REGULAMENT din 21 noiembrie 1997privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997     +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabilă, concretizata într-un document scris, asupra aptitudinii la utilizare, în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii, a unor noi produse, procedee sau echipamente, denumite în continuare produse, pentru care nu exista şi nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări oficiale: normative, standarde de ramura, proiecte-tip aprobate. Agrementul tehnic este o componenta a sistemului calităţii în construcţii, instituit prin lege.  +  Articolul 2Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conţinut, metodologice şi de organizare privind agrementul tehnic.  +  Articolul 3Existenta agrementului tehnic, elaborat conform prevederilor prezentului regulament, constituie o condiţie obligatorie pentru furnizarea şi utilizarea produselor noi pentru construcţii.Produsele care provin din tari dezvoltate industrial şi au la baza reglementări tehnice sau agremente tehnice naţionale vor fi tratate corespunzător în cadrul acţiunii de elaborare a agrementelor tehnice, prin luarea în considerare a prevederilor din documentele respective, cu adaptarile impuse de condiţiile seismice, climatice sau de alta natura din ţara noastră.  +  Articolul 4Agrementele tehnice se eliberează de organismele abilitate, stabilite prin prezentul regulament, la solicitarea fabricantilor sau a furnizorilor împuterniciţi de aceştia, la care se pot asocia şi agenţi economici executanţi de lucrări de construcţii.Agrementele tehnice se eliberează numai pentru produse bine definite sub aspectul alcătuirii, formei şi caracteristicilor şi ale căror realizare şi punere în opera pot fi asigurate de către fabricanti şi executanţi în condiţii de garantare a menţinerii în timp a caracteristicilor respective, dacă utilizarea şi modul de punere în opera sunt conforme cu cele precizate de societăţi şi cuprinse în agrementul tehnic.Prin produse pentru construcţii se înţelege produsele încorporate în construcţii (inclusiv instalaţiile aferente acestora), dar nu şi cele încorporate în instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie.  +  Articolul 5Nu pot forma obiectul unor agremente tehnice simple descrieri sau chiar documentaţii tehnice de conceptie - proiecte - ale unor produse, fără a fi însoţite de rezultate şi dovezi obiective ale realizării fizice, incercarii şi experimentarii lor, care să demonstreze îndeplinirea cerinţelor specificate.  +  Articolul 6Agrementele tehnice nu implica nici o garanţie din partea statului sau a organismelor care le-au eliberat şi nici nu îi absolvă pe furnizori sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor aplicabile.  +  Articolul 7Produsele pentru care s-au eliberat agremente tehnice sunt supuse şi activităţii de certificare de conformitate, conform reglementărilor în vigoare, sistemul de certificare fiind precizat explicit în agrementul tehnic.  +  Articolul 8Agrementele tehnice se acordă pe o perioadă de valabilitate limita, de regula până la 5 ani, în funcţie de natura şi de gradul de noutate al produselor respective, în conformitate cu regulile de procedura stabilite.  +  Articolul 9Prevederile prezentului regulament se aplică, după caz, tuturor agenţilor economici care fabrica, furnizează sau comercializează noi produse pentru construcţii, provenite din producţia interna sau din import, precum şi investitorilor, proiectanţilor, executanţilor, proprietarilor şi utilizatorilor construcţiilor la care se prevede folosirea produselor respective.Pentru recunoaşterea, în ţările membre ale Uniunii Europene de Agrement Tehnic în construcţii, a agrementelor tehnice româneşti, acestea trebuie să fie eliberate în condiţiile precizate de acest organism european.  +  Articolul 10Definiţiile principalilor termeni utilizaţi în textul regulamentului sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii.  +  Capitolul 2 Elemente principale de conţinut ale agrementului tehnic  +  Articolul 11La elaborarea agrementelor tehnice se au în vedere următoarele obiective principale: a) fundamentarea agrementului tehnic prin:- analizarea documentelor de referinţa ale produselor, sub aspectul definirii caracteristicilor acestora, precum şi al stabilirii modului şi a condiţiilor de utilizare necesare satisfacerii cerinţelor pentru domeniul prevăzut:- aprecierea, pe baza cunoaşterii ştiinţifice şi practice - examinari, calcule, experimentari de laborator şi în situ - a aptitudinii la utilizare şi a durabilitatii produselor respective. b) furnizarea, prin documentele agrementului tehnic, a unei opinii autorizate şi a unor informaţii pertinente şi corecte asupra modului de fabricare, de punere în opera şi de utilizare, precum şi asupra comportării previzibile în exploatare a noilor produse folosite la construcţiile realizate cu acestea, care să permită persoanelor juridice şi persoanelor fizice implicate sa ia decizii şi să-şi asume responsabilităţi în deplina cunoştinţa de cauza, pentru alegerea şi utilizarea produselor respective; c) evaluarea fabricantilor în ceea ce priveşte dotarea, experienta acestora şi organizarea controlului pe fluxul de fabricaţie, ca permis pentru garantarea calităţii şi constantei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate; d) asigurarea obiectivitatii şi neutralitatii în acordarea agrementului tehnic, printr-o apreciere echilibrata, ţinându-se seama de interesele tuturor părţilor implicate; e) promovarea progresului tehnic în construcţii, în condiţiile respectării cerinţelor de performanţă pentru construcţiile în care se folosesc produsele ce formează obiectul agrementului tehnic.  +  Articolul 12Documentele agrementului tehnic sunt: a) Agrementul tehnic propriu-zis, care cuprinde trei părţi:- definirea succintă a produsului - descriere şi identificare;- agrementul tehnic - domeniile de utilizare acceptate; aprecieri asupra produsului; condiţii privind conceptia, fabricarea şi punerea în opera; condiţii privind asigurarea calităţii; concluzii, durata de valabilitate;- remarci complementare ale grupei specializate. d) Dosarul tehnic, care cuprinde:- documentaţia de referinţa privind produsul, inclusiv piese desenate, întocmită de solicitant şi verificata de elaborator;- documentele privind rezultatele activităţilor de apreciere a produsului: buletine de încercări, rapoarte privind experimentarile;- documente privind evaluarea unităţii producătoare, dacă este cazul;- extrase din procesul-verbal al şedinţei de deliberare a grupei specializate. c) Anexe, după caz.  +  Articolul 13La elaborarea agrementelor tehnice se va avea în vedere modul în care fabricarea şi punerea în opera a produselor respective condiţioneaza calitatea lucrărilor, astfel: a) dacă un produs este fabricat în mai multe unităţi de producţie ale aceleiaşi firme, se eliberează un singur agrement tehnic acelei firme, ca titular, urmând ca gradul de extindere a evaluării prevăzute la art. 11 lit. c) să fie stabilit de grupa specializată, după caz; b) dacă punerea în opera a produsului sau condiţiile legate de o anumită lucrare condiţioneaza calitatea lucrărilor şi, deci trebuie să facă obiectul agrementului tehnic, titulari vor fi atât fabricantul sau furnizorul împuternicit de acesta, cat şi executantul, cu precizarea lucrării la care se utilizează produsul, dacă este cazul, fiind necesară extinderea agrementului tehnic pentru un alt executant sau, după caz, pentru o alta lucrare; c) dacă punerea în opera a produsului se face cu mijloace traditionale, care nu fac obiectul agrementului tehnic, executantul nu este implicat în agrementul tehnic, titularul având libertatea de a impune condiţii acestuia.  +  Capitolul 3 Elemente metodologice şi de organizare privind agrementul tehnic în construcţii  +  Articolul 14Activitatea privind agrementul tehnic în construcţii este condusă de Comisia de agrement tehnic în construcţii, înfiinţată pe baza prevederilor prezentului regulament, şi se desfăşoară în cadrul grupelor specializate ale acestei comisii şi al organismelor de agrement tehnic, atestate în acest scop.  +  Articolul 15Activitatea privind agrementul tehnic în construcţii se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale documentelor interne specifice privind: a) organizarea şi funcţionarea Comisiei de agrement tehnic în construcţii şi a grupelor specializate; b) instrumentarea solicitărilor de agrement tehnic şi procedurile de elaborare şi acordare a agrementelor tehnice sau de schimbare a statutului acestora; c) atestarea organismelor de agrement tehnic şi a grupelor specializate.  +  Articolul 16Comisia de agrement tehnic în construcţii este alcătuită din reprezentanţi ai tuturor părţilor interesate, având componenta, numărul şi modul de reprezentare stabilite în anexa la prezentul regulament.  +  Articolul 17Grupele specializate, înfiinţate prin decizia Comisiei de agrement tehnic în construcţii, ca formaţiuni ale acesteia, se organizează pe domenii de specialitate corespunzătoare unor familii de produse.Grupele specializate sunt alcătuite din specialişti din domeniul de specialitate aferent. Aceste grupe funcţionează pe lângă organismele de agrement tehnic, care sunt unităţi de cercetare-proiectare sau alte unităţi cu profil similar, atestate de Comisia de agrement tehnic în construcţii, pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective.  +  Articolul 18Grupele specializate realizează activităţile legate de elaborarea agrementelor tehnice conform prevederilor menţionate la art. 11, precum şi supravegherea privind menţinerea calităţii produselor respective şi urmărirea comportării în exploatare a acestora.  +  Articolul 19Agrementele tehnice se elaborează pe baza procedurilor şi a ghidurilor pentru agremente tehnice, avizate de grupele specializate, pe domenii, şi aprobate de Comisia de agrement tehnic în construcţii.Ghidurile pentru agremente tehnice şi alte documente normative în domeniu, elaborate în cadrul Uniunii Europene, vor putea fi folosite numai cu condiţia adaptării la situaţiile specifice din România, mai ales în ceea ce priveşte protecţia antiseismica şi condiţiile climatice.  +  Articolul 20Incetarile necesare pentru elaborarea agrementelor tehnice se stabilesc de grupele specializate care instrumenteaza solicitarile de agrement tehnic şi se efectuează în laboratoare autorizate sau acreditate conform prevederilor legale.În unele cazuri justificative, aprecierea aptitudinii pentru utilizare poate fi condiţionată de realizarea prealabilă a unei lucrări experimentale, în condiţiile stabilite de grupa specializată şi precizate în avizul tehnic de experimentare elaborat de aceasta.  +  Articolul 21Grupa specializată poate efectua, după caz, inspecţii la producător, cu acordul acestuia, pentru a constata condiţiile de fabricaţie a produselor care fac obiectul solicitării de agrement tehnic.  +  Articolul 22După acordarea agrementelor tehnice, în perioada de valabilitate, în statutul acestora pot interveni următoarele schimbări: a) prelungirea valabilităţii, care trebuie cerută de deţinător cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate; b) revizuirea agrementului tehnic, la iniţiativa deţinătorului - ca urmare a modificărilor aduse produsului, tehnologiei de fabricaţie sau domeniului de utilizare - sau a grupei specializate care l-a elaborat - ca urmare a constatării unor neconformităţi; c) extinderea agrementului tehnic, care reprezintă nominalizarea şi a unui alt titular sau a altui domeniu, cu acordul titularului, pentru un produs pentru care s-a elaborat un agrement tehnic; d) suspendarea agrementului tehnic, la iniţiativa grupei specializate sau la propunerea altor factori implicaţi, cu avizul grupei specializate şi cu aprobarea Comisiei de agrement tehnic în construcţii, în cazul în care se constata nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor. Suspendarea se notifica în scris deţinătorului care poate supune Comisiei de agrement tehnic în construcţii, după eliminarea cauzelor de suspendare, într-un interval de timp rezonabil, o cerere de reexaminare a cazului, care să conducă la revizuirea agrementului tehnic respectiv; e) retragerea agrementului tehnic, la iniţiativa grupei specializate, în cazul în care, cu ocazia revizuirii sau reexaminarii după suspendare, se constata situaţii care conduc la aceasta decizie. Retragerea se supune aprobării Comisiei de agrement tehnic în construcţii.Lucrările la care s-au utilizat produse având agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii în opera vor fi analizate de proiectant, care va decide menţinerea lor sau schimbarea soluţiei.  +  Articolul 23Deţinătorul agrementului tehnic şi grupa specializată care l-a elaborat vor urmări comportarea în exploatare a produsului respectiv pentru a putea fundamenta propunerea de a reglementa ca tradiţional produsul în cauza sau de a prelungi ori de a schimba statutul acelui agrement tehnic.  +  Capitolul 4 Obligaţii şi raspunderi  +  Articolul 24Comisia de agrement tehnic în construcţii are următoarele atribuţii şi obligaţii: a) înfiinţarea grupelor specializate şi atestarea organismelor de agrement tehnic; b) stabilirea strategiei generale privind agrementul tehnic în construcţii; c) elaborarea şi aprobarea documentelor interne specifice, prevăzute la art. 15, şi publicarea celor privind instrumentarea solicitărilor de agrement tehnic; d) aprobarea ghidurilor pentru agremente tehnice, în urma avizării acestora în grupele specializate pe domenii; e) asigurarea colaborării cu Institutul Roman de Standardizare pe linia elaborării standardelor pentru produsele confirmate sub aspectul aptitudinii la utilizare în perioada de valabilitate a agrementelor tehnice; f) evaluarea periodică a activităţii în raport cu strategia stabilită şi cu evoluţia pe plan european şi luarea de măsuri în consecinţa; g) păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor legate de agrementele tehnice; h) publicarea listei grupelor specializate, a organismelor de agrement tehnic, a agrementelor tehnice, precum şi a documentelor prevăzute la lit. b) şi d); i) reprezentarea naţionala în relaţiile cu organisme de profil din străinătate.  +  Articolul 25Cheltuielile privind exercitarea atribuţiilor Comisiei de agrement tehnic în construcţii se suporta, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, din fondurile pentru controlul statului.  +  Articolul 26Fabricantii şi furnizorii, împuterniciţi de aceştia, de produse care intra sub incidenţa acestui regulament, au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) să solicite Comisiei de agrement tehnic în construcţii elaborarea agrementului tehnic pentru produse noi, în condiţiile prezentului regulament; b) sa furnizeze grupelor specializate care elaborează agrementele tehnice toate datele şi informaţiile necesare privind produsele respective; c) sa faciliteze şi să asigure grupelor specializate şi organismelor de agrement tehnic condiţiile pentru desfăşurarea tuturor activităţilor necesare în elaborarea agrementului tehnic, între care:- examinarea şi evaluarea unităţilor de producţie sub aspectul dotării, al stapanirii proceselor de fabricaţie, precum şi al asigurării calităţii produselor;- efectuarea verificărilor şi încercărilor sau, după caz, a lucrărilor experimentale, conform prevederilor art. 20;- efectuarea urmăririi comportării în exploatare pe durata de valabilitate; d) sa răspundă solidar cu executanţii lucrărilor, conform legii, pentru viciile ascunse cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor furnizate, puse în lucrare, cu respectarea condiţiilor stabilite de fabricanti sau furnizori; e) sa suporte cheltuielile generate de elaborarea agrementelor tehnice, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 27Investitorii, proiectantii, executanţii de lucrări de construcţii, proprietarii şi utilizatorii au, după caz, obligaţia de a prevedea în proiecte şi de a utiliza produsele care intra sub incidenţa prezentului regulament, numai dacă acestea au agremente tehnice valabile şi în conformitate cu prevederile din acestea.  +  Articolul 28Organismele de agrement tehnic atestate au următoarele obligaţii şi raspunderi; a) sa îndeplinească în permanenta criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice pe baza cărora au fost atestate, în conformitate cu documentele şi cu procedurile aplicabile; b) să asigure funcţionarea grupelor specializate şi sa realizeze activităţile legate de elaborarea agrementelor tehnice şi de urmărire a comportării produselor în exploatare, pe bază de contracte încheiate cu solicitanţii acestora.  +  Articolul 29Grupele specializate au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa îndeplinească în permanenta criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice avute în vedere la înfiinţare; b) să asigure colaborarea specialiştilor sau a unor unităţi specializate pentru rezolvarea competenţa a activităţilor de elaborare a agrementelor tehnice; c) sa participe la acţiunile de evaluare privind produsele pentru care au elaborat agremente tehnice.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 30Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament la fabricantii şi furnizorii menţionaţi la art. 26 se efectuează de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.  +  Articolul 31Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale sau penale, după caz, conform legilor în vigoare.  +  Articolul 32Agrementul tehnic nu acorda titularului dreptul exclusiv de producere ori de comercializare a produsului pentru care a fost eliberat.  +  Articolul 33Referirea la un agrement tehnic în corespondenta comercială, în anunţuri publicitare sau în contracte va menţiona numărul şi data aprobării lui.Reproducerea agrementului tehnic nu se va face decât integral.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------COMPONENTAComisiei de agrement tehnic în construcţiiComisia de agrement tehnic în construcţii se compune din:* preşedinte;* vicepreşedinte;* secretar;* membri:- 2 reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- 2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Comerţului;- 2 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor;- 1 reprezentant al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;- 1 reprezentant al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei;- 1 reprezentant al Institutului Roman de Standardizare;- 1 reprezentant al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor;- 1 reprezentant al Inspectoratului general al corpului pompierilor militari;- 1 reprezentant al Institutului de igiena;- 1 reprezentant al Universitatii tehnice de construcţii Bucureşti;- 7 reprezentanţi ai organismelor de agrement tehnic atestate;- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor patronale şi profesionale în construcţii;- 6 reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii, executanţilor şi ai proiectanţilor de construcţii.Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, pe baza propunerilor primite din partea ministerelor şi a celorlalte organisme reprezentate.Secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.--------