LEGE nr. 211 din 16 mai 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate şi a instalaţiilor aferente, realizate după proiecte-tip în perioada 1950-1985, amplasate în zone urbane şi racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice ale unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul reducerii consumului energetic."2. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pe baza prioritatilor stabilite pe criterii şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor de locuit multietajate ce se includ în programele anuale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Principalele criterii luate în considerare la stabilirea prioritatilor prevăzute la alin. (2) sunt următoarele: a) vechimea construcţiei; b) zona climatica de amplasare; c) densitatea populaţiei din zona de amplasare; d) pierderile termice ale construcţiei."4. La articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:"b) din bugetele locale, pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea statului, date în administrare unităţilor administrativ-teritoriale;"5. La articolul 9, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) aproba cu acordul majorităţii proprietarilor din imobilul supus reabilitării decizia de intervenţie şi semnează convenţia-cadru cu consiliile judeţene, locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru derularea, în condiţiile legii, a acţiunilor pentru reabilitarea termica a clădirii;"6. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Ratele se pot plati şi în avans faţă de programul de rambursare stabilit de comun acord cu coordonatorii programelor pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate."7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 16 mai 2003.Nr. 211.----------