LEGE nr. 2 din 30 iunie 1977privind impozitul agricol
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 8 iulie 1977  Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism prevede pentru agricultura - ramura de baza a economiei noastre naţionale - sarcini deosebit de importante pentru sporirea continua a producţiei vegetale şi animale, care să asigure satisfacerea în condiţii tot mai bune a cerinţelor de consum ale populaţiei, a necesităţilor industriei şi a altor nevoi ale economiei.În vederea stimulării cooperativelor agricole de producţie şi a gospodariilor agricole ale populaţiei în utilizarea cît mai judicioasă a suprafeţelor de teren, creşterea producţiei pe unitate de suprafaţa, sporirea numărului de animale şi creşterea producţiei de carne, lapte şi lina, sînt necesare măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de impunere, precum şi pentru simplificarea modului de calcul al impozitului agricol, în care scop, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Impozitul agricol datorat de cooperativele agricole de producţie  +  Articolul 1Cooperativele agricole de producţie plătesc impozit pentru terenurile pe care le deţin, precum şi impozit pe fondul de retribuire pentru munca prestată de membrii cooperatori, potrivit prevederilor prezentei legi. A. Impozitul pe terenurile cooperativelor agricole de producţie  +  Articolul 2Cooperativele agricole de producţie plătesc, pentru terenurile pe care le deţin, un impozit fix pe hectar, diferenţiat pe categorii de folosinţă a terenurilor şi zone de fertilitate, după cum urmează:
    Categoria de folosinta a terenurilor agricoleImpozit fix in lei/ha, pe zone de fertilitate
    IIIIIIIVV
    1. Teren arabil, finete, pasuni5550403530
    2. Livezi de pomi fructiferi260240220200180
    3. Vii si gradini de legume si de zarzavat, irigate380350320290260
  Impozitul fix pe hectar prevăzut pentru terenurile arabile, fîneţe şi păşuni se aplică şi pentru suprafeţele de teren împădurite, precum şi pentru balti şi heleşteie.Terenurile construite nu sînt supuse impozitării.Suprafeţele plantate cu livezi de pomi fructiferi sau vii sînt supuse impozitului începînd cu primul an următor anului intrării în rod.
   +  Articolul 3Impozitul fix pe hectar este anual, iar impunerea se efectuează în localitatea unde îşi are sediul cooperativa agricolă de producţie, indiferent de locul unde se afla terenurile.  +  Articolul 4Impozitul fix pe hectar se plăteşte în proportiile şi la termenele următoare:- 10 la suta pînă la 31 martie;- 20 la suta pînă la 30 iunie;- 30 la suta pînă la 15 septembrie;- 40 la suta pînă la 1 decembrie.  +  Articolul 5Pentru plata cu anticipatie a impozitului stabilit potrivit art. 2, cooperativele agricole de producţie beneficiază de o reducere de 5 la suta din impozitul anual, dacă acesta se achită în totalitate pînă la 31 martie.Reducerea de impozit prevăzută la alineatul precedent se acordă numai dacă a fost achitat în întregime impozitul pe anii precedenti. B. Impozitul pe fondul de retribuire al cooperativelor agricole de producţie  +  Articolul 6Fondul de retribuire al cooperativelor agricole de producţie pentru munca prestată de membrii cooperatori şi de alte persoane fără contract de muncă care au lucrat în cadrul cooperativelor agricole de producţie este supus impozitului, în conformitate cu prevederile prezentei legi.Fondul total de retribuire cuprinde veniturile în bani şi în natura repartizate pentru munca prestată în cooperativele agricole de producţie. Produsele agricole repartizate pentru retribuirea în natura a muncii se evalueaza la preţurile medii de valorificare ale acestora.Fondul de retribuire impozabil se determina prin deducerea din fondul total de retribuire a fondului de retribuire aferent persoanelor încadrate cu contract de muncă.  +  Articolul 7Impozitul pe fondul de retribuire se plăteşte de cooperativele agricole de producţie din fondul total de retribuire realizat, determinat potrivit prevederilor art. 6.Fondul de retribuire rămas după plata impozitului se repartizează pe baza principiului socialist al repartiţiei după cantitatea, calitatea şi importanţa socială a muncii prestate în cooperativele agricole de producţie, precum şi în funcţie de rezultatele obţinute de fiecare unitate în îndeplinirea planului de producţie şi a planului de venituri şi cheltuieli, potrivit legii.  +  Articolul 8Fondul de retribuire impozabil se impune, pe total cooperativa agricolă de producţie, cu următoarele cote de impozit stabilite în funcţie de venitul mediu anual ce revine pe un cooperator:
       
    Venitul mediu anual ce revine pe un cooperatorCota de impozit
    - lei -%
    pina la 3.0003,0
    3.001 - 4.0003,5
    4.001 - 5.0004,5
    5.001 - 7.0006,0
    7.001 - 9.0007,0
    9.001 - 12.0008,0
    peste 12.0009,0
   +  Articolul 9Impozitul pe fondul de retribuire se planifica anual de cooperativele agricole de producţie pe baza fondului de retribuire impozabil, a numărului membrilor cooperatori planificat sa lucreze în cooperativa, a venitului mediu anual ce revine pe un cooperator şi a cotelor de impozit prevăzute la art. 8.Venitul mediu anual realizat ce revine pe un cooperator se determina prin raportarea fondului de retribuire impozabil realizat la numărul cooperatorilor care au efectuat minimum de norme convenţionale stabilit de adunarea generală.Impozitul datorat de cooperativele agricole de producţie în cursul anului se calculează, pe total unitate, prin aplicarea, asupra fondului de retribuire impozabil realizat, a cotei de impozit aferente venitului mediu anual planificat pe un cooperator.Impozitul se plăteşte de cooperativele agricole de producţie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data fiecărei plati a retributiei în bani sau în bani şi în natură.  +  Articolul 10Cooperativele agricole de producţie calculează la sfîrşitul anului impozitul definitiv de plată pe anul de impunere, pe baza fondului de retribuire impozabil realizat şi a venitului mediu anual realizat ce revine pe un cooperator.Diferenţele rezultate dintre sumele reprezentind impozitul plătit de cooperativele agricole de producţie în cursul anului şi impozitul definitiv stabilit potrivit prevederilor alineatului precedent se regularizează cu bugetul de stat.Diferenţa de plată se vărsa la bugetul de stat pînă la 15 februarie al anului următor, iar sumele plătite în plus se restituie sau se compensează cu impozitul datorat pentru perioada următoare, la cererea cooperativelor agricole de producţie.
   +  Capitolul 2 Impozitul pe terenurile gospodariilor agricole ale populaţiei  +  Articolul 11Gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, gospodăriile producătorilor agricoli individuali, precum şi cele aparţinînd altor persoane fizice sau juridice, altele decît unităţile de stat şi cooperativele agricole de producţie, denumite în prezenta lege gospodării agricole ale populaţiei, sînt supuse anual unui impozit fix pe hectar, pentru terenurile pe care le deţin, situate în localităţile rurale, precum şi în localităţile componente, cu caracter rural, ale municipiilor şi oraşelor stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene.  +  Articolul 12Impozitul fix pe hectar se diferentiaza pe categorii de folosinţă a terenurilor şi zone de fertilitate, după cum urmează:
    Categorii de folosinta a terenurilor agricoleImpozit fix in lei/ha pe zone de fertilitate
    IIIIIIIVV
    1. Teren arabil, finete, pasuni6055454035
    2. Livezi de pomi fructiferi280260240220200
    3. Vii si gradini de legume si de zarzavat, irigate400370340310280
  Terenurile construite, precum şi suprafaţa curţilor în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, nu sînt supuse impozitării.Suprafeţele plantate cu livezi de pomi fructiferi sau vii sînt supuse impozitului începînd cu primul an următor intrării pe rod.
   +  Articolul 13Impunerea se efectuează în localitatea unde este situata gospodăria agricolă, indiferent de locul unde se afla terenurile şi de titlu de deţinere a acestora.Impozitul se stabileşte de organele financiare ale consiliilor populare, pe numele capului gospodăriei agricole, iar în cazul persoanelor juridice, pe numele acestora.  +  Articolul 14Impozitul anual se plăteşte în doua rate, în proportiile şi la termenele următoare: a) 40 la suta pînă la 1 iunie; b) 60 la suta pînă la 1 noiembrie.În cazul în care suma impozitului datorat este de pînă la 20 lei inclusiv, aceasta se achită în întregime pînă la primul termen de plată.  +  Articolul 15Gospodăriile agricole ale populaţiei nu datorează impozit pentru animalele de muncă şi de producţie, păsările de curte, precum şi pentru veniturile realizate din apicultura, sericicultura sau din valorificarea fructelor de padure, ciupercilor, plantelor medicinale din flora spontana şi a altor produse culese din natură.
   +  Capitolul 3 Contribuţia persoanelor fără copii, care realizează venituri din agricultura  +  Articolul 16Membrii cooperativelor agricole de producţie, precum şi celelalte persoane retribuite de aceste unităţi, în vîrsta de peste 25 de ani, căsătorite sau necasatorite, care nu au copii, vor plati o contribuţie anuală diferenţiată în funcţie de mărimea venitului, astfel:
    Venit anualContributia anuala pentru persoanele fara copii
    - lei -
      - lei -
    pina la 5.00040
    5.001 - 10.000100
    10.001 - 15.000150
    15.001 - 20.000300
    peste 20.000500
  Contribuţia persoanelor fără copii se retine de cooperativele agricole de producţie la finele anului, din drepturile cuvenite acestor persoane. Contribuţia poate fi esalonata la plata de consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producţie, în cazuri justificate, în următoarele 3 luni, socotite de la achitarea, la finele anului, a drepturilor de retributie.Sumele reprezentind contribuţia persoanelor fără copii se vărsa la bugetul statului în termen de 3 zile lucrătoare de la data reţinerii acestora.
   +  Articolul 17Producătorii cu gospodării agricole individuale, pe numele cărora se stabileşte impunerea, în vîrsta de peste 25 de ani, căsătoriti sau necăsătoriţi, care nu au copii, vor plati o contribuţie anuală, diferenţiată, astfel:
       
    Marimea suprafeteiContributia anuala
    - ha -- lei -
    pina la 1 ha25
    de la 1,01 - 2 ha50
    peste 2 ha80
  Contribuţia datorată potrivit alineatului precedent se plăteşte la termenele şi în proportiile prevăzute la art. 14.
   +  Articolul 18Contribuţia persoanelor fără copii se datorează începînd cu luna în care persoanelor în cauza împlinesc vîrsta de 25 de ani şi încetează începînd cu luna următoare aceleia în care acestea au devenit părinţi sau îndeplinesc una din condiţiile de exceptare de la plata, pe bază de cerere şi acte doveditoare.Se exceptează de la obligaţia de plată a contribuţiei prevăzute la alineatul precedent persoanele care au avut unu sau mai mulţi copii născuţi vii, decedati ulterior, precum şi persoanele care au invaliditate de gradele I şi II şi sotii acestora, pe timpul cît durează invaliditatea. De asemenea, sînt exceptate de la plata contribuţiei personale fără copii, care sînt căsătorite cu persoane care au copii, pe timpul cît durează căsătoria, dacă la data acesteia erau în întreţinerea efectivă a unuia dintre soţi sau unul dintre aceştia platea pensie de întreţinere.Persoanele prevăzute la art. 16 şi 17 care au împlinit vîrsta de 65 ani bărbaţi şi 60 ani femeile nu datorează contribuţia persoanelor fără copii.Se considera persoane cu copii şi persoanele cu copii înfiaţi sau încredinţaţi spre creştere şi educare.
   +  Capitolul 4 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 19Impunerea suprafeţelor de teren pe care le deţin cooperativele agricole de producţie şi gospodăriile agricole al populaţiei se face pe o perioadă de 5 ani.Modificarea impunerii se poate efectua o singură dată pe an, în cursul lunii iunie, ca urmare a micsorarii sau sporirii suprafeţelor de teren, precum şi în cazul schimbării categoriei de folosinţă a terenului, potrivit legii, cu aplicare de la 1 ianuarie al anului în curs.  +  Articolul 20Încadrarea localităţilor pe zone de fertilitate este cea stabilită potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 21Încasările realizate de cooperativele agricole de producţie din vînzarea produselor industriale, altele decît cele rezultate din prelucrarea produselor agricole proprii, către populaţie şi unităţile comerciale de stat şi cooperatiste, sînt supuse unui impozit calculat cu cota de 20 la suta.Impozitul prevăzut la alineatul precedent se vărsa la bugetul de stat trimestrial, în termen de 10 zile ale lunii următoare trimestrului în care s-au realizat veniturile.  +  Articolul 22Impozitele şi contribuţia persoanelor fără copii prevăzute de prezenta lege se fac venit la bugetele locale.  +  Articolul 23Pentru neachitarea în termen a impozitelor şi a contribuţiei persoanelor fără copii se aplică, pentru fiecare luna sau fracţiune de luna de întîrziere la plata, o majorare de 1 la suta în cazul cooperativelor agricole de producţie şi de 2 la suta în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice altele decît unităţile socialiste.Majorările astfel calculate nu pot fi mai mici de 10 lei şi nici mai mari decît suma datorată.  +  Articolul 24În situaţia în care se constata nedeclararea tuturor elementelor care stau la baza impunerii sau erori în determinarea şi încasarea impozitelor, acestea pot fi stabilite, recalculate, încasate sau restituite, după caz, pe o perioadă de cel mult 2 ani anteriori anului în care se constata aceasta situaţie, sau compensate cu alte impozite şi taxe datorate.Diferenţele de plată stabilite pentru perioade trecute în cadrul termenului prevăzut la alineatul precedent se plătesc, pentru sumele de pînă la 500 lei inclusiv, în termen de 30 de zile, iar pentru sumele care depăşesc 500 lei, în doua rate egale, prima în termen de 30 de zile şi a doua în termen de 60 de zile de la data comunicării sumei datorate.La diferenţele de impozit stabilite se calculează majorări de întîrziere numai în cazul cînd acestea nu au fost achitate la termenele de plată prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 25Cooperativele agricole de producţie răspund pentru exactitatea calculării impozitelor şi a contribuţiei persoanelor fără copii, prevăzute de prezenta lege, precum şi pentru vărsarea în termen a sumelor cuvenite bugetului de stat.  +  Articolul 26Organele financiar-bancare au obligaţia sa verifice periodic, cel puţin o dată pe an, modul de stabilire, calculare, reţinere a impozitelor datorate de cooperativele agricole de producţie şi pot dispune virarea la bugetul de stat, din conturile acestora, a impozitelor prevăzute de prezenta lege, neachitate în termen, precum şi a majorărilor de întîrziere.Organele bancare vor elibera numerarul solicitat de către cooperativele agricole de producţie pentru plata retributiei muncii, numai după primirea documentelor de plată a impozitului pe fondul de retribuire.  +  Articolul 27Intimpinarile privind stabilirea impozitelor şi a contribuţiei persoanelor fără copii se depun la organele financiare ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare care au efectuat impunerea, în termen de 30 de zile de la comunicarea în scris a impozitului sau a contribuţiei şi se soluţionează în termen de 20 de zile de la înregistrare.În termen de 30 de zile de la plata comunicării soluţiei la intimpinare se poate face contestaţie la administraţia financiară de pe lîngă comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti şi se soluţionează în termen de 20 de zile de la înregistrare.Împotriva soluţiei date de administraţia financiară se poate face contestaţie, în termenul prevăzut la alineatul precedent, la comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti.Depunerea intimpinarilor şi contestaţiilor nu suspenda urmărirea impozitului şi a contribuţiei datorate.În cazul în care intimpinarile sau contestaţiile au fost admise, sumele încasate în plus se restituie, la cerere, sau se compensează cu alte impozite sau taxe datorate.  +  Articolul 28Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot acorda, de la caz la caz, situaţia pierderii de recolta din cauza calamităţilor naturale, eşalonarea sau amînarea la plata, pînă la sfîrşitul anului calendaristic, a impozitelor datorate.  +  Articolul 29Fracţiunile de impozit sau de majorări de întîrziere de pînă la 50 bani inclusiv se neglijează, iar cele de peste 50 bani se rotunjesc la un leu.  +  Articolul 30Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi materială sau civilă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 31Impozitul agricol datorat pe anul 1977 se stabileşte potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 32Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare decurgind din aplicarea prevederilor prezentei legi, în volumul bugetelor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, pe anul 1977.  +  Articolul 33Legea nr. 61/1968 privind impunerea veniturilor realizate din activităţi agricole, Legea nr. 6/1971 privind acordarea unor scutiri şi reduceri de impozit pe veniturile realizate de gospodăriile agricole aparţinînd membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor individuali, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.----------------