LEGE nr. 201 din 16 mai 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146 din 31 octombrie 2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, cu următoarele modificări:1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Contul curent general al trezoreriei statului funcţionează la Banca Naţionala a României şi este deschis în numele Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor trezoreriei statului din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi al administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti."2. Alineatul (8) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(8) Transferurile şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale şi de la alte bugete regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit."3. Litera c) a alineatului (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"c) efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la societăţi bancare şi instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, garantate de acestea cu titluri de stat deţinute în portofoliul lor;"4. Litera f) a alineatului (2) al articolului 7 se abroga.5. Alineatele (3), (5) şi (7) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:"(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabileşte prin convenţii, iar nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. d) este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului de aprobare a acestora. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabileşte în condiţii de maxima eficienta a pieţei financiare, probate cu documente specifice................................................................. (5) Rata dobânzii pentru disponibilităţile utilizate, conform alin. (1) şi alin. (2) lit. a), se determina la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului pentru disponibilităţile şi depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii, în trezoreria statului................................................................... (7) Pentru disponibilităţile rămase în contul curent general al trezoreriei statului la sfârşitul fiecărei zile, Banca Naţionala a României acorda o dobânda al carei nivel este situat cel puţin la nivelul mediu al ratei dobânzilor la depozitele atrase (BUBID), valabil în ziua respectiva. Dobânda încasată reprezintă venit la bugetul trezoreriei statului."6. Litera b) a articolului 8 va avea următorul cuprins:"b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituţii financiare, la un nivel al ratei dobânzii stabilit în condiţii de maxima eficienta pentru stat, probate cu documente specifice, care să ateste prospectarea în totalitate a pieţei financiare în scopul selectării celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie;"7. Alineatele (1), (3), (5) şi (6) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Disponibilităţile în valută gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, provenite din împrumuturi interne şi externe contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinantarii datoriei publice, precum şi din alte surse prevăzute de lege se păstrează la Banca Naţionala a României în conturi purtătoare de dobânda, care funcţionează în afară contului curent general al trezoreriei statului, şi se utilizează potrivit legii. Rata dobânzii se situeaza la nivelul ratei dobânzilor plătite de Banca Naţionala a României la rezervele minime obligatorii. Ministerul Finanţelor Publice poate efectua prin contul corespondent deschis la o banca din străinătate operaţiuni de încasări şi plati în valută................................................................. (3) Dobânzile încasate pentru disponibilităţile în valută provenite din împrumuturi interne şi externe contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinantarii datoriei publice, se utilizează pe destinatiile prevăzute la alin. (2), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu aceasta destinaţie................................................................... (5) Disponibilităţile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, se păstrează în conturi distincte, deschise la băncile nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitaţie specifice instituţiei creditoare internaţionale. (6) Instituţiile publice efectuează operaţiunile de încasări şi plati în valută prin conturi deschise la bănci selectate de către acestea, urmărindu-se obţinerea celor mai avantajoase condiţii în sensul minimizarii riscului şi a costurilor suportate de stat."8. Litera c) a alineatului (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"c) dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului;"9. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pentru neplata la termen a ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. b) şi d), se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere prevăzute de reglementările legale privind executarea creanţelor bugetare. (2) Dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit alin. (1) urmează regimul juridic al creanţelor bugetare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 16 mai 2003.Nr. 201.----------