ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 mai 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 23 mai 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Literele b), d) şi h) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea următorul cuprins:"b) monitorizează respectarea prevederilor legale privind regimul investiţiilor străine în România şi iniţiază proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu, pe care le supune spre adoptare Guvernului;.................................................................. d) coordonează activitatea de promovare, pe plan intern şi internaţional, a investiţiilor străine directe în România, asigurând ducerea la îndeplinire a obiectivelor Programului de guvernare în acest domeniu;.................................................................. h) informează periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura, domeniul de activitate şi tendinta investiţiilor străine directe; în acest scop, lunar, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, Banca Naţionala a României, Direcţia Generală a Vamilor, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi celelalte instituţii publice sau private care înregistrează, conform legii, informaţii privind investiţiile străine directe în România au obligaţia de a comunică Agenţiei datele pe care le deţin, referitoare la elementele prevăzute mai sus;"2. Alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(5) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale Agenţia are dreptul să solicite informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate."3. După alineatul (5) al articolului 2 se introduc doua alineate noi, (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) În desfăşurarea activităţii de promovare şi atragere a capitalului străin în economie, Agenţia este sprijinita de Consiliul pentru Strategie, organ deliberativ, fără personalitate juridică, din componenta căruia fac parte reprezentanţi de prestigiu ai mediului de afaceri din ţara şi din străinătate şi preşedintele Agenţiei. (7) Consiliul pentru Strategie va coordona activitatea Agenţiei referitoare la tehnicile de abordare a potenţialilor investitori străini interesaţi de dezvoltarea unor proiecte de investiţii în România, diseminarea informaţiilor în mediile de afaceri din străinătate şi va orienta direcţiile de acţiune ale Agenţiei în vederea obţinerii unor rezultate conform celor mai bune practici în domeniu, pentru asigurarea unei transparente sporite a procesului de promovare şi atragere a investiţiilor străine în economie şi identificarea soluţiilor optime necesare realizării obiectivelor în domeniu stabilite prin Programul de guvernare."4. După articolul 2 se introduce un articol nou, art. 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Consiliul pentru Strategie este condus de un preşedinte, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Consiliul pentru Strategie este compus din 11-15 membri, inclusiv preşedintele Agenţiei, propuşi de preşedintele Consiliului pentru Strategie şi numiţi prin decizie a primului-ministru. (3) Pot fi membri ai Consiliului pentru Strategie numai persoanele care au pregătire profesională şi experienta relevanta în domeniul afacerilor, precum şi probitate morala recunoscută. (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (7), Consiliul pentru Strategie emite decizii care sunt obligatorii pentru Agenţie. (5) Membrii Consiliului pentru Strategie nu au dreptul de a participa la deliberarea sau la adoptarea unei decizii, în situaţia în care într-o anumită operaţiune au, direct ori indirect, vreun interes personal financiar, comercial sau de alta natură. (6) Consiliul pentru Strategie funcţionează pe baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare. (7) Activitatea curenta a Consiliului pentru Strategie va fi asigurata de Secretariatul tehnic."5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Personalul Agenţiei se încadrează conform legii, cu respectarea structurii organizatorice şi în limita numărului de posturi prevăzute prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul 2Legea nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuPreşedintele Agenţiei Românepentru Investiţii Străine,Marian Florian SaniutaBucureşti, 17 mai 2003.Nr. 34.---------------