NORME din 18 aprilie 2003privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 12 mai 2003   +  Capitolul 1 Cheltuieli ce pot fi efectuate pentru pregătirea şi participarea la acţiuni şi competitii sportive interne şi internaţionaleA. Acţiuni interne  +  Articolul 1 (1) Cantonamentele, semicantonamentele şi taberele de pregătire se aproba de conducerea autorităţilor/instituţiilor publice sau structurilor sportive care le iniţiază şi se organizează cu: a) sportivi care participa la etapele locale, de zona şi finale ale campionatelor naţionale de seniori, tineret, juniori, copii, şcolare şi universitare, tabere de selecţie şi pregătire sportiva, centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor; b) sportivi care participa în superliga, liga naţionala, diviziile A, B, diviziile şcolare şi de juniori (tineret) şi competitiile universitare. (2) În cantonamente, semicantonamente şi tabere, în afară de sportivi şi antrenori pot participa, în funcţie de specificul ramurii de sport şi de numărul sportivilor, câte un conducător de cantonament, respectiv conducător de lot, medic, asistent medical, masor, fizioterapeut, cercetator, operator video, alţi specialişti şi tehnicieni. În cazul pregătirii sportive a copiilor şi elevilor pot participa, pentru asigurarea pregătirii şcolare a acestora, şi cadre didactice. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) beneficiază pe perioada cantonamentelor, semicantonamentelor şi a taberelor de aceleaşi drepturi ca şi sportivii. Se exceptează cazurile în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane, iar organizatorii au stabilit ca unii dintre ei sa nu locuiască cu sportivii cantonati, situaţie în care vor beneficia, după caz, de una-doua mese pe zi. (4) Numărul participanţilor la cantonamente, semicantonamente şi tabere se stabileşte de către autorităţile/instituţiile publice sau structurile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul acţiunii şi de posibilităţile financiare. (5) Pe durata cantonamentelor, semicantonamentelor şi taberelor de pregătire sportiva se pot efectua cheltuieli pentru activităţi culturale şi de presa în limita sumei de până la 40.000 lei/persoana/zi. Cheltuielile de refacere după efort, recuperare şi igiena personală se efectuează la tarife negociate cu unităţile prestatoare, dar care nu vor fi mai mari decât cele practicate pentru alţi clienţi. (6) Persoanele care controlează loturile de sportivi aflaţi în cantonamente, semicantonamente şi tabere de pregătire sportiva, indiferent de funcţia şi de natura controlului, nu pot servi masa la nivelul alocaţiei acordate sportivilor sau tehnicienilor; ele beneficiază numai de diurna de deplasare stabilită potrivit normelor legale. (7) Persoanele care îndeplinesc funcţia de şef de cantonament pot beneficia la masa de drepturile pe care le au antrenorii, în perioada în care sunt delegate de conducătorii structurii sportive care angajează cheltuiala, numai dacă folosesc şi servicii de cazare. (8) Pe perioada deplasarii şi participării la competitii sportive interne, antrenorii şi tehnicienii care însoţesc sportivii beneficiază de aceleaşi drepturi privind cazarea şi masa ca aceştia.  +  Articolul 2Numărul maxim de sportivi şi tehnicieni care se pot deplasa la competitii sportive interne este cel prevăzut în regulamentele de organizare şi desfăşurare ale acestora.  +  Articolul 3Cheltuielile de participare la toate competitiile interne sunt asigurate de cluburile sportive, iar cele cu organizarea, de către organizatorii acestora, cu excepţia situaţiilor în care federaţiile sportive naţionale fac alte precizări în regulamentele competitionale.  +  Articolul 4 (1) Transportul sportivilor şi al insotitorilor la acţiuni sportive se poate face cu mijloace de transport proprii ale autorităţilor/instituţiilor publice sau structurilor sportive ori închiriate, cu cele în comun - autobuz, microbuz, tren, avion -, folosindu-se mijlocul de transport cel mai avantajos ca durata şi cost. În cazul deplasarii pe distanţe mai mari de 300 km se va putea călători cu tren Intercity, cu tren clasa I ori cu vagon de dormit sau cu avion. Călătoria cu vagonul de dormit sau cu avionul se poate face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/instituţiei publice sau structurii sportive respective şi numai în situaţii de stricta necesitate. Se pot folosi şi autoturisme personale, cu decontarea cheltuielilor conform prevederilor legale care se aplică în cazul deplasarii salariaţilor instituţiilor publice. (2) Pentru participarea la competitii sau antrenamente, sportivii şi insotitorii acestora se pot deplasa de la hotel sau de la restaurant la bazele sportive cu mijloace de transport proprii, închiriate sau cu cele în comun, cheltuielile urmând a fi decontate în cadrul acţiunilor respective.  +  Articolul 5 (1) Cazarea participanţilor la acţiunile sportive se va face, cu prioritate, în unităţile de cazare pentru sportivi, în cămine, internate şcolare sau studenţeşti, moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria trei stele inclusiv. Spaţiile din unităţile de cazare pentru sportivi se vor folosi în primul rând pentru acţiunile sportive şi, în limita locurilor disponibile, şi pentru acţiuni cu alt caracter. (2) Deţinătorii de baze sportive din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului şi Comitetului Olimpic Roman vor practica pentru activităţile sportive tarife diferenţiate în funcţie de confort, stabilite anual prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, respectiv al preşedintelui Comitetului Olimpic Roman. (3) Pentru delegatiile sportive străine, invitate de Ministerul Tineretului şi Sportului, instituţiile din subordinea acestuia, de Comitetul Olimpic Roman sau de federaţiile sportive naţionale, pe bază de reciprocitate, tariful de cazare va fi acelaşi cu cel perceput pentru sportivii români.  +  Articolul 6Transportul materialelor, echipamentelor, aparaturii, al medicamentelor necesare pentru antrenamente şi competitii se poate efectua cu mijloace de transport proprii sau închiriate, decontandu-se cheltuielile efective.  +  Articolul 7 (1) Pentru organizarea de consfatuiri, conferinţe ştiinţifice, analize anuale, întruniri cu caracter metodic, schimburi de experienta, cursuri de perfecţionare a cadrelor tehnice, conferinţe de presa, gale şi manifestări sportive şi alte acţiuni similare, Ministerul Tineretului şi Sportului, instituţiile din subordinea sa, Comitetul Olimpic Roman şi federaţiile sportive naţionale pot efectua cheltuieli privind: a) cazarea şi transportul participanţilor; b) închirierea de spaţii, instalaţii (de sonorizare, de traducere simultană), aparatura audio-video, calculatoare şi echipamente periferice şi de alte bunuri necesare desfăşurării acţiunilor; c) transportul materialelor; d) materiale consumabile, pavoazare, aranjamente florale; e) plata lectorilor şi translatorilor. (2) De asemenea, se pot efectua cheltuieli cu masa pentru fiecare participant, în limita diurnei legal stabilite, pentru asigurarea de gustari, sucuri, cafea şi altele asemenea.B. Acţiuni internaţionale  +  Articolul 8Numărul participanţilor care compun delegatiile sportive străine la acţiuni internaţionale organizate în ţara sau care compun delegatiile sportive române care se deplaseaza la acţiuni sportive şi la competitii în străinătate, numărul de zile, precum şi condiţiile de participare sunt cele stabilite prin convenţii şi protocoale încheiate cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Comitetul Olimpic Roman şi cu federaţiile sau cluburile respective, prin comunicări ale organizatorilor sau prin prevederi ale regulamentelor organismelor internaţionale.  +  Articolul 9Transportul intern al delegatiilor sportive străine se poate efectua cu avion, autocar, microbuz sau autoturism din dotare ori închiriat, inclusiv cu tren Intercity, tren clasa I, indiferent de distanta, sau cu vagon de dormit, urmărindu-se realizarea lui în condiţii cat mai apropiate de cele oferite, pe bază de reciprocitate, de parteneri.  +  Articolul 10 (1) Pentru cazarea delegatiilor sportive străine, participante la acţiuni sau la competitii internaţionale organizate în ţara, se pot folosi hoteluri până la categoria patru stele inclusiv. Plata cazarii pentru aceste acţiuni poate fi asigurata de către organizatori, în limita sumelor legale. (2) În cazul folosirii hotelurilor care aparţin societăţilor comerciale de turism cu capital exclusiv sau majoritar de stat, pentru delegatiile sportive din străinătate, în situaţii bine justificate, la propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului şi cu avizul Ministerului Turismului, se vor practica tarife similare celor pentru sportivii români. (3) Pentru specialiştii străini implicaţi în pregătirea loturilor sportive olimpice şi naţionale ministrul tineretului şi sportului poate aproba gratuitate pentru plata cazarii numai în spaţiile din cadrul complexurilor sportive naţionale. (4) Pentru cazarea unor delegaţii străine în componenta cărora sunt incluşi demnitari sau mari personalităţi sportive se pot folosi hoteluri categoria cinci stele.  +  Articolul 11Membrilor delegatiilor sportive străine li se pot asigura cheltuieli pentru activităţi culturale, refacere după efort, igiena personală şi transport local, în limita bugetului acţiunii, la tarife negociate cu unităţile prestatoare, dar care nu vor fi mai mari decât cele practicate pentru alţi clienţi.  +  Articolul 12Sumele în lei care se acordă drept cheltuieli zilnice delegatiilor sportive străine pe perioada şederii în România sunt cele stabilite conform protocoalelor sau convenţiilor încheiate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Roman sau de către federaţiile sportive naţionale, pe bază de reciprocitate, cu organismele similare din ţările partenere, cu respectarea normativelor în vigoare.  +  Articolul 13La intalnirile şi acţiunile sportive internaţionale organizate în ţara, ocazie cu care au loc conferinţe de presa sau intalniri protocolare, autorităţile/instituţiile publice sau structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru fiecare şedinţa tehnica în limita sumei de 50.000 lei/persoana.  +  Articolul 14 (1) Cu ocazia competiţiilor şi acţiunilor internaţionale, delegatiilor sportive străine li se pot oferi atenţii simbolice, cadouri, după cum urmează: a) la competitiile şi acţiunile internaţionale organizate în ţara:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Beneficiari Finanţarea cheltuielilor Valoarea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Sportivii Cluburile sportive sau până la 100.000                              federaţiile sportive lei/persoana                              naţionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Conducătorii adjuncţi, Cluburile sportive sau până la 180.000 antrenorii, arbitrii, federaţiile sportive lei/persoana care fac parte din naţionale delegaţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Conducătorul delegaţiei, Cluburile sportive sau până la 270.000 arbitrii internationali şi federaţiile sportive lei/persoana observatorii, delegaţi naţionale ai forurilor internaţionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Membrii delegatiilor Organizatorul acţiunii până la 1.200.000 sportive oficiale lei/persoana străine care participa la acţiuni organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Roman sau alte instituţii centrale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    b) la competitiile şi acţiunile internaţionale organizate în străinătate:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Acţiunea Finanţarea cheltuielilor Valoarea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Intalniri bilaterale Cluburile sportive sau până la 1.800.000                             federaţiile sportive lei/acţiune                              naţionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Concursuri, turnee interna- Cluburile sportive sau până la 3.700.000 tionale, cantonamente şi federaţiile sportive lei/acţiune tabere internaţionale naţionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Campionate mondiale şi Federaţiile sportive până la 7.500.000 europene, cupe mondiale naţionale lei/acţiune şi europene──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Universiade, campionate Ministerele de resort până la 6.000.000 mondiale universitare, lei/acţiune militare, feroviare etc.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Congrese şi conferinţe ale Titularul acţiunii până la 9.000.000 organismelor europene şi lei/acţiune internaţionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Schimburi bilaterale şi până la 4.500.000 multilaterale, intalniri lei/acţiune oficiale pe probleme sportive──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jocurile olimpice Comitetul Olimpic Roman până la 22.000.000                                                          lei/ramura de sport──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Costul materialelor de promovare a activităţii, cum ar fi: cupe, tricouri, cravate cu însemne, diplome, medalii, fanioane, pliante, plachete, insigne, brelocuri, flori şi altele asemenea, nu se include în valoarea cadourilor.  +  Articolul 15 (1) Arbitrii şi observatorii străini, delegaţi la competitii internaţionale organizate în ţara, beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi participanţii la acestea. (2) Indemnizaţia de arbitraj se plăteşte în lei sau în valută, după caz, corespunzător prevederilor regulamentelor şi în cuantumul stabilit de organismele sportive internaţionale.  +  Articolul 16Reprezentanţii organizatorilor, care însoţesc delegatiile străine participante la acţiuni internaţionale desfăşurate în ţara, şi translatorii vor beneficia de aceleaşi drepturi privind transportul, cazarea şi hrana ca şi delegatiile străine.  +  Articolul 17Pentru delegatiile sportive care se deplaseaza în străinătate, autorităţile/instituţiile publice sau structurile sportive pot efectua cheltuieli în valută pentru diurna, cazare, transport şi alte cheltuieli, în condiţiile legii. Cuantumul diurnei care se acordă pentru deplasări în străinătate se poate stabili de către ordonatorii de credite bugetare sau, după caz, de către conducerea structurilor sportive, fără a se depăşi nivelurile prevăzute prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 18Autorităţile, instituţiile publice şi structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale sportive, echipament sportiv şi ţinuta de prezentare, după caz, în vederea pregătirii, participării la competitii sportive, precum şi pentru derularea altor acţiuni sportive în cadrul programelor sportive, în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie în bugetele proprii.C. Alocaţii de hrana  +  Articolul 19 (1) Alocaţiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanţă interna şi internationala, potrivit normelor legale în vigoare, se diferentiaza pe categorii de acţiuni, după cum urmează:    Activitatea sportiva de performanţă:                                                                   - lei/zi -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                          Plafoane valorice              Acţiunea ──────────────────────────────────                                              La cantine La restaurante                                             (exclusiv regia) (inclusiv regia)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  a) Competitii sportive interne:  - etapa pe localitate până la 165.000 până la 260.000  - etapa judeteana până la 165.000 până la 260.000  - etapa de zona şi divizia B până la 225.000 până la 375.000  - etapa finala, cupe, competitii până la 225.000 până la 375.000    cu etape direct finale,    divizia A, superliga──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  b) Cantonamente, semicantonamente,     întruniri cu caracter metodic şi     tabere, schimburi de experienta,     cursuri de perfecţionare a cadrelor     tehnice şi alte acţiuni similare,     la care se desfăşoară activităţi     practice, organizate, după caz, de:  - direcţiile pentru tineret şi sport    judeţene şi a municipiului Bucureşti,    asociaţiile judeţene şi ale municipiului    Bucureşti pe ramuri de sport, cluburile    sportive cu sportivii din secţiile    acestora până la 225.000 până la 375.000  - autorităţile/instituţiile publice sau    structurile sportive cu sportivi din    loturile olimpice şi naţionale până la 300.000 până la 500.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  c) Competitii sportive internaţionale şi     acţiuni sportive internaţionale     (congrese şi conferinţe ale     organismelor europene şi mondiale,     schimburi bilaterale şi multilaterale,     intalniri oficiale pe problemele     sportului), organizate de:  - direcţiile pentru tineret şi sport    judeţene, respectiv a municipiului    Bucureşti, asociaţiile judeţene şi    ale municipiului Bucureşti pe ramuri    de sport, cluburile sportive până la 310.000 până la 435.000  - federaţiile sportive naţionale până la 350.000 până la 500.000  - Ministerul Tineretului şi Sportului,    Comitetul Olimpic Roman, Ministerul    Educaţiei şi Cercetării, alte ministere    şi instituţii centrale şi autorităţile    administraţiei publice locale până la 400.000 până la 570.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (2) Pentru celelalte acţiuni sportive, altele decât cele de performanţă,        alocaţiile de hrana zilnice sunt următoarele:                                                                   - lei/zi -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea La cantine La restaurante                                             (exclusiv regia) (exclusiv regia)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Competitii sportive interne până la 150.000 până la 230.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cantonamente, semicantonamente şi tabere până la 150.000 până la 230.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Competitii sportive internaţionale până la 210.000 până la 300.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (3) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburile sportive, complexurile sportive naţionale din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, care deţin unităţi de alimentaţie pentru sportivi, percep sume pentru cheltuielile de regie de maximum 35% din valoarea alocaţiei de masa în cazul servirii mesei de către sportivii din loturile olimpice şi naţionale, din cluburile sportive, precum şi de către alţi participanţi la acţiuni cu caracter sportiv; în cazul Complexului Sportiv Naţional "Piatra Arsa" se percep sume pentru cheltuieli de regie de maximum 45%. (4) Preţurile percepute pentru servirea mesei în cazul altor acţiuni decât cele sportive sunt stabilite în condiţiile legii. (5) Alocaţiile de hrana stabilite în prezentul articol reprezintă plafoane maxime. Cuantumul concret al alocaţiei de hrana se stabileşte de către ordonatorul de credite, respectiv conducătorul structurii sportive, în funcţie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigura hrana, în limita prevederilor bugetare aprobate. Alocaţia de hrana se repartizează, în principiu, pe durata unei zile, astfel:- masa de dimineata 20%- masa de pranz 40%- masa de seara 40%.Alocaţia de hrana astfel stabilită se acordă pe perioada desfăşurării acţiunii prevăzute în calendarele sportive competitionale şi în programele autorităţilor/instituţiilor publice sau structurilor sportive. (6) La acţiunile interne şi internaţionale sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul alocaţiei de hrana a băuturilor alcoolice. (7) Delegatiilor sportive străine li se va putea acorda la plecare hrana rece, pe durata călătoriei până la destinaţie, în limita alocaţiei de care au beneficiat în ţara şi în condiţiile prevăzute la alin. (5), numai dacă transportul se efectuează cu trenul, autobuzul sau autoturismul. (8) La încheierea acţiunilor sportive internaţionale se va putea organiza o masa oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu un număr limitat de alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 300.000 lei la cantina sau de 500.000 lei la restaurant, de persoana. În acest caz alocaţia de hrana pentru masa de seara nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. (9) În cazul deplasarii în străinătate cu trenul, cu autobuzul sau cu autoturismul, delegatiile sportive române beneficiază de hrana rece la nivelul alocaţiei de cantonament numai pe durata călătoriei pe teritoriul României. (10) La competitiile programate în ţara în cadrul superligii, a diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi ale competiţiilor internaţionale, organizatorii pot asigura sportivilor răcoritoare în suma de până la 35.000 lei/persoana/joc sau reuniune. (11) Nivelul alocaţiilor de hrana prevăzut în prezentul articol poate fi majorat dacă asigurarea diferenţei se realizează de către sponsori. (12) În cadrul sumelor prevăzute la alin. (1), (2), (8) şi (11) este inclusă şi taxa pe valoarea adăugată.D. Alimentaţia de efort  +  Articolul 20 (1) Pentru asigurarea unei alimentatii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în hrana, alimente sau în numerar -, acordată după cum urmează: a) de către federaţii sportive naţionale, cluburi sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârsta - până la 5.000.000 lei lunar; b) de către direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburile sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi ale asociaţiilor sportive, la toate categoriile de vârsta - până la 3.000.000 lei lunar. (2) Criteriile de acordare vor fi stabilite de federaţiile sportive naţionale, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi sportive, în raport cu valoarea sportivului, cu efortul depus şi cu rezultatele obţinute.  +  Articolul 21Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singura structura sportiva sau de către direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 22Pe perioada cantonamentelor şi taberelor structurile sportive şi direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti nu pot acorda şi alimentaţie de efort.  +  Articolul 23Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori, care se pregătesc conform normelor stabilite de federaţii, pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau altele cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 45.000 lei/sportiv.  +  Articolul 24 (1) Comitetul Olimpic Roman şi federaţiile sportive naţionale pot sa procure vitamine, sustinatoare de efort şi medicamente, în baza referatului de necesitate prezentat de medicul lotului, pentru acţiunile de pregătire şi competitionale organizate, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel: a) vitamine şi sustinatoare de efort, în suma de până la 200.000 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente şi materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere-recuperare după traumatisme şi îmbolnăviri, în suma de până la 50.000 lei/zi pentru fiecare sportiv. (2) Celelalte structuri sportive, precum şi direcţiile pentru tineret şi sport judeţene pot sa procure: a) vitamine şi sustinatoare de efort, în suma de până la 100.000 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere-recuperare după traumatisme şi îmbolnăviri, în suma de până la 25.000 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop. (3) Sustinatoarele de efort sunt: substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo ori profotrope, utilizate în vederea reechilibrarii biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelereaza refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologica a efortului următor, substanţe care nu sunt incluse pe listele doping ale Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA). (4) Aplicarea prevederilor lit. a) şi b) ale alin. (1) şi (2) se realizează în baza prescripţiei medicale.E. Alte cheltuieli  +  Articolul 25 (1) La competitiile sau la acţiunile sportive interne şi internaţionale se pot aloca fonduri pentru: materiale consumabile, pavoazare, panouri publicitare, multiplicari, rechizite, aranjamente florale la preţurile de piaţa, asistenţa medicală şi salvare, ordine publică, servicii de paza contra incendiilor. (2) Pentru participarea la acţiunile şi competitiile sportive internaţionale se pot efectua cheltuieli cu taxe de participare, de viza, asigurare medicală, taxa de parcare şi altele asemenea. (3) Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federaţiile sportive naţionale pot efectua cheltuieli privind contribuţiile şi cotizaţiile anuale la organismele internaţionale cu profil sportiv la care sunt afiliate, conform actelor normative în vigoare. (4) Pentru buna desfăşurare şi optimizare a activităţilor de documentare, sinteza şi prognoza din domeniul sportului, precum şi pentru perfecţionarea personalului de specialitate, autorităţile/instituţiile publice - structurile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate şi cu respectarea dispoziţiilor legale, pot efectua: a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traduceri, tiparituri, multiplicari şi alte materiale de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video metodice şi de promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţa în domeniul sportului; f) achiziţii de licenţe pentru software de baza şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software, inclusiv lucru on-line, în domeniul sportului. (5) Cluburile sportive deţinătoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine şi sustinatoare de efort. (6) Pentru ramurile de sport individuale de lupta prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizaţiei pentru parteneri (sparring partener) până la valoarea de 2.000.000 lei/meci. (7) Comitetul Olimpic Roman poate acorda lunar burse olimpice sportivilor din categoria juniori şi tineret, cu calităţi deosebite şi care se pregătesc într-un sistem organizat, pentru a participa la competitii naţionale şi internaţionale. Bursa olimpica cuprinde costurile de asigurare a mesei într-un sistem controlat şi în cuantumul stabilit pentru sportivii componenţi ai centrelor olimpice naţionale de pregătire a juniorilor. (8) Structurile sportive pot să efectueze cheltuieli pentru investigaţii medicale de înaltă tehnicitate (rezonanta magnetica nucleara, tomografie computerizata, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi etc.) privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea interventiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora, astfel: a) Comitetul Olimpic Roman, pentru sportivii loturilor olimpice; b) federaţiile sportive naţionale, pentru sportivii loturilor naţionale; c) celelalte structuri sportive, pentru sportivii legitimati. (9) Instituţiile publice şi structurile sportive care au în administrare baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparatura sanitară şi de refacere după efort, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenta, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop. (10) Pentru realizarea controalelor doping autorităţile/instituţiile publice sau structurile sportive pot efectua cheltuieli în lei pentru testele efectuate în ţara sau în valută pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.  +  Articolul 26 (1) Pentru folosirea la antrenamente şi competitii a bazelor sportive, instituţiile publice şi structurile sportive plătesc tarife de folosire a acestora. Deţinătorii bazelor sportive din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului vor lua în calculul tarifelor de folosire a bazelor sportive cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a acestora, precum şi cheltuielile de personal ale salariaţilor implicaţi direct în întreţinerea bazelor sportive respective. (2) În cazul folosirii simultane a unei baze sportive, respectiv culoare de inot, pista de atletism, sala sportiva, de către mai multe secţii sportive, tariful de folosire a bazelor sportive se va împărţi proporţional cu gradul de folosire. (3) Încasarea sumelor aferente tarifelor de folosire a bazelor sportive se efectuează conform contractului încheiat între părţi. (4) La folosirea bazelor sportive vor avea prioritate, în ordine, sportivii din loturile olimpice şi naţionale, secţiile de performanţă care activează în superliga, diviziile A şi B, de juniori, şcolare, universitare şi acţiunile sportive organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport. (5) Pentru alte activităţi în afară celor prevăzute la alin. (1), cum ar fi: spectacole, concerte, adunări şi alte manifestări asemănătoare, care nu împiedica buna desfăşurare a activităţilor sportive, deţinătorii de baze sportive percep tarife negociate prin contract, în condiţiile legii. (6) În situaţia în care deţinătorii de baze sportive din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului obţin venituri suplimentare din exploatarea acestora sau din alte surse, mai mari decât nivelul costurilor de întreţinere şi de funcţionare, aceştia pot acorda structurilor sportive şcolare şi universitare o reducere a cuantumului tarifelor de folosire a bazelor sportive de până la 50%. (7) Prin excepţie de la prevederile prezentului articol, Ministerul Tineretului şi Sportului poate aproba punerea la dispoziţie, în mod gratuit, a bazelor sportive aflate în administrarea instituţiilor din subordine, la solicitarea Comitetului Olimpic Roman, a federaţiilor sportive naţionale, a cluburilor sportive din subordine şi a direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, numai pentru activităţile sportive ale acestora, cu prioritate pentru loturile olimpice şi naţionale.  +  Articolul 27Persoanele care participa la acţiuni sportive pot fi scoase de la locul de muncă, prin negociere între federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive şi unităţile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective sau prin plata contravalorii drepturilor salariale pe perioada solicitată.  +  Capitolul 2 Premii, prime şi alte drepturiA. Premii pentru sportivi  +  Articolul 28 (1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competitii sportive Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federaţiile sportive naţionale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, alte ministere şi instituţii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performantei, de importanţa şi amploarea competitiei, de aportul personal şi în limita bugetului aprobat, premii în lei sau în obiecte până la valoarea bruta a sumelor prevăzute în tabelul nr. 1.    Tabelul 1                                                                      - lei -───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┐ Competiţia│ Locul │ Locul │ Locul │ Locul │ Locul │ Locul │Cine acorda│           │ I │ II │ III │ IV │ V │ VI │ premiile │───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤a) Jocuri │ 25000 │ 20000│ 15000│ 10000│ 7500│ 5000│Comitetul │  olimpice │ EURO │ EURO │ EURO │ EURO │ EURO │ EURO│Olimpic │- echiva- │ │ │ │ │ │ │Roman │ lentul │ │ │ │ │ │ │ │ în lei │ │ │ │ │ │ │ │───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤b) Campio- │ │ │ │ │ │ │Ministerul │   nate │ │ │ │ │ │ │Tineretului│ mondiale: │ │ │ │ │ │ │ şi │ - seniori │150000000│100000000│80000000│50000000│35000000│25000000│ Sportului │ - tineret,│ │ │ │ │ │ │ │  juniori I│ 50000000│ 30000000│20000000│12000000│ 9000000│ 6000000│ -"- │ - juniori │ │ │ │ │ │ │ │  II-cadeti│ 30000000│ 20000000│15000000│ 9000000│ 6500000│ 4000000│ -"- │───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤c) Campio- │ │ │ │ │ │ │Ministerul │   nate │ │ │ │ │ │ │Tineretului│  europene:│ │ │ │ │ │ │ şi │ - seniori │100000000│ 60000000│40000000│25000000│20000000│15000000│ Sportului │ - tineret,│ │ │ │ │ │ │ │ juniori I │ 30000000│ 20000000│15000000│10000000│ 7000000│ 4000000│ -"- │ -juniori │ │ │ │ │ │ │ │ II -cadeti│ 15500000│ 10000000│ 7000000│ 5000000│ 3500000│ 2500000│ -"- │- Festiva- │ │ │ │ │ │ │ │lul olimpic│ │ │ │ │ │ │ │al ţinere- │ 12000000│ 9000000│ 6000000│ 4500000│ 3000000│ 2000000│Comitetul │tului │ │ │ │ │ │ │Olimpic │european │ │ │ │ │ │ │Roman │───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤d) Univer- │ 25000000│ 20000000│15000000│10000000│ 7000000│ 4000000│ Ministerul│ siade, │ │ │ │ │ │ │ de resort │campionate │ │ │ │ │ │ │ │mondiale │ │ │ │ │ │ │ │şcolare şi │ │ │ │ │ │ │ │universi- │ │ │ │ │ │ │ │tare, │ │ │ │ │ │ │ │militare şi│ │ │ │ │ │ │ │feroviare │ │ │ │ │ │ │ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤e) Cupe │ │ │ │ │ │ │Ministerul │ mondiale: │ │ │ │ │ │ │Tineretului│- Reprezen-│ │ │ │ │ │ │ şi │tative │ │ │ │ │ │ │Sportului │naţionale │ │ │ │ │ │ │ │seniori │ 22000000│ 15000000│12000000│ 9000000│ 7000000│ 5000000│ │- Inter- │ │ │ │ │ │ │Cluburile │cluburi │ 20000000│ 12000000│10000000│ 7000000│ 5000000│ 4000000│sportive │───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤e) Cupe │ │ │ │ │ │ │Ministerul │ europene: │ │ │ │ │ │ │Tineretului│- Reprezen-│ │ │ │ │ │ │ şi │tative │ │ │ │ │ │ │Sportului │naţionale │ │ │ │ │ │ │ │seniori │ 18000000│ 12000000│ 8000000│ 6000000│ 4500000│ 3000000│ │- Inter- │ │ │ │ │ │ │Cluburile │cluburi │ 15000000│ 8000000│ 6000000│ 4000000│ 3000000│ 2000000│sportive │───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤g) Jocurile│ │ │ │ │ │ │Ministerul │franco- │ 10000000│ 7000000│ 5000000│ │ │ │Tineretului│foniei │ │ │ │ │ │ │ şi │           │ │ │ │ │ │ │ Sportului │───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤h) Campio- │ │ │ │ │ │ │ │nate balca-│ │ │ │ │ │ │ │nice, alte │ │ │ │ │ │ │ │competitii │ │ │ │ │ │ │ │interna- │ │ │ │ │ │ │ │tionale │ │ │ │ │ │ │ │(turnee), │ │ │ │ │ │ │ │cu părţi- │ │ │ │ │ │ │ │ciparea │ │ │ │ │ │ │ │sportivilor│ │ │ │ │ │ │ │(echipelor)│ │ │ │ │ │ │ │din mai │ │ │ │ │ │ │ │multe tari,│ │ │ │ │ │ │ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │competitii │ │ │ │ │ │ │ │cu partici-│ │ │ │ │ │ │ │părea mai │ │ │ │ │ │ │ │multor │ │ │ │ │ │ │ │ramuri de │ │ │ │ │ │ │Comitetul │sport: │ │ │ │ │ │ │ Olimpic │- Comitetul│ │ 10000000│ 7000000│ 5000000│ │ │ Roman │  Olimpic │ │ │ │ │ │ │Federaţiile│  Roman │ │ │ │ │ │ │sportive │- federaţii│ │ │ │ │ │ │naţionale │  - seniori│ │ 10000000│ 7000000│ 5000000│ │ │Cluburile │  - juniori│ │ 7000000│ 5000000│ 3000000│ │ │sportive │- inter- │ │ │ │ │ │ │ │  cluburi │ │ │ │ │ │ │ │  - seniori│ │ 7000000│ 5000000│ 3000000│ │ │ │  - juniori│ │ 5000000│ 3500000│ 2000000│ │ │ │───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤i) Competi-│ │ │ │ │ │ │ │ tii inter-│ │ │ │ │ │ │Federaţiile│ naţionale │ │ │ │ │ │ │sportive │bilaterale:│ │ │ │ │ │ │naţionale │- intertari│ │ │ │ │ │ │Cluburile │  - seniori│ │ 7000000│ │ │ │ │sportive │  - juniori│ │ 5000000│ │ │ │ │ │- inter- │ │ │ │ │ │ │ │ cluburi │ │ 4000000│ │ │ │ │ │───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤j) Campio- │ │ │ │ │ │ │ │ nate nati-│ │ │ │ │ │ │ │ onale: │ │ │ │ │ │ │ │* sporturi │ │ │ │ │ │ │Cluburile │ indivi- │ │ │ │ │ │ │sportive │ duale │ │ │ │ │ │ │ │- seniori │ 10000000│ 8000000│ 6500000│ │ │ │ │- tineret │ │ │ │ │ │ │ │şi juniori │ │ │ │ │ │ │ │     I │ 7000000│ 4000000│ 3000000│ │ │ │ │- juniori │ │ │ │ │ │ │ │II - cadeti│ 5000000│ 3000000│ 2000000│ │ │ │ │- jocuri │ │ │ │ │ │ │ │sportive : │ │ │ │ │ │ │ │- seniori │ 20000000│ 15000000│10000000│ │ │ │ │- tineret │ │ │ │ │ │ │ │şi juniori │ │ │ │ │ │ │ │   I │ 15000000│ 10000000│ 7000000│ │ │ │ │- juniori │ │ │ │ │ │ │ │ II-cadeti │ 10000000│ 7000000│ 4000000│ │ │ │ │───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤k) Cupa │ │ │ │ │ │ │Cluburile │ României: │ │ │ │ │ │ │sportive │ - sporturi│ │ │ │ │ │ │ │ indivi- │ │ │ │ │ │ │ │ duale │ 7000000│ 5000000│ 4000000│ │ │ │ │- jocuri │ │ │ │ │ │ │ │ sportive │ 15000000│ 10000000│ 8000000│ │ │ │ │───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┘    Premiile prevăzute mai sus se acordă după cum urmează:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Ramura/proba Cuantumul Cuantumul                                                   lit. a)-h) lit. i)-j)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. Sporturi olimpice:  1. - probe olimpice până la 100% până la 100%  2. - probe neolimpice în cadrul       sporturilor olimpice până la 50% până la 75%──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  B. Sporturi neolimpice     Pentru această categorie cuantumul     premiilor pentru fiecare ramura de sport     şi disciplina se stabileşte anual prin     ordin al ministrului tineretului şi     sportului până la 40% până la 50%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) În mod excepţional, ministrul tineretului şi sportului, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic Roman, poate aproba, pentru castigarea titlului mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice, suplimentarea cu până la 100% a premiului prevăzut la alin. (1). (3) În cadrul sporturilor individuale cu probe pe echipe sau pe echipaje, precum şi al jocurilor sportive valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.  +  Articolul 29 (1) Sportivii premiati de Ministerul Tineretului şi Sportului şi de Comitetul Olimpic Roman conform prevederilor de mai sus, clasaţi pe primele şase locuri la campionatele mondiale şi europene, respectiv la jocurile olimpice, precum şi antrenorii lor pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin ori a ministerelor şi celorlalte instituţii centrale cărora le sunt subordonate sau din partea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din partea autorităţilor administraţiei publice locale, din bugetul acestora, în suma de până la 50% din valoarea premiului acordat de forul respectiv menţionat anterior, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (2) În situaţia sportivilor care au dubla legitimare, aceştia pot fi premiati de unul sau ambele cluburi la care sunt legitimati. Cuantumul premiilor nu va putea depăşi 50% din valoarea premiului acordat de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de Comitetul Olimpic Roman.  +  Articolul 30La ramurile de sport la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamentele pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare medalie primită.  +  Articolul 31La ramurile de sport la care, în conformitate cu reglementările oficiale, sunt prevăzute intalniri internaţionale pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se poate face atât pentru rezultatele obţinute la probele individuale, cat şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe.  +  Articolul 32La jocurile sportive, în cadrul etapelor campionatelor naţionale, superliga, diviziile A şi B, cluburile sportive pot acorda un premiu de până la: 5.000.000 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în superliga, 4.000.000 lei pentru meciurile câştigate în divizia A şi 3.000.000 lei pentru meciurile câştigate în divizia B, diferenţiat în funcţie de valoarea jocurilor şi de aportul fiecărui sportiv. Aceeaşi prevedere se aplică şi sporturilor individuale care au organizate şi campionate naţionale sub forma de divizie.  +  Articolul 33Sportivilor români şi străini, clasaţi pe locurile I, II şi III la campionatele sau turneele internaţionale ale României, li se vor putea acorda, din bugetul federaţiilor sportive naţionale, separat de premiile în numerar, premii în obiecte în valoare de până la 5.000.000 lei/persoana, diferenţiate în funcţie de locul ocupat în clasament şi de valoarea performantei pe plan internaţional.  +  Articolul 34Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competitiile interne neprevăzute la art. 28 vor putea primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte în valoare de până la 2.000.000 lei, 1.500.000 lei şi, respectiv, 1.000.000 lei.  +  Articolul 35Premiile sau alte drepturi materiale care se asigura de unele federaţii sportive naţionale cu activitate specifică la competitii interne şi internaţionale sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme şi vor fi finanţate din bugetul propriu.  +  Articolul 36Sportivii care, în baza ordinului ministrului tineretului şi sportului, sunt distinşi cu titlul "Maestru emerit al sportului" vor putea primi un premiu în valoare de până la 8.000.000 lei, iar cei care sunt distinşi cu titlul de "Maestru al sportului", un premiu în valoare de până la 4.000.000 lei. Premiile se acordă de federaţiile sportive naţionale şi pot fi suplimentate cu până la 50% de cluburile sportive la care au activat sau activează cei premiati, din bugetul propriu al acestora.  +  Articolul 37 (1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la valoarea sumelor prezentate mai jos:                                                              - lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  a) Olimpic 170.000.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              - lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  b) Mondial       - seniori probe olimpice 170.000.000                     probe neolimpice 70.000.000       - tineret probe olimpice 100.000.000                     probe neolimpice 50.000.000       - juniori probe olimpice 70.000.000                     probe neolimpice 40.000.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              - lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  c) European       - seniori probe olimpice 125.000.000                     probe neolimpice 50.000.000       - tineret probe olimpice 75.000.000                     probe neolimpice 40.000.000       - juniori probe olimpice 50.000.000                     probe neolimpice 30.000.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              - lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  d) Naţional       - seniori probe olimpice 20.000.000                     probe neolimpice 8.000.000       - tineret probe olimpice 12.000.000                     probe neolimpice 6.000.000       - juniori I probe olimpice 10.000.000                     probe neolimpice 5.000.000       - juniori II probe olimpice 8.000.000                     probe neolimpice 4.000.000       - juniori III probe olimpice 5.000.000                     probe neolimpice 2.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Premiile pentru recordurile olimpice se asigura din bugetul Comitetului Olimpic Roman, cele pentru recordurile mondiale şi europene din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, iar cele pentru recordurile naţionale din bugetul federaţiilor sportive naţionale. (3) Cluburile sportive pot suplimenta cu până la 50% valoarea premiului acordat pentru performanta omologata. (4) Premierea pentru recorduri poate fi acordată numai după omologarea acestora de către forurile sportive abilitate.B. Premii pentru antrenori, specialişti şi alţi tehnicieni  +  Articolul 38 (1) Antrenorii sau profesorii care au contribuit la realizarea performantelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale şi europene, precum şi la alte competitii prevăzute la art. 28 vor putea fi premiati în raport cu: numărul sportivilor promovati la loturile olimpice şi naţionale, frecventa selectionarii acestora şi valoarea performantelor obţinute în competitii; responsabilitatea avută în pregătirea sportivilor; durata participării acestora la pregătirea sportivilor, calitatea muncii depuse; aportul personal la obţinerea performantelor; gradul de realizare a obiectivelor programate, după cum urmează: a) La sporturile individuale:- dacă au pregătit un singur sportiv premiat - un premiu până la valoarea celui acordat sportivului premiat;- dacă au pregătit mai mulţi sportivi premiati - un premiu care cumulează valoarea unitară a premiilor sportivilor pregatiti.La ramurile de sport individuale, la care pregătirea este asigurata de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfăşoară separat pe mai multe probe la care se acordă titluri şi medalii, premierea persoanelor respective se va face astfel:- antrenorul principal - un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu, cumulat cu valoarea fiecăruia dintre celelalte premii obţinute de către sportivii pregatiti;- antrenorii secunzi - câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu contribuţia adusă la obţinerea rezultatelor.La probele pe echipe, echipaje sau stafete din cadrul sporturilor individuale antrenorul poate primi un premiu pentru fiecare proba pe echipe, echipaje sau stafete al cărui cuantum va fi echivalent cu cel mult premiul individual acordat unui sportiv la proba respectiva. În cazul în care pregătirea a fost asigurata de mai mulţi antrenori, premierea persoanelor respective se va face astfel:- antrenorul principal - un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia dintre celelalte premii obţinute de către sportivii pregatiti;- antrenorii secunzi - câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu aportul la obţinerea rezultatelor. b) La jocurile sportive:- antrenorul principal va putea beneficia de un premiu echivalent cu cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat cu până la 200%;- antrenorii secunzi pot beneficia de un premiu de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal. (2) În mod excepţional, ministrul tineretului şi sportului, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic Roman, poate aproba antrenorilor care au contribuit la castigarea titlului mondial sau european de seniori la probele olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice, suplimentarea cu până la 100% a premiului acordat conform prevederilor art. 28 coroborat cu alin. (1) din prezentul articol.  +  Articolul 39 (1) Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice, aprobaţi de structurile sportive, cum ar fi: cadre medicale, cercetători, metodişti, specialişti pentru pregătirea fizica, operatori video, corepetitori, pianisti, maestri de balet, marangozi, armurieri şi alt personal de specialitate din această categorie, vor putea primi un premiu individual de până la 35% din valoarea premiului antrenorului care a obţinut premiul cel mai mare. (2) Valoarea globală a premiilor acordate acestor specialişti nu va putea depăşi premiul cuvenit antrenorului care a obţinut premiul cel mai mare. (3) Pentru prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică dispoziţiile art. 28 alin. (2) şi ale art. 38 alin. (2).  +  Articolul 40 (1) Personalul de conducere şi de specialitate, salariat al federaţiilor sportive naţionale, respectiv preşedinte, secretar general, secretar federal, antrenor federal, expert sportiv, referent, instructor, contabil, economist, care a contribuit nemijlocit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la jocurile olimpice, la campionatele mondiale şi europene, cupe mondiale şi europene (reprezentative naţionale de seniori), poate beneficia de un premiu la încheierea fiecăreia dintre aceste competitii, astfel: a) pentru sporturile individuale, valoarea globală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat, prevăzută la art. 28 alin. (1), şi se acordă din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului; b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului corespunzător locului ocupat, prevăzută la art. 28 alin. (1), şi se acordă din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului. (2) Pentru prevederile alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică dispoziţiile art. 28 alin. (2). (3) În situaţia în care o persoană salariata a unei federaţii sportive naţionale este nominalizată de organul de conducere al acesteia sa îndeplinească funcţia de antrenor de lot naţional pe o perioadă limitată, conducerea federaţiei poate să propună, iar Ministerul Tineretului şi Sportului, respectiv Comitetul Olimpic Roman, poate să aprobe celui în cauza acordarea drepturilor prevăzute la art. 38.  +  Articolul 41Personalul salariat al cluburilor sportive, respectiv preşedinte (director), vicepreşedinte (director adjunct), instructor, expert sportiv, contabil-şef şi personal administrativ, care a contribuit nemijlocit la obţinerea de către sportivii clubului a unor clasari pe locurile I-VI la jocurile olimpice şi la campionatele mondiale şi europene, cupe mondiale şi cupe europene (reprezentative naţionale de seniori), conform prevederilor art. 29, sau a unor medalii la celelalte competitii, poate beneficia de un premiu la încheierea fiecărei competitii. Valoarea globală a acestui premiu este de 40% din suma valorii unitare a premiilor efectiv plătite sportivilor de către club din bugetul propriu. Preşedintele (directorul) clubului va putea primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalţi salariaţi îndreptăţiţi sa primească premii, cuantumul individual al acestora va fi stabilit de preşedintele (directorul) clubului sportiv.  +  Articolul 42Cu ocazia jocurilor olimpice membrii comisiilor şi cei ai colectivelor multidisciplinare ale Comitetului Olimpic Roman şi Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi salariaţii acestora, care pe parcursul ciclului olimpic au sprijinit pregătirea sportivilor olimpici, pot fi premiati cu un premiu individual de până la 75.000.000 lei. Valoarea globală a acestor premii nu va depăşi 10% din valoarea totală a premiilor acordate.  +  Articolul 43Antrenorii sau profesorii care au depistat şi au initiat sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialişti, s-au clasat pe locurile I-VI la jocurile olimpice, I-III la campionatele mondiale ori europene şi cupe mondiale sau europene (reprezentative naţionale de seniori) ori care au realizat recorduri olimpice, mondiale sau europene vor putea fi recompensati de către Ministerul Tineretului şi Sportului sau Comitetul Olimpic Roman, pentru fiecare dintre aceste performanţe, cu câte un premiu de până la 15% din valoarea celui acordat sportivului depistat şi initiat.  +  Articolul 44Titlul de "Antrenor emerit" se acordă, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de până la 10.000.000 lei şi se asigura din bugetul federaţiilor sportive naţionale.  +  Articolul 45În afară premiilor în numerar prevăzute în aceste norme, la competitiile interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda, după caz, din bugetul propriu aprobat, premii sub forma de medalii, tricouri, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective.C. Indemnizaţii şi prime de lot  +  Articolul 46 (1) Sportivii componenţi ai loturilor naţionale, antrenorii şi profesorii lor, precum şi membrii colectivelor tehnice aprobaţi de organele de conducere ale federaţiilor sportive naţionale pot primi pe perioada de pregătire centralizata, respectiv cantonament, participare la competitii, recuperare şi refacere o indemnizaţie de lot naţional, care se acordă din bugetul federaţiilor sportive naţionale respective. Valoarea lunară bruta a acestei indemnizaţii se acordă după cum urmează:
  Beneficiarul Probe olimpice Probe neolimpice
  1. Sportivi medaliati la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale, campionatele europene, finale de cupe mondiale şi europene: - seniori, până la - juniori, până la 5.000.000 lei 3.500.000 lei 3.000.000 lei 2.500.000 lei
  2. Sportivi: - seniori, până la - juniori, până la 3.000.000 lei 2.000.000 lei 2.000.000 lei 1.200.000 lei
  3. Tehnicieni: - antrenor principal - antrenor de lot, secund - medic, consultant ştiinţific, metodist, cercetator ştiinţific, psiholog - coregraf, corepetitor - asistent medical - maseur, biochimist, kinetoterapeut - asistent medical - maseur - alţi tehnicieni 100% din indemnizaţia sportivului antrenat 80% din indemnizaţia sportivului antrenat 75% din indemnizaţia antrenorului principal 70% din indemnizaţia antrenorului principal 60% din indemnizaţia antrenorului principal 55% din indemnizaţia antrenorului principal 50% din indemnizaţia antrenorului principal 40% din indemnizaţia antrenorului principal 100% din indemnizaţia sportivului antrenat 80% din indemnizaţia sportivului antrenat 75% din indemnizaţia antrenorului principal 70% din indemnizaţia antrenorului principal 60% din indemnizaţia antrenorului principal 55% din indemnizaţia antrenorului principal 50% din indemnizaţia antrenorului principal 40% din indemnizaţia antrenorului principal
  (2) Criteriile de acordare a indemnizaţiilor vor fi stabilite de Ministerul Tineretului şi Sportului, la propunerea federaţiilor sportive naţionale. (3) Pentru aceeaşi perioadă sportivii şi componentii colectivelor tehnice vor beneficia de o singura indemnizaţie.
   +  Articolul 47 (1) Comitetul Olimpic Roman poate acorda lunar, pe perioadele de pregătire centralizata, respectiv cantonament, participare la competitii, recuperare şi refacere, prima de lot olimpic* ) sportivilor, antrenorilor, medicilor, consultantilor ştiinţifici, metodistilor, cercetatorilor ştiinţifici, psihologilor, coregrafilor, corepetitorilor, asistentilor medicali-masori, asistentilor medicali, masorilor şi celorlalţi specialişti, cum ar fi: armurieri, marangozi, mecanici, electronisti, operatori video, operatori calculator, din cadrul loturilor olimpice. (2) Valoarea acestei prime este de până la 7.000.000 lei şi se acordă din fondurile prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul Comitetului Olimpic Roman. (3) Criteriile de acordare vor fi stabilite de Comisia tehnica olimpica şi vor fi aprobate de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic Roman. Cuantumul primei de lot olimpic va fi acordat astfel:- sportiv până la 7.000.000 lei = 100%- antrenor principal 100%- antrenor de lot 80%- medic de lot, consultantştiinţific, metodist,cercetator ştiinţific,psiholog 75%- coregraf, corepetitor 70%- asistent medical-masor,biochimist, kinetoterapeut 60%- asistent medical 55%- masor 50%- ceilalţi specialişti:armurieri, marangozi,mecanici, electronisti,operatori video, operatoricalculator 40% (4) Pentru aceeaşi perioadă sportivilor, antrenorilor, medicilor, consultantilor ştiinţifici, metodistilor, cercetatorilor ştiinţifici, psihologilor, coregrafilor, corepetitorilor, asistentilor medicali-masori, asistentilor medicali, masorilor şi celorlalţi specialişti, cum ar fi: armurieri, marangozi, mecanici, electronisti, operatori video, operatori calculator, li se va putea acorda o singura indemnizaţie sau prima de lot. (5) Comitetul Olimpic Roman poate acorda lunar, la propunerea federaţiilor, indemnizaţii antrenorilor, medicilor, consultantilor ştiinţifici, metodistilor, cercetatorilor ştiinţifici, psihologilor, coregrafilor, corepetitorilor, asistentilor medicali-masori, asistentilor medicali, masorilor şi celorlalţi specialişti, cum ar fi: armurieri, marangozi, mecanici, electronisti, operatori video, operatori calculator, din centrele naţionale olimpice de pregătire a juniorilor. (6) Nivelul indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) este în suma de până la 2.500.000 lei şi se acordă pentru perioadele de pregătire centralizata, respectiv cantonament, participare la competitii, recuperare şi refacere. (7) Comitetul Olimpic Roman poate acorda lunar o indemnizaţie antrenorilor care asigura pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizaţii este în suma de până la 1.000.000 lei şi se acordă pentru perioadele de pregătire.--------------- Notă *) La art. 47, noţiunea prima de lot olimpic se asimilează cu noţiunea premiu.D. Premii pentru alte activităţi  +  Articolul 48 (1) La sfârşitul fiecărui an Ministerul Tineretului şi Sportului împreună cu Comitetul Olimpic Roman vor putea stabili cel mai bun sportiv, la masculin şi feminin, pentru rezultatele obţinute în anul respectiv, şi acorda "premiul naţional pentru sport"; acesta consta într-un trofeu şi un premiu individual în obiecte sau în numerar, până la valoarea sumei de 30.000.000 lei, care se va acorda de Ministerul Tineretului şi Sportului. (2) Anual aceleaşi foruri vor stabili primii 10 sportivi, la masculin şi feminin, care au obţinut rezultate deosebite pe plan internaţional, cărora le vor putea acorda trofee, precum şi premii în obiecte sau în numerar până la valoarea individuală de 20.000.000 lei. Diferentierea va fi stabilită de Ministerul Tineretului şi Sportului şi de Comitetul Olimpic Roman în raport cu locul ocupat în clasament. (3) La nivelul direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi al structurilor sportive valoarea globală a premiilor acordate primilor 10 sportivi ai anului, la masculin şi feminin, seniori şi juniori, stabiliţi conform rezultatelor obţinute, va fi de până la 75.000.000 lei.  +  Articolul 49Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic Roman pot acorda anual unui număr de până la 40 de sportivi şi antrenori "premii speciale pentru activitate deosebită" în valoare de maximum 7.500.000 lei/persoana/an.  +  Articolul 50Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti pot acorda anual, din venituri proprii, premii individuale de până la 2.700.000 lei pentru activul voluntar. Valoarea globală a acestor premii este de maximum 60.000.000 lei.  +  Articolul 51Cluburile sportive de drept public pot acorda anual din venituri proprii premii individuale de până la 2.300.000 lei pentru activul voluntar. Valoarea globală a acestor premii este de maximum 60.000.000 lei.  +  Articolul 52Cu prilejul unor aniversari jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi de valoare internationala sau a unor cadre tehnice cu o îndelungată activitate în domeniul sportului şi cu rezultate deosebite la nivel internaţional, precum şi al unor acţiuni speciale, autorităţile/instituţiile publice sau structurile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 20.000.000 lei/persoana.  +  Articolul 53Ministrul tineretului şi sportului, preşedintele Comitetului Olimpic Roman şi preşedinţii federaţiilor sportive naţionale pot acorda ca recompensa unor personalităţi din ţara şi din străinătate, care sprijină în mod deosebit dezvoltarea activităţii sportive, trofee, plachete, cupe, albume, insigne, brelocuri, alte obiecte simbolice, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 54 (1) În conformitate cu prevederile legale, sponsorii şi partenerii structurilor sportive sau ai sportivilor pot acorda, suplimentar faţă de premiile prevăzute la cap. II, premii în valută, în lei sau în obiecte pentru rezultatele obţinute atât în competitiile internaţionale, cat şi în competitiile naţionale. Valoarea acestor premii individuale se stabileşte de către sponsor sau partener. (2) În cazul competiţiilor interne amicale, cu prilejul cărora instituţiile sau structurile sportive organizatoare realizează venituri proprii, acestea pot acorda castigatorilor premii în obiecte sau în numerar până la valoarea de 5.000.000 lei, din veniturile realizate.
   +  Capitolul 3 Dispoziţii comune  +  Articolul 55 (1) Cuantumul taxelor şi al cotizaţiilor percepute pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii competitionale interne se stabileşte pe ramuri de sport de către federaţiile sportive naţionale de specialitate, conform prevederilor statutelor şi regulamentelor proprii. (2) Pentru organizarea campionatelor judeţene şi locale taxele se vor stabili de către direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti la niveluri minimale, ţinându-se seama de posibilităţile financiare ale structurilor sportive din fiecare judeţ.  +  Articolul 56 (1) Numărul arbitrilor la competitiile interne şi internaţionale se stabileşte de fiecare federatie sportiva naţionala prin regulamente proprii, corelate cu prevederile regulamentelor federaţiilor internaţionale. (2) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea contravalorii alocaţiei de hrana în numerar, la baremele prevăzute în convenţii, impozitată în conformitate cu prevederile legale. (3) Asociaţiile judeţene pe ramuri de sport şi a municipiului Bucureşti vor respecta regulile în acest domeniu şi le vor adapta specificului activităţii lor. (4) Federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive pot finanta, pentru arbitri şi oficialii delegaţi la competitii interne şi internaţionale desfăşurate în ţara, cheltuieli de transport, cazare, hrana şi pentru scoaterea de la locul de muncă în aceleaşi condiţii ca şi pentru sportivii români, conform normativelor şi tarifelor legale în vigoare, precum şi indemnizaţia de arbitraj prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme.  +  Articolul 57Pentru organizarea competiţiilor interne şi internaţionale, precum şi pentru pregătirea loturilor naţionale şi a altor acţiuni sportive se poate folosi personal ocazional, cum ar fi: organizatori, casieri, personal de ordine, muncitori şi alt personal similar care va fi plătit conform prevederilor legale, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate.  +  Articolul 58Cheltuielile pentru încheierea de asigurări de risc şi accidente pentru componentii loturilor sportive pot fi efectuate astfel:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Categoria de asiguraţi Finanţarea cheltuielilor Perioada crt.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Sportivi, antrenori, Cluburile sportive sau Anual     tehnicieni ai clubului Comitetul Olimpic Roman     şi cei aflaţi în     pregătire în cadrul     centrelor olimpice     naţionale de pregătire     a juniorilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Sportivi, antrenori şi - Federaţiile sportive Pe perioada pregătirilor     tehnicieni din cadrul naţionale pentru centralizate şi a     loturilor naţionale şi loturile naţionale competiţiilor interna-     olimpice - Comitetul Olimpic tionale ale loturilor                               Roman pentru loturile naţionale şi olimpice                               olimpice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Membrii delegatiilor Comitetul Olimpic Roman Pe perioada acţiunii     participante la jocurile     olimpice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Materiale, echipament, Titularul acţiunii Pe perioada acţiunii     mijloace de transport     şi alte bunuri───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 59 (1) Cluburile sportive pot efectua încasări pentru transferarea sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu prevederile grilelor sau normelor de transfer ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate. (2) Cluburile sportive pot efectua plati pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile proprii realizate, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer menţionate la alin. (1).  +  Articolul 60Autorităţile/instituţiile publice sau structurile sportive au dreptul sa procure instalaţii, materiale şi echipament sportiv de antrenament, concurs şi reprezentare pentru sportivii, antrenorii şi ceilalţi tehnicieni, cu încadrarea în sumele prevăzute în bugetul propriu.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 61Organizarea contabilităţii patrimoniului structurilor sportive, complexurilor sportive naţionale, direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti se va face potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.  +  Articolul 62Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii.  +  Articolul 63 (1) Prezentele norme se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice care finanţează activitatea sportiva, precum şi structurilor sportive de drept privat pentru sumele acordate acestora de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea finanţării programelor sportive. (2) Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice. (3) Pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plati în avans, în condiţiile existenţei unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului. (4) Finanţarea structurilor sportive de drept privat se poate realiza din fonduri publice alocate de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, precum şi din veniturile proprii ale autorităţilor şi instituţiilor publice destinate finanţării programelor sportive ale acestora.  +  Articolul 64 (1) Problemele financiare în domeniul activităţii sportive care nu sunt cuprinse în prezentele norme, vizând situaţii specifice, se vor reglementa prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Asimilarea unor competitii sportive pe baza prezentelor norme se face prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 65Prin delegaţie sportiva, în sensul prezentelor norme, se înţelege delegaţia română sau străină, alcătuită din sportivi, tehnicieni, alţi specialişti, personal din cadrul federaţiilor sportive naţionale, al direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, al cluburilor sportive, al ministerelor şi instituţiilor cu atribuţii în activitatea sportiva, al altor structuri sportive care îndeplineşte misiuni legate de problemele sportului.  +  Articolul 66Pentru personalul salariat al Complexului Sportiv Naţional "Piatra Arsa", care îşi desfăşoară nemijlocit activitatea la altitudine, la solicitarea conducătorului acestei instituţii, ministrul tineretului şi sportului poate aproba cazarea gratuita a acestora.  +  Articolul 67Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 -------la norme--------PREMII ÎN OBIECTE SAU NUMERARcare pot fi acordate cu prilejul acţiunilor dindomeniul de activitate al unor federaţii sportive naţionaleI. Federaţia Sportiva Naţionala "Sportul pentru Persoanele cu Handicap"1. Premiile în obiecte sau în numerar acordate primilor trei clasaţi la campionatele sportive naţionale ale persoanelor cu nevoi speciale vor fi asigurate de către federatie, până la valoarea sumelor prevăzute, astfel:- locul I 8.000.000 lei- locul II 6.000.000 lei- locul III 4.000.000 lei2. La campionatele mondiale, paralimpice şi europene, Ministerul Tineretului şi Sportului poate acorda premii în obiecte sau în numerar astfel:                                                       - lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────               Campionate mondiale Campionate                  şi paralimpice europene─────────────────────────────────────────────────────────────────  locul I 80.000.000 60.000.000  locul II 60.000.000 40.000.000  locul III 40.000.000 20.000.000─────────────────────────────────────────────────────────────────3. La celelalte competitii internaţionale, organizaţiile în numele cărora persoanele cu nevoi speciale participa pot acorda premii în obiecte sau în numerar, din bugetul propriu, până la 75% din valoarea premiului corespunzător locului ocupat, prevăzut la pct. 2 pentru campionatele europene.II. Federaţia Sportiva Naţionala "Sportul pentru Toţi" Pentru activităţile specifice sportului pentru toţi pot fi efectuate cheltuieli de către Federaţia Sportiva Naţionala "Sportul pentru Toţi", direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale, până la cuantumurile prevăzute în prezentele norme, pentru fiecare categorie de cheltuieli, tip de acţiune sau nivel de organizare.  +  Anexa 2 -------la norme--------INDEMNIZAŢIA DE ARBITRAJA. Repartizarea sporturilor pe grupeGrupa I de sporturi (jocuri sportive cu mare audienta la public):● indemnizaţie/meci: baschet, handbal, volei, hochei pe gheaţa, polo, rugby.Grupa a II-a de sporturi:● indemnizaţie/meci: tenis● indemnizaţie/reuniune: atletism, box, canotaj, gimnastica, haltere, judo, caiac-canoe, lupte, natatie, pentatlon modern, scrima, schi, biatlon, tir, tenis de masa.Grupa a III-a de sporturi:● indemnizaţie/meci: badminton, baseball, hochei pe iarba, oina;● indemnizaţie/reuniune: badminton, patinaj, popice, bob-sanie, aeronautică, alpinism, arte martiale, bridge, calarie, ciclism, culturism, go, modelism, moto, orientare sportiva, radioamatorism, scrabble, sportul pentru persoane cu handicap (persoane cu nevoi speciale), sportul pentru toţi, sah, tir arc, iahting, alte sporturi necuprinse mai sus.Medicii vor primi 75% din indemnizaţia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia medicilor.B. Nivelul indemnizaţiei de arbitraj- arbitru principal - 100%;- arbitru secund - 50% din indemnizaţia arbitrului principal
                                                                        - lei -
  Grupa Competitii internaţionale organizate de: Competitii interne:
  Federaţii sportive naţionale Alte structuri sportive şi direc- tiile pentru tineret şi sport judeţene şi a mu- nicipiu- lui Bucureşti Superliga Divizia A finale ale cam- pionate- lor nati- onale seniori, tineret juniori, şcolare, univer- sitare Divizia B, etapa de zona ale cam- pionate- lor na- tionale Divizia şcolară şi de juniori (toate etapele) Organizate de structurile sportive şi direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti
  I (până la) 1.500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 200.000 150.000
  II (până la) 500.000 400.000 300.000 150.000 120.000 120.000
  III( până la) 375.000 300.000 225.000 150.000 100.000 100.000
  ● Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înaintea sau după derularea competitiei, la ramurile de sport la care se impune, pot fi plătite 1-2 indemnizaţii, în funcţie de nivelul competitiei.--------------