ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 23 mai 2003    Având în vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,vazand Referatul de aprobare al Direcţiei politici de dezvoltare, programe Banca Mondială şi privatizare nr. DB 1.759/2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Dotarea minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sănătăţii şi de Colegiul Medicilor din România şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum şi anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 84/1998 privind autorizaţia de libera practica medicală din România îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 6Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 26 februarie 2003.Nr. 153.  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEprivind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Furnizarea serviciilor medicale în regim ambulatoriu se realizează prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unităţilor medicale cu personalitate juridică înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura instituţiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată.  +  Articolul 2Indiferent de forma de înfiinţare şi funcţionare a cabinetelor medicale, activitatea în cadrul acestor unităţi medicale se va organiza şi se va desfăşura cu respectarea următoarelor principii fundamentale: a) au dreptul sa lucreze în cabinetele medicale medici şi personal medical autorizat; b) medicului i se vor respecta independenta profesională şi dreptul de iniţiativa; c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea funcţională şi administrativă a unităţii medicale, ordinea interioară şi de disciplina la locul de muncă; d) activitatea medicală se desfăşoară conform reglementărilor în vigoare, Regulamentului Colegiului Medicilor din România şi Codului de deontologie medicală; e) în cabinetul medical se vor desfăşura numai acele activităţi pentru care a fost autorizat cabinetul medical; f) soluţionarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competenţa comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din România.  +  Capitolul 2 Cabinetul medical fără personalitate juridică  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 3Cabinetele medicale fără personalitate juridică se vor înfiinţa şi vor funcţiona fie în structura instituţiilor, unităţilor cu personalitate juridică prevăzute la art. 1, fie în una dintre formele de exercitare a profesiei de medic.  +  Articolul 4 (1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa şi vor furniza servicii medicale numai în specialitatea sau/şi competenţa medicului titular sau a asociaţilor, în cazul formelor asociative. (2) Medicii care au mai multe specialităţi sau competente pot înfiinţa cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialitatile sau/şi competentele medicale dobândite. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi medicilor de medicina generală şi medicilor stomatologi.  +  Articolul 5 (1) Medicul este liber să îşi schimbe forma de exercitare a profesiunii prevăzută la art. 6 sau să-şi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în funcţie de specialitatile, supraspecializarile ori competentele dobândite. (2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, se va face cu autorizarea direcţiei de sănătate publică în a carei raza teritorială funcţionează cabinetul medical. (3) În cazul modificării obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, direcţiile de sănătate publică vor elibera un certificat-anexa la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.  +  Secţiunea a 2-a Formele de exercitare a profesiunii de medic ca profesiune liberala  +  Articolul 6Cabinetele medicale fără personalitate juridică, ca forma de exercitare a profesiei, se pot înfiinţa de medicii cu drept de libera practica în una dintre următoarele forme: a) cabinet medical individual; b) cabinete medicale grupate; c) cabinete medicale asociate; d) societate civilă medicală.  +  Articolul 7Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea medicul titular, singur sau împreună cu alţi medici şi cu alte categorii de personal medical autorizat. Aceştia au calitatea de salariat sau de colaborator, în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre doua sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul creării de facilităţi economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului şi/sau a salariaţilor ori a colaboratorilor. (2) Cabinetele medicale grupate îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii. (3) Condiţiile grupării sunt stabilite prin contractul dintre părţi, încheiat în forma scrisă, cu respectarea Codului civil şi a prezentelor norme metodologice. (4) Contractul de grupare va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:- părţile contractului;- obiectul şi scopul contractului;- sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;- coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilităţile economice comune şi modul de repartizare a cheltuielilor comune;- durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia.  +  Articolul 9 (1) Cabinetele medicale asociate se constituie din două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. (2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intră în relaţii cu terţii în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor şi a responsabilităţilor individuale prevăzute de lege. (3) Condiţiile asocierii sunt convenite între părţi prin contract de asociere, încheiat în forma scrisă, cu respectarea legii civile şi a prezentelor norme metodologice. (4) Contractul de asociere va cuprinde următoarele elemente obligatorii:- părţile contractului şi denumirea asocierii;- scopul şi obiectul asocierii;- sediul profesional al asocierii;- coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia.  +  Articolul 10 (1) Cabinetele medicale grupate şi cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin contractul de grupare sau de asociere. (2) Patrimoniul comun este destinat, în exclusivitate, realizării obiectului de activitate al cabinetelor medicale.  +  Articolul 11Contractele de grupare şi asociere a cabinetelor medicale se vor inregistra la administraţia financiară şi câte un exemplar al contractului se va depune la direcţia de sănătate publică şi la colegiul medicilor.  +  Articolul 12 (1) Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în forma scrisă între 2 sau mai mulţi medici asociaţi, cu respectarea dispoziţiilor art. 1491, 1492 şi 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civilă particulară, şi a dispoziţiilor prezentelor norme metodologice. (2) Contractul de societate civilă va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:- părţile contractului de societate, scopul şi obiectul acestuia;- sediul profesional al societăţii civile medicale;- patrimoniul social al societăţii civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile şi imobile ori în munca medicilor societari;- organul de conducere al societăţii civile medicale şi precizarea funcţiilor membrilor acestuia;- durata contractului de societate şi modalităţile de încetare a acestuia.  +  Articolul 13 (1) Societatea civilă medicală este condusă de adunarea asociaţilor. (2) În condiţiile actului constitutiv şi ale statutului asociaţiei, poate funcţiona şi un consiliu de administraţie ce va conduce societatea civilă medicală între şedinţele adunării asociaţilor.  +  Articolul 14 (1) Componenta consiliului de administraţie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor şi cauzele de încetare a mandatului acestora vor fi prevăzute în statutul societăţii civile medicale. (2) Societatea civilă medicală este reprezentată în relaţiile cu terţii de un reprezentant desemnat prin hotărâre a adunării asociaţilor.  +  Articolul 15 (1) Conducerea curenta operativă a societăţii civile medicale este încredinţată unui director executiv, desemnat de consiliul de administraţie dintre membrii acesteia. (2) Directorul executiv poate fi şi o persoană din afară societăţii civile medicale.  +  Articolul 16Organizarea şi funcţionarea societăţii civile medicale vor fi prevăzute în detaliu în statutul sau.  +  Articolul 17 (1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate şi societatea civilă medicală pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariaţi sau colaboratori, medici şi alte categorii de personal medical autorizat, precum şi personal auxiliar şi de alta specialitate. (2) Contractul individual de muncă şi convenţia de colaborare se încheie între salariaţi ori colaboratori şi angajator: medicul sau, după caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, directorul executiv al societăţii civile medicale ori alt medic împuternicit în acest sens. (3) Modalitatea de selectare a personalului angajat la cabinetele medicale private se stabileşte de titularul cabinetului sau de asociaţi, în cazul societăţii civile medicale.  +  Secţiunea a 3-a Înfiinţarea cabinetelor medicale şi a societăţii civile medicale  +  Articolul 18Cabinetul medical se înfiinţează la cererea medicului titular sau a medicilor asociaţi din cadrul societăţii civile medicale.  +  Articolul 19Actul de înfiinţare a cabinetului medical ori a societăţii civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.  +  Articolul 20 (1) Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente: a) cerere de înfiinţare; b) autorizaţia de libera practica a medicului titular sau a asociaţilor; c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează sa funcţioneze cabinetul medical; d) avizul Colegiului Medicilor din România; e) actul constitutiv şi statutul societăţii civile medicale. (2) Existenta dotării minime necesare funcţionarii cabinetelor medicale se va verifica de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectori delegaţi.  +  Articolul 21 (1) Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza autorizaţiei de libera practica şi a dovezii deţinerii legale a spaţiului şi numai după verificarea existenţei dotării minime a cabinetului medical. (2) Dotarea minima va fi verificata de către direcţiile de sănătate publică pentru toate activităţile medicale ce urmează a fi menţionate în obiectul de activitate al cabinetului medical. (3) În cazul societăţilor civile medicale, un exemplar al actului constitutiv şi al statutului se va depune şi la colegiul medicilor care emite avizul de înfiinţare. (4) În avizul eliberat de colegiul medicilor se vor menţiona serviciile medicale furnizate, numărul de cabinete, în cazul societăţii civile medicale, şi existenta dotării minime corespunzătoare activităţii medicale desfăşurate.  +  Articolul 22 (1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează: a) în cazul cabinetului medical individual - numele medicului titular, urmat de sintagma "cabinet medical de..." (se trece activitatea medicală principala ce se desfăşoară în cabinet); b) în cazul societăţilor civile medicale - numele cel puţin al unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma "şi asociaţii - societate civilă medicală" sau numele asociaţilor şi sintagma "societate civilă medicală". Pe firma societăţii civile medicale vor fi menţionate activităţile medicale desfăşurate sau doar cele mai semnificative. (2) Numele vor fi precedate de titulatura medicală. (3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor şi ale societăţilor în condiţiile stabilite de Codul de deontologie medicală.  +  Capitolul 3 Înregistrarea unităţilor medico-sanitare înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi a cabinetelor din structura organizaţiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată  +  Articolul 23 (1) Unităţile medicale cu personalitate juridică, înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. (2) Asociaţiile şi fundaţiile vor putea înfiinţa cabinete medicale numai dacă au prevăzut în obiectul de activitate acest gen de activităţi.  +  Articolul 24 (1) Înregistrarea acestor unităţi se face la direcţiile de sănătate publică în a căror rază teritorială funcţionează unitatea respectiva. (2) Înregistrarea unităţii se va efectua numai dacă unitatea medico-sanitară înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată.  +  Articolul 25 (1) Înregistrarea unităţii şi emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se fac în baza următoarelor documente: a) cererea reprezentantului legal al unităţii medicosanitare; b) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice; c) actul constitutiv; d) hotărârea statutara a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată; e) dovada legală a deţinerii spaţiului în care se organizează şi funcţionează cabinetul medical; f) autorizaţia sanitară de funcţionare; g) avizul colegiului medicilor. (2) Existenta dotării minime necesare funcţionarii cabinetelor medicale se va verifica de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectori delegaţi.  +  Articolul 26 (1) În cererea de înregistrare şi în certificatul emis de către direcţiile de sănătate publică se vor menţiona activităţile cu caracter medical ce urmează să fie furnizate de unitatea medico-sanitară, precum şi numărul de cabinete medicale ce vor funcţiona în cadrul unităţii. (2) Certificatul menţionat la alin. (1) se emite pe numele unităţii, organizaţiei, instituţiei care a solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.  +  Articolul 27Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza următoarelor documente: a) cererea organului de conducere; b) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice; c) actul constitutiv al societăţii; d) hotărârea statutara a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată; e) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează sa funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale; f) declaraţia prevăzută la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice; g) regulamentul de organizare şi funcţionare; h) fişele de atribuţii ale posturilor; i) raportul favorabil privind existenta dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărului de cabinete, document întocmit de inspectori delegaţi din partea Colegiului Medicilor din România; j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unităţii.  +  Articolul 28 (1) Colegiul medicilor va elibera avizul corespunzător numai dacă: a) faţă de activităţile medicale şi cabinetele medicale declarate exista asigurata dotarea minima corespunzătoare; b) organul de conducere al unităţii se obliga în scris printr-o declaraţie să respecte independenta profesională a medicilor şi sa angajeze numai personal medico-sanitar autorizat; c) regulamentul de organizare şi funcţionare asigura independenta profesională şi dreptul de decizie ale personalului medical; d) fişele de atribuţii ale posturilor respecta competenţa profesională specifică fiecărei specialităţi ori competenţa medicală, precum şi condiţia prevăzută la lit. c). (2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde menţiuni referitoare la activităţile medicale ce urmează să fie furnizate de societate, numărul de cabinete medicale ce vor funcţiona, precum şi existenta dotării minime pentru fiecare cabinet medical.  +  Articolul 29 (1) Modificarea ori completarea numărului de cabinete medicale din cadrul unităţii se va face în condiţiile prezentelor norme metodologice. (2) În baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existenta dotării minime şi a îndeplinirii condiţiilor şi pentru noile cabinete medicale înfiinţate, direcţiile de sănătate publică vor emite un supliment la certificatul de înregistrare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 30 (1) Controlul prevăzut la art. 6 alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată, se exercită de comisii mixte formate din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ai unităţilor sale subordonate, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai Colegiului Medicilor din România şi ai altor organe abilitate, în condiţiile legii. (2) În acest sens, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, cele 3 instituţii vor încheia protocoale privind modalităţile de desfăşurare a controalelor în cabinetele medicale şi tematica de control.  +  Articolul 31 (1) Cabinetele medicale, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice, pot înfiinţa puncte secundare de lucru în localitatea în care funcţionează sau în alte localităţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (2) Pentru punctele secundare de lucru direcţiile de sănătate publică, în baza avizului eliberat de colegiul medicilor, vor emite un certificat de înregistrare.  +  Articolul 32Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobată de Colegiul Medicilor din România şi va fi comunicată direcţiilor de sănătate publică.  +  Articolul 33 (1) Cabinetele de medicina muncii se pot organiza fie în una dintre formele liberale de exercitare a profesiei de medic, fie ca societate medicală înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Înfiinţarea cabinetelor de medicina muncii se va face potrivit prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 34Cabinetele medicale din structura unităţilor cu capital de stat sau privat se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prezentele norme metodologice. Aceste cabinete medicale vor furniza servicii medicale numai angajaţilor unităţilor în care sunt înfiinţate.  +  Articolul 35În acelaşi spaţiu nu pot coexista doua forme diferite de exercitare a profesiei, conform art. 6 din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 2 DOTAREA MINIMA OBLIGATORIEpentru cabinetele medicale de specialitateAnatomie patologicaDotarea minima obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.Anestezie şi terapie intensivaDotare generală (pentru terapia durerii şi anestezie/terapie intensiva în condiţii de chirurgie de o zi - one day surgery):- trusa de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie;- sursa de oxigen;- medicamente de urgenta;- catetere periferice;- perfuzie endovenoasa;- monitorizare (EKG, presiune arteriala noninvaziva, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);- stetoscop şi tensiometru.Dotare specificăPentru terapia durerii:- truse sterile pentru tehnici loco-regionale şi anestezice locale.Pentru anestezie-reanimare:- anestezice generale;- defibrilator;- capnografie (pentru laparoscopie);- aparat de anestezie.Recuperare, medicina fizica şi balneologieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arteriala cu stetoscop;- negatoscop;- aparat curenţi diadinamici sau aparat curenţi de joasa frecventa-impulsuri etc.;- aparat curenţi interferentiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;- aparat terapie cu ultrasunete;- dotări minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglinda etc.);- termometru;- ciocan reflexe.CardiologieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arteriala;- oscilometru;- termometru;- electrocardiograf;- optional: ecocardiograf;- echipament pentru testare de efort;- aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).Chirurgie vascularaDotare:- aparat de măsurat tensiunea arteriala cu stetoscop;- oscilometru;- aparat EKG;- doppler vascular;- optional: ecograf cord;- termometre;- trusa chirurgicala minima.Chirurgie generalăDotare:- pense anatomice;- pense chirurgicale;- pense hemostatice Pean şi Kocher;- foarfece drepte şi curbe;- bisturiu, inclusiv electrocauter;- termometre;- portace Mathieu;- ace chirurgicale;- ace de punctie;- pensa porttampon;- departatoare Farabeuf;- trusa traheostomie şi canule;- sticlete butonate, sonda canelata;- pipa Guedell;- seringi de unica folosinţă;- tensiometru, stetoscop;- eprubete;- sonde uretrale;- atele Kramer;- manusi chirurgicale;- tavite renale.Chirurgie plastica - Microchirurgie reconstructivaDotare:- bisturiu cu lame de unica folosinţă;- foarfece de diferite dimensiuni;- pense chirurgicale de diferite dimensiuni;- pense Pean, Kocher;- portace;- trusa rinocorectii;- electrocauter;- termometru.Diabet zaharat, nutriţie şi boli metaboliceDotare:- tensiometru, stetoscop, oscilometru;- cantar de persoane, cu tija pentru înălţime;- oftalmoscop;- electrocardiograf;- diapazon pentru diagnosticul polinevritei;- seringi de unica folosinţă pentru insulina;- panglica pentru măsurarea circumferintelor (abdominala, fesiera);- aparat pentru determinarea în urgenta a glicemiei;- colaborare directa cu un laborator clinic pentru determinări de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie - cu reactivi sau teste.EndocrinologieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arteriala cu stetoscop;- cantar pentru adulti;- taliometru;- centimetru;- ciocan reflexe;- exoftalmometru;- sfingomanometru;- instrument de antropometrie.Explorari functionaleDotare:- electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fonomecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electromecano-fono);- bicicleta ergonomica;- defibrilator;- sistem Holter;- ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal;- dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;- spirograf;- flowscreen;- pulsoximetru.GastroenterologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- gastroscop;- colonoscop;- linie dezinfecţie aparatura optica;- optional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologica.Alergologie şi imunologie clinicaDotarea minima obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.Boli infectioaseDotare:- stetoscop;- specul de consultatie otica, narinara (eventual otoscop);- oftalmoscop;- tensiometru;- termometru;- frigider pentru produse biologice;- echipament de intervenţie de urgenta în insuficiente respiratorii acute (pipa, tub de oxigen, masca, burduf comandat manual);- apasatoare limba de unica folosinţă;- eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;- colaborare directa cu un laborator clinic;- sursa mobila de lumina directionabila sau lampa frontala tip ORL.Medicina de familieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arteriala cu stetoscop;- masa ginecologica;- cantar pentru adulti;- taliometru;- pelvimetru;- negatoscop pentru radiografii;- apasator limba;- deschizator gura;- ciocan reflexe;- canule rectale;- canule uretrale;- canule vaginale;- trusa completa de mica chirurgie;- valve ginecologice şi pense de col;- centimetru de croitorie;- seringa Guyon pentru spalaturi auriculare;- atele Kramer;- termometru.Medicina internaDotare:- tensiometru;- stetoscop;- oscilometru (cabinetele gr. 1);- electrocardiograf (cabinetele gr. 1);- cantar pentru adulti;- ciocan reflexe;- pense diferite;- termometru;- eprubete diverse.NefrologieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arteriala cu stetoscop;- cantar pentru adulti;- taliometru;- negatoscop pentru radiografii;- ciocan reflexe;- centimetru de croitorie;- electrocardiograf;- cantar;- aparatura automată (analyser) pentru investigaţii uzuale (maximum 10 tipuri de analize): uree, creatinina, hemoleucograma, glicemie;- determinări rapide ale componentelor urinare prin bandelete reactive;- acces şi colaborare directa în vederea dispensarizarii;- microscop uzual;- ecograf general abdominal;- optional: oftalmoscop, doppler vascular pentru monitorizarea fistulelor arteriovenoase şi urmărirea transplantului renal - artera renala.NeurologieDotare:- otoscop;- dinamometre;- aparat de măsurat tensiunea arteriala cu stetoscop;- oftalmoscop cu transformator;- ciocan reflexe;- diapazoane pentru explorarea sensibilităţii profunde;- dinamometru pentru examinarea forţei segmentare;- trusa de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gat;- optional: electroencefalograf.NeurochirurgieDotare:- aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale;- stetoscop;- oftalmoscop;- termometru;- ace chirurgicale de diferite dimensiuni;- portac Hagedon cu gura dreapta;- agrafe Michel;- bisturiu chirurgical;- ciocan reflexe;- chiureta model Volkman de diferite dimensiuni;- foarfece chirurgical drept cu vârful ascutit şi cu vârful bont;- foarfece chirurgical curb cu vârful ascutit şi cu vârful bont;- pensa anatomica de 14,5 cm lungime;- pensa anatomica de 18 cm lungime;- pensa chirurgicala de 14,5 cm lungime cu 1x2 dinti;- pensa chirurgicala de 18 cm lungime cu 1x2 dinti;- sonda Foley, Thiemann, Nelaton;- pensa hemostatica model Kocher;- pensa hemostatica Pean;- pensa de aplicat şi scos agrafele;- centimetru;- optional: aparat Doppler extra-intracranian;- electroencefalograf portabil.OftalmologieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arteriala cu stetoscop;- optotip pentru distanta şi aproape;- trusa de lentile sau foropter;- trusa de skiascopie sau refractometru;- oftalmoscop;- tonometru;- biomicroscop;- tabele pentru simt cromatic;- lupa frontala.Psihiatrie pediatricaDotare:- trusa de intervenţie de urgenta;- ciocan reflexe;- negatoscop;- oftalmoscop;- tensiometru;- stetoscop;- diapazon;- dinamometru;- optional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.Oncologie medicalăDotare:- chimioterapie în spital de zi (ambulatoriu);- colaborare directa cu: cabinet de anatomie patologica, cabinet de radiologie (inclusiv mamomat), laborator de investigaţii biochimice şi hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie înaltă şi curieterapie;- optional: ecograf (în funcţie de competenţa).OtorinolaringologieDotare:- sursa de oxigenoterapie cu barotaj;- sursa de aspirat;- apasator limba;- specule nazale;- specule auriculare;- specul Siegel sau lupa;- oglinzi laringiene;- oglinzi cavum;- oglinda frontala sau lampa Klar;- set diapazoane;- ace de aspiratie auriculara;- seringa laringiana;- deschizator gura;- pensa în baioneta;- pensa Lubet-Barbon;- portvata auriculara;- pensa de limba;- lampa de spirt;- termometru;- cristalizatoare;- sonde Nelaton, sonde drenaj;- scaun ORL;- sort din cauciuc;- substanţe anestezice, hemostatice, vasoconstrictoare.PediatrieDotare:- stetoscop şi tensiometru;- ciocan reflexe- oglinda frontala;- cantar pentru sugari;- cantar pentru adulti;- pediometru;- taliometru;- reflector cu picior;- branule de diferite dimensiuni;- soluţii perfuzabile pentru situaţii de prim ajutor;- mica trusa de prim ajutor;- butelie mica de oxigen cu masca;- aspirator portabil;- lampa ultraviolete;- nebulizator;- sonde de aspiratie gastrica;- glucoteste;- optional: glicoteste, spirograf, peak-flow-meter;- termometre;- apasatoare limba;- speculum auricular de diferite dimensiuni;- centimetru;- pense anatomice;- pense chirurgicale;- pense hemostatice Pean şi Kocher;- foarfece drepte şi curbe;- bisturiu;- portace Mathieu;- departatoare Farabeuf;- trusa traheostomie şi canule;- stilete butonate;- sonde canelate;- deschizator gura;- pipe Guedel;- anuscop;- pense de limba;- irigator: canule rectale;- eprubete şi lame de sticlă;- sonde uretrale;- atele Kramer.PneumologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- aspirator;- termometru;- spirometru;- negatoscop;- optional: trusa de punctie pleurala, ace pentru biopsie;- colaborare directa cu cabinet de radiologie, laborator clinic şi microbiologic;- acces la investigatie bronhoscopica.Radiologie - imagistica medicalăDotare:- aparat roentgen pentru radioscopii şi radiografii;- ecograf;- negatoscop;- casete cu filme radiografice;- filme şi ecrane;- soluţii pentru developat şi fixat;- uscator de filme;- optional: masina automată de developat;- sursa de oxigen;- trusa de intubatie.Medicina legalăDotare:- dotare minima pentru evidenta şi arhivarea datelor;- nu necesita dotare medicală.ReumatologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- negatoscop;- goniometru;- cantar pentru adulti;- ciocan reflexe;- centimetru.Ortopedie şi traumatologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- goniometru;- negatoscop;- ciocan reflexe;- centimetru;- fir cu plumb;- departator Farabeuf;- chiurete de diferite marimi.Genetica medicalăDotare:- tensiometru;- stetoscop;- cantar pentru adulti;- cantar pentru copii;- pediometru;- stacheta pentru măsurat înălţimea;- taliometru;- specule nazale şi auriculare;- apasatoare limba;- lupa;- vacutainere;- oglinda frontala;- reflector cu picior.Geriatrie şi gerontologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- negatoscop;- electrocardiograf.PsihiatrieDotare:- tensiometru;- ciocan reflexe;- termometru;- centimetru;- eprubete diverse.UrologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- negatoscop;- masa ginecologica;- lampa ultraviolete;- citoscop de diferite marimi;- seringi Govon;- portace Mathieu;- trusa de benique;- trusa de mica chirurgie;- dilatator anal;- sonde uretrale;- sonde uretro-vezicale;- irigator;- pungi colectoare de urina;- bujii fuliforme de la nr. 1-8, câte 5 bucăţi din fiecare;- bujii olivare exploratorii, 5 bucăţi;- bujii pentru dilatare de la nr. 10-20, câte 5 bucăţi din fiecare;- negatoscop;- sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăţi din fiecare;- ecograf cu transductor abdominal şi transrectal (în funcţie de competenţa);- uretroscop cu element lucrativ şi pense de extracţie.Neurologie pediatricaDotare:- tensiometru şi stetoscop;- ciocan reflexe;- diapazon;- dinamometru;- oftalmoscop;- electroencefalograf (optional);- electromiograf;- ecograf (optional);- trusa de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gat;- otoscop.StomatologieDotare:- unit dentar cu cel puţin două piese terminale;- fotoliu dentar;- tensiometru şi stetoscop;- optional: lampa de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.Instrumentar şi materiale:- ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;- freze Beutelrock scurte şi lungi;- bisturiu pentru mucoasa;- clesti pentru extracţie (maxilarul superior şi maxilarul inferior);- cleste crampon;- chiurete tip Volkman - drepte şi curbe;- elevatoare drepte şi curbe;- foarfece chirurgicale drepte şi curbe;- canule metalice şi de unica folosinţă pentru aspiratie;- oglinzi dentare;- sonde dentare;- pense dentare;- spatule bucale metalice;- excavatoare duble de diferite marimi;- pense Pean;- lampa de spirt sau arzator de gaze;- linguri metalice pentru amprente şi/sau masa plastica (de unica folosinţă sau sterilizabile);- matrice, portmatrice Ivory;- matrice, portmatrice circulare;- separatoare de dinti Ivory;- mandrine piesa dreapta şi unghi;- seringa uniject cu ace;- ace chirurgicale atraumatice (de unica folosinţă);- mandrine pentru piesa dreapta şi unghi;- instrumentar de detartraj de diferite forme;- freze pentru turbina din oţel şi diamantate;- freze din oţel şi diamantate pentru piesa dreapta şi unghi;- gume, perii, pufuri pentru lustruit obturatii fizionomice şi de amalgam de Ag;- bol de cauciuc;- spatula pentru malaxat gips;- cutit pentru ceara;- materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;- materiale auxiliare pentru curatarea mecanică;- materiale termoplastice;- materiale pentru coafaj pulpar;- materiale pentru obturatii provizorii;- materiale pentru obturatii fizionomice;- aliaj de Ag + Hg;- cimenturi dentare diferite;- materiale pentru terapia endodontica;- soluţii şi pulberi: Walkkoff, clorura de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;- substanţe anestezice injectabile şi de contact;- echipament de protecţie (halat, masca, manusi, ochelari).DermatovenerologieDotare:- tensiometru şi stetoscop;- masa ginecologica;- lampa ultraviolete;- reflector;- electrocauter - dimensiuni medii sau mici;- microscop de laborator;- lupe cu maner şi cu bec de diferite dimensiuni;- apasator limba;- deschizator gura;- termometre;- ciocan reflexe;- instrumentar chirurgical de specialitate;- specul vaginal;- specul anal;- valva ginecologica;- chiurete Volkmann;- extractor de comedoane;- truse pentru recoltat secretii sau alte produse patologice;- lampa de spirt;- trusa de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalina, efedrina, romergan injectabil, feniramin injectabil, soluţii perfuzabile, truse de perfuzie);- eprubete;- lame din sticlă, lamele;- setolona, ata chirurgicala (nr. 5-10).Sala de kinetoterapieDotare:Condiţii de spaţiu:- suprafaţa utila a sălii va asigura cel puţin 4,5-5 mp pentru fiecare pacient;- sala va avea aerisire naturala directa, cat mai eficienta;- pardoseala calda (parchet sau scandura) sau mocheta pe beton cu strat amortizor;- cabina de dus (cu apa calda permanenta) şi WC;- spaţiu separat pentru dezbracat-imbracat.Dotări specifice:- 1 spalier;- 2 saltele;- 1 oglinda de perete;- 1 masa kineto simpla;- 1 banca;- 2 instalaţii-montaje scripete cu contragreutati;- greutăţi de diverse marimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;- minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcţională din grupa "dispozitive ajutatoare" (de exemplu: Pedalier, planseta basculanta, giroplan, levier pentru cvadriceps, roata şi scarita pentru umar, placa canadiana, placa pentru abilitatile mainii etc.);- cantar pentru persoane.Dotări pentru urgenta:- aparat de măsurat tensiunea arteriala;- trusa de urgenta:- 2-3 tipuri de marimi de atele;- fesi simple şi fesi elastice;- pansamente sterile;- dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);- 2-3 tipuri de medicatie antialgica administrabila oral sau rectal (algocalmin, piafen, paracetamol etc., câte 10 bucăţi);- 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);- nitroglicerina, 10 tablete;- nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguala;- furosemid, 10 tablete;- atenolol sau metoprolol, 10 tablete.Ortopedie infantilaDotare:- trusa de instrumente compusa din:- 5 pense Kocher;- 5 pense Pean;- 2 foarfece;- 2 pense anatomice;- 2 pense chirurgicale;- 4 raci Bachaus;- portac;- ace curbe triunghiulare;- material sutura atraumatic;- comprese sterile;- fesi;- stetoscop;- negatoscop;- tensiometru;- fesi gipsate;- trusa cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);- cantar;- centimetru;- ciocan reflexe.Medicina sportivaDotare:- atele Kramer;- ace de sutura de diferite marimi;- agrafe;- banda hemostatica Esmarch;- casoleta;- cantar medical cu taliometru;- cristalizator;- dinamometre;- miotonometru;- pense Pean, pense Kocher;- foarfece diferite (dreapta, curba, mica, mare);- bisturiu;- pensa en colur;- fise-tip;- galeata medicală cu capac;- manusi din cauciuc;- pelvimetru;- panglica metrica;- pensa portac;- spirometru cu canule;- seringi de 5, 10, 20 cmc;- seringa Guyon;- tavita renala;- tub din cauciuc;- tub de oxigen;- trusa antropometrica tip Ministerul Sănătăţii şi Familiei;- trusa cu tensiometru, stetoscop;- cronometru, metronom, scarita reglabila;- EKG cu un canal;- cicloergometru;- adipocentimetru;- termometru cu mercur;- specul nazal;- otoscop;- panou pentru acuitate vizuala (optotip);- cărţi pentru simtul cromatic.Obstetrica-ginecologieDotare:Aparatura medicală:- aparat de măsurat tensiunea arteriala cu stetoscop;- masa ginecologica;- reflector cu picior;- cantar pentru adulti;- taliometru;- sterilizator;- etuva-pupinel.Instrumentar medical:- instrumentar de specialitate - valve, specule vaginale, pense porttampon + buton, trusa de chiuretaj uterin, trusa de mica chirurgie;- pelvimetru;- centimetru;- stetoscop obstetrical;- seringi diverse.Medicina de laboratorDotarea minima obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.────────────────