ORDIN nr. 440 din 12 mai 2003privind înregistrarea şi raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003    Vazand Referatul de aprobare nr. DB 4.246/2003 al Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În structurile denumite spitalizare de zi se pot furniza servicii programabile de diagnostic, tratament şi monitorizare pentru pacienti care nu necesita supraveghere pentru o durată mai mare de 12 ore. (2) Structurile prevăzute la alin. (1) asigura servicii medicale ambulatorii la nivel de spital. (3) Pacientii care beneficiază de serviciile medicale asigurate în regim de spitalizare de zi nu sunt asimilaţi pacientilor ingrijiti în regim de spitalizare continua.  +  Articolul 2Paturile de spitalizare de zi se evidenţiază separat în structura spitalului şi nu se includ în numărul total de paturi raportate şi finanţate ca servicii de spitalizare.  +  Articolul 3Încadrarea cu personal medical şi auxiliar, precum şi finanţarea serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi se realizează în condiţii similare ambulatoriilor de spital.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă introducerea în sistemul informaţional al spitalului a formularului "Fişa pentru spitalizarea de zi", prezentat în anexa nr. 1. (2) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, pentru întreaga durata de supraveghere fiind utilizat un singur formular.  +  Articolul 5Înregistrarea statistica în formularul "Fişa pentru spitalizarea de zi" se face în conformitate cu instrucţiunile Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 6În cazul apariţiei în timpul spitalizarii de zi a unor situaţii care impun prelungirea supravegherii pentru un interval de timp care depăşeşte 12 ore, pacientul va fi indrumat spre internare într-o secţie de spital general sau de specialitate, după caz.  +  Articolul 7Raportarea statistica pentru paturile cu spitalizare de zi se face distinct de raportarea pentru paturile cu spitalizare continua, în conformitate cu instrucţiunile Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10Direcţiile din Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 12 mai 2003.Nr. 440.  +  Anexa 1Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare [S][Z][][][][]Localitatea............. CNP [][][][][][][][][][][][][]Spitalul................[][][][][][] Întocmit de: ..................Secţia ................. [][][][][] parafa medicului                         FIŞA PENTRU SPITALIZAREA DE ZINUMELE ......................... PRENUMELE ..................... Sexul M/F []Data naşterii: zi [][] luna [][] an [][][][] │ Grup sangvin: A/B/AB/O; Rh +/-                                              │Domiciliul legal: judeţul [][] Localitatea....│ Alergic la: ..................Sect. [] Mediul U/R [] Str. .......... Nr. ...Reşedinţa: judeţul [][] Localitatea ..........Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........ Nr. .....Ocupaţia .....................................Locul de muncă ...............................C.I./B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat naştere (copil) seria [][]                                                             Nr. [][][][][][]Statut pacient:       Asigurat [] Neasigurat [] Nr. carnet asigurat [][][][][][][][]Casa de asigurarejudeţ/M.Buc. [][] Transporturi [] CASAOPSNAJ [] Talon pensie [][][][][][][]Nr. carnet pt. bolnavii incluşiîn programele de sănătate [][][][][][][][]Diagnostic principal ................................................[][][][]1. ..................................................................[][][][]2. ..................................................................[][][][]Diagnostic secundar .................................................[][][][]1. ..................................................................[][][][]2. ..................................................................[][][][]3. ..................................................................[][][][]4. ..................................................................[][][][]5. ..................................................................[][][][]6. ..................................................................[][][][]7. ..................................................................[][][][]8. ..................................................................[][][][]Semnatura şi parafa medicului curant.INVESTIGAŢII ŞI PROCEDURIData începerii procedurilor: ora ..... ziua ..... luna ..... anul ......Data terminării procedurilor: ora ..... ziua ..... luna ..... anul ......┌────┬──────┬─────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────┐│Nr. │ Data │ Denumire investigatie/procedura │ Cod │ Medicamente administrate ││crt.│ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │└────┴──────┴─────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────┘Motivatia întreruperii procedurilor: (1) vindecat chirurgical; (2) la cerere;(3) recomandarea medicului curant; (4) transfer la alta unitate; (5) deces;(6) alte cauze.Data închiderii fisei: .................................Recomandări:Semnatura şi parafa medicului curant:  +  Anexa 2INSTRUCŢIUNIprivind înregistrarea statistica şi raportareapacientilor care primesc servicii spitaliceştiîn regim de spitalizare de zi1. Următoarele tipuri de servicii medicale pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi:A. Servicii pentru afecţiuni acute:● Investigaţii şi proceduri în scop diagnostic şi/sau terapeutic, cum ar fi:- intervenţii chirurgicale în oftalmologie, ORL, ortopedie, chirurgie maxilo-faciala, obstetrica-ginecologie etc., pentru care pacientul nu necesita monitorizare mai mult de 12 ore;- teste diagnostice (de exemplu: endoscopii, biopsii etc.).B. Tratament şi monitorizare pentru afecţiuni cronice:1. insuficienta renala cronica (dializa renala + monitorizare);2. afecţiuni oncologice (chimioterapie/radioterapie/cobaltoterapie + monitorizare);3. HIV/SIDA, diabet, TBC, hepatite cronice, boala Gaucher etc.C. Servicii de recuperare-reabilitare:- cardiovasculara;- respiratorie;- ortopedica;- neuropsihomotorie etc.2. Pentru pacientii care primesc serviciile spitaliceşti menţionate la pct. 1 se întocmeşte formularul "Fişa pentru spitalizarea de zi".3. Comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei sunt responsabile pentru stabilirea tipurilor de scheme terapeutice, proceduri terapeutice şi pachetul de investigaţii necesar pentru fiecare dintre afectiunile enumerate la pct. 1.4. Formularul "Fişa pentru spitalizarea de zi" va conţine în mod obligatoriu informaţiile incluse în anexa nr. 1, precum şi orice alte informaţii necesare şi se completează după cum urmează:● Datele de identificare a pacientului - se completează la fel ca în formularul "Foaie de observatie clinica generală".● Diagnosticul principal (reprezintă afectiunea de baza pentru care pacientul primeşte serviciile spitaliceşti) - se codifica după CIM 10 - OMS.● Diagnostice secundare (se referă la afecţiuni concomitente cu boala principala sau complicatii ale acesteia) - se codifica după CIM 10 - OMS.● Pentru investigaţiile şi procedurile efectuate pacientilor se completează data începerii şi terminării acestora în unitatea respectiva.● Investigaţiile şi procedurile se vor inregistra codificat, în randuri separate pentru fiecare prezentare a pacientului, în conformitate cu clasificarea Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti.● Închiderea formularului "Fişa pentru spitalizarea de zi" se face de către medicul curant, cu completarea rubricii "Motivatia întreruperii procedurilor".5. Modalităţile de plată pentru serviciile medicale menţionate la pct. 1 se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare (contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti şi în ambulatoriul de spital) şi cu normele metodologice de aplicare a acestora.6. Datele statistice culese pentru pacientii pentru care se completează formularul "Fişa pentru spitalizarea de zi" nu vor fi incluse în raportarea indicatorilor statistici privind spitalizarea integrală (continua). Bolnavii trataţi în structurile denumite "spitalizare de zi" nu vor fi incluşi în numărul total al bolnavilor raportati ca internati în spital.7. Datele culese din acest tip de foaie se vor centraliza lunar şi vor cuprinde numărul de bolnavi şi numărul de proceduri, separat pe categoriile de servicii medicale menţionate la pct. 1, conform centralizatorului lunar prevăzut în anexa nr. 3. Datele vor fi trimise la Serviciul de statistica şi informatica din direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 5 a lunii următoare trimestrului încheiat, la nivel central transmiterea făcându-se conform sistemului informaţional în vigoare.  +  Anexa 3                              CENTRALIZATOR LUNAR              privind înregistrarea şi raportarea pacientilor care         beneficiază de servicii medicale în cadrul spitalizarii de zi┌──────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────────┐│Denumirea procedurii/ │ Cod │ Nr. de │ Nr. de proceduri/investigaţii ││ investigatiei │ │ pacienti │ efectuate │├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────────┴─────┴───────────┴─────────────────────────────────────┘------------