LEGE nr. 228 din 23 mai 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 27 mai 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 24 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"(4) Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurta durata, care, la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, se încadrează pe funcţia şi categoria corespunzătoare studiilor absolvite, la clasa şi gradul care să asigure o creştere de până la 20% a salariului de baza avut. În cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de baza astfel stabilit se situeaza sub nivelul prevăzut pentru clasa a III-a, gradul 3, se va acorda salariul de baza de la acest nivel. (5) Ordonatorii principali de credite pot transforma posturile vacante aferente funcţiilor publice prevăzute în anexele la legea bugetului de stat şi în anexele la legea bugetului asigurărilor sociale de stat în posturi de nivel inferior sau în posturi de acelaşi nivel, cu avizul Ministerului Administraţiei Publice, prin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, şi al Ministerului Finanţelor Publice. Fac excepţie de la aviz Administraţia Prezidentiala, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului şi Consiliul Concurentei."2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Prevederile tezei întâi a alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor principali de credite din administraţia publică locală, numai cu avizul Ministerului Administraţiei Publice, prin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici."3. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sporul de confidenţialitate prevăzut de reglementările în vigoare se acordă numai pentru personalul din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului de Comerţ Exterior, Consiliului Legislativ, Instituţiei Avocatul Poporului şi Curţii Constituţionale."4. Alineatul (3) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(3) Salariile de baza calculate pentru prima etapa de majorare, potrivit prevederilor alin. (2), vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 de lei în favoarea funcţionarului public."5. Litera C a anexei nr. I va avea următorul cuprins:    "C. Indemnizaţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    1.Director general55%
    2.Director*)50%
    3.Director adjunct40%
    4.Contabil-şef40%
    5.Şef sector40%
    6.Şef serviciu30%
    7.Şef birou25%
  --------- Notă *) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplică şi şefului de sector de la Consiliul Legislativ."6. La anexa nr. I, după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:"D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare."7. Litera A a anexei nr. II va avea următorul cuprins:    "A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere
    Nr. crt.Funcţia publică de conducereSalariul de bază*) - lei -
    1.Secretar general21.000.000
    2.Secretar general adjunct18.480.000
    3.Comisar general16.500.000
  -------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere."8. La anexa nr. II, după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:"D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare."9. La anexa nr. II, punctul 1 al notei va avea următorul cuprins:"1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la pct. 1, 3, 6 şi 7 ale lit. B din prezenta anexa."10. Litera A a anexei nr. III va avea următorul cuprins:    "A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere
    Nr. crt.Funcţia publică de conducereCategoriaClasaGradulSalariul de bază*) - lei -
    1.Secretar general al Prefecturii Municipiului Bucureşti       20.500.000
    2.Secretar general al prefecturii        
    categoria I       19.520.000
    categoria II       18.040.000
    3.Secretar general al municipiului Bucureşti       20.500.000
    4.Şef departament în aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti       9.970.000
      Secretar general al judeţului        
    categoria I       19.520.000
    categoria II       18.040.000
  ----------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere."11. La anexa nr. III, litera B "Indemnizaţii de conducere" devine litera C "Indemnizaţii de conducere."12. La anexa nr. III, după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:"D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare."13. La anexa nr. III, punctul 1 al notei va avea următorul cuprins:"1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la pct. 1, 3, 4, 7 şi 9 ale lit. B din prezenta anexa."14. Litera A a anexei nr. IV va avea următorul cuprins:    "A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere
  Nr. crt.Funcţia publică de conducereSalariul de bază*) - lei -
  1.Secretar al unităţilor administrativ-teritoriale:  
    - municipii  
      ▪ cu peste 320.000 locuitori**)17.500.000
      ▪ categoria I15.800.000
      ▪ categoria II14.350.000
      ▪ categoria III13.000.000
    - oraşe:  
      ▪ categoria I11.630.000
      ▪ categoria II11.125.000
      ▪ categoria III10.865.000
    - comune:  
      ▪ cu peste 15.000 locuitori8.500.000
      ▪ categoria I (între 7.001-15.000 locuitori)7.500.000
      ▪ categoria II (între 3.001-7.000 locuitori)7.300.000
      ▪ categoria III (până la 3.000 locuitori)7.100.000
  --------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere. Notă **) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti."15. Litera C a anexei nr. IV va avea următorul cuprins:    "C. Indemnizaţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    1.Arhitect-şef*), director general55%
    2.Director, director general adjunct50%
    3.Director adjunct40%
    4.Contabil-şef40%
    5.Şef serviciu, arhitect-şef**)30%
    6.Şef birou25%
    7.Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii***)15%
  ----------- Notă *) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor. Notă **) Se utilizează la oraşe. Notă ***) Se utilizează la comune."16. Litera D a anexei nr. IV va avea următorul cuprins:"D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 23 mai 2003.Nr. 228.-----------