REGULAMENTUL din 10 aprilie 2003de organizare şi funcţionare a Centrului Roman pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 7 mai 2003     +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Centrul Roman pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, denumit în continuare CERONAV, este înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2003, funcţionează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi asigura funcţia de pregătire şi perfecţionare a personalului care deserveşte mijloacele de transport naval sau care desfăşoară activităţi conexe şi auxiliare acestora, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002.  +  Articolul 2 (1) CERONAV este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii. (2) CERONAV are sediul în municipiul Constanta, Str. Pescarilor nr. 69A. (3) CERONAV are o subunitate în municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 23, şi puncte de lucru în municipiul Constanta, str. Baba Novac nr. 101 şi Baza Nautica - Siutghiol. (4) CERONAV poate înfiinţa subunitati şi puncte de lucru şi în alte localităţi din ţara, cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, şi poate organiza activităţi temporare în străinătate pentru activităţi specifice.  +  Articolul 3 (1) CERONAV este desemnat ca organism naţional de instruire în vederea perfecţionării navigatorilor ce servesc la bordul navelor maritime, pentru atingerea nivelului minim de pregătire cerut de prevederile Convenţiei internaţionale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992, cu amendamentele din 1995 şi 1997, pe care România le-a acceptat prin Ordonanţa Guvernului nr. 122/2000, aprobată prin Legea nr. 20/2001. (2) CERONAV asigura pregătirea teoretică şi practica a personalului din transporturile navale, în concordanta cu reglementările interne în domeniu şi cu legislaţia europeană referitoare la: personalul navigant, profesia de transportator de mărfuri pe căile navigabile interioare, consilierii de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase pe cai navigabile interioare, modalităţi de navlosire şi de stabilire a preţurilor de transport, precum şi la alte aspecte ale transporturilor navale pentru care se instituie standarde privind nivelul cunoştinţelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4 (1) CERONAV are următoarele atribuţii principale: a) organizarea şi derularea programelor de pregătire şi perfecţionare specifice, obligatorii pentru confirmarea competentei personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial şi de alte cai navigabile interioare, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu, aflate în vigoare; b) formarea profesională continua şi specializarea profesională a personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial şi de alte cai navigabile interioare; c) organizarea şi derularea programelor de formare profesională a transportatorilor de mărfuri pe căile navigabile interioare; d) organizarea şi derularea programelor de formare profesională a consilierilor de siguranţă şi a experţilor pentru transportul mărfurilor periculoase pe apa, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu; e) formarea profesională continua, specializarea şi perfecţionarea personalului de exploatare şi operare portuara, a personalului care desfăşoară alte activităţi conexe sau auxiliare activităţilor de transport naval, precum şi a altor categorii de personal; f) documentarea şi cercetarea ştiinţifică, efectuarea de studii, expertize, prognoze, baze de date în domeniul de activitate, pentru necesitaţi proprii sau pentru terţi, pe bază de contract; g) participarea la lucrările organismelor internaţionale sau regionale din domeniul transporturilor navale, la care România este parte; h) ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale, referitoare la pregătirea şi perfecţionarea personalului navigant maritim, fluvial şi de alte cai navigabile interioare, la care România este parte; i) consultanţa de specialitate, pe bază de contract; j) organizarea de şi participarea la simpozioane, seminarii, expoziţii pe teme de specialitate; k) elaborarea, traducerea, multiplicarea, tipărirea şi comercializarea de publicaţii şi lucrări proprii, specifice domeniului sau de activitate; l) administrarea terenurilor şi a altor bunuri proprietate publică a statului, care i-au fost încredinţate spre administrare; m) administrarea obiectivelor de investiţii, aprobate cu finanţare de la bugetul de stat, al căror beneficiar este CERONAV; n) alte activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi prestări de servicii, în condiţiile legii. (2) CERONAV exercita şi alte atribuţii, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 5În scopul realizării atribuţiilor sale, CERONAV se poate asocia cu instituţii publice, regii autonome, societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 6Patrimoniul CERONAV este în valoare de 122.362.080.774 lei.  +  Articolul 7Patrimoniul CERONAV se constituie prin preluarea patrimoniului Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta şi a patrimoniului Centrului de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluviala Galaţi în conformitate cu balantele de verificare şi situaţiile financiare întocmite de cele doua persoane juridice la data de 31 martie 2003.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a CERONAV se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, la propunerea Consiliului de conducere al CERONAV. (2) În cadrul CERONAV se pot organiza departamente, direcţii, servicii, birouri, compartimente, laboratoare, poligoane, precum şi subunitati şi puncte de lucru.  +  Articolul 9Subunitatea din municipiul Galaţi se organizează şi funcţionează având buget de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de consiliul de conducere, precum şi conturi bancare separate. Limitele de competente ale conducătorului acestei subunitati, privind utilizarea conturilor bancare, se stabilesc de consiliul de conducere.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 10 (1) Conducerea CERONAV este asigurata de către un consiliu de conducere, compus din 9 persoane, al cărui preşedinte este directorul general. (2) Directorul general al CERONAV şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (3) Salarizarea şi celelalte drepturi de personal ale directorului general, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 11Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 12 (1) Consiliul de conducere are următoarele atribuţii principale: a) aproba regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b) aproba regulamentul intern al CERONAV; c) propune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei structura organizatorică a CERONAV, precum şi modificările la aceasta; d) aproba statul de funcţii; e) aproba strategia de dezvoltare şi de modernizare a CERONAV; f) numeşte şi revoca directorii CERONAV, în condiţiile legii; g) analizează clauzele contractului colectiv de muncă înainte de şi după negocierea cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii; h) aproba invitarea unor cadre didactice sau a unor specialişti din străinătate şi stabileşte condiţiile de încheiere a contractului cu aceştia; i) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în condiţiile legii, şi asigura execuţia acestuia; j) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al subunitatii din municipiul Galaţi şi limitele de competenţa ale conducătorului acestei subunitati privind angajarea cheltuielilor şi utilizarea conturilor bancare; k) avizează programele de investiţii, stabileşte sursele proprii de finanţare, aproba contractarea de credite bancare, precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei investiţiile ce urmează a se realiza de către CERONAV; l) aproba modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii; m) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei tarifele pentru cursurile de formare profesională, obligatorii pentru obţinerea certificatelor de capacitate, brevetelor şi atestatelor de către personalul navigant român; n) aproba baremurile minime de negociere pentru tarifele cursurilor necuprinse la lit. m); o) aproba contractele încheiate de CERONAV; p) aproba situaţiile financiare periodice ale CERONAV privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţiile de echilibrare a bugetului; q) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienta cheltuielilor; r) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul CERONAV; s) aproba închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea CERONAV; t) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea CERONAV, în conformitate cu reglementările în vigoare; u) aproba scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul CERONAV; v) aproba deplasarea în străinătate a personalului CERONAV pentru participare la sesiuni, seminarii, conferinţe, şcolarizare, expoziţii din domeniul specific de activitate, precum şi pentru organizare de cursuri; w) propune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei deplasarea în străinătate a directorului general; x) aproba participarea CERONAV ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale, în cooperare cu instituţii similare din alte tari, în special din Uniunea Europeană ca parte a programului de integrare europeană; y) aproba propunerile de premiere anuale, trimestriale şi acordarea salariului de merit pentru persoanele din conducerea CERONAV; z) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă a CERONAV, care se supune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Consiliul de conducere exercita orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Şedinţa este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului de conducere, delegat în scris de către preşedinte. (3) Şedinţele consiliului de conducere se desfăşoară în prezenta a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului. (4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. (5) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajaţii CERONAV. Pentru aceasta activitate secretarul primeşte o indemnizaţie stabilită de consiliul de conducere.  +  Articolul 14Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie remunerată în condiţiile legii.  +  Articolul 15Consiliul de conducere prezintă anual conducerii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.  +  Articolul 16 (1) Directorul general al CERONAV are următoarele atribuţii şi competente: a) asigura conducerea operativă a CERONAV; b) reprezintă CERONAV în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce îl angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; c) propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor CERONAV; d) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie şi de conducere din cadrul CERONAV, în condiţiile legii; e) încheie contractul colectiv de muncă al CERONAV, în condiţiile legii; f) încheie contractele individuale de muncă şi dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare; g) este ordonator de credite în condiţiile prevăzute de lege; h) exercita orice atribuţii care îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale în vigoare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 17 (1) CERONAV întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al CERONAV se aproba de consiliul de conducere cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în condiţiile legii.  +  Articolul 18Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al CERONAV rămân la dispoziţia acestuia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 19CERONAV poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în lei şi în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Capitolul 7 Personalul  +  Articolul 20 (1) Personalul CERONAV trebuie să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern. (2) Criteriile şi condiţiile pentru încadrarea şi promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, cu respectarea prevederilor legale pentru instituţiile publice ale statului. (3) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. (4) Atribuţiile şi responsabilităţile individuale ale personalului CERONAV se stabilesc prin fişa postului, elaborata în baza regulamentului intern, şi se aproba de către directorul general. Fişa postului este anexa la contractul individual de muncă şi se semnează de către salariat şi de şeful ierarhic al acestuia.  +  Capitolul 8 Relaţiile  +  Articolul 21CERONAV poate să încheie contracte sau convenţii cu alte instituţii similare, asociaţii profesionale şi cu agenţi economici, din ţara şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul sau de activitate, în condiţiile legii.------------