REGULAMENT din 21 noiembrie 1997privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997     +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii reprezintă componenta sistemului calităţii în construcţii, prin care li se recunoaşte oficial acestor laboratoare competenţa tehnica şi li se da dreptul de a emite documente valabile şi recunoscute potrivit domeniilor şi competentelor legale stabilite.  +  Articolul 2Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii.În contextul prezentului regulament, prin încercări se înţelege şi analizele sau alte activităţi specifice ale laboratoarelor, care constituie domeniul definit explicit la autorizare sau la acreditare.  +  Articolul 3Laboratoarele de încercări în construcţii, autorizate, au competenţa, în domeniile autorizate, pentru încercări în vederea controlului şi atestării calităţii în construcţii, astfel: a) laboratoarele de gradul I au competenţa atât pentru controlul interior, cat şi pentru controlul exterior - de secunda parte sau terta parte -, precum şi pentru activităţi necesare pentru expertizarea tehnica a construcţiilor, urmărirea comportării în exploatare; b) laboratoarele de gradul II au competenţa pentru controlul interior, pentru controlul exterior de secunda parte şi, în anumite condiţii precizate explicit în autorizare, pentru controlul exterior de terta parte; c) laboratoarele de gardul III au competenţa numai pentru controlul interior.  +  Articolul 4Laboratoarele de încercări în construcţii, acreditate, au, pentru domeniile acreditării, următoarele competente: a) de a efectua încercări pentru scopuri de reglementare, spre exemplu: agremente tehnice, certificarea de conformitate; b) de a efectua activităţi de secunda parte sau terta parte pentru controlul şi atestarea calităţii în construcţii, pentru expertizari tehnice.Acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii le asigura acestora recunoaşterea de către organismele naţionale din alte tari sau internaţionale, potrivit relaţiilor de reciprocitate stabilite.  +  Articolul 5Documentele emise de laboratoarele de încercări în construcţii sunt valabile numai în condiţiile în care: a) laboratoarele emitente sunt autorizate sau acreditate şi autorizarea sau acreditarea este valabilă; b) documentele sunt emise pentru domeniile prevăzute la autorizare sau acreditare.Referirea la aceste documente se face potrivit competentelor stabilite.  +  Articolul 6Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii.  +  Capitolul 2 Elemente principale de conţinut privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii  +  Articolul 7Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii, conform prezentului regulament, are următoarele obiective principale: a) instituirea sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii, prin care:- se adoptă criterii şi proceduri de evaluare unitare;- se stabilesc competentele legale;- se evalueaza, periodic, activitatea laboratoarelor şi rezultatele acesteia; b) asigurarea competentelor tehnice necesare, la toate nivelurile, pentru controlul şi atestarea calităţii - la executarea construcţiilor, urmărirea comportării în timp, expertizare, precum şi în alte cazuri.  +  Articolul 8Acreditarea laboratoarelor de încercări reprezintă recunoaşterea oficială a competentei acestora de a efectua anumite încercări sau tipuri de încercări printr-un sistem de acreditare care are propriile sale reguli de procedura şi conducere pentru efectuarea acreditării.Acreditarea se face pe baza criteriilor de acreditare, care trebuie să fie cel puţin cele prezentate în Standardul SR EN 45001.  +  Articolul 9Autorizarea şi acreditarea au în vedere următoarele elemente principale privind laboratoarele de încercări în construcţii: a) organizarea şi statutul juridic; b) imparţialitatea, independenta şi integritatea; c) competenţa tehnica - conducerea şi organizarea interna; personalul; localul şi echipamentele; procedurile de lucru; sistemul calităţii.  +  Capitolul 3 Organizarea activităţii de autorizare şi acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţiiAutorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii  +  Articolul 10Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face, la solicitarea acestora, de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care constituie în acest scop:- Comisia centrala de autorizare, care autorizeaza laboratoare de gradul I;- Comisii judeţene de autorizare, care autorizeaza laboratoare de gardul II şi gardul III.  +  Articolul 11Componenta comisiei centrale şi a comisiilor judeţene de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii este prevăzută în documentele privind organizarea şi modul de activitate ale comisiilor de autorizare.  +  Articolul 12Membrii comisiilor de autorizare se numesc pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează:- prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, pentru Comisia centrala de autorizare;- prin dispoziţii ale Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru comisiile judeţene de autorizare.  +  Articolul 13Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii are la baza: a) documentele privind organizarea şi modul de activitate al comisiilor de autorizare; b) documentele privind criteriile avute în vedere pentru autorizare, procedurile de autorizare, precum şi pe cele privind supravegherea şi statutul autorizării: acordare, menţinere, suspendare, anulare, inclusiv controlul documentelor întocmite şi al înregistrărilor privind aceste activităţi; c) documentele privind atestarea şi modul de lucru ale auditorilor, pentru evaluarea laboratoarelor de încercări în construcţii în vederea autorizării.  +  Articolul 14Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii cuprinde, în principal, următoarele activităţi: a) cererea pentru autorizare, înaintată de laboratorul de încercări către comisie, potrivit gradului solicitat, în care se precizează domeniul clar definit; b) analizarea de către comisie a informaţiilor privind laboratorul solicitant, furnizate de acesta prin completarea unui chestionar de informare şi autoevaluare; c) evaluarea la faţa locului, de către auditori atestaţi, numiţi de comisie şi acceptaţi de laboratorul solicitant; d) analizarea documentaţiei pentru evaluare - cerere, chestionar de informare şi autoevaluare, informaţii culese în timpul evaluării, raportul asupra rezultatului evaluării - şi stabilirea concluziilor cu privire la satisfacerea criteriilor de autorizare de către laboratorul solicitat; e) formularea şi eliberarea deciziei de autorizare sau de respingere; f) supravegherea laboratoarelor autorizate prin reevaluare la intervale specificate şi menţinerea sau modificarea, după caz, a statutului autorizării - suspendare, anulare.  +  Articolul 15Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii poate fi limitată în timp şi poate fi însoţită de anumite condiţii.  +  Articolul 16Laboratoarele solicitante au dreptul de a fi audiate înainte de luarea unei decizii privind respingerea sau modificarea statutului autorizării.Eventualele litigii se rezolva, definitiv, de către Comisia centrala de autorizare.  +  Articolul 17Documentele privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii, prevăzute la art. 13, se elaborează de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.Acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii  +  Articolul 18Acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face, la solicitarea acestora, de către organisme de acreditare recunoscute, conform metodei şi procedurilor de evaluare şi acreditare ale acestora, pe baza standardelor SR EN 45001; SR EN 45002; SR EN ISO seria 9000 şi a celorlalte reglementări aplicabile.  +  Articolul 19Laboratoarele de încercări în construcţii, acreditate, vor transmite Comisiei centrale de autorizare o copie de pe documentul de acreditare, instiintand-o şi despre toate modificările intervenite în statutul acestei acreditari.  +  Capitolul 4 Obligaţii şi raspunderi  +  Articolul 20Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) sa organizeze sistemul naţional de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii prin:- înfiinţarea comisiilor de autorizare, conform prevederilor art. 10-12;- elaborarea şi aprobarea documentelor de organizare şi funcţionare a sistemului, prevăzute la art. 13; b) să asigure funcţionarea sistemului şi sa îl evalueze periodic; c) să asigure evidenta, prin Comisia centrala de autorizare, şi sa publice periodic;- lista auditorilor recunoscuţi;- lista laboratoarelor autorizate şi a celor acreditate, inclusiv modificările intervenite în statutul acestora;- informaţii privind criteriile de autorizare, procedurile, taxele, tarifele şi altele din domeniul activităţii de autorizare. d) să asigure relaţiile cu organismele de acreditare şi cu alte instituţii şi organizaţii din domeniu: Institutul Roman de Standardizare, asociaţii profesionale.  +  Articolul 21Comisia centrala şi comisiile judeţene de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) să respecte prevederile documentelor de organizare şi funcţionare, precum şi celelalte reglementări legale aplicabile; b) să asigure atât prin personalul propriu, cat şi prin auditorii atestaţi cu care colaborează:- imparţialitatea deciziilor luate şi respectarea criteriilor deontologice;- confidenţialitatea datelor prezentate de laboratoarele de încercări în construcţii şi a constatărilor proprii; c) sa pună la dispoziţie laboratoarelor solicitante, contra cost, documentaţia privind criteriile şi procedurile de autorizare; d) să asigure comunicarea cu laboratoarele de încercări atât în perioada de evaluare, cat şi în cea de supraveghere, cu privire la deciziile luate privind autorizarea; e) sa participe la evaluarea sistemului de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii.  +  Articolul 22Laboratoarele de încercări în construcţii au următoarele obligaţii şi raspunderi, înainte de autorizare sau de acreditare: a) să se informeze asupra criteriilor stabilite prin autorizare şi acreditare şi să asigure îndeplinirea lor; b) să facă demersurile necesare pentru autorizare sau acreditare, după caz; c) sa furnizeze toate datele şi informaţiile cerute pentru autorizare sau acreditare; d) sa faciliteze şi să asigure condiţiile necesare pentru evaluarea la faţa locului, de către auditori împuterniciţi, acceptaţi, conform procedurilor cunoscute; e) sa achite, la termenele stabilite, taxele pentru cerere, evaluare şi pentru alte servicii legate de autorizare sau de acreditare; f) sa implementeze, după caz, sistemul de asigurare a calităţii şi să aplice prevederile acestuia.  +  Articolul 23Laboratoarele de încercări în construcţii au următoarele obligaţii şi raspunderi, după autorizare sau acreditare: a) să se conformeze permanent condiţiilor avute în vedere la autorizare sau la acreditare; b) să asigure condiţiile necesare desfăşurării activităţilor de supraveghere; c) sa declare ca sunt autorizate sau acreditate numai pentru serviciile de încercare pentru care li s-a acordat autorizarea sau acreditarea; d) sa nu folosească autorizarea sau acreditarea într-un asemenea mod, încât sa compromita reputaţia organismelor care acorda autorizarea sau acreditarea; e) sa nu mai facă uz de autorizare sau acreditare la încetarea sau suspendarea acesteia şi sa înştiinţeze clienţii despre aceasta; f) sa informeze imediat organismele care au acordat autorizarea sau acreditarea, asupra oricăror schimbări survenite faţă de condiţiile avute în vedere la acordarea autorizării sau a acreditării; g) sa stabilească cu clienţii limitele de utilizare a documentelor emise, având în vedere următoarele puncte de vedere:- aceste documente nu constituie sau nu implica, prin ele însele, o aprobare a produsului de către organismul care acorda autorizarea sau acreditarea sau de către oricare alt organism;- aceste documente nu vor fi utilizate, în totalitate sau parţial, în scopuri de promovare sau publicitate, şi nu vor fi reproduse parţial, fără acordul laboratoarelor sau, după caz, al organismelor care acorda autorizarea sau acreditarea.  +  Articolul 24Persoanele juridice şi fizice implicate în activitatea de construcţii - investitori, proprietari, utilizatori, proiectanţi, experţi, furnizori, executanţi -, precum şi organismele de inspecţie şi control au obligaţia de a lua în considerare numai documentele emise de laboratoarele de încercări în construcţii, autorizate sau acreditate.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 25Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.  +  Articolul 26Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale sau penale, după caz, conform legilor în vigoare.  +  Articolul 27Cheltuielile ocazionate de autorizare şi acreditare sunt suportate de laboratoarele de încercări în construcţii solicitante.--------