REGULAMENT din 21 noiembrie 1997privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997   +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Conducerea şi asigurarea calităţii constituie o componenta principala a sistemului calităţii în construcţii şi reprezintă o parte semnificativă a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate.Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii stabilesc şi transpun în fapt politica în domeniul calităţii, prin activităţi prestabilite şi sistematice, destinate sa prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea calităţii cerute prin reglementări tehnice şi clauze contractuale, în condiţii rationale de cost şi termen, şi să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective.  +  Articolul 2Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conţinut şi metodologice pentru elaborarea, aplicarea şi dezvoltarea conducerii şi asigurării calităţii în construcţii, având în vedere standardele aplicabile, adaptate la specificul construcţiilor.  +  Articolul 3Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a construcţiilor: investitori, proprietari, unităţi de cercetare, de proiectare, fabricanti şi furnizori de produse şi servicii pentru construcţii, executanţi de lucrări de construcţii şi utilizatori ai construcţiilor, care sunt obligaţi să asigure, prin conducerea şi asigurarea calităţii, obţinerea şi menţinerea, pe întreaga durata de existenta a construcţiilor, a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii.  +  Articolul 4Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii se aplică, în funcţie de categoria de importanţa a construcţiilor sau de complexitatea şi de importanţa unor lucrări, astfel: a) prin sistemul calităţii, definit şi documentat pe baza principiilor şi recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000, adaptate specificului construcţiilor, pentru:(i) construcţii având categoria de importanţa excepţionala sau deosebită;(îi) construcţii având categoria de importanţa normală, finanţate de la bugetul de stat;(iii) construcţii având categoria de importanţa normală, finanţate din alte surse, dacă aceasta este cerută prin contract; b) prin planul calităţii, întocmit şi aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii având categoria de importanţa normală; c) prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia, atestat, în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităţii executantului, pentru construcţii având categoria de importanţa redusă.Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii se aplică de către proprietari şi/sau utilizatori, pentru etapele de exploatare şi postutilizare a construcţiilor, în cazurile prevăzute la lit. a) (i). Pentru celelalte cazuri, în aceste etape ale existenţei construcţiilor, se aplică prevederile Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor.Categoriile de importanţa a construcţiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor.  +  Articolul 5Pentru agenţii economici implicaţi în activitatea de realizare a construcţiilor se recomanda ca aplicarea conducerii şi asigurării calităţii în construcţii să fie însoţită şi de obţinerea certificării profesionale, atestata pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate.  +  Articolul 6Agenţii economici şi persoane juridice care aplica sistemul calităţii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, precum şi beneficiarii contractelor încheiate cu aceştia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop.  +  Articolul 7Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii.  +  Capitolul 2 Elemente de conţinut şi metodologice ale conducerii şi asigurării calităţii în construcţii  +  Articolul 8Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii comporta stabilirea următoarelor elemente principale:- datele de intrare;- elementele principale de conţinut;- elementele metodologice privind aplicarea şi dezvoltarea sistemului;- documente şi înregistrări.Conţinutul şi dezvoltarea elementelor menţionate mai sus diferă în funcţie de specificul activităţilor din unităţile implicate.Datele de intrare  +  Articolul 9Datele de intrare pentru conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate, organizarea şi resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective; b) documentele privind cerinţele de calitate ale clienţilor, precum şi cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile - documente contractuale, documentaţia tehnica de proiectare.Detalierea şi explicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare.Elementele principale de conţinut  +  Articolul 10Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii cuprind următoarele elemente principale de conţinut:- programul de asigurare a calităţii;- organizarea aferentă sistemului;- condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicabile.Aceste elemente se elaborează, se aplică şi se actualizează continuu de către agenţii economici şi persoanele juridice implicate.  +  Articolul 11Programul de asigurare a calităţii stabileşte dispoziţiile specifice, directoare pentru definirea şi obţinerea calităţii, precizând obiectivele, regulile de operare, resursele şi secventele activităţilor legate de calitate.Acest program poate fi elaborat şi aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii şi asigurării calităţii - politica, conducere, strategie, organizare -, cat şi pentru asigurarea externa a calităţii, potrivit contractelor încheiate între părţi, precum şi pentru evaluarea de către o secunda parte - client - sau certificarea, printr-o terta parte - organism de certificare -, a conducerii şi asigurării calităţii, aplicate.  +  Articolul 12Programul de asigurare a calităţii este concretizat prin următoarele documente principale: a) manualul calităţii, care poate diferi în ceea ce priveşte gradul de detaliere şi formatul, pentru a corespunde necesităţilor agentului economic sau ale persoanei juridice. Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. În funcţie de obiectul manualului, se poate utiliza un calificativ, spre exemplu "manual de asigurare a calităţii", "manual de management al calităţii"; b) proceduri care sunt:- procedurile sistemului, care detaliază condiţiile referitoare la sistemul calităţii:- procedurile tehnice de execuţie sau de proces, care includ planuri de control al calităţii;- proceduri administrative;- planul de control al calităţii.În anumite cazuri mai deosebite - lucrări de investiţii-construcţii importante, utilizare de produse noi sau procese şi procedee de execuţie speciale - beneficiarii investitori pot solicita, prin contract, elaborarea şi aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanţi de lucrări a unor planuri ale calităţii, pentru acele cazuri. Planurile calităţii se stabilesc în concordanta cu programele de asigurare a calităţii ale beneficiarilor şi în corelare cu manualele şi cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanţilor respectivi.  +  Articolul 13În situaţia în care sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, nu este certificat, documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialişti sau organisme agreate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau certificate de către un organism de acreditare, în următoarele cazuri:- pentru participarea la licitaţii;- pentru construcţii având categoria de importanţa excepţionala sau deosebită;- pentru construcţiile finanţate din fondurile statului;- pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile.  +  Articolul 14Organizarea aferentă conducerii şi asigurării calităţii în construcţii, integrată în sistemul general de organizare şi funcţionare a agentului economic sau a persoanei juridice, trebuie să cuprindă:- definirea politicii privind calitatea, a obiectivelor, a metodelor de conducere şi a responsabilităţilor privind implementarea şi funcţionarea conducerii şi asigurării calităţii;- identificarea problemelor reale sau potenţiale în materie de calitate, stabilirea de soluţii pentru rezolvarea lor şi urmărirea aplicării acestora;- organizarea, investirea cu autoritatea şi cu competentele necesare şi asigurarea independentei compartimentelor şi a personalului de asigurare a calităţii şi de control al calităţii;- asigurarea mijloacelor şi resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităţii şi realizarea obiectivelor acesteia;- formarea şi instruirea personalului implicat în asigurarea şi controlul calităţii;- analizarea periodică, de către conducerea unităţii, a conducerii şi asigurării calităţii sub aspectul eficacitatii şi satisfacerii cerinţelor specificate.  +  Articolul 15Condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem, faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor metode de asigurare a calităţii, sunt următoarele:- responsabilitatea managementului - analiza sistemului;- sistemul calităţii - documente;- analiza contractului;- controlul proiectării;- controlul documentelor şi al datelor;- aprovizionarea;- controlul produsului furnizat de client;- identificarea şi trasabilitatea produsului (lucrării);- controlul proceselor;- inspecţii (control) şi încercări;- controlul echipamentelor de inspecţie, măsurare şi încercare;- stadiul inspecţiilor (controlului) şi al încercărilor;- controlul produsului (lucrării) neconform;- acţiunile corective şi preventive;- manipularea, depozitarea, ambalarea, conservarea şi livrarea;- controlul înregistrărilor calităţii;- auditurile interne ale calităţii;- instruirea;- service şi urmărirea comportării lucrărilor;- tehnicile statistice.În cadrul sistemului calităţii, elaborat şi aplicat de către agenţii economici şi persoanele juridice, se reţin acele condiţii referitoare la sistemul calităţii care corespund modelului de asigurare a calităţii adoptat conform art. 19 şi care sunt specifice etapei şi activităţilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare, fabricaţie, execuţie.În cazul etapei de exploatare şi postutilizare, dintre condiţiile referitoare la sistemul calităţii se selecteaza cele care corespund prevederilor şi reglementărilor aplicabile acestor etape.Condiţiile referitoare la sistemul calităţii, prevăzute la alin. 1, vor fi adoptate specificului activităţilor şi lucrărilor efectuate, prin proceduri de sistem, proceduri administrative sau, după caz, proceduri/instrucţiuni tehnice specifice.Elementele metodologice privind aplicarea şi dezvoltarea sistemului calităţii aplicate pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000  +  Articolul 16Aplicarea sistemului calităţii, pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, şi dezvoltarea elementelor de conţinut ale acestuia, de către agenţii economici şi persoanele juridice implicate, participante la activităţile din cadrul diferitelor etape ale realizării şi exploatării construcţiilor, se efectuează în mod diferenţiat.  +  Articolul 17Diferentierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, care se reflecta în obiectivele şi organizarea acestui sistem, adoptate de către agenţii economici şi persoanele juridice implicate, este evidenţiată prin: a) cerinţele de asigurare a calităţii, corespunzătoare organizării şi capacităţii acestora de a cuprinde cat mai bine condiţiile referitoare la sistemul calităţii; b) categoria de importanţa a majorităţii construcţiilor ce formează obiectul de activitate al acestora şi factorii specifici care caracterizează acele construcţii.  +  Articolul 18Modelele de asigurare a calităţii constituie ansambluri selecţionate de elemente şi condiţii corelate ale sistemului calităţii, care, combinate în mod adecvat şi aplicate de către unităţile implicate, le conferă acestora aptitudinea funcţională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinţelor de asigurare a calităţii, aferente majorităţii obiectelor de construcţii contractate în condiţii avantajoase pentru părţile contractante.  +  Articolul 19În domeniul construcţiilor se aplică trei modele, notate cu 1, 2 şi 3, reprezentând niveluri distincte de asigurare a calităţii, corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001; SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003, diferenţiate între ele, în principal, prin numărul şi conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele şi condiţiile referitoare la sistemul calităţii, luate în considerare, care descresc de la modelul 1, cel mai complex şi mai pretentios, spre modelul 3, mai simplu şi mai puţin pretentios în ceea ce priveşte numărul şi nivelul cerinţelor şi al condiţiilor.  +  Articolul 20Între categoria de importanţa a construcţiilor şi modelele de asigurare a calităţii se recomanda respectarea corespondentei din următorul tabel:
    Categoria de importanţă a construcţiei:Modelul de asigurare a calităţii:
    excepţională (A)modelul 1 sau reglementare specială
    deosebită (B)modelul 1 sau 2
    normală (C)modelul 2 sau 3
    redusă (D)modelul 3 (opţional)
   +  Articolul 21Încadrarea într-o categorie de importanţa a construcţiilor, respectiv selectarea modelului de asigurare a calităţii adecvat pentru produse, obiecte de construcţii sau părţi ale acestora, precum şi pentru activităţile de realizare şi, după caz, de exploatare, aferente, se stabilesc în etapa de proiectare, pentru construcţii noi, sau la proiectarea lucrărilor de intervenţie, pentru construcţii existente, în acord cu investitorul sau cu proprietarul.Documente şi înregistrări  +  Articolul 22Elaborarea şi aplicarea sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate şi definite prin următoarele documente principale, întocmite, ţinute la zi şi revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului, care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape şi activităţi ale procesului de conceptie-realizare-exploatare; b) documente ale programului de asigurare a calităţii; c) documente şi înregistrări privind calitatea:- certificate de calitate, buletine de încercări, certificate de conformitate a calităţii produselor, procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate;- procese-verbale de control, rapoarte de verificare şi analizare, procese-verbale de avizare pentru lucrări şi documentaţiile tehnice de proiectare;- procese-verbale de lucrări ascunse, ca şi pentru fazele determinate - puncte de oprire - şi de recepţii parţiale, rapoarte de control şi verificare privind calitatea, procese-verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii executate;- rapoarte privind neconformităţile şi rapoarte de acţiuni corective şi preventive;- planuri şi rapoarte de audit, analizarea şi evaluarea sistemului;- rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii; d) diverse alte documente referitoare la calitate, spre exemplu: rapoarte tehnice, informări, dări de seama periodice.Planuri ale calităţii  +  Articolul 23Planul calităţii este documentul care precizează practicile, resursele şi succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie.Planul calităţii trebuie să asigure interfete dintre persoanele juridice şi fizice implicate în conceperea, realizarea şi, după caz, în exploatarea construcţiei respective.  +  Articolul 24Planul calităţii se întocmeşte, pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea, în următoarele situaţii: a) ca parte a sistemului calităţii, pentru anumite lucrări sau construcţii, în care caz se face referire la manualul calităţii şi la procedurile documentate ale sistemului, suplimente, după caz, cu cele specifice lucrărilor respective; b) ca document de sine statator, atunci când agentul economic sau persoana juridică implicata nu are implementat sistemul calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, în care caz vor fi elaborate şi procedurile necesare aplicării acestui plan.  +  Articolul 25Planul calităţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calităţii, precizate la art. 15, aplicabile, forma şi nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectiva, complexitatea lucrărilor şi persoanele juridice şi fizice implicate.
   +  Capitolul 3 Atribuţii, obligaţii, raspunderi  +  Articolul 26Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii şi asigurării calităţii în construcţii, în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii, instituit prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcţii; b) de a stabili şi a aproba structura de organizare, documentele de constituire şi normele metodologice necesare pentru:- acreditarea organismelor de certificare, calificare sau atestare, după caz, pentru sisteme de calitate, produse pentru construcţii, agenţi economici din construcţii şi personal de specialitate;- agrearea de persoane juridice şi fizice pentru proiectare, consultanţa, evaluare şi instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii; c) de a elabora, a aproba şi a publică ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii şi asigurării calităţii în construcţii pentru uzul persoanelor juridice şi fizice interesate: producători, furnizori, investitori, proiectanţi, proprietari, utilizatori.  +  Articolul 27Agenţii economici şi persoanele juridice participante la activităţile de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale, referitoare la conducerea şi la asigurarea calităţii: a) obţinerea certificării privind calificarea agentului economic, după caz; b) elaborarea şi aplicarea diferenţiată a conducerii şi asigurării calităţii, potrivit specificului activităţilor desfăşurate, categoriei de importanţa şi naturii construcţiilor, în condiţiile precizate la art. 4; c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar, prin:- pregătirea şi instruirea personalului, punându-se accentul pe însuşirea motivatiei pentru calitate şi pe efectuarea autocontrolului;- asigurarea autorizării şefului compartimentului de control tehnic al calităţii şi a dirigintilor de şantier, de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 28Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenţii economici şi persoanele juridice implicate, sub aspectul existenţei şi aplicării conducerii şi asigurării calităţii în construcţii, se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.  +  Articolul 29Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale şi/sau penale, conform legilor în vigoare.  +  Articolul 30Finanţarea activităţilor legate de introducerea şi funcţionarea conducerii şi asigurării calităţii în construcţii se face de către fiecare agent economic şi persoana juridică, din fondurile curente aferente desfăşurării activităţilor de baza.-------