HOTĂRÂRE nr. 506 din 24 aprilie 2003privind stabilirea modelului Registrului declaraţiilor de interese
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 25 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 113 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul Registrului declaraţiilor de interese, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Registrul declaraţiilor de interese va fi confectionat la dimensiunile de 210 x 297 şi va conţine 50 de file. Coperta va fi de culoare albastra, iar textul de pe coperta va fi tipărit cu litere de culoare alba.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,Acsinte GasparMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 24 aprilie 2003.Nr. 506.  +  Anexă ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ROMÂNIA │ │ │ │ │ │ ┌───────┐ │ │ │ STEMA │ │ │ └───────┘ │ │ │ │ │ │ (Denumirea instituţiei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ REGISTRUL │ │ DECLARAŢIILOR DE INTERESE │ │ │ │ Nr. ........ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐ │Nr. de înregistrare│Data depunerii │Numele şi prenumele│ │al declaraţiei de │ Anul ....... │ declarantului │ │ interese ├───────┬──────────┤ │ │ │ Luna │ Ziua │ │ ├───────────────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────┴───────┴──────────┴───────────────────┘ ┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐ │Funcţia deţinută│Act de identitate│Schimbări intervenite în│ │ │ │declaraţie de interese │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────────┐    │ │    │ │    │ Acest registru conţine │    │ 50 de file, respectiv │    │ 100 de pagini. │    │ │    │ │    │ │    └────────────────────────────────────────┘DECLARAŢIE DE INTERESE*)Nr. ............. Data ........Subsemnatul, ................................................., având funcţia de .............................. la ................................., declar pe propria răspundere următoarele:1. Funcţii deţinute în cadrul asociaţiilor, fundaţiilor sau al altor organizaţii neguvernamentale:............................................................................................................................................................................................................................................................................2. Funcţii deţinute în cadrul partidelor politice:............................................................................................................................................................................................................................................................................3. Activităţi profesionale remunerate:............................................................................................................................................................................................................................................................................4. Calitatea de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare:............................................................................................................................................................................................................................................................................5. Alte precizări ale declarantului:............................................................................................................................................................................................................................................................................Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.Data    Semnatura........ ..................----------- Notă *) Declaraţia de interese va purta numărul de înregistrare şi data din Registrul declaraţiilor de interese.-------