era cultivată cu diferiţi hibrizi productivi.● La unele plante tehnice şi culturi tradiţionale (sfecla de zahăr, rapita, ricin, în, cânepa, tutun, plante furajere, plante medicinale şi aromatice etc.) se constata o reducere a suprafeţelor de cultura şi a productiilor obţinute, precum şi reducerea suprafeţei totale de sere incalzite de la 1.656 ha în anul 1990 la 957 ha în anul 1999, din care 282 ha aparţin sectorului privat.Transferarea animalelor slab performanţe de la fostele cooperative agricole de producţie în sectorul privat conduce la necesitatea achiziţionării unor efective-matca performanţe, precum şi asigurării condiţiilor pentru aplicarea unor tehnologii performanţe de creştere şi de întreţinere a animalelor. Aceste tehnologii trebuie să respecte condiţiile de protecţie a mediului ambiant şi a cadrului natural. Pentru efectivul de 3.100 mii capete de bovine existent în anul 1999, din care 1.400 mii vaci de lapte, pentru îmbunătăţirea septelului sunt necesare aproximativ 60-70 mii juninci cu înalt potenţial genetic (numai 25% din aceste animale se vor asigura prin Programul SAPARD).NOTĂ:În România sunt 6 centre aparţinând de Societatea Comercială "Semtest" pentru testarea taurilor, în funcţie de performanţe şi pedigree, în ceea ce priveşte reproductia şi materialul seminal.Însămânţarea artificială se face prin Asociaţia Crescătorilor de Taurine din România. Agenţia Naţionala pentru Ameliorare, Reproducţie şi Selecţie asigura prin unităţile sale teritoriale reproductia naturala şi respectarea planului de îmbunătăţire la nivel naţional.Circa 20% din totalul fermierilor au vârsta mai mare de 65 de ani. În acelaşi timp, foarte putini tineri au condiţii reale să se stabilească în mediul rural şi sa devină managerii unor exploataţii agricole.Lipsa surselor de capitalizare a producătorilor agricoli a condus la imposibilitatea realizării unor investiţii importante în sectorul agricol, fapt ce a determinat deteriorarea potenţialului producţiei vegetale şi animale şi în special a parametrilor calitativi ai acesteia.În strategia de dezvoltare a agriculturii se propun stabilizarea cantitativă şi calitativă a productiilor vegetale şi animale în vederea ameliorării exploataţiilor agricole şi refacerii potenţialului producţiei vegetale şi animale (îmbunătăţirea calităţii, igienei, creşterea condiţiilor de bunastare a animalelor, îmbunătăţirea potenţialului genetic şi a condiţiilor de mediu), diversificarea productiilor atât în sectorul vegetal, cat şi în cel al creşterii animalelor în vederea utilizării mai bune a potenţialului existent, a creşterii veniturilor producătorilor agricoli.Investiţiile în exploataţiile agricole vor fi orientate, în principal, către completarea şi reînnoirea parcului de tractoare şi utilaje agricole, înlocuirea animalelor neproductive cu altele care au un potenţial genetic ridicat, modernizarea şi reabilitarea fermelor vegetale, inclusiv a serelor şi fermelor de creştere a animalelor existente.2. ObiectiveObiective generale:● În baza măsurii va putea fi asigurat sprijinul financiar pentru investiţii în exploataţii agricole private, vegetale şi de creştere a animalelor, asigurându-se raţionalizarea şi reorientarea producţiei pentru creşterea calităţii produselor obţinute prin aplicarea unor tehnologii competitive şi care ar putea limita poluarea asupra mediului înconjurător.● Aceasta măsura va contribui la îmbunătăţirea veniturilor producătorilor agricoli, la atragerea tinerilor în activităţile agricole prin îmbunătăţirea condiţiilor lor de viaţa şi munca, precum şi la asigurarea condiţiilor de igiena şi bunastare a animalelor.● Implementarea măsurii se va face respectându-se prevederile art. 2 din Regulamentul nr. 2.759/1999/CE, adoptat de Comisia Europeană, şi va asigura condiţiile pentru implementarea acquisului comunitar în exploataţiile agricole.Obiective specifice:● modernizarea tehnologiilor de cultura şi reducerea costurilor de producţie;● diversificarea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii produselor agricole româneşti;● asigurarea îmbunătăţirii raselor, respectării condiţiilor de igiena şi de întreţinere a animalelor;● reducerea pierderilor de producţie şi creşterea eficientei exploataţiilor agricole;● promovarea diversificării activităţilor agricole pentru a se asigura o mai buna utilizare a forţei de muncă în agricultura;● asigurarea unei mai bune valorificari a potenţialului agricol al fiecărei zone;● facilitarea transferului exploataţiilor agricole către tineri;● protejarea, conservarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător natural, asigurarea refacerii şi conservării calităţii solului;● stimularea concurentei.Obiective operaţionale:● promovarea investiţiilor în sectorul animal şi vegetal la nivelul fermei, pentru îmbunătăţirea construcţiilor fermei (pentru sectorul vegetal şi animal), investiţii în maşini noi şi/sau animale cu valoare genetica ridicată, refacerea şi ameliorarea plantaţiilor de pomi şi viţă de vie.3. Corelarea cu alte măsuriAceasta măsura trebuie să se coreleze cu următoarele măsuri:● îmbunătăţirea structurilor pentru calitate, control sanitar-veterinar, fitosanitar şi al calităţii produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor;● îmbunătăţirea prelucrării şi marketingul produselor agricole şi piscicole;● metode agricole de producţie proiectate sa protejeze mediul şi sa menţină peisajul rural;● constituirea grupurilor de producători;● managementul resurselor de apa pentru agricultura;● dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale;● îmbunătăţirea pregătirii profesionale;● asistenţă tehnică.4. Câmpul de acţiune al măsuriiProiectele eligibile trebuie să se refere la:Ferme de producţie vegetalaAsigurarea dezvoltării unor ferme viabile prin:● achiziţia de echipament necesar pentru modernizarea exploataţiilor din sectorul vegetal prin dotarea acestora cu: tractoare, combine, utilaje, maşini, instalaţii şi echipamente agricole, inclusiv pentru calibrarea, sortarea, condiţionarea şi depozitarea produselor agricole obţinute şi prelucrate în cadrul fermei, instalaţii de irigat:- reabilitarea plantaţiilor pomicole (cu schimbarea structurii pomilor fructiferi) şi viticole prin înlocuirea viţei de vie imbatranite şi a hibrizilor de viţă de vie numai cu soiuri nobile pe suprafeţele existente, fără creşterea suprafeţei totale cultivate cu viţă de vie, cuprinzând achiziţionarea de material săditor, precum şi lucrări executate de terţi pentru destelenire, pregătirea solului, plantare şi replantare, cu excepţia ingrasarii solului;- investiţii în ferme vegetale prin modernizarea şi extinderea clădirilor şi utilităţilor (alimentare cu apa, energie electrica, energie termica, evacuarea deşeurilor, canalizare etc.) şi completarea cu o serie de construcţii necesare pentru producţia agricolă (spaţii de sortare şi depozitare, depozite de combustibil, remize pentru utilaje etc.);● modernizarea şi construirea de sere noi, realizate din structuri metalice uşoare, cu centrale termice proprii şi instalaţii de irigat, inclusiv asigurarea utilităţilor - alimentare cu apa, energie electrica, drenarea apelor, canalizare, epurarea apelor uzate etc. - pentru a se respecta condiţiile de protecţie a mediului înconjurător.Ferme pentru creşterea animalelor şi pasarilorAsigurarea dezvoltării unor ferme viabile pentru creşterea animalelor şi a pasarilor, prin:● achiziţionarea de animale (prima populare - femele) cu înalt potenţial genetic, cu menţionarea originii (pedigree), a provenientei şi înregistrarea la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare, Reproducţie şi Selecţie*1) (cu excepţia pasarilor), precum şi achiziţionarea de material seminal de calitate;-----------*1) Agenţia Naţionala pentru Ameliorare, Reproducere şi Selecţie asigura prin unităţile teritoriale reproductia naturala şi respectarea planului de ameliorare la nivel naţional.● dotarea cu tractoare, utilaje, maşini, instalaţii şi echipamente pentru efectuarea activităţilor din fermele de creştere a animalelor;● modernizarea şi construirea fermelor de creştere a animalelor şi pasarilor, completarea cu utilităţi şi alte construcţii: padocuri, fanare, fose septice, bazine de purin, platforme de dejecţii, staţii de epurare, instalaţii pentru producerea şi dozarea furajelor complexe, sali de muls şi de colectare a laptelui, centrale termice, depozite de combustibil, instalaţii de alimentare cu apa, reţele de canalizare, instalaţii electrice etc.5. Criterii de eligibilitateGenerale● Proiectul va fi amplasat în spaţiul rural, cu excepţia modernizărilor de sere care se pot amplasa şi în mediul urban, dacă au asigurate sursele de încălzire.● Trebuie să se demonstreze viabilitatea economico-financiară a proiectului*).----------- Notă *) Prin viabilitate economică se înţelege obţinerea de performanţe financiare eficiente şi abilitatea de a opera fără a recurge la sprijin public în activitatea operaţională. Beneficiarul trebuie să demonstreze ca îşi poate plati obligaţiile şi datoriile în mod regulat, fără sa supună nici unui risc desfăşurarea normală a activităţii agentului economic şi ca generează un venit net semnificativ (nu mai puţin de 5%).● Fermele vor fi în acord cu standardele naţionale, iar investiţiile vor fi în acord cu standardele sanitar veterinare, fitosanitare, de igiena şi bunastare a animalelor şi de mediu ale Uniunii Europene.● Beneficiarii sunt proprietarii terenurilor sau au contracte de concesionare ori arendare pentru teren pe o perioadă de minimum 10 ani sau de minimum 5 ani, în cazul altor tipuri de investiţii care nu prevăd construcţii.● Proiectul trebuie să prevadă distinct cantităţile destinate comercializării şi sa conţină date privind piaţa şi potenţialii clienţi.● Existenta cofinanţării trebuie certificată.● Beneficiarii (persoane fizice şi/sau responsabili tehnici) trebuie să dovedească faptul ca au o pregătire profesională, în raport cu proiectul pe care doresc sa îl initieze, printr-un document eliberat de autorităţile competente, care să certifice ca beneficiarul are cunoştinţe profesionale suficiente în domeniu: diploma, certificat de formare, certificat de formare obţinut în cadrul Programului SAPARD, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plati a ajutorului.● Nu va fi eligibil solicitantul care are pierderi financiare şi obligaţii restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bănci (altele decât cele pentru care este respectat graficul de rambursare), conform ultimelor declaraţii fiscale sau altor declaraţii eliberate de autorităţile fiscale.Specifice● Plantaţiile viticole se realizează pe suprafeţe existente, fără creşterea acestora, înlocuind viţă de vie imbatranita şi hibrizii de viţă de vie numai cu soiuri nobile.● Vor fi eligibile soiurile de pomi fructiferi şi de viţă de vie cuprinse în Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultura din România pentru anul 2002, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 219/2002, care va fi inclus în Ghidul solicitantului.● Pentru achiziţiile de animale care reprezintă nuclee de reproducţie cu valoare genetica ridicată beneficiarul trebuie să prezinte certificate de origine şi productivitate.● Achiziţia iniţială de vaci/bivoliţe cu o înalta valoare potenţiala va fi făcuta din următoarele rase: Baltata românească (Simmental), Bruna (Brown), Baltata cu negru românească (Holstein Friesian), Pintzgau de Transilvania, Charolaise, Piemontese, Blanc Bleu Belge, Limussine, Bivolita bulgareasca (ameliorata Murrah), Bivolita italiana (ameliorata cu Murrah and Nili-Ravi) şi va fi limitată la:- pentru producători agricoli individuali: 6 capete;- pentru asociaţiile familiale: 15 capete; şi- pentru companiile agricole/comerciale: 35 de capete.● Achiziţia iniţială de scroafe cu o înalta valoare potenţiala va fi făcuta din următoarele rase: Marele alb (Large White), Landrace, Durock, Hampshire, Linia sintetică 345 Periş, PIC şi Pietrain şi va fi limitată la:- pentru producători agricoli individuali: 20 de capete;- pentru asociaţiile familiale: 50 de capete; şi- pentru companiile agricole/comerciale: 170 de capete.● Achiziţia iniţială de oi/capre cu o înalta valoare potenţiala va fi făcuta din următoarele rase: Ţigae, Turcana, Merinos, Karakul, Awassi, Romney Marsh, Îl'de France, Texel, Romanov, Carpatina, Alba de Banat, Saanen, Alpina franceza, Nobila germană şi va fi limitată la:- pentru producători agricoli individuali: 200 de capete;- pentru asociaţiile familiale: 300 de capete; şi- pentru companiile agricole/comerciale: 1.400 de capete.Achiziţia de animale cu valoare genetica ridicată nu va depăşi numărul total pe perioada implementării programului:- vaci/bivoliţe: 15.000 de capete;- oi/capre: 50.000 de capete;- scroafe: 23.000 de capete.● La finalizarea proiectului numărul de animale, în funcţie de tipul fermei şi de zona de cultura, va avea următoarele dimensiuni:- vaci de lapte/bivoliţe: 12-150 de capete;- oi/capre: 150-1.500 de capete;- scroafe: 30-200 de capete.● Pentru creşterea animalelor beneficiarul trebuie să demonstreze ca are în exploatare suprafaţa de baza furajera minima (în funcţie de zona de cultura), necesară întreţinerii efectivelor de animale, la un nivel ridicat de performanţă:- vaci de lapte 0,6 ha/cap;- taurine la ingrasat 0,3 ha/cap;- oi sau capre 0,06 ha/cap;- berbecuti la ingrasat 0,04 ha/cap.● Pentru achiziţiile de animale, prin proiect, trebuie să se dovedească faptul ca exista sau sunt propuse să se construiască adaposturi corespunzătoare în raport cu efectivele de animale avute în vedere şi care vor respecta condiţiile veterinare şi de mediu, dovedite prin aviz veterinar de funcţionare şi acord de mediu, care să respecte prevederile legislaţiei naţionale privind aprobarea NTPA 001 conţinutul de poluanti al apelor uzate deversate în sursele de apa.Investiţiile eligibile sunt:● Toate investiţiile prevăzute la paragraful 4 "Câmpul de acţiune al măsurii".● Pot fi cheltuieli eligibile: a) construirea de noi clădiri şi instalaţii şi modernizarea celor existente; b) utilaje şi echipamente noi, software pentru computer, inclusiv costurile de instalare şi montaj bazate pe contracte cu terţe părţi; c) acea parte a costurilor reprezentând plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsura, care nu depăşesc 12% din costul total eligibil al proiectului, exceptând cazurile în care nu sunt prevăzute construcţii când acestea nu vor depăşi 3%; d) achiziţii de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al identificarii lor în studiul de fezabilitate/memoriu justificativ.Cheltuielile vor fi considerate eligibile pentru ajutor dacă îndeplinesc cerinţele art. 4, secţiunea B din anexa la Acordul multianual de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare.Numai cheltuielile plătite de Agenţia SAPARD de la data acreditării pentru această măsură sau data/datele specificată/specificate în aceasta privinţa vor fi eligibile pentru sprijinul comunitar.Pentru ca proiectul să fie eligibil pentru sprijinul comunitar toate serviciile, maşinile şi achiziţiile trebuie să fie originare din Comunitatea Europeană sau din ţările menţionate la art. 4, secţiunea B din anexa la Acordul multianual de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare.Nu sunt eligibile:● Investiţiile eligibile şi neeligibile sunt conforme cu prevederile art. 4, secţiunea B din anexa la Acordul multianual de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt detaliate în Ghidul solicitantului.6. Criterii de selecţieProiectul va fi selectat şi evaluat în funcţie de următoarele criterii:     Generale
         
    Nr. crt.Criterii de selecţieScor (dacă da)
    1.Proiecte a căror valoare totală eligibilă este între 10.000 şi 300.000 euro20
    2.Proiecte care sunt susţinute de tineri fermieri (maximum 40 de ani)10
    3.Proiecte prezentate de grupuri de producători sau de membrii acestora15
    4.Proiectul aplică tehnologii "prietenoase cu mediul"*)15
    5.Proiectul asigură diversificarea producţiei, mai mult de 30% din venituri să se obţină din diversificare10
      TOTAL:70
      Specifice    Ferme de producţie vegetala
         
    Nr. crt.Criterii de selecţieScor (dacă da)
    1.Proiecte**) care se încadrează în dimensiunile recomandate în anexa nr. 1 la prezenta fişă tehnică10
    2.Proiecte**) ale căror amplasamente sunt situate în zonele cu potenţial productiv, conform anexei nr. 3 la prezenta fişă tehnică:Maximum
      a) potenţial ridicat15
      b) potenţial mediu10
      c) potenţial scăzut5
    3.Fermele care au utilaje şi maşini agricole achiziţionate cu cel mult 5 ani înainte de depunerea cererii de finanţare, care pot fi utilizate în fluxul tehnologic5
      TOTAL:30
      Sere
         
    Nr. crt.Criterii de selecţieScor (dacă da)
    1.Proiecte***) care se încadrează în dimensiunile recomandate în anexa nr. 110
    2.Proiecte***) pentru modernizarea serelor existente, fără creşterea capacităţilor existente, care au deja utilităţile necesare asigurate, conform anexei nr. 5 la prezenta fişă tehnică;10
    3.Proiecte***) la care este asigurată sursa şi/sau reţeaua de încălzire10
      TOTAL:30
  -------- Notă *) Se vor promova atât pentru sectorul vegetal, cat şi pentru cel animal investiţii şi tehnologii "prietenoase cu mediul" care au un impact redus asupra mediului (zero sau pozitiv).Aceste tehnologii se definesc prin trei direcţii:1. Intrari în ferma: a) apa - sisteme de irigaţii cu consum redus de apa (de exemplu: prin irigaţii prin picurare);- sisteme de adapare a animalelor, cu raţionalizarea consumului de apa şi minimalizarea pierderilor de apa (de exemplu: adăpători cu nivel constant); b) sol - tehnologii de creştere şi menţinere a nivelului de fertilitate a solului (amenajări antieroziune, înierbări etc.); c) energie - investiţii în echipamente pentru utilizarea energiilor regenerabile (biogaz, solara, eoliana, geotermala etc.); d) investiţii în conservarea resurselor genetice locale (vegetale şi animale); e) investiţii în echipamente care să asigure igiena şi bunăstarea animalelor în ferma; f) investiţii în proiectarea ergonomico-ecologica a fermelor.2. Procese în ferma: a) investiţii în echipamente specifice agroecologice (echipament pentru asigurarea managementului integrat de combatere a bolilor şi dăunătorilor); b) investiţii în echipamente de conservare a produselor din ferma.3. Iesiri din ferma: a) investiţii în echipamente care asigura managementul deşeurilor organice din ferma (bazine de stocare a purinului, platforme de compostare a gunoiului de grajd); b) echipamente pentru încărcat, transport şi împrăştiat gunoiul de grajd pe camp; c) instalaţii de epurare a apelor uzate şi de reciclare a apei epurate; d) instalaţii pentru producerea biogazului. Notă **) Proiectele care nu respecta dimensiunile din anexa nr. 1 şi/sau nu se regăsesc în zonele de potenţial din anexa nr. 3 primesc punctajul 0. Notă ***) Proiectele care nu respecta dimensiunile din anexa nr. 1 şi/sau nu se regăsesc în anexa nr. 5 primesc punctajul 0.     Ferme pentru creşterea animalelor şi pasarilor
         
    Nr. crt.Criterii de selecţieScor (dacă da)
    1.Proiecte*) care se încadrează în dimensiunile recomandate în anexa nr. 2 la prezenta fişă tehnică10
    2.Proiecte*) ale căror amplasamente sunt situate în zonele cu potenţial productiv, conform anexei nr. 3:Maximum 15
      a) potenţial ridicat15
      b) potenţial mediu10
      c) potenţial scăzut5
    3.Proiecte*) care au construcţii existente şi/sau animale cu înalt potenţial genetic şi/sau utilaje achiziţionate cu cel mult 5 ani înainte şi care pot fi utilizate în fluxul tehnologic şi/sau bază furajeră minimă, conform anexei nr. 4 la prezenta fişă tehnică5
      TOTAL:30
  7. BeneficiariBeneficiarii vor fi:● producătorii agricoli individuali;● asociaţiile agricole familiale;● societăţile agricole private/asociaţiile agricole cu personalitate juridică, prevăzute de Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura;● societăţile comerciale agricole cu capital integral privat, constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 15/1990, cu modificările ulterioare.8. Legislaţia naţionala în vigoareO lista a actelor normative în vigoare referitoare la această măsură şi la submasurile conexe este prezentată în anexa nr. 8 la prezenta fişa tehnica.Pe perioada de preaderare trebuie să se aplice standardele minime privind protecţia mediului, igiena şi sănătatea animalelor, care trebuie să fie conforme cu legislaţia Uniunii Europene.9. Dispoziţii financiareProiectele din cadrul acestei măsuri sunt considerate a fi investiţii generatoare de venituri.Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 50% din totalul cheltuielilor eligibile.În cadrul acestui program vor putea fi finanţate proiecte a căror valoare totală eligibilă este cuprinsă între 10.000-500.000 euro.Gradul de intervenţie pentru proiecte:- 50% contribuţie privată;- 50% contribuţie publică, din care:- 75% contribuţie SAPARD;- 25% buget naţional.În cadrul acestei măsuri beneficiarul poate să primească până la de doua ori un sprijin, în perioada de 7 ani, până la suma maxima stabilită în dispoziţiile financiare ale măsurii.Bugetul indicativ al acestei măsuri, defalcat pe ani, se găseşte în cap. VI "Alocaţii financiare pentru măsurile SAPARD" din Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală (pag. 356).     Buget indicativ pe submasuri
       
    Submăsuri% din măsură
    Culturi de câmp19
    Horticultură (din care din floricultură 1,5%)8
    Viticultură8
    Pomicultură8
    Sere4
    Ferme de vaci de lapte/bivoliţe14
    Creştere şi îngrăşare de taurine14
    Ferme de oi/capre3
    Îngrăşătorii de berbecuţi3
    Ferme de porci10
    Ferme de păsări5
    Alte ferme vegetale şi de creştere a animalelor şi păsărilor4
    TOTAL:100
  Cheltuielile eligibile ale activităţilor proiectului se vor realiza numai după semnarea contractului de finanţare, cu excepţia studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic, în limita aprobată pentru această măsură.Plata sprijinului financiar se va face pe baza documentelor justificative care să demonstreze realizarea activităţilor şi eligibilitatea acestora. Luându-se în considerare opţiunile beneficiarilor, plata poate fi făcuta într-o singura transa la sfârşitul proiectului sau în maximum 5 transe.10. Acoperire geograficăProiectul va fi amplasat în spaţiul rural, definit conform legii, de nivel conform Nomenclatorului unităţilor teritoriale statistice - NUTS 5, cu excepţia modernizării serelor amplasate în zona urbana.11. Promovarea programuluiPotenţialii beneficiari vor fi informati despre existenta/condiţiile eligibilităţii prezentei măsuri prin:● anunţ public în mass-media;● distribuirea de broşuri de informare;● seminarii locale;● intalniri cu potenţialii beneficiari.12. Indicatori de realizare, de rezultat şi de impactIndicatori de realizareIndicatori generali:
  Număr de proiecte,11.000
  din care ponderea "investiţiilor verzi"**)20%
  Număr de beneficiari,11.000
  din care număr de tineri agricultori sprijiniţi2.400
  ___________  **) "Investiţiile verzi" sunt investiţiile care au ca scop protecţia şi îmbunătăţirea mediului, precum şi a igienei şi bunăstării animalelor.
  Repartizare geografică
       
    Număr de proiecte în zone defavorizate definite în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare2.400
       
    Repartizare pe sectoare de producţie - număr de proiecte:  
    Producţia vegetală:  
    Culturi de câmp2.300
    Horticultură900
    Viticultură800
    Pomicultură800
    Sere100
    Ferme de creştere a animalelor şi păsărilor:  
    Animale pentru lapte1.500
    Creştere şi îngrăşare de taurine1.500
    Creştere oi/capre400
    Îngrăşare berbecuţi400
    Porcine1.100
    Păsări600
    Alte tipuri de ferme vegetale şi de creştere a animalelor şi păsărilor600
    Repartizare pe tipuri de investiţii  
    Construcţii:  
    - grajduri pentru vaci/bivoliţe1.000 bucăţi
    - îngrăşătorii de porci400 bucăţi
    - alte grajduri800 bucăţi
    - sere şi echipamente adecvate280 bucăţi
    - alte construcţii în fermă600 bucăţi
    Utilaje şi echipamente independente:  
    - tractoare8.000 bucăţi
    - combine600 bucăţi
    - alte utilaje2.000 bucăţi
    Achiziţii de animale cu valoare genetică ridicată:  
    - vaci de lapte/bivoliţe15.000 capete
    - porci23.000 capete
    - oi/capre50.000 capete
    Plantaţii agricole:  
    - pomicole1.300 ha
    - viticole1.000 ha
    Sere:  
    - suprafaţa nou-construită60 ha
    - suprafaţa modernizată200 ha
  Indicatori de rezultat:● mai buna utilizare a factorilor de producţie în ferme;● raportul dintre "producţie" şi "total intrari" în fermele asistate este estimat sa înregistreze o creştere cu 20%;● scăderea costului unitar pe produs vândut (euro/unitatea de măsura) în ferme care au beneficiat de asistenţă, cu cel puţin 10%;● raportul dintre cheltuieli şi cifra de afaceri în ferme care au beneficiat de asistenţă este estimat să fie mai mic cu 10%;● îmbunătăţirea calităţii produselor de ferma.Raportul dintre preţul produselor de baza îmbunătăţite calitativ ca urmare a asistenţei şi preţul mediu al produselor respective este estimat să fie mai mare de 1 şi în creştere.Facilitarea metodelor agricole "prietenoase" fata de mediu● Procentul fermelor beneficiare din totalul fermelor asistate având mai mult de 10% din totalul cofinanţării investiţiilor pentru îmbunătăţirea mediului trebuie să fie mai mare de 30%, comparat cu totalul fermelor asistate, din care:- referitoare la gunoi şi exces de ingrasamant (%);- referitoare la managementul apei în ferma (%);- alte practici agricole/sisteme "neprietenoase" cu mediul (%)● Raportul dintre capacităţile de depozitare a gunoiului de grajd în fermele care au beneficiat de asistenţă şi totalul cantităţii de gunoi obţinute în fermele asistate trebuie să fie mai mare de 0,8.● Procentul de ferme care au beneficiat de asistenţă, aliniate standardelor în ceea ce priveşte gunoiul de ferma, este estimat să fie mai mare 30%.Condiţii de muncă şi bunastare a animalelor:● Sa se înregistreze reducerea expunerii la: substanţe toxice, substanţe rau-mirositoare, praf, condiţii climatice extreme, ridicarea de încărcături grele, program exagerat de lucru.● Procentul fermelor care au beneficiat de asistenţă, aliniate la noile standarde de bunastare a animalelor, este estimat să fie mai mare de 90%.● Procentul de animale adăpostite în condiţii care întrunesc standardele comunitare în fermele care au beneficiat de asistenţă este estimat să fie mai mare de 90%.Indicatori de impact● Creşterea veniturilor"Venitul brut al fermei" în cadrul fermelor care au beneficiat de asistenţă (euro) este estimat să fie mai mare cu 20%.● Crearea de locuri de muncă şi impactul social:
       
    - număr de locuri de muncă echivalente cu norma întreagă menţinute16.800
    - număr de locuri de muncă echivalente cu norma întreagă nou-create3.200
    - creşterea numărului tinerilor stabiliţi în mediul rural,2.400
    - din care, proprietari de ferme600
  Indicatorii de rezultat şi de impact vor fi imbunătăţiţi ulterior în colaborare cu serviciile Comisiei.13. Documente justificativePotenţialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finanţare următoarele documente:● memoriu justificativ sau studiu de fezabilitate, întocmit conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, cuprinzând devizul general elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii (după caz);● copie de pe actul de proprietate a terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune sau orice alt document care să certifice dreptul de folosinţa a terenului şi actul de proprietate pentru celelalte bunuri imobiliare conform legislaţiei în vigoare;● certificatul de urbanism, după caz;● fişa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind condiţiile de protecţie a mediului necesare pentru obţinerea acordului unic, pe care s-a aplicat, după caz, ştampila tip A sau tip B, care conţine în anexa, după caz, acordul de mediu emis de autorităţile competente pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, definite în legislaţia naţionala conformă cu legislaţia Uniunii Europene;● certificatul de înregistrare a comerciantului (copie), după caz;● dovada din partea direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene ca suprafaţa de viţă de vie ce urmează să fie reabilitata este evidenţiată în Registrul plantaţiilor viticole, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 64/144/2003, care confirma existenta unei suprafeţe iniţiale (viţă de vie imbatranita şi/sau hibrida) şi cu menţiunea ca aceasta suprafaţa nu va fi crescută prin proiect;● planul de afaceri (planul de afaceri este necesar în cazul proiectelor cu valoare totală eligibilă mai mare de 50.000 euro);● după caz, ultimul bilanţ precedent anului depunerii proiectului. În cazul în care beneficiarul nu a avut activitate anterioară depunerii proiectului, va depune un act doveditor în acest sens, eliberat de autoritatea fiscală;● după caz, certificatele care să ateste ca beneficiarul proiectului nu are obligaţii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bănci, altele decât cele pentru care este respectat graficul de rambursare;● declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte ca aplicantul nu beneficiază de finanţare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul sprijinului SAPARD;● certificat care să ateste ca beneficiarul proiectului are cazier judiciar onest;● existenta contribuţiei financiare proprii a beneficiarului trebuie dovedită printr-un document emis de banca şi/sau alte instituţii financiare autorizate, care să ateste existenta cofinanţării şi modul de asigurare a acesteia;● pregătire profesională în domeniu, dovedită prin copie a diplomei de studii, certificat de formare sau declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului ca beneficiarul şi/sau responsabilul de proiect va/vor urma un curs de pregătire profesională în cadrul Programului SAPARD înainte de ultima plata a asistenţei;● după caz, avizul sanitar veterinar şi/sau fitosanitar şi/sau sanitar eliberat de instituţiile abilitate, care să ateste ca investiţia este în conformitate cu normele de igiena şi bunastare a animalelor, aplicate în Uniunea Europeană;● după caz, documente justificative pentru desfacerea a 70% din volumul producţiei realizate în cadrul proiectului.14. Condiţii de finanţareBeneficiarul poate solicita sprijin financiar pentru un nou proiect după finalizarea completa a proiectului anterior.Beneficiarul va colabora şi va prezenta orice informaţie solicitată de structurile autorizate sa controleze şi sa auditeze implementarea proiectului.Suportul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului declarat sau dacă obiectivele respective au fost vândute ori închiriate pe o perioadă de 5 ani de la încheierea proiectului (data ultimei transe).Beneficiarul poate să primească de doua ori un sprijin, în perioada de 7 ani, până la suma maxima stabilită în dispoziţiile financiare ale măsurii.În cazul în care costul unui serviciu sau al unui bun depăşeşte valoarea unitară totală de 10.000 euro, beneficiarul trebuie să prezinte oferte de la cel puţin 3 furnizori.15. Autoritatea de implementareAgenţia SAPARD, care reprezintă autoritatea de implementare în RomâniaServiciile tehnice delegate ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Anexa 1
      -------
  la fişa tehnica
  ----------------
                    PRINCIPALELE TIPURI DE FERME, PE DIMENSIUNI,
                        RECOMANDATE PENTRU SECTORUL VEGETAL
   
  BENEFICIARI TIPURI DE FERME DIMENSIUNEA FERMEI (ha)
  Producători agricoli individuali CEREALE SI PLANTE TEHNICE Zona de câmpie Zona de deal Zona de munte LEGUMICOLE POMICOLE VITICOLE SERE 10-50 5-30 5-15 1-20 5-30 5-25 0,2-1,5
  Asociaţii familiale CEREALE SI PLANTE TEHNICE Zona de câmpie Zona de deal LEGUMICOLE POMICOLE VITICOLE SERE 50-200 30-150 4-40 25-60 25-50 1,5-3
  Asociaţii agricole, societăţi agricole, societăţi comerciale din sectorul privat CEREALE SI PLANTE TEHNICE Zona de câmpie Zona de deal LEGUMICOLE POMICOLE VITICOLE SERE 200-1000 150-500 10-110 80-150 50-250 10-20
   +  Anexa 2
      -------
  la fişa tehnica
  ---------------
                    PRINCIPALELE TIPURI DE FERME, PE DIMENSIUNI,
                         RECOMANDATE PENTRU SECTORUL ANIMAL
  BENEFICIARI TIPURI DE FERME DIMENSIUNILE FERMEI (capete)
  Producători agricoli individuali - Ferme vaci de lapte/bivoliţe (pentru zona montană) - Ferme taurine la ingrasat (pentru zona montană) - Ferme oi/sau capre - Ferme miei/berbecuti la ingrasat sau oi reforma pentru recondiţionare - Ferme pentru scroafe matca şi catego- riile aferente în circuit închis - Ferme pentru porci la ingrasat în circuit închis - Ferme pentru gaini outoare - Ferme pentru pui broiler 12-25 (6-10) 50-100 (25-50) 150-300 300-1000 30-50 200-1000 1000-2000 5000-15000
  Asociaţii familiale - Ferme vaci de lapte/bivoliţe (pentru zona montană) - Ferme taurine la ingrasat (pentru zona montană) - Ferme oi/sau capre - Ferme miei/berbecuti la ingrasat sau oi reforma pentru recondiţionare - Ferme pentru scroafe matca şi catego- riile aferente în circuit închis - Ferme pentru porci la ingrasat în circuit închis - Ferme pentru gaini outoare - Ferme pentru pui broiler 25-50 (20-40) 100-200 (50-100) 300-500 500-1500 50-100 1000-3000 2000-10000 15000-30000
  Asociaţii agricole, societăţi agricole, societăţi comerciale din sectorul privat - Ferme vaci de lapte/bivoliţe - Ferme taurine la ingrasat - Ferme oi/sau capre - Ferme miei/berbecuti la ingrasat sau oi reforma pentru recondiţionare - Ferme pentru scroafe matca şi catego- riile aferente în circuit închis - Ferme pentru porci la ingrasat în circuit închis - Ferme pentru gaini outoare - Ferme pentru pui broiler 50-150 200-500 500-1500 1500-7500 100-200 3000-10000 10000-20000 30000-60000
   +  Anexa 3-------la fişa tehnica---------------ZONAREAamplasării principalelor investiţii în fermeA. Mecanizare, modernizări şi/sau construcţii noi în ferme vegetaleCultura cerealelor: a) cu potenţial ridicat: Timiş, Călăraşi, Constanta, Ialomiţa, Teleorman, Olt, Arad, Brăila, Dolj, Buzău, Iaşi, Mureş; b) cu potenţial mediu: Galaţi, Botoşani, Satu Mare, Bihor, Tulcea, Neamţ, Bacău, Giurgiu, Vrancea, Vaslui, Cluj, Argeş, Prahova, Alba, Valcea; c) cu potenţial scăzut: Mehedinţi, Caras-Severin, Suceava, Dâmboviţa, Hunedoara, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Gorj, Sibiu, Braşov, Ilfov, Maramureş, Covasna, Harghita, municipiul Bucureşti.Plante tehnice - floarea-soarelui: a) cu potenţial ridicat: Constanta, Ialomiţa, Brăila, Călăraşi, Buzău, Tulcea, Teleorman, Timiş, Galaţi; b) cu potenţial mediu: Satu Mare, Vaslui, Olt, Dolj, Botoşani, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Vrancea, Arad, Prahova, Ilfov; c) cu potenţial scăzut: Argeş, Neamţ, Mehedinţi, Sălaj, Cluj, Bacău, Dâmboviţa, Caras-Severin, Suceava, Maramureş, Mureş, Alba, Bistriţa-Năsăud.Soia: a) cu potenţial ridicat: Brăila, Călăraşi, Galaţi, Timiş, Arad, Tulcea, Iaşi, Ialomiţa; b) cu potenţial mediu: Dolj, Botoşani, Teleorman, Constanta, Neamţ; c) cu potenţial scăzut: Giurgiu, Vaslui, Bihor, Olt, Buzău, Satu Mare.În pentru ulei: a) cu potenţial ridicat: Iaşi, Bacău, Vaslui, Tulcea, Constanta, Dâmboviţa, Argeş, Valcea, Olt, Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Sălaj.În şi cânepa pentru fibra: a) cu potenţial ridicat: Satu Mare, Maramureş, Suceava, Neamţ, Bacău, Buzău, Braşov, Harghita, Covasna, Mureş, Alba, Hunedoara, Cluj, Sălaj.Sfecla de zahăr: a) cu potenţial ridicat: Suceava, Botoşani, Satu Mare, Neamţ, Iaşi, Mureş, Cluj, Galaţi, Covasna; b) cu potenţial mediu: Bihor, Braşov, Vaslui, Arad, Bacău, Alba; c) cu potenţial scăzut: Vrancea, Timiş, Harghita, Brăila, Sibiu, Sălaj, Buzău, Hunedoara, Prahova.Legumicultura: a) cu potenţial ridicat: Galaţi, Timiş, Olt, Iaşi, Arad, Mureş, Cluj, Dolj, Suceava, Bacău, Dâmboviţa; b) cu potenţial mediu: Ilfov, Botoşani, Vrancea, Valcea, Teleorman, Giurgiu, Satu Mare, Neamţ, Gorj, Bihor, Constanta, Buzău, Alba, Ialomiţa, Argeş; c) cu potenţial scăzut: Prahova, Hunedoara, Sălaj, Caras-Severin, Sibiu, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Mehedinţi, Vaslui, Tulcea, Călăraşi, Maramureş, Covasna, Harghita, Braşov, municipiul Bucureşti.Cartofi: a) cu potenţial ridicat: Suceava, Covasna, Maramureş, Braşov, Harghita, Bistriţa-Năsăud, Neamţ, Cluj, Mureş, Iaşi, Hunedoara; b) cu potenţial mediu: Botoşani, Bihor, Timiş, Dâmboviţa, Bacău, Alba, Caras-Severin, Sălaj, Sibiu, Satu Mare; c) cu potenţial scăzut: Arad, Argeş, Valcea, Prahova, Constanta, Gorj, Dolj, Teleorman, Galaţi, Vrancea, Olt, Buzău, Tulcea, Vaslui, Mehedinţi, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Brăila, Ialomiţa.Pomicultura: a) cu potenţial ridicat: Argeş, Dâmboviţa, Valcea, Cluj, Maramureş, Iaşi, Caras-Severin, Sălaj; b) cu potenţial mediu: Bistriţa-Năsăud, Bacău, Mureş, Bihor, Hunedoara, Satu Mare, Neamţ, Prahova, Vrancea, Gorj, Suceava, Buzău, Olt, Timiş; c) cu potenţial scăzut: Vaslui, Galaţi, Botoşani, Alba, Mehedinţi, Sibiu, Constanta, Giurgiu, Teleorman, Harghita, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Călăraşi, Covasna, municipiul Bucureşti.Viticultura: a) cu potenţial ridicat: Vrancea, Galaţi, Constanta, Buzău, Vaslui, Prahova, Iaşi, Tulcea, Dolj, Alba, Mehedinţi; b) cu potenţial mediu: Valcea, Bacău, Olt, Arad, Timiş, Bihor, Mureş, Argeş, Brăila, Sălaj; c) cu potenţial scăzut: Caras-Severin, Satu Mare, Neamţ, Cluj, Teleorman, Ialomiţa, Giurgiu, Botoşani, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Gorj, Hunedoara.Tutun: a) cu potenţial ridicat: Vrancea, Buzău, Ilfov, Giurgiu, Olt, Dolj, Mehedinţi, Mureş, Alba.Orez: a) cu potenţial ridicat: (în lunca Dunării) Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj.B. Achiziţii de animale, modernizări şi/sau construcţii noi de grajduri şi fermeBovine: a) cu potenţial ridicat: Suceava, Iaşi, Argeş, Bacău, Maramureş, Bihor, Botoşani, Neamţ, Cluj, Buzău, Alba, Dâmboviţa, Gorj, Bistriţa-Năsăud, Valcea, Mureş; b) cu potenţial mediu: Hunedoara, Buzău, Alba, Dâmboviţa, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Braşov, Satu Mare, Prahova, Harghita, Dolj, Teleorman, Olt, Galaţi; c) cu potenţial scăzut: Giurgiu, Ialomiţa, Sibiu, Covasna, Mehedinţi, Constanta, Tulcea, Călăraşi.Porcine: a) cu potenţial ridicat: Timiş, Cluj, Arad, Bihor, Mureş, Bacău, Satu Mare, Teleorman, Brăila, Călăraşi, Valcea, Ilfov, Dolj, Gorj; b) cu potenţial mediu: Argeş, Neamţ, Olt, Iaşi, Suceava, Ialomiţa, Constanta, Buzău, Maramureş, Braşov, Giurgiu; c) cu potenţial scăzut: Alba, Tulcea, Dâmboviţa, Prahova, Botoşani, Covasna, Sibiu, Sălaj, Vaslui, BistritaNasaud, Galaţi, Mehedinţi, Hunedoara, Harghita, Vrancea, Caras-Severin.Ovine şi caprine: a) cu potenţial ridicat: Tulcea, Iaşi, Timiş, Botoşani, Sibiu, Mureş, Cluj, Dolj, Constanta, Caras-Severin, Bistriţa-Năsăud, Buzău; b) cu potenţial mediu: Alba, Arad, Braşov, Brăila, Suceava, Vaslui, Neamţ, Galaţi, Bacău, Teleorman, Olt, Maramureş, Călăraşi, Vrancea, Mehedinţi, Argeş; c) cu potenţial scăzut: Hunedoara, Harghita, Ialomiţa, Covasna, Prahova, Gorj, Bihor, Valcea, Sălaj, Giurgiu, Satu Mare, Dâmboviţa, Ilfov.Păsări: a) cu potenţial ridicat: Bacău, Teleorman, Dolj, Dâmboviţa, Gorj, Olt, Buzău, Galaţi, Constanta, Călăraşi, Botoşani, Alba, Iaşi, Bihor; b) cu potenţial mediu: Prahova, Giurgiu, Timiş, Braşov, Valcea, Ialomiţa, Arad, Sibiu, Suceava, Argeş, Hunedoara, Vrancea, Brăila, Ilfov, Mureş; c) cu potenţial scăzut: Cluj, Tulcea, Caras-Severin, Vaslui, Neamţ, Maramureş, Mehedinţi, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Harghita, municipiul Bucureşti, Covasna.NOTĂ:Aceasta anexa va fi reformulata conform studiului elaborat în cadrul asistenţei tehnice de la măsura 4.2.  +  Anexa 4
      ──────────
  la fişa tehnica
  ────────────────
                            DIMENSIUNILE
         necesarului de baza furajera pe tipuri de ferme şi zone de cultura
  ┌───────────┬────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┬───────┐│BENEFICIARI│TIPURI DE │DIMENSIUNE│ DIMENSIUNEA NECESARULUI DE │ ││ │FERME │A FERMEI │ BAZA FURAJERA │ ││ │ │- capete- ├───────┬──────────────────────────┤ ││ │ │ │CÂMPIE │ ZONA DE DEAL │MUNTE ││ │ │ │Arabil │ │Pajişti││ │ │ │- ha │ │ -ha │├───────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┬───────────────┼───────┤│ │ │ │ │Varianta A│ Varianta B │ ││ │ │ │ │Arabil -ha├───────┬───────┤ ││ │ │ │ │ │Arabil │Pajişti│ ││ │ │ │ │ │ -ha │ -ha │ ││Producători│ │ │ │ │ │ │ ││agricoli │ │ │ │ │ │ │ ││individuali│Vaci de │ │ │ │ │ │ ││ │lapte/ │ │ │ │ │ │ ││ │bivoliţe │ 12-25 │ 10-20│ 16-32│ 12-25│ 7-15│ 25-52│├───────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤│ │Taurine la │ │ │ │ │ │ ││ │ingrasat │ 50-100 │ 15-30│ 24-48│ 19-38│ 9-18│ 37-75││ ├────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ovine/ │ │ │ │ │ │ ││ │caprine │150-300 │ 18-36│ 27-94│ 22-45│ 9-18│ 45-90││ ├────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤│ │Berbecuti │ │ │ │ │ │ ││ │ingrasat │300-1000 │ 12-40│ 13-45│ 11-37│ 4-15│ 22-75│├───────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤│Asociaţii │Vaci de │ │ │ │ │ │ ││familiale │lapte/ │ │ │ │ │ │ ││ │bivoliţe │ 25-50 │ 20-40│ 32-65│ 25-50│ 15-30│ 52-105││ ├────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤│ │Taurine la │ │ │ │ │ │ ││ │ingrasat │ 100-200 │ 30-60│ 48-96│ 38-76│ 18-36│ 75-150││ ├────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ovine/ │ │ │ │ │ │ ││ │caprine │ 300-500 │ 36-60│ 54-90│ 45-75│ 18-30│ 90-150││ ├────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤│ │Berbecuti │ │ │ │ │ │ ││ │ingrasat │ 500-1500 │ 20-60│ 22-67│ 18-55│ 7-22│ 37-112││ ├────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤│Asociaţii │Vaci de │ │ │ │ │ │ ││agricole, │lapte/ │ │ │ │ │ │ ││societari │bivoliţe │ │ │ │ │ │ ││agricole, │4000 l/ │ │ │ │ │ ┤ ││societăţi │cap │ 50-150 │ 40-120│ 65-195│ 50-150│ 30-90│105-315││comerciale ├────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤│din secto- │Taurine la │ │ │ │ │ │ ││rul privat │ingrasat │ 500-1000│150-300│ 240-480│190-380│ 90-180│375-750││ ├────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ovine / │ │ │ │ │ │ ││ │caprine │ 500-1500│ 60-180│ 98-270│ 75-225│ 30-90│150-450││ ├────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤│ │Berbecuti │ │ │ │ │ │ ││ │ingrasat │ 1500-7500│ 60-300│ 67-337│ 55-277│ 22-112│112-562││ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴───────┴───────┘
   +  Anexa 5
      ─────────
  la fişa tehnica
  ────────────────
                                  SITUAŢIA
                       suprafeţelor de sere în anul 1999
  JUDEŢ SUPRAFAŢA DE SERE CONSTRUITĂ-Ha SUPRAFAŢA DE SERE IN EXPLOATARE
  TOTAL - Ha Din care: sistem încălzit - Ha
  ALBA 8 3 3
  ARAD 119 89 10
  ARGEŞ 32 2 2
  BACĂU 36 28 6
  BIHOR 104 90 50
  BISTRIŢA 4 _ _
  BOTOŞANI 4 - -
  BRAŞOV 96 83 71
  BRĂILA 46 46 46
  BUZĂU 12 - -
  CARAS-SEVERIN 11 - -
  CĂLĂRAŞI 15 - -
  CLUJ 33 33 33
  CONSTANTA 57 57 20
  COVASNA 3 3 3
  DÂMBOVIŢA 34 16 8
  DOLJ 220 113 -
  GALAŢI 42 42 8
  GIURGIU 5 4 -
  HARGHITA 15 - -
  HUNEDOARA 14 13 -
  IALOMIŢA 4 - -
  IAŞI 44 32 -
  MARAMUREŞ 8 - -
  MEHEDINŢI 9 - -
  MUREŞ 39 39 24
  NEAMŢ 30 12 4
  OLT 20 - -
  PRAHOVA 207 105 -
  SATU-MARE 10 2 -
  SĂLAJ 3 3 -
  SIBIU 51 1 -
  SUCEAVA 15 6 3
  TELEOMAN 22 - -
  TIMIŞ 45 9 2
  TULCEA 8 - -
  VASLUI 15 7 3
  VALCEA 6 1 -
  VRANCEA 9 4 -
  ILFOV 23 20 5
  MUNICIPIUL BUCUREŞTI 222 122 122
  TOTAL 1656 957 373
   +  Anexa 6────────la fişa tehnica────────────────REPARTIZAREAzonelor tradiţionale ale podgoriilor1. Regiunea de nord-est: Cotnari, Iaşi, Huşi, Răcăciuni2. Regiunea de sud-est: Nicoreşti, Panciu, Odobeşti, Coteşti, Dealurile Buzăului, Dealurile Bujorului, Ostrov, Murfatlar, Istria, Babadag, Sarica Niculiţel3. Regiunea de sud a Munteniei: Dealu Mare, Pietroasa, Valea Călugăreasca, Ştefăneşti4. Regiunea de sud-vest a Olteniei: Samburesti, Drăgăşani, Segarcea, Sadova Corabia, Dealurile Craiovei, Calafat5. Regiunea de vest: Buziaş, Dealurile Tirolului, Moldova Noua, Teremia, Minis Maderat, Recaş, Silagiu6. Regiunea de nord-vest: Diosig, Valea lui Mihai, Silvana, Lechinţa7. Regiunea centrala: Tarnave, Alba, Sebeş, Apold, Aiud.  +  Anexa 7    ───────la fişa tehnica───────────────                CELE MAI BUNE SOIURI DE VITA DE VIE CULTIVATE
       
    OzanaMuscadelle 1 Is
    Aromat de IaşiMustoasă de Maderat 79 Mn
    OportoNovac
    Pinot gris 13 MfPandur
    Pinot gris 34 B1Raluca
    Pinot noireRoşioara 8 Tb
    Pinot noire 5 IVSangiovese (selecţii)
    Alb aromatSauvignon gros 9 B1
    Busuioacă de BohotinSauvignon petit 62 Dg
    DonarisSelena
    Ezerfurtu (selecţii)Sarba
    Fetească albăTraminer roz 60 B1
    Fetească neagrăUnirea
    Muscat OttonelZghihara
    Muscat Ottonel 12 B1Astra
    Negru de DrăgăşaniBalada
    Neuburger 10 B1Cabernet Sauvignon 4 Is
    NeurburgerCabernet Sauvignon 7 Dg
    Tămâioasă româneascăCabernet Sauvignon 33 VI
    Tămâioasă românească 5 tCodana
    Tămâioasă românească 36 PtFetească regală
    Tămâioasă românească 104 DgFetească regală 21 B1
    Zweigelt (selecţii)Frâncuşa Furmint
    AligoteFurmint de Minis
    ArcasGalbenă de Odobeşti 33 Od
    BlasiusGalbenă de Odobeşti 50 Od
    Burgund MareIordana
    ChardonayNegru aromat
    ColumnaPlavaie 16 Od
    Cramposie selecţionatăRiesling italian
    CreaţaRiesling italian 3 B1
    CristinaRiesling de Rin
    Grasă de CotnariRikatiteli (selecţii)
    Grasă de Cotnari 4 PtRoz de Minis
    Grasă de Cotnari 45 PtSaint Emilion
    HaiducSteinschiller
    MamaiaAmurg
    MajarcăBăbească gri
    MerlotBăbească neagră 94 Pt
    Merlot 8 VICadarca 123 Mn
    Merlot 17 OdMioriţa
   +  Anexa 8────────la fişa tehnica──────────────────LEGISLAŢIA NAŢIONALALegea nr. 5/1982 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor, cu modificările şi completările ulterioare;Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 privind aprobarea calsificatiei şi a duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe;Hotărârea Guvernului nr. 1.308/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare INMA, cu modificările ulterioare;Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, cu modificările ulterioare;Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare;Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;Legea zootehniei nr. 72/2002;Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie;Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995;Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante;Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare;Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultura, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2002;Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare în România, cu modificările ulterioare;Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamitaţi naturale în agricultura;Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural;Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 219/2002 privind Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultura din România pentru anul 2002;Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
   +  Anexa IVFIŞA TEHNICApentru măsura 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale"1. Cadru general● În condiţiile actuale din România, în care se implementeaza economia de piaţa, în care au loc transformări structurale radicale, investiţiile în resursele umane sunt esenţiale pentru implementarea Planului naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală şi evoluţia spaţiului rural.● O treime din populaţia rurală a absolvit numai şcoala primara; o alta treime a absolvit cursurile gimnaziale, iar 3,1% (nivelul anului 2000)*1) nu a absolvit nici o formă de educaţie.─────────*1) Studiu iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 1998 şi aprobat de Guvern în cadrul Programului de relansare a învăţământului rural, 1999-2000.● Absenta diversificării activităţilor agricole şi piscicole, neaplicarea tehnologiilor moderne şi performanţe, starea igienico-sanitară precara reclama, de asemenea, îmbunătăţirea pregătirii profesionale.● Slaba pregătire a producătorilor agricoli şi piscicoli în domeniul activităţilor neagricole şi piscicole.● Absolvenţii de şcoli cu profil agricol sunt într-un număr scăzut fata de nevoile actuale şi viitoare ale agriculturii româneşti.● În urma aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare, spaţiul rural a concentrat un număr mare de persoane care au început sa practice activităţi agricole şi alte activităţi complementare, fără nici o pregătire de specialitate, bazându-se doar pe practicarea acestor activităţi în mod tradiţional.● Necesitatea instruirii producătorilor agricoli, piscicoli şi silvici în domeniul protecţiei mediului, în domeniul tehnologiilor nepoluante, precum şi în domeniul prelucrării produselor prin practici ecologice reprezintă o cerinţa reală pentru spaţiul rural românesc.● Formarea profesională a adulţilor, parte integrantă a educaţiei permanente, înregistrează o noua extindere către producătorii agricoli şi se adresează persoanelor care nu au făcut obiectul şcolarizării obligatorii.● Noua reforma a sistemului de învăţământ profesional (începută în anul 1999) necesita organizarea şi extinderea acestuia în spaţiul rural.● Formarea profesională continua a adulţilor în România este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată.2. ObiectiveObiectiv general:● Asistenţă este acordată pregătirii profesionale pentru a contribui la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competentelor profesionale ale fermierilor şi ale altor persoane implicate în activităţi agricole, piscicole şi forestiere, de procesare a produselor agricole, piscicole şi de acvacultura, precum şi la conversia acestora către activităţi neagricole. Acest obiectiv este în conformitate cu art. 2 din Regulamentul nr. 1.268/1999/CE, adoptat de Consiliul Uniunii Europene, cu art. 5 din Regulamentul nr. 2.759/1999/CE, adoptat de Comisia Europeană, şi cu prevederile cap. III, titlul II din Regulamentul nr. 1.257/1999/CE, adoptat de Consiliul Uniunii Europene.Obiective specifice:● îmbunătăţirea pregătirii profesionale a producătorilor agricoli, piscicoli, silvici şi de acvacultura, precum şi a angajaţilor unităţilor de procesare a produselor agricole şi piscicole pentru reorientarea calitativă a producţiei;● îmbunătăţirea pregătirii profesionale a producătorilor agricoli, silvici, piscicoli, şi de acvacultura pentru aplicarea metodelor de producţie compatibile cu conservarea şi îmbunătăţirea peisajului;● îmbunătăţirea pregătirii profesionale a producătorilor agricoli, piscicoli, silvici şi de acvacultura pentru aplicarea metodelor de protecţie a mediului şi a normelor privind igiena şi bunăstarea animalelor;● îmbunătăţirea pregătirii profesionale a producătorilor agricoli, piscicoli şi a proprietarilor de pădure, precum şi a sefilor de exploataţii agricole, forestiere şi piscicole pentru creşterea nivelului cunoştinţelor de management şi de marketing, necesare administrării unei exploataţii viabile economic, social şi din punct de vedere al mediului;● pregătirea proprietarilor de pădure şi a altor persoane implicate în activităţi forestiere pentru a utiliza practici de management al pădurilor, care să permită îmbunătăţirea funcţiilor: economică, ecologica şi socială ale pădurii;● pregătirea producătorilor agricoli, piscicoli, de acvacultura şi a proprietarilor de pădure în vederea diversificării sau reconversiei activităţilor lor de baza agricole sau silvice în vederea practicării altor ocupaţii şi/sau meserii (agroturism, mestesuguri, creşterea albinelor, acvacultura etc.);● pregătirea producătorilor agricoli, piscicoli şi a proprietarilor de pădure în vederea stimulării înfiinţării grupurilor de producători şi îmbunătăţirea cunoştinţelor membrilor grupurilor de producători existente, precum şi pregătirea membrilor în vederea recunoaşterii lor oficiale;● pregătirea producătorilor agricoli în vederea stimulării înfiinţării asociaţiilor utilizatorilor de apa şi îmbunătăţirea cunoştinţelor membrilor asociaţiilor existente ale utilizatorilor de apa, pentru asigurarea unui management durabil al resurselor de apa în strânsă corelaţie cu refacerea şi conservarea calităţii mediului din zonele rurale.Obiective operaţionale:Susţinerea pregătirii prin cursuri de formare profesională pentru următoarele domenii:● reorientarea calitativă a producţiei, inclusiv înfiinţarea grupurilor de producători;● practici de producţie compatibile cu menţinerea peisajului, protecţia mediului, standardele de igiena şi bunăstarea animalelor;● îmbunătăţirea managementului fermelor agricole şi silvice viabile economic, în vederea asigurării viabilitatii lor economice, sociale şi din punct de vedere al mediului;● alte forme de pregătire profesională: silvicultura, diversificarea activităţilor rurale etc.;● alte activităţi din sectoarele care sunt acoperite de măsurile din Programul SAPARD.3. Corelarea cu alte măsuriAceasta măsura este obligatorie pentru implementarea cu succes a altor măsuri prevăzute în program, cum sunt:● îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole;● investiţii în exploataţiile agricole;● metode agricole de producţie proiectate sa protejeze mediul şi sa menţină peisajul rural;● dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de activităţi multiple şi venituri alternative;● înfiinţarea grupurilor de producători;● managementul resurselor de apa pentru agricultura (în afară fermei);● silvicultura, inclusiv impadurirea zonelor agricole, investiţii în exploataţiile forestiere deţinute în proprietate silvică privată;● asistenţă tehnică.4. Câmpul de acţiune al măsuriiAceasta măsura se aplică în scopul pregătirii profesionale a producătorilor agricoli, silvici, piscicoli, acvacultorilor, a angajaţilor unităţilor de procesare a produselor agricole şi piscicole şi a altor activităţi de diversificare care îşi desfăşoară activitatea în spaţiul rural în diferite domenii, precum:● îmbunătăţirea pregătirii profesionale a producătorilor agricoli, piscicoli şi silvici, precum şi a sefilor de ferma în managementul producţiei, marketingul produselor, aplicarea de tehnologii competitive nepoluante şi respectarea standardelor sanitare veterinare, fitosanitare, de sănătate, de protecţia mediului şi de calitatea produselor;● pregătire în vederea stimulării înfiinţării grupurilor de producători;● îmbunătăţirea pregătirii profesionale a producătorilor agricoli şi a proprietarilor privaţi de pădure în vederea revigorarii unor traditii şi mestesuguri ce folosesc resurse locale;● îmbunătăţirea pregătirii profesionale a membrilor asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru aplicarea unor tehnologii eficiente şi nepoluante, compatibile cu menţinerea calităţii solului, şi pentru asigurarea unui management durabil al resurselor de apa cu destinaţie agricolă.În cadrul acestei măsuri vor putea fi finanţate următoarele forme de pregătire, în funcţie de domeniul şi obiectivul formării:● formare în domeniul practicilor de producţie agricolă şi piscicolă (din sectorul vegetal şi sectorul creşterii animalelor), al practicilor de producţie silvică, precum şi al celor de procesare a produselor agricole şi piscicole în conformitate cu tehnologiile specifice;● pregătire în domeniul practicilor de producţie agricolă compatibile cu protecţia mediului şi a conservării peisajelor naturale, precum şi pregătire legată de conversia la agricultura biologica;● pregătire în vederea reorientarii calitative a producţiei;● pregătire în vederea respectării normelor de igiena, de bunastare a animalelor şi a sănătăţii plantelor;● pregătirea proprietarilor privaţi de pădure în vederea managementului pădurilor pentru îmbunătăţirea funcţiilor lor economice, ecologice şi sociale;● pregătire în domeniile managementului şi marketingului exploataţiilor viabile din punct de vedere economic, social şi de mediu;● pregătire în domeniul sistemelor informationale, transfer de tehnologie şi know-how;● pregătirea sefilor de exploataţii agricole şi silvice în domeniile: economic, tehnic, juridic, fiscal şi al protecţiei mediului;● pregătirea producătorilor agricoli pentru înfiinţarea grupurilor de producători şi pentru promovarea obiectivelor, principiilor şi modalităţilor de funcţionare a acestora, precum şi pregătirea membrilor grupurilor de producători recunoscute, în vederea îmbunătăţirii activităţii acestora;● pregătirea tinerilor în faza de instalare şi/sau în faza transmiterii exploataţiei agricole sau silvice în familie;● pregătirea proprietarilor privaţi de exploataţii agricole şi silvice în vederea diversificării sau a reconversiei acestor activităţi în spaţiul rural (agroturism, acvacultura, creşterea albinelor etc.).Cursurile de pregătire se pot organiza pe module care pot dura maximum 3 săptămâni şi pot avea un număr de cursanţi maxim de 50 de persoane pe modul. Aceste cursuri se pot organiza pentru dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice din cadrul măsurilor şi submasurilor Programului SAPARD, dar pot fi şi cursuri specializate de management, marketing etc.Pentru elaborarea conţinutului cursurilor de pregătire vor fi finanţate activităţi specifice prin măsura "Asistenţă tehnică" a Programului SAPARD.5. Criterii de eligibilitate● Furnizorii de pregătire trebuie să fie entităţi cu personalitate juridică implicate în ştiinţa, studii, educaţie, consultanţa, îndreptăţite sa furnizeze pregătire şi care au autorizaţie de furnizor de pregătire emisă de o instituţie competenţa în acest scop, din România, statele membre ale Uniunii Europene sau din ţările candidate.● Proiectele propuse trebuie să se încadreze în obiectivele şi câmpul de acţiune ale măsurii.● Sprijinul acordat pentru pregătire profesională, în cadrul acestei măsuri, nu va include cursurile de instruire sau specializare care fac parte din programele ori sistemele normale ale învăţământului agricol, silvic sau piscicol de la nivel mediu ori superior.● Gradul de acoperire teritorială pentru implementarea unui proiect de pregătire profesională trebuie să fie minimum o regiune.Criteriile de eligibilitate specifice şi tipurile de cheltuieli eligibile vor fi precizate în termenii de referinţa care vor sta la baza licitaţiei de proiecte şi vor fi în concordanta cu prevederile Acordului multianual de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare.Cheltuielile eligibile:● Acţiunile de pregătire vor consta în servicii de pregătire, asa cum sunt ele detaliate în specificaţiile autorităţilor responsabile şi/sau în termenii de referinţa şi care respecta procedurile de achiziţii publice aplicabile.● Costul selectării şi aprobării acţiunilor de pregătire va fi în conformitate cu prevederile Acordului multianual de finanţare, ale programului şi regulilor de achiziţii publice aplicabile.● Cheltuielile aferente participării cursanţilor la cursurile de pregătire.Rata de ajutor poate fi de 100% pentru activităţile menţionate mai sus.Fundamentarea elementelor pentru caietele de sarcini se va face prin studii elaborate în cadrul măsurii 4.2 "Asistenţă tehnică".6. Criterii de selecţieCriteriile de selecţie pentru furnizorii de pregătire vor fi precizate în caietul de sarcini.7. BeneficiariBeneficiarul acestei măsuri este Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.Prin această măsură sunt eligibili furnizorii de formare profesională, persoane juridice de drept public sau privat (experţi independenţi şi persoane juridice, române/străine sau cu capital mixt).Furnizorii de formare profesională vor fi desemnaţi ca rezultat al unei licitaţii organizate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pe baza unor caiete de sarcini elaborate de acesta.Cursurile de formare se pot face pentru toate măsurile Programului SAPARD, cu excepţia măsurii 4.2 "Asistenţă tehnică" şi a măsurii 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale".Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va organiza licitaţii de achiziţii de servicii de pregătire, conform prevederilor procedurii de achiziţii publice, elaborata în concordanta cu reglementările comunitare care sunt stipulate în Manualul de instrucţiuni al Comisiei Europene "Contracte de servicii, bunuri şi lucrări, încheiate în cadrul cooperării Comunităţii cu ţările terţe", specificat la pct. 2.6 al art. 14 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare.8. Legislaţia naţionalaProiectele finanţate în cadrul acestei măsuri trebuie să respecte prevederile Acordului multianual de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv legislaţia specifica referitoare la achiziţia publică.Formarea profesională continua a adulţilor este prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.9. Dispoziţii financiare● Proiectele din această măsură nu sunt generatoare de profit.● Ajutorul public acordat pentru această măsură este de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile, din care 75% reprezintă contribuţia Uniunii Europene şi 25% contribuţia bugetară naţionala.● În cadrul acestei măsuri vor putea fi finanţate proiecte a căror valoare totală minima eligibilă este de 50.000 euro.● Planul financiar şi sursele de finanţare totale, alocate acestei măsuri, sunt prezentate în cap. V "Alocaţii financiare pentru măsurile SAPARD" din Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală (pag. 361).Activităţile eligibile ale proiectului pot sa înceapă după semnarea contractului cu furnizorul de pregătire.10. Acoperire geograficăAceasta măsura se va aplica la nivelul întregii tari.11. Indicatori de realizare, de rezultat şi de impactIndicatori de realizareIndicatori generaliNumăr de acţiuni pentru cursurile de pregătire● număr de acţiuni de pregătire (25-200 de participanţi/acţiune de pregătire): 305;● număr de participanţi: 35.000, din care:● număr de tineri participanţi şi femei: 7.000● număr mediu de zile de pregătire per participant: 15 zile lucrătoare● număr de participanţi pe tipuri de pregătireCursuri de pregătire de scurta durata (nivel regional)● număr de acţiuni de pregătire: 280;● număr de participanţi: 30.000.Cursuri de pregătire de lungă durata (nivel naţional)● număr de acţiuni de pregătire: 25;● număr de participanţi: 5.000.Indicatori de rezultat● Ponderea cursanţilor care au proiecte finanţate prin Programul SAPARD din numărul total de cursanţi este mai mare de 70%.● Ponderea tinerilor fermieri din numărul total de cursanţi este mai mare de 30%.● Ponderea femeilor din numărul total de cursanţi este mai mare de 30%.Indicatori de impact● Ponderea absolvenţilor cursurilor de pregătire care depun proiecte în cadrul Programului SAPARD în primul an după absolvire (%).12. Promovarea programuluiPotenţialii cursanţi şi furnizorii trebuie informati despre condiţiile de participare la Programul SAPARD prin:● anunţ public în mass-media;● distribuirea de broşuri de informare;● seminarii;● intalniri cu potenţialii cursanţi şi participanţi.13. Documente justificativeLista care conţine documentele ce vor fi transmise participanţilor la licitaţie va fi precizată în termenii de referinţa şi se va referi la aptitudinile formatorilor, experienţa în domeniu, capacitatea administrativă de a asigura: cursuri, cazare, masa, accesul la ferme demonstrative existente etc.Pentru formatoriToţi participanţii la licitaţii vor trebui să prezinte în dosarul de licitaţie documentul care atesta autorizarea ca furnizor de formare, eliberat de organele competente conform reglementărilor în vigoare.Ofertanţii străini trebuie să prezinte traducerile legalizate ale documentelor care atesta autorizarea lor ca furnizor de pregătire.Pentru participanţii la pregătireSolicitantul trebuie să prezinte: o cerere, copie de pe certificatul de naştere, copie de pe diploma ultimei forme de pregătire absolvite şi un certificat medical care atesta starea de sănătate. După caz, dovada ca cursantul este beneficiarul unui proiect finanţat prin SAPARD.14. Condiţii de finanţareCursurile de formare trebuie să contribuie la asimilarea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice pentru toate sectoarele acoperite de măsurile Programului SAPARD, cu excepţia măsurii de asistenţă tehnică şi a pregătirii profesionale.Sprijinul pentru formare profesională nu va include cursurile de instruire sau formare care fac parte din programele normale ori din sistemele educaţionale pentru agricultura, silvicultura, piscicultura şi de acvacultura, de nivel mediu sau superior.15. Autoritatea de implementareEvaluarea tehnica şi financiară a ofertelor se va face în conformitate cu criteriile stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.Pentru desemnarea altor participanţi la pregătire decât a celor care au proiecte finanţate prin Programul SAPARD se va utiliza o serie de criterii de selecţie (vârsta, zona rurală din care provin, deţinerea unei exploataţii etc.).Implementarea măsurii va fi asigurata la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor de către Direcţia generală de dezvoltare rurală (DGDR) şi Agenţia Naţionala de Consultanţa Agricolă (ANCA).● DGDR va coordona implementarea măsurii, va elabora procedura administrativă de implementare a măsurii, va stabili suma totală alocata pentru fiecare curs de formare, precum şi obiectivele programului de formare, va întocmi fişele-standard de proiect, va participa la evaluarea ofertelor.● ANCA va întocmi termenii de referinţa şi caietele de sarcini pentru fiecare curs de formare, va organiza licitaţiile, va participa la evaluarea ofertelor, va asigura verificarea documentelor şi verificarea pe teren, va asigura verificarea derulării programelor de pregătire şi a documentelor de plată.Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va asigura, conform contractelor încheiate cu Agenţia SAPARD, plata furnizorilor de pregătire şi va întocmi cererile de plată către Agenţia SAPARD.Agenţia SAPARD va verifica pentru fiecare etapa îndeplinirea de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a cerinţelor procedurale şi va autoriza efectuarea plăţilor.  +  Anexa VFIŞA TEHNICApentru măsura 4.2 "Asistenţă tehnică"1. Cadru generalMăsura acoperă furnizarea de servicii de asistenţă tehnică. Acest serviciu este justificat pentru a sprijini costurile legate de implementarea Programului, după cum sunt specificate în paragraful 4 de mai jos.Măsura se referă numai la asistenţă tehnică furnizată în baza art. 2 paragraful (15) din Regulamentul nr. 1.268/1999/CE adoptat de Consiliul Uniunii Europene [cu alte cuvinte, nu priveşte asistenţă urmărită prin art. 7 paragraful (4) din acelaşi regulament].2. ObiectiveScopul acestei măsuri este de a sprijini în special implementarea şi monitorizarea Programului şi a posibilelor sale modificări ulterioare. Pentru a sprijini aceste scopuri obiectivele includ:● furnizarea suportului pentru monitorizare;● asigurarea unui flux adecvat al informatiei şi publicităţii;● finanţarea de studii, vizite şi seminarii;● furnizarea suportului pentru expertiza externa;● furnizarea suportului pentru evaluarea Programului.3. Corelarea cu alte măsuriAceasta măsura va asigura acoperirea nevoilor de asistenţă tehnică pentru toate măsurile Programului.4. Câmpul de acţiune al măsuriiÎn cadrul acestei măsuri următoarele activităţi sunt eligibile, cu condiţia ca în toate cazurile ele să fie aprobate de preşedintele Comitetului de monitorizare: a) cheltuieli cu intalnirile Comitetului de monitorizare, inclusiv costurile pentru toţi experţii şi alţi participanţi, în cazul în care prezenta acestora este considerată a fi necesară pentru activitatea efectivă a comitetului; b) alte cheltuieli necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor Comitetului de monitorizare care se încadrează în una dintre următoarele categorii:- asistenţă experţilor pentru studierea şi revizuirea cadrului general şi a indicatorilor Programului;- experţi care să asiste sau sa acorde consultanţa Comitetului de monitorizare referitor la implementarea şi funcţionarea procedurilor de monitorizare;- cheltuieli asociate întâlnirilor şi sarcinilor auxiliare ale grupurilor de lucru, precum şi seminariilor; c) cheltuieli cu campaniile de informare şi publicitate, incluzând costurile tipăririi şi distribuirii lor; d) costul traducerilor şi interpretarilor furnizate ca răspuns la cererile Comisiei, care nu le includ pe cele cerute în baza art. 5 paragraful 1 şi art. 5 paragraful 2 prima propozitie din Acordul multianual de finanţare; e) cheltuieli asociate vizitelor şi seminariilor care nu sunt realizate din iniţiativa Comisiei. Fiecare vizita şi seminar vor necesita înaintarea în prealabil a unui raport scris către Comitetul de monitorizare; f) cheltuieli asociate vizitelor şi seminariilor organizate din iniţiativa Comisiei; g) cheltuieli asociate pregătirii măsurilor din Program pentru a asigura eficacitatea acestora, incluzând acele măsuri a căror aplicare este prevăzută pentru o etapa ulterioară; h) cheltuieli pentru evaluarea pe termen mediu cerută în baza prevederilor art. 10 din secţiunea B din anexa la Acordul multianual de finanţare.Aceasta lista este alcătuită pe baza recomandarii Comisiei. Pe baza experienţei acumulate din implementarea măsurii, autorităţile române vor revizui lista de acţiuni de mai sus şi pot cauta o extindere, ceea ce va necesita modificarea ulterioară a Programului.În toate cazurile, pentru ca cheltuielile să fie eligibile, trebuie respectate prevederile paragrafului 5.5. Criterii de eligibilitateCheltuielile eligibile vor fi raportate în cadrul raportului anual. Cheltuielile pot fi efectuate şi pe bază de sume fixe (cum ar fi diurna), în concordanta cu termenii şi tarifele aplicate în sectorul public din România pentru acţiuni similare în care nu este implicata cofinanţarea din partea Comunităţii. Toate cheltuielile referitoare la experţi şi alţi participanţi vor fi limitate la cei care provin şi se deplasează din/în ţările candidate şi statele membre.Pentru această măsură activităţile finanţate sau care se prevăd a fi finanţate în cadrul convenţiilor de înfrăţire ori al altor proiecte PHARE sau ISPA nu sunt eligibile.6. BeneficiariBeneficiarii finali ai activităţilor din cadrul măsurii "Asistenţă tehnică" sunt Autoritatea de management pentru lit. a), b), d) şi h) ale secţiunii 4 şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în ceea ce priveşte lit. c), e), f) şi g) ale aceleiaşi secţiuni.7. Dispoziţii financiareCu toate ca suma pentru asistenţă tehnică cuprinsă în tabelul de mai jos este pentru sume mai mari, contribuţia Comunităţii la cheltuielile prevăzute la lit. a)-e) şi g) ale paragrafului 4 va fi limitată la 80% din totalul cheltuielilor publice, dar nu mai mult de 150.000 euro pe an plus 0,3% din contribuţia Comunităţii prevăzută în acordul/acordurile anual/anuale de finanţare încheiat/încheiate. Cuantumul determinat după formula de mai sus se va adapta în funcţie de experienţa aplicării măsurii "Asistenţă tehnică" şi de posibilele modificări ale paragrafului 4 din Acordul multianual de finanţare.În ceea ce priveşte cheltuielile prevăzute la lit. h), contribuţia Comunităţii se va limita la 80% din totalul cheltuielilor publice. În cazul cheltuielilor prevăzute la lit. f), contribuţia Comunităţii va fi de 100% din totalul cheltuielilor publice în cadrul oricăror limite şi condiţii care pot fi stabilite de către Comisie pentru iniţiativa respectiva.     Tabel financiar indicativ pentru măsura 4.2
    AniiCosturi totaleTotal cheltuieli publiceContribuţia UEContribuţie publică naţionalăContribuţie privată
    Total naţionalBugetul centralregiuneAltele
    TotalArt. 7(4) R. 1268/99Art. 2 ultima lin. R. 1268/99% 2 ultima lin.Art. 2 ultima lin. R. 1268/99% 2 ultima lin.Art. 2 ultima lin. R. 1268/99  
    12=3+133=4+84=5+6567 = 6/6+889 = 6/6+89=6/6+8101213
    200076125076125060900006090008015225020152250000
    200176125076125060900006090008015225020152250000
    200236580963658096350584628968466090008015225020152250000
    2003415809641580963905846289684610090008015225020152250000
    200436580963658096350584628968466090008015225020152250000
    200536580963658096350584628968466090008015225020152250000
    200636580963658096350584628968466090008015225020152250000
    Total203129802031298019147230144842304663000801165750201165750000
  8. IndicatoriCativa posibili indicatori:● numărul materialelor promotionale pentru informarea generală a tuturor părţilor (fluturasi, broşuri etc.);● numărul campaniilor de publicitate;● numărul de convocări ale experţilor suportate;● numărul de ateliere, conferinţe, seminarii;● numărul de reuniuni ale Comitetului de monitorizare;● numărul de studii privind pregătirea şi implementarea măsurilor din Program;● numărul de rapoarte de evaluare a Programului.──────────────────