LEGE nr. 303 din 27 august 1947privind recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 27 august 1947    MIHAI I,Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României,La toţi de faţă şi viitori, sănătate:Adunarea Deputaţilor a votat şi adoptat, iar Noi sancţionăm ce urmează:  +  Articolul 1Societăţile pe acţiuni, anonime sau în comandită sunt obligate a recalcula patrimoniul lor, conform dispoziţiunilor de mai jos. Societăţile străine pe acţiuni, cu sediul secundar sau principala exploatare în România, sunt supuse aceleaşi obligaţiuni.  +  Articolul 2În termen de zece zile dela apariţia prezentei legi, societăţile vor recalcula conturile monetare exprimând valori, creanţe şi angajamente libelate în lei, potrivit raportului de preschimbare stabilit la art. 6 din legea nr. 287 pentru reforma monetară.Prin conturi monetare exprimând valori, creanţe şi angajamente libelate în lei, se înţeleg: a) mijloacele de plată enumerate la art. 1 al legii pentru reforma monetară, punctele a, b şi c; b) disponibilităţile în cont arătate la art. 14, al. 2, art. 15, 16 şi 17 din legea pentru reforma monetară; c) valori mobiliare specificate la art. 27 al legii pentru reformă monetară; d) datoriile sub orice formă şi cu orice titlu, prevăzute la art. 24 al legii pentru reforma monetară.Diferenţele ce vor rezulta din recalcularea conturilor monetare, se vor înregistra la un cont separat, intitulat "diferenţa rezultată din recalcularea patrimoniului".  +  Articolul 3De la publicarea prezentei legi, toate înregistrările contabile se vor efectua exclusiv în lei stabilizaţi.Societăţile sunt autorizate a separa înregistrările în lei vechi la conturile nerecalculate până la recalcularea tuturor elementelor patrimoniale.  +  Articolul 4Societăţile sunt obligate să întocmească bilanţul pe data de 31 Decemvrie 1947, cel mai târziu la 31 Martie 1948, astfel: a) conturile monetare menţionate la art. 2, alin. a şi b de mai sus, vor fi grupate în bilanţ în posturi aparte, atât în activ cât şi în pasiv, denumite: "sume blocate potrivit legii pentru reforma monetară din 1947", menţionându-se şi sumele de lei vechi transformate.Extrasele conturilor blocate, remise titularilor, vor avea, în coloane separate, pentru evidenta, şi suma transformată în lei stabilizaţi; b) conturile monetare menţionate la alineatele c şi d, ale aceluiaşi articol, vor cuprinde sumele rezultate, din recalculare, precum şi operaţiunile efectuate în lei stabilizaţi, până la 31 Decemvrie 1947, inclusiv; c) conturile monetare exprimând valori şi creanţe libelate în monete străine sau în aur, se vor recalcula pe baza cursurilor practicate de Banca Naţională a României.Prin conturi monetare, în sensul acestui alineat, se înţelege:- valutele efective străine;- cecurile şi tratele în moneta străină;- acreditivele, biletele la ordin, cambiile şi orice efecte de comerţ libelate în moneta străină;- aurul sub orice forma;- disponibilităţile în conturi de moneta străină;- debitorii şi creditorii în moneta străină sub orice forma şi cu orice titlu;- valorile mobiliare emise în străinătate, cu excepţiunea participaţiunilor şi acţiunilor, precum şi cupoanele de dobândă sau de dividende.Din conturile monetare exprimate în moneta străină, se vor recalcula numai sumele recunoscute de Banca Naţională a României. Pentru celelalte sume, societăţile sunt obligate să introducă de îndată cereri în vederea obţinerii autorizărilor prevăzute de legea pentru comerţul de devize. Poziţiile neaprobate de Banca Naţională a României sunt supuse, în ceea ce priveşte recalcularea regimului creanţelor şi angajamentelor în lei; d) Conturile de investiţiuni, capitalul social, fondurile de rezerva şi fondurile de amortizare se vor recalcula prin multiplicarea sumelor înregistrate în conturi, cu coeficienţii prevăzuţi în tabelul anexat, corespunzător perioadei la care s'au făcut înregistrările.Prin investiţiuni se înţelege:- imobilele şi terenurile;- instalaţiunile, maşinile şi uneltele;- concesiunile şi brevetele;- mobilierul;- vehiculele;- materialele pentru investiţiuni, etc.Amortismentele operate direct la conturile de investiţiuni se vor recalcula prin multiplicarea lor cu coeficienţii prevăzuţi în anexa, corespunzător perioadei când s'a operat amortizarea.Partea din investiţiuni care a fost distrusă, total sau parţial din cauza războiului sau din alte cauze, se va scoate din activul întreprinderii pe valoarea de înregistrare proporţională cu paguba suferită; e) participaţiunile şi acţiunile libelate în lei sau în moneta străină, se vor recalcula astfel:- cele emise de societăţile industriale şi comerciale cotate la bursa, vor fi recalculate la cursul mediu din luna Decemvrie 1947;- cele emise de societăţile industriale şi comerciale necotate la bursa, vor fi recalculate aplicându-se asupra costului lor, coeficienţii prevăzuţi în anexa, corespunzător perioadei la care au fost subscrise sau achiziţionate;- cele emise de societăţi fără scop lucrativ, vor fi recalculate conform art. 2 al legii de faţă.La recalcularea participaţiunilor şi acţiunilor nu se vor lua în considerare amortizările efectuate, decât numai pentru participaţiunile şi acţiunile emise de societăţi fără scop lucrativ; f) Conturile de mărfuri fabricate, semifabricate sau în curs de fabricaţie, de materii prime de materiale consumabile în producţie se vor recalcula la preţurile oficiale în vigoare la data întocmirii bilanţului.  +  Articolul 5Se va reduce activul şi pasivul societăţilor cu sumele provenind din recalculări ale activelor făcute dela 1 Ianuarie 1933 până la 31 Decemvrie 1947.  +  Articolul 6Fondurile de pensii şi ajutoare în caz de moarte, invaliditate, etc., figurând în pasivul societăţilor, se vor recalcula conform art. 2 al prezentei legi.În cazul când o parte din activul societăţii este afectată acestor fonduri, ea va fi recalculată după modalităţile prevăzute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de avere. În cazul când din recalcularea acestor afectaţiuni vor rezulta plus-valute, ele se vor aloca fondului respectiv.  +  Articolul 7Diferenţele ce vor apare din recalcularea patrimoniului societăţii, se vor contabiliza la acelaşi cont separat, intitulat: "diferenţa rezultată din recalcularea patrimoniului", indicat la art. 2, alin. 3 al prezentei legi.  +  Articolul 8În cazul când contul "diferenţa rezultată din recalcularea patrimoniului" va arăta sold debitor (scădere de avere), consiliul de administraţie este obligat să convoace adunarea generală, cel mai târziu până la 15 Aprilie 1948, care va putea hotărî: a) Acoperirea pierderilor constatate prin facerea unor vărsăminte de către acţionari, în termen de cel mult un an, sau b) reducerea capitalului, cu aprobarea comisiunii prevăzute la art. 12 din prezenta lege.În ceea ce priveşte societăţile bancare supuse prevederilor legii pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca, reducerea capitalului se va face numai cu autorizarea consiliului superior bancar.În cazul în care societăţile nu vor fi acoperit pierderile conform prevederilor alineatului a şi nu vor fi obţinut aprobarea de reducere a capitalului până la data de 15 Mai 1949, ele se desfiinţează de drept şi intra în lichidare.  +  Articolul 9În cazul când contul diferenţa rezultată din recalcularea patrimoniului prezintă sold creditor (creştere de avere) societăţile sunt obligate să-l aloce la un fond special, denumit: "rezerva provenită din recalcularea patrimoniului".Aceasta rezerva se considera ca făcând parte din fondurile proprii ale întreprinderii.  +  Articolul 10În cazul când prin aplicarea art. 8 al prezentei legi se decide reducerea capitalului, adunarea generală are latitudinea de a hotărî asupra înlocuirii sau ştampilării acţiunilor la noi valori nominale de minimum 100 lei de fiecare acţiune, după cum va găsi necesar.  +  Articolul 11Membrii consiliului de administraţie care nu se vor conformă dispoziţiunilor prezentei legi, se vor pedepsi cu o închisoare dela 3 luni la 1 an de zile.  +  Articolul 12Pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului, se institue o Comisiune specială, denumita: "Comisiunea pentru aplicarea legii pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni", compusă din:- doi delegaţi desemnaţi de Ministerul Industriei şi Comerţului;- doi delegaţi desemnaţi de Ministerul Finanţelor;- doi delegaţi desemnaţi de Banca Naţională a României;- un membru al Consiliului Superior Juridic al Statului, desemnat de Ministerul Justiţiei.Fiecare din aceste instituţii va desemna şi un număr egal de supleanţi.Membrii Comisiunii vor fi numiţi printr'o decizie a Ministerului de Industrie şi Comerţ.Comisiunea va alege un preşedinte şi va lua deciziuni valabile, cu majoritate de voturi şi cu prezenta a cel puţin 5 membri; în caz de paritate, votul preşedintelui decide.Comisiunea are următoarele atribuţiuni:- va putea verifica dacă bilanţurile societăţilor au fost întocmite cu respectarea prevederilor, acestei legi;- va decide asupra întâmpinărilor făcute de societăţi cu privire la recalcularea patrimoniului potrivit dispoziţiunilor legii de faţă, pentru cazurile speciale care s'ar ivi în aplicarea ei;- va hotărî asupra cererilor de deducere a capitalului. Comisiunea, examinând situaţia financiară, precum şi posibilitatea de realizarea stocului social, va da o hotărîre motivată, în prima şi ultima instanţă, cu drept de recurs la Înalta Curte de Casaţie.Termenul de recurs, precum şi procedura de judecata, sunt acelea prevăzute de legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie.Comisiunea va putea numi experţi atât pentru verificarea bilanţurilor, cât şi pentru cazurile în care Comisiunea este sezisată.Numirea experţilor şi efectuarea expertizei se vor face după dreptul comun. Deciziunea de numire a experţilor va fixa şi onorariul cuvenit acestora, care va fi suportat în toate cazurile de societăţile în cauza.Societăţile sunt datoare a pune la dispoziţia comisiunii şi a experţilor numiţi de ea, registrele legale, documentele, inventarele şi orice alte date sau informaţiuni.Comisiunea, în cazurile în care va constata că consiliile de administraţie nu s'au conformat dispoziţiunilor acestei legi, va sezisa Ministerul public.  +  Articolul 13Rezerva provenită din recalcularea patrimoniului este scutită de orice impozite şi taxe prezente şi viitoare. Aceasta dispoziţiune se considera inserată între scutirile prevăzute de legea timbrului şi legea contribuţiunilor directe.  +  Articolul 14Dispoziţiunile prezentei legi nu se aplica Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 15Toate dispoziţiunile contrare acestei legi, sunt abrogate.Aceasta lege, dimpreună cu tabelul anexa, s'a votat de Adunarea Deputaţilor, în şedinţa dela 22 August, anul 1947 şi s'a aprobat cu majoritate de una suta şasezeci şi şapte voturi, contra trei.Preşedinte, Emanoil TatarescuSecretar, Eduard Manolescu(L.S.A.D.).Promulgăm aceasta lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul OficialData în Bucureşti la 22 August 1947.MIHAI IMinistrul industriei şi comerţului,Gh. Gheorghiu-DejMinistrul justiţiei,L. PătrăşcanuNr. 1.763.  +  Anexa TABELde coeficienţii de recalculareI. Indici anuali (p. perioada 1 Ianuarie 1933 - 31 Decemvrie 1939):    1933, 1 leu = 1,28.    1934, 1 '' = 1,35.    1935, 1 '' = 1,26.    1936, 1 '' = 1,18.    1937, 1 '' = 1,08.    1938, 1 '' = 1,00.    1939, 1 '' = 0,92.II. Indici semestriali (p. perioada 1 Ianuarie 1940 - 30 Iunie 1944):    1940, sem. I, 100 lei = 84,69.          '' II, 100 '' = 69,40.    1941, '' I, 100 '' = 51,93.          '' II, 100 '' = 37,14.    1942, '' I, 100 '' = 28,58.          '' II, 100 '' = 25,54.    1943, '' I, 100 '' = 21,36.          '' II, 100 '' = 18,74.    1944, '' I, 100 '' = 16,32.III. Indici trimestriali (p. perioada 1 Iulie 1944 - 31 Decemvrie 1945):    1944, trim. III, 1.000 lei = 124,07.           '' IV, 1.000 '' = 83,88.    1945, '' I, 1.000 '' = 36,06.           '' II, 1.000 '' = 22,92.           '' III, 1.000 '' = 18,72.           '' IV, 1.000 '' = 11,31.IV. Indici lunari (p. perioada 1 Ianuarie 1946 - 15 August 1947):    1946 Ianuarie, 1.000 lei = 6,83.         Februarie, 1.000 '' = 5,64.         Martie, 1.000 '' = 4,34.         Aprilie, 1.000 '' = 3,85.         Mai, 1.000 '' = 3,60.         Iunie, 1.000 '' = 3,53.         Iulie, 1.000 '' = 3,67.         August, 1.000 '' = 3,79.         Septemvrie, 1.000 '' = 3,35.         Octomvrie, 1.000 '' = 2,61.         Noemvrie, 1.000 '' = 2,24.         Decemvrie, 1.000 '' = 1,74.    1947 Ianuarie 10.000 lei = 12,07.         Februarie, 10.000 '' = 8,54.         Martie, 10.000 '' = 7,10.         Aprilie, 10.000 '' = 2,63.         Mai, 10.000 '' = 2,10.         Iunie, 10.000 '' = 1,70.         Iulie 10.000 '' = 1,44.         August, 10.000 '' = 0,50.Acest tabel anexa, dimpreună cu legea, s'a votat de Adunarea Deputaţilor, în şedinţa dela 22 August, anul 1947, şi s'a aprobat cu majoritate de una suta şasezeci şi şapte voturi, contra trei.Preşedinte, Emanoil Tatarescu.Secretar, Eduard Manolescu--------