HOTĂRÂRE nr. 439 din 10 aprilie 2003privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a ascensoarelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 13 mai 2003    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie şi ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,în aplicarea prevederilor art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de introducere pe piaţa a ascensoarelor care deservesc în mod permanent clădiri şi construcţii, precum şi a componentelor de securitate care se utilizează la astfel de ascensoare, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Ascensoarele care fac obiectul prezentei hotărâri sunt acele instalaţii care deservesc niveluri precizate, având o cabina ce se deplaseaza de-a lungul unor ghidaje rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15° faţă de orizontala, destinate transportului de: a) persoane; b) persoane şi mărfuri; c) mărfuri exclusiv, atunci când cabina este accesibila, ceea ce înseamnă ca o persoană poate intră în cabina fără dificultate, cabina fiind echipata cu elemente de comanda situate în interiorul acesteia sau în raza de acţiune a unei persoane aflate în interiorul acesteia. (3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi ascensoarelor care se deplaseaza de-a lungul unei curse determinate, chiar dacă nu se deplaseaza de-a lungul unor ghidaje rigide, cum sunt, de exemplu, ascensoare foarfeca. (4) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) instalaţiilor de transport pe cablu, inclusiv instalaţiilor de transport pe plan înclinat care se deplaseaza pe sine, pentru transport public sau privat de persoane; b) ascensoarelor special proiectate şi construite, cu destinaţie militară şi pentru poliţie şi ordine publică; c) ascensoarelor care echipeaza puturile de mina; d) mecanismelor şi instalaţiilor de ridicat pentru teatre; e) ascensoarelor instalate în mijloace de transport; f) ascensoarelor instalate pe maşini industriale şi utilizate exclusiv pentru accesul la postul de lucru; g) trenurilor cu cremaliera; h) ascensoarelor utilizate pe santierele de construcţii, destinate ridicării persoanelor sau persoanelor şi mărfurilor; i) ascensoarelor şi componentelor de securitate destinate acestora, care au fost fabricate, introduse pe piaţa şi puse în funcţiune înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Secţiunea a 2-a Definirea unor termeni  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) ascensor model - un ascensor reprezentativ al cărui dosar tehnic de fabricaţie prezintă modul în care cerinţele esenţiale de securitate vor fi satisfacute pentru ascensoarele derivate din ascensorul model, definit prin parametri obiectivi, şi care utilizează componente de securitate identice; b) montatorul unui ascensor - persoana fizica sau juridică ce îşi asuma responsabilitatea proiectării, fabricării, montarii şi introducerii pe piaţa a ascensorului, care aplica marcajul CE şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate CE; c) introducerea pe piaţa a ascensorului are loc atunci când montatorul pune pentru prima data ascensorul la dispoziţia utilizatorului; d) producătorul componentelor de securitate - persoana fizica sau juridică ce îşi asuma responsabilitatea proiectării şi fabricării componentelor de securitate, care aplica marcajul CE şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate CE; e) punere în funcţiune - prima utilizare a produsului pe teritoriul României de către utilizatorul final; f) componentele de securitate - componentele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii de introducere pe piaţa  +  Articolul 3 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a: a) ascensoarelor din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri numai în condiţiile în care nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor sau, după caz, securitatea proprietăţii, atunci când sunt montate şi întreţinute în mod corespunzător şi sunt utilizate conform scopului prevăzut; b) componentelor de securitate din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri numai în condiţiile în care ascensoarele în care vor fi montate nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor ori, după caz, securitatea proprietăţii, atunci când sunt montate şi întreţinute în mod corespunzător şi sunt utilizate conform scopului prevăzut. (2) Persoana responsabilă pentru efectuarea lucrărilor în clădire sau pentru construcţie şi montatorul ascensorului trebuie să se informeze reciproc cu privire la acţiunile necesare şi totodată trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea unei bune funcţionari şi utilizări în condiţii de siguranţă a ascensorului. (3) Puturile prevăzute pentru ascensoare nu trebuie să conţină cabluri, conducte sau fitinguri, altele decât cele necesare pentru funcţionarea şi securitatea ascensorului. (4) Autorităţile publice pot reglementa cerinţe specifice de protecţie a sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor care pun în funcţiune sau utilizează ascensoare. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei hotărâri. (5) Cu ocazia targurilor, expoziţiilor sau demonstratiilor, ascensoarele ori componentele de securitate care nu sunt conforme cu reglementările în vigoare pot fi expuse cu condiţia ca un anunţ vizibil sa indice clar ca astfel de ascensoare sau componente de securitate nu sunt conforme şi nu pot fi puse în vânzare până când nu sunt aduse în situaţia de a fi în conformitate cu prezenta hotărâre, de către montatorul ascensorului, de producătorul componentelor de securitate sau de reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, după caz. În timpul demonstratiilor se vor lua măsuri corespunzătoare de securitate pentru a se asigura protecţia sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor.  +  Articolul 4 (1) Ascensoarele prevăzute la art. 1 trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Componentele de securitate prevăzute la art. 1 trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2, sau să permită ascensoarelor în care sunt montate sa satisfacă cerinţele esenţiale, conform prevederilor alin. (1). (3) La montarea ascensoarelor în clădiri şi construcţii, organismul notificat şi Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul pentru inspecţia în funcţionare (ISCIR-INSPECT) trebuie să verifice respectarea cerinţelor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. (4) Atunci când riscurile posibile pentru ascensoare, prevăzute în anexa nr. 2, sunt acoperite integral sau parţial de acte normative specifice, prezenta hotărâre nu se aplică sau îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a respectivelor acte normative specifice.  +  Articolul 5 (1) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţa ori punerea în funcţiune a ascensoarelor şi componentelor de securitate care sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri. (2) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţa a componentelor care, pe baza declaraţiei emise de producător ori de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, urmează a fi încorporate într-un ascensor din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4 şi se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a ascensoarelor şi a componentelor de securitate dacă poarta marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aplicat de un producător sau reprezentant autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care semnifica conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale aplicabile, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformitatii, şi dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE, tradusa în limba română. (2) Se considera ca ascensoarele respecta cerinţele esenţiale atunci când sunt construite conform prevederilor standardelor române şi/sau standardelor naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standardele europene armonizate ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Se considera ca componentele de securitate construite conform prevederilor standardelor române şi/sau standardelor naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt potrivite pentru a permite unui ascensor, în care sunt corect montate, să fie conforme cu cerinţele esenţiale aplicabile. (4) În cazul în care se constată că standardele prevăzute la alin. (2) şi (3) nu corespund în totalitate cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4, Ministerul Industriei şi Resurselor va înştiinţa Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană. Ministerul Industriei şi Resurselor va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană. (5) În absenta standardelor armonizate, Ministerul Industriei şi Resurselor va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista standardelor şi specificatiilor tehnice naţionale considerate importante sau relevante pentru corecta implementare a cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 2. (6) Asociaţia Română de Standardizare va asigura organizarea unui comitet în care să fie reprezentate toate părţile din industrie interesate în stabilirea poziţiei româneşti în procesul de pregătire şi monitorizare a standardelor armonizate.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care organismul de control constata ca un ascensor sau o componenta de securitate, care poarta marcajul CE, folosit conform scopului prevăzut, poate pune în pericol siguranţa persoanelor şi, după caz, a proprietăţii, ia măsuri corespunzătoare de retragere a acestuia de pe piaţa, de interzicere a introducerii pe piaţa sau de punere în funcţiune ori limitează libera circulaţie a acestuia. (2) Organismul de control va informa în scris Ministerul Industriei şi Resurselor imediat cu privire la deciziile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4; b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3); c) deficienţelor din standardele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3). (3) În cazul în care organismul de control constata ca un ascensor sau o componenta de securitate care poarta marcajul CE nu este conform prevederilor prezentei hotărâri, ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Ministerul Industriei şi Resurselor asupra deciziei sale. (4) Ministerul Industriei şi Resurselor va informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate în baza prevederilor alin. (2) şi (3).  +  Capitolul 2 Proceduri pentru evaluarea conformitatii  +  Articolul 8 (1) Înainte de introducerea pe piaţa a componentelor de securitate prevăzute în anexa nr. 1, producătorul unei componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, care are sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie: a) 1. fie sa înainteze modelul de componenta de securitate pentru efectuarea examinării CE de tip, conform prevederilor lit. A din anexa nr. 4, precum şi pentru verificări ale procesului de producţie de către un organism notificat, conform prevederilor din anexa nr. 5;2. fie sa înainteze modelul de componenta de securitate pentru efectuarea examinării CE de tip, conform prevederilor lit. A din anexa nr. 4, şi să aplice un sistem de asigurare a calităţii, conform prevederilor din anexa nr. 6, pentru verificarea produsului;3. fie să aplice un sistem de asigurare a calităţii conform prevederilor din anexa nr. 7; b) să aplice marcajul CE pe fiecare componenta de securitate şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate CE care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la lit. A din anexa nr. 3, având în vedere prevederile din anexa utilizata, după caz, anexa nr. 5, 6 sau 7; c) sa păstreze o copie a declaraţiei de conformitate CE timp de 10 ani de la data la care a fost fabricata ultima componenta de securitate. (2) Înainte de introducerea pe piaţa, un ascensor trebuie supus uneia dintre următoarele proceduri: a) fie, în cazul în care ascensorul a fost proiectat în conformitate cu un ascensor care a fost supus examinării CE de tip prevăzute la lit. B din anexa nr. 4, acesta trebuie construit, montat şi încercat aplicând:1. inspecţia finala prevăzută în anexa nr. 8; sau2. sistemul de asigurare a calităţii produsului pentru ascensor, prevăzut în anexa nr. 9; sau3. sistemul de asigurare a calităţii producţiei, prevăzut în anexa nr. 10.Procedurile pentru fazele de proiectare şi de construcţie, pe de o parte, şi cele pentru fazele de montare şi încercare, pe de altă parte, pot fi efectuate pe acelaşi ascensor. b) fie, în cazul în care ascensorul a fost proiectat în conformitate cu un ascensor model care a fost supus examinării CE de tip prevăzute la lit. B din anexa nr. 4, acesta trebuie construit, montat şi încercat aplicând:1. inspecţia finala prevăzută în anexa nr. 8; sau2. sistemul de asigurare a calităţii produsului pentru ascensor, prevăzut în anexa nr. 9; sau3. sistemul de asigurare a calităţii producţiei, prevăzut în anexa nr. 10; c) fie, în cazul în care ascensorul a fost proiectat în conformitate cu un ascensor pentru care a fost implementat un sistem de asigurare a calităţii conform prevederilor din anexa nr. 11, completat cu o examinare a proiectului, în situaţia în care proiectul nu este conform în totalitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (2), acesta trebuie construit, montat şi încercat aplicând:1. inspecţia finala prevăzută în anexa nr. 8; sau2. sistemul de asigurare a calităţii produsului pentru ascensor, prevăzut în anexa nr. 9; sau3. sistemul de asigurare a calităţii producţiei, prevăzut în anexa nr. 10; d) fie verificării unităţii de produs prevăzute în anexa nr. 12; e) fie sistemului de asigurare a calităţii conform prevederilor din anexa nr. 11, suplimentat cu o examinare a proiectului, în situaţia în care proiectul nu este conform în totalitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (2).În cazurile prevăzute la lit. a), b) şi c), persoana responsabilă cu proiectarea trebuie să furnizeze persoanei responsabile cu construcţia, montajul şi încercările toate documentele şi informaţiile necesare, astfel încât aceste lucrări să se poată efectua în condiţii de siguranţă absolută. (3) Pentru ascensoarele care constituie variatii de la ascensorul model sau fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model trebuie făcute precizări clare în dosarul tehnic de fabricaţie, indicandu-se valorile maxime şi minime. Pentru serii de echipamente care satisfac cerinţele esenţiale de securitate trebuie demonstrata similaritatea prin calcule şi/sau pe baza desenelor de execuţie. (4) În toate cazurile prevăzute la alin. (2), montatorul ascensorului trebuie: a) să aplice marcajul CE pe ascensor şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate CE care va conţine informaţiile prevăzute la lit. B, din anexa nr. 3, luând în considerare specificăţiile din anexa folosită, după caz, anexa nr. 8, 9, 10, 11 sau 12; b) sa păstreze o copie a declaraţiei de conformitate CE timp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piaţa.Ministerul Industriei şi Resurselor, organismul de control şi organismele notificate pot cere şi obţine de la montatorul ascensorului o copie a declaraţiei de conformitate CE şi a rapoartelor de încercări, efectuate la inspecţia finala. (5) a) În cazul în care ascensoarelor şi componentelor de securitate li se aplică şi alte reglementări legale care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj trebuie să indice conformitatea ascensorului sau a componentei de securitate cu prevederile tuturor reglementărilor legale aplicabile. b) Când una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, într-o perioadă de tranzitie, sa aleagă ce regim să aplice, marcajul CE va indica numai conformitatea cu reglementările aplicate de montatorul ascensorului sau producătorul componentelor de securitate. În acest caz, detaliile directivelor aplicate, asa cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie menţionate în documentele, notele şi instrucţiunile prevăzute de prezenta hotărâre şi care însoţesc ascensorul sau componenta de securitate. (6) Atunci când nici montatorul ascensorului, nici producătorul componentei de securitate şi nici reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, nu au îndeplinit obligaţiile care le revin conform prevederilor alin. (1)-(4), acele obligaţii revin oricărei persoane care introduce pe piaţa ascensorul sau componenta de securitate. Aceleaşi obligaţii revin şi unei persoane care fabrica pentru propriul uz ascensorul sau componenta de securitate. (7) Documentele şi corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la alin. (1)-(4) se redactează sau se traduc în limba română.  +  Capitolul 3 Marcaje  +  Articolul 9 (1) Elementele de identificare ale marcajului european de conformitate CE sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001. (2) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi durabil direct pe fiecare cabina de ascensor, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2, şi pe fiecare componenta de securitate prevăzută în anexa nr. 1 sau, când acest lucru nu este posibil, pe o eticheta aplicată în mod nedetasabil pe componenta de securitate. (3) Este interzisă aplicarea pe ascensoare sau pe componente de securitate a unor marcaje asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acesta. Oricare alt marcaj poate fi aplicat pe ascensoare sau pe componenta de securitate, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care organismul de control constata ca marcajul a fost aplicat în mod nejustificat, montatorul ascensorului, respectiv producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, va fi obligat sa aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului şi sa înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri. (2) În cazul în care organismul de control constata ca neconformitatea continua, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare de limitare sau interzicere de la introducerea pe piaţa ori să asigure retragerea de pe piaţa a componentei de securitate în cauza şi sa interzică funcţionarea ascensorului.  +  Capitolul 4 Organisme de certificare şi control  +  Secţiunea 1 Organisme de certificare notificate  +  Articolul 11 (1) În România, Ministerul Industriei şi Resurselor recunoaşte, în vederea notificării, organismele care îndeplinesc procedurile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), pe baza unei proceduri de evaluare aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 13. (2) Ministerul Industriei şi Resurselor comunică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a recunoscut conform prevederilor alin. (1) şi sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum şi numărul de identificare alocat anterior de Comisie. (3) Lista organismelor notificate şi numărul lor de identificare, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) În condiţiile în care se constată că un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 13, Ministerul Industriei şi Resurselor retrage recunoaşterea organismului şi informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene.  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea pieţei  +  Articolul 12Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa (ISCIR-SP), organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Capitolul 5 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 13 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 6 alin. (1)-(3), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa, interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor referitoare la deţinerea documentaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării, până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu montatorul ascensorului sau cu producătorul componentelor de securitate ori cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformitatilor. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul de control anume împuternicit de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa (ISCIR-SP).  +  Articolul 14Contravenţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa (ISCIR-SP), din care rezultă sancţiuni şi restrictii de introducere pe piaţa sau punere în funcţiune a ascensoarelor şi componentelor de securitate sau de utilizare a ascensoarelor, va menţiona: a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri; b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR; c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul care a aplicat sancţiunea, se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe.Decizia va fi adusă imediat la cunoştinţa persoanelor interesate şi Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 16Pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap în cabinele ascensoarelor, autorităţile de stat competente trebuie să adopte, în limita posibilităţilor, astfel de măsuri încât la toate nivelurile clădirilor existente şi la toate nivelurile clădirilor în curs de construire să se asigure accesul persoanelor cu handicap, în special al celor care utilizează scaune cu rotile. În toate clădirile noi, cel puţin un ascensor trebuie să fie accesibil persoanelor cu handicap care utilizează scaune cu rotile. Aceste ascensoare trebuie să îndeplinească cerinţele pentru o astfel de utilizare din punct de vedere al dimensiunilor, al poziţiei comenzilor şi altele asemenea.  +  Articolul 17Lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevăzute la art. 6, se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18 (1) Prevederile art. 11 alin. (2) şi (4) se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale între România şi Uniunea Europeană, denumit în continuare PECA. (2) Prevederile art. 6 alin. (4) şi ale art. 7 alin. (4) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 19 (1) Până la data intrării în vigoare a PECA se admite introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune şi a ascensoarelor şi componentelor de securitate cu marcaj de conformitate CS aplicat conform prevederilor alin. (4). Elementele de identificare ale marcajului naţional de conformitate CS sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001. (2) Până la data intrării în vigoare a PECA, pentru realizarea procedurilor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2), Ministerul Industriei şi Resurselor recunoaşte şi desemnează organisme la nivel naţional. (3) Recunoaşterea şi desemnarea organismelor prevăzute la alin. (2) se realizează, avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 13, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) În situaţia în care evaluarea conformitatii ascensoarelor şi/sau a componentelor de securitate destinate pieţei naţionale se realizează de către organisme recunoscute şi desemnate, conform prevederilor alin. (2), producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul naţional de conformitate CS. (5) Lista organismelor prevăzute la alin. (2), sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Până la data prevăzută la alin. (1), prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul de conformitate CE se aplică şi marcajului naţional de conformitate CS. (7) Se interzice aplicarea pe ascensoare şi/sau pe componente, concomitent, atât a marcajului CS, cat şi a marcajului de conformitate CE.  +  Articolul 20 (1) Responsabilităţile producătorului, reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, precum şi ale oricărei persoane responsabile cu introducerea pe piaţa, în legătură cu introducerea pe piaţa a ascensoarelor şi componentelor de securitate cu marcaj de conformitate CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru ascensoarele şi componentele de securitate cu marcaj de conformitate CE. (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la cap. V se aplică şi în cazul introducerii pe piaţa a ascensoarelor şi componentelor de securitate cu marcaj CS.  +  Articolul 21Până la data de 31 decembrie 2003 se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a ascensoarelor şi a componentelor de securitate destinate acestora, în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 22Începând cu data de 1 ianuarie 2007, vor fi admise la comercializare numai ascensoarele şi/sau componentele de securitate care poarta marcajul de conformitate CE.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 24Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 225/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a ascensoarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 10 aprilie 2003.Nr. 439.  +  Anexa 1 LISTA COMPONENTELOR DE SECURITATE1. Dispozitiv de zavorare a uşilor de palier2. Dispozitive care să împiedice căderea, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3.2, pentru a împiedica căderea cabinei sau miscari necontrolate în sus3. Limitatoare de viteza4. Tampoane: a) tampoane cu inmagazinarea energiei:- neliniare;- cu amortizarea miscarii de revenire; b) tampoane cu disiparea energiei5. Dispozitive de securitate montate pe circuitele hidraulice care sunt utilizate pentru împiedicarea caderii cabinei6. Contacte electrice de securitate (întrerupător de securitate) care conţin componente electronice.  +  Anexa 2 CERINŢE ESENŢIALEde sănătate şi de securitate pentru proiectarea şi construirea ascensoarelor şi componentelor de securitateDispoziţii preliminareA. Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate se aplică ascensoarelor sau componentelor de securitate numai dacă prezintă risc atunci când sunt utilizate conform destinaţiei date de montatorul ascensorului sau de producătorul componentelor de securitate.B. Cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate conţinute în prezenta hotărâre sunt obligatorii. Ascensoarele sau componentele de securitate trebuie proiectate şi construite astfel încât să se atinga obiectivele prezentelor cerinţe esenţiale.C. Producătorul de componente de securitate, precum şi montatorul ascensorului au obligaţia să efectueze o analiza de risc în vederea identificarii acelor riscuri care corespund produselor lor, fiind obligaţi sa proiecteze şi sa construiască produsele având în vedere aceasta analiza.D. Cerinţele esenţiale prevăzute în art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi care nu sunt incluse în prezentele cerinţe esenţiale se aplică ascensoarelor, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din hotărâre.1. Generalitati1.1. Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice referitoare la certificarea calităţii din punct de vedere al securităţii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, se aplică în situaţia în care exista riscuri concrete şi acestea nu sunt abordate în prezenta anexa.Cerinţele esenţiale prevăzute la pct. 1.1.2 din anexa nr. 1 la normele metodologice menţionate mai sus trebuie aplicate în orice situaţie.1.2. CabinaCabina trebuie proiectata şi construită astfel încât să ofere un spaţiu şi o rezistenta corespunzătoare numărului maxim de persoane, precum şi sarcinii nominale stabilite de montator.În cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane, atunci când dimensiunile ascensorului permit, cabina trebuie proiectata şi construită astfel încât caracteristicile sale structurale sa nu obstructioneze sau sa împiedice accesul şi utilizarea acestuia de către persoane cu handicap şi, de asemenea, să permită efectuarea oricăror modificări necesare, care să faciliteze utilizarea ascensorului de către astfel de persoane.1.3. Mijloace de suspendare şi de sustinereMijloacele de suspendare şi/sau de sustinere a cabinei, accesoriile, precum şi orice elemente terminale ale acestora trebuie să fie alese şi proiectate astfel încât să asigure un nivel corespunzător de siguranţă totală şi sa reducă riscul caderii cabinei, luând în considerare condiţiile de utilizare, materialele utilizate, precum şi condiţiile de fabricaţie.Atunci când se utilizează cabluri sau lanturi pentru suspendarea cabinei, trebuie să existe cel puţin două cabluri sau lanturi independente, fiecare cu sistemul propriu de ancorare. Astfel de cabluri şi lanturi nu trebuie să aibă imbinari sau matisari, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt necesare pentru fixare sau pentru formarea unui ochet.1.4. Controlul sarcinii (inclusiv depăşirea vitezei)1.4.1. Ascensoarele trebuie proiectate, construite şi montate astfel încât să fie împiedicată pornirea normală, atunci când sarcina nominală este depăşită.1.4.2. Ascensoarele trebuie să fie dotate cu un limitator de viteza. Aceasta cerinţa nu se aplică ascensoarelor la care, prin conceptia sistemului de actionare, nu este posibila depăşirea vitezei.1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie dotate cu un dispozitiv pentru controlul şi limitarea vitezei.1.4.4. Ascensoarele care utilizează roti de frictiune trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure stabilitatea cablurilor de tracţiune pe roata de frictiune.1.5. Troliu1.5.1. Toate ascensoarele pentru persoane trebuie să aibă propriul troliu individual. Aceasta cerinţa nu se aplică la ascensoarele la care contragreutatile sunt înlocuite cu o a doua cabina.1.5.2. Montatorul ascensorului trebuie să se asigure ca troliul ascensorului şi dispozitivele anexe ale unui ascensor nu sunt accesibile decât pentru lucrări de întreţinere şi în cazuri de urgenta.1.6. Comenzi1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utilizării de către persoane cu handicap neinsotite trebuie să fie proiectate şi amplasate în mod corespunzător.1.6.2. Funcţia comenzilor trebuie indicată clar.1.6.3. Comenzile de chemare ale unei baterii de ascensoare pot fi separate sau interconectate.1.6.4. Echipamentele electrice trebuie instalate şi conectate astfel încât:- să fie exclusa orice confuzie cu circuitele care nu au legătură directa cu ascensorul;- alimentarea cu energie să poată fi comutată sub sarcina;- miscarile ascensorului să fie dependente de contactele electrice de siguranţă printr-un circuit electric de siguranţă separat;- o defectiune a instalaţiei electrice sa nu conducă la o situaţie periculoasa.2. Riscuri pentru persoanele aflate în afară cabinei2.1. Ascensorul trebuie să fie proiectat şi construit pentru a se asigura ca spaţiul în care se deplaseaza cabina nu este accesibil decât pentru lucrări de întreţinere şi în cazuri de urgenta. Înainte ca o persoană să aibă acces în acel spaţiu, trebuie oprită funcţionarea ascensorului.2.2. Ascensorul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încât să se elimine riscul de lovire atunci când cabina este în una dintre poziţiile sale extreme.Acest obiectiv se realizează cu ajutorul unui spaţiu liber sau al unui refugiu dincolo de poziţiile extreme ale cabinei.Totuşi, în anumite cazuri, în special la clădiri existente, unde aceasta condiţie este imposibil de îndeplinit, se pot adopta alte măsuri corespunzătoare pentru evitarea acestui risc, după ce a fost obţinută aprobarea specială din partea ISCIR.2.3. Spaţiile de acces pentru intrarea şi ieşirea din cabina trebuie să fie dotate cu uşi de palier având o rezistenta mecanică corespunzătoare condiţiilor de utilizare.În timpul funcţionarii normale un dispozitiv de zavorare a uşilor trebuie să împiedice:- miscarea cabinei, comandata sau necomandata, dacă toate uşile de palier nu sunt închise şi zavorate;- deschiderea unei uşi de palier, atunci când cabina încă se deplaseaza şi nu se afla într-o zona prevăzută pentru oprire.Totuşi, sunt permise miscari de aducere la nivelul palierului ale cabinei, în situaţia în care uşile de palier sunt deschise, numai în zone specificate, cu condiţia ca viteza de deplasare să fie controlată.3. Riscuri pentru persoanele aflate în cabina3.1. Cabinele ascensoarelor trebuie complet inconjurate de pereţi plini, cu podele şi tavane închise, cu excepţia orificiilor pentru ventilaţie şi a uşilor pe toată lungimea. Uşile cabinei trebuie să fie proiectate şi montate astfel încât cabina sa nu se poată deplasa, cu excepţia miscarilor de aducere la nivelul palierului, menţionate la pct. 2.3 paragraful al treilea, dacă uşile nu sunt închise, şi să se oprească în cazul în care uşile se deschid.Uşile cabinei trebuie să rămână închise şi zavorate în cazul opririi între doua niveluri, acolo unde exista un risc de cadere în spaţiul dintre cabina şi put.3.2. Ascensorul trebuie să aibă dispozitive care să împiedice căderea libera sau deplasarea necontrolata a cabinei, în cazul unei întreruperi de curent sau al defectării componentelor.Dispozitivul care împiedica căderea libera a cabinei (paracazator) trebuie să fie independent de mijloacele de suspendare a cabinei.Acest dispozitiv trebuie să poată opri cabina la sarcina sa nominală şi la viteza maxima stabilită de montatorul ascensorului. Orice oprire produsă de acest dispozitiv nu trebuie să producă o decelerare dăunătoare pentru ocupantii cabinei, oricare ar fi condiţiile de încărcare.3.3. Tampoanele trebuie montate între partea inferioară a putului şi podeaua cabinei.În acest caz, spaţiul liber menţionat în paragraful 2.2 trebuie măsurat cu tampoanele complet comprimate.Aceasta cerinţa nu se aplică ascensoarelor la care, datorită conceptiei sistemului de actionare, cabina nu poate intră în spaţiul liber menţionat în paragraful 2.2.3.4. Ascensoarele trebuie să fie proiectate şi construite astel încât sa nu poată fi puse în mişcare dacă dispozitivul menţionat la pct. 3.2 nu se afla într-o poziţie de funcţionare.4. Alte riscuri4.1. Uşile de palier şi uşile de cabina sau ansamblul celor două uşi, în cazul în care acestea sunt automate, trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv care să evite riscul strivirii atunci când acestea sunt în mişcare.4.2. Uşile de palier, atunci când sunt prevăzute să contribuie la protecţia clădirii împotriva incendiilor, inclusiv cele care au elemente din sticlă, trebuie să reziste în mod corespunzător la foc, din punct de vedere al integrităţii şi al caracteristicilor referitoare la izolatie pentru oprirea propagarii flacarilor şi la transmiterea caldurii prin radiaţie termica.4.3. Contragreutatile trebuie să fie montate astfel încât să se evite orice risc de lovire cu cabina sau de cadere pe aceasta.4.4. Ascensoarele trebuie să fie echipate cu mijloace care să dea posibilitatea oamenilor reţinuţi în cabina să fie scoşi şi evacuati.4.5. Cabinele trebuie să fie dotate cu mijloace de comunicaţie cu dublu sens, care să permită legătură permanenta cu echipa de intervenţie rapida.4.6. Ascensoarele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât, în cazul în care temperatura din camera troliului depăşeşte limita maxima stabilită de montator, acestea să poată efectua până la capăt miscarea aflată în curs, comandata, şi sa refuze comenzi noi.4.7. Cabinele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să se asigure o ventilaţie suficienta pentru pasageri, chiar şi în cazul unei opriri prelungite.4.8. Cabina trebuie iluminata adecvat atunci când este utilizata sau când se deschide o usa; de asemenea, cabina trebuie să fie prevăzută cu sistem de iluminare de urgenta.4.9. Mijloacele de comunicaţie prevăzute la pct. 4.5 şi sistemul de iluminare de urgenta prevăzut la pct. 4.8 trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât sa funcţioneze chiar şi în lipsa alimentarii normale cu energie. Perioada de funcţionare a acestora trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite efectuarea procedurii de salvare în condiţii normale.4.10. Circuitele de comanda ale ascensorului, care pot fi folosite în caz de incendiu, trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să se împiedice oprirea ascensoarelor la anumite niveluri şi să permită comandarea prioritara a ascensorului de către echipele de salvare.5. Marcare5.1. Suplimentar faţă de caracteristicile minime cerute pentru orice masina conform prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, respectiv prevăzute la pct. 1.7.3 din anexa nr. 1 la normele metodologice menţionate la pct. 1.1 al prezentei anexe, fiecare cabina trebuie să aibă aplicată o placa vizibila care să indice în mod clar sarcina nominală în kilograme şi numărul maxim de pasageri care pot fi transportaţi.5.2. În cazul în care ascensorul este proiectat astfel încât să permită oamenilor reţinuţi în cabina sa iasa fără ajutor din exterior, instrucţiunile necesare acestei operaţiuni trebuie să fie afişate în mod clar şi într-un loc vizibil în cabina.6. Instrucţiuni de utilizare6.1. Componentele de securitate trebuie să fie însoţite de un manual de instrucţiuni redactat în limba română de către producătorul acestora, astfel încât asamblarea, conectarea, reglarea şi întreţinerea să poată fi efectuate eficient şi fără riscuri.6.2. Fiecare ascensor trebuie să fie însoţit de o documentaţie întocmită de către montator în limba română. Documentaţia trebuie să conţină cel puţin:- un manual de instrucţiuni care va cuprinde planurile şi diagramele necesare pentru utilizare în condiţii normale, întreţinere, inspecţie, reparatie, verificări periodice şi manevre de salvare conform pct. 4.4;- un registru în care se noteaza reparaţiile şi, după caz, verificările periodice.  +  Anexa 3 A. CONŢINUTUL DECLARAŢIEI DE CONFORMITATE CE PENTRU COMPONENTELE DE SECURITATE*1)Declaraţia de conformitate CE trebuie să conţină următoarele informaţii:- denumirea şi adresa producătorului de componente de securitate*2);- denumirea şi adresa reprezentantului autorizat, acolo unde este cazul;- descrierea componentei de securitate, detalii asupra tipului sau seriei şi numărul seriei de fabricaţie, dacă exista;- funcţia de securitate a componentei de securitate;- anul fabricaţiei componentei de securitate;- toate prevederile importante cu care componenta de securitate este conformă;- referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;- denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi 2 din hotărâre, acolo unde este cazul;- referire la certificatul pentru examinarea CE de tip, emis de către un organism notificat, acolo unde este cazul;- denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat verificarea producţiei în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 2 din hotărâre, acolo unde este cazul;- denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a verificat sistemul de asigurare a calităţii aplicat de producător în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 3 din hotărâre, acolo unde este cazul;- identificarea persoanei semnatare, imputernicita sa acţioneze în numele producătorului componentelor de securitate sau al reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.B. CONŢINUTUL DECLARAŢIEI DE CONFORMITATE CE PENTRU ASCENSOARELE MONTATE*3)Declaraţia de conformitate CE trebuie să conţină următoarele informaţii:- denumirea şi adresa montatorului ascensorului*4)- descrierea ascensorului, detalii asupra tipului sau seriei, numărul seriei de fabricaţie şi adresa unde a fost montat ascensorul;- anul montarii ascensorului;- toate prevederile importante cu care ascensorul este conform;- referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;- denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip a ascensorului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi b), acolo unde este cazul;- referire la certificatul de examinare CE de tip, acolo unde este cazul;- denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat verificarea ascensorului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. d) din hotărâre, acolo unde este cazul;- denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat inspecţia finala a ascensorului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a), b) şi c) din hotărâre, acolo unde este cazul;- denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a inspectat sistemul de asigurare a calităţii aplicat de montator în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a), b), c) şi e) din hotărâre, acolo unde este cazul;- identificarea persoanei semnatare, imputernicita sa acţioneze în numele montatorului ascensorului.-------------*1) Declaraţia trebuie redactată în limba română, împreună cu manualul de instrucţiuni prevăzut la pct. 6.1 din anexa nr. 2 şi trebuie să fie tiparita sau scrisă de masina.*2) Numele de firma, adresa completa; în cazul reprezentantului autorizat se indica numele de firma şi adresa producătorului de componente de securitate.*3) Aceasta declaraţie trebuie redactată în limba română, împreună cu manualul de instrucţiuni prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2 şi trebuie să fie tiparita sau scrisă de masina.*4) Numele de firma şi adresa completa.  +  Anexa 4 EXAMINAREA CE DE TIP(MODULUL B)A. Examinarea CE de tip pentru componente de securitate1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii prin care un organism notificat constata şi atesta faptul ca un exemplar reprezentativ din componentele de securitate va permite ascensorului în care este corect montat sa satisfacă cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre.2. Cererea pentru efectuarea examinării CE de tip se înaintează de către producătorul componentei de securitate sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, unui organism notificat ales de către acesta.2.1. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie să cuprindă următoarele: a) numele şi sediul producătorului de componente de securitate şi, dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat al acestuia, numele şi sediul acestuia din urma şi adresa spaţiilor de producţie pentru componentele de securitate; b) o declaraţie scrisă, potrivit căreia aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat; c) dosarul tehnic de fabricaţie, prevăzut la pct. 3.1; d) un exemplar reprezentativ din componenta de securitate, denumit în continuare tip, sau detalii asupra locului unde poate fi examinat acesta; organismul notificat poate să solicite un număr rezonabil din astfel de componente, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.3. Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să permită evaluarea conformitatii şi să se poată verifica dacă se utilizează componente de securitate adecvate pentru a permite ascensorului în care sunt corect montate să fie conform prevederilor prezentei hotărâri.3.1. În măsura în care este necesar pentru evaluarea conformitatii, dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să cuprindă următoarele: a) o descriere generală a componentei de securitate, inclusiv domeniul de utilizare, în special limitele de viteza, sarcina şi putere, şi condiţiile, în special medii explozive şi expunerea la medii periculoase; b) desenele de execuţie şi planuri de fabricaţie sau diagrame; c) cerinţele esenţiale luate în considerare şi soluţiile adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele armonizate; d) rezultatele oricăror încercări sau calcule efectuate sau subcontractate de către producător; e) un exemplar al instrucţiunilor de montare pentru componentele de securitate; f) măsurile luate în faza de fabricaţie pentru a asigura ca producţia de serie de componente de securitate este conformă cu componenta de securitate examinata.4. Organismul notificat are următoarele obligaţii: a) sa examineze dosarul tehnic de fabricaţie pentru a evalua în ce măsura pot fi îndeplinite obiectivele dorite; b) sa examineze componenta de securitate pentru a verifica adecvanta acesteia conform termenilor din dosarul tehnic de fabricaţie; c) să efectueze sau să solicite efectuarea examinarilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producătorul de componente de securitate respecta cerinţele prezentei hotărâri, dând posibilitatea componentei de securitate să îşi îndeplinească funcţiile sale atunci când este corect montata în ascensor.5. Dacă tipul reprezentativ de componenta de securitate respecta prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip trebuie să conţină: a) denumirea şi sediul producătorului de componente de securitate; b) concluziile examinării; c) condiţiile pentru valabilitatea acestui certificat; d) date speciale necesare identificarii tipului aprobat.Ministerul Industriei şi Resurselor, ISCIR şi alte organisme notificate pot obţine o copie a certificatului şi, ca urmare a cererii motivate, o copie a dosarului tehnic de fabricaţie, precum şi rapoarte ale examinarilor, calculelor şi încercărilor efectuate. Dacă organismul notificat refuza unui producător certificarea unui tip, acesta trebuie să justifice detaliat solicitantului acest refuz. În situaţia în care se refuza unui producător de componente de securitate certificarea unui tip, acesta poate face apel la instanţa judecătorească competenţa, în condiţiile legii.6. Producătorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să informeze organismul notificat, care deţine documentaţia referitoare la certificatul de examinare CE de tip, asupra tuturor modificărilor, chiar şi de natura minora, pe care le-a efectuat sau intenţionează să le efectueze la componenta de securitate aprobată, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate în dosarul tehnic original [a se vedea pct. 3.1 lit. a)]. Organismul notificat trebuie să examineze modificările şi sa informeze solicitantul dacă certificatul de examinare CE de tip rămâne valabil. Dacă organismul notificat considera necesar, poate fie sa emita o completare la certificatul de examinare CE de tip, original, fie sa ceara înaintarea unei noi solicitări pentru certificare.7. Fiecare organism notificat trebuie să informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare CE de tip emise şi completările la acestea, precum şi referitor la certificatele de examinare CE de tip retrase.Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, sa comunice celorlalte organisme notificate informaţii relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras.8. Certificatele de examinare CE de tip, dosarele şi corespondenta în legătură cu procedurile de examinare CE de tip trebuie redactate sau traduse în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.9. Producătorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze împreună cu dosarul tehnic de fabricaţie copiile certificatelor de examinare CE de tip emise şi ale completărilor la acestea, o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de securitate.În situaţia în care nici producătorul de componente de securitate şi nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţia organelor de control, la cerere, documentaţia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a componentei de siguranţă.B. Examinarea CE de tip pentru ascensoare1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii prin care un organism constata şi atesta faptul ca un ascensor model sau un ascensor pentru care nu este posibila o extindere ori o variatie, conform art. 9 alin. (3), satisface cerinţele prezentei hotărâri.2. Cererea pentru efectuarea examinării CE de tip se înaintează de către montatorul ascensorului unui organism notificat ales de acesta.2.1. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie să cuprindă următoarele: a) numele şi sediul montatorului ascensorului; b) o declaraţie scrisă potrivita căreia aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat; c) dosarul tehnic de fabricaţie, prevăzut la pct. 3.1; d) detalii asupra locului unde poate fi examinat ascensorul model; ascensorul model supus examinării trebuie să includă părţile terminale şi trebuie să poată deservi cel puţin trei niveluri (sus, intermediar şi jos).3. Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să permită o evaluare a conformitatii ascensorului cu prevederile prezentei hotărâri şi o înţelegere a proiectului şi a funcţionarii ascensorului.3.1. În măsura în care este necesar pentru evaluarea conformitatii, dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să cuprindă următoarele: a) o descriere generală a modelului reprezentativ de ascensor; dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să indice în mod clar toate extinderile sau variantele posibile ale modelului reprezentativ de ascensor, conform art. 8 alin. (3) din hotărâre, care este supus examinării; b) desene de execuţie şi planuri de fabricaţie sau diagrame; c) cerinţele esenţiale luate în considerare şi soluţiile adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele armonizate; d) o copie a declaraţiei de conformitate CE a componentei de securitate utilizate de producătorul ascensorului; e) rezultatele oricăror încercări sau calcule efectuate ori subcontractate de către producător; f) un exemplar al manualului de instrucţiuni al ascensorului; g) măsurile luate în faza de montare pentru a asigura ca producţia de serie de ascensoare este conformă cu prevederile prezentei hotărâri.4. Organismul notificat are următoarele obligaţii: a) sa examineze dosarul tehnic de fabricaţie pentru a evalua în ce măsura pot fi îndeplinite obiectivele dorite; b) sa examineze modelul reprezentativ de ascensor pentru a verifica dacă acesta a fost fabricat conform documentaţiei tehnice; c) să efectueze sau să solicite efectuarea examinarilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de montatorul ascensorului respecta cerinţele prezentei hotărâri şi permit ascensorului să fie conform acestor cerinţe.5. Dacă ascensorul model respecta prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip trebuie să conţină: a) denumirea şi sediul montatorului ascensorului; b) concluziile examinării; c) condiţiile pentru valabilitatea acestui certificat; d) date speciale necesare identificarii tipului aprobat.Ministerul Industriei şi Resurselor, ISCIR şi alte organisme notificate pot obţine o copie a certificatului şi, ca urmare a cererii motivate, o copie a documentaţiei tehnice şi rapoarte ale examinarilor, calculelor şi încercărilor efectuate. Dacă organismul notificat refuza unui producător certificarea unui tip, acesta trebuie să justifice detaliat solicitantului acest refuz. În situaţia în care se refuza unui montator de ascensoare certificarea unui tip, acesta poate face apel la instanţa judecătorească competenţa, în condiţiile legii.6. Montatorul ascensorului trebuie să informeze organismul notificat, care deţine documentaţia referitoare la certificatul de examinare CE de tip, asupra tuturor modificărilor, chiar şi de natura minora, pe care le-a efectuat sau intenţionează să le efectueze la ascensorul aprobat, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate în dosarul tehnic original, conform pct. 3.1 lit. a). Organismul notificat trebuie să examineze modificările şi sa informeze solicitantul dacă certificatul de examinare CE de tip rămâne valabil. Dacă organismul notificat considera necesar, poate fie sa emita o completare la certificatul de examinare CE de tip, original, fie ca ceara înaintarea unei noi solicitări pentru certificare.7. Fiecare organism notificat trebuie să informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare CE de tip emise şi completările la acestea, precum şi referitor la certificatele de examinare CE de tip retrase.Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, sa comunice celorlalte organisme notificate informaţii relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras.8. Certificatele de examinare CE de tip, dosarele şi corespondenta în legătură cu procedurile de examinare CE de tip trebuie redactate sau traduse în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.9. Montatorul ascensorului trebuie să păstreze împreună cu dosarul tehnic de fabricaţie copiile certificatelor de examinare CE de tip emise şi ale completărilor la acestea, o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului ascensor conform cu modelul reprezentativ de ascensor.  +  Anexa 5 CONFORMITATEA CU TIPUL SUPLIMENTAT CU VERIFICĂRI(MODULUL C)1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii prin care producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura şi declara ca componentele de securitate sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare CE de tip şi totodată asigura şi declara ca satisfac cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora, şi ca vor permite ascensorului în care sunt montate corect sa satisfacă cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componenta de securitate şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate CE.2. Producătorul componentelor de securitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricaţie asigura componentelor de securitate fabricate cu tipul, asa cum este descris în certificatul de examinare CE de tip, şi cu cerinţele prezentei hotărâri aplicabile acestora.3. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate CE pentru o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de securitate.4. Organismul notificat ales de producător trebuie să efectueze sau să solicite să se efectueze verificări pe o componenta de securitate la intervale stabilite în mod aleatoriu. Trebuie să se examineze un esantion adecvat dintre componentele de securitate finite, prelevat de către organismul notificat, şi trebuie să se efectueze încercările corespunzătoare prezentate în standardele prevăzute la art. 6 alin. (3) din hotărâre, sau încercări cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea procesului de fabricaţie cu cerinţele prezentei hotărâri. În cazurile în care una sau mai multe dintre componentele de securitate verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare.Toate organismele notificate responsabile cu efectuarea acestei proceduri trebuie să convină de comun acord asupra elementelor care trebuie luate în considerare atunci când verifica componentele de securitate, ţinând seama de caracteristicile esenţiale ale componentelor de securitate prevăzute în anexa nr. 1.În cursul procesului de fabricaţie, producătorul trebuie să aplice numărul de identificare a organismului notificat, sub responsabilitatea acestui organism.5. Documentaţia şi corespondenta referitoare la procedurile pentru verificările la intervale stabilite în mod aleatoriu la pct. 4 trebuie întocmite sau traduse în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.  +  Anexa 6 ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSULUI(MODULUL E)1. Asigurarea calităţii produsului este procedura prin care producătorul de componente de securitate care îndeplineşte prevederile pct. 2 asigura şi declara ca componentele de securitate sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi satisfac cerinţele din prezenta hotărâre, aplicabile acestora, şi totodată asigura şi declara ca componenta de securitate va permite ascensorului în care este montata corect sa satisfacă cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul componentei de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componenta de securitate şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat care răspunde de supraveghere conform prevederilor pct. 4.2. Pentru inspecţia finala şi încercarea componentei de securitate, producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat conform prevederilor pct. 3, care trebuie să fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul de asigurare a calităţii3.1. Producătorul componentei de securitate solicita unui organism notificat ales de către acesta evaluarea propriului sistem al calităţii pentru componentele de securitate care fac obiectul evaluării.3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile necesare pentru componentele de securitate avute în vedere; b) documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii; c) documentaţia tehnica a componentelor de securitate aprobate şi un exemplar al certificatului de examinare CE de tip.3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calităţii se efectuează examinarea fiecărei componente de securitate şi se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute în standardul sau standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre sau încercări cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea componentelor de securitate cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către producătorul componentelor de securitate trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure o înţelegere uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.3.2.1. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele privind calitatea; b) structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveşte calitatea componentelor de securitate; c) examinarile şi încercările care vor fi efectuate după fabricaţie; d) mijloacele de verificare a funcţionarii efective a sistemului de asigurare a calităţii; e) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etaloanarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta trebuie să presupună conformitatea cu cerinţele standardului român SR EN ISO 9003:1994, completat, dacă este necesar, pentru a tine seama de caracteristicile specifice ale componentelor de securitate.3.3.1. Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei ascensorului avut în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecţie la locurile de fabricaţie ale producătorului componentelor de securitate.3.3.2. Decizia echipei de audit trebuie să fie adusă la cunoştinţa producătorului componentelor de securitate. Aceasta trebuie să conţină concluziile evaluării şi decizia motivată privind evaluarea.3.4. Producătorul componentelor de securitate se angajează sa îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de asigurare a calităţii, asa cum a fost aprobat, şi sa menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.3.4.1. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calităţii asupra oricărei intentii de actualizare a acestui sistem.3.4.2. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.3.4.3. Decizia de evaluare motivată, care conţine concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului componentelor de securitate.4. Supravegherea sub răspunderea unui organism notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca producătorul componentelor de securitate îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul componentelor de securitate trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiei în incintele de control şi încercare şi sa pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare şi, în mod special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) dosarul tehnic de fabricaţie; c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura ca producătorul componentelor de securitate menţine şi aplica sistemul calităţii; organismul trebuie să emita pentru producătorul componentelor de securitate un raport de audit.4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecţii inopinate la locurile unde sunt fabricate componentele de securitate. În timpul acestor inspecţii, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcţionarii corecte a sistemului calităţii, dacă se considera necesar. Organismul notificat preda producătorului componentelor de securitate un raport al inspecţiei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul componentelor de securitate trebuie să deţină şi sa pună la dispoziţia organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de securitate, următoarele documente: a) documentaţia menţionată la pct. 3.1.1 lit. c); b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4.1; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4, 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, emise sau retrase.  +  Anexa 7 ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂŢII(MODULUL H)1. Asigurarea totală a calităţii este procedura prin care producătorul componentelor de securitate care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 asigura şi declara ca componentele de securitate supuse evaluării sunt conforme cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre, aplicabile acestora. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componenta de securitate şi întocmeşte în scris o declaraţie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat responsabil pentru supraveghere conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaţie, inspecţie şi încercare finala a componentelor de securitate, conform prevederilor pct. 3; sistemul calităţii aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul de asigurare a calităţii3.1. Producătorul solicita unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calităţii.3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile necesare pentru componentele de securitate avute în vedere; b) documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii.3.2. Sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure conformitatea componentelor de securitate cu cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora, şi să permită ascensoarelor în care au fost corect montate sa satisfacă acele cerinţe.3.2.1. Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.3.2.2. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să conţină o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele privind calitatea şi structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveşte proiectarea şi calitatea componentelor de securitate; b) specificăţiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate şi, atunci când standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre; c) tehnicile de control şi verificare a proiectului, procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate pentru proiectarea componentelor de siguranţă supuse evaluării; d) procesul de fabricaţie corespunzător, tehnicile de control şi asigurare a calităţii, precum şi procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate; e) examinarile şi încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după procesul de fabricaţie, precum şi frecventa cu care vor fi efectuate; f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.; g) mijloacele de urmărire a realizării calităţii cerute în ceea ce priveşte proiectarea şi produsul în sine, precum şi a funcţionarii eficiente a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a determina dacă sistemul calităţii satisface cerinţele menţionate la pct. 3.2. Aceasta presupune conformitatea cu cerinţele standardului român SR EN ISO 9001:1994, completat, dacă este necesar, pentru a tine seama de natura specifică a componentelor de securitate pentru care este aplicat.3.3.1. Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei ascensorului avut în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecţie la locul unde se fabrica produsul respectiv.3.3.2. Decizia de evaluare motivată, care va conţine concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului de componente de securitate.3.4. Producătorul de componente de securitate se angajează sa îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de asigurare a calităţii, asa cum a fost aprobat şi sa menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.3.4.1. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calităţii despre orice intentii de actualizare a acestui sistem.3.4.2. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.3.4.3. Decizia de evaluare motivată, care va conţine concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului.4. Supravegherea sub răspunderea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca producătorul îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul de componente de securitate trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiei în incintele de proiectare, producţie, inspecţie, încercare şi depozitare a produselor şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare şi, în mod special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, prevăzute de faza de proiectare a sistemului calităţii, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.; c) înregistrările privind calitatea, prevăzute de faza de producţie din sistemul calităţii, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura ca producătorul componentelor de securitate menţine şi aplica sistemul calităţii; organismul trebuie să emita un raport de audit pentru producătorul de componente de securitate.4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecţii inopinate la sediul producătorului. În timpul acestor inspecţii, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcţionarii corecte a sistemului calităţii, dacă se considera necesar. Organismul notificat trebuie să emita pentru producătorul de componente de securitate un raport al inspecţiei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să deţină şi sa pună la dispoziţia organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de siguranţă, următoarele documente: a) documentaţia menţionată la pct. 3.1.1 lit. b); b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4.1; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4, 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, care au fost emise sau retrase.7. Toate dosarele şi corespondenta referitoare la procedurile de asigurare a calităţii trebuie redactate sau traduse în limba română sau într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.  +  Anexa 8 INSPECŢIA FINALA1. Inspecţia finala este procedura prin care montatorul ascensorului, care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, asigura şi declara ca ascensorul care a fost introdus pe piaţa satisface cerinţele din prezenta hotărâre. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE în cabina fiecărui ascensor, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2, şi va întocmi în scris o declaraţie de conformitate CE.2. Montatorul ascensorului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura ca ascensorul care a fost introdus pe piaţa este conform cu ascensorul model descris în certificatul de examinare CE de tip şi ca este conform cerinţelor esenţiale de sănătate şi de securitate aplicabile acestuia.3. Montatorul ascensorului trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate CE şi certificatul de inspecţie finala, menţionat la pct. 6, timp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piaţa.4. Un organism notificat ales de montatorul ascensorului trebuie să efectueze sau să solicite efectuarea inspecţiei finale a ascensorului care va fi introdus pe piaţa. Trebuie efectuate încercările şi examinarile corespunzătoare, definite în standardele aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau încercări cu efect echivalent, pentru a asigura conformitatea ascensorului cu cerinţele prevăzute în prezenta hotărâre.Aceste verificări şi încercări trebuie să acopere, în special:- examinarea documentaţiei pentru a verifica dacă ascensorul este conform cu modelul aprobat în conformitate cu lit. B din anexa nr. 4;- funcţionarea ascensorului atât în gol, cat şi la sarcina maxima, pentru a se asigura ca montarea şi funcţionarea componentelor de securitate sunt corecte (limitatoare de cursa, dispozitive de blocare etc.);- funcţionarea ascensorului la sarcina maxima şi în gol, pentru a se asigura funcţionarea corecta a componentelor de securitate în cazul întreruperii furnizarii energiei;- o încercare statica cu o sarcina egala cu de 1,25 ori sarcina nominală.Sarcina nominală trebuie să fie cea prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 2.După aceste încercări, organismul notificat trebuie să verifice dacă nu a apărut nici o deformare sau deteriorare care ar putea periclita utilizarea în condiţii de siguranţă a ascensorului.5. Organismul notificat trebuie să primească următoarele documente:- desenul de ansamblu general al ascensorului;- planurile şi diagramele necesare pentru inspecţia finala, în special diagramele circuitelor de comanda;- un exemplar al manualului de instrucţiuni prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.Organismul notificat poate să nu ceara planuri detaliate sau informaţii precise care nu sunt necesare pentru verificarea conformitatii ascensorului care urmează a fi introdus pe piaţa cu ascensorul model descris în declaraţia pentru examinarea CE de tip.6. Dacă ascensorul satisface prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat trebuie să aplice sau sa impună aplicarea numărului sau de identificare lângă marcajul CE, în conformitate cu anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, şi trebuie să întocmească un certificat de inspecţie finala în care să menţioneze verificările şi încercările efectuate.Organismul notificat trebuie să completeze paginile corespunzătoare din registrul prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.Dacă organismul notificat refuza sa emita certificatul pentru inspecţia finala, acesta trebuie să menţioneze detaliat motivele refuzului şi sa recomande mijloacele prin care se poate obţine acceptarea. Dacă montatorul ascensorului solicita din nou efectuarea inspecţiei finale, acesta trebuie să înainteze solicitarea aceluiaşi organism notificat.7. Certificatul pentru inspecţia finala, dosarele şi corespondenta referitoare la procedurile de acceptare vor fi întocmite sau traduse în limba română sau într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.  +  Anexa 9 ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSULUI PENTRU ASCENSOARE(MODULUL E)1. Asigurarea calităţii produsului este procedura prin care montatorul îndeplineşte prevederile de la pct. 2, asigura şi declara ca ascensoarele montate sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi satisfac cerinţele din prezenta hotărâre, aplicabile acestora. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat care răspunde de supraveghere conform prevederilor pct. 4.2. Pentru inspecţia finala şi încercarea ascensorului, montatorul ascensorului trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat conform prevederilor pct. 3, iar sistemul calităţii trebuie să fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul de asigurare a calităţii3.1. Montatorul ascensorului solicita unui organism notificat ales de el evaluarea sistemului de asigurare a calităţii pentru ascensoarele care fac obiectul evaluării.3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile necesare pentru ascensoarele avute în vedere; b) documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii; c) documentaţia tehnica a ascensoarelor aprobate şi un exemplar al fiecărui certificat de examinare CE de tip.3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calităţii se efectuează examinarea fiecărui ascensor şi se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute în standardul sau standardele ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau încercări cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea ascensorului cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către montatorul ascensorului trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure o înţelegere uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.3.2.1. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele privind calitatea; b) structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveşte calitatea ascensoarelor; c) examinarile şi încercările care vor fi efectuate înainte de introducerea pe piaţa, incluzând în cele din urma încercările prevăzute la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 8; d) mijloacele de verificare a funcţionarii efective a sistemului de asigurare a calităţii; e) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta trebuie să presupună conformitatea cu cerinţele standardului român SR EN ISO 9003:1994, completat, dacă este necesar, pentru a tine seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.3.3.1. Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei ascensorului avut în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecţie la montator şi la locul unde se monteaza ascensorul.3.3.2. Decizia echipei de audit trebuie să fie adusă la cunoştinţa montatorului de ascensoare. Aceasta trebuie să conţină concluziile evaluării şi decizia de evaluare motivată.3.4. Montatorul ascensorului se angajează sa îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de asigurare a calităţii, asa cum a fost aprobat, şi sa menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.3.4.1. Montatorul ascensorului trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calităţii asupra oricărei intentii de actualizare a acestui sistem.3.4.2. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.3.4.3. Decizia motivată de evaluare, care conţine concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa montatorului de ascensoare.4. Supravegherea sub răspunderea unui organism notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca montatorul de ascensoare îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Montatorul de ascensoare trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiei în incintele de control şi încercare şi sa pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare şi, în mod special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) dosarul tehnic de fabricaţie; c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura ca montatorul menţine şi aplica sistemul calităţii; organismul trebuie să emita montatorului un raport de audit.4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecţii inopinate la locurile unde sunt montate ascensoarele. În timpul acestor inspecţii, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcţionarii corecte a sistemului calităţii, dacă se considera necesar. Organismul notificat preda producătorului un raport al inspecţiei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Montatorul ascensorului trebuie să deţină şi sa pună la dispoziţia organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimului ascensor, următoarele documente: a) documentaţia menţionată la pct. 3.1.1 lit. c); b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4.1; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4.3, 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, emise sau retrase.  +  Anexa 10 ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI(MODULUL D)1. Asigurarea calităţii producţiei reprezintă acea parte a procedurii prin care montatorul unui ascensor care satisface obligaţiile care îi revin conform prevederilor pct. 2, asigura şi declara ca ascensoarele satisfac cerinţele din prezenta hotărâre care le sunt aplicabile. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate.Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat responsabil cu supravegherea conform prevederilor pct. 4.2. Montatorul ascensorului trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru producţia, montarea, inspecţia finala şi încercările ascensorului, conform prevederilor pct. 3. De asemenea, sistemul calităţii trebuie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul de asigurare a calităţii3.1. Montatorul unui ascensor trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calităţii.Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile relevante despre ascensoare; b) documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii; c) documentaţia tehnica a tipului aprobat şi o copie a certificatului de examinare CE de tip.3.2. Sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure conformitatea ascensoarelor cu cerinţele din prezenta hotărâre, aplicabile acestora.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de montatorul ascensorului trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să conţină în special o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii cu privire la calitatea ascensoarelor; b) procesul de fabricaţie, tehnicile de control şi de asigurare a calităţii, precum şi tehnicile, procesele şi măsurile sistematice care vor fi utilizate; c) examinarile şi încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după montare; aceste încercări trebuie să cuprindă cel puţin încercările prevăzute la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 8; d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului utilizat etc.; e) mijloacele de monitorizare a realizării calităţii cerute ascensorului şi funcţionarea eficienta a sistemului de asigurare a calităţii.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Acesta presupune conformitatea cu acele cerinţe privind asigurarea calităţii, care aplica standardul SR EN ISO 9002:1994, completat, dacă este necesar, pentru a tine seama de natura specifică a unui ascensor.Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei ascensorului în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de inspecţie la întreprinderea montatorului.Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa montatorului.3.4. Montatorul trebuie să se angajeze ca îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul de asigurare a calităţii, asa cum a fost aprobat, şi trebuie să asigure ca acesta este menţinut la un nivel corespunzător şi eficient.Montatorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de actualizare a acestui sistem.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat va mai satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa montatorului.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca montatorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.4.2. Montatorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecţii la locurile de fabricaţie, control, asamblare, instalare, încercări şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze periodic audituri pentru a asigura ca montatorul menţine şi aplica sistemul calităţii şi trebuie să emita montatorului un raport de audit.4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul montatorului. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect, dacă considera necesar. Organismul notificat trebuie să predea montatorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Montatorul trebuie să păstreze şi sa pună la dispoziţia organelor de control, la cerere, pentru o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul ascensor, următoarele documente: a) documentaţia menţionată la pct. 3.1 lit. b); b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4 ultimul alineat, pct. 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la certificatele privind sistemul calităţii, emise sau retrase.7. Documentaţia şi corespondenta referitoare la procedurile pentru asigurarea calităţii trebuie întocmite sau traduse în limba română sau într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.  +  Anexa 11 ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂŢII ASCENSOARELOR(MODULUL H)1. Asigurarea totală a calităţii este procedura prin care montatorul de ascensoare care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 asigura şi declara ca ascensoarele supuse evaluării sunt conforme cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre, aplicabile acestora. Montatorul de ascensoare trebuie să aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat responsabil pentru supraveghere conform prevederilor pct. 4.2. Montatorul de ascensoare trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaţie, asamblare, montare şi inspecţie finala a ascensoarelor, conform prevederilor pct. 3; sistemul calităţii aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul de asigurare totală a calităţii3.1. Montatorul de ascensoare solicita unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calităţii.3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile necesare pentru ascensoare, în special informaţii care ajuta la înţelegerea legăturii care exista între proiect şi funcţionarea ascensorului şi care ajuta la evaluarea conformitatii cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri; b) documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii.3.2. Sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure conformitatea ascensoarelor cu cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora.3.2.1. Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către montatorul ascensorului trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.3.2.2. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să conţină o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele privind calitatea şi structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveşte proiectarea şi calitatea ascensoarelor; b) specificăţiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate şi, atunci când standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor din prezenta hotărâre; c) tehnicile de control şi verificare a proiectului, procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate pentru proiectarea ascensoarelor; d) tehnicile corespunzătoare de asamblare, montare şi control al calităţii, procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate; e) examinarile şi încercările care vor fi efectuate pentru aprobarea furnizarii de materiale, componente şi subansambluri; f) examinarile şi încercările care vor fi efectuate înainte (inspectarea condiţiilor de montare: putul ascensorului, camera masinii etc.), în timpul şi după montare [inclusiv până la ultima încercare prevăzută la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 2]; g) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.; h) mijloacele de urmărire a realizării calităţii cerute în ceea ce priveşte proiectarea şi montajul, precum şi a funcţionarii eficiente a sistemului de asigurare a calităţii.3.3. Inspectarea proiectuluiAtunci când proiectul nu este în totalitate conform standardelor armonizate, organismul notificat trebuie să constate dacă proiectul este conform prevederilor prezentei hotărâri şi, în situaţia în care acesta este conform, emite un certificat CE de examinare a proiectului, indicând durata de valabilitate a certificatului şi detalii necesare pentru identificarea proiectului aprobat.3.4. Evaluarea sistemului de asigurare a calităţiiOrganismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a determina dacă sistemul calităţii satisface cerinţele menţionate la pct. 3.2. Aceasta presupune conformitatea cu cerinţele standardului român SR EN ISO 9001:1994, completat, dacă este necesar, pentru a tine seama de caracteristicile specifice ascensoarelor pentru care este aplicat.Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei ascensorului avut în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecţie la sediul montatorului şi la locul unde se monteaza ascensorul respectiv.Decizia de evaluare motivată, care va conţine concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa montatorului de ascensoare.3.5. Montatorul de ascensoare se angajează sa îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi sa menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.Montatorul de ascensoare trebuie să informeze organismul notificat care a certificat sistemul de asigurare a calităţii despre orice intenţie de actualizare a acestui sistem.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.Decizia motivată de evaluare, care va conţine concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa montatorului de ascensoare.4. Supravegherea sub răspunderea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca montatorul de ascensoare îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Montatorul de ascensoare trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiei în incintele de proiectare, producţie, asamblare, montare, inspecţie, încercare şi depozitare a produselor şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare şi, în mod special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, prevăzute de faza de proiectare a sistemului calităţii, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.; c) înregistrările privind calitatea, prevăzute în acea parte a sistemului care se referă la acceptarea furnizorilor şi montare, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura ca montatorul de ascensoare menţine şi aplica sistemul calităţii; organismul trebuie să emita un raport de audit pentru montatorul de ascensoare.4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecţii inopinate la sediul montatorului sau la locul de montare a ascensorului. În timpul acestor inspecţii, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcţionarii corecte a sistemului calităţii, dacă se considera necesar. Organismul notificat trebuie să emita pentru montatorul de ascensoare un raport al inspecţiei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Montatorul de ascensoare trebuie să deţină şi sa pună la dispoziţia organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data introducerii pe piaţa a ascensorului, următoarele documente: a) documentaţia menţionată la pct. 3.1.1 lit. b); b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.5; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.5 ultimul alineat, 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, care au fost emise sau retrase.  +  Anexa 12 VERIFICAREA UNITĂŢII DE PRODUS(MODULUL G)1. Verificarea unităţii de produs este procedura prin care montatorul unui ascensor asigura şi declara ca un ascensor care se introduce pe piaţa şi care a obţinut certificatul de conformitate prevăzut la pct. 4 este conform cu cerinţele prezentei hotărâri. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE în cabina ascensorului şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate CE.2. Montatorul ascensorului trebuie să solicite unui organism notificat, ales de către acesta, verificarea unităţii de produs.2.1. Cererea pentru verificarea unităţii de produs trebuie să conţină: a) denumirea şi adresa montatorului ascensorului şi locul unde este montat ascensorul; b) declaraţia scrisă din care să rezulte ca o solicitare similară nu a mai fost înaintată altui organism notificat; c) dosarul tehnic de fabricaţie.3. Scopul documentaţiei tehnice este de a permite evaluarea conformitatii ascensorului cu cerinţele prezentei hotărâri şi înţelegerea proiectării, montarii şi funcţionarii ascensorului.Pentru evaluarea conformitatii, documentaţia tehnica trebuie să conţină următoarele: a) o descriere generală a ascensorului; b) proiectul, planul de fabricaţie şi diagramele; c) cerinţele esenţiale în cauza şi soluţia adoptată pentru a le satisface, cum sunt standardele armonizate; d) rezultatele încercărilor sau calculelor efectuate sau subcontractate de către montatorul ascensorului; e) o copie a instrucţiunilor de utilizare a ascensorului; f) o copie a certificatelor de examinare CE de tip ale componentelor de siguranţă utilizate.4. Organismul notificat trebuie să examineze documentaţia tehnica şi ascensorul şi să efectueze încercările corespunzătoare, conform standardelor prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau încercări cu efect echivalent, pentru a asigura conformitatea ascensorului cu cerinţele din prezenta hotărâre. Dacă ascensorul îndeplineşte cerinţele din prezenta hotărâre, organismul notificat trebuie să aplice sau sa impună aplicarea numărului sau de identificare lângă marcajul CE şi va întocmi un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.Organismul notificat trebuie să completeze paginile corespunzătoare ale registrului prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.Dacă organismul notificat refuza sa emita certificatul de conformitate, trebuie să motiveze detaliat refuzul sau şi sa indice măsurile ce trebuie luate pentru a se realiza conformitatea. Atunci când montatorul ascensorului solicita din nou verificarea, acesta trebuie să se adreseze aceluiaşi organism notificat.5. Certificatul de conformitate, dosarele şi corespondenta referitoare la procedurile pentru verificarea unităţii de produs trebuie redactate sau traduse în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.6. Montatorul ascensorului trebuie să păstreze împreună cu documentaţia tehnica un exemplar al certificatului de conformitate pentru o perioadă de 10 ani de la data introducerii pe piaţa a ascensorului.  +  Anexa 13 CRITERII MINIMEcare trebuie avute în vedere pentru desemnarea organismelor1. Organismul, directorul acestuia şi personalul responsabil pentru efectuarea încercărilor trebuie să fie alţii decât proiectantul, constructorul, furnizorul sau producătorul de componente de securitate ori montatorul de ascensoare pe care le inspecteaza şi nu trebuie să fie reprezentanţi autorizaţi ai uneia dintre părţile enumerate. În mod similar, organismul, directorul acestuia şi personalul responsabil pentru aprobarea sistemului calităţii prevăzut la art. 8 din hotărâre trebuie să fie alţii decât proiectantul, constructorul, furnizorul sau producătorul de componente de securitate sau montatorul de ascensoare pe care le inspecteaza şi nu trebuie să fie reprezentanţi autorizaţi ai uneia dintre părţile enumerate. Aceştia nu pot să se implice direct sau în calitate de reprezentant autorizat în proiectare, construcţie, comercializare sau întreţinere a componentelor de securitate ori în montarea de ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informaţii tehnice între producătorul componentelor de securitate sau montatorul de ascensoare şi organismul de certificare.2. Organismul şi personalul acestuia trebuie să efectueze încercările de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competenţa tehnica şi trebuie să fie independenţi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane care sunt interesate de rezultatul verificărilor şi care ar putea să le influenteze deciziile sau rezultatul inspecţiilor.3. Organismul trebuie să aibă la dispoziţie personalul necesar şi sa dispună de dotările necesare care să îi permită îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor administrative şi tehnice legate de verificare sau de supraveghere; de asemenea, trebuie să aibă acces la echipamentele necesare pentru verificări speciale.4. Personalul organismului responsabil cu inspectarea trebuie să aibă: a) o buna pregătire tehnica şi profesională; b) cunoştinţe corespunzătoare ale cerinţelor privind încercările pe care le efectuează şi experienta corespunzătoare pentru astfel de încercări; c) capacitatea de a întocmi certificate, înregistrări şi rapoarte necesare pentru autentificarea rezultatelor obţinute la încercări.5. Trebuie garantată imparţialitatea personalului de inspecţie. Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependenta de numărul încercărilor efectuate sau de rezultatele respectivelor încercări.6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru încercările efectuate, în conformitate cu legislaţia naţionala în domeniu, dacă răspunderea civilă nu este asumată de către stat pe baza dreptului român.7. Personalul organismului este obligat sa păstreze secretul profesional cu privire la informaţiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea prevederilor prezentei hotărâri sau a altor reglementări, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de autorităţile administrative competente ale statului.-------