LEGE nr. 193 din 13 mai 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Literele a), c), d) şi f) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"a) cercetarea, proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea de proba, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare;............................................................... c) producerea, amplasarea şi construcţia, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor radiologice, materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante; d) producerea, furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiatiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop;.............................................................. f) deţinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege;"2. La articolul 2, după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:"h) realizarea produselor şi serviciilor destinate surselor de radiatii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiatiilor ionizante."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Autoritatea naţionala competenţa în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevăzute în prezenta lege, este Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, coordonata de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. (2) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumita în continuare comisia, se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Finanţarea comisiei se asigura integral din venituri extrabugetare obţinute din tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare prevăzute la art. 2 şi din contribuţii ale organismelor internaţionale sau ale agenţilor economici. (4) Taxele de autorizare a activităţilor prevăzute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat. (5) Personalul comisiei este angajat şi eliberat din funcţie în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei, cu contractul colectiv de muncă şi cu reglementările legale în vigoare. (6) Comisia poate avea în subordine institute tehnice suport, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului."4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Comisia este abilitata sa emita reglementări pentru detalierea cerinţelor generale de securitate nucleara, de protecţie împotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protecţie fizica, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, de intervenţie în caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare şi control, realizare a produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare, precum şi orice alte reglementări necesare activităţii de autorizare şi control în domeniul nuclear."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Importul deşeurilor radioactive şi al combustibilului nuclear ars este interzis, cu excepţia situaţiilor în care importul decurge nemijlocit din prelucrarea, în afară teritoriului României, a unui export, anterior autorizat, de deşeuri radioactive sau combustibil nuclear ars, în baza prevederilor unor acorduri internaţionale sau contracte încheiate cu parteneri comerciali cu sediul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezenta lege."6. Alineatele (1) şi (4)-(7) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Activităţile şi sursele prevăzute la art. 2, cu excepţia activităţilor de transport al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, a utilizării aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, precum şi a celor prevăzute la lit. h) a aceluiaşi articol, necesita autorizaţie eliberata de comisie, cu respectarea procedurii de autorizare specifice fiecărui gen de activitate sau surse, în conformitate cu prevederile art. 5................................................................. (4) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se solicita şi, respectiv, se eliberează, simultan ori succesiv, separat pentru fiecare gen de activitate sau pentru fiecare instalatie nucleara ori radiologica cu funcţionalitate proprie, din patrimoniul solicitantului, sau pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de dispozitiv generator de radiatii ionizante, de aparatura de control dozimetric al radiatiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactiva, de material ori dispozitiv utilizat în scopul protecţiei împotriva radiatiilor ionizante, de mijloc de containerizare sau de transport special amenajat în acest scop, pe care solicitantul autorizaţiei de producere intenţionează sa-l realizeze, în vederea utilizării sau comercializării. (5) Autorizarea unei faze de realizare sau de funcţionare a oricărei instalaţii nucleare ori radiologice se poate face numai dacă fazele anterioare au primit toate tipurile de autorizaţii necesare. (6) În înţelesul prevederilor alin. (5), fazele de autorizare a instalaţiilor nucleare sau radiologice sunt, după caz, următoarele: a) proiectarea; b) amplasarea; c) producerea; d) construcţia şi/sau montajul; e) punerea în funcţiune; f) funcţionarea de proba; g) exploatarea; h) repararea şi/sau întreţinerea; i) modificarea; j) conservarea; k) dezafectarea. (7) Pentru fazele de realizare sau de funcţionare a instalaţiilor nucleare şi radiologice se pot elibera autorizaţii parţiale."7. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Titularul autorizaţiei prevăzute la art. 8 va utiliza în activităţile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) numai personal care este posesor al unui permis de exercitare, valabil pentru aceste activităţi.................................................................. (3) Permisul de exercitare se eliberează, în baza unei evaluări şi examinari, de către comisie sau de către titularul de autorizaţie, numai pentru personalul propriu, conform prevederilor reglementărilor specifice emise de comisie potrivit dispoziţiilor art. 5."8. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) O condiţie prealabilă eliberării permisului de exercitare este obţinerea avizului medical specific, în baza reglementărilor emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în conformitate cu prevederile art. 5. (5) Avizul organelor competente privind siguranţa naţionala pentru personalul care urmează sa desfăşoare activităţi profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalaţiilor nucleare sau care are acces la documentele cu caracter secret este necesar în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu şi cu reglementările specifice emise de comisie conform prevederilor art. 5."9. Litera a) a alineatului (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"a) sa achite în contul comisiei tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art. 5 alin. (6);"10. Litera b) a articolului 11 va avea următorul cuprins:"b) nu sunt îndeplinite, integral şi la termenul stabilit, măsurile dispuse potrivit cap. IV de organele de control abilitate prin prezenta lege;"11. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Exceptarea de la aplicarea regimului de autorizare, prevăzută la alin. (1), nu scuteşte pe deţinătorul de surse şi materiale radioactive exceptate de predarea acestora ca deseu radioactiv după încheierea utilizării, dacă instrucţiunile de utilizare ale producătorului, importatorului sau furnizorului prevăd obligativitatea respectării acestei cerinţe."12. Litera a) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"a) este în măsura sa demonstreze calificarea profesională, pe funcţii, a personalului propriu, cunoaşterea de către acesta a cerinţelor reglementărilor privind securitatea nucleara şi protecţia împotriva radiatiilor ionizante, precum şi probitatea persoanelor care au autoritate de decizie în conducerea lucrărilor pe timpul construcţiei şi exploatării instalaţiei nucleare şi radiologice sau în conducerea altor activităţi nucleare, dintre cele menţionate la acel articol;"13. La articolul 18 alineatul (1), după litera a) se introduc literele a^1) şi a^2) cu următorul cuprins:"a^1) răspunde ca personalul care desfăşoară activităţi profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalaţiilor nucleare sau care are acces la documente cu caracter secret să fie demn de încredere şi avizat conform legii de organele competente în domeniul siguranţei naţionale;a^2) este în măsura sa demonstreze ca dispune de dotările tehnice, tehnologiile şi mijloacele materiale necesare desfăşurării activităţilor;"14. Literele d), g) şi k) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea următorul cuprins:"d) ia toate măsurile necesare, la nivelul normelor tehnologice şi ştiinţifice în vigoare, pentru a preveni producerea daunelor care ar rezultă în urma construcţiei şi funcţionarii instalaţiei nucleare sau radiologice;............................................................... g) propune un amplasament al instalaţiei nucleare sau radiologice care nu contravine prevederilor legale şi intereselor publice prioritare, cu privire la necontaminarea apei, aerului şi solului, şi nu afectează funcţionarea altor instalaţii situate în vecinătate;............................................................... k) instituie şi menţine în activitatea proprie un sistem controlat de management al calităţii, autorizat de comisie, şi se asigura ca furnizorii săi de produse şi servicii, cat şi subfurnizorii acestora, în lant, instituie şi menţin propriul lor sistem controlat de management al calităţii."15. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Instituirea şi menţinerea sistemelor prevăzute la alin. (1) se pot face şi prin contractarea serviciilor respective cu alţi titulari, dacă aceştia sunt autorizaţi conform prezentei legi."16. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(2) Condiţiile de autorizare prevăzute la alin. (1) şi (1^1) vor fi detaliate în reglementările emise conform prevederilor art. 5."17. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Transportul combustibilului nuclear în afară incintei instalaţiilor nucleare ori în afară locurilor în care combustibilul nuclear este ţinut în custodie se efectuează numai de către agenţi de transport sau cărăuşi autorizaţi în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 18."18. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Autorizaţia de import, de export sau de tranzit, prevăzută la art. 8, se eliberează numai în următoarele condiţii, după caz: a) în activitatea de control decizional asupra operaţiunilor de import, de export sau de tranzit, pentru care se solicita eliberarea autorizaţiei, solicitantul autorizaţiei va utiliza persoane care dovedesc competenţa şi probitate, în conformitate cu reglementările în vigoare; b) în cazul importului, solicitantul autorizaţiei se angajează să asigure respectarea prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise în conformitate cu prevederile art. 5 şi a angajamentelor internaţionale asumate de România în domeniul energiei nucleare, să livreze produsele şi informaţiile numai către beneficiari autorizaţi în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 18, şi să raporteze de îndată comisiei asupra intrării în ţara a produselor şi informaţiilor importate; c) în cazul exportului, solicitantul autorizaţiei obţine de la partenerii săi externi garanţiile necesare din care să rezulte ca aceştia nu vor folosi produsele sau informaţiile exportate în scopuri care să prejudicieze obligaţiile internaţionale asumate de România ori siguranţa naţionala. De asemenea, va demonstra ca exportul îndeplineşte prevederile prezentei legi şi alte reglementări specifice. (2) Exportatorul şi importatorul sunt obligaţi să raporteze de îndată comisiei asupra iesirii din, respectiv, intrării în ţara a produselor şi a informaţiilor exportate sau importate. (3) Titularul autorizaţiei de tranzit este obligat să raporteze de îndată comisiei atât asupra intrării, cat şi asupra iesirii din ţara a produselor tranzitate."19. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Este obligatorie autorizarea sistemelor de management al calităţii în domeniul nuclear a activităţilor de proiectare, amplasare, procurare, construcţie, montaj, punere în funcţiune, exploatare, dezafectare sau conservare pentru produsele, serviciile şi sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalaţiei nucleare."20. Litera d) a alineatului (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"d) instituie şi menţine un sistem controlat de management al calităţii în domeniul nuclear în activitatea proprie şi se asigura ca furnizorii săi de produse şi de servicii, precum şi subfurnizorii acestora, în lant, instituie şi menţin propriul lor sistem controlat de management al calităţii."21. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Expirarea valabilităţii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei nu exonereaza pe titularul autorizaţiei ori pe cel care a preluat titlul de proprietate asupra materialelor, instalaţiilor nucleare sau radiologice, care au fost precizate în autorizaţie, de obligaţiile prevăzute la art. 25-27 ori de cele ce decurg din condiţiile prevăzute în autorizaţie."22. După alineatul (3) al articolului 28 se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Încetarea activităţilor nucleare se face în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice elaborate de comisie, potrivit prevederilor art. 5."23. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară alte activităţi decât cele menţionate la alin. (1), în care lucrătorii sau populaţia sunt expusi la radon, toron, descendenţii acestora sau la alte radiatii ionizante, datorate mediului natural, şi persoanele fizice sau juridice care exploatează avioane au obligaţia sa ia măsuri de evaluare pentru a constata dacă activităţile desfăşurate conduc la un moment dat la iradierea lucrătorilor sau a populaţiei peste limitele admise pentru activităţile respective, conform reglementărilor specifice emise de comisie potrivit prevederilor art. 5."24. După alineatul (2) al articolului 29 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Dacă rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) arata depăşirea limitelor sau criteriilor de exceptare din reglementările prevăzute la art. 16, respectiv a limitelor prevăzute la alin. (2), activitatea respectiva este supusă regimului de autorizare şi control prevăzut de prezenta lege."25. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Controlul preventiv, operativ-curent şi ulterior al respectării prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise în conformitate cu art. 5 se efectuează de către reprezentanţii comisiei, anume împuterniciţi, la solicitanţii sau la titularii de autorizaţii. Controlul se efectuează în incinta în care aceştia desfăşoară activităţi supuse regimului de autorizare, în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităţi sau la oricare altă persoană fizica ori juridică ce ar putea desfăşura activităţi, deţine instalaţii nucleare sau radiologice, materiale, alte surse ori informaţii prevăzute la art. 2, în oricare dintre următoarele situaţii: a) în vederea eliberării autorizaţiei solicitate; b) în perioada de valabilitate a autorizaţiei, în mod periodic sau inopinat; c) pe baza notificării titularului autorizaţiei; d) atunci când ar putea exista instalaţii nucleare ori radiologice, materiale, alte surse sau informaţii ori s-ar putea desfăşura activităţi dintre cele prevăzute la art. 2. (2) În urma controlului efectuat comisia poate dispune, dacă este cazul, suspendarea activităţii desfăşurate şi indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalaţiilor nucleare şi radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive, echipamente şi informaţii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare ori a altor dispozitive nucleare explozive, neautorizate sau care prezintă pericol în exploatare ori deţinere."26. După alineatul (2) al articolului 31 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Personalul comisiei care prin natura activităţii este expus acţiunii radiatiilor ionizante este considerat personal expus profesional şi beneficiază de sporurile ce se acordă pentru condiţiile de muncă conform prevederilor legii. Lista personalului care îndeplineşte condiţiile de personal expus profesional, potrivit legii, este propusă de comisie şi este avizată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale."27. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"(2) În caz de nesupunere la control sau de nesupunere faţă de dispoziţiile legate de domeniul nuclear, comisia poate cere autorităţilor competente fie sa procedeze la executarea silită, fie sa întreprindă o ancheta. Comisia poate cere intervenţia reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei pentru asigurarea exercitării mandatului de control prevăzut la art. 31 alin. (1)."28. După alineatul (2) al articolului 34 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În caz de urgenta, comisia poate întreprinde din proprie iniţiativă măsuri asiguratorii de securitate nucleara, cheltuielile aferente acestei activităţi urmând să fie suportate din bugetul comisiei şi să fie rambursate de titularul autorizaţiei ori de persoana juridică sau fizica prevăzută conform anexei nr. 4, ce deţine instalatia radiologica ori sursa de radiatii implicata, de bunăvoie sau prin executare silită."29. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Comisia exercita următoarele atribuţii principale: a) propune iniţierea proiectelor de acte normative în domeniu şi emite reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii; b) avizează toate proiectele de acte normative ce au implicaţii asupra domeniului nuclear; c) aproba, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participa la realizarea intervenţiei; d) colaborează cu autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi controlează desfăşurarea activităţilor reţelei de supraveghere a radioactivitatii mediului; e) solicita organelor abilitate în domeniul siguranţei naţionale verificarea persoanelor cu responsabilităţi în domeniul desfăşurării activităţilor nucleare, în conformitate cu reglementările specifice emise conform art. 5; f) iniţiază, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energie Nucleara (A.E.N.) şi cu alte organizaţii internaţionale specializate în domeniul reglementărilor şi controlului activităţilor nucleare; g) cooperează, în condiţiile legii, cu instituţii similare din alte state; h) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizica, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiatiilor, asigurarea calităţii, securitatea nucleara a instalaţiilor nucleare şi radiologice şi intervenţia în caz de accident nuclear; i) instituie şi coordonează sistemul naţional de evidenta şi control al materialelor nucleare, sistemul naţional de evidenta şi control al surselor de radiatii şi instalaţiilor nucleare şi radiologice şi registrul dozelor de radiatii primite de personalul expus profesional; j) cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionarii în condiţii de siguranţă a instalaţiilor nucleare şi radiologice, în corelatie cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populaţiei; k) asigura informarea publicului prin publicaţii oficiale, comunicate de presa; l) organizează audieri sau anchete, după caz; m) constituie punct naţional de contact pentru garanţii nucleare, pentru protecţia fizica a materialelor, instalaţiilor nucleare şi radiologice, pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive şi pentru urgentele radiologice; n) dispune recuperarea surselor orfane şi coordonează activităţile de recuperare; o) autorizeaza executarea construcţiilor cu specific nuclear şi exercită controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, ca excepţie de la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, care nu se vor aplica în cazul instalaţiilor nucleare; p) îndeplineşte orice alte atribuţii, prevăzute de lege, în domeniul reglementărilor şi al controlului activităţilor nucleare."30. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Regimul de autorizare şi control al instalaţiilor nucleare şi radiologice sub presiune se stabileşte prin prescripţii tehnice specifice, emise de autoritatea naţionala pentru cazane şi instalaţii de ridicat, cu avizul comisiei, ţinând seama de criteriile generale de desfăşurare în condiţii de siguranţă a activităţilor nucleare."31. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 37 vor avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului va organiza, potrivit legii, reţeaua de supraveghere a radioactivitatii mediului pe teritoriul României, asigurând fluxul informaţional necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului................................................................. (3) Acordul de mediu, prevăzut la alin. (2), este condiţie prealabilă pentru eliberarea de către comisie a autorizaţiei de amplasare prevăzute la art. 8. Autorizaţia de mediu prevăzută la alin. (2) se va elibera după obţinerea de la comisie a autorizaţiei de funcţionare de proba, respectiv după eliberarea autorizaţiei de funcţionare prevăzute la art. 8, pentru situaţiile când comisia eliberează autorizaţie de funcţionare fără ca în prealabil sa fi eliberat o autorizaţie de funcţionare de proba. (4) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului informează, ori de câte ori este necesar, comisia şi Ministerul de Interne asupra celor constatate în activitatea de supraveghere exercitată şi colaborează cu acestea în vederea stabilirii măsurilor necesare."32. Alineatele (1)-(3) ale articolului 40 vor avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Coordonarea pregătirilor de intervenţie în caz de accident nuclear, cu respectarea prevederilor prezentei legi, se asigura, potrivit legii, de către Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice, sub conducerea Ministerului de Interne, cu cooperarea tuturor organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în materie. (2) Planul de intervenţie în caz de accident nuclear pentru amplasamentul instalaţiilor nucleare se elaborează de către utilizator, titular de autorizaţie, împreună cu toate autorităţile publice centrale şi locale şi organizaţiile implicate în pregătirea şi în desfăşurarea intervenţiei în caz de accident nuclear, în conformitate cu cerinţele reglementărilor emise potrivit art. 5. (3) Planurile de intervenţie în cazul urgentelor radiologice, cauzate de accidentele nucleare în instalaţii nucleare aflate pe teritoriul altor state, care pot afecta - prin efecte transfrontiera - teritoriul României, precum şi planurile generale de intervenţie în afară amplasamentului instalaţiilor nucleare de pe teritoriul României se elaborează prin grija Comandamentului Protecţiei Civile din cadrul Ministerului de Interne."33. După articolul 42 se introduce articolul 42^1 cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - Ministerul de Interne, prin Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog, va asigura: a) investigaţiile specifice ale cazurilor de trafic ilicit de materiale radioactive sau nucleare şi ale incalcarilor prevederilor prezentei legi; b) supravegherea operativă a modului de efectuare a transportului combustibilului nuclear şi a modalitatii de asigurare a protecţiei fizice a acestuia."34. Alineatul (1) al articolului 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Efectuarea unei activităţi dintre cele prevăzute la art. 2, la art. 24 alin. (1), la art. 28 alin. (2) şi la art. 38 alin. (1), fără a avea autorizaţia corespunzătoare prevăzută de lege, constituie infracţiune şi se pedepseşte după cum urmează: a) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, activităţile prevăzute la: art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia sau montajul, conservarea instalaţiilor nucleare; art. 2 lit. b); art. 2 lit. d) privitoare la mijloacele de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop; art. 2 lit. g); art. 24 alin. (1) şi la art. 38 alin. (1); b) cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activităţi prevăzute la: art. 2 lit. a) privitoare la punerea în funcţiune, funcţionarea de proba, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare; art. 2 lit. c), dacă instalaţiile radiologice, materialele nucleare sau radioactive, deşeurile radioactive şi generatoarele de radiatii prezintă un risc nuclear ori radiologic deosebit; art. 2 lit. e) şi f); art. 28 alin. (2), dacă materialele nucleare sau radioactive, deşeurile radioactive şi generatoarele de radiatii prezintă un risc nuclear ori radiologic deosebit."35. După alineatul (2) al articolului 45 se introduc alineatele (3)-(8) cu următorul cuprins:"(3) Împiedicarea prin orice mijloace a accesului reprezentanţilor comisiei la orice loc în care se desfăşoară activităţile supuse controlului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă. (4) Împiedicarea fără drept în caz de accident nuclear a patrunderii personalului de intervenţie în perimetrul zonelor în care se desfăşoară activităţi nucleare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. (5) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-un spaţiu, încăpere sau zona delimitata şi marcată în care se desfăşoară activităţile nucleare prevăzute la art. 2 lit. a)-f), fără consimţământul persoanei care le foloseşte, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani. (6) În cazul în care fapta prevăzută la alin. (5) se săvârşeşte de o persoană înarmată, de doua sau mai multe persoane împreună, în timpul nopţii ori prin folosirea de calităţi mincinoase, pedeapsa este închisoare de la 5 la 10 ani. (7) Ameninţarea unei persoane ori colectivităţi, prin orice mijloace, cu răspândirea de materiale radioactive sau folosirea unor instalaţii nucleare ori dispozitive generatoare de radiatii ionizante de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (8) Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de accident nuclear ori a organelor de menţinere a ordinii publice, direct, prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta, care priveşte răspândirea sau folosirea unor materiale radioactive ori folosirea unor instalaţii nucleare de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani."36. După articolul 46 se introduce articolul 46^1 cu următorul cuprins:"Art. 46^1. - (1) Următoarele fapte constituie acte de terorism în domeniul nuclear şi se pedepsesc după cum urmează: a) răspândirea sau introducerea în atmosfera, apa, pe sol ori în subsol a unor materiale radioactive, de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul, cu închisoare de la 5 la 20 de ani; b) amenintarile cu explozii nucleare sau accident nuclear, dacă acestea au ca scop tulburarea grava a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica, cu închisoare de la 5 la 20 de ani; c) utilizarea materialelor radioactive, a instalaţiilor nucleare sau a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante în scopul tulburării grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica, cu închisoare de la 5 la 20 de ani; d) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unei instalaţii nucleare ori radiologice ce conţine materiale radioactive, aparţinând făptuitorului sau altuia, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de securitate nucleara a unei astfel de instalaţii nucleare ori radiologice, atunci când sunt săvârşite în scopul tulburării grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica, cu închisoare de la 3 la 15 ani; e) dacă fapta prevăzută la lit. d) se săvârşeşte prin incendiere, explozie sau alt asemenea mijloc şi rezultă un pericol public, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani. (2) Tentativa se pedepseşte. (3) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea materialelor ori instalaţiilor nucleare sau radiologice, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1)."37. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) şi la art. 31 alin. (1) lit. f); b) nerespectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 8; c) neducerea la îndeplinire, în termenul stabilit, a dispoziţiilor date în scris, cu confirmare de primire, de către comisie, sau prin proces-verbal de control, de către reprezentanţii acesteia; d) utilizarea în activităţile prevăzute la art. 2 de personal care nu are pregătirea necesară, de personal neverificat sau respins la examenele periodice ori de personal care nu poseda permisul de exercitare corespunzător, prevăzut la art. 9; e) utilizarea de personal care nu dovedeşte cunoştinţele şi aptitudinile necesare sau nu le aplica în activitatea desfăşurată, cu implicaţii privind funcţionarea instalaţiei nucleare ori radiologice în condiţii de securitate nucleara, privind riscurile asociate sau privind măsurile de securitate nucleare aplicabile; f) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) de către persoanele care au drept de control decizional în conducerea lucrărilor, pe timpul realizării, funcţionarii sau dezafectarii instalaţiei nucleare ori radiologice; g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. d), dacă prin aceasta se generează riscuri inacceptabile de orice natura; h) folosirea de către persoanele autorizate a materialelor radioactive, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante sau a instalaţiilor nucleare încredinţate în alte scopuri ori pentru alte operaţiuni decât cele stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; i) exercitarea de activităţi nucleare fără permisul de exercitare corespunzător prevăzut la art. 9; j) nesolicitarea reautorizarii, la termenul stabilit prin reglementările specifice, înainte de expirarea vechii autorizaţii; k) producerea şi furnizarea neautorizata a aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante şi a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiatiilor ionizante; l) neanuntarea comisiei, la termenul stabilit prin reglementările specifice, a furtului, sustragerii de instalaţii radiologice, materiale nucleare şi/sau radioactive sau a incidentului ori a accidentului nuclear petrecut în instalatia nucleara sau radiologica; m) efectuarea neautorizata a unei activităţi prevăzute la art. 2 lit. c), în cazul în care comisia constata ca materialele nucleare sau radioactive, deşeurile radioactive şi generatoarele de radiatii nu prezintă un risc nuclear sau radiologic deosebit; n) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3); o) încălcarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. c), ale art. 26 şi 27; p) încălcarea prevederilor art. 28 alin. (2), în cazurile în care comisia constata ca materialele nucleare sau radioactive, deşeurile radioactive şi generatoarele de radiatii nu prezintă un risc nuclear sau radiologic deosebit; q) încălcarea prevederilor art. 29; r) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. e) privind acordarea accesului reprezentanţilor comisiei."38. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 47 lit. i) şi k) se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 30.000.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 47 lit. a), c), d), e), n) şi r) se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 100.000.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 47 lit. b), f), g), h), j), l), m), o), p) şi q) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei. (4) Limitele amenzilor contravenţionale se actualizează prin hotărâre a Guvernului."39. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 alin. (1) şi (3), precum şi ale art. 29, sunt aplicabile contravenţiilor prevăzute de prezenta lege."40. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Instalaţiile nucleare şi radiologice, componentele acestora, combustibilul nuclear, produsele radioactive, inclusiv deşeurile radioactive, dispozitivele nucleare explozive sau componentele acestora, care au fost supuse confiscării speciale prin hotărâre judecătorească, în condiţiile prevăzute la art. 118 din Codul penal, de la partea vinovata, trebuie să fie reţinute pe cheltuiala fostului proprietar, într-un loc sigur, sub sigiliul autorităţilor publice, cu respectarea cerinţelor de securitate nucleara, astfel încât sa nu lezeze viaţa sau sănătatea populaţiei şi sa nu cauzeze deteriorarea mediului sau a proprietăţii până la dispunerea măsurilor legale cu privire la acestea."41. Articolul 55 se abroga.42. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Până la intrarea în vigoare a reglementărilor emise conform prevederilor art. 5, se vor aplica prevederile reglementărilor emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Reglementările emise potrivit prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."43. Articolul 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege."44. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1LISTAmaterialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive1. Materiale de interes nuclear pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive;2. echipamente şi componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare;3. echipamente aferente special concepute şi fabricate pentru uzine de reprocesare a combustibilului ars;4. echipamente special concepute sau pregătite pentru uzine de conversie a plutoniului;5. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru fabrici de combustibil nuclear;6. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru uzine de separare a izotopilor de uraniu;7. echipament aferent pentru uzine sau instalaţii pentru separarea izotopilor de litiu;8. echipamente aferente special concepute pentru uzine, pentru producerea sau concentrarea apei grele, a deuteriului, a tritiului şi a compusilor lor;9. echipament de testare şi măsurare folosit la producerea dispozitivelor nucleare explozive;10. componente pentru dispozitive nucleare explozive;11. echipamente industriale special concepute şi pregătite pentru a fi utilizate în fabricarea materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor menţionate la pct. 1-10, inclusiv a materialelor nucleare;12. informaţii specifice nepublicate care se referă la materialele, dispozitivele şi echipamentele menţionate la pct. 1-11.Lista detaliată a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în prezenta anexa, va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor din tratatele, acordurile, convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este parte."45. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 2DEFINIŢIILEla care se face referire în art. 3 din lege1. accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalatia şi provoacă iradierea ori contaminarea populaţiei sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare;2. activitate nucleara - orice practica umană care introduce surse sau cai de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane sau modifica reţeaua de cai de expunere, plecand de la sursele existente, marind astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse;3. autoritate naţionala competenţa în domeniul nuclear - autoritatea, stabilită de lege, cu competenţa legală de a elibera autorizaţii, de a efectua controale şi de a reglementa amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea sau dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;4. autorizaţie - document emis de autoritatea naţionala competenţa în domeniul nuclear, în baza unei evaluări de securitate nucleara şi control, către o persoană juridică, la cererea acesteia, pentru desfăşurarea unei activităţi nucleare;5. ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operaţiuni care cuprinde extractia şi prelucrarea minereurilor şi imbogatirea uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactorilor nucleari, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deşeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociata uneia dintre operaţiunile sus-menţionate;6. combustibil nuclear - material sau un ansamblu mecanic care conţine materie prima ori material fisionabil, special destinat folosirii într-un reactor nuclear, în scopul producerii energiei nucleare;7. deşeuri radioactive - acele materiale rezultate din activităţile nucleare, pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuinţare, care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi în concentratii superioare limitelor de exceptare;8. dispozitive generatoare de radiatii ionizante - dispozitivele care produc radiatii X, neutroni sau particule încărcate;9. instalatie radiologica - generator de radiaţie nucleara, instalatia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucreaza sau conţine materiale radioactive, altele decât cele definite la pct. 10;10. instalatie nucleara: a) orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop; b) orice uzina care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat; c) orice instalatie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitarilor în vederea transportului de materiale nucleare. Instalaţiile nucleare aparţinând unui singur operator, care se afla pe acelaşi amplasament, vor fi considerate o singura instalatie nucleara;11. institut tehnic - suport - unitate cu atribuţii de expertiza, studii privind amplasamentele instalaţiilor nucleare, fizica reactorilor, examinari nedistructive, analize şi evaluări de securitate nucleara, dezafectarea instalaţiilor nucleare, managementul calităţii în domeniul nuclear, evaluări ale instalaţiilor de deşeuri radioactive, precum şi studii de cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii nucleare, radioprotectiei, managementului deşeurilor radioactive, radioactivitatii naturale şi induse a mediului, radioecologiei şi radiobiologiei, urgentelor radiologice în caz de accident nuclear, în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale;12. materie prima nucleara - uraniu conţinând un amestec al izotopilor aflat în natura; uraniu saracit în izotopul 235; toriu; orice formă a acestora, metal, aliaj, compoziţie chimica sau concentraţie;13. materiale de interes nuclear - apa grea, grafitul, zirconiul şi alte materiale care, datorită unor proprietăţi nucleare specifice, sunt de interes deosebit pentru domeniul nuclear;14. material fisionabil special - plutoniu, uraniu 233, uraniu îmbogăţit în izotopul 233 sau în izotopul 235; orice material îmbogăţit artificial în oricare dintre izotopii menţionaţi anterior;15. material radioactiv - orice material, în orice stare de agregare, care prezintă fenomenul de radioactivitate, inclusiv deşeurile radioactive;16. material nuclear - orice materie prima nucleara şi orice material fisionabil special;17. minereu de uraniu şi toriu - substanţa minerala în zacamant sau extrasa prin metode miniere care are un conţinut de uraniu şi/sau toriu mai mare de 0,004%;18. mineritul uraniului şi toriului - prospectarea, explorarea, deschiderea, pregătirea şi exploatarea minereului de uraniu şi toriu, conservarea şi dezafectarea minelor de uraniu şi toriu, inclusiv restaurarea mediului contaminat de mineritul uraniului şi toriului;19. plan de intervenţie - ansamblul de măsuri care se aplică în caz de accident nuclear;20. prepararea minereurilor de uraniu şi toriu - prelucrarea minereurilor de uraniu şi toriu în laboratoare de analize fizico-chimice, laboratoare tehnologice, staţii-pilot şi instalaţii industriale, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor de prelucrare, inclusiv depozitarea finala a deşeurilor radioactive şi restaurarea mediului contaminat;21. produs radioactiv - orice material radioactiv obţinut în cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiatii, cu excepţia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare şi sunt susceptibili de a fi utilizaţi în scopuri ştiinţifice, medicale, speciale, sociale, comerciale sau industriale;22. punct de lucru vital - o zona în care se afla materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la acţiuni de sabotaj sau furt;23. radiaţie ionizanta - oricare dintre următoarele radiatii: alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni sau alte particule încărcate (nu se includ undele radio, radiatiile vizibile, infrarosii, ultraviolete, precum şi radiatiile laser, ultrasunetele etc.);24. reglementări - norme tehnice, metodologice, ghidurile, instrucţiunile, procedurile sau condiţiile tehnico-organizatorice privind autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, obligatorii în domeniul nuclear, emise de autoritatea competentă conform art. 5 din lege;25. risc radiologic deosebit al unei instalaţii nucleare, material nuclear, material radioactiv, deseu radioactiv sau generator de radiatii - posibilitatea ca în cazul pierderii controlului să se încaseze în urma unui singur eveniment de acest fel o doza individuală mai mare decât limita anuală de doza pentru o persoană din populaţie sau o doza colectivă de zece ori mai mare decât limita anuală de doza pentru o persoană din populaţie;26. risc nuclear deosebit al unui material nuclear - un material nuclear este considerat a avea un risc nuclear dacă se afla în cantităţi totale ce depăşesc de zece ori valorile de exceptare de la autorizare prevăzute de Normele fundamentale de securitate radiologica;27. securitate nucleara - ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice destinate să asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţă, sa prevină şi sa limiteze deteriorarea acestora şi să asigure protecţia personalului ocupat profesional, a populaţiei, mediului şi bunurilor materiale împotriva iradierii sau a contaminarii radioactive;28. sistem controlat de management al calităţii - sistemul de management al calităţii instituit şi menţinut în conformitate cu reglementările specifice emise de comisie şi care este controlat de aceasta;29. surse - emitatorul de radiatii ionizante şi orice material radioactiv;30. surse orfane - sursele provenind din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se afla sub controlul unui titular de autorizaţie.  +  Articolul 2Legea nr. 111/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 13 mai 2003.Nr. 193.-------