REGULAMENT din 21 noiembrie 1997privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997     +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Certificarea de conformitate a calităţii produselor în construcţii constituie o componenta a sistemului calităţii în acest domeniu, prin care se demonstreaza ca produsele respective prezintă caracteristici de calitate controlate, conform cu documentele de referinţa, şi care permite aprecierea aptitudinii la utilizare şi garantează, cu o probabilitate acceptabilă, ca prin folosirea acestor produse se pot realiza cerinţele precise pentru construcţiile respective.  +  Articolul 2Certificarea de conformitate a calităţii constituie o condiţie obligatorie pentru furnizarea şi utilizarea produselor pentru construcţii, destinate următoarelor categorii de construcţii sau lucrări:- construcţiile din categoria de importanţa excepţionala sau deosebită, definite conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor;- lucrări publice finanţate din bugetul de stat sau din bugetele administraţiilor locale şi din credite garantate de stat;- lucrări la care utilizarea acestor produse condiţioneaza realizarea cerinţelor esenţiale, indiferent de categoria de importanţa a acestora, de provenienţă fondurilor de investiţii aferente sau de natura proprietăţii asupra construcţiilor respective.În cazurile prevăzute la alin. 1 se interzice folosirea produselor fără certificarea de conformitate a calităţii acestora.  +  Articolul 3Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conţinut, metodologice şi de organizare, ale acţiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii.  +  Articolul 4Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor agenţilor economici care fabrica sau furnizează produse pentru construcţii, materiale şi elemente de construcţii, instalaţii şi echipamente, provenite din producţia interna sau din import, precum şi investitorilor, proiectanţilor, executanţilor, proprietarilor şi utilizatorilor construcţiilor la care se prevede folosirea produselor respective.Prevederile prezentului regulament se referă la toate produsele identificate prin documente, atât la cele traditionale, care fac obiectul unor standarde sau specificaţii tehnice, cat şi la cele noi, utilizate pe baza unor agremente tehnice, folosite la lucrările de construcţii noi, precum şi în timpul perioadei de exploatare a construcţiilor existente, care fac parte din categoriile menţionate la art. 2, pentru lucrări de intervenţie - reparaţii, consolidări, modernizări.  +  Articolul 5Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii.  +  Capitolul 2 Elemente principale, de conţinut, ale certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii  +  Articolul 6Certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii se aplică prin doua sisteme principale de certificare: a) certificarea de conformitate a calităţii produselor de către un organism de certificare acreditat; b) declaraţia de conformitate a calităţii produselor, data da furnizor fie pe baza controlului/încercărilor efectuate de un organism de certificare sau de un laborator de încercări, acreditate, fie pe proprie răspundere.Detalierea privind alegerea şi aplicarea sistemelor, sub aspectul metodelor de control, la diferite categorii de produse sunt specificate în norme metodologice aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Aceste norme metodologice ţin seama de prevederile prezentului regulament, de standardele SR EN 45011 şi SR EN 45014 şi iau în considerare:- importanţa rolului produselor în realizarea cerinţelor esenţiale, mai ales a celor care au legătură cu siguranţa- rezistenta şi stabilitatea, siguranţa la foc şi în exploatare, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului;- natura produselor;- incidenţa pe care variabilitatea caracteristicilor produselor o poate avea asupra capacităţii acestora de a îndeplini funcţiile pentru care sunt destinate;- probabilitatea apariţiei defectelor la fabricarea produselor.  +  Articolul 7Certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii cuprinde următoarele elemente principale: a) identificarea şi analizarea produselor supuse certificării, sub aspectul definirii lor complete în ceea ce priveşte structura, compozitia, forma, alcătuirea şi toate caracteristicile de calitate exprimate, pe cat posibil, în termeni de performanţă, în raport cu prevederile din documentele de referinţa - standarde, proiecte-tip, agremente tehnice sau specificaţii tehnice invocate de producător; b) examinarea şi evaluarea agentului economic producător sau furnizor, în ceea ce priveşte dotarea şi experienta acestuia, ca permise pentru garantarea calităţii şi a constantei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate, precum şi în ceea ce priveşte implementarea sistemului propriu de conducere şi de asigurare a calităţii; c) efectuarea activităţilor aferente metodelor de control al conformitatii din cadrul sistemului de certificare stabilit - inspecţii, încercări, supraveghere; d) confirmarea modului, a condiţiilor şi a domeniului de folosire, prevăzute în documentele de referinţa ale produselor certificate, pentru a se putea face aprecierea aptitudinii de utilizare în construcţii a acestor produse; e) elaborarea documentelor de certificare, corespunzătoare sistemului de certificare adoptat.  +  Articolul 8Sistemele de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, aplicate de organismele de certificare acreditate, pe baza prevederilor prezentului regulament, conferă producătorilor sau furnizorilor acestor produse dreptul de a aplica o marca de conformitate.Marca de conformitate, aplicată de producător sau de furnizor, atesta ca produsele respective sunt conforme cu specificaţiile tehnice din documentele de referinţa sau din alte documente aplicabile şi ca sunt apte pentru utilizare în construcţii, prezentând caracteristici care fac ca lucrările la care sunt folosite sa satisfacă cerinţele prevăzute de lege.Dreptul de utilizare a marcii de conformitate se acordă numai de către un organism de certificare acreditat, în condiţiile stabilite într-un regulament de utilizare a marcii de conformitate respective.  +  Articolul 9Pentru categoriile de produse care au o slabă incidenţa asupra realizării cerinţelor esenţiale în construcţii şi care sunt utilizate la construcţii de importanţa normală sau redusă, definite conform Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor, se vor adopta un sistem şi metode mai simple de certificare, specificate în normele metodologice.  +  Capitolul 3 Organizarea acţiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii  +  Articolul 10Acţiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii cuprinde, în totalitate sau în parte, în funcţie de sistemul şi metodele aplicabile produselor respective, următoarele activităţi: a) activităţi pregătitoare privind solicitarea certificării şi furnizarea tuturor documentelor, datelor şi informaţiilor necesare, referitoare la agenţii economici producători şi la produsele respective; stabilirea sistemului de certificare adecvat şi a metodelor de control aferente, în funcţie de natura şi destinaţia produselor; stabilirea programului acţiunii de certificare şi perfectare a contractelor aferente; b) desfăşurarea procesului de certificare, pe faze, conform sistemului de certificare adoptat; evaluarea produselor pe bază de încercări iniţiale; auditul documentaţiei prezentate de producător şi auditul la faţa locului, pentru controlul proceselor de fabricaţie; acordarea certificării; audituri de supraveghere.  +  Articolul 11Toate aceste acţiuni şi activităţi se efectuează în conformitate cu prevederile normelor metodologice şi pe bază de proceduri tehnice specifice ale organismului de certificare.  +  Articolul 12Rezultatele acţiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii se consemnează în documentele corespunzătoare sistemelor de certificare adoptate: certificate de conformitate sau declaraţii de conformitate.  +  Articolul 13Organismele de certificare, care efectuează certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, trebuie să îndeplinească criteriile generale specificate în standardul SR EN 45011 şi să fie acreditate în conformitate cu reglementările generale de acreditare a organismelor de certificare.  +  Articolul 14Organismele de certificare pot efectua, pe bază de contract, toate activităţile aferente certificării propriu-zise, precum şi încercările, auditurile şi inspecţiile necesare sau pot solicita efectuarea, prin subcontractare, a unora dintre aceste activităţi, în numele lor, de către alte organisme acreditate, în condiţiile respectării prevederilor din SR EN 45011 şi în conformitate cu prevederile normelor metodologice.  +  Capitolul 4 Obligaţii şi raspunderi  +  Articolul 15Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii şi obligaţii: a) elaborarea, aprobarea şi publicarea normelor metodologice privind sistemele de certificare de conformitate a produselor pentru construcţii, conform prevederilor de la art. 6 din prezentul regulament, precum şi a unui ghid tehnic explicativ pentru uzul celor interesaţi - producători, furnizori, investitori, proiectanţi, proprietari, utilizatori; b) publicarea şi actualizarea periodică a listelor organismelor de certificare a calităţii produselor folosite în construcţii, acreditate, şi a celor cărora li s-a retras acreditarea; c) analizarea periodică, prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, a situaţiei produselor care s-au utilizat pe baza declaraţiei de conformitate, sub aspectul calităţii acestora.  +  Articolul 16Furnizorii de produse folosite în construcţii - materiale, elemente şi echipamente de construcţii şi instalaţii - au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) să solicite organismelor de certificare acreditare efectuarea certificării de conformitate pentru produsele folosite în construcţii, fabricate sau livrate, care intra sub incidenţa prevederilor prezentului regulament, pe bază de contract; b) sa furnizeze organismelor de certificare acreditare toate datele şi informaţiile necesare privitoare la unităţile producătoare şi la produsele pentru care au solicitat certificarea de conformitate: date de identificare, descriere, caracteristici, domenii şi condiţii de utilizare, date privind controale şi încercări efectuate; c) sa faciliteze şi să asigure organismelor de certificare acreditate condiţiile necesare pentru desfăşurarea tuturor activităţilor legate de acţiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, şi anume:- examinarea şi evaluarea unităţii producătoare, sub aspectul dotării, al experienţei, al stapanirii proceselor de fabricaţie, controalelor şi încercărilor privind calitatea produselor, precum şi al existenţei sistemului propriu de conducere şi de asigurare a calităţii;- identificarea produselor supuse certificării de conformitate, sub aspectul caracteristicilor de performanţă;- efectuarea operaţiunilor de control, verificare, încercare şi supraveghere în timp, aferente proceselor de fabricaţie şi calităţii produselor supuse certificării de conformitate; d) să efectueze toate operaţiunile de control şi încercare a produselor supuse certificării de conformitate, ce le revin conform sistemelor de certificare adoptate; e) sa emita declaraţia de conformitate pentru produsele livrate, corespunzătoare domeniului de utilizare şi condiţiilor prevăzute de prezentul regulament, asigurând competenţa tehnica şi probitatea profesională ale personalului propriu implicat în operaţiunile aferente certificării de conformitate prin sistemul declaraţiei proprii; f) sa evalueze, periodic sau la solicitarea factorilor interesaţi, şi sa menţină modul de asigurare a calităţii produselor pentru care au dat declaraţie de conformitate; g) sa răspundă solidar cu executanţii lucrărilor de construcţii, conform legii, pentru viciile ascunse ale acestor lucrări, cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor folosite în construcţii, furnizate şi puse în lucrare, cu respectarea indicaţiilor şi condiţiilor speciale stabilite de fabricanti sau de furnizori.  +  Articolul 17Investitorii, proiectantii, executanţii de lucrări de construcţii, proprietarii sau utilizatorii, după caz, au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa ceara şi sa utilizeze la proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii specificate la art. 2 din prezentul regulament numai produsele pentru care exista certificare de conformitate potrivit prevederilor acestui regulament; b) sa prevadă, în contractele încheiate cu producătorii sau furnizorii de produse folosite în construcţii sau cu alţi agenţi economici implicaţi, clauze referitoare la obligativitatea efectuării certificării de conformitate a calităţii produselor, potrivit prevederilor prezentului regulament şi cerinţelor speciale impuse de reglementările aplicabile sau de specificaţiile tehnice contractuale pentru construcţiile în cauza.  +  Articolul 18Organismele de certificare independente acreditate, implicate în acţiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa îndeplinească condiţiile minimale specificate la art. 13 şi 14 şi să-şi desfăşoare activitatea conform prevederilor prezentului regulament şi normelor metodologice aferente; b) sa păstreze confidenţialitatea asupra tehnologiilor şi secretelor de fabricaţie ale agenţilor economici supuşi acţiunii de certificare; c) sa publice:(i) lista producătorilor şi furnizorilor şi a produselor folosite în construcţii, pentru care au eliberat sau cărora le-au suspendat sau anulat certificarea de conformitate, semestrial;(îi) documentele de referinţa privind produsele, ale căror prevederi nu asigura satisfacerea cerinţelor privind calitatea în construcţii.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 19Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va asigura, prin Consiliul pentru calitate în construcţii:- elaborarea de norme metodologice privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, în acord cu evoluţia pe plan european;- rezolvarea unor litigii cu caracter tehnic sau de principiu, în ceea ce priveşte activitatea certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii;- evaluarea periodică a acestei componente a sistemului calităţii în construcţii;- evaluarea anuală a unităţilor investite pentru realizarea activităţilor de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, până la acreditarea acestora.  +  Articolul 20Controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către unităţile implicate se face de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.  +  Articolul 21Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale sau penale, după caz, conform legilor în vigoare.  +  Articolul 22Finanţarea activităţilor de certificare de conformitate a produselor folosite în construcţii se face din fondurile de producţie ale unităţilor producătoare şi/sau furnizoare interesate.  +  Articolul 23Până la înfiinţarea, organizarea şi acreditarea de organisme independente pentru efectuarea activităţilor legate de acţiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, pe baza prevederilor prezentului regulament, se investesc, tranzitoriu, cu atribuţiile aferente acestei activităţi, potrivit profilului, următoarele unităţi:- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti şi filialele sale din Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara;- Laboratorul Central Bucureşti - S.A.;- Institutul de Cercetare, Proiectare Materiale de Construcţii - PROCEMA - S.A.;- Institutul Naţional pentru Ciment - CEPROCIM - S.A.;- Institutul Naţional al Lemnului - I.N.L. - S.A.;- Institutul de Proiectare pentru Amortizari - I.P.A. S.A.;- Institutul de Cercetare şi Proiectare Electronică - I.C.P.E. - S.A.;- Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.;- Registrul Feroviar Roman - PREFER - R.A.Pentru exercitarea atribuţiilor aferente certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, unităţile menţionate la alin. 1 sunt supuse anual unei acţiuni de evaluare pentru menţinerea investirii, sub aspectul capabilităţii tehnice şi financiare, al competentei profesionale şi al imparţialităţii de a efectua certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii. Evaluarea se face pe baza criteriilor specificate în standardul SR EN 45011 şi în conformitate cu regulile de procedura prevăzute în normele metodologice menţionate, de către un organism desemnat de Consiliul pentru calitate în construcţii.  +  Articolul 24Încercările necesare în cadrul acţiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii pot fi efectuate, până la organizarea unei reţele de laboratoare acreditate, şi de către laboratoare independente, autorizate conform Regulamentului pentru acreditarea şi autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii, care au în profil încercări cerute pentru certificare şi competenţa legală necesară.---------------