HOTĂRÂRE nr. 453 din 18 aprilie 2003privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 6 mai 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor şi având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică: a) aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, folosite pentru gătit, încălzit, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spalare şi având, când este cazul, o temperatura normală a apei care nu depăşeşte 105°C; precum şi b) arzatoarelor cu aer insuflat şi corpurilor de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzatoare, denumite în continuare aparate; c) dispozitivelor de siguranţă, de control sau de reglaj şi subansamblurilor, altele decât arzatoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzatoare, care sunt comercializate separat şi sunt destinate să fie încorporate într-un aparat sau asamblate cu scopul de a constitui un aparat, denumite în continuare echipamente. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică aparatelor prevăzute la alin. (1), special destinate folosirii în procese industriale care se desfăşoară în incinte industriale.  +  Secţiunea a 2-a Definirea unor termeni  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) combustibil gazos - orice combustibil care este în stare gazoasa la o temperatura de 15°C, la o presiune de 1 bar; b) aparat folosit în mod normal este un aparat:- corect instalat şi întreţinut regulamentar, în conformitate cu instrucţiunile producătorului;- folosit la o variatie normală a calităţii gazelor şi cu o fluctuatie normală a presiunii de alimentare; şi- folosit în conformitate cu destinaţia sa sau într-un mod care poate fi prevăzut în mod rezonabil; c) introducere pe piaţa - acţiunea de a face disponibil un produs pentru prima data, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării lui.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii de introducere pe piaţa  +  Articolul 3 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a aparatelor prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă atunci când sunt folosite în mod normal nu pun în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice şi a proprietăţii. (2) Ministerul Industriei şi Resurselor, în colaborare cu Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi cu producătorii de combustibili gazosi, elaborează lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României. Lista aprobată şi actualizată ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Aparatele şi echipamentele prevăzute la art. 1 trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) Se considera ca sunt respectate toate cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformitatii prevăzute în cap. II, şi se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a aparatelor, dacă acestea poarta marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător ori de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Elementele de identificare a marcajului european de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor. (2) Introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a aparatelor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1) nu pot fi interzise sau restrictionate. (3) Se considera ca sunt respectate toate cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre şi se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) care sunt însoţite de un certificat emis conform prevederilor art. 9 alin. (4). (4) Introducerea pe piaţa a echipamentelor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (3) nu poate fi interzisă sau restrictionata.  +  Articolul 6 (1) Se considera ca aparatele şi echipamentele respecta cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4 atunci când acestea sunt conforme cu: a) standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene aplicabile, care adopta standardele europene armonizate, ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; b) standardele române aplicabile în domeniile în care nu exista standarde armonizate. (2) Ministerul Industriei şi Resurselor comunică Comisiei Europene textele standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. b) considerate a fi corespunzătoare cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4.  +  Articolul 7În situaţia în care se considera ca standardele prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4, Ministerul Industriei şi Resurselor sesizează Comisia Europeană. În baza deciziei adoptate Ministerul Industriei şi Resurselor acţionează în consecinţa.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care organismul de control constata ca aparatele care poarta marcajul CE, folosite în mod normal, pot pune în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice sau a proprietăţii, ia măsuri corespunzătoare de retragere a acelor aparate de pe piaţa şi interzice sau limitează introducerea acestora pe piaţa. (2) Organismul de control are obligaţia sa informeze în scris Ministerul Industriei şi Resurselor, în termen de 72 de ore, cu privire la deciziile luate conform alin. (1), indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4, în cazul în care aparatele nu au fost proiectate conform standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1); b) nerespectării standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1); c) deficienţelor din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1). (3) În cazul în care organismul de control constata ca un aparat care nu este conform poarta marcajul CE, ia măsuri conform prevederilor prezentei hotărâri împotriva celui care a aplicat marcajul, informand în termen de 72 de ore Ministerul Industriei şi Resurselor asupra deciziei sale. (4) Ministerul Industriei şi Resurselor informează de îndată Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate conform prevederilor alin. (1) şi (3).  +  Capitolul 2 Proceduri pentru evaluarea conformitatii  +  Articolul 9 (1) Procedurile pentru evaluarea conformitatii aparatelor fabricate în serie sunt: a) examinarea CE de tip prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 4; şi b) înainte de introducerea pe piaţa, la alegerea producătorului, una dintre următoarele proceduri:1. declararea conformitatii cu tipul, prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 4; sau2. asigurarea calităţii producţiei, prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 4; ori3. asigurarea calităţii produsului, prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 4; sau4. verificarea CE, prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 4. (2) În cazul fabricaţiei unui aparat unicat sau în cantităţi mici, producătorul are posibilitatea sa aleagă verificarea CE pentru unitatea de produs, prevăzută la pct. 6 din anexa nr. 4. (3) După efectuarea procedurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi la alin. (2), se aplică marcajul CE pe aparatele conforme, cu respectarea prevederilor art. 10. (4) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică şi echipamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), cu excepţia cerinţelor privind aplicarea marcajului CE şi, când este cazul, a celor privind întocmirea declaraţiei de conformitate. În acest caz se emite un certificat în care se declara conformitatea echipamentelor cu prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestora, indicandu-se caracteristicile echipamentelor şi modul în care acestea trebuie să fie încorporate în aparat sau asamblate pentru a răspunde cerinţelor esenţiale aplicabile aparatelor finite. Certificatul susmentionat însoţeşte echipamentul. (5) a) În cazul în care aparatelor li se aplică şi alte reglementări legale care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementărilor legale aplicabile. b) Dacă una sau mai multe dintre aceste reglementări legale, prevăzute la lit. a), permit producătorului ca într-o perioadă de tranzitie sa aleagă ce prevederi să aplice, marcajul CE indica conformitatea doar cu prevederile acelor reglementări legale aplicate de producător. În astfel de situaţii, în documentele, notele sau instrucţiunile care însoţesc aparatele, conform cerinţelor din reglementările aplicabile, trebuie specificate elementele de identificare particulare ale reglementărilor, asa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (6) Documentele şi corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la alin. (1) şi (2) se redactează în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul notificat care evalueaza conformitatea.  +  Capitolul 3 Marcaje  +  Articolul 10 (1) Marcajul CE şi inscriptionarile prevăzute în anexa nr. 6 se aplică în mod vizibil, uşor lizibil şi durabil, direct pe aparat sau pe o placa de timbru fixată pe acesta. Placa de timbru trebuie astfel proiectata încât sa nu poată fi refolosita. (2) Este interzisă aplicarea pe aparat a unor marcaje asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acesta. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparat sau pe placa de timbru, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care organismul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat incorect, producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, este obligat să asigure conformitatea aparatului sau a echipamentului cu prevederile privind aplicarea marcajului CE. (2) În cazul în care organismul de control constata ca aplicarea incorectă a marcajului continua, acesta ia măsurile necesare de limitare sau de interzicere a introducerii pe piaţa a aparatului ori echipamentului în cauza sau de asigurare a retragerii de pe piaţa, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Capitolul 4 Organisme notificate şi organisme de control  +  Secţiunea 1 Organisme notificate  +  Articolul 12 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor evalueaza competenţa organismelor din România pe baza unei proceduri elaborate având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, aprobată prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ministerul Industriei şi Resurselor notifica Comisiei Europene şi statelor membre organismele recunoscute pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute la art. 9, împreună cu atribuţiile specifice pe care aceste organisme le îndeplinesc şi numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană. (3) Lista organismelor notificate şi numărul alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică şi se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) În condiţiile în care constata ca un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, Ministerul Industriei şi Resurselor retrage recunoaşterea unui astfel de organism. (5) Ministerul Industriei şi Resurselor informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptată în baza prevederilor alin. (4), în scopul retragerii notificării la nivel european.  +  Secţiunea a 2-a Organisme de control  +  Articolul 13Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP, organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Capitolul 5 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 14 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 referitoare la cerinţele esenţiale şi a prevederilor art. 6 referitoare la aplicarea standardelor armonizate, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa, interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 9 referitoare la respectarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării, până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 10 referitoare la aplicarea marcajului se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformitatilor. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de persoane împuternicite de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (5) Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de ISCIR-SP, din care rezultă sancţiuni şi restrictii de introducere pe piaţa sau punere în funcţiune a aparatelor şi echipamentelor, menţionează temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri, şi se aduce la cunoştinţa Ministerului Industriei şi Resurselor. (6) Decizia se aduce la cunoştinţa celui sancţionat într-un interval de 72 de ore. Ea va trebui sa indice căile de atac prevăzute de legislaţia în vigoare în România, precum şi intervalul în care acestea pot fi exercitate.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 15Ministerul Industriei şi Resurselor elaborează şi actualizează periodic lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi, ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), precum şi a standardelor române prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), care au fost validate de Comisia Europeană; lista se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16 (1) Până la data ratificării Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA, se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune şi a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi care poarta marcajul naţional de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 18 alin. (1). Elementele de identificare a marcajului naţional de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001. (2) Se interzice aplicarea pe aparatele consumatoare de combustibili gazosi a marcajului naţional de conformitate CS concomitent cu marcajul CE, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 17 (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Industriei şi Resurselor recunoaşte şi desemnează organisme la nivel naţional. (2) Recunoaşterea şi desemnarea prevăzute la alin. (1) se realizează avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, conform normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Lista organismelor care realizează evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, potrivit alin. (1), sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, ori de câte ori este necesar, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18 (1) În situaţia în care evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi destinate pieţei naţionale se realizează de organismele prevăzute la art. 17 alin. (1), la nivel naţional, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul naţional de conformitate CS. (2) În cazul în care aparatelor li se aplică şi alte reglementări legale care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului naţional de conformitate CS, acest marcaj indica conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementărilor legale aplicabile.  +  Articolul 19 (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia şi persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa, după caz, care introduc pe piaţa aparate consumatoare de combustibili gazosi cu marcaj naţional de conformitate CS, au aceleaşi responsabilităţi cu cele prevăzute pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi introduse pe piaţa cu marcaj CE. (2) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile şi pentru marcajul naţional de conformitate CS. (3) Sancţiunile şi măsurile prevăzute în cap. V se aplică şi în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi introduse pe piaţa cu marcaj naţional de conformitate CS.  +  Articolul 20Începând cu data de 1 ianuarie 2007 vor fi admise la comercializare numai aparatele consumatoare de combustibili gazosi care poarta marcajul CE.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 7 şi ale art. 8 alin. (4), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum şi ale art. 6 alin. (2) şi art. 12 alin. (5), care se aplică de la data ratificării Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 22 august 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 453.  +  Anexa 1CERINŢE ESENŢIALEObservatie preliminarăCondiţiile obligatorii care rezultă din cerinţele esenţiale prezentate în aceasta anexa pentru aparate se aplică şi echipamentelor, acolo unde exista pericol.1. Condiţii generale1.1. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât sa funcţioneze în siguranţa şi sa nu prezinte nici un pericol pentru persoane, pentru animale domestice sau pentru proprietate atunci când sunt folosite în mod normal, după cum se defineste la art. 2 lit. b) din hotărâre.1.2. Atunci când sunt introduse pe piaţa, toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie însoţite de instrucţiuni tehnice pentru instalator; b) să fie însoţite de instrucţiuni pentru utilizare şi service pentru beneficiari; c) sa poarte etichete de avertisment corespunzătoare, care trebuie să existe şi pe ambalaj. Instrucţiunile şi etichetele de avertisment trebuie să fie redactate în limba română.1.2.1. Instrucţiunile tehnice pentru instalator trebuie să conţină toate instrucţiunile de instalare, reglare şi service necesare, pentru a se asigura ca aceste operaţii sunt efectuate corect şi ca aparatul poate fi utilizat în siguranţa. Instrucţiunile trebuie să specifice în special: a) tipul de gaz utilizat; b) presiunea de alimentare; c) debitul de aer proaspăt necesar:(i) pentru alimentarea cu aer de combustie;(îi) pentru a se evita formarea de amestecuri periculoase de gaze nearse la aparatele care nu au montat dispozitivul menţionat la pct. 3.2.3; d) condiţiile pentru evacuarea gazelor de ardere; e) caracteristicile şi cerinţele privind asamblarea pentru arzatoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care vor fi dotate cu astfel de arzatoare, care contribuie la conformarea cu cerinţele esenţiale aplicabile aparatelor finite şi, atunci când este cazul, cu lista cuprinzând combinatiile recomandate de producător.1.2.2. Instrucţiunile pentru utilizare şi service pentru beneficiar trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru utilizare în siguranţa şi, în special, trebuie să atragă atenţia beneficiarului asupra eventualelor restrictii la utilizare.1.2.3. Etichetele de avertisment de pe aparat şi de pe ambalajul acestuia trebuie să indice clar tipul de gaz utilizat, presiunea de alimentare a gazului şi orice restrictii la utilizare, în special restrictia conform căreia aparatul trebuie să fie instalat numai în zonele în care exista suficienta ventilaţie.1.3. Echipamentele destinate a fi utilizate într-un aparat trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât sa îndeplinească corect funcţiile pentru care acesta a fost destinat, atunci când sunt încorporate conform instrucţiunilor pentru instalare.Instrucţiunile pentru instalare, reglare, funcţionare şi întreţinere trebuie să fie livrate împreună cu echipamentele.2. Materiale2.1. Materialele trebuie să corespundă scopului pentru care sunt utilizate şi trebuie să reziste la condiţiile mecanice, chimice şi termice la care sunt prevăzute a fi supuse.2.2. Proprietăţile materialelor, care sunt importante pentru siguranţa aparatului, trebuie să fie garantate de producătorul sau de furnizorul aparatului.3. Proiectare şi fabricaţie3.1. Date generale3.1.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal, sa nu poată avea loc nici o instabilitate, deformare, rupere sau uzura care ar putea diminua siguranţa acestora.3.1.2. Condensul produs la pornire şi/sau în timpul folosirii nu trebuie să afecteze siguranţa aparatelor.3.1.3. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât riscul exploziei, în cazul unui incendiu de origine externa, să fie minim.3.1.4. Aparatele trebuie să fie construite astfel încât să se evite patrunderile de apa şi aer fals în circuitul de gaze.3.1.5. În cazul unei fluctuatii de energie auxiliara în limite normale, aparatele trebuie să continue sa funcţioneze în condiţii de siguranţă totală.3.1.6. O fluctuatie anormala sau o întrerupere în alimentarea cu energie auxiliara ori restabilirea acestei alimentari nu trebuie să conducă la o situaţie periculoasa.3.1.7. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât riscurile de origine electrica să fie prevenite. În domeniile aplicabile conformarea cu obiectivele privind riscurile electrice prevăzute în legislaţia naţionala privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune este considerată a fi echivalenta cu îndeplinirea acestei cerinţe.3.1.8. Toate părţile sub presiune ale unui aparat trebuie să reziste la solicitarile mecanice şi termice la care sunt supuse, fără nici o deformare care să afecteze siguranţa.3.1.9. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât defectarea unui dispozitiv de siguranţă, de control sau de reglaj sa nu constituie o sursa de pericol.3.1.10. Dacă un aparat este dotat cu dispozitive de siguranţă şi control, funcţionarea dispozitivelor de siguranţă nu trebuie să fie influentata de funcţionarea dispozitivelor de control.3.1.11. Toate părţile aparatelor care sunt instalate şi reglate în faza de fabricaţie şi care nu trebuie să fie manipulate de beneficiar sau de instalator trebuie să fie protejate corespunzător.3.1.12. Manetele şi alte dispozitive de comanda sau de reglaj trebuie să fie marcate clar şi să aibă instrucţiuni corespunzătoare pentru a împiedica orice eroare de manevra. Forma lor trebuie să fie astfel încât sa excludă manevrarea accidentala.3.2. Degajarea gazelor nearse3.2.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât viteza de degajare a gazelor de ardere sa nu prezinte nici un risc.3.2.2. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât degajarea de gaze combustibile, care se produce în timpul aprinderii, la reaprindere şi după stingerea flacarii, să fie limitată pentru a se evita o acumulare periculoasa de gaze combustibile în aparat.3.2.3. Aparatele destinate a fi folosite în spaţii şi în camere închise trebuie să fie dotate cu un dispozitiv special pentru evitarea acumularilor periculoase de gaze de ardere în astfel de locuri.Aparatele care nu sunt dotate cu astfel de dispozitive trebuie să fie folosite numai în locuri aerisite suficient, pentru a se evita o acumulare periculoasa de gaze de ardere în astfel de spaţii.Autorităţile competente pot emite reglementări cu privire la condiţiile adecvate pentru instalarea acestor aparate, ţinând seama de caracteristicile particulare ale acestora.Aparatele de gătit de uz profesional şi aparatele alimentate cu gaze care conţin componente toxice trebuie să fie echipate cu dispozitivul menţionat mai sus.3.3. AprindereaAparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal: a) aprinderea şi reaprinderea să se efectueze lin; b) să fie asigurată interaprinderea.3.4. Combustia3.4.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal, să fie asigurată stabilitatea flacarii şi produsele de combustie sa nu conţină concentratii inadmisibile de substanţe nocive pentru sănătate.3.4.2. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal, sa nu aibă loc scapari accidentale de produse de combustie.3.4.3. Aparatele conectate la un cos pentru evacuarea produselor de combustie trebuie să fie fabricate astfel încât, în condiţii de tiraj normal, sa nu apara degajari de produse de combustie în cantităţi periculoase în camera în care este utilizat aparatul.3.4.4. Aparatele de încălzire independenta pentru uz casnic şi incalzitoarele instantanee de apa neracordate la un cos de evacuare a produselor de combustie nu trebuie să producă în camera sau în spaţiul de funcţionare o concentraţie de monoxid de carbon care ar putea prezenta un pericol pentru sănătatea persoanelor expuse, avându-se în vedere durata previzibila de expunere a acestor persoane.3.5. Utilizarea raţională a energieiAparatele trebuie să fie fabricate astfel încât să asigure utilizarea raţională a energiei, corespunzător nivelului tehnic al acestora şi luându-se în considerare aspectele legate de siguranţă.3.6. Temperaturi3.6.1. Părţile unui aparat, destinate să fie amplasate în apropierea podelei sau a altor suprafeţe, nu trebuie să atinga temperaturi care să prezinte un pericol pentru zona inconjuratoare.3.6.2. Temperatura butoanelor sau a manetelor nu trebuie să prezinte un pericol pentru utilizator.3.6.3. Temperatura suprafeţelor părţilor exterioare ale aparatelor destinate uzului casnic, cu excepţia suprafeţelor sau părţilor care participa la transmiterea caldurii, nu trebuie să prezinte, în condiţii de funcţionare, pericol pentru utilizator şi în special pentru copii, motiv pentru care trebuie luat în considerare un timp corespunzător de reactie.3.7. Produsele alimentare şi apa folosite în scopuri sanitareMaterialele şi componentele folosite la fabricarea unui aparat, care ar putea sa vina în contact cu alimentele sau cu apa folosită în scopuri sanitare, nu trebuie să afecteze calitatea acestora.  +  Anexa 2DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE- Model -Subsemnaţii, .....................................................                (denumirea completa a persoanei juridice)..................................................................                               (sediul)cu nr. de înmatriculare la Registrul comerţului .../..../200..., declaram pe propria răspundere ca produsul/serviciul ...(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, al sarjei sau al seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)......la care se referă aceasta declaraţie este în conformitate cu: ...... .....(titlul şi/sau numărul şi data publicării documentului/documentelor tehnic/tehnice normativ/normative) ........   ......................                  ........................   ......................                  ........................(locul şi data emiterii)     (numele, prenumele şi semnatura                                      sau marcajul echivalent ale                                          persoanei autorizate)  +  Anexa 3DOSARUL TEHNIC DE FABRICAŢIEDosarul tehnic de fabricaţie trebuie să conţină următoarele informaţii, după cum cere organismul notificat, pentru efectuarea evaluării: a) o descriere generală a aparatului; b) proiecte de execuţie, desene de fabricaţie şi diagrame ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri şi note explicative necesare pentru înţelegerea celor de mai sus, inclusiv a funcţionarii aparatelor; d) o lista cuprinzând standardele la care se face referire în art. 6 din hotărâre, aplicate total sau parţial, şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre; e) rapoarte de încercări; f) instrucţiuni pentru instalare şi utilizare.Atunci când este cazul, dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să conţină următoarele elemente: a) certificatele echipamentelor încorporate în aparat; b) certificate referitoare la metodele de fabricaţie şi/sau de control al aparatelor; c) orice alt document care face posibil ca organismul desemnat să îşi imbunatateasca evaluarea.  +  Anexa 4PROCEDURI PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII1. Examinarea CE de tip1.1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii, prin care un organism notificat verifica şi certifica faptul ca un aparat, reprezentativ pentru producţia avută în vedere, satisface prevederile aplicabile acestuia din prezenta hotărâre.1.2. Solicitarea pentru examinarea CE de tip trebuie înaintată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism notificat, ales de el.1.2.1. Solicitarea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi sediul producătorului şi, dacă solicitarea este întocmită de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă din care să rezulte ca solicitarea nu a mai fost înaintată şi unui alt organism notificat; c) dosarul tehnic de fabricaţie, prevăzut în anexa nr. 3.1.2.2. Producătorul trebuie să pună la dispoziţie organismului notificat un aparat, reprezentativ pentru producţia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate cere mai multe mostre din tipul respectiv, dacă acestea sunt necesare pentru programul de încercări.Tipul poate acoperi şi alte variante ale produsului, cu condiţia ca acele variante sa nu aibă caracteristici diferite cu privire la categoriile de risc.1.3. Organismul notificat trebuie:1.3.1. sa examineze dosarul tehnic de fabricaţie, sa verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu dosarul tehnic de fabricaţie şi sa identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre şi cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre;1.3.2. să efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzătoare şi/sau încercările pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător satisfac cerinţele esenţiale, acolo unde nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre;1.3.3. să efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzătoare şi/sau încercările pentru a verifica dacă standardele aplicabile au fost efectiv aplicate atunci când producătorul a ales sa procedeze astfel, prin aceasta asigurându-se conformitatea cu cerinţele esenţiale.1.4. Atunci când tipul satisface prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat trebuie să emita solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip trebuie să conţină concluziile examinării, condiţiile, dacă sunt, pentru valabilitatea acestuia şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat şi, dacă este relevant, descrieri ale funcţionarii acestuia. Elementele tehnice relevante, cum sunt: desene şi diagrame, trebuie să fie anexate la certificat.1.5. Organismul notificat trebuie să informeze şi celelalte organisme notificate despre emiterea certificatului de examinare CE de tip şi despre orice modificări aduse la tipul aprobat, după cum se menţionează la pct. 1.7. Aceste organisme pot obţine, la cerere, un exemplar al certificatului de examinare CE de tip şi/sau modificările acestuia şi, în situaţii motivate, pot obţine un exemplar al anexelor la certificat şi al rapoartelor examinarilor şi încercărilor efectuate.1.6. Un organism notificat care refuza sa emita sau care retrage un certificat de examinare CE de tip trebuie să informeze cu privire la aceasta acţiune Ministerul Industriei şi Resurselor, precum şi celelalte organisme notificate pentru aceasta activitate, motivand în scris decizia luată.1.7. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificările aduse tipului aprobat, care ar putea afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale sau condiţiile prescrise pentru utilizarea aparatului. Modificările aduse tipului aprobat trebuie să primească o aprobare suplimentară de la organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip. Aceasta aprobare suplimentară trebuie data sub forma unui act adiţional la certificatul original de examinare CE de tip.2. Conformitatea cu tipul2.1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii, prin care producătorul declara ca aparatele în cauza sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi ca satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi sa întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate acoperi unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare a organismului notificat responsabil de verificările prin sondaj prevăzute la pct. 2.3.2.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricaţie, inclusiv verificarea şi încercarea finala a produsului realizat de acesta, are drept rezultat omogenitatea producţiei şi conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele prezentei hotărâri. Un organism notificat, ales de producător, trebuie să efectueze verificări prin sondaj la aparate, conform pct. 2.3.2.3. Verificările aparatelor la locurile de fabricaţie trebuie efectuate prin sondaj de către organismul notificat, la intervale de un an sau mai puţin. Trebuie examinat un număr corespunzător de aparate şi trebuie efectuate încercările descrise în standardele aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre sau încercări cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale corespunzătoare din prezenta hotărâre. Organismul notificat trebuie să determine în fiecare caz dacă aceste încercări trebuie efectuate total sau parţial. Atunci când unul sau mai multe aparate sunt respinse, organismul notificat trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a împiedica comercializarea acestora, informand despre aceasta organismul de control şi Ministerul Industriei şi Resurselor.3. Asigurarea calităţii producţiei3.1. Asigurarea calităţii producţiei este acea parte a procedurii, prin care un producător care îndeplineşte prevederile pct. 3.2 asigura şi declara ca aparatele în cauza sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi ca satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi sa întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate fi emisă pentru unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare a organismului notificat care răspunde de supravegherea CE.3.2. Producătorul trebuie să aibă implementat un sistem al calităţii, care să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul este supus supravegherii CE, după cum este prevăzut la pct. 3.4.3.3. Sistemul calităţii3.3.1. Producătorul trebuie să înainteze unui organism de certificare notificat, ales de el, o solicitare pentru aprobarea sistemului calităţii pentru aparatele în cauza.Solicitarea trebuie să cuprindă: a) documentaţia sistemului calităţii; b) un angajament de îndeplinire a obligaţiilor ce rezultă din sistemul calităţii, asa cum este aprobat; c) un angajament de menţinere a sistemului calităţii aprobat, pentru a asigura eficacitatea şi corectitudinea continue ale acestuia; d) documentaţia referitoare la tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare CE de tip.3.3.2. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să figureze într-o documentaţie sistematizată şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Aceasta documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia sistemului calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare a: a) obiectivelor sistemului calităţii, structurii organizatorice şi a responsabilităţilor conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului; b) proceselor tehnologice de fabricaţie, a controlului calităţii şi a tehnicilor de asigurare a calităţii şi acţiunilor sistematice care vor fi folosite; c) examinarilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după fabricaţie, precum şi frecventa cu care acestea vor fi efectuate; d) metodei de urmărire a realizării calităţii cerute aparatului şi de funcţionare efectivă a sistemului calităţii.3.3.3. Organismul notificat va examina şi va evalua sistemul calităţii, pentru a determina dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.3.2. Acesta presupune conformitatea cu acele cerinţe ale sistemului calităţii, care implementeaza standardul român SR EN ISO 9003:1994. Organismul notificat trebuie să notifice decizia sa producătorului şi sa informeze celelalte organisme cu privire la aceasta. Notificarea la producător trebuie să conţină concluziile examinării, numele şi adresa organismului notificat şi decizia motivată a evaluării efectuate asupra aparatelor în cauza.3.3.4. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii, cu ocazia oricărei intentii de actualizare a sistemului calităţii, cu privire la schimbările aduse acestuia, de exemplu: tehnologii şi concepte noi privind calitatea. Organismul notificat trebuie să examineze modificările propuse şi sa hotărască dacă sistemul calităţii modificat se conformează prevederilor sau dacă este necesară o noua evaluare. Organismul notificat trebuie să notifice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile controlului şi decizia motivată a evaluării.3.3.5. Un organism notificat care retrage aprobarea unui sistem al calităţii trebuie să informeze despre aceasta celelalte organisme notificate, motivandu-şi decizia.3.4. Supravegherea CE3.4.1. Scopul supravegherii CE este de a se asigura faptul ca producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.3.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul efectuării inspecţiilor la locurile de fabricaţie, control, încercare şi depozitare, şi trebuie să îi furnizeze toate informaţiile necesare şi, în special: a) documentaţia sistemului calităţii; b) înregistrările privind calitatea, ca de exemplu: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.3.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze cel puţin o dată la 2 ani un audit pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii aprobat şi trebuie să elibereze producătorului un raport de audit.3.4.4. În plus organismul notificat poate face vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pe aparate. Acesta trebuie să elibereze producătorului un raport al inspecţiei şi un raport al încercărilor efectuate, după caz.3.4.5. La cerere, producătorul trebuie să pună la dispoziţie organismului de control raportul organismului notificat.4. Asigurarea calităţii produsului4.1. Asigurarea calităţii produsului este procedura prin care un producător care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 4.2 asigura şi declara ca aparatele în cauza sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi ca satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi sa întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate fi emisă pentru unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare a organismului notificat responsabil cu supravegherea CE.4.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat, conform prevederilor pct. 4.3, pentru inspecţia finala a aparatelor şi pentru încercări, şi este supus supravegherii CE conform prevederilor pct. 4.4.4.3. Sistemul calităţii4.3.1. Producătorul trebuie să înainteze o solicitare pentru aprobarea sistemului sau de calitate unui organism notificat ales de el pentru aparatele în cauza. Solicitarea trebuie să cuprindă: a) documentaţia sistemului de calitate; b) un angajament de îndeplinire a obligaţiilor ce rezultă din sistemul calităţii, asa cum este aprobat; c) un angajament de menţinere a sistemului calităţii aprobat, pentru a asigura eficacitatea şi corectitudinea continue ale acestuia; d) documentaţia referitoare la tipul aprobat şi o copie a certificatului examinării CE de tip.4.3.2. Ca parte a sistemului calităţii, fiecare aparat trebuie examinat şi încercat conform prevederilor standardelor aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre sau trebuie supus unor încercări cu efect echivalent, în vederea verificării conformitatii acestuia cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să figureze într-o documentaţie sistematizată şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Aceasta documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia sistemului calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare a: a) obiectivelor sistemului calităţii, structurii organizatorice şi a responsabilităţilor conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului; b) examinarilor şi încercărilor care vor fi efectuate după fabricaţie; c) metodei de verificare a funcţionarii efective a sistemului calităţii.4.3.3. Organismul notificat va examina şi va evalua sistemul calităţii pentru a determina dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 4.3.2. Acesta prezuma conformitatea cu acele cerinţe ale sistemului calităţii, care implementeaza standardul român SR EN ISO 9003:1994. Organismul notificat trebuie să notifice decizia sa producătorului şi sa informeze cu privire la aceasta celelalte organisme de certificare desemnate. Notificarea la producător trebuie să conţină concluziile examinării, numele şi adresa organismului notificat şi decizia motivată a evaluării efectuate asupra aparatelor în cauza.4.3.4. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii, cu ocazia oricărei intentii de actualizare a sistemului, cu privire la schimbările aduse acestuia, de exemplu: tehnologii şi concepte noi privind calitatea. Organismul notificat trebuie să examineze modificările propuse şi sa hotărască dacă sistemul calităţii modificat se conformează prevederilor sau dacă este necesară o noua evaluare. Organismul notificat trebuie să notifice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile controlului şi decizia motivată a evaluării.4.3.5. Un organism notificat care retrage aprobarea unui sistem al calităţii trebuie să informeze celelalte organisme notificate, motivandu-şi decizia.4.4. Supravegherea CE4.4.1. Scopul supravegherii CE este de a se asigura ca producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.4.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul efectuării inspecţiilor la locurile de control, încercare şi depozitare, şi trebuie să îi furnizeze acestuia toate informaţiile necesare şi, în special: a) documentaţia sistemului calităţii; b) înregistrările privind calitatea, ca de exemplu: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.4.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze cel puţin o dată la 2 ani un audit pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii aprobat şi trebuie să elibereze producătorului un raport de audit.4.4.4. În plus organismul notificat poate face vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pe aparate. Acesta trebuie să elibereze producătorului un raport al inspecţiei şi un raport al încercărilor efectuate, după caz.4.4.5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat.5. Verificarea CE a produsului5.1. Verificarea CE a produsului este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, verifica şi declara ca aparatele care se supun prevederilor pct. 3 sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi ca satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre.5.2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi sa emita o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate să fie emisă pentru unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia.5.3. Organismul notificat trebuie să efectueze examinarile şi încercările adecvate pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat conform pct. 5.4, fie prin examinarea şi încercarea aparatelor pe baze statistice, conform pct. 5.5, în funcţie de alegerea producătorului.5.4. Verificarea prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat.5.4.1. Toate aparatele trebuie examinate individual şi trebuie efectuate încercări corespunzătoare, conform prevederilor standardelor aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre sau trebuie efectuate încercări cu efect echivalent, în vederea verificării conformitatii acestora cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre.5.4.2. Organismul notificat trebuie să aplice sau sa dispună aplicarea pe fiecare aparat aprobat a numărului de identificare propriu şi sa emita un certificat de conformitate, pe baza încercărilor efectuate. Certificatul de conformitate poate să fie emis pentru unul sau mai multe aparate.5.4.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat.5.5. Verificarea statistica5.5.1. Producătorul trebuie să prezinte sub forma de loturi uniforme aparatele fabricate şi trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure uniformitatea fiecărui lot fabricat.5.5.2. Controlul statistic se efectuează în modul următor:Aparatele trebuie supuse unui control statistic în funcţie de parametrii tehnico-funcţionali specificati în dosarul tehnic de fabricaţie. Acestea trebuie grupate în loturi identificabile care să conţină aparate de un singur model, fabricate în condiţii identice. Un lot se examinează la intervale alese în mod aleatoriu. Aparatele care constituie esantioane se examinează individual şi sunt supuse încercărilor corespunzătoare, conform prevederilor din standardele aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre sau se efectuează încercări cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale şi pentru a se stabili dacă lotul trebuie acceptat sau respins.Se aplica un sistem de prelevare a esantioanelor având următoarele caracteristici: a) un nivel de calitate-standard care corespunde unei probabilitati de acceptare de 95%, având un procentaj de neconformitate cuprins între 0,5% şi 1,5%; b) o calitate-limita care corespunde unei probabilitati de acceptare de 5%, având un procentaj de neconformitate cuprins între 5% şi 10%.5.5.3. Pentru loturile acceptate organismul notificat trebuie să aplice sau sa dispună aplicarea numărului de identificare propriu şi sa întocmească un certificat de conformitate pentru încercările efectuate. Toate aparatele din lot pot fi introduse pe piaţa, cu excepţia acelor produse din esantion care au fost găsite neconforme. Dacă un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica introducerea pe piaţa a lotului respectiv, informand despre aceasta organismul de control şi Ministerul Industriei şi Resurselor. În cazul respingerii frecvente a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistica. Sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul poate aplica în timpul fabricaţiei numărul de identificare a organismului notificat.5.5.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat.6. Verificarea CE pentru unitatea de produs6.1. Verificarea CE pentru unitatea de produs este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, asigura şi declara ca aparatul în cauza, pentru care s-a emis certificatul de conformitate cu tipul, descris la pct. 2, este conform cerinţelor esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul CE pe aparat şi trebuie să emita o declaraţie de conformitate care trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia.6.2. Organismul notificat trebuie să examineze aparatul şi să efectueze încercările corespunzătoare, utilizând dosarul tehnic de fabricaţie, pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre. Organismul notificat trebuie să aplice sau sa dispună aplicarea numărului de identificare propriu pe aparatul aprobat şi trebuie să emita un certificat de conformitate cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre.6.3. Scopul dosarului tehnic de fabricaţie, referitor la proiectul de execuţie, conform anexei nr. 3, este de a permite evaluarea conformitatii cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre şi o înţelegere a proiectului, a fabricaţiei şi a funcţionarii aparatului. Proiectul de execuţie trebuie pus la dispoziţie organismului notificat.6.4. Dacă organismul notificat considera necesar, examinarile şi încercările pot fi efectuate după instalarea aparatului.6.5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat.  +  Anexa 5       PREZENTAREA SCHEMATICA A PROCEDURILOR DE EVALUARE A CONFORMITATII                                 ┌────────────────────────────────────────┐                                 │Verificarea CE pentru unitatea de produs│                                 │(Anexa nr. 4, pct.6) │                   ┌────────────>│Organismul de certificare notificat │                   │ │verifica şi certifica faptul ca ├──┐            ┌──────┴───────┐ │aparatul îndeplineşte cerinţele │ │            │Producţie de │ │esenţiale. │ │            │aparate unicat│ │Proiectul de execuţie (Anexa nr. 4) se │ │            │sau loturi │ │pune la dispoziţia organismului │ │            │mici │ │notificat │ │            └──────────────┘ │MODULUL G │ │                          ^ └────────────────────────────────────────┘ │                          │ │┌──────────┐ Tipul │ ┌───────────────────────────────────┐ ││PRODUCĂTOR├──> producţiei│ │Conformitatea cu tipul (Anexa nr.4 │ │└──────────┘ │ │Organismul de certificare notificat│ │                          │ ┌─────>│efectuează verificarea aparatelor ├─>│                          v │ │la locurile de fabricaţie │ │          ┌─────────────────┐ │ │MODULUL C │ │          │Producţie în │ │ └───────────────────────────────────┘ │          │serie de aparate │ │ ┌───────────────────────────────────┐ │          │şi echipamente │ │ │Asigurarea calităţii producţiei │ │          └─┬───────────────┘ │ │(Anexa nr. 4 pct.3) Organismul de │ v            │ │ │certificare modificat evalueaza ├>CE*1            │ ┌─────────────┐ │ ┌>│certificarea şi monitorizează │ ^            └─>│Examinarea CE│ │La │ │sistemul calităţii producătorului │ │               │de tip (Anexa│ │ale-│ │MODULUL D │ │               │nr.4, pct.1) ├>│ge- │ └───────────────────────────────────┘ │               │MODULUL B │ │rea │ ┌───────────────────────────────────┐ │               └─────────────┘ │pro-│ │Asigurarea calităţii produsului │ │                               │ducă│ │(Anexa nr. 4 pct.3) Organismul de │ │                               │toru│ │certificare notificat evalueaza, ├─>│                               │lui └>│certifica şi monitorizează sistemul│ │                               │ │calităţii producătorului │ │                               │ │MODULUL E │ │                               │ └───────────────────────────────────┘ │                               │ ┌───────────────────────────────────┐ │                               │ │Verificarea produsului (Anexa nr. 4│ │                               └─────>│pct.5) ├──┘                                      │Organismul de certificare notificat│                                      │verifica şi certifica faptul ca │                                      │produsele sunt conform tipului │                                      │aprobat │  ┌───────────────────────┐ │MODULUL F │  │ *1 NOTA │ └───────────────────────────────────┘  │Echipamentele nu poarta│  │marcaj CE dar, trebuie │  │să fie însoţite de un │  │certificat │  └───────────────────────┘  +  Anexa 6INSCRIPTIONARIAparatul sau placa de timbru trebuie să cuprindă marcajul de conformitate CE împreună cu următoarele informaţii: a) denumirea sau sigla producătorului; b) denumirea comercială a aparatului; c) tipul de alimentare electrica utilizata, după caz; d) categoria aparatului; e) ultimele doua cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul de conformitate.  +  Anexa 7CRITERII MINIMEpentru recunoaşterea organismelor notificateOrganismele notificate recunoscute de Ministerul Industriei şi Resurselor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: a) disponibilitatea personalului şi a mijloacelor şi echipamentelor necesare; b) competenţa tehnica şi integritatea profesională a personalului; c) independenta în efectuarea încercărilor, pregătirea rapoartelor, eliberarea certificatelor şi în efectuarea supravegherii conform prevederilor prezentei hotărâri, precum şi independenta conducerii şi a personalului tehnic faţă de toate cercurile, grupurile ori persoanele direct sau indirect implicate în domeniul aparatelor; d) menţinerea de către personal a secretului profesional; e) deţinerea unei asigurări de răspundere civilă pentru activitatea prestată, dacă aceasta răspundere nu este asumată de către stat prin lege.----------