LEGE Nr. 98 din 10 noiembrie 1994privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 317 din 16 noiembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Contravenţii la normele privind avizarea şi autorizarea sanitară  +  Articolul 1Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: a) nesolicitarea, de la Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial, a avizului sanitar pentru proiectarea, amplasarea şi executarea construcţiilor de locuinţe sau de unităţi, precum şi pentru transformarea, extinderea sau schimbarea destinaţiei construcţiilor şi instalaţiilor autorizate sanitar; b) nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sănătăţii sau de Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial pentru folosirea în procesele tehnologice de orice fel a unor substanţe şi tehnologii noi; c) nesolicitarea, de la Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial, a autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru persoane juridice, unităţi şi persoane fizice care desfăşoară activităţi la domiciliu, cu 15 zile înainte de intrarea în funcţiune a acestora ori funcţionarea în alte condiţii decît cele prevăzute de autorizaţia sanitară; d) nesolicitarea, de la Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial, a revizuirii condiţiilor sanitare de funcţionare, anual şi ori de cîte ori se produc modificări faţă de situaţia acestora la data autorizării.  +  Articolul 2Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 1.000.000 lei: a) nerespectarea de către persoanele juridice a clauzelor impuse prin avizul sanitar eliberat pentru fiecare obiectiv în parte, privind proiectarea, amplasarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor de orice fel; b) funcţionarea oricărei unităţi fără autorizaţie sanitară; c) neîndeplinirea măsurilor prescrise de Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial care au drept scop prevenirea ori combaterea bolilor transmisibile, a intoxicatiilor accidentale favorizate şi întreţinute de factorii nocivi ca urmare a poluarii mediului de viaţa şi de muncă; d) punerea în consum public de noi sortimente de produse alimentare neavizate de către Ministerul Sănătăţii.  +  Capitolul 2 Contravenţii la normele de igiena referitoare la zonele de locuit  +  Articolul 3Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanarii de mirosuri respingatoare, pulberi, fum, reziduuri lichide sau solide rezultate din activităţi cu caracter industrial în zonele locuite, din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substanţe; b) producerea în mod repetat a zgomotelor care depăşesc limitele maxime stabilite de normele de igiena în vigoare pentru zonele locuite; c) nerespectarea de către persoanele fizice a normelor de igiena în locuintele şi gospodăriile proprii, dacă aceasta creează riscul răspândirii unei epidemii; d) neefectuarea periodică, de către persoanele juridice din a căror activitate rezultă poluanti de orice natura, a autocontrolului de laborator în zona de protecţie sanitară; e) nerespectarea de către persoanele juridice, unităţi şi persoane fizice a distantelor minime de protecţie sanitară stabilite prin normele de igiena în vigoare, faţă de zonele locuite.  +  Articolul 4Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 2.000.000 lei poluarea atmosferei, din zonele locuite, cu pulberi, gaze şi vapori ce conţin substanţe dăunătoare sănătăţii, peste limitele maxime admise de normele în vigoare. Repetarea abaterii duce la retragerea autorizaţiei de funcţionare.  +  Capitolul 3 Contravenţii la normele de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a populaţiei  +  Articolul 5Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 200.000 lei: a) neintocmirea de către persoanele juridice care exploatează instalaţii centrale de aprovizionare cu apa potabilă a regulamentului de exploatare şi funcţionare a acestora, precum şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial; b) neasigurarea menţinerii stării de curăţenie pe întreg teritoriul a instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apa potabilă, atât în clădirile cu diferite instalaţii, cît şi pe terenul din jurul acestora; c) neanuntarea Inspectoratului de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial asupra producerii de avarii la nivelul instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apa potabilă, a interventiilor asupra reţelelor de apa potabilă sau cu privire la oprirea de distribuţie a apei în reţea, precum şi neanuntarea populaţiei asupra duratei intreruperilor în furnizarea apei.  +  Articolul 6Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: a) neasigurarea de către conducătorii unităţilor de orice fel a apei potabile pentru nevoile menajere sau transportul ori distribuirea apei de baut în condiţii neigienice; b) neasigurarea în mod curent a ascensiunii apei potabile până la ultimul nivel al clădirilor înzestrate cu hidrofoare, nefunctionarea acestora sau neinstalarea lor, acolo unde lipsesc, de către persoanele juridice care administrează aceste clădiri; c) neamenajarea în locuri de mare aglomerare - pieţe, tîrguri, parcuri, străzi de mare circulaţie, gări, autogări, stadioane şi altele -, precum şi în incinta marilor obiective economice şi social-culturale, a instalaţiilor de baut apa tip "artezian", dacă aceste locuri au posibilitatea de racordare la reţeaua de aprovizionare cu apa potabilă a localităţii sau surse proprii; d) neasigurarea, de către persoanele juridice care exploatează instalaţiile centrale de aprovizionare cu apa potabilă, a rezervei de apa pentru populaţie, care să acopere necesarul minim pentru 12 ore, în caz de avarie.  +  Articolul 7Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 1.000.000 lei: a) neasigurarea şi neefectuarea controlului potabilitatii apei în condiţiile stabilite de Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial, de către unităţile de orice fel care exploatează instalaţii de aprovizionare cu apa centrale şi locale; b) clorinarea defectuoasă a apei distribuite populaţiei ca apa potabilă, tradusa prin valori ale clorului rezidual liber sub 0,1 mg/dmc în reţeaua de distribuţie până la capetele de reţea sau depăşirea concentratiei de 0,5 mg/dmc; c) neefectuarea hiperclorinarii apei pentru primele cantităţi distribuite după o întrerupere şi în următoarele situaţii: - înainte de darea în exploatare a instalaţiilor noi; după modificări ale procesului tehnologic; după remedieri, revizii sau reconditionari; - când nu exista garanţia securităţii reţelei de distribuţie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din reţea; - în situaţii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infectioase; d) neasigurarea de către persoanele juridice care exploatează instalaţii centrale de aprovizionare cu apa potabilă a unei rezerve de clor şi coagulant pentru minimum 30 de zile de funcţionare; e) utilizarea, de către persoane fizice şi juridice autorizate, la prepararea de băuturi răcoritoare, produse culinare şi altele, a unor surse de apa fără a cunoaşte indicatorii de calitate ai apei respective; f) nerespectarea contraindicatiilor medicale ca urmare a imbolnavirii sau portajului de germeni patogeni, în utilizarea personalului instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apa potabilă; g) neremedierea deficienţelor tehnice şi neintretinerea salubritatii surselor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apa - hidranti, cismele, fântâni, puţuri, captări de izvoare -, precum şi a vecinatatii acestora de către cei care le exploatează sau le folosesc; h) nerespectarea, de către unităţile de orice fel care exploatează instalaţiile centrale de aprovizionare cu apa potabilă, a obligaţiei de a întreţine aceste instalaţii în condiţiile proiectate şi de perfecta funcţionare; i) utilizarea apelor necorespunzătoare standardelor de stat în vigoare pentru irigarea culturilor agricole.  +  Articolul 8Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200.000 la 2.000.000 lei: a) folosirea unor surse de apa care nu îndeplinesc condiţiile de calitate şi care, prin tratare, nu garantează încadrarea permanenta în limitele stabilite prin standardul de stat în vigoare pentru apa potabilă; b) darea în consum public, cu apa pentru baut, a apei care nu corespunde condiţiilor de potabilitate prevăzute în standardele de stat în vigoare; c) efectuarea de racorduri, comunicaţii şi legături ale reţelei de apa potabilă cu orice alte reţele de apa nepotabila; d) nerespectarea obligaţiei prevăzute în normele de igiena în vigoare privind tratarea apei în cazul utilizării surselor de suprafaţa pentru instalaţii centrale de aprovizionare cu apa potabilă; e) neasigurarea măsurilor de protecţie sanitară şi neinstituirea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever şi de restrictie a surselor de apa potabilă, a surselor de ape minerale pentru cura interna, a construcţiilor de captare şi inmagazinare, a instalaţiilor de tratare, a aductiunilor, statiilor de pompare şi a reţelelor de distribuire stabilite prin dispoziţii legale; f) depunerea reziduurilor solide şi lichide de orice fel în vecinătatea surselor de apa potabilă şi folosirea fântânilor ca puţuri absorbante pentru ape reziduale; g) absenta clorului rezidual liber la intrarea în reţeaua de distribuţie sau la capetele de reţea ale instalaţiilor centrale de alimentare cu apa; h) nemarcarea vizibila a surselor şi a reţelelor de apa din incinta unităţilor de orice fel şi a locurilor publice care nu corespund condiţiilor de potabilitate.  +  Capitolul 4 Contravenţii la normele de igiena privind colectarea şi îndepărtarea reziduurilor şi protecţia sanitară a solului  +  Articolul 9Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: a) neintocmirea, de către persoanele juridice care exploatează reţele stradale de canalizare, a regulamentului de exploatare şi întreţinere a acestora şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament; b) neintretinerea în permanenta stare de funcţionare a instalaţiilor interioare - closete, băi, lavoare, spălătorii şi altele - de către agenţii economici, instituţiile social-culturale, precum şi de către asociaţiile de locatari şi persoanele fizice; c) neasigurarea unităţilor de orice fel, a asociaţiilor de locatari şi a gospodariilor individuale cu recipienţi pentru colectarea reziduurilor menajere, amplasati în condiţii salubre, în spaţii special amenajate - camere de gunoi sau platforme racordate la reţeaua de apa şi de canalizare, spalate şi dezinfectate -, mentinuti în stare buna, reparati, spalati şi dezinfectati, suficienti numeric pentru inmagazinarea reziduurilor pe timp de minimum 2-3 zile; d) amplasarea şi folosirea, pentru îndepărtarea şi neutilizarea reziduurilor menajere, a gropilor de gunoi în alte condiţii decît cele prevăzute de normele de igiena în vigoare.  +  Articolul 10Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 750.000 lei: a) amplasarea closetelor cu groapa simpla la distanta mai mica faţă de sursele de apa decît cea prevăzută prin normele de igiena în vigoare, precum şi neefectuarea întreţinerii şi dezinfectiei acestor closete, cît şi a altor tipuri de closete fără apa curenta; b) neasigurarea imobilelor cu subsol, situat sub nivelul reţelei de canalizare, cu pompe pentru evacuarea în permanenta a apei; c) neevacuarea conţinutului instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate - haznale, puţuri absorbante, closete - de către serviciile de vidanjare în termen de 7 zile de la cererea celor interesaţi; d) folosirea în alte scopuri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru colectarea şi transportul apelor uzate fecaloid-menajere, precum şi neintretinerea lor în stare permanenta de funcţionare prin reparare, spalare şi dezinfecţie; e) neindepartarea cadavrelor de animale în condiţiile prevăzute de normele în vigoare de către deţinătorii de animale; f) îndepărtarea de către persoanele juridice, unităţi şi persoane fizice a apelor uzate fecaloid-menajere şi industriale în alte locuri decît în reţeaua de canalizare sau, în lipsa acestora, de instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate; g) neintretinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate de tipul haznalelor vindajabile şi a puţurilor absorbante, precum şi vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele strazilor; h) neracordarea instalaţiei de canalizare interioară a locuinţelor la reţeaua publică de canalizare, acolo unde exista aceasta reţea; i) nerealizarea de către întreprinderile sau serviciile de salubritate a măsurilor permanente de întreţinere igienica şi dezinfecţie a vehiculelor şi utilajelor de salubritate ori a măsurilor de prelucrare sanitară a reziduurilor depozitate, stabilite prin normele de igiena în vigoare; j) nerespectarea de către serviciile sau întreprinderile de salubritate a normelor de igiena pentru întreţinerea salubritatii strazilor, parcurilor, pieţelor şi pentru ridicarea cu regularitate a gunoaielor menajere şi de strada.  +  Articolul 11Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200.000 la 3.000.000 lei: a) utilizarea reziduurilor fecaloide umane la fertilizarea terenurilor agricole atunci când pe aceste terenuri se cultiva fructe sau legume care se consuma în stare cruda; b) neefectuarea epurarii apelor uzate înaintea deversarii lor în bazine naturale; c) îndepărtarea vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de strada ori a cadavrelor de animale, pe alte locuri decît cele anume stabilite de consiliile locale şi prin alte sisteme decît cele prevăzute de normele sanitare în vigoare; d) neefectuarea periodică, conform normelor de igiena, a dezinsectiei şi deratizarii rampelor de depozitare a reziduurilor solide; e) funcţionarea defectuoasă a instalaţiilor de epurare a apelor uzate fecaloid-menajere şi de neutralizare a apelor industriale, astfel încât sa provoace poluarea mediului - apa, aer, sol; f) neasigurarea epurarii biologice şi a neutralizarii agenţilor nocivi din apele uzate provenite de la unităţile sanitare - spitale de boli infectioase, laboratoare care lucrează cu produse patologice -, precum şi de orice unităţi care, prin specificul lor, contamineaza apele reziduale cu agenţi patogeni sau cu substanţe radioactive ori cu substanţe chimice; g) deversarea în canale deschise care strabat centre populate a apelor reziduale fecaloid-menajere şi a apelor reziduale toxice, industriale şi radioactive şi neintretinerea acestor canale în stare permanenta de funcţionare prin curatare şi reparare a defectiunilor; h) nesolicitarea avizului sanitar de la Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial pentru stabilirea amplasamentului şi pentru amenajarea de rampe, locuri şi instalaţii de depozitare, prelucrare şi neutralizare a reziduurilor solide menajere, industriale, de strada, a vidanjului şi a cadavrelor de animale; i) nesolicitarea avizului sanitar de la Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial pentru amplasarea sau extinderea de cimitire umane; j) nesolicitarea avizului Inspectorului de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial pentru strămutarea cimitirelor umane înainte de trecerea a 40 de ani de la ultima inhumare; k) nedotarea cu closet a locuinţelor, a unităţilor de orice fel, cît şi neamplasarea, nedimensionarea şi neconstruirea acestuia corespunzător normelor de igiena în vigoare.  +  Capitolul 5 Contravenţii la normele de igiena referitoare la unităţile în care se desfăşoară activităţi social-culturale, la colectivitatile temporare de muncă sau recreere şi la unităţile de prestări de servicii pentru populaţie  +  Articolul 12Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 250.000 lei: a) admiterea accesului unui număr de persoane mai mare decît permite capacitatea proiectata în sălile unităţilor în care se desfăşoară activităţi culturale: teatre, cinematografe, sali publice şi altele; b) neafisarea la loc vizibil a măsurilor de igiena ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de inot sau lipsa de supraveghere a respectării acestor măsuri de către factorii răspunzători; c) neintretinerea în permanenta stare de curăţenie a echipamentului de lucru al personalului din saloanele de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura şi cosmetica, precum şi al personalului agenţilor prestatori de servicii către populaţie; d) nedotarea cu sapun, prosoape şi hirtie igienica a grupurilor sanitare publice şi neintretinerea igienica a acestora prin spalare şi dezinfecţie.  +  Articolul 13Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: a) neasigurarea în baile publice şi în unităţile de frizerie, coafura şi cosmetica a lenjeriei fierte şi calcate, schimbată după fiecare persoana; b) neintretinerea în stare de funcţionare şi curăţenie a instalaţiilor interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate, a sifoanelor de pardoseala, a anexelor sanitare - duşuri, băi, closete, lavoare -, prin efectuarea reparaţiilor necesare şi a spalarii şi dezinfectiei zilnice; c) neasigurarea, în încăperile de dormit ale colectivităţilor temporare, a suprafeţei şi cubajului de aer pentru un pat prevăzute de normele de igiena în vigoare; d) admiterea în dormitoarele din santiere, întreprinderi, exploatări forestiere şi agricole, cămine, cantonamente, internate, crese şi colectivităţi de copii şi adolescenti, a unui număr mai mare de persoane decît permite capacitatea autorizata şi neasigurarea pentru fiecare persoana cazata a unui pat individual; e) amenajarea de dormitoare comune cu paturi suprapuse, fără avizul sanitar al Inspectoratului de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial; f) neasigurarea, în unităţile de cazare, a inventarului moale şi a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate şi nerespectarea normelor de igiena în vigoare privind schimbarea lenjeriei şi respectarea circuitului acesteia; g) neintretinerea plajelor în permanenta stare de curăţenie şi neasigurarea cu dotările sanitare prevăzute de normele de igiena în vigoare; h) neintretinerea bazinelor de inot prin spalarea şi dezinfectia acestora, primenirea şi dezinfectia apei corespunzător normelor de igiena în vigoare; i) neasigurarea, pentru bazine de inot şi pentru stranduri, a vestiarelor, grupurilor sanitare separate pentru femei şi bărbaţi, în numărul prevăzut prin normele de igiena în vigoare; j) neefectuarea dezinfectiei, după fiecare persoana, a instrumentului utilizat în unităţile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura şi cosmetica sau folosirea pentru aceasta a altor produse decît cele stabilite de normele de igiena în vigoare; k) servirea în unităţi de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura şi cosmetica a persoanelor care suferă de boli ale pielii, parului sau unghiilor şi nesterilizarea instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client din categoria sus-menţionată; l) neintretinerea stării de curăţenie, neefectuarea reparaţiilor necesare bunei funcţionari a ferestrelor, uşilor, instalaţiilor de ventilaţie, iluminat şi încălzit, precum şi neefectuarea dezinfectiei şi dezinsectiei mijloacelor de transport în comun în conformitate cu normele de igiena în vigoare; m) neasigurarea, în sediul persoanelor juridice şi în anexele aferente, a curăţeniei permanente, a efectuării operaţiunilor de menţinere a stării de curăţenie, a operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, după caz, precum şi a indepartarii reziduurilor solide în condiţiile stabilite prin normele de igiena în vigoare; n) neasigurarea întreţinerii construcţiilor bailor publice şi instalaţiilor aferente acestora pentru asigurarea funcţionarii în permanenta la parametrii proiectati şi a menţinerii permanente a stării de curăţenie în condiţiile stabilite prin normele de igiena în vigoare; o) neefectuarea dezinfectiei încăperilor în care au locuit persoane care au decedat prin boli transmisibile.  +  Articolul 14Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 75.000 la 750.000 lei: a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate conform cu standardele în vigoare pentru bazine de inot, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii, aparţinând unităţilor de orice fel şi din mijloacele de transport; b) amenajarea strandurilor fără respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igiena în vigoare privind amplasarea şi dotarea acestor unităţi; c) instalarea de campinguri fără respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igiena în vigoare privind amplasarea, dotarea cu anexe speciale şi capacitatea acestora.  +  Capitolul 6 Contravenţii la normele de igiena pentru unităţile sanitare cu paturi  +  Articolul 15Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 250.000 lei: a) depăşirea capacităţii unităţilor sanitare cu paturi privind numărul persoanelor spitalizate, numărul maxim de paturi în saloane şi cubajul minim necesar de aer al saloanelor, prevăzute de normele în vigoare, cu excepţia unor situaţii deosebite; b) neasigurarea, în fiecare secţie de spitalizare, a spaţiilor şi a condiţiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum şi pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infectii; c) neasigurarea, în unităţile şi în spaţiile care acorda asistenţa medicală pentru copii, a spaţiului de cazare şi a condiţiilor de igiena pentru mame insotitoare, precum şi internarea acestora în număr mai mare decît cel stabilit prin structura de paturi aprobată de Ministerul Sănătăţii; d) neasigurarea pentru unităţile sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele de igiena în vigoare, a unei rezerve de apa potabilă care să asigure necesarul pentru o perioadă de 12 ore, precum şi a cantităţii de apa calda necesară igienei individuale a bolnavilor şi a personalului, precum şi pentru igiena localului, spalarea lenjeriei, pregătirea alimentaţiei şi altele; e) neasigurarea funcţionarii sistemelor de încălzire, confortului termic al bolnavilor, potrivit cu nevoile lor specifice; f) neasigurarea distrugerii prin spargere a ambalajelor din sticlă folosite de bolnavii din spitalele şi secţiile de boli infectioase.  +  Articolul 16Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: a) neasigurarea apei potabile distribuite prin reţea şi prin obiecte sanitare amplasate în fiecare încăpere în care se acordă asistenţa medicală, în spaţiile de deservire igienica a bolnavilor şi în serviciile tehnico-medicale şi gospodăreşti; b) neasigurarea, în unităţile sanitare cu paturi, a dotării şi a numărului de obiecte sanitare stabilite prin normele sanitare în vigoare; c) neasigurarea unităţilor sanitare cu paturi, cu instalaţii pentru incinerarea reziduurilor care au potenţial infectogen, inclusiv a acelor şi siringilor de unica folosinţă.  +  Articolul 17Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 75.000 la 750.000 lei neasigurarea, de către unităţile sanitare cu paturi, a incinerarii în crematoriu propriu, întreţinut în stare permanenta de funcţionare, a reziduurilor septice şi a altor reziduuri cu indicaţia de a fi incinerate.  +  Capitolul 7 Contravenţii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile  +  Articolul 18Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 100.000 lei: a) neanuntarea bolnavilor de boli transmisibile la Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial, conform dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii; b) internarea bolnavilor în spitale sau secţii de boli infectioase neprecedata de măsuri de igiena individuală şi neasigurarea, de către conducerea spitalului sau a secţiei, a decontaminarii vehiculului cu care au fost transportaţi bolnavii; c) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a triajului epidemiologic zilnic al copiilor din colectivitatile de preşcolari, precum şi neefectuarea după fiecare vacanta şcolară a triajului epidemiologic înaintea reinceperii activităţii de învăţământ; d) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice preliminare care să ducă la depistarea de bolnavi, contactati, convalescenti şi purtători de germeni, precum şi neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infectiilor; e) neaplicarea, de către personalul medico-sanitar de la dispensarele medicale şi de la unităţile sanitare cu paturi, a măsurilor privind depistarea, prelucrarea şi evidenta persoanelor infestate cu paraziti; f) neasigurarea de către persoanele juridice a aprovizionarii cu materiale necesare curăţeniei, dezinfectiei, dezinsectiei şi deratizarii.  +  Articolul 19Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei: a) neaplicarea de către personalul medico-sanitar a măsurilor privind planificarea vaccinarilor, efectuarea vaccinarilor şi revaccinarilor conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii şi ţinerea la zi a evidentelor primare; b) nerespectarea instrucţiunilor privind păstrarea şi folosirea produselor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic sau terapeutic, recomandate de unităţile producătoare; c) modificarea circuitelor în unităţile sanitare cu paturi sau ambulatorii fără avizul Inspectoratului de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial; d) neefectuarea dezinfectiei terminale în focarele de boli transmisibile; e) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic asupra consecinţelor medicale şi penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum şi neprecizarea acestor măsuri; f) nerespectarea de către persoanele fizice, suspecti şi convalescenti de boli transmisibile, purtători sanatosi de germeni patogeni, precum şi de către peroanele juridice a măsurilor stabilite de Ministerul Sănătăţii în scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile : vaccinari şi revaccinari, examene clinice şi de laborator, controale periodice ale purtatorilor de germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, tratamente profilactice instituite în colectivităţi.  +  Articolul 20Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 75.000 la 300.000 lei: a) predarea către cei în drept a cadavrelor peroanelor decedate prin boli transmisibile sau eliberarea avizului sanitar de transport al acestor cadavre, de către spitalul sau dispensarul medical teritorial, fără aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii infectiilor; b) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar al unităţilor medicale cu paturi şi ambulatorii, de stat sau particulare, a măsurilor care să prevină producerea sau raspindirea de infectii la persoanele care beneficiază de asistenţa medicală în aceste unităţi; c) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii privind imunizarile obligatorii, măsurile de lupta în focar, izolarea bolnavilor de boli transmisibile, eliberarea avizului epidemiologic; d) efectuarea transportului cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile fără avizul spitalului sau al dispensarului medical teritorial; e) depunerea la capela a decedatilor prin boli transmisibile, transportul în sicriu deschis spre cimitir sau crematoriu, precum şi efectuarea transportului de cadavre în afară localităţii în care s-a produs decesul, indiferent de cauza decesului, în alte condiţii decît cele stabilite prin normele de igiena în vigoare; f) exhumarea cadavrelor umane înainte de trecerea perioadei de un an de la data inhumarii sau exhumarea cadavrelor umane fără avizul Inspectoratului de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial în termen de 1-7 ani de la data inhumarii, ca şi exhumarea în alte condiţii decît cele stabilite prin avizul Inspectoratului de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial.  +  Articolul 21Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 1.000.000 lei: a) neasigurarea, de către întreprinderile şi instituţiile de orice profil care lucrează cu produse patologice, a sterilizarii sau incinerarii reziduurilor septice şi a altor reziduuri care au astfel de indicaţii; b) nerespectarea măsurilor de sterilizare a instrumentarului medico-chirurgical în toate instituţiile medico-sanitare ambulatorii sau cu paturi, de stat sau particulare, conform dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul 8 Contravenţii la normele de igiena privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora  +  Articolul 22Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 150.000 lei: a) utilizarea personalului de întreţinere a curăţeniei din anexele sanitare şi din curţi la manipularea alimentelor ori la întreţinerea curăţeniei utilajelor sau încăperilor de prelucrare sau de depozitare a alimentelor; b) utilizarea, la întreţinerea curăţeniei din afară salilor de producţie, din anexele sanitare, din curţi şi altele asemenea, a salariaţilor care lucrează în procesele tehnologice de producţie alimentara, la prelucrarea sau la manipularea alimentelor; c) neefectuarea operaţiunilor manuale de curatare a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafeţelor de lucru şi ambalajelor în condiţiile stabilite de normele de igiena în vigoare; d) aşezarea, chiar şi provizorie, direct pe trotuar, în curţi sau pe pardoseala încăperilor, a ghetii artificiale, precum şi a navetelor şi tavilor folosite la transportul produselor de panificatie şi de cofetarie, a carnii, preparatelor din carne şi semipreparatelor culinare; e) nerespectarea, în unităţile de alimentaţie colectivă, a obligaţiei stabilite prin normele de igiena în vigoare de a păstra timp de 36 de ore, la rece, în recipiente curate, acoperite şi etichetate, către o proba din fiecare fel de mincare servita; f) nerespectarea, de către conducerile cantinelor sau ale altor unităţi de alimentaţie colectivă, a normelor de igiena referitoare la întocmirea meniurilor şi prepararea hranei; g) neasigurarea dotării unităţilor de alimentaţie colectivă permanente şi sezoniere cu vesela şi tacimuri în număr cel puţin egal cu numărul total de consumatori zilnici; h) neasigurarea spalarii şi dezinfectiei, după fiecare transport, a mijloacelor auto folosite la transportul alimentelor; i) aprovizionarea unităţilor alimentare de orice fel, care produc şi prelucreaza alimente uşor alterabile în cantităţi care depăşesc posibilităţile de păstrare şi de prelucrare a acestora, în condiţiile stabilite de actele normative privind calitatea; j) neinstruirea salariaţilor oricărei unităţi din sectorul alimentar cu privire la obligaţiile ce le revin în respectarea regimului de întreţinere igienica a instalaţiilor şi utilajelor folosite la prelucrarea alimentelor şi în aplicarea măsurilor de igiena la locurile de muncă respective.  +  Articolul 23Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 150.000 la 650.000 lei: a) nerespectarea măsurilor prevăzute de normele igienice în vigoare legate de păstrarea, evitarea contaminarii şi punerea în consum a băuturilor de orice fel; b) nerespectarea, de către unităţile de orice fel sau de către persoanele fizice care folosesc carucioare şi tonete pentru comerţul stradal mobil, a condiţiilor de desfăşurare a acestei activităţi, stabilite prin normele de igiena în vigoare; c) transportarea de alimente, sub forma de materii prime şi semifabricate, împreună cu produse finite care se consuma prin prelucrare termica; d) nerespectarea de către conducătorul unităţii alimentare a obligaţiei prevăzute de normele de igiena în vigoare privind verificarea zilnica a stării de igiena individuală şi de sănătate a personalului din subordine, precum şi primirea în unitate a salariaţilor bolnavi sau convalescenţi de boli transmisibile fără aviz medical; e) nerespectarea regulilor de igiena individuală în tot timpul programului de lucru de către persoanele care lucrează la manipularea, transportul, prelucrarea, sortarea şi desfacerea alimentelor; f) folosirea în unităţile alimentare a ghetii naturale, fără avizul Inspectoratului de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial, păstrarea alimentelor, cu excepţia peştelui, în contact direct cu gheaţa naturala sau artificiala sau cu apa rezultată din topirea ghetii, precum şi servirea băuturilor, fructelor şi legumelor racite prin contact direct cu gheaţa naturala sau artificiala, cu excepţia cuburilor de gheaţa, preparate în congelatoare, din apa potabilă; g) neizolarea conductelor de canalizare care traverseaza încăperile de producţie, prepararea, depozitarea, servire şi desfacere a alimentelor în situaţia în care nu pot fi găsite soluţii tehnice, astfel încât sa nu treacă prin încăperile sus-menţionate; h) organizarea deficitara a procesului de producţie alimentara, nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens şi favorizându-se incrucisarile între fazele salubre şi cele insalubre; i) refolosirea ca materie prima a preparatelor culinare finite, amestecarea tocaturilor de carne cruda cu cele tratate termic, precum şi folosirea repetată a grasimilor alimentare la operaţiunile de prajire şi încorporare în preparate a grasimilor folosite la prajire; j) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport neautorizate în acest scop, neamenajate şi nedotate, în scopul asigurării, pe toată durata transportului, a păstrării nemodificate a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, precum şi a protecţiei împotriva prafului, ploii, insectelor, rozatoarelor şi a oricărei posibilităţi de poluare, degradare şi contaminare a produselor şi ambalajelor; k) neasigurarea şi nerespectarea, la punctele fixe de desfacere stradala, a alimentelor şi băuturilor răcoritoare, a condiţiilor şi măsurilor stabilite de normele de igiena în vigoare pentru protecţia sanitară a produselor şi consumatorilor; l) expunerea spre vînzare sau vânzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate; m) folosirea în laboratoarele şi unităţile de alimentaţie publică sau colectivă a oualor de rata la prepararea prajiturilor, cremelor, inghetatei sau a oricăror alte produse; n) nesolicitarea avizului Inspectoratului de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial la stabilirea locului de recoltare a ghetii naturale, precum şi a condiţiilor de depozitare a acesteia; o) transportul laptelui pasteurizat cu autocisterne sau repasteurizarea laptelui fără avizul Ministerului Sănătăţii; p) neasigurarea funcţionarii în permanenta a spaţiilor frigorifice din unităţile alimentare, neasigurarea controlului şi înregistrării temperaturii şi neintretinerea acestor spaţii prin efectuarea periodică a reparaţiilor necesare, a igienizarii, a dezinsectiei şi, după caz, a deratizarii.  +  Articolul 24Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 75.000 la 750.000 lei: a) recepţia şi introducerea în procesul de producţie sau prelucrare a materiilor prime şi auxiliare, semifabricate sau finite, cu modificări şi fără constatarea salubritatii lor de către persoanele răspunzătoare, pe baza certificatelor de calitate eliberate de către furnizori şi, după caz, de către organele sanitar-veterinare; b) nerespectarea normelor de igiena şi a normelor sanitar-veterinare în vigoare referitoare la prepararea şi păstrarea produselor din carne de tip singerete, a cremelor de oua şi a maionezei; c) nerespectarea măsurilor stabilite prin normele de igiena în vigoare privind prepararea, păstrarea, transportul şi servirea inghetatei; d) neasigurarea, de către unităţile de desfacere şi servire a alimentelor, a condiţiilor de depozitare, expunere şi manipulare pentru păstrarea nemodificata a proprietăţilor nutritive, organoleptice, fizice, chimice şi microbiologice; e) neasigurarea în unităţile de alimentaţie publică şi colectivă a spaţiilor şi circuitelor functionale stabilite prin normele de igiena în vigoare pentru depozitare, prelucrare culinara şi consum; f) neasigurarea dotării unităţilor alimentare cu utilaje şi mobilier tehnologic fabricate potrivit normelor de igiena în vigoare şi întreţinute în permanenta stare de funcţionare; g) neasigurarea, în toate unităţile alimentare, a funcţionarii corecte şi permanente a aparaturii de control şi de înregistrare a parametrilor care condiţioneaza salubritatea prelucrării şi păstrării materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite : sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare şi altele; h) neefectuarea de către unităţile alimentare a controlului respectării normelor de igiena în vigoare privind materiile prime, auxiliare, semifabricate şi produse finite, conform proprietăţilor înscrise în actele normative privind calitatea, precum şi a controlului respectării normelor de igiena privind procesele de prelucrare şi regimul sanitar de întreţinere a utilajelor, ambalajelor şi mijloacelor de transport; i) neasigurarea depozitarii şi păstrării alimentelor în condiţii care să prevină modificările proprietăţilor nutritive, organoleptice şi fizico-chimice, precum şi contaminarea microbiana; j) ambalarea, transportul, depozitarea şi desfacerea către populaţie a sarii iodate în zonele gusogene în condiţii necorespunzătoare, de natura sa diminueze concentraţia de iodat în sare, precum şi desfacerea către populaţie a sarii iodate fără data fabricaţiei pe ambalaj sau cu termen de garanţie depăşit; k) neasigurarea, în unităţile din sectorul alimentar de producţie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vînzare, a apei potabile curente corespunzătoare calităţilor standardului de stat în vigoare, distribuita în condiţii igienice oriunde este necesară şi în cantităţi corespunzătoare pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei utilajelor, mobilierului, dotărilor; l) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi de revizuire a instalaţiilor şi utilajelor, cît şi a lucrărilor de reconditionare şi de reparare a clădirilor unităţilor alimentare; m) nerespectarea condiţiilor stabilite de normele de igiena în vigoare privind amenajarea, dotarea şi întreţinerea pieţelor alimentare, a tirgurilor şi oboarelor; n) neasigurarea, în unităţile alimentare, a condiţiilor de igiena în cursul producţiei, preparării, depozitarii, transportului, servirii şi desfacerii alimentelor prin operaţiuni de curatare, dezinsecţie şi deratizare şi neasigurarea dotării şi aprovizionarii unităţilor alimentare, după necesitate, cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru spalare, dezinsecţie şi deratizare.  +  Articolul 25Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300.000 la 3.000.000 lei: a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafăcute sau care prezintă: - semne organoleptice de alterare; - semne de infestare cu paraziti, precum şi resturi sau semne ale activităţii parazitilor, cu excepţia unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igiena în vigoare sau în standardele de stat; - semne ale contactului cu rozatoare; - miros şi gust străine de natura produsului; - gust, miros sau pete de mucegai, cu excepţia mucegaiurilor selecţionate admise; - conţinut de substanţe chimice neavizate de Ministerul Sănătăţii sau peste limitele admise de normele de igiena în vigoare; - conţinut de corpi străini cu excepţia cazurilor în care norma prevede o limita maxima admisibilă a acestora; - conţinut de aflatoxina B1 peste 5 micrograme/kg, pentru seminţe şi fainuri de cereale leguminoase uscate, seminţe oleaginoase, arahide, miez de nuca, alune, concentrate şi izolate proteice de vegetale; b) reconditionarea, fără avizul Inspectoratului de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial, a produselor alimentare retrase din consum ca necorespunzătoare condiţiilor stabilite prin normele de igiena în vigoare şi prin standarde de stat; c) folosirea, la prepararea produselor alimentare, a unor adjuvanti sau a altor substanţe chimice neavizate ori interzise de Ministerul Sănătăţii, cît şi depăşirea cantităţilor în cazul celor avizate; d) folosirea apei industriale pentru anumite operaţiuni tehnologice în unităţi de industrie alimentara fără avizul Inspectoratului de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial.  +  Capitolul 9 Contravenţii la normele de igiena privind protecţia faţă de radiatiile nucleare  +  Articolul 26Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 100.000 lei: a) neutilizarea sau utilizarea incorectă a mijloacelor de dozimetrie individuală de către personalul expus profesional la radiatii nucleare; b) nefolosirea corecta sau distrugerea de către personalul expus profesional a mijloacelor individuale sau colective de radioprotectie din dotarea unităţii nucleare; c) nepastrarea la marginea filmelor radiologice a unei zone albe neexpuse; d) nerespectarea normelor de evidenta a surselor şi generatorilor de radiatii, privind lucrul cu instalaţii care nu sunt prevăzute cu toate mijloacele de radioprotectie a pacientului şi neverificate privind calitatea parametrilor funcţionali.  +  Articolul 27Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: a) expunerea intenţionată în fascicol de radiaţie a dozimetrelor individuale; b) neraportarea operativă şefului unităţii nucleare sau responsabilului cu radioprotectia a situaţiilor deosebite care au determinat sau pot determina incidente sau accidente nucleare; c) intervenţia neautorizata în depanarea surselor sau generatoarelor de radiatii nucleare, a aparaturii de control sau a mijloacelor de radioprotectie; d) nerespectarea regulamentului de funcţionare a unităţii nucleare; e) neefectuarea, prin mijloace proprii, a controlului radiometric şi radiodozimetric al locurilor de muncă şi al personalului cu expuneri profesionale la radiatii, precum şi al radioactivitatii efluentilor şi a reziduurilor radioactive pe care le elimina unităţile ce deţin sau folosesc surse de radiatii nucleare şi neverificarea parametrilor de funcţionare a aparaturii care a suferit modificări sau reparaţii; f) introducerea pacientilor, care nu sunt supuşi imediat investigatiilor sau tratamentului, în câmpul de iradiere şi neaplicarea măsurilor de protecţie la pacientii supuşi examinării radiologice, pentru regiunile anatomice care nu interesează procedura respectiva sau conform normelor de folosire a surselor de radiatii; g) neanuntarea operativă a cazurilor de suprairadiere, de incidente sau accidente nucleare, cît şi neraportarea modificărilor de personal survenite pe parcursul activităţii din cadrul unităţii nucleare; h) permiterea accesului persoanelor neautorizate în unităţi nucleare; i) neverificarea periodică a aparaturii de măsura şi control, respectiv lipsa vizei metrologice.  +  Articolul 28Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200.000 la 1.000.000 lei: a) depăşirea limitelor maxime admisibile de contaminare radioactiva a locurilor de muncă stabilite prin normele de protecţie a muncii şi prin normele republicane de radioprotectie; b) neluarea măsurilor de decontaminare a locurilor de muncă devenite radioactive, a utilajelor de lucru şi a echipamentului de protecţie în unităţile care utilizează surse de radiatii nucleare; c) neluarea măsurilor imediate de protejare a salariaţilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactiva interna; d) neasigurarea, conform normelor în vigoare, a unităţilor de orice fel care utilizează surse de radiatii nucleare, cu amenajările, dispozitivele, materialele şi echipamentul necesare pentru protecţia faţă de radiatii a salariaţilor, a populaţiei şi a mediului, precum şi cu mijloacele necesare controlului iradierii şi contaminarii radioactive sau neutralizarea acestor mijloace potrivit destinaţiei lor; e) nerespectarea normelor în vigoare privind eliminarea deşeurilor radioactive sau depozitarea de minereuri radioactive şi a sterilului provenit din minele de uraniu în locuri neavizate de Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial; f) neanuntarea organelor prevăzute de normele în vigoare în cazul în care s-a produs un incident sau un accident nuclear; g) utilizarea substanţelor radioactive în alte scopuri decît cele prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare şi în autorizaţia de funcţionare în domeniul activităţii nucleare; h) nerespectarea normelor privind activitatea cu surse de radiatii în exteriorul unităţilor autorizate; i) producerea, importul, desfacerea şi darea în consum a produselor de igiena, a cosmeticelor, a jucariilor sau a altor bunuri de consum public care conţin substanţe radioactive sau emit radiatii nucleare peste limitele prevăzute de normele în vigoare.  +  Capitolul 10 Contravenţii la normele de igiena privind condiţiile şi procesele de muncă, precum şi controlul medical profilactic al salariaţilor  +  Articolul 29Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 250.000 lei: a) neanuntarea, la Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial, a cazurilor de boli profesionale depistate de către orice medic; b) neprezentarea salariaţilor din unităţile de orice fel şi a persoanelor fizice la examinarile medicale periodice stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi programate de organele sanitare potrivit specificului fiecărui loc de muncă; c) nesolicitarea avizului medical prealabil la schimbarea locului de muncă al unui salariat în aceeaşi unitate, dacă prin aceasta schimbare se creează un risc pentru sănătatea persoanei respective.  +  Articolul 30Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: a) angajarea oricărei persoane, în orice loc de muncă, fără ca în prealabil sa fi fost supusă controlului medical din care să rezulte ca persoana examinata este apta pentru a fi angajata la locul de muncă respectiv şi, totodată, nu prezintă un risc de imbolnavire a populaţiei; b) menţinerea unei persoane într-un loc de muncă pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicală temporară sau permanenta, potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii; c) depăşirea, în zona de muncă, a limitelor admisibile stabilite prin normele de igiena a muncii pentru temperatura aerului, viteza curentilor de aer, umiditate, temperatura medie a suprafeţelor incalzite şi radiatiile calorice, cu excepţia cazurilor când cerinţele sau natura procesului tehnologic impun condiţii climatice speciale; d) depăşirea, în zona de muncă, a limitelor admisibile pentru zgomote şi vibratii stabilite prin normele de igiena a muncii; e) neaplicarea măsurilor stabilite prin normele de igiena a muncii pentru protejarea salariaţilor care lucrează în aer liber, în condiţii meteorologice nefavorabile; f) nerespectarea normelor de igiena a muncii privind condiţiile de iluminare a zonelor de muncă; g) neacordarea materialelor igienico-sanitare stabilite prin normele de protecţie a muncii pentru locurile de muncă ce necesita folosirea de astfel de materiale; h) neasigurarea echipamentului de protecţie pentru locurile de muncă de orice fel, în funcţie de specificul activităţii în condiţiile stabilite prin normele de igiena în vigoare; neasigurarea şi nerealizarea condiţiilor de întreţinere a acestui echipament, precum şi neutilizarea sa corecta de către salariaţi ori purtarea în afară unităţilor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea; i) nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind instruirea practica a elevilor şi studenţilor în ateliere şcolare şi uzinale, precum şi nerespectarea prescripţiilor medicale referitoare la orientarea şcolară şi profesională a elevilor şi studenţilor cu boli cronice sau infirmităţi; j) nerespectarea de către persoanele juridice, unităţile şi persoanele fizice care angajează personal salariat a recomandărilor medicale referitoare la locul şi regimul de muncă al salariaţilor, rezultate în urma controlului medical la angajare şi a celui periodic; k) neanuntarea la Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial, în primele 24 de ore de la producere, a cazurilor de intoxicatii acute profesionale, colective sau mortale, de către personalul medico-sanitar care asigura asistenţa medicală a unităţilor respective; l) neefectuarea controlului permanent al condiţiilor de mediu în locurile cu condiţii deosebite de muncă, de către persoanele juridice care au astfel de locuri de muncă şi de către persoanele juridice specializate, care dispun de laboratoare proprii sau alte mijloace tehnice de testare şi control; m) amenajarea de spaţii de producţie, ateliere sau locuri de muncă fără aviz sanitar; n) neasigurarea, de către agenţii economici şi instituţiile social-culturale, a anexelor social-sanitare necesare, amenajate potrivit specificului fiecărui loc de muncă şi dotate corespunzător normelor de igiena în vigoare.  +  Articolul 31Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 1.000.000 lei: a) nerespectarea de către conducerile unităţilor de orice fel a măsurilor prescrise de organele medicale competente în scopul păstrării capacităţii de muncă şi al prevenirii imbolnavirilor; b) depăşirea concentratiilor maxime admisibile pentru gaze, vapori şi pulberi în atmosfera zonei de muncă stabilite prin normele de igiena muncii ori utilizarea unor substanţe sau procedee tehnologice interzise prin dispoziţii legale.  +  Capitolul 11 Contravenţii la normele privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor  +  Articolul 32Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei: a) neasigurarea spalarii şi dezinfectiei după fiecare întrebuinţare a sticlariei de laborator şi a unor materiale infectate, utilizate în unităţile de învăţământ în cadrul activităţilor practice şi de laborator; b) prezentarea în tabere de odihnă a cadrelor didactice şi a cadrelor medico-sanitare insotitoare ale grupurilor de copii şi tineri fără dovada examinarilor medicale obligatorii stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi fără avizul epidemiologic eliberat de dispensarul medical teritorial; c) nerespectarea de către medicii dispensarelor teritoriale a instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii referitoare la supravegherea epidemiologica a copiilor şi tinerilor ce urmează a fi trimişi în tabere de odihnă; d) neasigurarea, de către conducătorii unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, a prezentării acestora, cît şi a cadrelor didactice, la examinarile medicale periodice stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii; e) nerespectarea normelor de igiena în vigoare privind numărul maxim de copii admişi într-o grupa în unităţile de copii preşcolari; f) primirea în unităţile pentru ocrotire, educare şi instruirea copiilor şi tinerilor fără dovada efectuării imunizarilor profilactice conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii şi virstei copilului sau tinarului; g) neasigurarea aprovizionarii permanente a unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, precum şi a taberelor de odihnă cu utilaje, materiale şi substanţe necesare pentru întreţinerea curăţeniei şi efectuarea dezinfectiei şi dezinsectiei; h) folosirea elevilor şi studenţilor în activităţile de întreţinere igienica a grupurilor sanitare.  +  Articolul 33Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: a) nerespectarea de către conducătorul unităţilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, precum şi de administraţiile judeţene permanente pentru organizarea taberelor de odihnă a următoarelor condiţii stabilite prin normele de igiena în vigoare: - asigurarea în sălile de grupa, dormitoare, sali de clasa, sali de cursuri, laboratoare, ateliere, a cubajului de aer minim necesar şi a microclimatului, inclusiv a iluminatului optim pentru desfăşurarea activităţii; - asigurarea dotării cu mobilier corespunzător dimensionat, amplasat şi întreţinut; - asigurarea intervalelor de timp necesare igienizarii spaţiilor de învăţământ, spaţiilor de cazare şi grupurilor sanitare; - asigurarea circuitelor igienice ale copiilor, alimentaţiei şi rufariei; - asigurarea numărului de obiecte sanitare - lavoare, duşuri, closete - amplasate şi dimensionate în raport cu vârsta copiilor; b) folosirea de jucarii şi materiale didactice care, prin natura materialului sau prin forma lor, constituie un risc pentru sănătatea copiilor şi care nu permit curatarea şi dezinfectia periodică; c) nerespectarea, de către conducerile unităţilor de învăţământ de stat sau particulare sau de către cadrele didactice, a condiţiilor igienico-sanitare de muncă intelectuală, stabilite prin normele de igiena în vigoare pentru procesul instructiv-educativ la preşcolari, elevi şi studenţi; d) neaplicarea, de către conducerea unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, a măsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbolnăviri la elevi şi studenţi în orele de educaţie fizica şi de activitate practica în ateliere şi laboratoare; e) neasigurarea, pentru crese, leagane, case de copii preşcolari şi şcolari, internate şcolare, cămine studenţeşti şi tabere de odihnă, a posibilităţilor de spalare, fierbere, dezinfecţie, uscare, călcarea rufariei în condiţiile stabilite prin normele de igiena în vigoare; f) efectuarea instruirii practice la locul de muncă cu noxe profesionale sau cu condiţii de muncă periculoase, precum şi depăşirea în cardul activităţii practice a limitelor efortului fizic pentru elevi, stabilite prin normele de igiena în vigoare.  +  Capitolul 12 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor  +  Articolul 34Contravenţiile se constata de: a) inspectorii de poliţie sanitară, medicii igienisti, epidemiologi, medicii de medicina a muncii şi asistenţii medicali de igiena din inspectoratele de poliţie sanitară şi medicina preventivă şi laboratoarele teritoriale ale acestora, precum şi medicii punctelor de control pentru trecerea frontierei; b) inspectorii de specialitate din Inspecţia de stat a apelor, împuterniciţi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în cazul contravenţiilor prevăzute de art. 8 lit. b), e), f) şi g); c) inspectorii de specialitate din Inspecţia de stat pentru protecţia nucleara, împuterniciţi de conducerea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în cazul contravenţiilor prevăzute în art. 26, art. 27 şi art. 28; d) personalul medico-sanitar încadrat în funcţii asimilate celor prevăzute la lit. a), b) şi c) din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale ministerelor şi ale altor organe centrale cu reţea medicală proprie, în cazul contravenţiilor săvârşite în cadrul unităţilor subordonate acelor ministere sau organe centrale; e) ofiţerii şi subofiterii de poliţie, în cazul contravenţiilor prevăzute în : art. 1 lit. c) şi d); art. 2 lit. b) şi d); art. 7 lit. g); art. 8 lit. e) şi f); art. 12 lit. a); art. 14 lit. c); art. 22 lit. d) şi h); art. 23 lit. a), h), j) şi k); art. 24 lit. i) şi m); art. 25 lit. a).  +  Articolul 35Guvernul poate stabili, prin hotărâre, şi alte persoane competente să constate contravenţii şi să aplice sancţiunile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 36Sancţiunea se aplică de: a) agentul constatator, pentru contravenţiile constatate de inspectorii de poliţie sanitară, inspectorii pentru protecţia apelor şi inspectorii pentru protecţia nucleara; b) agentul constatator, dacă contravenientul este o persoană fizica, în cazul contravenţiilor constatate de medicii igienisti, epidemiologi, medicii de medicina a muncii şi medicii punctelor de control pentru trecerea frontierei; c) ofiţerii şi subofiterii de poliţie, dacă contravenientul este o persoană fizica; d) medicii igienisti şi medicii de medicina a muncii, pentru contravenţiile constatate de asistenţii medicali de igiena din inspectoratele de poliţie sanitară şi medicina preventivă şi laboratoarele teritoriale ale acestora; e) inspectorii de poliţie sanitară, inspectorii pentru protecţia apelor şi inspectorii pentru protecţia nucleara, fiecare în domeniul sau de specialitate, pentru contravenţiile constatate de personalul medico-sanitar prevăzut la art. 34 lit. d). În cazul contravenţiilor constatate de agenţii prevăzuţi la alin. 1 lit. b) şi c), aplicarea sancţiunilor în cazul persoanelor juridice se face de către inspectorii de poliţie sanitară.  +  Articolul 37Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare. Plîngerea se depune la organul din care face parte agentul constatator şi va fi însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei.  +  Articolul 38În cazul contravenţiilor prevăzute de prezenta lege, plîngerea se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia. Plîngerea depusa la organele prevăzute la art. 37 alin. 2, împreună cu dosarul cauzei, se trimite de îndată judecătoriei în drept sa o soluţioneze.  +  Articolul 39În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor sunt aplicabile, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 40Faptele prevăzute la art. 1-33 din prezenta lege constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.  +  Capitolul 13 Dispoziţii finale  +  Articolul 41Funcţionarea unităţilor de orice fel cu încălcarea normelor legale de igiena atrage retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. În cazul în care condiţiile de funcţionare constituie risc iminent pentru sănătatea populaţiei sau a salariaţilor unităţii, Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial ia măsuri de suspendare temporară a activităţii până la remedierea deficienţelor. Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia duce la retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare.  +  Articolul 42Nerespectarea clauzelor stabilite prin avizul sanitar atrage suspendarea lucrărilor de construcţii, montaj, amenajări.  +  Articolul 43Produsele alimentare şi nealimentare care nu corespund normelor în vigoare şi care constituie risc pentru sănătatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman.  +  Articolul 44În situaţii epidemiologice deosebite Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă teritorial poate dispune măsuri speciale: carantina, izolare în spital sau domiciliu, interdicţia accesului la unele locuri de muncă, paza specială a frontierei.  +  Articolul 45În sensul prezentei legi, prin unităţi se înţelege : instituţii publice de orice fel, regii autonome, societăţi comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, organizaţii cooperatiste şi alte persoane juridice.  +  Articolul 46Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abroga H.C.M. nr. 2506/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de igiena şi de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE------------------------