HOTĂRÂRE nr. 544 din 17 mai 2003privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 27 mai 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 23 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Sigiliul cu stema României simbolizeaza autoritatea publică exercitată de instituţia care îl foloseşte şi garantează autenticitatea actelor emise de aceasta.  +  Articolul 2 (1) Sigiliul cu stema României se foloseşte de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statului român din străinătate, denumite în continuare autorităţi publice. (2) Modelul sigiliului cu stema României este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Sigiliul cu stema României se foloseşte exclusiv de conducătorii autorităţilor publice prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4 (1) Sigiliul autorităţii publice cu stema României se aplică, de către persoanele prevăzute la art. 3, pe actele specifice autorităţii de stat pe care aceştia o exercită, precum şi pe actele normative emise de autoritatea publică respectiva. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii autorităţilor publice au obligaţia de a stabili categoriile de acte specifice pentru care este obligatorie aplicarea sigiliului cu stema României, potrivit alin. (1). (3) Pentru toate celelalte categorii de acte se foloseşte ştampila. (4) Conducătorii autorităţilor publice sunt răspunzători de păstrarea şi utilizarea legală a sigiliilor cu stema României. (5) Modul de păstrare şi de utilizare a sigiliilor cu stema României se stabileşte, de asemenea, de conducătorul autorităţii publice. (6) Conducătorii autorităţilor publice pot incredinta, prin ordin, dispoziţie sau decizie, după caz, şi altor persoane, spre păstrare şi utilizare, sigiliile cu stema României.  +  Articolul 5 (1) Dreptul de a comanda sigilii cu stema României aparţine exclusiv conducătorului autorităţii publice respective. (2) Sigiliile cu stema României se scot din uz în următoarele condiţii: a) când acestea sunt uzate, respectiv când în urma folosirii indelungate devin ilizibile; b) când autorităţile publice nu mai au dreptul de a le utiliza întrucât şi-au încetat activitatea; c) în cazul în care autorităţile publice şi-au schimbat titulatura şi necesita în consecinţa sigilii care să conţină inscripţionată noua denumire; d) când autorităţile publice au dobândit noi atribuţii, ca urmare a modificării structurii organizatorice sau a schimbării naturii juridice, care nu le mai permit folosirea sigiliului cu stema României.  +  Articolul 6 (1) Sigiliile autorităţilor publice care conţin stema României sunt executate, în condiţiile stabilite de prezenta hotărâre, la Regia Autonomă "Monetaria Statului". (2) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe pot executa sigilii proprii în unităţile specializate din subordinea lor. (3) Sigiliile cu stema României fabricate se eliberează numai conducătorului autorităţii publice care a făcut comanda sau persoanei anume împuternicite de aceasta.  +  Articolul 7Regia Autonomă "Monetaria Statului" şi unităţile specializate prevăzute la art. 6 alin. (2) sunt obligate sa ţină un registru de comenzi în care se înregistrează toate comenzile de sigilii cu stema României, la care se anexează actele pe baza cărora acestea au fost executate.  +  Articolul 8În caz de pierdere a unui sigiliu cu stema României, conducătorul autorităţii publice respective este obligat sa anunţe în termen de 24 de ore organele teritoriale ale Ministerului de Interne şi să facă publică pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 9În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile publice care deţin sigilii cu stema României, dar care nu au dreptul să le utilizeze potrivit prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tarii şi sigiliul statului şi ale prezentei hotărâri sunt obligate să le predea la Regia Autonomă "Monetaria Statului".  +  Articolul 10 (1) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, noile sigilii cu stema României, comandate de conducătorii autorităţilor publice, se vor ridica de la Regia Autonomă "Monetaria Statului" sau, după caz, de la unităţile specializate prevăzute la art. 6 alin. (2), urmând ca, în acelaşi termen, să fie depuse sigiliile scoase din folosinţă potrivit art. 5. (2) Sigiliile din metal scoase din uz, care conţin stema României şi legenda (inscripţie), se predau Direcţiei arhivelor naţionale istorice centrale sau direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, într-un singur exemplar, pe bază de proces-verbal de predare-primire şi de inventar. Celelalte exemplare se predau Regiei Autonome "Monetaria Statului", pe bază de inventar şi de proces-verbal, aprobate de Arhivele Naţionale, în vederea topirii lor. (3) Sigiliile din cauciuc scoase din uz, după aprobarea comisiei de selecţionare prevăzute la art. 11 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu avizul Arhivelor Naţionale, se distrug. În vederea distrugerii sigiliilor din cauciuc scoase din uz, se constituie în cadrul fiecărei autorităţi publice o comisie de casare, numita prin ordin, dispoziţie sau, după caz, decizie a conducătorului autorităţii publice. Comisia de casare va proceda la distrugerea sigiliilor din cauciuc, prin ardere, consemnându-se despre aceasta într-un proces-verbal.  +  Articolul 11Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 12Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea modelului de sigiliu cu stema României prevăzut în anexa la prezenta hotărâre sau executarea acestuia de către alte unităţi decât cele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2); b) păstrarea şi utilizarea sigiliilor în alte condiţii decât cele stabilite de conducătorul autorităţii publice; c) neînregistrarea comenzilor de sigilii cu stema României în registrul de comenzi ţinut de unităţile prevăzute la art. 7; d) neanuntarea organelor Ministerului de Interne, în termen de 24 de ore de la pierderea unui sigiliu, sau nerespectarea obligaţiei de a face publică pierderea sigiliului cu stema României în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; e) nedepunerea sigiliilor cu stema României la Regia Autonomă "Monetaria Statului" în termenul prevăzut la art. 9.  +  Articolul 13 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 12 se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei. (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne, precum şi de prefect, primar sau împuterniciţi ai acestora anume desemnaţi.  +  Articolul 14Prevederile art. 12 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri vor fi asigurate din bugetele de venituri şi cheltuieli ale autorităţilor publice respective.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga art. 12-20 şi alin. (5)-(9) ale art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 687/1993 privind folosirea şi expunerea stemei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 17 decembrie 1993, art. 17-19 din Normele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 5 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul afacerilor externe,Mircea Geoanap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 17 mai 2003.Nr. 544.  +  Anexa 1 MODELUL ŞI GILIULUI CU STEMA ROMÂNIEISigiliul cu stema României este format din două cercuri concentrice - liniare, cu diametrul de 35 mm şi, respectiv, 25 mm.În jumătatea superioară a cercului mare se înscrie, cu litere majuscule de tipar, cuvântul ROMÂNIA.În partea inferioară a interiorului cercului mare se înscrie, cu aceleaşi caractere, denumirea autorităţii publice căreia îi aparţine sigiliul. Dimensiunile acestor litere vor fi mai mici decât cele folosite pentru cuvântul ROMÂNIA şi vor fi separate de acesta prin câte o steluta.În interiorul cercului mic se înscrie stema României.Stema României va reproduce întocmai grafica şi va păstra proportiile acesteia astfel cum sunt stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992.Sigiliile care se vor aplica în ceara sau în plastelina vor fi gravate în incizie, iar sigiliile care se vor aplica în lichide se vor grava în excizie.------------