NORME METODOLOGICE din 18 aprilie 2003pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 12 mai 2003   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicată, denumita în continuare ordonanţa de urgenţă, prin agenţi economici se înţelege persoanele fizice şi juridice, precum şi orice alte entităţi care efectuează cu plata, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii direct către populaţie, cu excepţia instituţiilor publice. (2) Agenţii economici care au obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale sunt denumiţi în continuare utilizatori.  +  Articolul 2Activităţile de livrări de bunuri sau prestări de servicii, efectuate direct către populaţie, pentru care agenţii economici sunt obligaţi sa emita facturi fiscale, sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 3 (1) Bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obţinut avizul Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, denumita în continuare comisie. (2) Bonurile fiscale emise de casele de schimb valutar se semnează şi se stampileaza de emitent. (3) În cazul în care în acelaşi spaţiu se efectuează, direct către populaţie, atât livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care este obligatorie emiterea de facturi fiscale, cat şi livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care nu exista aceasta obligaţie, utilizatorii pot emite pentru încasarea facturilor bon fiscal în locul chitanţei cod 14-4-1.  +  Articolul 4 (1) Agenţii economici care efectuează atât activităţi de vânzare cu amănuntul, cat şi cu ridicată vor organiza respectivele activităţi în spaţii comerciale separate, cu gestiuni distincte pentru fiecare activitate, iar în contabilitate operaţiunile vor fi reflectate corespunzător. (2) În cazul vânzărilor cu amănuntul efectuate prin magazine către agenţi economici ori către alte categorii de cumpărători decât populaţia, utilizatorii sunt obligaţi sa emita bon fiscal şi, la cerere, factura fiscală.  +  Articolul 5 (1) Distribuitorul autorizat de aparate de marcat electronice fiscale este agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. (2) Agenţii economici incluşi în reţeaua de distribuţie şi service a distribuitorului autorizat au calitatea de reprezentant legal al acestuia în teritoriu, acreditat pentru comercializarea şi/sau efectuarea de service la aparatele furnizate de distribuitorul autorizat, denumiţi în continuare unităţi acreditate.  +  Articolul 6 (1) În situaţia defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data şi ora la care au anuntat defectarea acestuia şi păstrează confirmarea scrisă, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anunţarea defectării aparatului de marcat electronic fiscal. (2) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepţia taximetristilor, înregistrează tranzacţiile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ştersături sau fără spaţii neutilizate. (3) Registrul special se întocmeşte conform modelelor prezentate în anexele nr. 2 a) şi 2 b). (4) Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat şi stampilat de către organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, cu precizarea numărului de pagini conţinut de acesta, şi va fi prezentat de către utilizator pentru vizare o dată cu depunerea declaraţiei de instalare a aparatului la organul fiscal teritorial în a cărui raza a fost instalat acesta. (5) La repunerea în funcţiune a aparatului tehnicianul unităţii de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a tranzacţiilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii funcţionarii aparatului, sub semnatura şi numele în clar ale tehnicianului de service.  +  Articolul 7 (1) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect utilizatorii, cu excepţia caselor de schimb valutar, eliberează clienţilor facturi fiscale, la cererea acestora. (2) Pe perioada nefunctionarii aparatului de marcat electronic fiscal casele de schimb valutar eliberează clienţilor buletin de schimb valutar, iar datele privind tranzacţiile efectuate în această perioadă vor fi introduse în aparate după repunerea în funcţiune a acestora.  +  Articolul 8 (1) În situaţia întreruperii curentului electric în momentul emiterii unui bon fiscal, acesta se păstrează de către utilizator împreună cu raportul fiscal de închidere zilnica prevăzut la art. 33 pct. C lit. a). (2) Pentru tranzacţiile efectuate în perioada întreruperii curentului electric utilizatorii aplica prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7. (3) În registrul special, înainte de înregistrarea tranzacţiilor, se noteaza data şi ora întreruperii curentului electric, iar în final, data şi ora la care aparatul începe sa funcţioneze, sub semnatura şi ştampila utilizatorului.  +  Articolul 9Vânzarea de pâine şi produse de panificatie, precum şi de ziare şi reviste, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, atrage neincadrarea acestor activităţi în excepţia prevăzută de lege.  +  Articolul 10Activităţile de vânzare a biletelor de călătorie şi a abonamentelor pentru transportul public de călători, ca activităţi anexe transportului, intră în excepţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 11 (1) Bonurile cu valoare fixa prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă se tiparesc în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, suma fixa percepută de la client fiind pretiparita pe documentul eliberat acestuia. (2) Vânzarea de timbre fiscale, poştale, judiciare, precum şi de rovignete, cărţi poştale sau altele asemenea, care se comercializează la valoarea nominală pretiparita pe acestea, intră în excepţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 12Activităţile de parcare a autovehiculelor şi jocurile de noroc intra sub incidenţa prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă numai în cazul în care se încasează de la clienţi o sumă fixa care este pretiparita pe biletul de acces şi, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului.  +  Articolul 13 (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de amanetare sunt exceptaţi de obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, numai pentru serviciile de creditare. (2) La vânzarea direct către populaţie a bunurilor amanetate, ca urmare a neachitarii împrumutului de către deponentul bunului amanetat, se emite bon fiscal, cu excepţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 14În înţelesul art. 2 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă, casele de schimb valutar aparţinând persoanelor juridice autorizate sunt casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 15Intra sub incidenţa prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă: a) activităţile desfăşurate în cadrul cabinetelor individuale de către notari, avocaţi, experţi autorizaţi, medici, experţi-contabili, contabili autorizaţi, arhitecti, precum şi de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul ştiinţific, literar, artistic şi educativ; b) activităţile de comerţ şi prestări de servicii desfăşurate, potrivit legii, în mod independent, inclusiv prin practicarea unei meserii, de către persoane fizice, exclusiv activităţile de taximetrie auto.  +  Articolul 16În cazul în care în acelaşi spaţiu agenţii economici efectuează direct către populaţie atât livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, cat şi de bunuri şi/sau servicii pentru care nu exista aceasta obligaţie, aceştia sunt obligaţi sa organizeze gestiuni şi evidente contabile distincte pentru aceste activităţi.  +  Capitolul 2 Aparatele de marcat electronice fiscale  +  Secţiunea 1 Configuraţia aparatelor de marcat electronice fiscale  +  Articolul 17Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi: a) case de marcat electronice cu structura închisă, izolate.Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de funcţii, baza de date proprie şi funcţionează izolat, neputând fi cuplate într-o reţea. Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicaţie şi cel de control din modulul fiscal sunt plasate într-o memorie fixa; b) case de marcat electronice cu structura închisă, integrabile într-o reţea.Suplimentar faţă de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfata de reţea prin care se asigura cooperarea cu un program de aplicaţie extern. Interfatarea furnizează un set limitat de comenzi de modificare sau de completare a bazei de date interne şi de citire a unor categorii de date, asigurând securitatea comunicării, impusa de aceasta clasa de aparate; c) case de marcat electronice computerizate.Aceste case de marcat sunt realizate pe o structura de calculator standard, în care este inclusă o placa fiscală ce conţine un modul fiscal cu hardware şi program de control proprii, care se interfateaza cu programul de aplicaţie al aparatului de marcat electronic fiscal, care ruleaza pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfatare adecvat acestei categorii de aplicaţii. Eventuala comunicare pentru integrarea într-o reţea este controlată de programul de aplicaţie în limitele acceptabile pentru aceasta clasa de aplicaţii; d) aparate sau terminale cu funcţii de case de marcat electronice.Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structura şi program aplicativ, care includ o placa fiscală ce conţine un modul fiscal. Interfatarea aplicatiei cu modulul fiscal conferă acestora şi funcţii de casa de marcat, în afară altor funcţii specifice; e) imprimante fiscale.Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, memorie fiscală şi periferice controlabile de către acesta; nu au program de aplicaţie propriu şi se interfateaza ca periferice cu un sistem de calcul, cu structura hardware şi program aplicativ identificabil; f) case de marcat electronice utilizate ca imprimanta fiscală.Aceste case de marcat au structura închisă şi tastatura dezactivata şi, suplimentar faţă de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), dispun de o interfata care asigura funcţionarea ca periferice cu un sistem de calcul, cu structura hardware şi program aplicativ identificabil.  +  Articolul 18 (1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a) şi b) pot fi stationare, alimentate cu energie electrica din reţeaua de curent alternativ şi/sau portabile, cu alimentare autonomă de la baterii ori acumulatori. (2) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-f), împreună cu programul aplicativ identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare. (3) Comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-f) fără programul aplicativ identificabil avizat potrivit ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice, precum şi instalarea acestora cu un alt program aplicativ decât cel avizat sunt interzise.  +  Secţiunea a 2-a Caracteristicile aparatelor de marcat electronice fiscale  +  Articolul 19Din punct de vedere constructiv, aparatele de marcat electronice fiscale sunt realizate, după caz: a) unitar, respectiv în carcasa unica ce include componentele aparatului; b) modular, respectiv sisteme de module functionale, la care se asigura integritatea şi continuitatea legăturii cu modulul fiscal şi cu perifericele controlate de acesta.  +  Articolul 20Aparatele de marcat electronice fiscale, destinate activităţilor de taximetrie, sunt case de marcat cu structura închisă, realizate numai în sistem unitar, care includ un taximetru prin intermediul căruia se măsoară timpul şi distanta parcursă şi care calculează automat sumele datorate de client.  +  Articolul 21Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate de casele de schimb valutar sunt numai aparate de tipul celor prevăzute la art. 17 lit. c)-e), care au ca destinaţie exclusiva schimbul valutar.  +  Articolul 22Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:A. sa conţină un modul fiscal propriu cu un set minim de funcţii accesibile prin comenzi de interfatare, prin intermediul căruia controlează: a) o memorie fiscală de tip (E)PROM sau OTP; b) un dispozitiv de afisaj client special cu caractere de minimum 7 mm, cu numărul minim de caractere suficient pentru afişarea valorii maxime pentru totalul de bon şi care asigura o buna lizibilitate pentru client în orice condiţii de lumina ambianta. Sunt exceptate aparatele de marcat electronice fiscale destinate exclusiv activităţilor hoteliere, precum şi de alimentaţie publică atunci când plata se face la masa.Dispozitivul de afisaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie este inglobat în carcasa acestor aparate şi va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legală referitoare la taximetrie; c) un dispozitiv de imprimare care să asigure tipărirea bonurilor fiscale şi a rolei-jurnal, prevăzut cu senzori pentru fiecare rola utilizata pentru emiterea documentelor respective, cu minimum 18 caractere pe linie document şi caractere de minimum 2,5 mm înălţime; d) un afisaj operator.Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie sunt dotate cu un dispozitiv unic de afisaj client-operator; e) o tastatura pentru accesarea funcţiilor aparatului; f) un sistem pentru stabilirea regimului de lucru;B. sa funcţioneze autonom, oferind local un set minimal de funcţii de casa de marcat, şi să se interfateze cu modulul fiscal pentru execuţia lor;C. să asigure securitatea procesului de culegere de date prin efectuarea de verificări înainte de a afecta ansamblul datelor stocate;D. să asigure continuitatea memoriei RAM şi a ceasului de timp real, astfel încât să fie permise reluarea unei operaţiuni întrerupte de căderea tensiunii de alimentare şi finalizarea corecta a acesteia;E. sa controleze dispozitivul propriu de imprimare şi afisajul client, exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfatare oferite de acesta.Dispozitivul propriu de imprimare poate fi: a) dublu, caz în care asigura tipărirea bonului fiscal, a rapoartelor şi a rolei-jurnal; b) simplu, specific aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu jurnal electronic, caz în care asigura tipărirea rolei-jurnal în mod obligatoriu înaintea emiterii raportului fiscal de închidere zilnica sau în cazul epuizarii capacităţii de stocare a jurnalului electronic.Aparatele de marcat electronice fiscale portabile, precum şi cele destinate activităţilor de taximetrie pot fi dotate cu dispozitiv propriu de imprimare simplu;F. sa înregistreze pe termen lung în memoria fiscală din modulul fiscal datele la nivelul zilei de lucru şi modificarea parametrilor şi a evenimentelor care au implicaţii în interpretarea datelor stocate;G. să asigure inviolabilitatea accesului neautorizat prin: a) sigilare şi prin elemente fizice de securizare a accesului la operaţiuni privilegiate, accesibile doar personalului de service; b) existenta unor regimuri de lucru protejate, accesibile numai printr-un bloc de chei sau parole de minimum 4 cifre; c) asigurarea continuităţii şi integrităţii legăturilor implicate în fluxul de date şi emiterea de documente pe dispozitivul propriu de imprimare; d) controlul comunicatiei prin interfete;H. sa verifice: a) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare şi cu afisajul client; b) prezenta şi corectitudinea funcţionarii memoriei fiscale; c) tensiunea de alimentare şi bateria de sustinere, implicate în continuitatea memoriei de date şi a ceasului de timp real; d) integritatea şi coerenta datelor stocate şi a documentelor emise, blocand funcţionarea atunci când se depisteaza situaţii anormale;I. să asigure proceduri de recuperare în caz de anomalii de funcţionare nedeterminate de defectarea aparatului.  +  Articolul 23Pe lângă condiţiile prevăzute la art. 22, aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii: a) să asigure programarea datei şi orei de zi şi de noapte, a orei de vara şi de iarna, a datei în anii bisecti, precum şi schimbarea acestora; b) să asigure ca viteza de comutare limita să fie de 10 km/h; c) sa tipareasca bonul client cu datele de pe afisajul client şi sa stearga automat aceste date o dată cu trecerea din poziţia PLATA; d) să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului; e) să între în funcţiune doar în momentul în care au fost activate de dispozitivul de comanda fixat în una dintre poziţiile de operare autorizate.  +  Articolul 24 (1) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să asigure funcţionarea aparatelor de marcat electronice fiscale în conformitate cu specificaţiile de utilizare. (2) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale este compus din programul de control al aparatelor de marcat electronice fiscale, localizat în modulul fiscal, şi din programul de aplicaţie al aparatelor de marcat electronice fiscale. Prin interactiunea celor două programe se asigura functionalitatea de ansamblu şi protecţia fluxului de date şi a emiterii de documente cu caracter fiscal. Partajarea fizica şi modul de comunicaţie dintre cele doua componente depind de varianta constructivă a aparatelor de marcat electronice fiscale. (3) Programul de aplicaţie al aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar trebuie să asigure baza de date necesară întocmirii şi transmiterii la Banca Naţionala a României a raportarilor lunare în forma şi în structura prevăzute de Normele N.R.V.2 la Regulamentul valutar. (4) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie trebuie să asigure accesul la regimul de lucru programare numai după îndepărtarea sigiliului fiscal.  +  Articolul 25 (1) Modulul fiscal ese un subansamblu hardware-software din componenta aparatelor de marcat electronice fiscale cu resurse de procesare, de stocare de date, de program, de ceas de timp real şi de asigurare a protecţiei şi integrităţii datelor proprii, care izoleaza secţiunea critica din aparatul de marcat electronic fiscal, responsabilă pentru siguranţa gestionării datelor şi documentelor cu caracter fiscal, oferind un set limitat de comenzi de interfatare cu restul aplicatiei aparatului de marcat electronic fiscal. (2) Modulul fiscal capteaza toate datele trimise spre dispozitivul propriu de imprimare al aparatelor de marcat electronice fiscale, gestionand independent şi asigurând sinteza acestor date pe termen scurt, respectiv zilnic în totalizatoare şi în contoare distincte pe categorii de operaţiuni permise, şi pe termen lung, respectiv pe durata de utilizare a memoriei fiscale inglobate; controlează datele afişate pentru client şi asigura integritatea, protecţia datelor colectate şi a documentelor emise. (3) Modulul fiscal asigura stocarea datelor şi funcţionarea ceasului de timp real minimum 1.440 de ore în absenta tensiunii de alimentare.  +  Articolul 26 (1) Capacitatea registrelor interne din modulul fiscal al aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia celor destinate activităţilor de taximetrie, este de minimum: 7 cifre de introducere, 8 cifre la totalizatoarele de bon şi 10 cifre la totalizatoarele zilnice. (2) La aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie capacitatea registrelor interne din modulul fiscal este cea stabilită prin normele de metrologie legală referitoare la taximetre. (3) Capacitatea registrelor interne la totalizatoarele de bilanţ asigura redarea bilanţului întregului conţinut al memoriei fiscale în care s-a înregistrat numărul maxim de inchideri zilnice permise de aparat.  +  Articolul 27Datele de sinteza stocate în memoria fiscală sunt inviolabile şi se păstrează pe timp nelimitat. Funcţionarea modulului fiscal este asigurata de programul de control al aparatului, care este localizat în memoria fixa din acest modul. Acest program asigura şi funcţiile de autodiagnoza.  +  Articolul 28 (1) Modulul fiscal poate folosi aceleaşi resurse hardware cu restul aplicatiei aparatului numai în cazul în care acesta are structura închisă. (2) Fiecare aparat de marcat electronic fiscal are propriul sau modul fiscal. (3) Modulul fiscal conţine elemente de control pentru restrictionarea operaţiunilor permise numai personalului de service, elemente de detectie a caderii tensiunii de alimentare şi pentru controlul bateriei de sustinere şi elemente de securizare.  +  Articolul 29Programul de aplicaţie din ansamblul aparatelor de marcat electronice fiscale, implementat sau nu pe aceeaşi structura hardware ca modulul fiscal, în funcţie de varianta constructivă, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) sa devină activ automat după cuplarea tensiunii; b) să permită numai setul de comenzi de tastatura şi de interfata de comunicaţie din specificaţiile de utilizare şi sa nu permită execuţia de comenzi care necesita comunicarea cu modulul fiscal fără a coopera cu acesta; c) sa acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfatare ale acestuia, pentru a comunică cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat, cu afisajul şi cu memoria fiscală; d) sa acceseze modulul fiscal pentru citirea cotelor curente de taxa pe valoarea adăugată, a datei şi orei locale întreţinute de ceasul de timp real al acestuia, a indicatorilor de stare şi, optional, pentru citirea valorii unor totalizatoare şi contoare zilnice; e) să asigure continuitatea propriei memorii de date; f) sa gestioneze baza de date pentru articole şi să asigure asocierea articol-cota de taxa pe valoarea adăugată; g) să asigure sinteza la nivelul zilei de lucru a datelor gestionate prin alte comenzi decât cele specifice setului minimal impus de comenzi şi să permită raportarea acestora la nivel de tip de comanda; h) sa controleze comunicatia cu alte periferice auxiliare şi/sau cu alta reţea.  +  Articolul 30 (1) Optional, la aparatele de marcat electronice fiscale pot fi cuplate dispozitive ca balante electronice, cititoare de coduri de bare, cititoare de cărţi de credit şi altele asemenea. (2) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie pot fi dotate optional cu o cheie cu memorie electronică utilizata pentru identificarea taximetristului, colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor. În situaţia funcţionarii taxiului cu mai mulţi taximetristi alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare dintre aceştia începe activitatea prin accesarea identităţii sale în programul aparatului de marcat electronic fiscal, prin introducerea cheii electronice prin intermediul căreia se poate executa şi controlul asupra activităţii depuse de acesta.  +  Articolul 31Comunicatia aparatului de marcat electronic fiscal cu perifericele specifice domeniului şi cu dispozitivul de imprimare propriu, cu excepţia cazului în care acesta are caracter fiscal, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să permită introducerea unica de articol fără a interveni asupra informaţiilor legate de sistemul de taxare; b) sa nu permită tipărirea prin alte mijloace decât prin intermediul modulului fiscal a documentelor pe dispozitivul de imprimare propriu; c) sa nu permită modificarea directa, prin comenzi de interfata, a conţinutului memoriei de date din modulul fiscal.  +  Articolul 32Când aparatul de marcat electronic fiscal are posibilităţi de cuplare într-o reţea, interfata trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:A. pentru baza de date: a) să permită completarea acesteia în cursul unei zile de lucru deschise; b) să permită modificarea taxei pe valoarea adăugată doar după emiterea unui raport fiscal de închidere zilnica;B. sa nu permită scrierea sau ştergerea memoriei operationale a modulului fiscal.  +  Articolul 33Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să asigure, prin comenzi de la tastatura, realizarea în mod cumulativ a minimum următoarelor funcţii:A. în regim de programare: a) fiscalizarea memoriei fiscale.Prin operaţiunea de fiscalizare, în sensul ordonanţei de urgenta, se înţelege identificarea memoriei fiscale şi a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, respectiv seria fiscală a aparatului, antetul bonului fiscal, data şi ora la care se activează memoria. Operaţiunea de fiscalizare se efectuează în momentul instalării aparatului la utilizator, conform prevederilor art. 103; b) programarea antetului bonului fiscal.Antetul bonului fiscal se tipareste pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal şi conţine cel puţin denumirea şi codul fiscal/codul unic de înregistrare ale utilizatorului, adresa de la locul de instalare a aparatului sau, după caz, menţiunea "comerţ ambulant" ori "taxi".În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie, precum şi al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, după caz, şi numărul de înmatriculare a taxiului, numărul autorizaţiei taxi, numărul certificatului aprobării metrologice de model emis pentru taximetru, numărul de telefon şi de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent şi, respectiv, codul statistic atribuit de Banca Naţionala a României la punctele de schimb valutar; c) programarea cotelor de taxa pe valoarea adăugată, respectiv a minimum 4 niveluri de cota, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, de schimb valutar şi de comercializare a mărfurilor în regim de duty-free, la care se reprogramează o singura cota de taxa pe valoarea adăugată; d) programarea asocierii articol - cota de taxa pe valoarea adăugată; e) programarea datei; f) programarea coeficientului "K" al taximetrului şi a seturilor de tarife de lucru, pentru aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie.Un set de tarife de lucru conţine minimum tariful de pornire, tariful pe km parcurs şi tariful pe ora/minut de stationare.Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie lucrează cu minimum doua seturi de tarife, de zi şi de noapte. Setul de tarife de zi se aplică între orele 6,00-22,00, iar setul de tarife de noapte între orele 22,00 şi 6,00; g) programarea comisionului şi a cursului de schimb valutar pentru vânzarea şi cumpărarea de valuta, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar;B. în regim de înregistrare: a) înregistrarea livrării de bunuri sau prestări de servicii, concomitent cu calculul taxei pe valoarea adăugată aferente, cu specificarea nivelului de cota de taxa pe valoarea adăugată pentru fiecare operaţiune sau a faptului ca operaţiunea nu este supusă taxarii; b) imprimarea bonurilor fiscale conform prevederilor ordonanţei de urgenta; c) posibilitatea de corectie a erorilor numai înainte de emiterea bonului fiscal.Corectarea unei erori sau anularea unei vânzări se evidenţiază pe bonul fiscal şi se poate efectua numai cu condiţia ca valoarea totală a acestuia sa nu devină negativa. Dacă aparatul permite reduceri/majorări de sume, acestea sunt explicitate în bonul fiscal. La aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie nu sunt permise reduceri/majorări de sume; d) tipărirea mesajelor în limba română;C. în regim de raportare: a) emiterea raportului fiscal "Z" de închidere zilnica, denumit în continuare raportul Z, pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, însoţit de înscrierea datelor cu caracter fiscal, care caracterizează sintetic ziua de lucru, în memoria fiscală ca operaţiune indivizibilă, urmat de operaţiunea efectivă de golire zilnica, respectiv de ştergere a totalizatoarelor şi a contoarelor zilnice.Atunci când capacitatea de înregistrare libera a memoriei fiscale scade sub minimum 60 de înregistrări de golire zilnica, în fiecare raport Z se tipareste numărul de inchideri zilnice rămase până la umplerea memoriei fiscale; b) emiterea raportului nefiscal "X", care reprezintă o vizualizare a valorilor curente cumulate în totalizatoarele zilnice, de la ultimul raport Z până la momentul tipăririi acestuia.În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, raportul nefiscal "X" este raportul taximetristului, ce conţine date corespunzătoare activităţii unui taximetrist din raportul Z, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi şi alţi taximetristi; c) emiterea de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidentierea fiecărei înregistrări din memoria fiscală şi de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor cumulate din înregistrările din memoria fiscală pentru perioada de raportare. În rapoartele fiscale periodice se tiparesc sub antet data, ora şi minutul introducerii în exploatare, precum şi perioada de raportare.  +  Secţiunea a 3-a Funcţii interzise aparatelor de marcat electronice fiscale  +  Articolul 34Funcţiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale sunt următoarele: a) înregistrarea tranzacţiilor doar valoric, fără identificarea bunurilor sau a serviciilor, precum şi a celor care nu au specificată cota de taxa pe valoarea adăugată asociata sau faptul că nu sunt taxabile, ori înregistrarea de vânzări înainte de programarea cotelor de taxa pe valoarea adăugată; b) funcţionarea aparatului în condiţiile deconectarii memoriei fiscale, a dispozitivului de imprimare ori a dispozitivului de afisaj client, atunci când acesta este obligatoriu; c) emiterea de bonuri cu valori totale negative; d) modificarea cotelor de taxa pe valoarea adăugată, a coeficientului "K" al taximetrului sau a setului de tarife la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, fără obţinerea în prealabil a raportului Z; e) înregistrarea returului de marfa; f) corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal; g) initializarea contorului Z pentru raportul fiscal de închidere zilnica şi a totalizatoarelor generale, întreţinute pe toată durata de utilizare a unei memorii fiscale; h) emiterea de copii de pe bonul fiscal; i) schimbarea datei şi a orei în alte condiţii decât cele prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi în prezentele norme metodologice; j) ştergerea totalului general de vânzări; k) programarea ceasului de timp real din modulul fiscal cu o dată calendaristică anterioară celei a ultimei înregistrări din memoria fiscală, atunci când memoria fiscală este activata; l) emiterea primului bon fiscal fără tipărirea automată a raportului Z, dacă au trecut 24 de ore de la ultimul raport emis şi în acest interval de timp s-au efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii.  +  Articolul 35Funcţiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie sunt cele prevăzute la art. 34 lit. a)-k), precum şi următoarele funcţii: a) funcţionarea în condiţiile deconectarii lampii taxi; b) efectuarea de modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vara la ora de iarna şi invers sau a unei variatii mai mari de ± 10 minute.  +  Articolul 36Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal utilizatorul întocmeşte un dosar care va cuprinde: a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum şi a numărului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei şi minutului emiterii acestuia; b) decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit efectuate, emisă de directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau de altă persoană care răspunde de gestionarea patrimoniului unităţii; c) copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal; d) nota de contabilitate care reflecta operaţiunea efectuată.  +  Articolul 37 (1) În cazul returului de marfa utilizatorul întocmeşte un dosar care va cuprinde: a) nota de recepţie şi constatare de diferenţe cod 14-3-1A, întocmită în baza bonului fiscal emis anterior pentru marfa respectiva; b) dispoziţia de plată-încasare către casierie cod 14-4-4; c) factura sau factura fiscală în roşu, după caz. (2) Returnarea ambalajelor refolosibile, a căror contra-valoare este inclusă în preţul produsului vândut, poate fi menţionată înainte de emiterea bonului fiscal prin înscrierea sumei aferente a acestora ca valoare negativa şi cu specificaţia "ambalaj refolosibil".  +  Articolul 38 (1) Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să se blocheze automat, dacă: a) nu este conectata memoria fiscală; b) nu este conectat sistemul de imprimare sau afisajul client, atunci când acesta este obligatoriu; c) lipseşte hârtia din mecanismul propriu de imprimare; d) s-a epuizat capacitatea memoriei fiscale de inmagazinare a datelor; e) se produce o eroare de înregistrare în memoria fiscală, moment din care să se poată efectua numai citirea acesteia. f) în cazul echiparii cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, dacă la epuizarea capacităţii memoriei jurnalului electronic sau înainte de emiterea raportului Z nu se emite automat rola-jurnal. (2) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie trebuie să se blocheze automat şi în cazul când: a) nu este conectata lampa taxi; b) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport Z se incearca tipărirea primului bon fiscal fără emiterea automată a raportului Z pentru perioada respectiva.  +  Secţiunea a 4-a Memoria fiscală  +  Articolul 39 (1) Memoria fiscală este un dispozitiv tip memorie fixa unic inscriptibila, care asigura arhivarea secventiala a datelor cu caracter fiscal şi garantează protecţia acestora împotriva pierderii, modificărilor şi stergerilor. (2) Memoria fiscală face parte din modulul fiscal şi poate fi accesata numai prin intermediul programului de control propriu al acestuia. (3) Fiecare locatie de memorie poate fi accesata o singură dată pentru înscriere şi ori de câte ori este nevoie pentru citire. (4) Cerinţele pentru acest dispozitiv sunt neconvertibilitatea, inaccesibilitatea şi securitatea dubla. (5) Memoria fiscală trebuie să asigure păstrarea nealterata a datelor pe perioada de utilizare şi minimum 10 ani după umplere.  +  Articolul 40Securitatea memoriei fiscale se asigura prin: a) posibilitatea acesteia de a retine datele stocate pe termen lung în absenta tensiunii de alimentare şi prin includerea în structura de date a unor elemente de control al integrităţii datelor stocate; b) inglobarea într-un material opac care împiedica dezasamblarea fără distrugere a memoriei şi care să nu permită denaturarea sau ştergerea datelor stocate; c) fixarea memoriei în interiorul aparatului astfel încât sa nu permită scoaterea acesteia fără distrugerea sigiliului.  +  Articolul 41Sigilarea memoriei fiscale se face de către distribuitorul autorizat sau, după caz, de către unitatea de service acreditata, în prezenta organului fiscal teritorial, cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (5) şi (6) şi ale art. 49 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 42Memoria fiscală devine activa numai în urma fiscalizarii, operaţiune care se executa de către tehnicianul unităţii de service acreditate, la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal.  +  Articolul 43 (1) Datele care trebuie înregistrate şi stocate în memoria fiscală sunt următoarele: a) antetul bonului fiscal; b) data, ora şi minutul introducerii în exploatare; c) logotipul şi seria fiscală ale aparatului; d) ziua, luna, anul şi ora emiterii raportului Z; e) numărul de ordine al raportului fiscal de închidere zilnica, progresiv numerotat; f) numărul bonurilor fiscale emise zilnic; g) nivelul cotelor de taxa pe valoarea adăugată; h) semnalizarea evenimentului reset de ştergere a memoriei de date din modulul fiscal, facuta atunci când se întrerupe continuitatea stocării datelor în memoria de date din modulul fiscal şi când se reinitializeaza aceasta memorie în condiţii de avarii; i) valoarea totală zilnica a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată; j) valoarea totală zilnica a operaţiunilor şi taxa pe valoarea adăugată, defalcata pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota; k) valoarea totală zilnica a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată; l) valoarea totală zilnica a sumelor care nu se includ în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. (2) De asemenea, în memoria fiscală trebuie să se înregistreze orice eveniment de natura să permită modificarea interpretării datelor.  +  Articolul 44În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, pe lângă datele prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-h) şi alin. (2), se vor inregistra şi stoca şi următoarele date: a) coeficientul "K" al taximetrului; b) seturile de tarife de lucru şi modificările lor; c) parcursul total zilnic, în km; d) parcursul total zilnic cu călători, în km; e) valoarea totală zilnica încasată; f) valoarea totală zilnica a taxei pe valoarea adăugată.  +  Articolul 45În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de schimb valutar, pe lângă datele prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-h) şi alin. (2), se vor inregistra şi se vor stoca şi următoarele date: a) valoarea totală zilnica a comisionului obţinut din vânzarea şi cumpărarea de valuta, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; b) valoarea totală zilnica a taxei pe valoarea adăugată rezultată din valoarea totală a comisionului; c) valoarea totală zilnica a sumelor obţinute din vânzarea de valuta, exclusiv comisionul; d) valoarea totală zilnica a sumelor obţinute din cumpărarea de valuta, exclusiv comisionul.  +  Articolul 46 (1) Memoria fiscală trebuie să aibă o capacitate pentru a stoca minimum: a) 30 de înregistrări de modificări de cote de taxa pe valoarea adăugată; b) 60 de înregistrări de modificare a coeficientului "K" al taximetrului şi a setului de tarife, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie; c) 1.830 de înregistrări de închidere zilnica; d) 200 de înregistrări de semnalizare a evenimentului reset. (2) Fiecare înregistrare este identificabila cu data calendaristică şi cu valoarea contorului Z, iar evenimentul reset şi raportul Z sunt însoţite şi de ora. Înregistrarea datelor trebuie completată cu indicatori care să permită asigurarea mecanismului de control al integrităţii datelor înregistrate.  +  Capitolul 3 Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale  +  Articolul 47 (1) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale se face cu sigiliul fiscal al distribuitorului autorizat prevăzut la art. 50 alin. (1) şi (2) sau, după caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service prevăzut la art. 50 alin. (4), în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice. (2) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale consta în aplicarea sigiliului atât asupra aparatului, cat şi pe memoria fiscală, după distincţiile prevăzute la alin. (3)-(5). (3) La aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e) şi f) sigiliul se aplică pe suruburile de prindere a părţilor componente ale carcasei casei de marcat electronice sau imprimantei fiscale, astfel încât sa nu se permită dezasamblarea aparatului şi accesul la componentele acestuia în urma sigilarii. (4) La aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c) şi d) sigiliul se aplică pe suruburile ce fixează placa fiscală de sasiul calculatorului ori al aparatului sau terminalului cu funcţii de casa de marcat electronică. (5) Memoria fiscală se sigileaza, în funcţie de varianta constructivă a aparatului de marcat electronic fiscal, prin: a) aplicarea sigiliului pe suruburile ce fixează memoria fiscală în modulul fiscal şi/sau în sasiul aparatului, în cazul aparatelor cu memorii fiscale detasabile; b) aplicarea sigiliului pe suruburile ce fixează modulul fiscal de sasiul aparatului, în cazul aparatelor la care memoriile fiscale sunt implementate în cablajul modulului fiscal; c) aplicarea sigiliului direct pe memoria fiscală, în cazul aparatelor la care memoria fiscală este solidară cu carcasa inferioară a aparatului. (6) Sigiliul se aplică prin amprentare pe o pastila de ceara sau plastilina ori plumb, amplasata în locurile prevăzute la alin. (3)-(5). (7) Orice intervenţie a utilizatorilor sau a altor persoane neautorizate asupra aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia operaţiunilor de înlocuire a rolelor de hârtie şi/sau a ribonului, este interzisă. (8) Unităţile de service acreditate sunt obligate ca, de îndată ce prin intermediul tehnicianului de service au constatat orice intervenţie neautorizata asupra aparatului de marcat electronic fiscal, sa sesizeze asupra acestui fapt în scris, prin telex, fax sau altele asemenea, organul teritorial al Gărzii financiare în a cărui raza se afla unitatea utilizatorului în cauza. (9) Conform prevederilor alin. (8) se va proceda şi în cazul refuzului utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea reviziilor periodice asupra aparatului de marcat electronic fiscal ori de a pune la dispoziţie acestuia cartea de intervenţii a aparatului.  +  Articolul 48Pe carcasa aparatului livrat utilizatorului se aplică vizibil o eticheta care indica distribuitorul autorizat şi, dacă este cazul, unitatea acreditata pentru distribuţie, unitatea de service acreditata, marca şi seria aparatului, numărul avizului eliberat de comisie.  +  Articolul 49 (1) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi a memoriei fiscale se efectuează cu sigiliul fiscal înainte de livrarea aparatelor de către distribuitorii autorizaţi, în prezenta organului fiscal teritorial la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe. (2) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale aduse în parametrii tehnici ai modelului avizat conform art. 110-114, sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal şi a memoriei fiscale se face cu sigiliul fiscal sau, după caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service, în prezenta organului fiscal în a cărui raza teritorială se instaleaza aparatul. (3) La sigilare se întocmeşte, în doua exemplare, un proces-verbal care se semnează de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, după caz, al unităţii de service acreditate, precum şi de organul fiscal. (4) Reprezentantul organului fiscal teritorial este obligat ca înainte de sigilare sa verifice dacă pentru aparatele de marcat electronice fiscale a fost obţinut avizul de distribuţie şi de utilizare eliberat de comisie.  +  Articolul 50 (1) Sigiliul fiscal are amprenta de forma unei elipse cu axele de 8 mm şi 6 mm, cu inscripţia literelor M şi F, sub care sunt înscrise doua caractere alfabetice reprezentând judeţul sau municipiul Bucureşti în care îşi are sediul distribuitorul autorizat şi doua caractere numerice reprezentând numărul de ordine atribuit fiecărui sigiliu de către comisie. (2) Sigiliul fiscal se păstrează de către distribuitorul autorizat. (3) Înlăturarea sigiliului fiscal prevăzut la alin. (1) se efectuează numai de către tehnicianul unităţii de service acreditate de care aparţine utilizatorul aparatului, cu ocazia operaţiunilor de întreţinere sau de reparare a acestuia, cu obligaţia ca la finalizarea operaţiunilor respective acesta să aplice sigiliul de identificare prevăzut la alin. (4) şi sa completeze cartea de intervenţii a aparatului. (4) Sigiliul de identificare a tehnicianului de service are inscripţionat un simbol caracteristic al unităţii de service, constând în doua caractere alfabetice şi trei caractere numerice, reprezentând numărul de identificare a tehnicianului de service, atribuite de către comisie. (5) Numărul de identificare a tehnicianului de service se înscrie în legitimatia acestuia, confectionata de unitatea de service acreditata, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3. (6) Legitimatiile tehnicienilor de service se prezintă, prin intermediul distribuitorilor autorizaţi, pentru înregistrare la comisie.  +  Articolul 51 (1) Sigiliile fiscale şi sigiliile de identificare a tehnicienilor de service sunt asigurate de către distribuitorii autorizaţi. (2) Confecţionarea sigiliilor fiscale şi a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service se efectuează de către Regia Autonomă "Monetaria Statului", la comanda distribuitorilor autorizaţi, vizata de către secretarul comisiei.  +  Articolul 52 (1) Pierderea sau furtul sigiliilor de identificare ori a legitimatiilor tehnicienilor de service se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se comunică în scris comisiei, în termen de maximum 10 zile de la data producerii evenimentului. (2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de copia documentului prin care se atesta efectuarea demersurilor de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii sau furtului.  +  Articolul 53 (1) Pe lângă sigilarea fiscală efectuată în condiţiile prevăzute la art. 47-49, aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie se sigileaza şi cu: a) sigiliul de protecţie a cablajului de conectare a aparatului; b) sigiliul metrologic aplicat pe taximetru. (2) Filiala judeteana a Biroului Roman de Metrologie Legală, prin reprezentantul sau autorizat, verifica metrologic taximetrul şi aplica sigiliul de protecţie şi sigiliul metrologic după montarea acestuia pe taxi, eliberand buletinul de verificare metrologica. (3) Unitatea de service acreditata instaleaza aparatele pe taxi, introduce, testeaza şi verifica programele de lucru necesare şi are dreptul sa înlăture şi să aplice sigiliul de protecţie cu ocazia interventiilor asupra aparatului.  +  Capitolul 4 Documentele emise cu aparatele de marcat electronice fiscale.Registrul special  +  Secţiunea 1 Bonul fiscal. Seria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale  +  Articolul 54 (1) Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal cu ocazia efectuării livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii şi cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. (2) Tipărirea bonului fiscal se efectuează în următoarea structura: a) antet; b) conţinut; c) parte finala. (3) Pe bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de comercializare a mărfurilor în regim de duty-free, în funcţie de tipul magazinului, se tipareste şi: a) sintagma "DUTY-FREE EXPORT", în cazul magazinelor duty-free; b) textul "Mărfuri numai pentru uzul reprezentantelor diplomatice şi al personalului acestora", în limbile română şi engleza, în cazul magazinelor duty-free diplomatice.  +  Articolul 55Antetul bonului fiscal cuprinde toate datele prevăzute la art. 33 pct. A lit. b) şi conţine minimum 18 caractere pe fiecare rând.  +  Articolul 56 (1) Conţinutul bonului fiscal, cu excepţia bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar şi de taximetrie, cuprinde: a) data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal; b) numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru; c) numele sau codul operatorului; d) denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat; e) preţul sau tariful unitar; f) cantitatea; g) valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei acesteia; h) valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; i) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota; j) valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată; k) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul. (2) În conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de schimb valutar se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum şi următoarele date: a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, ţara, actul de identitate, rezident, nerezident; b) suma încasată de la client; c) cursul de schimb valutar; d) comisionul practicat şi nivelul cotei de taxa pe valoarea adăugată; e) suma plătită clientului; f) valoarea taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cota a acesteia. (3) În conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum şi următoarele date, pe fiecare set de tarife folosit: a) numărul cursei; b) numărul setului de tarif şi cota de taxa pe valoarea adăugată asociata; c) tariful de pornire; d) tariful pe km parcurs; e) distanta parcursă şi valoarea; f) tariful pe ora/minut de stationare; g) durata stationarii şi valoarea; h) tariful orar pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul; i) durata prestaţiei de încărcare/descărcare, dacă este cazul; j) valoarea totală a serviciului; k) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cota a acesteia.Dacă în timpul unei călătorii se practica mai multe seturi de tarife, în finalul conţinutului bonului fiscal se calculează valoarea totală a călătoriei şi valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată. (4) În conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor duty-free se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum şi următoarele date: a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tipul şi numărul documentului de trecere a frontierei de stat; b) numărul cursei, în cazul transportului aerian. (5) În conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor duty-free diplomatice se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum şi următoarele date: a) numărul bonului fiscal emis începând cu data de 1 ianuarie pentru fiecare an calendaristic; b) numărul carnetului de identitate CD eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, aferent clientului.  +  Articolul 57Partea finala a bonului fiscal cuprinde logotipul şi seria fiscală a aparatului, iar în cazul când acesta operează în cadrul unui sistem de gestiune, numărul aparatului de marcat electronic fiscal.  +  Articolul 58 (1) Datele înscrise pe bonul fiscal trebuie să fie lizibile şi univoce. (2) Tipărirea datei se face numai în ordinea următoare: ziua, luna, anul. (3) Valorile se calculează cu minimum doua zecimale. Valorile tipărite şi afişate se rotunjesc la întreg, dacă este cazul, conform următoarei reguli: a) pentru valori mai mici de 0,50 de unităţi, rotunjire la întregul inferior; b) pentru valori egale sau mai mari de 0,50 unităţi, rotunjire la întregul superior.  +  Articolul 59 (1) Logotipul şi seria fiscală servesc la identificarea fiscală a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal. (2) Logotipul este asocierea stilizata într-un singur semn grafic a literelor R şi L, realizată respectându-se raportul dimensional redat în anexa nr. 4 (3) Seria fiscală a aparatului este formată, după caz, din unul sau doua caractere alfabetice, precum şi din 10 caractere numerice. Caracterele alfabetice ale seriei fiscale reprezintă denumirea prescurtata a municipiului Bucureşti şi, respectiv, a judeţului unde se instaleaza aparatul de marcat electronic fiscal. Primele 4 caractere numerice din seria fiscală a aparatului reprezintă numărul avizului de distribuţie şi de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale. Următoarele 6 caractere reprezintă numărul de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ sau în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 60 (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ sau în municipiul Bucureşti, conform modelului prezentat în anexa nr. 5. (2) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale solicita direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a carei raza se va instala aparatul, pe bază de cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, atribuirea numărului de ordine din registrul prevăzut la alin. (1). (3) Direcţiile generale ale finanţelor publice au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data primirii cererii prevăzute la alin. (2), sa comunice utilizatorului numărul de ordine atribuit pentru fiecare aparat. (4) Utilizatorii care desfăşoară activităţi cu caracter ambulant solicita atribuirea numărului de ordine direcţiei generale a finanţelor publice în a carei raza îşi au sediul social/domiciliul.  +  Articolul 61 (1) Cererea de atribuire a numărului de ordine din registrul prevăzut la art. 60 alin. (2) va fi însoţită de următoarele documente: a) copia facturii şi a documentului de plată care atesta achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauza expresă privind asumarea obligaţiei părţilor ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului; b) copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal; c) copia procesului-verbal de aducere a aparatelor de marcat electronice fiscale la parametrii specifici tipului şi modelului de aparat avizat, pentru utilizatorii prevăzuţi la art. 110 şi la art. 114 alin. (1); d) declaraţie pe propria răspundere privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal, sau, după caz, declaraţie privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi. (2) Direcţiile generale ale finanţelor publice pot solicita utilizatorilor şi alte documente necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor pentru atribuirea numărului de ordine din Registrul aparatelor de marcat electronice fiscale instalate.  +  Articolul 62 (1) În cazul încetării activităţilor de livrări de bunuri şi prestări de servicii direct către populaţie, utilizatorii vor solicita în scris direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, anularea numărului de ordine atribuit din Registrul aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, anexând la cerere documente probatoare ale motivelor încetării activităţii, respectiv închiderea punctului de lucru, înstrăinarea aparatului, lichidarea, fuziunea, divizarea sau altele, după caz, precum şi dovada predării memoriei fiscale la organul fiscal teritorial, potrivit prezentelor norme metodologice. (2) Conform prevederilor alin. (1) se va proceda şi în cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal instalat de la un punct de lucru la altul situat în judeţe diferite, ambele puncte de lucru aparţinând aceluiaşi utilizator. Pentru instalarea aparatului în cauza se urmează procedura prevăzută de prezentele norme metodologice. (3) Prevederile alin. (1), cu excepţia celor referitoare la dovada predării memoriei fiscale, sunt aplicabile şi în cazul furtului sau distrugerii aparatului de marcat electronic fiscal instalat. Utilizatorii aflaţi în aceasta situaţie sunt obligaţi sa anunţe de îndată organele de poliţie şi să se doteze cu un nou aparat de marcat electronic fiscal, în termen de maximum 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru tranzacţiile efectuate în acest interval de timp utilizatorii aplica prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7.  +  Secţiunea a 2-a Rola-jurnal  +  Articolul 63 (1) Rola-jurnal este documentul de control pe care se înscriu toate informaţiile din bonurile fiscale. (2) Atunci când aparatul de marcat electronic fiscal este echipat cu un dispozitiv dublu de imprimare, rola-jurnal se tipareste concomitent cu rola client. (3) Aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare asigura tipărirea rolei-jurnal cu ajutorul jurnalului electronic înscris într-o memorie electronică tip EEPROM sau FLASH, care asigura stocarea a cel puţin 100 de bonuri fiscale. (4) Rola-jurnal emisă cu jurnalul electronic trebuie să conţină: a) antetul bonului fiscal; b) conţinutul bonurilor fiscale emise; c) partea finala a bonului fiscal. (5) Datele înscrise pe rola-jurnal trebuie să se menţină lizibile pe perioada de arhivare prevăzută de ordonanţa de urgenţă.  +  Secţiunea a 3-a Raportul Z. Registrul special  +  Articolul 64 (1) Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru, care conţine în mod detaliat date ce se vor inregistra în memoria fiscală ca date de sinteza pe termen lung, o dată cu emiterea acestui raport. Comanda de închidere zilnica a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unica. (2) În raportul Z, cu excepţia celui emis cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar şi de taximetrie, se înscriu următoarele date: a) antetul bonului fiscal; b) numărul de ordine al raportului Z, care va fi numai crescator şi care se înregistrează în contorul Z; c) data emiterii raportului Z, respectiv ora, ziua, luna şi anul; d) numărul avariilor care determina ştergerea memoriei RAM şi ora producerii acestora. În cazul stergerii memoriei RAM utilizatorul are obligaţia de a reintroduce datele înscrise pe rola-jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnica până în momentul stergerii memoriei RAM; e) numărul bonurilor fiscale emise în ziua raportată; f) logotipul şi seria fiscală ale aparatului; g) valoarea totală zilnica a operaţiunilor şi totalul taxei pe valoarea adăugată; h) valoarea totală zilnica a operaţiunilor şi taxa pe valoarea adăugată defalcata pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota; i) valoarea totală zilnica a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată; j) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. (3) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, în raportul Z se înscriu datele prevăzute la alin. (2) lit. a)-f), precum şi următoarele date: a) pentru fiecare set de tarif, totalurile pe fiecare tarif, distanta şi totalul sumei plătite de client; b) numărul fiecărei curse efectuate; c) parcursul total zilnic, în km; d) parcursul total zilnic cu călători, în km; e) valoarea totală zilnica încasată; f) valoarea totală zilnica a taxei pe valoarea adăugată.Dacă pe parcursul unei zile au activat pe autovehiculul-taxi în schimburi mai mulţi taximetristi, elementele prevăzute la lit. b)-e) se înscriu în raportul Z şi pentru fiecare taximetrist. (4) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar, în raportul Z se înscriu datele prevăzute la alin. (2) lit. a)-f), precum şi următoarele date: a) numărul bonurilor fiscale emise pentru operaţiunile de cumpărare, vânzare, anulare; b) totalul zilnic al sumelor încasate din cumpărare de valuta cu comision inclus; c) totalul zilnic al sumelor încasate din vânzare de valuta cu comision inclus; d) totalul comisionului încasat din cumpărare şi vânzare de valuta, precum şi cota de taxa pe valoarea adăugată; e) totalul taxei pe valoarea adăugată; f) totalul zilnic al sumelor încasate din cumpărare de valuta fără comision inclus; g) totalul zilnic al sumelor încasate din vânzare de valuta fără comision inclus.  +  Articolul 65 (1) Utilizatorii sunt obligaţi să asigure arhivarea şi păstrarea registrului special prevăzut la art. 6 alin. (2) şi al raportului Z pe o perioadă de 10 ani. (2) Datele înscrise în documentele menţionate la alin. (1) trebuie să rămână lizibile pe perioada de păstrare, utilizându-se consumabile care au garantată perioada de păstrare impusa. (3) Registrul special şi raportul Z reprezintă documentele pe baza cărora se înregistrează veniturile din activitatea de comerţ şi prestări de servicii către populaţie în evidenţa contabilă a utilizatorului.  +  Capitolul 5 Înlocuirea memoriei fiscale  +  Articolul 66 (1) În momentul constatării defectării sau umplerii memoriei fiscale utilizatorul este obligat sa anunţe distribuitorul autorizat, unitatea de service acreditata, precum şi organul fiscal teritorial la care s-a depus declaraţia de instalare a aparatului prevăzută la art. 104 alin. (1). (2) Distribuitorul autorizat şi unitatea de service acreditata au obligaţia să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la anuntare, înlocuirea memoriei fiscale defecte sau umplute şi repunerea în funcţiune a aparatului de marcat electronic fiscal. (3) Inlocuirea, sigilarea şi activarea memoriei fiscale se efectuează la locul de instalare a aparatului de către tehnicianul de service, în prezenta reprezentantului organului fiscal teritorial prevăzut la alin. (1). (4) Pentru a nu fi afectată perioada obligatorie de repunere în funcţiune a aparatului utilizatorul va solicita, în scris şi prin prezentare la sediul organului fiscal teritorial, participarea reprezentantului acestuia la înlocuirea memoriei fiscale. (5) Operaţiunea de înlocuire a memoriei fiscale trebuie să fie înregistrată în cartea de intervenţii a aparatului de către tehnicianul de service şi confirmată de reprezentantul organului fiscal teritorial. (6) De asemenea, în situaţia înlocuirii aparatului de marcat electronic fiscal în perioada de garanţie, memoria fiscală a aparatului înlocuit se preda reprezentantului organului fiscal teritorial conform prevederilor prezentelor norme metodologice, iar aparatul nou va fi instalat în termen de maximum 15 zile de la data înlocuirii celui defect. (7) Pentru tranzacţiile efectuate în perioada de înlocuire a memoriei fiscale ori a aparatului utilizatorii aplica prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7.  +  Articolul 67 (1) La înlocuirea memoriei fiscale se va efectua citirea acesteia, iar rola pe care sunt înregistrate datele din memoria fiscală va fi preluată de reprezentantul organului fiscal prevăzut la art. 66 alin. (1), cu excepţia prevăzută la alin. (2). (2) Atunci când natura defectiunii nu permite citirea memoriei fiscale cu aparatul de marcat electronic fiscal, distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în maximum 7 zile de la înlocuirea memoriei fiscale, să asigure citirea acesteia prin mijloace proprii. (3) În cazul şi în intervalul de timp prevăzute la alin. (2) utilizatorii sunt obligaţi sa predea organului fiscal teritorial memoria fiscală şi rola pe care sunt înregistrate datele din aceasta.  +  Articolul 68 (1) Reprezentantul organului fiscal teritorial prevăzut la art. 66 alin. (1) preia memoria fiscală înlocuită şi rola pe care sunt înregistrate datele din aceasta, pe baza unui proces-verbal în care se consemnează datele necesare identificarii utilizatorului şi a aparatului de marcat electronic fiscal, precum şi motivul predării memoriei, respectiv umplere, defectare sau altele, după caz. (2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se întocmeşte în 4 exemplare şi se semnează de către reprezentantul organului fiscal, de utilizator şi de tehnicianul de service. (3) Originalul procesului-verbal se preia de către reprezentantul organului fiscal teritorial, o copie revine utilizatorului şi doua copii vor fi preluate de către tehnicianul de service, dintre care una se transmite distribuitorului autorizat prin grija unităţii de service acreditate. (4) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) şi rola pe care sunt înregistrate datele din memoria fiscală se păstrează la organul fiscal teritorial la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe o perioadă de 10 ani. (5) În cazul utilizatorilor care au puncte de lucru situate în alte localităţi/sectoare ale municipiului Bucureşti decât cea/cel în care îşi au sediul social, organul fiscal prevăzut la art. 66 alin. (1) procedează la predarea procesului-verbal prevăzut la alin. (1), a memoriei fiscale şi a rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta la organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. (6) Organul fiscal teritorial la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe preda memoria fiscală înlocuită direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în vederea păstrării.  +  Articolul 69 (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt obligate sa organizeze şi să asigure păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale o perioadă de minimum 10 ani. (2) Evidenta primirii memoriilor fiscale predate se tine într-un registru de evidenta, întocmit conform anexei nr. 7, care conţine numărul de ordine, numărul şi data procesului-verbal de predare-primire a memoriei fiscale, motivele predării memoriei, seria fiscală a aparatului şi datele de identificare a utilizatorului. (3) Pe fiecare memorie fiscală primită spre păstrare va fi aplicată o eticheta cuprinzând numărul de ordine din registrul de evidenta a acestora şi datele de identificare a utilizatorului. (4) Memoriile fiscale vor fi arhivate pe ani, în funcţie de numărul de ordine din registrul de evidenta.  +  Articolul 70Dispoziţiile privind citirea şi predarea memoriei fiscale prevăzute de prezentele norme metodologice se aplică şi în cazul în care aparatele de marcat electronice fiscale urmează a fi înstrăinate, confiscate potrivit legii sau preluate spre valorificare de societăţile comerciale bancare ca urmare a neachitarii împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate, precum şi în cazul încetării activităţii utilizatorului.  +  Articolul 71Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizata până la umplere, în următoarele cazuri: a) la schimbarea atributului fiscal al codului unic de înregistrare/codului fiscal al utilizatorului; b) la schimbarea formei de constituire a societăţii comerciale fără modificarea denumirii acesteia; c) la mutarea unui punct de lucru aparţinând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeaşi adresa.  +  Capitolul 6 Consumabilele şi piesele de schimb destinate aparatelor de marcat electronice fiscale  +  Articolul 72 (1) Consumabilele destinate aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să asigure menţinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de ordonanţa de urgenţă. (2) Utilizatorii sunt obligaţi sa achizitioneze consumabile pentru aparate de marcat electronice fiscale numai de la distribuitorul autorizat sau de la unitatea acreditata de acesta, de la care a cumpărat aparatul. (3) Consumabilele destinate aparatelor de marcat electronice fiscale vor fi personalizate prin inscriptionarea acestora cu datele necesare identificarii distribuitorului autorizat, astfel cum acesta este definit la art. 5 alin. (1). Efectuarea de publicitate pe documentele emise cu aparatele de marcat electronice fiscale, care împiedica personalizarea rolelor de hârtie cu datele distribuitorului autorizat, este interzisă. (4) Comercializarea de consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de către alţi agenţi economici decât distribuitorii autorizaţi şi unităţile acreditate de aceştia este interzisă. (5) Unităţile acreditate sunt obligate sa achizitioneze consumabile, precum şi piese de schimb şi subansambluri numai de la distribuitorul autorizat care le-a acreditat. În cazul epuizarii temporare a stocurilor distribuitorului autorizat şi cu acordul scris al acestuia, o unitate acreditata se poate aproviziona cu consumabile, piese de schimb şi subansambluri de la o alta unitate acreditata inclusă în reţeaua aceluiaşi distribuitor autorizat.  +  Articolul 73Producătorii rolelor de hârtie destinate aparatelor de marcat electronice fiscale şi distribuitorii autorizaţi răspund în condiţiile legii pentru calitatea hârtiei furnizate utilizatorilor.  +  Capitolul 7 Predarea raportului memoriei fiscale  +  Articolul 74 (1) Utilizatorii au obligaţia ca lunar, o dată cu Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare. (2) Utilizatorii persoane juridice, plătitori de impozit pe veniturile din salarii, care au puncte de lucru stabile înregistrate fiscal potrivit legii, depun raportul memoriei fiscale, o dată cu Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, la organele fiscale în a căror rază teritorială se afla punctele de lucru. (3) Alţi utilizatori decât cei prevăzuţi la alin. (2) depun lunar raportul memoriei fiscale pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale instalate la sediu şi/sau punctele de lucru înfiinţate şi declarate potrivit legii, la organele fiscale la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe. (4) Agenţii economici care nu intra sub incidenţa ordonanţei de urgenta depun o dată cu Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat o declaraţie pe propria răspundere privind inexistenta obligaţiei lor de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. (5) În cazul nedepunerii rapoartelor lunare ale memoriilor fiscale, precum şi în cazul în care agenţii economici depun declaraţii pe propria răspundere privind inexistenta obligaţiei lor de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, organele fiscale vor lua operativ măsuri de verificare a modului de respectare a prevederilor ordonanţei de urgenta de către agenţii economici în cauza. (6) Pentru punctele de lucru aparţinând agenţilor economici prevăzuţi la alin. (3), situate în alte localităţi/sectoare ale municipiului Bucureşti decât cea/cel în care se afla sediul agentului economic, verificarea se face de organul fiscal teritorial în a cărui raza se afla punctul de lucru, la sesizarea organului fiscal la care agentul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.  +  Capitolul 8 Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale  +  Articolul 75 (1) Comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă este formată din 7 membri şi un secretar, după cum urmează: a) preşedinte - reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, secretar de stat; b) vicepreşedinte - reprezentant al Ministerului Industriei şi Resurselor; c) membri - 2 reprezentanţi ai direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; d) membru - reprezentant al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor; e) membru - reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Garda Financiară Centrala; f) membru - reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului; g) secretar - reprezentant al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Numirea membrilor comisiei se efectuează prin ordine ale ministrului finanţelor publice, ministrului industriei şi resurselor şi, respectiv, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului. (4) În scopul îndeplinirii de către comisie a atribuţiilor prevăzute de prezentele norme metodologice funcţionează în cadrul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice un secretariat tehnic.  +  Articolul 76Atribuţiile comisiei sunt următoarele: a) analizează documentele depuse de agenţii economici, în scopul verificării îndeplinirii condiţiilor impuse de ordonanţa de urgenţă şi de prezentele norme metodologice; b) emite avizul privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, conform modelului prezentat în anexa nr. 8; c) stabileşte elementele necesare pentru realizarea sigiliilor fiscale şi a celor de identificare a tehnicienilor de service; d) înregistrează legitimatiile tehnicienilor de service din unităţile de service acreditate; e) formulează propuneri privind perfecţionarea cadrului legislativ existent în domeniu; f) informează conducerile instituţiilor reprezentate în comisie despre problemele apărute în activitatea de avizare; g) retrage dreptul de distribuţie şi comercializare a aparatelor, obţinut în baza avizelor privind distribuţia şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorilor care nu respecta condiţiile care au stat la baza acordării acestor avize; h) acreditează unităţile de comercializare şi/sau de service, altele decât cele pentru care distribuitorul autorizat a obţinut acreditarea în momentul eliberării avizului; i) retrage acreditarea unităţilor de comercializare şi/sau de service pentru care distribuitorul autorizat a reziliat contractele încheiate; j) transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând distribuitorii autorizaţi şi tipurile şi modelele de aparate de marcat electronice fiscale avizate, precum şi lista distribuitorilor autorizaţi cărora li s-a retras dreptul de distribuţie şi comercializare a acestor aparate.  +  Articolul 77Membrii comisiei au următoarele atribuţii şi competente:A. preşedintele comisiei: a) coordonează activitatea comisiei; b) reprezintă comisia în relaţiile cu terţii; c) semnează avizele eliberate de comisie, pe baza proceselor-verbale încheiate în şedinţele de lucru, alte acte emise de comisie, precum şi circularele emise de Ministerul Finanţelor Publice în vederea aplicării deciziilor comisiei; d) propune ordinea de zi a şedinţei de lucru şi temele de lucru ale comisiei între şedinţe; e) se pronunţa prin vot asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia hotărâri;B. vicepreşedintele comisiei: a) participa la şedinţele de lucru ale comisiei; b) suplineste pe preşedinte şi îi preia atribuţiile în lipsa acestuia; c) se pronunţa prin vot asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia hotărâri;C. membrii: a) participa la dezbaterile din cadrul şedinţelor de lucru; b) se pronunţa prin vot asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia hotărâri;D. secretarul: a) contrasemnează avizele emise de comisie; b) convoacă comisia în şedinţe de lucru; c) pregăteşte documentaţia de avizare şi orice alte materiale pe care le prezintă în şedinţele de lucru.  +  Articolul 78 (1) Comisia se întruneşte la sediul Ministerului Finanţelor Publice lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui acesteia. (2) Hotărârile comisiei se iau cu votul majorităţii simple din numărul total al membrilor comisiei, în şedinţele de lucru, la care este obligatorie prezenta preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a secretarului. (3) În cadrul fiecărei şedinţe de lucru se încheie un proces-verbal, semnat de către toţi membrii prezenţi ai comisiei, în care se consemnează dezbaterile şi deciziile adoptate.  +  Capitolul 9 Avizul privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale  +  Articolul 79 (1) Pot solicita eliberarea avizului privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: a) deţin avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut în anexa nr. 9, eliberat de persoana juridică notificată în acest sens de Ministerul Industriei şi Resurselor; b) au prevăzută în obiectul lor de activitate comercializarea cu ridicată şi cu amănuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale şi a tehnicii de calcul - cod CAEN 5184/5186 şi 5248; c) nu au datorii fiscale restante la bugetul de stat; d) asigura în judeţele şi în municipiul Bucureşti, în care distribuie aparate de marcat electronice fiscale, asistenţa tehnica şi întreţinerea aparatelor prin cel puţin două unităţi specializate de service; e) asigura piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi postgaranţie pe perioada normală de funcţionare a aparatelor de marcat electronice fiscale, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) asigura materialele consumabile care corespund prevederilor ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice. (2) Pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), agenţii economici care solicită eliberarea avizului privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie trebuie să aibă cel puţin o unitate acreditata pentru comercializare în judeţele şi în municipiul Bucureşti, în care distribuie astfel de aparate. (3) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) referitoare la comercializarea cu amănuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) sunt obligatorii şi în cazul unităţilor propuse la acreditare pentru comercializare.  +  Articolul 80Agenţii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. a) trebuie să depună la persoana juridică notificată în acest sens de către Ministerul Industriei şi Resurselor următoarele: a) cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic; b) un aparat, ca model de referinţa, pentru efectuarea testelor şi o memorie fiscală goala, accesibila; c) manualele de utilizare, programare şi documentaţia de service, în original, precum şi manualul de utilizare în limba română, pentru aparatele de marcat electronice fiscale, provenite din import; d) rapoartele de testare privind rezistenta la condiţiile de mediu, obţinute de producător la certificarea aparatului de marcat electronic fiscal, traduse în limba română, în cazul celor provenite din import; e) copia certificatului aprobării de model al taximetrului inclus în aparatul de marcat electronic fiscal destinat activităţii de taximetrie, emis de Biroul Roman de Metrologie Legală.  +  Articolul 81Persoana juridică notificată de Ministerul Industriei şi Resurselor sa elibereze avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal va verifica şi/sau va testa: a) îndeplinirea funcţiilor şi condiţiilor tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 lit. b), c) şi e) şi la art. 33 pct. A lit. f) pentru care verificarea se asigura de Biroul Roman de Metrologie Legală; b) îndeplinirea cerinţelor generale prevăzute la art. 82; c) programarea aparatului de marcat electronic fiscal; d) funcţiile obligatorii; e) imposibilitatea accesului la funcţiile interzise, cu excepţia celei prevăzute la art. 35 lit. a) pentru care verificarea se asigura de Biroul Roman de Metrologie Legală; f) memoria fiscală; g) funcţionarea în cadrul unui sistem de gestiune, dacă este cazul; h) inaccesibilitatea la componentele aparatului de marcat electronic fiscal şi programul de operare; i) posibilitatea iesirii din situaţiile de până.  +  Articolul 82 (1) Cerinţele generale pentru aparatele de marcat electronice fiscale sunt: a) semnalizarea cuplarii de alimentare pe documente, dacă a apărut o întrerupere de tensiune în cursul emiterii acestora; b) asigurarea continuităţii memoriei de date şi a ceasului de timp real, precum şi a reluării operaţiunilor întrerupte de caderi de tensiune şi a finalizarii corecte a acestora; c) tensiune de alimentare corespunzătoare.Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să fie adaptat pentru alimentarea cu energie electrica din reţeaua de curent alternativ cu o frecventa nominală de 50 Hz şi cu o tensiune nominală de 220 V.Aparatele portabile prevăzute cu alimentare de la baterii sau acumulatori trebuie să asigure o autonomie funcţională de cel puţin 24 de ore.Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie utilizează bateria autovehiculului care trebuie să asigure o tensiune de alimentare de 9 Vcc-12 Vcc; d) rezistenta la condiţiile de mediu. (2) Rapoartele de testare privind parametrii de funcţionare trebuie să ateste operarea corecta şi sigura a aparatului în următoarele condiţii: a) temperatura mediului înconjurător cuprinsă între +5°C şi +40°C, cu excepţia aparatelor portabile şi a celor destinate activităţii de taximetrie, care trebuie să funcţioneze la temperaturi cuprinse între -10°C şi +40°C şi, respectiv, între -30°C şi +55°C; b) umiditatea relativă a aerului fără condens între 40-80%.  +  Articolul 83Testarea programării aparatului de marcat electronic fiscal consta în programarea parametrilor, în listarea documentelor şi în verificarea respectării prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 84Testarea funcţiilor obligatorii se efectuează prin apelarea funcţiilor obligatorii prevăzute la art. 33 şi prin verificarea rezultatelor obţinute.  +  Articolul 85Programul aparatului de marcat electronic fiscal corespunde cerinţelor, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 24-29, şi nu permite accesul la funcţiile interzise.  +  Articolul 86Testarea memoriei fiscale consta în activarea acesteia şi în efectuarea programului de înregistrare, pe baza instrucţiunilor de folosire a aparatului de marcat electronic fiscal.Se verifica rezultatele înregistrărilor cu prevederile prezentelor norme metodologice şi se fac încercări de schimbare a înregistrărilor din memoria fiscală sau de ştergere a acestora.Memoria fiscală va corespunde numai dacă satisface prevederile referitoare la securitatea datelor înregistrate.  +  Articolul 87 (1) Testarea operarii în cadrul unui sistem de gestiune se efectuează prin simularea funcţionarii terminalului aparatului de marcat electronic fiscal într-o configuratie identică cu cea prevăzută pentru utilizarea tipului respectiv, prin verificarea programului de operare a sistemului care trebuie să corespundă cerinţelor unei case de marcat electronice fiscale şi prin listarea documentelor în concordanta cu prevederile ordonanţei de urgenta. (2) Modulul fiscal al terminalului aparatului de marcat electronic fiscal trebuie să fie instalat astfel încât sa nu permită accesul la el fără înlăturarea sigiliului. (3) Setul integral de comenzi al interfetelor de comunicaţie trebuie specificat detaliat. El nu trebuie să permită comenzi care ar necesita cooperarea cu modulul fiscal fără a coopera cu acesta şi afectarea datelor înregistrate în modulul fiscal în alt mod decât prin procedurile normale de lucru. Trebuie asigurata autonomia de funcţionare a terminalului aparatului de marcat electronic fiscal pentru realizarea funcţiilor obligatorii.  +  Articolul 88Verificarea posibilităţilor de inlaturare a situaţiilor de până consta în provocarea unor situaţii de întrerupere a funcţionarii aparatului de marcat electronic fiscal şi de blocare a operarii acestuia, conform prevederilor art. 38 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), precum şi în urmărirea comportării aparatului, în sensul neafectarii datelor stocate şi asigurării continuităţii înregistrărilor.  +  Articolul 89 (1) După efectuarea testelor şi a verificărilor, dacă aparatul de marcat electronic fiscal corespunde tuturor cerinţelor, se eliberează avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal. (2) Avizul tehnic favorabil prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de maximum 5 zile de la data finalizarii testelor care atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 80-88. (3) O copie a avizului tehnic, certificată pentru conformitate de către persoana juridică notificată de Ministerul Industriei şi Resurselor, va fi transmisă prin grija acesteia comisiei, în termen de 3 zile de la data emiterii avizului tehnic. (4) Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic va fi inseriat de către persoana juridică notificată de Ministerul Industriei şi Resurselor, care aplica o eticheta ce cuprinde numărul seriei, data şi numărul avizului tehnic.Eticheta este asigurata de către persoana juridică notificată şi va fi aplicată astfel încât sa nu poată fi înlocuită.  +  Articolul 90În vederea obţinerii avizului privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţii economici care au obţinut avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. a) prezintă comisiei următoarele documente: a) cererea prin care solicită eliberarea avizului privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie să conţină datele de identificare a distribuitorului, tipul aparatului şi denumirea comercială a acestuia, numărul şi data avizului tehnic, datele de identificare a producătorului rolelor de hârtie destinate aparatului respectiv, cu care s-a încheiat contract ferm de livrare; prezentarea tabelara, pe judeţe, a reţelei de distribuţie şi service, care va cuprinde denumirea, adresa sediului social, codul fiscal/codul unic de înregistrare, numărul de telefon şi de fax ale unităţii incluse în reţea, tipul activităţii desfăşurate, lista tehnicienilor de service şi, după caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service, precum şi numărul şi data avizului cu care a fost acreditata unitatea; b) declaraţia de conformitate emisă de producătorul hârtiei destinate aparatului respectiv, care atesta îndeplinirea condiţiilor de menţinere a lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare impusa de ordonanţa de urgenţă, tradusa şi legalizată, în cazul hârtiei din import, însoţită de o mostra de referinţa a rolei de hârtie, certificată de producătorul acesteia şi personalizata cu datele de identificare a distribuitorului autorizat; c) copiile certificatelor de înmatriculare şi de înregistrare fiscală sau, după caz, copia certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare - pentru distribuitor şi pentru unităţile propuse pentru acreditare; d) copia actului constitutiv al societăţii comerciale - pentru distribuitor şi pentru unităţile propuse pentru acreditare; e) originalul adeverintei eliberate de organul fiscal teritorial, din care să rezulte ca agentul economic nu are datorii fiscale restante la bugetul de stat - pentru distribuitor şi pentru unităţile propuse la acreditare pentru comercializare, dacă este cazul.Nu se considera obligaţii fiscale restante la bugetul de stat sumele pentru care agenţii economici au obţinut înlesnire la plata potrivit legii, precum şi sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale şi care se afla în diferite stadii de contestare sau judecata; f) copiile contractelor ferme încheiate între distribuitor şi unităţile pentru care se propune acreditarea pentru comercializare şi/sau service, cu clauza expresă privind judeţele în care se vor desfăşura aceste activităţi; g) fişa de personal, semnată şi stampilata de unitatea de service, pentru fiecare tehnician de service angajat cu contract individual de muncă, pentru care se solicita acreditarea, care cuprinde: numele şi prenumele, domiciliul, seria şi numărul documentului de identitate, studiile, specialitatea, vechimea în specialitate; copia documentului care atesta absolvirea unei forme de învăţământ cu profil tehnic, eliberat de o unitate sau instituţie din sistemul naţional de învăţământ; h) certificatul de cazier judiciar pentru tehnicienii de service, în original sau, după caz, copie legalizată, atunci când în cadrul termenului de valabilitate a acestuia se solicita acreditarea tehnicianului respectiv pentru efectuarea de service la mai multe tipuri de aparate de marcat electronice fiscale; i) copia autorizaţiei de fabricaţie sau de import de taximetre, emisă de Biroul Roman de Metrologie Legală - pentru distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie; j) copiile autorizaţiilor pentru activităţile de comercializare şi, respectiv, de reparare a taximetrelor, emise de Biroul Roman de Metrologie Legală - pentru unităţile propuse la acreditare pentru comercializare şi/sau service de aparate de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie.  +  Articolul 91În cazul în care distribuitorii autorizaţi pentru distribuţia şi utilizarea unor aparate de marcat electronice fiscale solicita eliberarea avizului pentru alte tipuri şi modele de aparate la care comercializarea şi service-ul vor fi asigurate prin agenţi economici incluşi în reţeaua proprie de distribuţie şi service, aceştia depun documentele prevăzute la art. 90 lit. a), b), e), f), h) şi, după caz, lit. i) şi j), precum şi: a) un document datat, emis sub semnatura şi ştampila unităţilor acreditate anterior, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social, codul fiscal sau, după caz, codul unic de înregistrare, numărul de telefon/fax, lista tehnicienilor de service acreditaţi care vor efectua service la noul tip de aparat şi elementele de identificare a acestora; b) copii xerox de pe legitimatiile tehnicienilor de service înregistrate la comisie.  +  Articolul 92În situaţia în care, ulterior eliberării avizului, distribuitorii autorizaţi solicita extinderea reţelei de distribuţie şi service prin includerea unor unităţi acreditate anterior de către alţi distribuitori autorizaţi, aceştia depun pentru respectivele unităţi documentele prevăzute la art. 90 lit. e), f), h) şi, după caz, lit. j), precum şi la art. 91 lit. a) şi b).  +  Articolul 93 (1) Comisia analizează cererile depuse şi, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, se pronunţa asupra aprobării sau respingerii solicitării. (2) Hotărârea comisiei este adusă la cunoştinţa solicitantului. (3) Avizul privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se eliberează numai după confecţionarea sigiliilor fiscale şi a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service şi înregistrarea la comisie a legitimatiilor acestora.  +  Articolul 94 (1) Avizul privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale este valabil o perioadă de un an începând cu data eliberării, cu posibilitatea reconfirmarii anuale a acestuia. (2) Până la expirarea perioadei de valabilitate a avizului, distribuitorii autorizaţi pot solicita reconfirmarea acestuia prezentând documentele prevăzute la art. 90 lit. e), f), h) şi, după caz, lit. i) şi j), precum şi la art. 91 lit. a). (3) Nesolicitarea reconfirmarii avizului de distribuire şi utilizare ori respingerea de către comisie a acesteia atrage retragerea dreptului de distribuţie şi comercializare a aparatelor obţinut în baza avizului respectiv.  +  Articolul 95 (1) Agenţii economici care până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice au obţinut avizul privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale vor solicita, în termen de 18 luni de la această dată, reconfirmarea avizului conform graficului prevăzut la alin. (2), în caz contrar dreptul de distribuţie şi comercializare a aparatelor obţinut în baza avizului respectiv considerându-se ca fiind retras de drept de la data expirării termenului stabilit prin grafic. (2) Solicitarea reconfirmarii avizului prevăzut la alin. (1) se va face eşalonat, prin prezentarea documentelor prevăzute la art. 90 lit. b) şi la art. 94 alin. (2), conform graficului stabilit prin decizie a comisiei. (3) Prin grija secretariatului comisiei, decizia prevăzută la alin. (2) va fi adusă de îndată la cunoştinţa fiecărui distribuitor autorizat şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 96 (1) Solicitarea reconfirmarii avizului se face prin includerea în reţeaua de distribuţie şi/sau de service a tuturor unităţilor cu care sunt încheiate contracte ferme în derulare, astfel cum acestea au fost acreditate prin avizul de baza şi/sau suplimentele ulterioare ale acestuia obţinute până la data solicitării reconfirmarii avizului, şi cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. d). (2) Ulterior reconfirmarii avizului, acesta poate fi modificat numai în sensul retragerii acreditării unor unităţi ori includerii în reţeaua de distribuţie şi/sau de service a unor noi unităţi.  +  Articolul 97În cazul nereconfirmarii de către comisie a acreditării unei unităţi de service, precum şi în cazul retragerii acreditării unei astfel de unităţi la solicitarea distribuitorului autorizat, acesta este obligat să asigure prin intermediul tehnicienilor de service proprii sau prin alte unităţi de service din reţeaua proprie preluarea în service a tuturor aparatelor de marcat electronice fiscale la care service-ul a fost asigurat de unitatea a carei acreditare a fost respinsă sau retrasă.  +  Articolul 98Distribuitorul autorizat are obligaţia sa păstreze ca model de referinţa aparatul de marcat electronic fiscal care a fost supus verificării în vederea obţinerii avizului tehnic prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. a) şi sa îl prezinte comisiei, la solicitarea acesteia, ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 99Distribuitorul autorizat este obligat sa anunţe comisia, în termen de 10 zile, despre orice modificare intervenita în reţeaua de comercializare sau de service.  +  Articolul 100În cazul distribuirii de aparate de marcat electronice fiscale cu modificări de structura, software sau cu parametri tehnici diferiţi faţă de modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat, este necesară o noua avizare în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.  +  Capitolul 10 Alte obligaţii ale distribuitorilor autorizaţi, ale unităţilor acreditate şi ale utilizatorilor  +  Articolul 101Pe lângă celelalte obligaţii prevăzute de prezentele norme metodologice, după obţinerea avizului privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorul autorizat trebuie: a) să livreze numai aparate de marcat electronice fiscale conforme cu modelul avizat; b) sa emita certificate de garanţie pentru aparatele de marcat electronice fiscale distribuite; c) să asigure suportul hard/soft necesar, în cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal urmează să fie integrat ca parte a unui sistem de gestiune, iar prin personalul din reţeaua de service acreditata sa verifice integrarea corecta a aparatului în sistem; d) sa notifice în scris secretariatului tehnic al comisiei, cu minimum 30 de zile înainte de încheierea contractului, intenţia achiziţionării rolelor de hârtie de la un alt producător decât cel indicat în cererea de eliberare a avizului privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Notificarea va fi însoţită de declaraţia de conformitate şi de mostra de referinţa prevăzute la art. 90 lit. b); e) sa furnizeze, la cererea organelor de control şi a comisiei, toate informaţiile privitoare la activităţile de comercializare şi service pentru aceste aparate.  +  Articolul 102 (1) Distribuitorul autorizat are obligaţia sa furnizeze o dată cu aparatul de marcat electronic fiscal şi manualul de utilizare în limba română, precum şi cartea de intervenţii prevăzute la art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. (2) Distribuitorii autorizaţi pentru distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie furnizează o dată cu aparatul dotarea tehnica şi procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea şi pot fi obţinute informaţiile conţinute în memoria fiscală. (3) Cartea de intervenţii prezentată în anexa nr. 1 se completează, în momentul vânzării aparatului de marcat electronic fiscal către utilizator, cu datele prevăzute la paginile 2-5 din aceasta. (4) Pentru utilizatorii prevăzuţi la art. 110, cartea de intervenţii se tipareste de către aceştia şi se completează de către unitatea de service acreditata.  +  Articolul 103 (1) La instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizator, tehnicianul de service noteaza în cartea de intervenţii datele sale de identificare, ultimul număr al raportului de închidere zilnica rezultat la sfârşitul operaţiunilor de proba şi de iniţiere a operatorului care va utiliza aparatul. (2) Bonurile emise în timpul operaţiunilor de proba şi de iniţiere, precum şi rapoartele de închidere zilnica emise în faza de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal poarta inscripţia "proba" şi se păstrează de utilizator. (3) Instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se face în prezenta organului fiscal teritorial în a cărui raza se instaleaza aparatul, care va verifica integritatea sigiliului fiscal, datele înscrise în bonul fiscal, precum şi provenienţă şi modul de personalizare a rolelor de hârtie.  +  Articolul 104 (1) După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se întocmeşte "Declaraţia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale", denumita în continuare declaraţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 10, în patru exemplare, semnată de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal, de tehnicianul de service care a efectuat instalarea şi de reprezentantul organului fiscal. (2) Originalul declaraţiei se depune de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal la organul fiscal în a cărui raza este instalat aparatul, a doua zi după instalare, în vederea luării în evidenta a acestuia, o copie rămâne la utilizator şi doua copii la unitatea de service. (3) Unitatea de service acreditata trimite o copie de pe declaraţie distribuitorului autorizat, în termenul prevăzut la alin. (2). (4) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se sancţionează cu amendă contravenţională, conform art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă. (5) Lunar, până la data de 10 a lunii în curs, organele fiscale în a căror rază au fost instalate aparatele de marcat electronice fiscale vor transmite direcţiei generale a finanţelor publice de care aparţin situaţia privind aparatele instalate în luna precedenta. (6) Utilizatorii care desfăşoară activităţi cu caracter ambulant depun declaraţia la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi au sediul social/domiciliul. În acelaşi mod vor proceda şi utilizatorii care desfăşoară activităţi de taximetrie, cu excepţia situaţiilor în care operatorul de transport în regim de taxi are filiale sau sucursale deschise în alte judeţe decât cel în care are sediul social, caz în care declaraţia de instalare se va depune conform alin. (2).  +  Articolul 105 (1) O dată cu declaraţia prevăzută la art. 104 alin. (1), utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal prezintă organului fiscal cartea de intervenţii a aparatului şi registrul special. (2) Organul fiscal înscrie în cartea de intervenţii numărul de pagini, aplicând ştampila, şi vizează registrul special pe ultima pagina.  +  Articolul 106 (1) Unităţile care fac parte din reţeaua de service trebuie să aibă menţionată în obiectul lor de activitate activitatea de service pentru aparate de marcat electronice fiscale, cod CAEN 7250, şi sa dispună de minimum 2 tehnicieni de service specializaţi în domeniu. (2) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau al unităţilor de service acreditate, să asigure: a) intervenţia prompta şi gratuita, la solicitarea organelor de control; b) instalarea aparatului nou şi repunerea în funcţiune ori înlocuirea aparatului defect, în termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului; c) instruirea utilizatorului, completarea cărţii de intervenţii a aparatului şi semnarea declaraţiilor de instalare; d) efectuarea a cel puţin o verificare anuală a aparatelor de marcat electronice fiscale şi îndeplinirea oricăror alte obligaţii ce revin unităţilor de service potrivit ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 107 (1) Operaţiile prevăzute la art. 106 alin. (2) lit. b)-d) se fac gratuit în perioada de garanţie, iar în perioada de postgaranţie contra cost, pe bază de contract încheiat de utilizator cu unitatea de service acreditata. (2) Pentru semnarea contractului de service în perioada de postgaranţie, utilizatorii pot opta pentru oricare dintre unităţile de service incluse în reţeaua distribuitorului autorizat, cu următoarele condiţii: a) notificarea distribuitorului autorizat asupra opţiunii; b) unitatea de service pentru care se optează să fie acreditata să efectueze service în judeţul sau în municipiul Bucureşti, unde este instalat aparatul. (3) Distribuitorii autorizaţi pot comercializa aparatele de marcat electronice fiscale pentru care au obţinut avizul comisiei pe tot teritoriul tarii, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. d), iar cei care dispun de tehnicieni de service proprii sunt autorizaţi să efectueze operaţiuni de service la toate aparatele livrate utilizatorilor, direct sau prin intermediul unităţilor acreditate de aceştia, indiferent de judeţele în care sunt instalate aparatele. (4) Refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a încheia contracte de service pentru perioada de postgaranţie echivaleaza cu renunţarea voluntara la utilizarea acelui aparat de marcat electronic fiscal şi adoptarea deciziei de a achizitiona un alt tip de aparat. (5) În cazul în care organele de specialitate prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă constata neutilizarea aparatului de marcat electronic fiscal ca urmare a defectării şi nerepunerii în funcţiune a acestuia datorită inexistentei unui contract valabil de service pentru perioada de postgaranţie încheiat în condiţiile menţionate la alin. (2), acestea vor aplica agentului economic în cauza amenda contravenţională prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă şi vor suspenda activitatea unităţii până la achiziţionarea şi instalarea unui alt aparat.  +  Articolul 108 (1) Personalul tehnic care asigura service pentru aparatele de marcat electronice fiscale consemnează în cartea de intervenţii din dotarea aparatului următoarele: a) data şi ora solicitării intervenţiei din partea utilizatorului; b) data şi ora începerii intervenţiei; c) observaţii asupra stării sigiliului, descrierea sumară a defectiunii constatate; d) numărul ultimului bon fiscal şi al raportului Z înainte de începerea intervenţiei; e) ultimul număr al raportului fiscal de închidere zilnica rezultat după efectuarea intervenţiei; f) data şi ora finalizarii intervenţiei, semnatura şi numele în clar ale tehnicianului de service; g) eventualele resetari din timpul intervenţiei. (2) În momentul instalării aparatului de marcat electronic fiscal tehnicianul de service consemnează în cartea de intervenţii ultimul număr al bonului fiscal şi al raportului Z, emise la finalul operaţiunilor de proba, instruirea operatorului şi integritatea sigiliului.  +  Articolul 109Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi să asigure gratuit piesele de schimb şi subansamblurile necesare efectuării de service în perioada de garanţie şi, contra cost, în perioada de postgaranţie, pe durata normală de funcţionare a aparatului de marcat electronic fiscal, conform Legii nr. 15/1994, republicată, precum şi consumabile care să asigure menţinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de lege.  +  Articolul 110Avizele privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale eliberate distribuitorilor autorizaţi pot constitui, la cerere, avize de utilizare pentru aparatele de acelaşi tip şi model, cu excepţia celor destinate activităţii de taximetrie, achiziţionate de agenţii economici utilizatori înainte de intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenta, cu următoarele condiţii: a) aducerea de către distribuitorii autorizaţi, direct sau prin unităţile de service acreditate, a aparatelor în cauza la parametrii tehnici specifici tipului şi modelului de aparat de marcat electronic fiscal avizat, urmată de sigilarea fiscală a acestora potrivit dispoziţiilor prezentelor norme metodologice; b) aparatele sa apartina utilizatorilor situaţi în zonele pentru care se asigura service.  +  Articolul 111 (1) Aducerea aparatelor de marcat electronice fiscale în parametrii tehnici specifici tipului şi modelului de aparat avizat este atestata prin întocmirea, în 4 exemplare, a unui proces-verbal de conformitate semnat de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, după caz, al unităţii de service acreditate, precum şi de reprezentantul utilizatorului. (2) Primul exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1) este preluat de distribuitorul autorizat sau, după caz, de unitatea de service acreditata, exemplarul al doilea rămâne la utilizator, iar exemplarele al treilea şi al patrulea vor fi anexate de utilizator la cererea prin care solicită atribuirea numărului de ordine din Registrul aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti şi, respectiv, la declaraţia de instalare a aparatului. (3) În cazul în care adaptarea aparatelor se face prin unităţile de service acreditate, acestea transmit distribuitorului autorizat o copie xerox a procesului-verbal de conformitate, în termen de 5 zile de la data efectuării operaţiunii.  +  Articolul 112Sigilarea fiscală a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal adus în parametrii tehnici specifici tipului şi modelului de aparat avizat se face în prezenta organului fiscal în a cărui raza se va instala aparatul.  +  Articolul 113Pentru aparatele de marcat electronice fiscale aduse în parametrii tehnici specifici tipului şi modelului avizate potrivit art. 110-112, distribuitorii autorizaţi unităţile de service acreditate desemnate de aceştia, precum şi utilizatorii vor duce la îndeplinire toate obligaţiile ce le revin potrivit ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 114 (1) Prevederile art. 110-113 se aplică şi în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate de utilizatori de la distribuitorii autorizaţi, ulterior intrării în vigoare a ordonanţei de urgenta, atunci când asupra tipului respectiv de aparat s-au făcut modificări în condiţiile prevăzute la art. 100. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), în termen de maximum 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de conformitate prevăzut la art. 111 alin. (1), se procedează la predarea memoriei fiscale şi la reinstalarea aparatului respectiv, potrivit prezentelor norme metodologice. (3) Pentru tranzacţiile efectuate în perioada neutilizarii aparatului ca urmare a aducerii acestuia în parametri conform alin. (1) şi până la reinstalarea acestuia, utilizatorii aplica prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7.  +  Articolul 115 (1) Distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligaţiile ce le revin conform prevederilor ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice, pentru aparatele livrate. (2) Drepturile şi obligaţiile ce revin distribuitorilor autorizaţi şi unităţilor acreditate incluse în reţeaua de distribuţie şi service a acestora în baza prevederilor ordonanţei de urgenta şi a prezentelor norme metodologice, precum şi în baza avizelor eliberate de comisie nu se cesioneaza. (3) În cazul dizolvării distribuitorului autorizat prin fuziune ori prin divizare, drepturile şi obligaţiile ce îi revin acestuia în baza avizelor de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale se transmit în condiţiile legii către societatea comercială sau societăţile comerciale existente ori care iau fiinta în urma acestor operaţiuni, fără a fi necesară reavizarea potrivit prezentelor norme metodologice. (4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor distribuitorului autorizat privind fuziunea sau divizarea va fi notificată comisiei în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 116 (1) Utilizatorii pot instraina aparatele de marcat electronice fiscale achiziţionate numai prin distribuitorii autorizaţi sau prin unităţile acreditate de aceştia, de la care au cumpărat aparatele respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul încetării activităţii utilizatorului în condiţiile legii. (3) În cazul încetării activităţii prin fuziune sau divizare, înstrăinarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va face înainte de transmiterea patrimoniului utilizatorului către societatea comercială sau societăţile comerciale beneficiare.  +  Articolul 117 (1) Clienţii sunt obligaţi să solicite bonurile fiscale şi să le prezinte la cerere organelor de control. (2) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi sa afiseze la loc vizibil, inclusiv la locul de amplasare a aparatelor, în cazul în care clienţii au acces în unitate, anunţuri de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia acestora de a solicita şi de a păstra bonul fiscal pentru prezentarea acestuia la un eventual control.  +  Articolul 118Anunţurile prevăzute la art. 117 alin. (2), cu excepţia celor afişate în interiorul autovehiculelor-taxi, vor fi scrise cu litere de tipar având înălţimea minima de 3 cm.  +  Capitolul 11 Controlul respectării prevederilor ordonanţei de urgenta  +  Articolul 119 (1) Verificarea modului de respectare de către agenţii economici a obligaţiilor ce le revin potrivit ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice se face de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, Garda financiară şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare organe de control, organizate în echipe independente formate din minimum doua persoane. (2) În traficul rutier organele de control prevăzute la alin. (1) vor efectua verificarea taxiurilor numai împreună cu reprezentanţi ai poliţiei rutiere. (3) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor finaliza acţiunea de inventariere a tuturor unităţilor agenţilor economici care, la data intrării în vigoare a acestor norme, desfăşoară pe raza judeţului/municipiului Bucureşti activităţi de livrări de bunuri şi prestări de servicii direct către populaţie, pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, şi împreună cu organele teritoriale ale Gărzii financiare vor proceda la verificarea acestora potrivit alin. (1). (4) Pentru agenţii economici înregistraţi/autorizaţi potrivit legii ulterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, organele competente vor lua măsurile corespunzătoare pentru verificarea existenţei obligaţiei acestora de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, urmând ca în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii unităţilor agenţilor economici în cauza sa verifice modul de respectare de către aceştia a prevederilor ordonanţei de urgenta.  +  Articolul 120 (1) Obiectivele controlului privind modul de respectare de către agenţii economici a obligaţiilor ce le revin potrivit ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice vizează verificarea: a) dotării agenţilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale, potrivit legii; b) emiterii bonului fiscal cu denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat, cantitatea şi preţul sau tariful unitar pentru toate bunurile livrate şi/sau serviciile prestate, precum şi cu celelalte date prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezentele norme metodologice; c) datelor înscrise în registrul special şi în raportul Z cu cele înscrise în evidenţa contabilă a utilizatorului; d) modului de îndeplinire de către utilizatori a obligaţiei privind anunţarea distribuitorului autorizat şi a unităţii de service acreditate în momentul defectării aparatului de marcat electronic fiscal; e) respectării de către utilizatori şi de către unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service a prevederilor referitoare la sursele de aprovizionare cu consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi depistarea şi sancţionarea, potrivit legii, a agenţilor economici, alţii decât distribuitorii autorizaţi şi unităţile acreditate de aceştia, care comercializează astfel de consumabile; f) afişării de către utilizatori a anunţurilor prevăzute la art. 117 alin. (2); g) modului de personalizare a consumabilelor utilizate pentru aparatele de marcat electronice fiscale, precum şi a modului în care acestea asigura menţinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de lege; h) livrării de către distribuitorii autorizaţi, direct sau prin unităţile acreditate pentru comercializare, a dispozitivului de afisaj client împreună cu aparatul de marcat electronic fiscal, conform art. 22 pct. A lit. b); i) respectării prevederilor art. 18 alin. (3); j) modului de îndeplinire a oricăror alte obligaţii ce revin agenţilor economici în baza ordonanţei de urgenta şi a prezentelor norme metodologice. (2) Obiectivele menţionate la alin. (1) vor fi incluse în tematica de control a organelor prevăzute la art. 119 alin. (1), indiferent de obiectul controlului.  +  Articolul 121 (1) Nerespectarea obligaţiei distribuitorilor autorizaţi de instalare a aparatelor noi, de repunere în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte ori de înlocuire a acestora, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, se sancţionează cu amendă contravenţională, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă. (2) În cazul în care organele de control vor constata, pentru a doua oara la acelaşi utilizator, ca aparatul defect nu a fost repus în funcţiune ori nu a fost înlocuit în termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, pe lângă aplicarea amenzii contravenţionale vor propune comisiei şi retragerea dreptului de distribuţie şi comercializare a aparatelor respective, obţinut de distribuitorul autorizat în baza avizului în cauza. (3) Fapta prevăzută la alin. (2) va fi consemnată într-un proces-verbal semnat de reprezentanţii organului de control şi de reprezentantul utilizatorului. (4) În termen de 3 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la alin. (3), organele de control vor transmite originalul procesului-verbal comisiei, o copie distribuitorului şi o copie agentului economic în a cărui unitate s-a constatat ca aparatul de marcat electronic fiscal este defect. (5) Comisia se va întruni în şedinţa în termen de 3 zile de la primirea procesului-verbal, în vederea analizarii celor constatate de către organele de control şi a emiterii deciziei de retragere definitivă a dreptului de distribuţie şi comercializare a aparatelor respective distribuitorului în cauza. Decizia va fi întocmită în 3 exemplare. (6) În termen de 48 de ore de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (5), originalul acesteia va fi transmis distribuitorului şi o copie organului de control care a întocmit procesul-verbal, prin grija secretariatului tehnic al comisiei.  +  Articolul 122 (1) De la data inmanarii către distribuitor a deciziei prevăzute la art. 121 alin. (5) ori de la data transmiterii prin posta a acesteia, în cazul refuzului sau neprezentarii pentru ridicarea ei, distribuitorului i se interzic distribuţia şi comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Aparatele deţinute în stoc la acea data pot fi livrate numai unui alt distribuitor autorizat pentru distribuţia şi utilizarea aceluiaşi tip şi model de aparat de marcat electronic fiscal. (2) Distribuitorii cărora le-a fost retras dreptul de distribuţie şi comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru toate obligaţiile ce le revin conform prevederilor ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice, pentru toate aparatele livrate până la data comunicării retragerii acestui drept. (3) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională, conform art. 11 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă. (4) Comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuţie şi comercializare a acestora se sancţionează cu amendă contravenţională, iar în cazul repetarii faptei, şi cu confiscarea încasărilor obţinute de agentul economic contravenient din aceasta activitate, conform art. 11 alin. (1) lit. b) şi art. 13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (5) Amenda şi sancţiunea complementara prevăzute la alin. (4) se aplică şi în cazul comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale de către alţi agenţi economici decât distribuitorii autorizaţi şi unităţile acreditate de aceştia.  +  Articolul 123Neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenul legal se sancţionează cu amendă contravenţională, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, şi cu suspendarea activităţii unităţii agentului economic contravenient până în momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta.  +  Articolul 124 (1) Suspendarea activităţii unităţilor agenţilor economici contravenienti se face în baza proceselor-verbale încheiate de echipe de control independente, constituite la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi la nivelul Gărzii financiare, formate din 2 inspectori şi, respectiv, 2 comisari. (2) Pe toată durata de suspendare a activităţii unitatea va fi sigilată. Sigilarea se efectuează de către echipa de control constituită potrivit alin. (1), începând cu data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei. (3) Concomitent cu sigilarea unităţii se afişează la loc vizibil anunţul "Unitate închisă pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale". Anunţul va fi scris cu litere de tipar având înălţimea minima de 10 cm. (4) În cazul activităţilor cu caracter ambulant, o dată cu încheierea procesului-verbal de control se va proceda la reţinerea autorizaţiei de funcţionare a agentului economic contravenient, eliberata de autorităţile administraţiei publice locale pentru aceasta activitate. (5) În cazul activităţilor de taximetrie, o dată cu încheierea procesului-verbal de control se va proceda la suspendarea sau la anularea autorizaţiei taxi, conform dispoziţiilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (6) Pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii unităţii respective organele de control vor urmări conformarea utilizatorului cu sancţiunea primită.  +  Articolul 125Continuarea livrării de bunuri şi prestarea de servicii după suspendarea activităţii unităţii se sancţionează cu amendă contravenţională şi cu confiscarea sumelor încasate din aceste activităţi, conform art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 126 (1) În vederea ridicării sancţiunii de suspendare a activităţii, agentul economic a cărui unitate a fost sigilată va proceda după cum urmează: a) după achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal sau, după caz, după aducerea aparatului în parametrii specifici tipului şi modelului avizate, în cazul utilizatorilor prevăzuţi la art. 110, va solicita în scris direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a carei raza urmează să fie instalat aparatul atribuirea numărului de ordine din Registrul aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, anexând la cerere documentele prevăzute la art. 61.Direcţiile generale ale finanţelor publice vor comunică numărul de ordine atribuit, în termen de 3 zile de la data primirii solicitării; b) după primirea numărului de ordine va solicita unităţii de service acreditate instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, informand direcţia generală a finanţelor publice sau, după caz, Garda financiară, în funcţie de apartenenţa organului de control care a dispus sancţionarea, asupra datei şi orei la care urmează să se facă instalarea aparatului. (2) Desigilarea unităţii se face de către echipa de control care a dispus suspendarea activităţii unităţii, moment în care se va proceda la instalarea aparatului potrivit prezentelor norme metodologice, o copie xerox a declaraţiei de instalare întocmite conform art. 104 alin. (1) fiind preluată de organul de control şi ataşată la procesul-verbal de desigilare a unităţii. (3) În vederea ridicării sancţiunii de suspendare a activităţilor cu caracter ambulant şi de taximetrie, agentul economic va prezenta organului de control copia declaraţiei de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal, vizata de organul fiscal teritorial prevăzut la art. 104 alin. (6).  +  Articolul 127Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1    -------la normele metodologice------------------------
     
    CARTEA DE INTERVENŢII DIN DOTARE
         
      CARTE DE INTERVENŢII PENTRU APARATE DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE  
         
      (pag. 1)  
         
    APARATE DE MARCAT   DISTRIBUITORUL AUTORIZAT
    ELECTRONICE FISCALE    
    [] Casa de marcat electronică cu structură închisă   Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    [] Casa de marcat electronică cu structură închisă integrabilă într-o reţea   Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    [] Casa de marcat electronică computerizată   Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    [] Aparate/terminale cu funcţii de case de marcat electronice   REPREZENTANT LEGAL
    [] Imprimante fiscale   Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    TIP . . . . . MODEL . . . . . .    
        Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    AVIZ DE DISTRIBUIRE ŞI UTILIZARE    
    Nr. . . . . . . din . . . . . .  SERIA APARATULUI . . . . . .   Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (pag. 2)   (pag. 3)
         
    UTILIZATOR   UNITATE DE SERVICE
    Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul fiscal/Codul Unic de   Codul fiscal/Codul Unic de
    Înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . .   Înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data livrării aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
    Locul de instalare a aparatului . . .    
    Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
    Data . . . . . . . . . . . .    
    (pag. 4)   (pag. 5)
             
    DATE PRIVIND IDENTIFICAREA TEHNICIANULUI ACREDITAT
    Numele şi prenumeleDenumirea unităţii de serviceNumărul legitimaţiei/ Sigiliul de identificareAdresa tehnicianuluiData începerii activităţii
    Codul fiscal/ Codul Unic de ÎnregistrareData încetării activităţii
       
             
       
             
       
     
    (pag. 6)
                        NOTĂRILE TEHNICIANULUI DE SERVICE
                       
      Comunicarea necesităţii
    Instalarea aparatuluiComunicarea defectării aparatuluiînlocuirii memoriei fiscale
    Data . . . . Ora . . . .Data . . . . . Ora . . . . .Data . . . . . . Ora . . . . .
    Începerea intervenţieiDate privind intervenţiaSituaţia înainte
    Data . . . . Ora . . . .Integritatea sigiliuluide intervenţie
      DaNu  
      Defectul constatatNumărul ultimului raport
        de închidere zilnică . . . . .
     
    Perioada de probăFinalizarea intervenţiei
    BonRaport ZBonRaport Z
    Numărul iniţial . . . . . . . . . . . .Numărul iniţial . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul final . . . . . . . . . . . . .Numărul final . . . . . . . . . . . . . . . .
      Data . . . . . . Ora . . . . . .
     
    ResetareInstruirea operatoruluiIntegritatea sigiliului după
        intervenţie şi probă
    DaDaDa
    NuNuNu
       
    Semnătura şi numele în clar ale tehnicianului
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Semnătura reprezentantuluiSemnătura ş ştampila utilizatorului
    organului fiscal*)pentru funcţionarea normală a aparatului
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       
      (pag. 7, 8, . . )
  ------------ Notă *) Reprezentantul organului fiscal teritorial semnează în baza declaraţiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum şi cu ocazia înlocuirii memoriei fiscale.
   +  Anexa 2a    ---------la normele metodologice-----------------------
     
    Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare . . . . . . . .
    Locul de instalare a aparatului
    Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    REGISTRU SPECIAL*)
    ___________
    *) Registrele speciale tipărite conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la normelemetodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 477/1999, sigilate şi ştampilate de către organele fiscale, aflate în dotarea utilizatorilor la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pot fi folosite până la completarea tuturor paginilor acestora.
     
    Nr. pagină . . . . .
                   
    Nr. crt.Operaţiunea efectuată/ Numărul şi data facturiiSpecificaţieValoarea operaţiunii/facturii
    Total, inclusiv T.V.A.din care:
    cu cota standard de T.V.Ascutit cu drept de deducerescutit fără drept de deducerevaloarea altor taxe ce nu se cuprind în baza de impozitare a T.V.A.
    01234567
                 
  ------------(*) Registrele speciale tipărite conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 477/1999, sigilate şi stampilate de către organele fiscale, aflate în dotarea utilizatorilor la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pot fi folosite până la completarea tuturor paginilor acestora.
   +  Anexa 2b    ---------la normele metodologice------------------------
     
    Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul fiscal/ Codul Unic de Înregistrare . . . . . . . . .
    Locul de instalare a aparatului
    Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    REGISTRUL SPECIAL PENTRU CASELE DE SCHIMB VALUTAR
                     
    Nr. crt.Numărul şi data buletinului de schimb valutarFelul operaţiuniiFelul valuteiSuma încasată de la clientCurs valutarComisionSuma predată clientului
    %lei
    012345678
                   
   +  Anexa 3    -------la normele metodologice------------------------                              LEGITIMATIA               tehnicianului abilitat să asigure asistenţa tehnica
         
        SOCIETATEA DE SERVICE
        Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare
    LEGITIMAŢIE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (copertă)   Titularul prezentei legitimaţii este abilitat să asigure asistenţa tehnică a aparatelor de marcat electronice fiscale numai în baza avizelor de distribuire şi utilizare eliberate de Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.
         
        Înregistrat la Comisie
        Semnătura şi ştampila
        (pag. 1)
               
    LEGITIMAŢIE NR. . . . . . . . . . .   DISTRIBUITOR AUTORIZAT*) . . . . . . . . . . . .
    Numele . . . . . . . . . . . . . . . .   AMEF**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele . . . . . . . . . . . . . .   Nr. şi data Avizului . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul de identificare . . . .   ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
    Buletinul/Cartea de identitateFotografia Titularului     DISTRIBUITOR AUTORIZAT . . . . . . . . . . . . . .
    seria . . . . . . . . nr. . . . . .     AMEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data eliberării . . . . . . . . . .     Nr. şi data Avizului . . . . . . . . . . . . . . .
    Semnătura titularului     ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
    . . . . . . . . . . . . . .     DISTRIBUITOR AUTORIZAT . . . . . . . . . . . . . .
        AMEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Director general,     Nr. şi data Avizului . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . .     ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
    (semnătura şi ştampila)(pag. 2)   __________
        *) Se completează de distribuitorul autorizat sub ştampilă
        **) Tipul şi modelul aparatului de marcat electronic fiscal
        (pag. 3 şi următoarele)
   +  Anexa 4-------la normele metodologice----------------------- LOGOTIPUL  +  Anexa 5    --------la normele metodologice-----------------------    MINISTERUL FINANŢELOR    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE    A JUDEŢULUI ....../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
     
    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate
                           
    Nr. crt.UtilizatorulTipul aparatuluiModelul aparatuluiSeria aparatuluiNumărul avizului de distribuire şi de utilizareNumărul de ordineOrganul fiscal teritorialData instalării aparatuluiObservaţii*)
    DenumireaAdresa/ Locul de instalareCodul fiscal/ Codul Unic de Înregistrare
    01234567891011
                         
  -------------- Notă *) Se completează în cazul anulării numărului de ordine, schimbării denumirii firmei etc.
   +  Anexa 6-------la normele metodologice-----------------------CEREREde atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenta aaparatelor de marcat electronicefiscale, instalate în judeţ/municipiul BucureştiSocietatea Comercială ..., adresa ...., Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ..., reprezentată legal prin ......, posesor al buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. .., eliberat de ...... la data de ..., în calitate de ...., declaram ca am achiziţionat la data de ...... un număr de .... aparate de marcat electronice fiscale, având următoarele elemente de identificare:1. tipul .., modelul ...., configuraţia ......., seria aparatului .., numărul şi data avizului de distribuire şi de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale ...2. tipul ..., modelul .., configuraţia ....., seria aparatului .., numărul şi data avizului de distribuire şi de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale .....3. ...Prin prezenta solicitam atribuirea numărului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti pentru fiecare aparat achiziţionat, în vederea instalării şi fiscalizarii acestuia.
       
      Conducătorul unităţii solicitante, ..................................  (semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 7    -------la normele metodologice-----------------------
     
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE
    A JUDEŢULUI . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
     
    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A MEMORIILOR FISCALE PREDATE
                 
    Numărul de ordineNumărul şi data procesului- verbal de predare primireMotivele predării memoriei*)Seria fiscală a aparatuluiDatele de identificare a utilizatorului
    DenumireaSediul/ Punctul de lucruCodul fiscal/ Codul Unic de înregistrare
    0123456
                 
               
  -------- Notă *) motivele predării = defectare, umplere, încetare activitate etc.
   +  Anexa 8-------la normele metodologice-----------------------COMISIA DE AVIZARE A DISTRIBUŢIEI ŞI UTILIZĂRIIAPARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALEAVIZ (*)Nr. .... din .....privind distribuirea şi utilizarea aparatelorde marcat electronice fiscale
       
    În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, se avizează distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale tip . . . . . . . . . . . . ., model . . . . . . . . . . . . . . , configuraţie . . . . . . . . . . . . , tipul hârtiei . . . . . . . . . . . . ., avizul tehnic nr./data . . . . . . . . . . , destinaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    de către
    Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . , adresa . . . . . . . . . . . . . . ., Codul fiscal/Codul Unic de înregistrare . . . . . . . telefon/fax/telex . . . . . . . .
    prin următoarea reţea de distribuţie:
     
    1. Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . , Codul fiscal/Codul Unic de înregistrare . . . . . . . . , zona de distribuţie . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . , Codul fiscal/Codul Unic de înregistrare . . . . . . . . , zona de distribuţie . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Service pentru aparatele de marcat electronice fiscale distribuite utilizatorilor va fi asigurat prin următoarele unităţi:
    1. Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . , Codul fiscal/Codul Unic de înregistrare . . . . . . . . , zona pentru care se asigură service . . . . . . . . . . . . . .
    2. Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . , Codul fiscal/Codul Unic de înregistrare . . . . . . . . , zona pentru care se asigură service . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Condiţii de avizare: . . . . . . . . . . . .
    Valabil până la data: . . . . . . . . . . .
     
    Preşedintele Comisiei de avizare aSecretarul Comisiei de avizare a
    distribuţiei şi utilizării aparatelordistribuţiei şi utilizării aparatelor
    de marcat electronice fiscale,de marcat electronice fiscale.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura şi ştampila)(semnătura şi ştampila)
  --------------- Notă *) Reţeaua de distribuţie şi service inclusă în avizele privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificată prin acreditarea ori retragerea acreditării unor agenţi economici, precum şi prin extinderea ori restrangerea zonei de distribuţie şi service.
   +  Anexa 9-------la normele metodologice-----------------------Persoana juridică notificatăde Ministerul Industriei şi ResurselorDenumirea ...............................Adresa ...................................Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ...........AVIZ TEHNICNr. .... din .....privind caracteristicile tehnice ale modeluluiaparatului de marcat electronic fiscalÎn conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicată, a fost verificat din punct de vedere tehnic aparatul de marcat electronic fiscal tip ..., model ........, configuratie ............., destinaţie ..., pentru Societatea Comercială .., adresa.., Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ....., telefon/telex/fax ......Aparatul verificat se avizează/nu se avizează din punct de vedere tehnic, întrucât corespunde/nu corespunde condiţiilor impuse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 şi de normele metodologice de aplicare a acesteia.Tipul hârtiei utilizate de aparatul de marcat electronic fiscal:...........Conducătorul persoanei juridice abilitate,...................................(semnatura şi ştampila)  +  Anexa 10--------la normele metodologice-----------------------DECLARAŢIE DE INSTALAREa aparatelor de marcat electronice fiscale
         
      Organul fiscal teritorial
      . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Numărul şi data înregistrării
      declaraţiei . . . . . . . . . . . .
     
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . posesor al buletinului/cărţii de identitate seria . . . . nr. . . . . . . . . , eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . la Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . , adresa . . . . . . . . . . . . , Codul fiscal/Codul Unic de înregistrare . . . . . . . . , declar că am instalat la data de . . . . . . la punctul de lucru din . . . . . . . . . . un număr de . . . . . . . . aparate de marcat electronice fiscale, având următoarele elemente de identificare: tipul . . . . . . , modelul . . . . . . configuraţia . . . . , seria aparatului . . . . . . . . . . . . . . , nr./data avizului privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale . . . . . . . . seria fiscală a aparatului . . . . . . . . . . . . ., data achiziţionării aparatului . . . . . . . . . . .
    Instalarea a fost efectuată de tehnicianul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având legitimaţia nr. . . . . . . . numărul de identificare . . . . . . . . . . de la unitatea de service . . . . . . . . . . . . . . . . , adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare . . . . . . telefon/fax . . . . . . . . . . . . , în prezenţa reprezentantului organului fiscal teritorial . . . . . . . . . . . . . . . . având legitimaţia nr. . . . . . . .
         
    Societatea ComercialăUnitatea de serviceReprezentantul organului
        fiscal teritorial
    . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
    Semnătura . . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . . .
  ------------------