HOTĂRÂRE nr. 504 din 24 aprilie 2003pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 6 mai 2003  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele, prefecturile şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona cu fermitate pentru aplicarea Legii nr. 161/2003.  +  Articolul 3 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăzute în program vor centraliza lunar datele cu privire la stadiul aplicării Legii nr. 161/2003. (2) Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor Publice şi Secretariatul General al Guvernului vor raporta periodic Guvernului cu privire la realizarea măsurilor prevăzute în program, precum şi acţiunile necesare pentru îndeplinirea integrală a acestuia.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul pentru relaţia cu Parlamentul,Acsinte GasparBucureşti, 24 aprilie 2003.Nr. 504.  +  AnexăPROGRAMde aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unelemăsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, afuncţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
             
    Nr. crt.MăsuriTermenInstituţii şi persoane responsabileObservaţii
      CARTEA I - Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei
      TITLUL I - Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante
      Termen de intrare în vigoare: data publicării legii în Monitorul Oficial al României
    1.Emiterea instrucţiunilor de aplicare15 zile de la intrarea în vigoareMinisterul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Administraţiei Publice  
    2.Comunicarea listei contribuabililor mari cărora li Se aplică prevederile Titlului I10 zile de la intrarea în vigoareMinisterul Finanţelor Publicese comunică Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi autorităţilor administraţiei publice locale
    3.Publicarea listei contribuabililor mari care înregistrează obligaţii bugetare restante la 31 decembrie 200230 zile de la intrarea în vigoareMinisterul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi autorităţile administraţiei publice localePublicarea se face pe pagina proprie de Internet sau prin alte mijloace
    4.Publicarea listei celorlalţi contribuabili care înregistrează obligaţii bugetare restante la 31 decembrie 200290 zile de la intrarea în vigoareMinisterul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi autorităţile administraţiei publice localePublicarea se face pe pagina proprie de Internet sau prin alte mijloace
      TITLUL II - Transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice
      Termen de intrare în vigoare: la 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României
    5.Transmiterea de date cu privire la existenţa unei pagini proprii de Internet, prin care informaţiile publice şi serviciile Publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice60 zile de la intrarea în vigoareToate autorităţile administraţiei publiceDatele se transmit Ministerului Administraţiei publice, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerului Informaţiilor Publice
    6.Transmiterea de date cu privire la sistemele informatice existente în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la serviciile Publice oferite prin intermediul acestora, precum şi la categoriile de utilizatori cărora li se adresează60 zile de la intrarea în vigoareToate autorităţile Administraţiei publiceDatele se transmit Ministerului administraţiei publice, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerului Informaţiilor Publice
    7.Autorităţile administraţiei publice interesate să participe la procedura electronică se înregistrează în Sistemul Electronic Naţional gradual, cu avizul operatorilor acestui sistem, prin hotărâre a Guvernului
    8.Pentru funcţionarea Sistemului Electronic Naţional este necesară adoptarea unor hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
      TITLUL III - Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice
      Termen de intrare în vigoare: la data publicării legii în Monitorul Oficial al României
    9.Înfiinţarea Serviciul de combatere a criminalităţii informatice, în cadrul Secţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţiei, ca punct de contact disponibil permanentUrgentParchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţiei  
    10.Constituirea bazelor de date privind criminalitatea informaticăUrgentMinisterul Justiţiei, Ministerul de Interne, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe  
    11.Obligaţia de a avertiza utilizatorii cu privire la condiţiile legale de acces şi utilizare, precum şi cu privire la consecinţele juridice ale accesului fără drept la aceste sisteme informaticeUrgentProprietarii sau administratorii de sisteme informatice la care accesul este interzis sau restricţionat pentru anumite categorii de utilizatori  
    12.Autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniu, în cooperare cu furnizorii de servicii, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile organizează campanii de informare privind criminalitatea informatică şi riscurile la care sunt expuşi utilizatorii de sisteme informatice.
    13.Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe desfăşoară programe speciale de pregătire şi perfecţionare a personalului cu atribuţii în prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice.
    14.Institutul Naţional de Criminologie din subordinea Ministerului Justiţiei efectuează studii periodice în scopul identificării cauzelor care determină şi a condiţiilor ce favorizează criminalitatea informatică.
      TITLUL IV - Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice
      Termen de intrare în vigoare: la data publicării legii în Monitorul Oficial al României.
    15.Analizarea eventualelor cazuri de incompatibilitate şi eliminarea acestoraUrgentMembrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate acestora, prefecţii şi subprefecţiiPrimul-ministru va dispune măsurile necesare pentru încetarea stării de incompatibilitate
    16.Obligaţia de a demisiona din una din funcţiile incompatibile60 de zile de la intrarea în vigoareAlesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor Titlului IV  
    17.Prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local în situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă, în termen, La una din cele două funcţii incompatibilela expirarea termenului de 60 de zilePrefectulPrefectul emite ordinul la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale
    18.Obligaţia de a renunţa la contractele încheiate cu încălcarea art. 9060 de zile de la intrarea în vigoareConsilierii locali şi consilierii judeţeniPrefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de consilier local şi consilier judeţean în cazul nerespectării de către aceştia a obligaţiei
    19.Obligaţia de a verifica situaţia tuturor aleşilor locali din judeţ30 de zile de la intrarea în vigoarePrefecţiiConducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi conducătorii oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt obligaţi să pună la dispoziţia prefectului şi a persoanelor împuternicite de acesta, datele solicitate, necesare stabilirii persoanelor cărora le sunt aplicabile incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de Titlul IV
    20.Optarea pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar60 de zile de la intrarea în vigoareFuncţionarii publici şi demnitariiNu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I sau în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar
      Declaraţia de interese
    21.Stabilirea modelului registrului special denumit "Registrul declaraţiilor de interese"UrgentGuvernulPrin hotărâre a Guvernului
    22.1. Informarea persoanelor care intră sub incidenţa Titlului IV cu privire la:Urgent- Secretariatul General al Guvernului, pentru membrii Guvernului, secretarii de stat şi subsecretarii de stat;  
      - obligaţia de a completa şi actualiza declaraţia de interese;- Secretarul general al autorităţilor publice, pentru persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate celei de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat;
      - termenele în care această obligaţie trebuie adusă la îndeplinire;
      2. Distribuirea formularelor de declaraţii de interese;- Ministerul Justiţiei, pentru consilierii juridici din cadrul acestuia şi pentru a transmite informaţiile instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea;
      3. Desemnarea persoanelor la care se depun declaraţiile de interese;
    - Secretarii generali ai prefecturilor, pentru prefecţi şi subprefecţi;
    - Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, pentru aleşii locali;
      4. Constituirea Registrelor declaraţiilor de interese, la nivelul fiecărei instituţii, după adoptarea modelului "Registrul declaraţiilor de interese" de către Guvern
    - Compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor publice, pentru funcţionarii publici ai acestor autorităţi
    23.Depunerea declaraţiilor de interese60 de zile de la data intrării în vigoare a Titlului IV sau în termen de 15 zile de la data validării mandatului ori, după caz, de la data numirii în funcţie- membrii Guvernului, secretarii de stat şi subsecretarii de stat;Declaraţiile de interese se actualizează în termen de 60 de zile de la data începerii, modificării sau încetării funcţiilor sau activităţilor.
    - persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate celei de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat;
    - prefecţi şi subprefecţi;
    - pentru aleşii locali;
    - funcţionarii publici
      TITLUL V - Grupurile de interes economic
      Termen de intrare în vigoare: 90 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României
    24.Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2002 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi a tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, a Hotărârii Guvernului nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului şi a Hotărârii Guvernului nr. 1346/2002 privind serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilorUrgentMinisterul Justiţiei  
      CARTEA II - Modificarea unor reglementări în scopul prevenirii şi combaterii corupţiei
      TITLUL I - Asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice, prevenirea şi combaterea corupţiei Modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
      Termen de intrare în vigoare: la data publicării legii în Monitorul Oficial al României
    25.Constituirea completelor pentru judecarea în primă instanţă, a infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000UrgentMinisterul JustiţieiLa judecătorii, tribunale şi curţile de apel, completele specializate vor fi formate din 2 judecători
      Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
      Termen de intrare în vigoare: la data publicării legii în Monitorul Oficial al României
    26.Modificarea corespunzătoare în structura posturilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi a cheltuielilor Cu salariile pe alineate, cu încadrarea în cheltuielile totale cu salariile aprobate în bugetul Ministerului Public pe anul 200330 de zile de la intrarea în vigoareProcurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, în calitate de ordonator principal de creditecu avizul Ministerului Finanţelor Publice
    27.Încadrarea personalului suplimentarUrgentParchetul Naţional AnticorupţieAvând în vedere suplimentarea numărului maxim de posturi al Parchetului Naţional Anticorupţie
    28.Înfiinţarea Secţiei Judiciare Penale în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie şi a brigăzii ofiţerilor de poliţie judiciară conduse de un chestorUrgentParchetul Naţional Anticorupţie  
    29.Transmiterea dosarelor cauzelor ce nu mai sunt de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie la parchetele competente potrivit legii.UrgentParchetul Naţional Anticorupţie  
      Modificarea şi completarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
      Termen de intrare în vigoare: la data publicării legii în Monitorul Oficial al României
    30.1. Informarea persoanelor care intră sub incidenţa Titlului I cu privire la:Urgent- Secretariatul General al Guvernului, pentru membrii Guvernului, secretarii de stat şi subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;"Art. 2 alin. (1): (...) persoanele cu funcţii de conducere şi de control (...) care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor publice centrale ori locale sau în cadrul instituţiilor publice ori de interes public, (...) membrii consiliilor de administraţie şi persoanele care deţin funcţii de conducere, de la director, inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, al companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar, (...)."
      - obligaţia de a completa şi actualiza declaraţia de avere;
      - termenele în care această obligaţie trebuie adusă la îndeplinire;
    - Secretariatele autorităţilor sau instituţiilor publice, pentru persoanele numite în funcţie de către primul-ministru;
      2. Distribuirea formularelor declaraţiilor de avere;- Secretarii generali ai prefecturilor, pentru prefecţi şi subprefecţi;
    - Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, pentru aleşii locali;
    - Compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor publice, pentru persoanele cu funcţii de conducere şi de control, prevăzute la art. 2 alin. (1), funcţionarii publici şi personalul încadrat la cabinetul demnitarului.
    31.Stabilirea situaţiilor în care declaraţia de avere se publică pe pagina de Internet a autorităţii şi a situaţiilor în care declaraţia se publică în Monitorul Oficial al României, precum şi asigurarea condiţiilor tehnice pentru publicarea declaraţiilor de avere.UrgentGuvernul  
    32.Depunerea declaraţiei de avere30 zile de la intrarea în vigoarePersoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 115/1996  
    33.Publicarea declaraţiilor de avere30 zile de la data depunerii declaraţiei de avereGuvern Ministere Celelalte autorităţi şi instituţii publice centrale Prefecturi Consilii judeţene Monitorul Oficial  
      TITLUL III - Reglementări privind funcţia publică şi funcţionarii publici
      Modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
      Termen de intrare în vigoare: la data publicării legii în Monitorul Oficial al României
    34.Adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici30 de zile de la intrarea în vigoareMinisterul Administraţiei PubliceSe aprobă prin hotărâre a Guvernului
    35.Armonizarea statutelor speciale Cu prevederile Titlului III90 zile de la data intrării în vigoare- Serviciile diplomatice şi consulare;cu consultarea şi avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
    - Autoritatea vamală;
    - Poliţia şi alte structuri ale Ministerului de Interne;
    - Alte servicii publice stabilite prin lege.
    36.Adoptarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei Funcţionarilor Publici, şi a normelor privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare60 de zile de la data intrării în vigoareAgenţia Naţională a funcţionarilor publiciSe aprobă prin hotărâre a Guvernului
    37.Efectuarea modificărilor corespunzătoare în structura organizatorică şi în statele de funcţii şi stabilirea numărului maxim de funcţii publice, cu respectarea legiipână la data de 01 iulie 2003Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală  
    38.Comunicarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a datelor cuprinse în dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi a datelor privind funcţiile publicepână la data de 15 august 2003Autorităţile şi instituţiile publice  
    39.Aprobarea instrucţiunilor privind reîncadrarea Funcţionarilor Publicipână la data de 01 iunie 2003Agenţia Naţională a funcţionarilor publiciprin ordin al preşedintelui ANFP
    40.Încadrarea în procentul de 12% a funcţiilor publice de conducere20.05.2003Autorităţile şi instituţiile publice  
    41.Stabilirea structurii funcţiilor publice în funcţie de studiile absolvite20.05.2003Autorităţile şi instituţiile publice  
    42.Stabilirea structurii funcţiilor publice pentru care se solicită studii superioare (minim 70%)20.05.2003Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală  
    43.Stabilirea structurii funcţiilor publice pentru care se solicită studii medii20.05.2003Autorităţile şi instituţiile publice  
    44.Avizarea funcţiilor publice din cadrul ministerelor şi serviciilor descentralizate a acestora22.05.-01.06.2003Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ministere  
    45.Avizarea funcţiilor publice din cadrul organelor de specialitate din administraţia publică centrală23.05.-01.06.2003Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organele de specialitate din administraţia publică centrală  
    46.Avizarea funcţiilor publice din cadrul consiliilor judeţene şi a instituţiilor subordonate21.05.-28.05.2003Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, consiliile judeţene  
    47.Avizarea funcţiilor publice din cadrul prefecturilor18.05.-28.05.2003Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prefecţi  
    48.Avizarea funcţiilor publice din cadrul consiliilor locale şi a instituţiilor subordonate18.05.-01.06.2003Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, primarii  
    49.Avizarea structurilor organizatorice şi a statelor de funcţii01.07.2003Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi celelalte autorităţi şi instituţii publice  
    50.Reîncadrarea funcţionarilor publici15.07.2003Autorităţile şi instituţiile publice  
    51.Transmiterea datelor cuprinse în dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi a datelor privind funcţiile publice, către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.15.08.2003Autorităţile şi instituţiile publice  
    52.Stabilirea structurii planului de ocupare01.09.2003Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
    53.Elaborarea planului de ocupare a funcţiilor Publice15.09.2003Ministerul Administraţiei publice, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
    54.Constituirea bazei de date referitoare la formarea profesională a Funcţionarilor PubliciTrim. IV 2003Agenţia Naţională a funcţionarilor publici, autorităţi şi instituţii publice  
    55.Stabilirea tematicilor cursurilor de formare profesională pentru anul 2004Trim. IV 2003Institutul Naţional de Administraţie, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
    56.Planificarea instruirii funcţionarilor publici pentru anul 2004Trim. IV 2003Ministerul Administraţiei Publice, Institutul Naţional de Administraţie  
  -------