DECRET nr. 447 din 31 decembrie 1976privind stabilirea preţurilor limita ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului şi preţurile de contractare ale locuinţelor proprietate personală care se executa cu sprijinul statului în credite şi execuţie
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 118 din 31 decembrie 1976   +  Articolul 1Preţurile limita ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, în conformitate cu Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul decret.  +  Articolul 2Locuintele proprietate personală care se realizează cu sprijinul statului în credite şi execuţie, de tipul celor aprobate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975, se contractează cu populaţia la preţurile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul decret.Aceste preţuri sînt unice, determinate pentru tipurile de apartamente cu numărul de camere prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975.  +  Articolul 3Preţurile stabilite conform prevederilor de la art. 1 şi 2 au la baza finisajele şi instalaţiile prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul decret.  +  Articolul 4În cazul cînd pentru locuintele proprietate personală ce se executa cu sprijinul statului în credite şi execuţie beneficiarii solicita executarea unor finisaje de alta natura decît cele prevăzute în proiectele tipizate, acestea se vor stabili, în limita celor prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul decret, înainte de perfectarea contractului, cu acordul prealabil al constructorului, iar preţurile lucrărilor respective se vor determina pe bază de deviz şi se vor achită integral la încheierea contractului.  +  Articolul 5Comitetul de Stat al Planificarii împreună cu consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili, prin planurile anuale, numărul şi structura apartamentelor corespunzător tipurilor prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975.  +  Articolul 6Clădirile pentru locuinţe se executa pe baza proiectelor tip, directive şi refolosibile. În situaţii deosebite de amplasament, determinate de forma, mărimea şi configuraţia terenului, se pot construi locuinţe utilizînd proiecte unicat, în condiţiile prevederilor prezentului decret. Proiectarea acestor clădiri se va face cu acordul prealabil al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.  +  Articolul 7Institutul central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii şi titularii de investiţii vor lua măsuri ca la elaborarea proiectelor tipizate, precum şi la adaptarea la teren a acestora, să se adopte sistemele constructive şi de fundare, tehnologiile şi materialele care să asigure o eficienta economică şi socială ridicată a fondurilor de investiţii alocate pentru construcţiile de locuinţe.  +  Articolul 8Contractarea, finanţarea şi decontarea lucrărilor pentru construcţiile de locuinţe se fac la preţuri ferme pe obiect.  +  Articolul 9Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, ministerele şi celelalte organe centrale titulare de investiţii aproba documentaţiile tehnico-economice pentru ansamblurile în care blocurile de locuinţe şi dotările social-culturale aferente - şcoli, grădiniţe, crese, spaţii comerciale şi de servire - se executa pe baza proiectelor tipizate, fără a le supune avizării Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii sau băncilor finanţatoare.  +  Articolul 10Unităţile contractante cu populaţia vor vărsa la bugetul de stat o cota de 8% din preţul de contractare al locuinţelor proprietate personală care se construiesc cu sprijinul statului.Ministerul Finanţelor, Comitetul de Stat al Planificarii, Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi Comitetul de Stat pentru Preţuri vor putea corecta anual nivelul acestei cote, în funcţie de modificările intervenite în preţuri, tarife şi retribuirea muncii, precum şi de măsurile ce trebuie luate pentru creşterea productivitatii muncii şi reducerea cheltuielilor de producţie.  +  Articolul 11Beneficiul întreprinderii de construcţii, la locuintele care se construiesc din fondurile statului, cît şi la cele care se construiesc din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie, este de 6% şi se aplică la valoarea totală a cheltuielilor cuprinse în deviz.Pentru clădirile de locuit, cotele procentuale aferente lucrărilor de organizare de şantier, stabilite potrivit art. 9 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1701/1958 privind reglementarea modului de finanţare a organizării santierelor de construcţii-montaj şi trecerea ca mijloace fixe la organizaţiile de construcţii-montaj a unor construcţii şi utilaje prevăzute în proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcţii-montaj, se reduc cu 57%, iar cota de diverse şi neprevăzute se stabileşte la maximum 2% .Comisionul cuvenit unităţii prin care se contractează construirea de locuinţe proprietate personală este de 1% şi se include în preţul locuinţei.  +  Articolul 12Preţurile limita, stabilite la art. 1 din prezentul decret, pentru locuintele care se construiesc din fondurile statului, sînt valabile pînă la 31 decembrie 1977, data la care urmează a se definitivă pe baza rezultatelor ce se vor obţine prin acţiunea de reducere a consumurilor de materiale şi a investiţiilor la construcţii de locuinţe.  +  Articolul 13Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 146/1960 cu privire la unele măsuri pentru proiectarea şi executarea construcţiilor de locuinţe cu caracter orasenesc; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 127/1968 privind aprobarea preţurilor plafon pentru apartamentele de tipul celor aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 146/1960 şi unele măsuri pentru sporirea varietatii şi îmbunătăţirea confortului la construcţiile de locuinţe ce se executa din fondurile de stat centralizate; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 585/1971 privind construirea de locuinţe de tip urban din fondurile de stat centralizate; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1621/1972 privind aprobarea normelor maxime pentru locuintele proprietate personală pentru care statul acorda sprijin în credite şi execuţie, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.  +  Anexa 1 PREŢURI LIMITAale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, cu suprafeţele şi dotările prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975
         
    Numar de camere pe apartamentSuprafata utila mpPretul pe apartament lei
    12342 240
      2545 200
    12750 180
      3156 100
    23763 120
      4372 000
    24575 020
      5183 900
    35082 700
      5590 100
    36097 600
      65105 000
    464104 200
      69111 600
    472116 600
      77124 000
    584137 200
      89144 600
    589144 600
      94152 000
  NOTĂ:1. La stabilirea preţurilor pentru locuinţe cu suprafeţe utile intermediare, pentru diferenţa de suprafaţa se va adauga la preţul pentru suprafaţa minima cîte 1 480 lei de fiecare metru patrat suprafaţa utila.2. Preţurile de mai sus corespund locuinţelor ce se executa în clădiri cu P + 4 E; pentru apartamentele ce se executa în clădiri cu alt regim de înălţime, preţurile se corecteaza prin înmulţirea cu următorii coeficienţi:
           
    P + 2 EP + 3 EP + (7-11) EP + (14-17) E
    1,0801,0301,0421,198
  3. Preţurile locuinţelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3%, iar ale celor din zona cu grad 9 seismic, cu 10% .4. În cazuri deosebite, cînd la clădirile de locuit amplasate pe arterele principale şi în pieţele din oraşele de reşedinţa de judeţ şi municipii, cît şi la clădirile avînd fatadele din elemente prefabricate, se realizează lucrări de plastica arhitecturala şi finisaje exterioare îmbunătăţite în conformitate cu prevederile art. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975, preţurile acestor locuinţe se majorează cu valoarea lucrărilor respective stabilită pe bază de deviz, în limita a 65 lei/mp suprafaţa utila.
   +  Anexa 2 PREŢURILE DE CONTRACTAREcu populaţia ale locuinţelor proprietate personală care se realizează cusprijinul statului în credite şi execuţie, cu aceleaşi suprafeţe utile şifinisaje ca la locuintele proprietate de stat
         
    Numar de camere pe apartamentSuprafata utila mpPretul pe apartament lei
    12346 740
      2550 000
    12753 080
      3159 600
    23769 420
      4379 200
    24582 460
      5192 240
    35090 950
      5599 100
    360107 500
      65115 650
    464114 650
      69122 800
    472128 300
      77136 450
    584150 950
      89159 100
    589159 100
      94167 250
  NOTĂ:1. Preţurile locuinţelor se determina pentru suprafaţa utila realizată. La stabilirea preţurilor pentru locuintele cu suprafeţe intermediare, pentru diferenţa de suprafaţa se vor adauga sau scădea cîte 1 630 lei de fiecare metru patrat suprafaţa utila.2. Preţurile de mai sus corespund locuinţelor ce se executa în clădiri cu P + 4 E; pentru apartamentele ce se executa în clădiri cu alt regim de înălţime, preţurile se corecteaza prin înmulţirea cu următorii coeficienţi:
           
    P + 2 EP + 3 EP + (7-11) EP + (14-17) E
    1,0801,0301,0421,198
  3. Preţurile de contractare ale locuinţelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3%, iar ale celor din zona cu grad 9 seismic cu 10% .4. Preţurile locuinţelor la care se realizează, la solicitarea beneficiarilor, finisaje suplimentare, în conformitate cu art. 4 şi anexa nr. 5 din prezentul decret, se majorează cu valoarea acestor lucrări determinata pe bază de deviz.Preţul locuinţelor la care se realizează lucrări de plastica arhitecturala îmbunătăţită, în conformitate cu art. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975, se majorează cu valoarea lucrărilor respective stabilită pe bază de deviz pe obiect, în limita a 65 lei/mp suprafaţa utila.Preţurile locuinţelor prevăzute cu timplarie exterioară metalică sau din mase plastice se majorează cu valoarea corespunzătoare stabilită pe bază de deviz, în limita a 60 lei/mp suprafaţa utila; în cazul folosirii tocurilor metalice la uşile interioare, preţurile se majorează cu valoarea corespunzătoare stabilită pe bază de deviz, în limita a 25 lei/mp suprafaţa utila.5. Pentru boxe se adauga 340 lei/mp suprafaţa utila de boxa, iar pentru garaje se adauga 870 lei/mp suprafaţa utila de garaj.6. Preţul locuinţelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid, în loc de instalatie de încălzire centrala, se scade cu 3,5% .7. În funcţie de nivelul la care este situata locuinta, la preţurile de mai sus se aplică corectiile următoare:Clădiri cu parter şi parter + (1-11) E
    - in % -
    Nivelul locuinteiNumarul de niveluri ale blocului
    P1234567891011
    11                       - 9
    10                     - 9- 3
    9                   - 8- 3- 2
    8                 - 8- 2- 2- 1
    7               - 6- 2- 2- 10
    6             - 6- 2- 1000
    5           - 5- 2- 1- 10+ 1+ 1
    4         - 5- 100+ 2+ 2+ 3+ 3
    3       - 400+ 2+ 2+ 3+ 3+ 4+ 4
    2     - 3+ 1+ 3+ 4+ 4+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5
    1   0+ 4+ 4+ 4+ 4+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5
    P00- 1- 1- 2- 2- 3- 3- 3- 3- 3- 3
  Clădiri cu parter + (12-17) E
    - in % -
    Nivelul locuinteiNumarul de niveluri ale blocului
    121314151617
    17           - 12
    16         - 12- 6
    15       - 11- 6- 5
    14     - 11- 5- 5- 4
    13   - 10- 4- 4- 4- 3
    12- 10- 4- 3- 3- 2- 2
    11- 4- 3- 2- 1- 10
    10- 3- 2- 1000
    9- 2- 10000
    8- 10000+ 1
    7000+ 1+ 1+ 2
    6+ 1+ 1+ 1+ 2+ 3+ 3
    5+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4
    4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 5+ 5
    3+ 5+ 5+ 5+ 5+ 6+ 6
    2+ 5+ 5+ 5+ 6+ 7+ 7
    1+ 5+ 5+ 6+ 6+ 7+ 7
    P- 3- 3- 3- 3- 3- 3
   +  Anexa 3 PREŢURILE DE CONTRACTAREcu populaţia ale locuinţelor proprietate personală care se realizează cusprijinul statului în credite şi execuţie, cu suprafeţe utile majorate înconformitate cu prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 68/1975
      Numarul de camere pe apartament
    12345
    - Suprafata utila maxima mp37558095110
    - Pret pe apartament lei69 38098 760140 100165 790193 330
  NOTĂ:La preţurile de mai sus se aplică corectiile prevăzute în nota de la anexa nr. 2 la prezentul decret.
   +  Anexa 4 LISTAfinisajelor şi instalaţiilor ce se executa la locuinţe, în cadrul preţurilor din prezentul decret- Izolatia termica a clădirii, potrivit normativelor în vigoare;- izolatia hidrofuga, potrivit normativelor în vigoare;- timplarie exterioară dubla sau cuplata, cu deschidere interioară, din lemn de rasinoase;- timplarie interioară din lemn;- finisajul fatadelor cu materiale durabile, inclusiv protecţia glafurilor şi solbancurilor, la nivelul de preţ al terasitului la faţade ce se tencuiesc şi al betonului aparent la faţade din elemente prefabricate din beton armat; socluri din mozaic, piatra naturala sau alte materiale rezistente la intemperii;- logii sau balcoane de minimum 2,50 mp suprafaţa;- placaje la pereţi cu faianta de 1,50 m înălţime în camerele de baie şi pe trei rinduri deasupra frontului de lucru în bucatarie;- pardoseli de parchet sau covor p.v.c. în camerele de locuit;- pardoseli din mozaic în casa scării şi alte spaţii de acces la apartamente, precum şi în bucatarii, camerele de baie, WC, logii şi balcoane;- pardoseli din mozaic sau covor p.v.c. în restul încăperilor din apartament;- zugraveli obişnuite în culori de apa, vopsitorii obişnuite în ulei sau alchida la timplarie, grilaje, radiatoare şi, pe înălţime de 1,50 m, la pereţii încăperilor umede (exclusiv suprafeţele acoperite cu faianta);- instalaţii pentru apa rece, apa calda, canalizare menajera şi pluviala şi pentru încălzire, pînă la punctele de racordare la reţelele exterioare, dacă acestea trec prin subsolul clădirii respective sau pînă la 5 m de clădire în caz contrar;- obiecte sanitare şi armături de calitatea I, inclusiv accesoriile necesare, cada de baie de 1 500 mm sau de 1 700 mm inzidite (sau cu masca), lavabou de 550 - 600 mm, WC, etajera, oglinda, cirlige de cuier, portprosop şi porthirtie la camera de baie, spalator cu uscator şi baterie la bucatarie (sau chiuveta la apartamentul cu 1 camera), albie de spălat rufe, cada de muiat, chiuveta şi cazan de fiert rufe la spalatorie;- instalatie de WC şi lavoar de 400 - 600 mm, etajera, oglinda, portprosop şi porthirtie în camera sanitară suplimentară, la apartamentele de 3 camere de 38-40 mp suprafaţa locuibilă şi la cele de 4 camere de 42-44 mp suprafaţa locuibilă, iar la apartamentele de 4 camere de 46-48 mp suprafaţa locuibilă, şi baterie de dus şi sifon de pardoseala;- instalatie completa la a doua camera de baie la apartamentele de 5 camere, cu cada de baie de 1 200 mm sau 1 500 mm;- instalaţii electrice, inclusiv cele aferente spaţiilor comune pînă la firida de bransament, instalaţii de sonerie, instalaţii de punere la pămînt, exclusiv contoarele. Se vor prevedea: în camera principala, un loc de lampa pe comutator şi 3 prize duble, în fiecare dormitor un loc de lampa pe comutator şi 2 prize, în bucatarie 1 aplica pe perete sau tavan şi 1-2 prize cu contact de protecţie, în camera de baie 1 aplica şi 1 priza cu contact de protecţie în afară incaperii lîngă usa; în vestibul, camara, debara şi WC suplimentar, cît un loc de lampa pe întrerupător;- automat pentru iluminat electric pe scara;- instalatie de alimentare cu gaz natural, energie electrica sau alt tip de combustibil la masina de gătit din bucatarie pînă la reductor sau cofret, respectiv pînă la 5 m de clădire în cazul reţelelor de joasa presiune, exclusiv contoarele, corespunzător avizului dat de Comisia permanenta pentru avizarea şi controlul consumurilor de combustibil, energie electrica şi termica, de pe lîngă Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe;- instalaţii complete pentru antena colectivă de R.Tv.;- instalatie telefonica interioară la apartamente;- instalatie de ascensor şi instalaţii de colectare a gunoaielor menajere, inclusiv punctele de apa, la clădirile cu peste P + 4 E;- subsol general sau parţial;- camera de colectare a gunoaielor la clădirile cu pînă la P + 4 E;- cutii de scrisori;- rafturi în camara;- trotuar de protecţie în jurul clădirii.  +  Anexa 5 LISTAfinisajelor şi dotărilor care se pot contracta suplimentar în condiţiile art. 4 din decret, la locuintele proprietate personală1. Vopsitorii la pereţi sau tavane (în loc de zugraveala).2. Tapete la pereţi.3. Placaje suplimentare de faianta sau plăci ceramice la grupuri sanitare sau bucatarii.4. Pardoseli din plăci de gresie (în loc de mozaic).5. Mochete din material plastic (în loc de parchet sau covor p.v.c.).6. Plinte de marmura (în loc de plinte de mozaic sau p.v.c.).7. Jaluzele sau rulouri din p.v.c. la ferestre.8. Broaste de siguranţă de tip Yale şi vizor la usa de intrare.----------------