NORME TEHNICE din 24 aprilie 2003privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 14 mai 2003     +  Capitolul 1 Controlul medical şi asistenta medicală a sportivilorA. Controlul medical preventiv  +  Articolul 1 (1) Controlul medical al sportivilor legitimati se efectuează semestrial, în conformitate cu baremul examinărilor medicale prevăzut în anexa nr. 1, în cabinetele de medicina sportiva din cadrul ambulatoriilor de specialitate judeţene, din Policlinica pentru sportivi a municipiului Bucureşti şi din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi, singurele unităţi sanitare abilitate sa acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente şi la competiţiile sportive oficiale. (2) Medicii angajaţi ai cluburilor sportive sau ai asociaţiilor sportive pot efectua controlul medical al sportivilor fără a avea dreptul legal de a elibera aviz medico-sportiv pentru participarea la antrenamente şi la competiţiile sportive oficiale. (3) In judeţele în care nu funcţionează cabinete de medicina sportiva controlul medical iniţial şi periodic al sportivilor legitimati şi acordarea avizului medico-sportiv vor fi efectuate într-o unitate de asistenta medicală ambulatorie de specialitate de către 1-2 medici, de regula din specialitatile medicina interna, pediatrie, ortopedie şi altele asemenea, nominalizaţi de către direcţia de sănătate publica teritorială, cu avizul colegiului medicilor din judeţul respectiv.  +  Articolul 2 (1) Elevii şi studenţii nelegitimati, participanţi la competiţiile sportive şcolare sau universitare, care nu sunt prevăzuţi la art. 1, vor efectua controlul medical semestrial în cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti si, după caz, în alte unităţi sanitare, în condiţiile legii. (2) Controlul medical al elevilor şi studenţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi urmat de avizarea participării la competiţii. (3) Controlul medical prevăzut la alin. 1 va cuprinde examenul clinic general, examenul dezvoltării fizice şi proba cardio-vasculara Ruffier, al cărui mod de efectuare este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 3 (1) Controlul medical al sportivilor componenţi ai loturilor naţionale şi olimpice, stabilite anual de federaţiile sportive naţionale, se efectuează de 3-4 ori pe an (1-2 circuite la nivelul unităţii medico-sportive de care aparţin şi doua circuite semestriale în cadrul Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti), la acestea adăugându-se, la cerere, 1-2 controale medicale multidisciplinare la locurile de cantonament. (2) Controlul medical al sportivilor membri ai echipelor divizionare A de fotbal din municipiul Bucureşti se efectuează în cadrul Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti. (3) Sportivii din sporturile de contact (baschet, box, fotbal, handbal, hochei pe gheaţa, judo, lupte, arte martiale, polo pe apa, rugby, scrima) vor efectua minimum 3 circuite medicale anual, dintre care doua macrocircuite şi unul/doua microcircuite intermediare axate pe starea de sănătate.  +  Articolul 4La indicaţia medicului sportiv, separat de baremul examinărilor medicale prevăzut în anexa nr. 1, se pot efectua examinări medicale suplimentare de specialitate.  +  Articolul 5 (1) Rezultatele examinărilor efectuate, indicaţiile şi contraindicatiile medicale vor fi consemnate în avizul medico-sportiv emis, aplicându-se totodată şi viza medicală pe carnetul de legitimare sportiva de către unitatea sanitară care a efectuat controlul. (2) Viza medicală prevăzută la alin. (1) este obligatorie pentru participarea la antrenamente şi competiţii şi va cuprinde următoarele: data efectuării controlului, semnătura şi parafa medicului examinator şi ştampila unităţii sanitare în care s-a efectuat controlul medical, precum şi data expirării avizului medical.  +  Articolul 6 (1) Indicaţiile cuprinse în avizul medico-sportiv sunt obligatorii atât pentru sportivi, cat şi pentru antrenorii şi medicii care coordonează procesul de pregătire a acestora. (2) Refuzul de a respecta indicaţiile scrise din avizul medico-sportiv sau lipsa avizului medico-sportiv atrage interdicţia categorica de a participa la antrenamente şi competiţii.  +  Articolul 7 (1) Federaţiile sportive naţionale vor înregistra şi vor elibera carnete de legitimare numai pentru sportivii care prezintă aviz medical. (2) Vizele medicale obţinute de la alte unităţi sanitare decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau de la medici de alta specialitate decât cele prevăzute la art. 1 nu vor fi luate în considerare şi pot constitui motive de anulare a rezultatelor sportive.  +  Articolul 8Federaţiile sportive naţionale, cluburile şi asociaţiile sportive vor programa din timp sportivii pentru efectuarea controlului medical în vederea eliberării avizului medico-sportiv de participare la antrenamente şi competiţii, în colaborare cu unităţile sanitare abilitate, şi vor asigura prezentarea sportivilor la control conform graficului întocmit. Sportivii loturilor naţionale şi olimpice fără aviz medical nu pot primi sustinatoare de efort.  +  Articolul 9 (1) Explorările functionale şi examenele medicale de specialitate în vederea stabilirii diagnosticului medico-sportiv se pot efectua în toate unităţile sanitare din ţara, finanţarea asigurându-se în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (2) Explorările medicale de înalta performanta vor fi finanţate de Comitetul Olimpic Roman sau de federaţiile sportive naţionale, respectiv de cluburile sportive, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 10Efectuarea controlului medical periodic (circuit), a anumitor examene medicale de specialitate sau a expertizelor medico-sportive poate fi asigurata la cerere, cu aprobarea conducerii Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti, contra cost, şi pentru sportivii care nu fac parte din loturile naţionale şi olimpice, sumele încasate constituindu-se ca venituri proprii ale acestei instituţii.  +  Articolul 11 (1) Sesizările şi reclamaţiile privind abaterile de la normele de etica profesională şi deontologie medicală săvârşite de personalul medical din reţeaua de medicina sportiva vor fi analizate şi sancţionate, după caz, de Colegiul Medicilor din România. (2) Abaterile disciplinare ale celorlalte cadre sanitare vor fi analizate şi sancţionate de conducerile unităţilor sanitare la care sunt angajate acestea, în conformitate cu prevederile regulamentelor de ordine interioară.  +  Articolul 12Contraindicatiile medico-sportive sunt prevăzute în anexa nr. 2.B. Asistenţa medicală  +  Articolul 13Asistenta medicală de urgenta la antrenamente este asigurata de către personalul medico-sanitar al cabinetelor de medicina sportiva şi de către personalul medico-sanitar angajat al cluburilor şi asociaţiilor sportive.  +  Articolul 14La antrenamentele şi competiţiile sportive care se desfăşoară în cadrul bazelor sportive care au cabinete proprii de medicina sportiva asistenta medicală va fi asigurata de către personalul medico-sanitar al acestor unităţi, programul de funcţionare trebuind sa fie corelat cu programul activităţilor sportive.  +  Articolul 15 (1) Deţinătorii de baze sportive sunt obligaţi sa amenajeze şi sa doteze cabinetele proprii de medicina sportiva în conformitate cu baremul prevăzut în anexa nr. 3. (2) Nerealizarea dotării prevăzute la alin. (1) poate duce la neomologarea bazei sportive respective.  +  Articolul 16Asistenta medicală de urgenta la antrenamentele şi competiţiile cluburilor care au personal medico-sanitar angajat va fi asigurata de către acest personal.  +  Articolul 17 (1) La bazele sportive care nu dispun de cabinete de medicina sportiva asistenta medicală de urgenta, inclusiv pentru accidentele sportive, la antrenamente şi competiţii va fi asigurata, la cererea organizatorilor, de către personalul medico-sanitar din unităţile sanitare locale, nominalizat de direcţia de sănătate publica teritorială. (2) Organizatorii de competiţii au obligaţia sa asigure acordarea asistenţei medicale de urgenta, inclusiv pentru accidentele sportive, solicitând în acest sens serviciului de ambulanta teritorial autosanitare echipate corespunzător şi însoţite de personal medico-sanitar, în conformitate cu reglementările legale în vigoare atât cele medicale, cat şi cele sportive ale fiecărei federaţii. (3) Cheltuielile legate de asigurarea serviciilor medicale la cerere, prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv remunerarea personalului medico-sanitar, sunt suportate de organizatori după terminarea competiţiei, în condiţiile legii. (4) Pentru zilele de sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale plata serviciilor medicale sunt efectuate în condiţiile legii. (5) Responsabilitatea pentru neasigurarea asistenţei medicale revine organizatorilor de manifestări sportive.  +  Articolul 18 (1) Delegarea personalului medico-sanitar se face în conformitate cu programul competiţional întocmit de către structurile sportive, care va fi remis în mod obligatoriu unităţii sanitare medico-sportive teritoriale cu cel puţin 5 zile înaintea disputarii competiţiilor. (2) In judeţele în care nu exista unităţi medico-sportive şi medici de specialitate programul competiţional prevăzut la alin. (1) va fi prezentat direcţiilor de sănătate publica cu cel puţin 5 zile înaintea disputarii competiţiilor, solicitandu-se delegarea personalului medico-sanitar necesar pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenta în timpul competiţiei.  +  Articolul 19 (1) Bazele sportive în care se desfăşoară activitatea sportiva de performanta vor dispune de un cabinet de medicina sportiva dotat în conformitate cu baremul prevăzut în anexa nr. 3, în vederea efectuării controlului medico-sportiv şi acordării asistenţei medicale de urgenta. (2) Cluburile deţinătoare de baze sportive, în care se desfăşoară competiţii oficiale, sunt obligate sa doteze cabinetele de medicina sportiva şi sa asigure asistenta medicală de urgenta prin personalul medico-sanitar al clubului, solicitând la nevoie autorităţilor sanitare teritoriale autosanitare dotate corespunzător sau alte cadre medicale, separat pentru sportivi şi public. (3) Plata serviciilor medicale la competiţii (asistenta medicală de urgenta pentru sportivi şi public, autosanitare, personal, materiale sanitare şi medicamente), acordate de unităţi sanitare solicitate din teritoriu, se suporta de către organizatorii competiţiei.  +  Capitolul 2 Normele tehnice de acordare a asistenţei medicale pentru sportivi  +  Articolul 20 (1) Activitatea personalului medico-sanitar privind controlul medical al sportivilor şi asistenta medico-sportiva se realizează în condiţiile legii. (2) Nominalizarea şi revocarea personalului medico-sanitar al loturilor naţionale şi olimpice de seniori, precum şi al loturilor reprezentative de tineret şi de juniori se fac de către Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti, cu acordul federaţiilor interesate.  +  Articolul 21Personalul medico-sanitar care acorda asistenta medicală sportivilor componenţi ai loturilor naţionale şi olimpice, indiferent de modul de organizare şi subordonare a unităţii sanitare al cărui angajat este, va fi coordonat şi indrumat din punct de vedere metodologic şi tehnic de Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti.  +  Articolul 22Medicul de lot naţional sau olimpic trebuie sa fie membru al comisiei medicale a federaţiei respective şi sa participe ca invitat, după caz, la reuniunile Colegiului central al antrenorilor, birourilor federale sau Comisiei tehnice olimpice a Comitetului Olimpic Roman.  +  Articolul 23 (1) La începutul fiecărui an de pregătire sportiva medicul de lot naţional sau olimpic va informa în scris Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti despre: a) obiectivul principal şi cerinţele de baza ale asistenţei medicale pentru sportivi în raport cu conţinutul antrenamentelor, programul competiţional şi atingerea vârfului formei sportive; b) locul şi programul de desfăşurare a cantonamentelor şi a perioadelor de pregătire la club; probleme privind alimentaţia, medicatia, refacerea şi alte probleme de asemenea natura; c) lista nominală a sportivilor din lot desemnaţi de federaţia sportiva naţionala care intra în cantonament, planificarea controalelor medicale în cadrul Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti, precum şi a investigatiilor medicale ambulatorii; datele acestor controale se vor înscrie în registrul de planificari din cadrul Laboratorului de selecţie, dirijarea antrenamentului, diagnostic medico-sportiv din Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti. (2) La începutul fiecărui cantonament medicul de lot va informa Laboratorul de monitorizare, control şi asistenta medicală a loturilor naţionale şi olimpice din cadrul Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti despre: a) locul şi programul de desfăşurare a cantonamentului; b) lista nominală a sportivilor care intra în cantonament; c) necesarul de medicamente, materiale sanitare, instrumentar şi aparatura medicală; d) situaţia controalelor medicale efectuate membrilor lotului.  +  Articolul 24 (1) Orice schimbare de program va fi comunicată şefului Laboratorului de monitorizare, control şi asistenta medicală a loturilor naţionale şi olimpice în termen de 24 de ore (schimbarea localităţii, sălii sau terenului). (2) Orice caz de imbolnavire care necesita un repaus fizic (incapacitate de munca) mai mare de 7 zile va fi adus la Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti pentru examene medicale de specialitate şi expertiza medicală. (3) In anul olimpic, pentru sportivii din lotul olimpic vor fi luate în considerare imbolnavirile care necesita un repaus fizic mai mare de 3 zile. (4) Accidentele grave sau decesele constatate în timpul procesului de pregătire şi în competiţii vor fi aduse imediat la cunoştinţa Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti de către cadrul medical responsabil şi la cunoştinţa federaţiei sportive naţionale respective de către organizatori.  +  Articolul 25 (1) Medicul de lot naţional sau olimpic răspunde, împreună cu antrenorul, de prezentarea la timp a sportivilor la controalele medico-sportive periodice, care se efectuează la Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti, în conformitate cu planul anual de pregătire sportiva. (2) Medicul de lot însoţeşte în mod obligatoriu sportivii la controalele prevăzute la alin. (1) şi informează Laboratorul de selecţie, dirijarea antrenamentului şi diagnostic medico-sportiv din cadrul Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti despre evoluţia stadiului de pregătire şi a stării de sănătate a sportivilor între cele doua controale medicale.  +  Articolul 26 (1) Medicul de lot naţional sau olimpic, împreună cu antrenorii şi specialiştii din colectivul tehnic al lotului se vor prezenta la Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti pentru a analiza avizele medico-sportive individuale şi sinteza întregului lot, realizandu-se astfel o transmitere operativă a rezultatelor controalelor medicale către colectivul de tehnicieni şi o cunoaştere exactă a situaţiei medicale a sportivilor în momentul respectiv. (2) Concluziile analizei prevăzute la alin. (1) vor fi aduse şi la cunoştinţa sportivilor de către medicul de lot naţional sau olimpic, într-un cadru organizat, de comun acord cu conducerea tehnica a lotului.  +  Articolul 27Personalul medico-sanitar al loturilor naţionale şi olimpice va acorda asistenta medicală în cantonamente şi în timpul competiţiilor, pe baza metodologiei de lucru stabilite de Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti. Medicul de lot naţional şi olimpic are dreptul şi obligaţia de a opri sportivul de la antrenamente şi competiţii în situaţii specifice. In caz de refuz, raportează în scris conducerii federaţiei sau clubului.  +  Articolul 28 (1) Asistenta medicală acordată în cantonamente şi competiţii va fi consemnată în dosare individuale care vor cuprinde următoarele documente: a) jurnalul de autocontrol pe care îl completează sportivul, conform unui grafic stabilit sub supravegherea cadrelor sanitare şi a antrenorului, care va cuprinde:- frecventa cardiacă în clinostatism şi ortostatism;- greutatea corporală la desteptare, zilnic si, după caz, înainte şi după antrenament;- somnul, cu menţiunea privind durata şi calitatea;- apetitul;- dispoziţia de lucru - antrenamente;- anumite stări personale, comportamentale;- valorile tensiunii arteriale în clinostatism şi ortostatism, precum şi alte constatări privind starea funcţională sau de sănătate în cazuri-problema; b) examenul medico-sportiv periodic care va fi efectuat bilunar de medicul de lot şi care va cuprinde:- anamneza medico-sportiva;- examen clinic pentru aprecierea stării de sănătate;- examen funcţional;- apnee voluntara (inspiratie şi expiratie), facultativ;- proba Astrand (efort la scarita, cicloergometru), Martinet, Ruffier sau Flack; STT şi PWC-170; facultativ; examen biochimic (proba Donaggio) şi examen sumar de urina;- E.K.G. la 45 de zile la sporturile de anduranta, în repaus şi după efort (în centrele de pregătire olimpica). (2) Asistenta la antrenamente şi concursuri va cuprinde şi testări periodice în efort specific care se cer adaptate specificului efortului fiecărei ramuri de sport, putându-se adauga şi alte examinări. (3) Datele rezultate în urma testarilor prevăzute la alin. (2) vor fi înregistrate grafic, interpretarea făcându-se în funcţie de conţinutul lectiei de antrenament, iar concluziile vor fi prezentate zilnic antrenorului (un examen obligatoriu la 14 zile).  +  Articolul 29Medicul de lot naţional sau olimpic urmăreşte starea de sănătate, evaluarea capacităţii de efort şi dirijarea biologica a antrenamentelor componentilor loturilor naţionale şi olimpice şi în perioadele de pregătire la cluburi; în acest sens va controla sistematic activitatea şi va conlucra strâns cu antrenorii şi medicii din cluburile sportive şi federaţii.  +  Articolul 30 (1) Medicul de lot naţional sau olimpic acorda asistenta medicală de urgenta în cantonamente şi însoţeşte sportivii la Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti sau la clinici de specialitate pentru consultaţii. (2) Indicaţiile medicale privind starea de sănătate a sportivilor sunt obligatorii pentru antrenori şi sportivi, răspunderea pentru nerespectarea acestora revenind celor în cauza.  +  Articolul 31Medicul de lot naţional sau olimpic răspunde de stabilirea corecta a alimentaţiei şi de refacerea capacităţilor fizice ale sportivilor, de alcătuirea schemelor de sustinere a efortului, de recuperare în cel mai scurt timp a consecinţelor traumatismelor.  +  Articolul 32 (1) Medicului de lot naţional sau olimpic ii revine sarcina de a organiza şi conduce activitatea de educaţie pentru sănătate prin lecţii, după tematica prevăzută în anexa nr. 4 şi prin convorbiri individuale. (2) Lectiile mai pot aborda şi alte subiecte legate de specificul sportului, de efort, de condiţiile deosebite de climat, fus orar, în care îşi desfăşoară lotul activitatea şi altele asemenea.  +  Articolul 33 (1) Medicului de lot naţional sau olimpic ii revine sarcina de a preveni dopajul, fumatul şi consumul de alcool, prezentând sportivilor şi antrenorilor efectele dăunătoare ale acestor practici. (2) Medicilor fumatori li se interzice fumatul în fata sportivilor şi în cabinetul medical. (3) Medicul de lot răspunde de informarea continua a sportivilor asupra agenţilor dopanti, asupra medicatiei din comerţ care cuprinde agenţi dopanti şi asupra altor aspecte legate de politica antidoping. (4) Încălcarea prevederilor alin. (1), (2) şi (3) atrage sancţionarea medicului de lot, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 34Medicul de lot naţional sau olimpic coordonează activitatea kinetoterapeutilor, cadrelor medii şi a altor cadre de specialitate ale lotului şi răspunde de activitatea acestora.  +  Articolul 35 (1) La terminarea fiecărui cantonament, în termen de 7 zile sau trimestrial, după caz, medicul de lot va face o informare scrisă Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti, care va cuprinde: numărul de sportivi în cantonament, numărul de examene medico-sportive periodice, numărul testarilor din efortul specific, cazurile-problema, diagnostic şi rezolvarea lor, numărul de îmbolnăviri, traumatisme şi tratamente, aspecte ale colaborării antrenor-medic, numărul de lecţii de educaţie pentru sănătate, controale antidoping, greutăţi, lipsuri, propuneri. (2) Un exemplar al informării prevăzute la alin. (1) va fi înaintat federaţiei sportive naţionale respective.  +  Articolul 36La sfârşitul fiecărui ciclu anual de pregătire a lotului respectiv medicul de lot este obligat ca pana la data de 20 a lunii consecutive încheierii activităţii sa depună la Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti şi la federaţia sportiva naţionala respectiva un raport asupra activităţii sale pe întregul an, cu concluzii, puncte de vedere şi propuneri pentru anul următor.  +  Articolul 37 (1) Trusa medicală (medicamente, materiale sanitare), sustinatoare de efort - substanţe de refacere se asigura de către Comitetul Olimpic Roman, de federaţiile sportive naţionale sau de club, după caz, conform dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Decontarea medicamentelor şi lichidarea gestiunii se fac în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 5.  +  Articolul 38Personalul medico-sanitar care acorda asistenta medicală la loturi, în cantonamente beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 39Federaţiile sportive naţionale vor asigura prezenta medicului de lot şi a altor cadre sanitare şi la competiţii care se desfăşoară în deplasare (în ţara sau în străinătate), în funcţie de numărul sportivilor şi de importanta competiţiei şi în concordanta cu prevederile regulamentelor internaţionale.  +  Articolul 40 (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va asigura asistenta medicală în cantonamentele organizate pentru loturile reprezentative ale federaţiilor sportive naţionale prin următoarele unităţi: a) Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti, pentru cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice, si, în limita disponibilităţilor de personal, pentru loturile de tineret şi juniori; b) unităţile sanitare din reţeaua de medicina sportiva şi din unităţile de asistenta medicală ambulatorie de specialitate, în caz de necesitate, pentru unele cantonamente ale loturilor naţionale şi olimpice şi pentru cantonamentele loturilor de tineret şi juniori. (2) Pentru celelalte cantonamente asistenta medicală va fi acordată de unităţile medico-sportive teritoriale sau de alt personal desemnat de direcţiile de sănătate publica în a căror raza se desfăşoară acţiunea, precum şi de personalul medico-sanitar al cluburilor. (3) In cazuri deosebite federaţiile sportive naţionale pot folosi şi alţi medici care vor lucra însă sub controlul metodologic al Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti. (4) Asistenta medicală în cantonamentele organizate de către cluburile şi asociaţiile sportive va fi asigurata de personalul medico-sanitar al acestora sau în condiţiile prevăzute la alin. (2), după caz. (5) Medicii de alta specialitate decât medicina sportiva, solicitati de federaţiile sportive pentru asigurarea asistenţei medicale la loturile naţionale şi olimpice vor putea efectua aceasta activitate după obţinerea competentei în "Managementul medical al sportivilor".  +  Articolul 41 (1) Personalul medico-sanitar din reţeaua de medicina sportiva şi din afară acestei reţele asigura asistenta medicală a sportivilor în perioadele de pregătire si/sau competiţii la solicitarea federaţiilor, cluburilor şi a altora asemenea. (2) Remunerarea personalului prevăzut la alin. (1) este asigurata de către solicitanti (federaţii, cluburi şi altele asemenea) în condiţiile legii.  +  Articolul 42 (1) Pe toată perioada cantonamentelor sportivii beneficiază de asistenta medicală, medicamente şi materiale sanitare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (2) Costul medicamentelor şi al materialelor necesare în cantonamente va fi suportat de: Comitetul Olimpic Roman, federaţiile sportive naţionale, cluburile şi asociaţiile sportive pentru sportivii aflaţi în cantonamentele organizate de aceste structuri sportive. (3) Federaţiile sportive naţionale, Comitetul Olimpic Roman, alte structuri sportive, după caz, asigura sustinatoarele de efort, substanţele de refacere-recuperare şi trusa medicului de lot a carei componenta este prevăzută în anexa nr. 6. (4) Justificarea consumului de medicamente şi de produse prevăzute la alin. (3) se va face de către medicul sau cadrul mediu din cantonament, în conformitate cu normele legale în vigoare, conform instrucţiunilor privind sarcinile personalului medico-sanitar în cantonamente.  +  Articolul 43 (1) Conducerile bazelor sportive, cantonamentelor, respectiv ale cantinelor sportive, hotelurilor şi restaurantelor sportive şi ale altor unităţi destinate sportivilor vor asigura condiţiile igienico-sanitare de funcţionare a acestor unităţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (2) Direcţiile de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin inspecţia sanitară de stat, vor asigura controlul respectării normelor de igiena şi vor aplica sancţiuni pentru nerespectarea acestora, iar prin personalul implicat în supravegherea stării de sănătate şi realizarea programelor de sănătate vor asigura controlul periodic de specialitate al condiţiilor igienico-sanitare de funcţionare a unităţilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 44Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa 1la normele tehniceBAREMUL EXAMINĂRILOR MEDICALEControlul medical complex semestrial cuprinde: a) anamneza medico-sportiva; b) examen clinic complet pe aparate şi sisteme; c) examen de laborator: hemoleucograma, R.B.W., sumar de urina, VSH, grup sanguin, T.G.P., glicemie; colesterol, ionograma (Ca, Mg); d) radiografie pulmonara anteroposterioara; e) examen oftalmologic şi ORL; f) examen stomatologic; g) examen somatoscopic, somatometric, compoziţie corporală, dinamometrie; h) explorări functionale: proba cardiovasculară de efort, spirometrie, capacitatea de efort (aeroba, anaeroba) în funcţie de dotare; i) examen de sinteza şi eliberarea avizului medico-sportiv; j) EKG de repaus şi în efort.Sportivii din ramurile: alpinism, aviaţie, bob, box, ciclism, calărie, fotbal, haltere, hochei, lupte, motociclism, parasutism, pentatlon modern, schi, biatlon, scrima, tir, portarii de la jocurile sportive şi alte sporturi cu risc traumatic mare vor efectua în mod obligatoriu, bianual, examenul neuropsihiatric.Se recomanda ca sportivii din ramurile de sport: box, lupte, rugby, haltere, judo, portarii de la jocurile sportive, bob şi sanie sa efectueze cel puţin anual un examen electro-encefalografic şi radiografia craniană. Examinarea neuro-psihiatrica a boxerilor după KD şi KO este obligatorie, ca şi în cazul altor traumatisme craniocerebrale pe teren.Dacă în localitate nu sunt posibilităţi de a se efectua aceste investigaţii, sportivii pot efectua examinări în reţeaua sanitară de baza contra cost, pe baza biletului de trimitere emis de cabinetul de medicina sportiva teritorial. Pentru sportivii componenţi ai loturilor naţionale şi olimpice aceste investigaţii se pot efectua în cadrul Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti pe baza unui bilet de trimitere emis de medicul de lot si/sau cabinetul de medicina sportiva teritorial, pe baza de programare prealabilă, sau la alte institute medicale recomandate de Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti.Controlul medical semestrial pentru sportivii legitimati care participa la competiţii de nivel orasenesc, municipal şi judeţean, conform calendarului federaţiilor sportive sau al organelor sportive teritoriale, se efectuează la cabinetele teritoriale de medicina sportiva şi va cuprinde următoarele: a) anamneza medico-sportiva; b) examen clinic complet pe aparate şi sisteme; c) radiografie pulmonara anteroposterioara (de exemplu, radioscopic), anual; d) examenul dezvoltării fizice (somatoscopie-somatometrie); e) proba cardiovasculară (Ruffier, Martinet, Flack); f) examen stomatologic; g) examen oftalmologic şi ORL la nevoie; h) examen de sinteza şi eliberarea avizului medico-sportiv.Trimiterile către Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti sau alte clinici de specialitate pentru examinări de specialitate, expertize etc. se fac pe baza de bilet scris, însoţit de documentaţia respectiva, cu programare prealabilă.Concluziile acestor examinări au un caracter orientativ şi se trimit la unitatea solicitanta.Pe lângă Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti se organizează o comisie de expertiza medico-sportiva. Impotriva hotărârilor acestor comisii se poate face apel, pe cale ierarhica, la Ministerul Sănătăţii şi Familiei.Pentru sportivii din loturi metodologia controlului medico-sportiv se stabileşte de Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti, la cererea prealabilă a medicului de lot, putând fi efectuate şi alte examinări suplimentare, care nu fac parte din circuitul medico-sportiv.Conducerea Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti poate aproba la cerere, contra cost, şi altor sportivi sau echipe, antrenori, oficiali sportivi, care nu beneficiază de asistenta şi control medico-sportiv în cadrul Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti, efectuarea unor expertize medico-sportive.  +  Anexa 2la normele tehniceCONTRAINDICATII MEDICO-SPORTIVEContraindicatiile definitive sunt:1. TBC activ2. Tumori maligne3. Astm bronşic complicat4. Bronhopneumopatie cronica obstructiva5. Bronsiectazie6. Hepatita cronica agresiva; ciroza hepatica7. Rectocolita ulcerohemoragica8. Pancreatita cronica9. Diabet zaharat (expertiza individuală)10. Sindrom nefrotic11. Insuficienta renala cronica12. Colagenoze13. HTA esenţială sau secundară14. Rinichi hipoplazic uni- sau bilateral15. Boala polichistica a rinichilor16. Hidronefroza congenitala17. Litiaza renala maligna18. Anomalii ale vaselor renale19. Rinichi ectopic sau mobil gr. II şi III20. Extrofia vezicala21. Malformatii congenitale (coronariene, cardiace)22. Afecţiuni miocardice (CMH globală sau izolata a ventriculului drept, miocardite acute)23. Valvulopatii dobândite24. PVM cu regurgitare mitrala25. Tulburări de ritm sau sincope26. Afecţiuni pericardice27. Tulburări de ritm sau conducere care implica un risc vital28. Anomalii ale vaselor mari29. Anomalii electrofiziologice cu risc de moarte subita (sindrom QT lung, sindorm W.P.W., LGL)30. Boala coronariană31. Sindrom Marfan32. Sindrom varicos cu tromboflebite sau tromboembolism, arteriopatii periferice33. Diabet insipid34. Endocrinopatii acute35. Insuficiente suprarenale primare36. Adenom hipofizar37. Nanism hipofizar38. Acromegalie39. Tireotoxicoza40. Insuficienta hipofizara41. Mixedem42. Boala Graves-Basedow43. Boala Recklinghausen44. Hipoparatiroidism sever45. Feocromocitom46. Osteomalacii severe47. Sindrom adiposo-genital48. Boala Addison49. Sindrom Cushing50. Insuficiente suprarenale secundare51. Disgenezii gonadale52. Transsexualism53. Hermafroditism54. Sindrom hipoglicemic organic55. Scolioze gr. II şi III, cu insuficienta respiratorie (decompensate)56. Coxartroza57. Boala Dupuytren (în funcţie de sport)58. Discopatii faza III, cu tulburări de statica sau dinamica vertebrala59. Boala Scheurmann cu insuficienta vertebrala60. Malformatii şi distrofii osoase61. Osteomielite62. Epilepsie63. Sechele encefalitice64. Sindroame extrapiramidale65. Coree66. Sindroame cerebeloase şi cerebelomedulare67. Miopatii68. Miastenie69. Paralizii definitive ale radacinilor nervoase şi ale nervilor cranieni70. Neurastenii severe sau prelungite71. Tulburări de personalitate72. Psihoze73. Sarcina după luna a III-a74. Psoriazis generalizat75. Scleroza în plăci76. Malformatii congenitale ale piramidei nazale77. Sclerom nazal78. Sindroame vestibulare79. Sarcoidoza80. Granulom malign81. Malformatii faringiene82. Tumori faringiene83. Tumori laringiene84. Tumori auriculare85. Faringite specifice86. Papilomatoza laringiana recidivanta87. Stenoza de conduct auditiv extern88. Traumatisme grave cu afectarea auzului şi echilibrului89. Tumori şi stenoze traheobronsice90. Esofagite cronice specifice91. Miopie mai mare de 5 dioptrii; miopii cu coroidoza miopigena92. Ptoza palpebrala I-II, pterigion avansat93. Keratoconus94. Glaucom95. Cataracta congenitala sau avansată96. Strabism convergent cu unghi strabic mai mare de 597. Afecţiuni oculare evolutive98. Sinblefarom, rinichi unic congenital sau chirurgical (avizare individuală după expertiza)99. Bloc total de ramura dreapta sau stânga (după investigaţii suplimentare şi expertizare)100. Spondilita anchilopoetica101. Hemofilie - sindroame hemoragipare latente; anemii cronice102. Poliartrita cronica evolutiva103. Sindroame imunologice latente104. Alte afecţiuni cronice cu potenţial evolutiv.Contraindicatiile temporare sunt:1. Maladie ulceroasa, puseu acut2. Hepatita acuta virala3. Eczema generalizata4. Osteoporoze5. Sindrom de suprasolicitare6. Afecţiuni acute7. Litiaza biliară8. Reumatism cardioarticular în următorii 5 ani de la puseul acut.  +  Anexa 3la normele tehniceBAREMprivind dotarea cabinetului medico-sportiv dinbazele sportive, cluburile sau asociaţiile sportiveCabinetul medico-sportiv din bazele sportive, cluburile sau asociaţiile sportive este dotat cu următoarele:    a) Mobilier:    1. birou 1 buc.    2. canapea de consultaţie 1 buc.    3. cuier 1 buc.    4. cos pentru hârtie 1 buc.    5. dulap pentru instrumente 1 buc.    6. dulap-fisier 1 buc.    7. fiset 1 buc.    8. masa pentru instrumente 1 buc.    9. oglinda 150/175 1 buc.    10. scaun rotativ din metal 1 buc.    11. scaun cu speteaza 3 buc.    b) Aparatura şi instrumentar:    1. aparat pentru respiratie artificială 1 buc.    2. atele Kramer 5 buc.    3. ace de sutura de diferite dimensiuni 5 buc.    4. ace de seringa de diferite dimensiuni 50 buc.    5. agrafe 100 buc.    6. banda hemostatica Esmarch 1 buc.    7. casoleta 2 buc.    8. cantar medical cu taliometru 1 buc.    9. cristalizator 2 buc.    10. dinamometre 3 buc.    11. miotonometru 1 buc.    12. fierbator electric mare 1 buc.    13. fierbator electric mic 1 buc.    14. fise-tip 1.000 buc.    15. galeata medicală cu capac 1 buc.    16. manusi din cauciuc 2 per.    17. pelvimetru 1 buc.    18. panglica metrica 2 buc.    19. pensa portac 1 buc.    20. registru de consultaţii 1 buc.    21. spirometru de canule 1 buc.    22. seringa a 20 cc de unica folosinţa 20 buc.    23. seringa de 5 cc de unica folosinţa 20 buc.    24. seringa a 10 cc de unica folosinţa 20 buc.    25. seringa a 2 cc de unica folosinţa 30 buc.    26. seringa Guyon 1 buc.    27. tavita renala 2 buc.    28. tub din cauciuc 5 buc.    29. tub de oxigen 1 buc.    30. trusa antropometrica tip M.S. 1 buc.    31. trusa cu tensiometru, stetoscop 1 buc.    32. cronometru-metronom-scarita reglabila 1 buc.    33. E.K.G. cu I canal 1 buc.    34. cicloergometru 1-2 buc.    35. adipocentimetru 1-2 buc.    36. termometru cu mercur 1-2 buc.    c) Inventar moale:    1. cearsaf 4 buc.    2. patura din lâna 1 buc.    3. prosop 2 buc.    d) targa şi trusa de reanimare 1 buc.  +  Anexa 4la normele tehniceTEMATICAde educaţie pentru sănătate1. Examene medicale iniţiale şi periodice; rolul lor pentru dirijarea ştiinţifică a antrenamentului2. Testarile în efort specific, mijloc important de studiere a influentei efortului asupra organismului şi de dirijare biologica a antrenamentului3. Autocontrolul medical4. Accidentele şi imbolnavirile intalnite mai frecvent la sportivi: cauze, prevenire, prim ajutor.Bolile profesionale (suprasolicitare) la sportivi - moartea subita pe terenul de sport5. Regimul de viaţa al sportivilor6. Regimul alimentar al sportivilor7. Igiena personală şi a echipamentului sportiv8. Influenta nefavorabila a alcoolului şi tutunului, exceselor sexuale asupra organismului sportivului9. Substanţe farmacologice de sustinere, refacere. Influentele nocive, imediate şi tardive ale substanţelor dopante şi ale abuzului de medicamente10. Bazele fiziologice ale încălzirii11. Starea de start12. Oboseala, formele de manifestare pe plan fizic şi psihic, căile de combatere13. Odihna activa14. Forma sportiva15. Punctul mort şi a doua respiratie16. Supraincordarea17. Supraantrenamentul18. Indicaţiile şi contraindicatiile curei heliomarine la sportiv19. Masajul şi automasajul20. Pregătirea biologica de concurs21. Antrenamentul la altitudine medie (1.800-2.400 m)22. Mijloacele de refacere după efort şi importanta lor23. Performanta sportiva la altitudine (aspecte legate de adaptare, alimentaţie, refacere) şi variatii de fusuri orare24. Igiena femeii; femeia şi sportul25. Capacitatea de efort şi modalităţi de îmbunătăţire26. Modelul biologic şi evoluţia în sport27. Dispoziţiile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările ulterioare.  +  Anexa 5la normele tehniceINSTRUCŢIUNIprivind aprovizionarea cu medicamente siaparatura medicală, precum şi decontarea acestoraIn conformitate cu reglementările legale în vigoare, personalul medico-sanitar care primeşte medicamente şi aparatura este considerat gestionar.In vederea administrării acestor bunuri, medicii de lot vor avea în vedere următoarele:1. Sportivii din loturile naţionale şi olimpice beneficiază de medicatie gratuita, prescrisă de medic şi procurata de federaţiile sportive naţionale, pe timpul în care se afla în cantonamente, având controalele medicale efectuate la zi (excepţie face medicatia de urgenta care se acorda şi în absenta acestor condiţii minimale).2. Decontarea bunurilor ridicate de la Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti se va face în termen de 10 zile de la terminarea acţiunii, conform normelor legale în vigoare.3. Decontarea bunurilor (medicamente, aparatura medicală, sustinatoare - substanţe de refacere sau recuperare, materiale sanitare) ridicate de la federaţii se face în termen de 10 zile de la terminarea acţiunii, conform normelor stabilite de fiecare federatie sportiva naţionala.4. Registrul de consultaţii medicale constituie singura baza legală pentru decontul de medicamente, sportivul semnand de primirea acestora.5. Pentru nerespectarea termenelor de decontare, administrarea nerationala a acestor bunuri şi pentru lipsuri şi stricăciuni personalul medico-sanitar răspunde conform dispoziţiilor legale în vigoare.6. Eliberarea medicamentelor pe baza de reţeta se face numai dacă acestea au fost prescrise de medicii de specialitate din Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti sau de către medicii loturilor aflate în cantonament.7. Schemele de sustinere şi de refacere sunt avizate de Comisia de farmacologie sportiva, care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti.  +  Anexa 6la normele tehniceBAREMpentru trusa medicului de lot    A. Materiale, aparatura, instrumentar:    1. trusa medicului de lot (geanta din material plastic) 1 buc.    2. cutii din metal/plastic cu dimensiuni de 110/100 mm,       fără suport 1 buc.    3. cutii din metal/plastic cu dimensiuni de 110/60, fără suport 1 buc.    4. cutii rotunde din metal (casolete) 1 buc.    5. apasator limba fără maner 1 buc.    6. flacoane cu dop din sticla rodata de 30 mm 3 buc.    7. intorcator de pleoape 1 buc.    8. termometru maximal (cu mercur) în tub din material plastic 1 buc.    9. specul nazal, model Hartman 1 buc.    10. serie de specule auriculare pentru adulţi 1 buc.    11. oglinda frontala 1 buc.    12. seringi de unica folosinţa de 5 ml, 2 ml şi 1 ml        (fiecare tip) 25 buc.    13. seringi de unica folosinţa de 10 ml 20 buc.    14. cutie pentru instrumente de 22 cm cu gratar şi doua manere 1 buc.    15. pensa pentru pus şi scos agrafe 1 buc.    16. stilet butonat de 14,5 cm 1 buc.    17. pensa Pean de 14-16 cm 2 buc.    18. pensa anatomica de 14-16 cm 1 buc.    19. sonda canelata de 12,9 cm 1 buc.    20. foarfeca chirurgicală dreapta de 14,5 cm 1 buc.    21. bisturiu chirurgical cu lama dreapta 1 buc.    22. stetoscop biauricular tip Fleicher 1 buc.    23. aparat de măsurat tensiunea 1 buc.    24. sapuniera dreptunghiulară din material plastic 1 buc.    25. pensa portac 1 buc.    26. ace de sutura de diferite dimensiuni 10 buc.    27. agrafe 200 buc.    28. ace de seringa de diferite dimensiuni 200 buc.    29. registru de consultaţii 1 buc.    30. fise tip I.N.M.S. 1.000 buc.    31. dinamometre palmare 1-2 buc.    32. adipocentimetru-banda metrica 1 buc.    33. miotonometru 1 buc.    34. E.K.G. portabil, 1 canal 1 buc.    35. cronometru 1 buc.    36. trusa biochimie pentru examen de urina (Donaggio etc.) 1 buc.    37. aparatura de fizioterapie 1 buc.    38. aparat viteza de reactie 1 buc.    39. reflexometru ahilian 1 buc.    40. scarita din lemn cu dimensiunea de 40 cm, cicloergometru 1 buc.    41. bandelete pentru examenul urinii 100 buc.    B. Medicatie:    1. Prednison 1 cutie    2. Adrenalina soluţie 1%0 10 fiole    3. Anestezice locale (Xilocaina 1%, Lidocaina 2%) 10 fiole    4. Betablocante (Propranolol, Atenolol, Sotalol) 1 cutie    5. Antiinflamatoare nesteroidiene (de exemplu, Diclofenac) 1 cutie    6. Diuretice (de exemplu, Furosemid tablete, fiole) 5 fiole, 10 tablete    7. Sprayuri antiasmatice (Ventolin, Salmeterol, Salbutamol) 1 buc.    8. Isoket (spray), Trinitrine (nitroglicerina) 0,15 mg 1 cutie    9. Loperamid (Imodium) 1 cutie    10. Antialgice (inclusiv opiacee injectabile, tablete        sau unguente) 1 cutie, 5 f.    11. Laxative, purgative 1 cutie    12. Antibiotice (injectabile, tablete-capsule) 1 folie din                                                                 fiecare, 5 fl.    13. Antialergice (Claritine, Tavegyl, Telfast 120, Semprex,        Aerius) 1 cutie    14. Spray cu hidrocortizon 1 buc.    15. Hemisuccinat de hidrocortizon 5 fiole    16. Ranitidina (Zantac), Omeprazol, Haloperidol 1 cutie    17. Antispastice (de exemplu, Buscopan, Scobutil, No-Spa) 1 cutie,                                                                    5 fiole,                                                                    6 supoz.    18. Bromura de calciu şi gluconat de calciu (I-V) 5 fiole    19. Diazepam (tablete, injectabil); Alprazolam (Xanax 0,25 mg) 1 cutie    20. Aspirina, Paracetamol (tablete, supozitoare, soluţie) 1 cutie                                                                 (1 fl. sol.)    21. Anatoxina antitetanica şi antidifterica 5 fiole    22. Diprophos fiole 5 fiole    23. Metoclopramid (tablete, supozitoare, perlingual) 1 cutie din                                                                    fiecare    24. Nifedipina; Captopril 25 mg 1 cutie din                                                                    fiecare    25. Atropina fiole 1 mg; Amiodarona câte 5 fiole din                                                                    fiecare    26. Naloxone (antidot antiopiacee) 1 cutieNOTA:Produsele de la poziţiile 4, 7, 14, 22 şi 27 sunt menţionate în lista substanţelor doping cu declarare obligatorie (I A; III D; III E).Produsele de la poziţiile 1, 6 şi 15 sunt menţionate în lista substanţelor doping (I D; III D).Produsele de la poziţia 10 sunt menţionate în lista doping (I B)  +  Anexa 7la normele tehnicePROBA RUFFIERProba Ruffier reprezintă un test de evaluare a capacităţii fizice (fitness); este un test de triaj, care se aplica incepatorilor, fiind lipsit de riscuri.Tehnica: subiectului pozitionat "sezand" i se înregistrează pulsul pe 15 s, care, înmulţit cu 4, da constanta P1 (puls de repaus); subiectul executa apoi 30 de genuflexiuni în 45 s, după care se asaza în poziţia iniţială; se măsoară pulsul pe 15 s între secundele 0-15 postefort, care, înmulţit cu 4, da constanta P2 (pulsul de efort); subiectul rămâne aşezat timp de 1 minut, iar în secundele 45-60 ale acestui minut postefort i se măsoară din nou pulsul pe 15 s, care, înmulţit cu 4, da constanta P3 (pulsul de revenire).Se aplica formula: I.R. = (P1 + P2 + P3) - 200/10.    Interpretare: valori mai mici de 0 (negative) = foarte bine;                  valori între 0-5 = bine;                  valori între 5-10 = mediu;                  valori între 10-15 = satisfăcător;                  valori peste 15 = nesatisfăcător, ceea ce impune                   investigaţii cardiovasculare suplimentare.În funcţie de valorile obţinute se dau indicaţii de îmbunătăţire a condiţiei fizice prin antrenament.-------