HOTĂRÂRE nr. 449 din 10 aprilie 2003privind organizarea şi funcţionarea Centrului Roman pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 7 mai 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 33/2003 privind înfiinţarea Centrului Roman pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, precum şi al art. 10 alin. (2) şi al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Centrul Roman pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, denumit în continuare CERONAV, este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 2Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile CERONAV sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Structura organizatorică a CERONAV se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, la propunerea Consiliului de conducere al CERONAV.  +  Articolul 4CERONAV preia toate drepturile şi obligaţiile care decurg din activitatea curenta şi din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, ale Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta, denumit în continuare CPPMC, şi ale Centrului de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluviala Galaţi, denumit în continuare CPPNF, şi se substituie acestora în litigiile aflate în curs de judecată.  +  Articolul 5 (1) Patrimoniul CERONAV se constituie prin preluarea patrimoniului CPPMC şi a patrimoniului CPPNF în conformitate cu balantele de verificare şi situaţiile financiare întocmite de cele doua persoane juridice la data de 31 martie 2003. (2) Predarea-preluarea activului şi pasivului se face pe bază de protocol în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilelor proprietate publică a statului, care au datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care se afla în administrarea CPPMC şi sunt înregistrate la poziţiile corespunzătoare cu nr. M.F. 38622, 38623 şi 38625 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului. (2) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a bunurilor proprietate publică a statului, care au datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 şi care se afla în administrarea CPPMC şi, respectiv, a CPPNF, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 584/1997 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor. (3) Terenurile proprietate publică a statului, înregistrate la poziţiile corespunzătoare cu nr. M.F. 38621 şi 38624 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 45/2003, se transmit în administrarea CERONAV.  +  Articolul 7Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în proprietatea CERONAV, cu titlu gratuit, a imobilelor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi a bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (2), la valoarea actualizată potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8 (1) Obiectivul de investiţii "Grupul de sali de învăţământ", aflat în administrarea CPPMC, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 584/1997, se transmite în administrarea CERONAV. (2) Obiectivul de investiţii prevăzut la alin. (1) trece la data punerii lui în funcţiune, cu titlu gratuit, în proprietatea CERONAV.  +  Articolul 9 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, atât în municipiul Constanta, cat şi în celelalte localităţi din ţara sau din străinătate, în care sunt organizate cursuri sau alte activităţi specifice, CERONAV utilizează un parc normat de 8 autoturisme, cu o norma de consum de combustibil de 350 litri pentru fiecare autoturism pe luna. Nu se considera depăşiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea de combustibil normata în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pentru CERONAV. (2) CERONAV poate stabili, cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, normative proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Finanţarea cheltuielilor curente ale CERONAV se asigura din venituri proprii realizate din: a) organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul transportului naval, prevăzute la lit. a) a art. 4 din anexa nr. 1, obligatorii pentru obţinerea certificatelor de competenţa şi atestatelor personalului navigant român, pe bază de tarife stabilite de consiliul de conducere şi aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei; b) efectuarea de prestaţii specifice, respectiv cursuri de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, recalificare a tuturor categoriilor de personal prevăzute la lit. b), c), d) şi e) ale art. 4 din anexa nr. 1, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, în baza tarifelor stabilite prin negociere şi a contractelor încheiate, cu respectarea reglementărilor în vigoare; c) efectuarea de lucrări de specialitate, suporturi de curs şi de alte activităţi prevăzute la lit. f), i), j), k) şi n) ale art. 4 din anexa nr. 1, prestaţii editoriale sau tipografice, în baza preţurilor şi tarifelor proprii stabilite în condiţiile legii; d) închirierea bunurilor aflate în proprietate, cu aprobarea consiliului de conducere; e) închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrare, în condiţiile legii, cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Finanţarea cheltuielilor de capital ale CERONAV se asigura din surse proprii, credite bancare şi din alte sume legal constituite. (3) CERONAV poate realiza şi dispune de venituri şi cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 11 (1) CERONAV întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice aplicabile instituţiilor publice, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de Consiliul de conducere al CERONAV, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. (3) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al CERONAV rămân la dispoziţia acestuia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 12CERONAV poate să încheie contracte sau convenţii cu centre similare, instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale şi cu agenţi economici din ţara şi din străinătate în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul sau de activitate, cu respectarea condiţiilor legale.  +  Articolul 13 (1) Conducerea CERONAV este asigurata de către consiliul de conducere, compus din 9 persoane, al cărui preşedinte este directorul general. (2) Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (3) Salarizarea şi celelalte drepturi de personal ale directorului general, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 14 (1) În conformitate cu alin. (2) al art. 169 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, drepturile şi obligaţiile CPPMC şi ale CPPNF, care decurg din contractele de muncă existente la data încetării activităţii acestora, vor fi transferate integral CERONAV, începând cu data infiintarii acestuia. (2) Salarizarea personalului CERONAV se face potrivit reglementărilor aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. Drepturile salariale şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. (3) Personalul transferat beneficiază de salariile şi drepturile avute anterior infiintarii CERONAV, până la încheierea noului contract colectiv de muncă. (4) Personalul CERONAV nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici.  +  Articolul 15Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16 (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Poziţia nr. 27 de la litera A va avea următorul cuprins:"27. Centrul Roman pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, Integral venituri proprii, Constanta"2. Poziţia nr. 28 de la litera A se abroga. (2) Poziţiile corespunzătoare nr. MF 38622, 38623 şi 38625 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 10 februarie 2003, se abroga, iar la rubrica "ordonator tertiar de credite" se înlocuieşte "Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă Constanta" cu "Centrul Roman pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV".  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: a) Hotărârea Guvernului nr. 517/1992 privind schimbarea denumirii Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă Constanta şi completarea obiectului de activitate al acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 17 septembrie 1992; b) Hotărârea Guvernului nr. 584/1997 privind transmiterea unor bunuri proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 aprilie 2003.Nr. 449.  +  Anexa 1REGULAMENT 10/04/2003  +  Anexa 2
                               DATELE DE IDENTIFICARE
               a imobilelor care trec din domeniul public al statului
                   în domeniul privat al statului şi se transmit,
              cu titlu gratuit, în proprietatea Centrului Roman pentru
                     Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului
                         din Transporturi Navale - CERONAV
  Nr. MF Con- form Anexei 16 la HG nr.45/ 2003 Cod de clasifi care Denumire Denumire tehnica (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Anul doban dirii /da- rii în folo- sinta Valoarea de inventar (în lei)
  38622 8.29.06 Clădire sediu Tronson C, P+3 Tronson D, P+2 Caramida planşee beton S,E - str. Dezrobirii S,V - Şcoala Maiştri Militari Marina judeţ: CONSTANTA; Mun. Constanta, Str. Baba Novac nr. 101A 1991 6.413.944.781
  38623 8.29.06 Aula Parter înalt S,E - str. Dezrobirii S,V - Şcoala Maiştri Militari Marina judeţ: CONSTANTA; Mun. Constanta Str. Baba Novac nr. 101A 1991 5.446.921.112
  38625 8.29.06 Sali curs poligon PSI 2 cla- diri P, grinzi met., P+1, P+2 caramida planseu beton N-V, N - Lac Mamaia E - SCH SA S, S-E - teren Cons. Local judeţ: CONSTANTA; Loc. Mamaia 1995 2.262.947.603
   +  Anexa 3                             DATELE DE IDENTIFICARE             a bunurilor proprietate publică a statului, care trec               din domeniul public al statului în domeniul privat         al statului şi se transmit, cu titlu gratuit, în proprietatea        Centrului Roman pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului                       din Transporturi Navale - CERONAV    A. Bunurile aflate în administrarea Centrului de Perfecţionare a       Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare       Portuara Constanta
  Nr. crt. Denumirea bunurilor U.M. Cantitatea Valoarea totală de inventar (lei)
  1. Poligon tactic de intervenţie la bordul navelor (cu dotările aferente) buc. 1 138.666.400
  2. Aparat de respirat izolant autonom buc. 8 22.272.740
  3. Compresor aer respirabil buc. 1 7.451.080
  4. Dulap vestiar buc. 11 6.224.800
  5. Rafturi echipamente buc. 2 888.240
  6. Mese lucru metalice buc. 2 2.947.040
  TOTAL: 178.450.300
      B. Bunurile aflate în administrarea Centrului de Perfecţionare a       Personalului din Navigaţia Fluviala Galaţi
  Nr. crt. Denumirea bunurilor U.M. Cantitatea Valoarea totală de inventar (lei)
  1. Radar complet pentru navigaţie fluviala (tip 2050 RACAL DECCA) buc. 1 28.562.320
  2. Display radar (monitor adiţional interconectat) buc. 1 27.024.360
  3. Aparat de copiat tip xerox OCE 1825 ADF buc. 1 15.035.450
  4. Retroproiector cu accesorii buc. 2 7.049.790
  5. Panou cu cristale lichide (cu accesorii) buc. 2 45.989.230
  6. Camera digitala Kodak buc. 1 6.960.980
  TOTAL: 130.622.130
      NOTĂ: Bunurile de la poziţiile 4, 5 şi 6 din tabelul B au fost parţial          finanţate de la bugetul de stat.------------