LEGE Nr. 87 din 18 octombrie 1994pentru combaterea evaziunii fiscale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 24 octombrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale extrabugetare de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine, denumite în continuare contribuabili.  +  Articolul 2Efectuarea de activităţi permanente sau temporare, generatoare de venituri impozabile, poate avea loc numai în baza unei autorizaţii emise de organul competent sau a unui alt temei prevăzut de lege.  +  Articolul 3Contribuabilii au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la înregistrare, sa declare la organul fiscal pe a cărui raza teritorială îşi au sediul, datele în legătură cu subunitatile constituite în sucursale, filiale, puncte de lucru, depozite, magazine şi cu oricare alte locuri în care se desfăşoară activităţi producătoare de venituri, băncile şi conturile bancare în lei şi în valută, indiferent de locul unde funcţionează, în ţara sau străinătate. De asemenea, contribuabilii au obligaţia sa declare organului de control bunurile sau valorile impozabile depozitate în alte locuri decît cele prevăzute la alin. 1. Declararea sediilor subunitatilor prevăzute la alin. 1, de pe teritoriul tarii, se face şi la organul fiscal teritorial unde acestea funcţionează. Orice schimbare intervenita în legătură cu datele prevăzute la acest articol se va comunică organelor fiscale competente, în termen de 15 zile de la data când a avut loc. La solicitarea organelor de control, băncile sunt obligate sa comunice existenta conturilor deschise de contribuabili.  +  Articolul 4Contribuabilii sunt obligaţi să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate din activităţile desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege.  +  Articolul 5Contribuabilii sunt obligaţi sa declare cu sinceritate veniturile realizate, bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate sau obţinute cu orice titlu legal, precum şi alte valori care generează titluri de creanta fiscală. Când legea nu prevede obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere, contribuabilii răspund de calcularea corecta a impozitelor şi a taxelor pe care trebuie să le verse la buget în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Persoanele fizice sau juridice care realizează venituri ori deţin bunuri mobile sau imobile ori desfăşoară activităţi, supuse impozitelor şi taxelor, sunt obligate sa plătească, la termen, sumele datorate statului.  +  Articolul 7Nerespectarea reglementărilor fiscale în domeniul vamal, prin declararea inexactă, sub orice formă, a valorilor sau prin sustragerea bunurilor de la operaţiunile de vamuire, în scopul neachitarii taxelor vamale sau al diminuării acestora ori a altor obligaţii fiscale, se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 8Organele financiar-fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor şi din unităţile teritoriale subordonate, Garda financiară şi alte persoane împuternicite de lege au dreptul de a verifica contribuabilii cu privire la respectarea de către aceştia a dispoziţiilor legale de organizare şi de desfăşurare a activităţilor economice producătoare de venituri impozabile sau bunurile supuse impozitelor şi taxelor. Contribuabilii au obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele contabile, evidentele şi oricare alte elemente materiale sau valorice solicitate, în vederea cunoaşterii realităţii obiectelor sau surselor impozabile sau taxabile.  +  Capitolul 2 Infracţiuni şi pedepse  +  Articolul 9Refuzul de a prezenta organelor de control prevăzute de lege documentele justificative şi actele de evidenţa contabilă necesare pentru stabilirea obligaţiilor faţă de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 200.000 la 1.000.000 lei.  +  Articolul 10Întocmirea incompleta sau necorespunzătoare de documente primare sau de evidenţa contabilă ori acceptarea unor astfel de documente, cu scopul de a împiedica verificările financiar-contabile pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscală, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă de la 1.000.000 la 10.000.000 lei.  +  Articolul 11Sustragerea de la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor datorate statului prin neînregistrarea unor activităţi, pentru care legea prevede obligaţia înregistrării, în scopul obţinerii de venituri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi.  +  Articolul 12Sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, în întregime sau în parte, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile sau taxabile, sau efectuarea oricăror alte operaţiuni în acest scop se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.  +  Articolul 13Fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a inregistra cheltuieli care nu au la baza operaţiuni reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei şi a contribuţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă de la 1.000.000 la 10.000.000 lei.  +  Articolul 14Organizarea sau conducerea de evidente contabile duble, de către conducătorul unităţii sau alte persoane cu atribuţii financiar-contabile, ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat, de marcaj sau a altor mijloace de stocare a datelor, în scopul diminuării veniturilor supuse impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Distrugerea actelor contabile sau a altor documente ori a memoriilor aparatelor de taxat sau de marcaj ori a altor mijloace de stocare a datelor, în scopul arătat la alin. 1, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alineatul respectiv.  +  Articolul 15Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 12 şi 14 se pedepseşte.  +  Articolul 16Declararea fictiva facuta de contribuabili sau împuterniciţii acestora cu privire la sediul unei societăţi comerciale sau la schimbarea acestuia fără îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege, în scopul sustragerii de la controlul fiscal, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.  +  Capitolul 3 Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 17Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni: a) nedeclararea, în termenele prevăzute de lege, de către contribuabili, a veniturilor şi bunurilor supuse impozitelor, taxelor şi contribuţiilor; b) neintocmirea la termen şi conform prevederilor legale a documentelor primare şi contabile privind veniturile realizate de contribuabili; c) calcularea eronată a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor, cu consecinţa diminuării valorii creanţei fiscale cuvenite statului; d) neprezentarea de către contribuabili, la cererea organului de control, a documentelor justificative şi contabile referitoare la modul în care au fost îndeplinite obligaţiile fiscale; e) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor şi taxelor, în vederea stabilirii veridicitatii declaraţiei de impunere şi a realităţii înregistrării acestora; f) neretinerea sau nevărsarea, potrivit legii, la termenele legale, de către contribuabilii cărora le revin asemenea obligaţii, a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor care se realizează prin stopaj la sursa; g) nedepunerea actelor, situaţiilor şi a oricăror alte date în legătură cu activitatea efectuată de către unitatea şi subunitatile de care răspund contribuabilii, cerute de organele financiar-fiscale, în vederea cunoaşterii realităţii financiar-contabile din acea unitate sau subunitate, precum şi utilizarea, în alte condiţii decît cele prevăzute de lege, a documentelor cu regim special; h) neaducerea la îndeplinire, la termen, a dispoziţiilor date prin actul de control încheiat de organele financiar-fiscale; i) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 din prezenta lege; j) neonorarea, în mod nejustificat, de către bănci sau instituţii financiare, la care contribuabilii au deschise conturi de disponibilitati băneşti, a titlurilor de creanta fiscală emise de organele competente, în vederea urmăririi silite a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor neachitate la termen, inclusiv a majorărilor de întârziere; k) sustragerea de la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor datorate statului pentru veniturile obţinute prin exercitarea de activităţi neautorizate. Contravenţiile prevăzute în prezentul articol se sancţionează după cum urmează: 1. cele de la lit. a), b) şi k), cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei pentru persoana fizica şi de la 100.000 la 2.000.000 lei pentru persoana juridică; 2. cele de la lit. c) şi h), cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei pentru persoana fizica, iar pentru persoana juridică cu amendă de la 300.000 la 2.000.000 lei un cazul faptei prevăzute la lit. c) de la 600.000 la 2.000.000 lei în cazul faptei de la lit. h); 3. cele de la lit d), e) şi i), cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei pentru persoana fizica şi de la 200.000 la 1.000.000 lei pentru persoana juridică; 4. cele de la lit. f) şi j), cu amendă de la 100.000 la 500.000 lei pentru persoana fizica şi de la 300.000 la 3.000.000 lei pentru persoana juridică; 5. fapta de la lit. g), cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei pentru persoana fizica şi de la 600.000 la 2.000.000 lei pentru persoana juridică.  +  Articolul 18În cazul în care impozitele, taxele şi contribuţiile datorate statului au fost diminuate, prin încălcarea dispoziţiilor fiscale, persoana contravenienta va vărsa, pe lângă impozitele, taxele şi contribuţiile neachitate, o sumă egala cu diferenţele de impozite, taxe şi contribuţii stabilite de organul de control. Dacă organul de control constata ca persoana contribuabila a savirsit o noua contravenţie în termen de un an, va dispune vărsarea, pe lângă diferenţele de impozite, taxe şi contribuţii stabilite potrivit legii, o sumă egala cu dublul diferenţelor constatate.  +  Articolul 19În cazul în care, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni sau contravenţii, nu se pot stabili, pe baza evidentelor contribuabilului, impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, acestea vor fi determinate de organul de control prin estimare, utilizînd în acest scop orice documente şi informaţii referitoare la activitatea şi perioada desfăşurată, inclusiv compararea cu activităţi şi cazuri similare.  +  Articolul 20Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control financiar-fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor şi din unităţile teritoriale subordonate, Garda financiară şi alte organe împuternicite de lege.  +  Articolul 21Procesul-verbal se comunică în copie contravenientului de către organul de control care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult 15 zile de la data întocmirii acestuia. Plîngerea împotriva procesului-verbal se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia.  +  Articolul 22Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 23Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 24Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------------------