REGULAMENT din 21 noiembrie 1997privind urmărirea comportării în exploatare, investiţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii.Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al investiţiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor şi menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenta a acestora.  +  Articolul 2Prezentul regulament stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea activităţilor privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, se aplică tuturor categoriilor de construcţii şi este obligatoriu pentru toate persoanele juridice şi persoanele fizice implicate: investitori, proiectanţi, executanţi, proprietari, administratori, utilizatori.  +  Articolul 3Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte, complementare, astfel: a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare; b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare; c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă şi de recuperare eficienta a materialelor şi a mediului.Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului.  +  Articolul 4Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii.  +  Capitolul 2 Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor  +  Articolul 5Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin:- urmărirea curenta;- urmărirea specială.Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale - perioade, metode, caracteristici şi parametri urmăriţi - se stabilesc de către proiectant sau de expert, în funcţie de categoria de importanţa a construcţiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnica a construcţiilor, care va cuprinde, de asemenea, şi rezultatele consemnate ale acestor activităţi.  +  Articolul 6Urmărirea curenta este o activitate sistematica de observare a stării tehnice a construcţiilor, care, corelata cu activitatea de întreţinere, are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora.Urmărirea curenta se efectuează, pe toată durata de existenta, asupra tuturor construcţiilor, conform legii.  +  Articolul 7Urmărirea curenta se realizează prin examinare vizuala directa şi cu mijloace simple de măsurare, în conformitate cu prevederile din cartea tehnica şi din reglementările tehnice specifice, pe categorii de lucrări şi de construcţii.Activităţile de urmărire curenta se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnica în construcţii, cel puţin de nivel mediu.  +  Articolul 8Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate, periodice, asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei, stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizari tehnice.Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice interesate, precum şi pentru construcţii aflate în exploatare, cu evoluţie periculoasa sau care se afla în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei.  +  Articolul 9Urmărirea specială se realizează, pe o perioadă stabilită, pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice, de către personal tehnic de specialitate atestat.Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente.  +  Articolul 10La constatarea, în cursul activităţilor de urmărire curenta sau specială, a unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnica.Obligaţii şi raspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor  +  Articolul 11Investitorii au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) stabilesc, împreună cu proiectantul, acele construcţii care se supun, urmăririi speciale, asigura întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor, instiintand despre aceasta şi Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului; b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale.  +  Articolul 12Proprietarii au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, sub toate formele; asigura, după caz, personalul necesar; comanda expertizarea construcţiilor în cazurile prevăzute la art. 10, comanda proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului; b) stipulează, în contracte, îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora, la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor.  +  Articolul 13Proiectantii au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) stabilesc, împreună cu investitorii şi/sau cu proprietarii, acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale; b) elaborează, pe bază de contract cu proprietarul, documentaţiile tehnice pentru urmărirea curenta şi proiectul de urmărire specială.  +  Articolul 14Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curenta a construcţiilor pe care le executa, sa monteze conform proiectului şi sa protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială, până la recepţia construcţiilor, după care le vor preda proprietarului.  +  Articolul 15Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor.  +  Articolul 16Persoanele care efectuează urmărirea curenta şi urmărirea specială, denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor, au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa cunoască toate detaliile privind construcţia şi sa ţină la zi cartea tehnica a construcţiei, inclusiv jurnalul evenimentelor; b) să efectueze urmărirea curenta, iar pentru urmărirea specială sa supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens; c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizari tehnice.  +  Capitolul 3 Intervenţiile în timp asupra construcţiilor  +  Articolul 17Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop:- menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor;- asigurarea funcţiunilor construcţiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării.Lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere, determinate de uzura sau de degradarea normală şi care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor; b) lucrări de refacere, determinate de producerea unor degradari importante şi care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor; c) lucrări de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerinţelor faţă de construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor.  +  Articolul 18Lucrările de întreţinere constau în efectuarea, periodic, a unor remedieri sau reparari ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie - finisaje, straturi de uzura, straturi şi învelitori de protecţie - sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate.  +  Articolul 19Lucrările de refacere şi modernizare au la baza următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoaşterea stării tehnice a construcţiilor, inclusiv a cauzelor care au produs degradari, dacă este cazul, ca rezultat al expertizarii tehnice; b) soluţiile vor avea în vedere interdependenta dintre construcţie - partea existenta - şi lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu, cat şi local; c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanenta a stării fizice în detaliu a construcţiei, pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie; d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor.  +  Articolul 20Lucrările de refacere se realizează prin remediere, reparare sau consolidare, pe bază de proiect, întocmit potrivit principiilor prevăzute la art. 19 şi verificat conform prevederilor legale.În unele situaţii, în care construcţiile sunt grav afectate, dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii, acestea vor fi executate, de asemenea, pe baza unui proiect întocmit de către expert sau de către proiectant, în urma analizarii situaţiei.  +  Articolul 21Lucrările de modernizare se realizează, de regula, prin reconstrucţie, putând interveni şi reparari sau consolidări, pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale.Obligaţii şi raspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor  +  Articolul 22Proprietarii au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) asigura efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante; b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnica a acestora; c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifica, pe parcurs şi la recepţie, calitatea acestora, direct sau prin diriginti de şantier autorizaţi.  +  Articolul 23Proiectantii au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) elaborează, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale; b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii, anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop, care se introduc în cartea tehnica a construcţiei.  +  Articolul 24Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop, luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor.  +  Articolul 25Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor, în baza contractelor încheiate cu proprietarii.  +  Capitolul 4 Postutilizarea construcţiilor  +  Articolul 26Declanşarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o dată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii, care se face: a) la cererea proprietarului; b) la cererea administratorului construcţiei, cu acordul proprietarului; c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, în cazurile în care:- construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire;- construcţia nu prezintă siguranţa în exploatare şi nu poate fi reabilitata din acest punct de vedere;- construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător şi nu poate fi reabilitata pentru a se elimina acest pericol;- cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei.  +  Articolul 27La construcţiile proprietate publică, decizia de declasare a activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate, ţinându-se seama de cazurile prevăzute la art. 26, din care să rezulte necesitatea, oportunitatea şi eficienta economică a acţiunii. Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii.  +  Articolul 28Desfăşurarea activităţilor şi lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice şi a unei autorizaţii de desfiinţare, eliberata de autorităţile competente, conform legii.  +  Articolul 29Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinţare şi executarea lucrărilor respective se efectuează de agenţii economici cu activitate în construcţii.  +  Articolul 30Documentaţia tehnica aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde:- planul de amplasare a construcţiilor - poziţie, dimensiuni, orientare, vecinătăţi -, cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate;- planuri sau relevee, din care să rezulte destinaţia, alcătuirea construcţiei şi funcţiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor, secţiuni, faţade, planurile instalaţiilor interioare, întocmite la o scara convenabila;- planurile racordurilor la utilitatile exterioare - apa, canal, energie electrica, energie termica, gaze, telefon;- planurile de asigurare şi refacere a continuităţii utilităţilor exterioare pentru vecinătăţi, care ar trebui, eventual, să fie întrerupte la demolarea construcţiilor;- condiţii tehnice de calitate;- detalierea şi precizarea fazelor activităţilor şi lucrărilor;- proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare şi demolare, cuprinzând descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate, a tuturor operaţiunilor necesare şi măsuri de protecţie a muncii;- recomandări - la construcţiile proprietate publică - privind modul de reconditionare a produselor şi a elementelor de construcţie, recuperate cu ocazia demontarii şi demolarii;- recomandări pentru evacuarea şi transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele de reintegrare în natura;- măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, în zona de demolare a construcţiilor şi în zonele de evacuare a deşeurilor;- devizul lucrărilor de demolare, de reciclare şi de utilizare a materialelor rezultate.Documentaţia tehnica pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificata de specialiştii verificatori de proiecte atestaţi. De asemenea, vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistentei şi stabilitatii clădirile invecinate care pot fi afectate de demolare.  +  Articolul 31Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze:- încetarea activităţilor din interiorul construcţiei;- suspendarea utilităţilor;- asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi;- evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier, echipamente.  +  Articolul 32Demontarea şi demolarea construcţiei cuprind următoarele faze:- dezechiparea construcţiei prin desfacerea şi demontarea elementelor de instalaţii functionale, de finisaj şi izolaţii;- demontarea părţilor şi a elementelor de construcţie;- demolarea părţilor de construcţie nedemontabile- zidării, structuri de rezistenta -, inclusiv a fundaţiei construcţiei;- dezmembrarea părţilor şi elementelor de construcţie şi a instalaţiilor demontate, recuperarea componentelor şi a produselor refolosibile şi sortarea lor pe categorii;- transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură.  +  Articolul 33Reconditionarea, reciclarea şi refolosirea produselor şi materialelor de construcţie, rezultate din demontarea şi demolarea construcţiilor proprietate publică, cuprind următoarele faze:- reconditionarea produselor de construcţie recuperate din demontare, în vederea refolosirii, prin operaţiuni simple, executate în ateliere;- reciclarea materialelor rezultate din demolare, în secţii de producţie specializate, prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcţii;- pregătirea refolosirii produselor şi materialelor de construcţii, rezultate din recuperare, reconditionare şi reciclare, prin verificarea calităţii acestora şi prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcţii.  +  Articolul 34Reintegrarea în natura a deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile cuprinde următoarele faze:- utilizarea deşeurilor de materiale brute pentru umpluturi;- refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deşeurilor, prin taluzari adecvate şi lucrări de protecţie aferente, inclusiv refacerea stratului vegetal şi a plantaţiilor.Obligaţii şi raspunderi privind postutilizarea construcţiilor  +  Articolul 35Proprietarii au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea şi executarea lucrărilor; b) să obţină avizele necesare şi autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente; c) sa încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii; d) sa urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite, precum şi reconditionarea şi reciclarea în grad cat mai ridicat a materialelor şi a produselor rezultate din demontarea şi demolarea construcţiei.  +  Articolul 36Proiectantii au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa elaboreze, pe bază de contract încheiat cu proprietarii, documentaţia tehnica aferentă lucrărilor de demolare, reciclare şi utilizare a materialelor rezultate; b) să asigure, prin soluţiile tehnice şi tehnologice de demontare şi demolare adoptate, respectarea prevederilor din avize şi din autorizaţia de desfiinţare, a condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare, precum şi un grad cat mai ridicat de recuperare, reconditionare şi reciclare a materialelor şi a produselor rezultate din demontare şi demolare; c) să asigure asistenţa tehnica solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect.  +  Articolul 37Executanţii au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare şi a documentaţiei tehnice verificate; b) să respecte prevederile din documentaţia tehnica aferentă şi din autorizaţia de desfiinţare; c) sa realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnica; d) sa instruiască personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor şi operaţiunilor, precum şi asupra măsurilor de protecţie a muncii; e) sa ia măsurile de protecţie a vecinatatilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor puternice sau a socurilor, a degajarilor mari de praf, precum şi prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 38Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi intervenţii în timp şi cea privind postutilizarea construcţiilor se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăţirea reglementărilor existente privind: a) instrucţiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile în timp asupra construcţiilor; b) instrucţiunile tehnice pentru urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii, alcătuite din diferite materiale; c) indrumatoare tehnice privind metode, procedee, aparatura şi echipamente specifice, recomandate pentru activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi intervenţii în timp asupra acestora; d) instrucţiuni tehnice privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor.  +  Articolul 39Organele administraţiei publice centrale vor lua măsuri ca unităţile specializate de profil sa revizuiasca instrucţiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi intervenţii în timp, pentru categoriile de construcţii şi lucrări de construcţii specifice domeniului lor de activitate.  +  Articolul 40Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.  +  Articolul 41Finanţarea activităţilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 42Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale şi/sau penale, conform legilor în vigoare.-------