DECIZIE nr. 86 din 22 aprilie 2003privind activitatea de control
EMITENT
  • CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 6 mai 2003    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului public şi de unica autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Audiovizualului, adoptat prin Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 51/2003,în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1)-(3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adopta următoarea decizie:  +  Articolul 1 (1) Activitatea de control se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (4) şi (5), ale art. 17 alin. (4) şi ale art. 89, în temeiul prevederilor art. 88 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi cu respectarea regulilor de transparenta şi a claritatii a actului decizional. (2) Dreptul de control asupra conţinutului programelor se exercită numai după difuzarea acestora.  +  Articolul 2Principala atribuţie a personalului Direcţiei control din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului este de a verifica legalitatea conţinutului programelor audiovizuale.  +  Articolul 3 (1) În atribuţiile Direcţiei control din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului mai intra: a) verificarea respectării grilei de programe; b) verificarea ofertei de servicii de programe retransmise; c) verificarea respectării datelor din decizia de autorizare audiovizuala; d) verificarea ducerii la îndeplinire a somatiilor de intrare în legalitate adresate de Consiliul Naţional al Audiovizualului radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii; e) alte obiective stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului în baza unui mandat special dat de acesta. (2) Constatările rezultate în urma activităţilor de control precizate la art. 2 şi la art. 3 alin. (1) se consemnează într-un raport de monitorizare sau de constatare, stampilat, datat şi semnat de inspector, care va fi transmis Direcţiei control.  +  Articolul 4 (1) Verificarea legalităţii conţinutului programelor audiovizuale se realizează la sediul inspectorului. (2) În cazul serviciilor de programe difuzate în alte localităţi decât cele în care îşi are sediul inspectorul, verificarea se poate realiza şi la sediul postului. (3) Inspectorul poate solicita radiodifuzorului punerea la dispoziţie a înregistrărilor programelor difuzate.  +  Articolul 5 (1) Personalul de control este alcătuit din corpul de inspectori. (2) Inspectorii dispun de legitimatii de serviciu şi de ştampile care vor fi utilizate numai pentru stampilarea documentelor de control întocmite şi semnate personal.  +  Articolul 6Inspectorii au obligaţia să asigure: a) primirea şi analizarea plangerilor sau a sesizarilor adresate de orice persoană fizica ori juridică afectată în mod direct printr-o comunicare audiovizuala; b) informarea publicului cu privire la drepturile acestuia în relaţia cu radiodifuzorii, distribuitorii de servicii şi Consiliul Naţional al Audiovizualului; c) informarea radiodifuzorilor, distribuitorilor de servicii şi a altor persoane interesate, cu privire la adoptarea deciziilor, instrucţiunilor şi recomandărilor.  +  Articolul 7În cazul primirii unor plângeri sau sesizări, acestea vor fi înregistrate şi raportate Direcţiei control pentru a fi prezentate Consiliului Naţional al Audiovizualului, care va dispune măsurile ce se impun.  +  Articolul 8În activitatea de control inspectorul are obligaţia să se legitimeze şi sa precizeze motivul sau obiectivul controlului.  +  Articolul 9În absenta reprezentantului legal al radiodifuzorului sau al distribuitorului de servicii ori a persoanelor competente sa dea relaţiile necesare, inspectorul poate să lase, sub semnatura de primire, o invitaţie pentru prezentarea la biroul teritorial. În invitaţie se vor preciza data şi, după caz, ora de prezentare, documentele necesare a fi prezentate şi eventualele aspecte constatate care necesita lămuriri.  +  Articolul 10Inspectorii trebuie să respecte următoarele norme de conduita: a) sa nu uzeze de calitatea de inspector în alte scopuri decât cele cu care a fost mandatat de Consiliul Naţional al Audiovizualului; b) sa nu accepte avantaje personale oferite de o persoană interesată de rezultatele controlului; c) sa păstreze confidenţialitatea asupra datelor, informaţiilor şi documentelor la care a avut acces în îndeplinirea atribuţiilor sale şi care nu au caracter public; d) sa rămână în limitele mandatului acordat de Consiliul Naţional al Audiovizualului, sa manifeste obiectivitate şi sa rezolve cu operativitate problemele apărute în timpul controlului.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care inspectorii Consiliului Naţional al Audiovizualului încalcă prevederile prezentei decizii, se vor aplica măsurile disciplinare prevăzute de lege. (2) În cazul refuzului nejustificat de a permite inspectorului efectuarea controlului în limitele mandatului dat, Consiliul Naţional al Audiovizualului poate decide sancţionarea radiodifuzorului sau distribuitorului de servicii conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 504/2002.PreşedinteleConsiliului Naţional al Audiovizualului,Ralu FilipBucureşti, 22 aprilie 2003.Nr. 86.------------