HOTĂRÂRE nr. 497 din 18 aprilie 2003privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie şi al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, care pot produce perturbatii electromagnetice sau ale căror performanţe pot fi afectate de astfel de perturbatii. (2) Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul aparatelor pentru care exista acte normative care transpun prevederi ale directivelor europene specifice, în măsura în care cerinţele de protecţie pentru aparatele respective sunt armonizate cu cerinţele de protecţie prevăzute de prezenta hotărâre. (3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei hotărâri echipamentele de radiocomunicatii utilizate de radioamatori, conform prevederilor art. 1, definitia 53 din reglementările radio, anexa la Convenţia internationala de telecomunicaţii la care România este parte prin Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, cu modificările ulterioare, dacă nu sunt comercializate pe piaţa.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni şi sintagme se definesc după cum urmează: a) aparate - toate dispozitivele electrice şi electronice împreună cu echipamentele şi instalaţiile ce conţin componente electrice şi/sau electronice; b) perturbatie electromagnetica - orice fenomen electromagnetic care poate degrada performanţele unui dispozitiv, echipament sau sistem; o perturbatie electromagnetica poate fi un zgomot electromagnetic, un semnal nedorit sau o schimbare în însuşi mediul de propagare; c) imunitate - aptitudinea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona fără degradarea calităţii în prezenta unei perturbatii electromagnetice; d) compatibilitate electromagnetica - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul sau electromagnetic, fără a introduce el însuşi perturbatii electromagnetice intolerabile pentru orice aparat ce se găseşte în acest mediu; e) organism competent - orice organism care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 1 şi este desemnat ca atare; f) certificat de examinare CE de tip - un document prin care un organism desemnat certifica conform prevederilor prezentei hotărâri faptul ca tipul de aparat examinat îndeplineşte prevederile aplicabile din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) Aparatele prevăzute la art. 1 trebuie construite astfel încât: a) perturbatiile electromagnetice pe care le generează sa nu depăşească un nivel care să împiedice funcţionarea la parametrii proiectati a echipamentelor de radio şi telecomunicaţii, precum şi a altor aparate; b) să aibă un nivel adecvat de imunitate intrinseca la perturbatii electromagnetice care să le permită funcţionarea la parametrii proiectati. (2) Principalele cerinţe de protecţie ce trebuie realizate prin construcţia aparatelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) Principalele cerinţe de protecţie prevăzute în anexa nr. 2 sunt considerate a fi îndeplinite în cazul aparatelor conforme cu: a) standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate din domeniul compatibilitatii electromagnetice ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; b) standardele române din domeniul compatibilitatii electromagnetice pentru domeniile în care nu exista standarde europene armonizate. (2) Lista standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. a), precum şi a celor prevăzute la alin. (1) lit. b), în condiţiile acceptării acestora de către Comisia Europeană conform prevederilor alin. (3), se aproba prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi al ministrului industriei şi resurselor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista cuprinzând standardele române va fi reactualizata periodic. (3) Ministerul Industriei şi Resurselor sau Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, după caz, va transmite Comisiei Europene, în vederea analizarii, textul standardelor naţionale prevăzute la alin. (1) lit. b). (4) În cazul în care se considera ca standardele prevăzute la alin. (1) lit. a) nu satisfac integral cerinţele prevăzute la art. 3, Ministerul Industriei şi Resurselor sau Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, după caz, va informa pe baza fundamentată Comisia Europeană şi Comitetul Permanent din cadrul Comisiei Europene asupra acestui fapt.  +  Articolul 5 (1) Se admite introducerea pe piaţa numai a aparatelor care: a) îndeplinesc toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt corect instalate şi întreţinute şi dacă sunt utilizate în scopurile pentru care au fost destinate; b) poarta marcajul european de conformitate CE. Elementele de identificare ale marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. A şi în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor. (2) Marcajul CE atesta conformitatea cu toate prevederile prezentei hotărâri şi se aplică de către producător sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care are obligaţia de a supune aparatul următoarelor proceduri: a) în cazul aparatelor conforme integral cu standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 4; b) în cazul aparatelor la care producătorul nu aplica sau aplica parţial standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) ori în situaţia în care nu exista asemenea standarde, se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 5; c) în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 6. (3) Conformitatea aparatului cu cerinţele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaraţie de conformitate emisă de către producător sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (4) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în calitate de autoritate competentă în domeniu, va notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene lista organismelor responsabile pentru emiterea certificatelor CE de tip, conform prevederilor alin. (2) lit. c), sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească, precum şi numerele de identificare atribuite acestora de către Comisia Europeană. (5) Notificarea trebuie să precizeze dacă aceste organisme sunt competente pentru toate aparatele reglementate de prezenta hotărâre sau dacă responsabilitatea acestora este limitată la anumite domenii specifice. (6) Lista organismelor notificate de către statele membre ale Uniunii Europene, sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească şi numerele de identificare atribuite acestora sunt publicate şi actualizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 6 (1) Pentru aparatele introduse pe piaţa cu marcajul CE producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene întocmeşte şi păstrează documentele prevăzute în anexele nr. 4-6, după caz, pentru atestarea conformitatii. (2) Documentele ce atesta conformitatea vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organelor de control. Atunci când este cazul, în măsura în care acestea considera necesar pentru înţelegerea conţinutului, pot solicita traducerea în limba română a unor documente. (3) Organele de control aparţin, după caz, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 7 (1) Marcajul CE se aplică de către producător sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, pe aparat sau pe ambalaj, pe instrucţiunile de exploatare ori pe certificatul de garanţie, dacă dimensiunile aparatului nu permit aplicarea acestuia în mod lizibil, vizibil şi de nesters. (2) În cazul în care aparatului îi sunt aplicabile şi alte reglementări în vigoare care impun aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări. (3) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioadă de tranzitie, sa aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz, datele de identificare ale reglementărilor aplicate, asa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie menţionate în documentele, observaţiile sau instrucţiunile prevăzute de reglementări şi care însoţesc astfel de aparate. (4) Instrucţiunile de exploatare şi certificatele de garanţie prevăzute la alin. (1) se elaborează în limba română.  +  Articolul 8Nu pot fi interzise din considerente privind compatibilitatea electromagnetica introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a aparatelor care fac obiectul şi îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.  +  Articolul 9 (1) Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre nu restrictioneaza aplicarea unor măsuri speciale ce fac obiectul unor reglementări specifice cuprinse în actele normative emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, şi anume: a) măsuri cu privire la punerea în funcţiune şi utilizarea aparatelor într-un amplasament specific, în scopul rezolvarii unei probleme de compatibilitate electromagnetica existenta sau predictibila; b) măsuri cu privire la instalarea aparatelor, aplicate în scopul protecţiei reţelelor publice de telecomunicaţii sau a statiilor de emisie şi/sau de recepţie, utilizate în scopuri de siguranţă. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile speciale prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 10 (1) În România, recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor prevăzute la pct. 1 lit. a), c), d), f), h), j) şi k) din anexa nr. 2 se fac de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1. (2) În România, recunoaşterea organismelor competente pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor prevăzute la pct. 1 lit. b), e), g), i) şi l) din anexa nr. 2 se face de către Ministerul Industriei şi Resurselor pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1. (3) Atunci când organismele recunoscute prevăzute la alin. (1) şi (2) nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 1, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor trebuie să retragă recunoaşterea şi sa informeze imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 11Metodologia de evaluare a organismelor în vederea desemnării lor se elaborează de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, respectiv de Ministerul Industriei şi Resurselor, şi se aproba prin ordin al ministrului autorităţii competente respective, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 7 alin. (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control al autorităţii competente împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 7 alin. (1), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect; d) neîndeplinirea criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 de către organismele recunoscute în condiţiile art. 10, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea certificatului de recunoaştere. (2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare.  +  Articolul 13 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al: a) Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, pentru aparatele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), b), c), d), e), f), h), j) şi k); b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru aparatele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), c), d), e), f), g), i) şi l), destinate consumatorilor persoane fizice, în condiţiile legii. (2) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor fi informate imediat în scris de către persoanele împuternicite să aplice sancţiuni, prevăzute la alin. (1), indicând motivele deciziei luate şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) imposibilităţii satisfacerii cerinţelor de protecţie prevăzute la art. 3, dacă aparatul nu corespunde standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1); b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1); c) deficienţelor standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1). (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor informa Comisia Europeană asupra măsurilor luate, conform prevederilor alin. (2).  +  Articolul 14 (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA, se admite introducerea pe piaţa şi a aparatelor cu marcajul naţional de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 17. (2) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea concomitenta atât a marcajului CE, cat şi a marcajului CS. (3) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi pentru marcajul CS.  +  Articolul 15 (1) Până la data prevăzută la art. 14 alin. (1), Ministerul Industriei şi Resurselor şi, respectiv, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei recunosc şi desemnează la nivel naţional organismele care realizează evaluarea conformitatii potrivit procedurilor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. (2) Recunoaşterea şi desemnarea organismelor prevăzute la alin. (1) se fac având în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 1, conform cerinţelor normelor metodologice elaborate de Ministerul Industriei şi Resurselor, respectiv Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, care se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, respectiv prin ordin al ministrului comunicatiior şi tehnologiei informatiei, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Lista organismelor prevăzute la art. 10 alin. (1), care realizează evaluarea conformitatii aparatelor conform prevederilor alin. (1), sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, ori de câte ori este necesar, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Lista organismelor recunoscute prevăzute la art. 10 alin. (2), care realizează evaluarea conformitatii aparatelor conform alin. (1), şi sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, ori de câte ori este necesar, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16 (1) În situaţia în care evaluarea conformitatii aparatelor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele prevăzute la art. 15 alin. (1), producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul naţional de conformitate CS. Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. B şi în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001. (2) Se admite aplicarea marcajului CS în cazul evaluării conformitatii aparatelor prin procedura prevăzută în anexa nr. 4, numai în condiţiile respectării prevederilor art. 17.  +  Articolul 17În situaţia în care aparatelor le sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CS, marcajul trebuie să ateste conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor acestor reglementări.  +  Articolul 18 (1) Responsabilităţile referitoare la introducerea pe piaţa a aparatelor cu marcaj CS ale producătorului, reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, şi ale persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru aparatele cu marcaj CE. (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 12 şi la art. 13 alin. (2) se aplică şi în cazul nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, şi aparatelor introduse pe piaţa cu marcaj CS.  +  Articolul 19Începând cu 1 ianuarie 2007 vor fi admise la comercializare numai aparatele care poarta marcajul CE.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4) şi ale art. 13 alin. (3), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. (2) Prevederile art. 5 alin. (4), (5) şi (6), art. 9 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (3) se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA. (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 31 octombrie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de statBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 497.  +  Anexa 1 CRITERIIpentru evaluarea organismelor în vederea notificăriiOrganismele desemnate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:1. sa dispună de personal, de mijloace şi de echipamente adecvate;2. sa dovedească competenţa tehnica, experienta în domeniu şi integritate profesională a personalului;3. sa demonstreze independenta conducerii şi personalului tehnic în realizarea încercărilor, redactarea rapoartelor de încercări, emiterea certificatelor de conformitate şi emiterea certificatelor de examinare CE de tip, prevăzute de prezenta hotărâre, faţă de toate grupurile sau persoanele direct sau indirect interesate de aparatul în cauza;4. să asigure păstrarea secretului profesional de către personalul angajat;5. să deţină o asigurare de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care aceasta răspundere este asigurata de stat prin lege.Îndeplinirea condiţiilor pct. 1 şi 2 se verifica periodic în cadrul procesului de supraveghere a organismelor desemnate, prevăzut de metodologiile elaborate în conformitate cu art. 11 din hotărâre.  +  Anexa 2 PRINCIPALELE CERINŢE DE PROTECŢIEce trebuie realizate prin construcţia aparatelor1. Perturbatia electromagnetica maxima generata de un aparat trebuie să fie astfel încât sa nu afecteze utilizarea, în special, a următoarelor aparate: a) receptoare de radio şi televiziune casnice; b) echipamente de producţie industriala; c) echipamente radio mobile; d) echipamente radio mobile şi radiotelefonice comerciale; e) aparate medicale şi ştiinţifice; f) aparate pentru tehnologia informatiei; g) aparate electrice şi electronice de uz casnic; h) aparatura pentru radionavigatie aeriană, fluviala şi maritima; i) echipamente electronice educaţionale; j) reţele şi echipamente de telecomunicaţii; k) emitatoare de radio şi televiziune; l) lampi fluorescente şi cu descărcări în gaze.2. Nivelul adecvat de imunitate electromagnetica în mediul uzual de compatibilitate electromagnetica în care se intenţionează utilizarea aparatelor, în special al aparatelor enumerate la pct. 1, trebuie să permită funcţionarea lor nestanjenita, ţinând cont de nivelurile de perturbatii generate de aparatele care sunt conforme cu standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre. Informaţiile necesare care să permită utilizarea aparatelor în conformitate cu destinaţia lor trebuie să fie conţinute în instrucţiunile care le însoţesc.  +  Anexa 3 A. MARCAJUL DE CONFORMITATE CENOTA C.T.C.E.:---------------Figura reprezentând - Marcajul CE format din literele C şi E - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003, la pagina 12.Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.2. Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor când aceasta nu este posibil, ţinându-se seama de natura aparatelor.B. MARCAJUL DE CONFORMITATE CSNOTA C.T.C.E.:---------------Figura reprezentând - Marcajul de conformitate CS format din literele C şi S - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003, la pagina 12.NOTĂ:- fontul (stilul literei): Times New Roman - corp 36;- diametrul cercului: 20 mm.În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, dar nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.  +  Anexa 4 PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII(controlul intern al producţiei)1. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat asigura şi declara ca aparatele satisfac principalele cerinţe de protecţie. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate.Modelul declaraţiei CE de conformitate este prevăzut la anexa nr. 7.2. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene are obligaţia sa întocmească şi să deţină documentele care atesta conformitatea aparatului cu principalele cerinţe de protecţie, documentaţie ce va fi prezentată spre examinare, la cerere, organelor de control.3. Documentele trebuie să conţină, în măsura în care este relevant, informaţii privind proiectarea, producerea şi funcţionarea aparatului.4. Documentele care atesta conformitatea sunt: a) descrierea generală a aparatului; b) instrucţiunile de exploatare, manualul de utilizare; c) desenele de proiectare şi de fabricaţie, precum şi schemele componentelor, subansamblurilor şi circuitelor; d) descrierea şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor de proiectare şi de fabricaţie, precum şi a schemelor componentelor, subansamblurilor şi circuitelor; e) rezultatele calculelor de proiectare, controalelor efectuate etc.; f) lista cuprinzând standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre, ce se aplică integral pentru a satisface principalele cerinţe de protecţie; g) documentele ce atesta efectuarea tuturor încercărilor privind îndeplinirea principalelor cerinţe de protecţie în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri - rapoartele de încercări; h) declaraţie de conformitate, în original.5. Declaraţia de conformitate trebuie ţinuta la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricării ultimului aparat.Atunci când este cazul, în măsura în care organele de control considera necesar pentru înţelegerea conţinutului, pot solicita traducerea în limba română a unor documente.6. Atunci când producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu este persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra documentele revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a aparatului.7. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea aparatului fabricat cu documentele prevăzute la pct. 4 şi cu principalele cerinţe de protecţie prevăzute în anexa nr. 2.  +  Anexa 5 PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII(controlul intern al producţiei cu raport tehnicsau certificat eliberat de un organism competent)1. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să respecte întreaga procedura prevăzută în anexa nr. 4.2. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, înaintează unui organism competent, ales de el, o solicitare cuprinzând următoarele: a) numele şi adresa producătorului sau a reprezentantului autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene; b) o declaraţie scrisă din care să rezulte că nu a mai solicitat evaluarea conformitatii aparatului altui organism competent; c) documentaţia tehnica relevanta prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 4, la care se adauga:- lista standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre, ce se aplică parţial, precum şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinţe de protecţie în situaţia neaplicarii integrale a acestor standarde sau a lipsei acestora;- alte documente pe care organismul competent le considera necesare pentru evaluarea conformitatii.3. Organismul competent examinează documentaţia şi, în cazul în care aparatul satisface principalele cerinţe de protecţie prevăzute de prezenta hotărâre, eliberează producătorului sau reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, un raport tehnic sau certificat privind conformitatea aparatului la care standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre au fost aplicate parţial sau nu au fost aplicate.4. Dosarul cuprinzând descrierea aparatului, procedurile utilizate pentru asigurarea conformitatii aparatului cu cerinţele de protecţie prevăzute la art. 3 şi raportul tehnic sau certificatul eliberat către organismul competent trebuie ţinute la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la fabricarea ultimului aparat.  +  Anexa 6 PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII(examinarea CE de tip)1. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, prezintă unui organism notificat pentru examinarea CE de tip, ales de el, o solicitare cuprinzând următoarele: a) denumirea şi sediul producătorului sau ale reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene; b) o declaraţie scrisă din care să rezulte că nu a mai solicitat altui organism notificat examinarea CE de tip; c) documentaţia tehnica prevăzută la pct. 2.Producătorul pune la dispoziţia organismului notificat pentru examinarea CE de tip un esantion reprezentativ al producţiei, numit generic "tip". Organismul notificat poate solicita şi alte esantioane, dacă programul de încercări prevede acest lucru.2. Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformitatii aparatului cu principalele cerinţe de protecţie prevăzute de prezenta hotărâre. Ea trebuie să conţină, în măsura în care este relevant, informaţii privind proiectarea, producerea şi funcţionarea aparatului. Documentaţia tehnica cuprinde: a) descrierea generală a aparatului; b) instrucţiunile de exploatare, manualul de utilizare în care sunt incluse următoarele informaţii:- cerinţe în legătură cu scopul în care aparatul urmează a fi utilizat;- restrictii privind mediul electromagnetic în care nu este adecvată utilizarea aparatului, dacă este cazul;- instrucţiuni specifice privind instalarea aparatului, în măsura în care acestea sunt necesare din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice;- instrucţiuni privind operaţiunile de întreţinere a aparatului, inclusiv periodicitatea acestora, în cazul în care acestea sunt necesare pentru a fi asigurata îndeplinirea principalelor cerinţe de protecţie pe durata utilizării aparatului; c) desenele de proiectare şi de fabricaţie, precum şi scheme ale componentelor, subansamblurilor şi circuitelor; d) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor de proiectare şi de fabricaţie, precum şi a schemelor componentelor, subansamblurilor şi circuitelor; e) rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate etc.; f) lista cuprinzând standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre, ce se aplică integral sau parţial, şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinţe de protecţie în cazul neaplicarii integrale a standardelor; g) rapoartele de încercări.3. Organismul notificat examinează documentaţia tehnica, verifica dacă aparatul pentru transmisii de radiocomunicatii a fost fabricat în conformitate cu aceasta documentaţie, convine cu producătorul asupra locului unde vor fi efectuate controalele şi încercările necesare, efectuează aceste controale şi încercări.4. În cazul în care aparatul satisface principalele cerinţe de protecţie, organismul notificat eliberează producătorului sau reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, certificatul de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip va cuprinde: a) denumirea şi sediul producătorului; b) denumirea şi sediul reprezentantului autorizat al producătorului, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, după caz; c) datele de identificare ale aparatului supus examinării CE de tip; d) concluziile verificării; e) condiţiile de valabilitate ale certificatului.5. Titularul certificatului de examinare CE de tip are obligaţia de a informa organismul notificat care deţine documentaţia tehnica ce a făcut obiectul examinarii CE de tip asupra tuturor modificărilor ulterioare ale tipului aprobat. Organismul notificat urmează sa decidă asupra valabilităţii certificatului de examinare CE de tip emis anterior, a necesităţii unei anexe la acest certificat sau a unui nou certificat de examinare CE de tip.6. Fiecare organism notificat pentru examinarea CE de tip furnizează celorlalte organisme notificate pentru examinarea CE de tip informaţiile referitoare la certificatele de examinare CE de tip eliberate sau retrase, respectiv la anexele acestora. Celelalte organisme notificate pentru examinarea CE de tip pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare CE de tip şi/sau a anexelor la acestea.7. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, asigura şi declara ca aparatele sunt conforme cu tipul de aparat descris în certificatul de examinare CE de tip şi ca satisfac cerinţele prevăzute în reglementările aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, aplica marcajul CE pe fiecare aparat şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate prevăzută în anexa nr. 7.8. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să pună la dispoziţia organelor de control, la cerere, declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnica prevăzută la pct. 2 împreună cu un exemplar al certificatului de examinare CE de tip şi al anexelor la acesta. Atunci când producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu sunt persoane juridice cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, aceasta obligaţie revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a aparatului.  +  Anexa 7 DECLARAŢIE CE DE CONFORMITATE(Model)Noi, .............../(denumirea şi sediul producătorului sau reprezentantului sau autorizat), declaram pe propria răspundere ca aparatul ............../(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului şi al seriei), produs de ................/(denumirea şi sediul producătorului), la care se referă aceasta declaraţie, respecta cerinţele de protecţie şi este în conformitate cu următorul/următoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente normativ/normative: ...................................../(titlul şi/sau numărul, editia şi data publicării standardului/standardelor sau a altui/altor document/documente normativ/normative, emitentul acestor documente)Raport de încercări nr. .... din ..., emis de laboratorul ...../(denumirea şi sediul)Certificat de conformitate/certificat de examinare CE de tip nr. ... din ..., emis de ................/(denumirea şi sediul), dacă este cazulLocul şi data emiterii declaraţiei .....................................................................................................................................................................(funcţia, numele şi prenumele persoanei autorizate sa îl reprezinte peemitentul declaraţiei).......................(semnatura şi ştampila)---------------