ORDIN nr. 520 din 15 aprilie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 25 aprilie 2003  În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,în baza prevederilor art. 4 şi, respectiv, ale art. 31 şi 32 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală a contabilităţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 aprilie 2003.Nr. 520.  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEprivind organizarea şi conducerea contabilităţiiveniturilor bugetareÎn aplicarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 31 şi 32 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale care gestionează, potrivit legii, veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii drepturilor constatate.Drepturile constatate şi veniturile încasate reprezentând impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităţi şi penalităţi de întârziere, astfel cum au fost definite de Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare şi de alte reglementări în vigoare, se înregistrează în contabilitate potrivit prezentelor norme metodologice începând cu data de 1 ianuarie 2003.Prin drepturi constatate se înţelege veniturile bugetare pentru care exista obligaţii declarative sau pentru care s-au emis decizii ori alte documente de stabilire de către creditorul bugetar sau alte entităţi abilitate de lege.Dacă un venit bugetar urmează a fi încasat în transe succesive în cursul exerciţiului bugetar curent sau al mai multor executii bugetare, aceasta se înregistrează în contabilitate în momentul datorarii cu întreaga suma.În cazul încasărilor fără debit, dreptul constatat este egal cu suma din documentul de plată.Veniturile bugetare se contabilizeaza pentru fiecare buget de următoarele autorităţi publice centrale şi locale, denumite potrivit legii creditori bugetari, după cum urmează:1. Ministerul Finanţelor Publice, pentru veniturile bugetului de stat, prin unităţile sale teritoriale unde contribuabilii sunt luati în evidenta ca plătitori de impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, precum şi unităţile vamale pentru obligaţiile datorate în vama.2. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin:- Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi casele judeţene de pensii, respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat;- Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj.3. Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin:- Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;- Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.4. Unităţile administrativ-teritoriale, respectiv primăriile comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru bugetele locale.Contabilitatea operaţiunilor privind constatarea şi încasarea veniturilor bugetare se organizează şi se conduce în cadrul compartimentului de contabilitate existent sau în alte compartimente create special pentru evidenţa contabilă a veniturilor bugetare.Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare revine ordonatorului de credite.Contabilitatea veniturilor bugetare se conduce pe categorii de venituri, potrivit anexelor la Clasificatia indicatorilor privind finanţele publice (partea de venituri), aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.394/1995, cu modificările şi completările ulterioare.Contabilitatea operaţiunilor privind constatarea şi încasarea veniturilor bugetului de stat se organizează şi se conduce în cadrul unui compartiment distinct subordonat direct conducătorului fiecărei unităţi teritoriale a finanţelor publice care administrează venituri ale bugetului de stat.Contabilitatea operaţiunilor privind constatarea şi încasarea veniturilor bugetului de stat se conduce potrivit prezentelor norme pe structura clasificaţiei bugetului de stat, pe baza situaţiilor centralizatoare transmise zilnic de către compartimentele de specialitate care au atribuţii în prelucrarea documentelor justificative (compartimentul de gestiune a declaraţiilor, compartimentul de colectare şi executare silită, unităţile de trezorerie şi contabilitate publică etc.)Începând cu data de 1 ianuarie 2004, compartimentele cu atribuţii în organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetului de stat vor organiza şi vor conduce contabilitatea analitica pe fiecare contribuabil şi, în cadrul acestuia, pe categorii de venituri, în structura clasificaţiei bugetului de stat.Conducătorul fiecărei unităţi teritoriale a finanţelor publice care administrează veniturile bugetului de stat va lua măsurile ce se impun pentru organizarea şi conducerea contabilităţii sintetice a veniturilor bugetului de stat, astfel încât soldul acestora la data de 30 septembrie 2003 să se raporteze prin sistemul situaţiilor financiare la 15 noiembrie 2003. Soldul veniturilor bugetului de stat la data de 31 decembrie 2003 se raportează în situaţiile financiare cu termen de depunere la data de 15 februarie 2004 şi în continuare la termenele de depunere a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale.Unităţile teritoriale ale finanţelor publice care administrează veniturile bugetului de stat, care au create condiţii, pot conduce contabilitatea analitica pe plătitori începând cu anul 2003.Compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat întocmesc lunar balante de verificare sintetice pentru conturile în care se înregistrează operaţiunile privind constatarea şi încasarea veniturilor bugetare şi transmit trimestrial serviciului de contabilitate proprie a organului fiscal balanţa de verificare sintetică pentru a fi cuprinsă în bilanţul contabil al instituţiei respective.Creditorii bugetari care, potrivit legii, administrează venituri bugetare care nu au fost înregistrate în contabilitate la data de 31 decembrie 2002 au obligaţia preluării datelor din evidenta fiscală pe plătitori la data de 31 decembrie 2002 şi înregistrării în contabilitate a veniturilor bugetare potrivit prezentelor norme.Primăriile comunale care nu au optat pentru conducerea contabilităţii în partida dubla conduc contabilitatea creanţelor bugetare în partida simpla şi deschid partizi corespunzătoare conturilor contabile prevăzute în prezentele norme.Veniturile bugetului de stat neîncasate la data de 31 decembrie 2002 se vor comunică prin posta electronică şi pe suport hârtie la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a contabilităţii publice, pe structura anexei la Clasificatia indicatorilor privind finanţele publice specifică fiecărui buget (partea de venituri), respectiv până la data de 15 mai 2003, creanţele marilor contribuabili şi până la data de 15 iulie 2003, creanţele celorlalţi contribuabili, astfel:- veniturile bugetului de stat, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene (Direcţia servicii interne);- veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat, prin Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;- veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj, prin Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă;- veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate;- veniturile bugetelor locale, comunicate de unităţile administrativ-teritoriale, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene (Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică - Serviciul bugete-contabilitate).În vederea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor privind constatarea şi încasarea veniturilor bugetare, în Planul de conturi pentru instituţiile publice se introduc conturile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.Funcţiunea conturilor nou-introduse şi monografia principalelor operaţiuni sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezentele norme metodologice.
      ANEXA 1
                                     COMPLETĂRI
                  la Planul de conturi pentru instituţiile publice
  DENUMIREA CONTULUI C L A S A Sintetic de gradul II Anali- tic cu func- tie de cont sinte- tic de gradul II ANALI- TIC F U N C T I A
  Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului 1 101 A
  Disponibil al bugetului local la trezoreria statului.*) 1 102 A
  Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale 1 111 A
  Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită 1 113 A
  Debitori 2 220 A
  Debitori ai bugetului de stat 220.31 A
  Debitori ai bugetului local 220.32 A
  Debitori ai bugetului asigurărilor sociale de stat 220.33 A
  Debitori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj 220.34 A
  Debitori ai bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 220.35 A
  Creditori 2 231 P
  Creditori ai bugetului de stat 231.31 P
  Creditori ai bugetului local 231.32 P
  Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat 231.33 P
  Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj 231.34 P
  Creditori ai bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 231.35 P
  Veniturile bugetului de stat 5 501 P
  Venituri de realizat 5 531 P
  Venituri de realizat ale bugetului de stat 531.31 P
  Venituri de realizat ale bugetului local 531.32 P
  Venituri de realizat ale bugetului asigurărilor sociale de stat 531.33 P
  Venituri de realizat ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 531.34 P
  Venituri de realizat ale bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 531.35 P
  Conturi în afară bilanţului
  Valori materiale supuse sechestrului 9 931 A
  Valori materiale supuse sechestrului în custodia creditorului bugetar 9 931.01 A
  Valori materiale supuse sechestrului în custodia debitorului 9 931.02 A
  Valori materiale supuse sechestrului în custodie la terţi 9 931.03 A
  Garanţii depuse pentru sume contestate 9 932 A
  Garanţii depuse pentru înlesniri acordate 9 933 A
  Înlesniri la plata creanţelor bugetare 9 934 A
  Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silită 9 935 A
  Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară 9 936 A
  Notă *) Începând cu data de 01 ianuarie 2003, contul 103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului" se înlocuieşte în Planul de conturi al instituţiilor publice cu contul 102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului "cu acelaşi conţinut şi funcţie.
   +  Anexa 2 FUNCŢIUNEAconturilor nou-introduseContul 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului"Cu ajutorul acestui cont organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice ţin evidenta disponibilului bugetului de stat la trezoreria statului, provenit din venituri bugetare încasate potrivit legii.Contul 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează veniturile bugetare încasate din impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, iar în credit, plăţile efectuate reprezentând restituiri şi rambursări de sume, sume încasate necuvenit etc., iar la sfârşitul anului, totalul veniturilor încasate, pentru închiderea contului de venituri.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului la un moment dat.Contul 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" se debiteaza prin creditul conturilor:13 "Casa"- cu sumele depuse în numerar în contul de venituri deschis la unităţile de trezorerie a statului, pe structura clasificaţiei bugetului de stat (după efectuarea înregistrării 13 = 220.31);113 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită"- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecator în urma valorificării bunurilor supuse executării silite şi realizarea veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);220.31 "Debitori ai bugetului de stat"- cu sumele încasate în cursul anului, provenite din impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);- cu sumele încasate prin poprire la terţ, inclusiv decontare bancară, respectiv încasarea veniturilor bugetului de stat pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);- cu sume încasate de la alţi creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite (concomitent 531.31 = 501).Contul 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" se crediteaza prin debitul conturilor:231.31 "Creditori ai bugetului de stat"- cu sumele rambursate reprezentând taxa pe valoarea adăugată sau restituite reprezentând accize şi impozitul pe venitul global (concomitent 501 = 231.31);- cu sumele plătite din bugetul de stat, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (după efectuarea înregistrării 501 = 231.31);- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (501 = 531.31);501 "Veniturile bugetului de stat"- la finele anului, cu totalul veniturilor bugetului de stat încasate pentru închiderea contului.Contul 111 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale"Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale înregistrează sumele colectate în contul special deschis la unităţile teritoriale de trezorerie a statului reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone etc.În debitul contului se înregistrează sumele încasate, iar în credit, sumele virate bugetului local şi bugetului judeţean în cota prevăzută de lege.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitati din sumele colectate pentru bugetele locale la un moment dat.Contul 111 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale" se debiteaza prin creditul contului:13 "Casa"- cu sumele încasate în numerar depuse în contul de disponibil reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone etc.;220.32 "Debitori ai bugetului local"- cu sumele încasate direct în contul de disponibil reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone etc.Contul 111 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale" se crediteaza prin debitul contului:232 "Decontări cu bugetele locale"- cu sumele virate bugetului local şi bugetului judeţean, în cota prevăzută de lege, reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone etc.Contul 113 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită"Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenta sumelor încasate în contul de disponibil deschis la unităţile teritoriale de trezorerie a statului în cursul procedurii de executare silită a creanţelor bugetare.Contul 113 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" este un cont de activ.În debitul acestui cont se înregistrează sumele încasate din taxa de participare la licitaţie depusa de ofertanţi în cursul procedurii de executare silită, precum şi din vânzarea bunurilor supuse executării silite, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, iar în credit, plăţile efectuate, reprezentând taxa de participare la licitaţie restituită ofertanţilor care au fost declaraţi necâştigători, taxa de participare la licitaţie depusa de adjudecator, care se utilizează pentru întregirea preţului bunului adjudecat, taxa pe valoarea adăugată virata bugetului de stat, venituri ale bugetului de stat, ca urmare a stingerii creanţei bugetare, sumele distribuite creditorilor bugetari, sumele restituite la cererea debitorilor, în cazul în care sumele obţinute din valorificare depăşesc valoarea debitelor etc.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din sume încasate în cursul procedurii de executare silită la un moment dat.Contul 113 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" se debiteaza prin creditul conturilor:13 "Casa"- cu sumele în numerar depuse în contul de disponibil, reprezentând taxa de participare la licitaţie a ofertanţilor în vederea valorificării bunurilor supuse executării silite (după efectuarea înregistrării 13 = 231);225 "Clienţi"- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecator, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute în urma executării silite;- cu sumele încasate în contul de disponibil deschis la unităţile teritoriale de trezorerie a statului, obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite;231 "Creditori"- cu sumele încasate în contul de disponibil deschis la unităţile teritoriale de trezorerie a statului, în cursul procedurii de executare silită, reprezentând taxa de participare la licitaţie în vederea valorificării bunurilor supuse executării silite.Contul 113 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" se crediteaza prin debitul conturilor:101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului"- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecator în urma valorificării bunurilor supuse executării silite şi realizarea veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 50);102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecator în urma valorificării bunurilor supuse executării silite şi realizarea veniturilor bugetului local (concomitent 531.32 = 500);103 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecator în urma valorificării bunurilor supuse executării silite şi realizarea veniturilor bugetului asigurărilor de stat (concomitent 531.33 = 504);116 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj"- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecator în urma valorificării bunurilor supuse executării silite şi realizarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj (concomitent 531.34 = 336);179 "Disponibil al fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecator în urma valorificării bunurilor supuse executării silite şi realizarea veniturilor Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (concomitent 531.35 = 379);231.31 "Creditori ai bugetului de stat";231.32 "Creditori ai bugetului local";231.33 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat";231.34 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj";231.35 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"- cu sumele restituite de către organul de executare ofertanţilor care nu au fost declaraţi adjudecati în termenul prevăzut de lege, reprezentând taxa de participare la licitaţie;- cu sumele virate în contul de cheltuieli bugetare, reprezentând cheltuieli de executare silită recuperate, taxa de participare la licitaţie a ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie sau taxa a celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum şi taxa adjudecatorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege;- cu sumele restituite la cerere care exced creanţele bugetare şi cheltuielile de executare silită a debitorului;- cu sumele virate altor creditori bugetari, obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, care exced creanţele bugetare ale debitorului (creditorii bugetari înregistrează stingerea creanţelor bugetare şi încasarea veniturilor bugetare respective);- cu sumele restituite debitorului, după acoperirea creanţei bugetare şi a obligaţiilor faţă de alţi creditori bugetari;232 "Decontări cu bugetul statului"- cu sumele virate la bugetul de stat, în termenul prevăzut de lege, a taxei pe valoarea adăugată.Contul 220 "Debitori"Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari care gestionează, potrivit legii, veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetelor locale, după caz, înregistrează creanţele bugetare provenind din impozite, taxe, contribuţii, chirii, redevenţe, amenzi şi alte sume ce reprezintă venituri publice de realizat.Contul 220 "Debitori" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează creanţele bugetare provenind din impozite, taxe, contribuţii, chirii, redevenţe, amenzi şi alte sume ce reprezintă venituri publice de realizat, iar în credit, creanţele bugetare stinse prin plata voluntara efectuată de către contribuabili sau alte persoane, compensare, executare silită, prin procedura de insolvabilitate şi cea de reorganizare şi faliment, anulare, prescripţia dreptului de a cere executare silită şi alte modalităţi prevăzute de lege.Soldul debitor reprezintă creanţele bugetare neîncasate la un moment dat.Contul 220 "Debitori" se desfăşoară în conturi sintetice de gradul II astfel:- 220.31 "Debitori ai bugetului de stat";- 220.32 "Debitori ai bugetului local";- 220.33 "Debitori ai bugetului asigurărilor sociale de stat";- 220.34 "Debitori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj";- 220.35 "Debitori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".Contul 220 "Debitori" se debiteaza prin creditul conturilor:231 "Creditori"- cu sumele de restituit sau de rambursat la cererea contribuabililor ori din oficiu, reprezentând venituri bugetare achitate în plus;531 "Venituri de realizat"- cu sumele datorate de contribuabili, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, amenzi, dobânzi, penalităţi şi alte sume ce reprezintă venituri publice de realizat;- stingerea creanţelor bugetare ale debitorilor în limita sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, pe baza procesului-verbal de adjudecare (în roşu);- stingerea creanţelor bugetare ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare, în baza unor acte normative speciale (în roşu). Concomitent se efectuează înregistrarea 03 = 313;- cu valoarea bunurilor imobile trecute în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale (în roşu). Concomitent se efectuează înregistrarea 011, 012, 013 = 306 sau, după caz, 011, 012, 013 = 308;- cu valoarea creanţelor bugetare scutite, reduse, anulate sau supuse prescripţiei în condiţiile prevăzute de lege (în roşu);700 "Finanţare de la buget privind anul curent"- cu suma cheltuielilor de executare silită înregistrate în sarcina debitorului, avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare.Contul 220 "Debitori" se crediteaza prin debitul conturilor:13 "Casa"- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri bugetare, pe structura clasificaţiei bugetare (urmează înregistrările 101, 102, 103, 116, 179 = 13 şi 531 = 336, 379, 500, 501, 504);101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului"- cu sumele încasate în cursul anului provenite din impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);- cu sumele încasate prin poprire la terţ, inclusiv decontare bancară, respectiv încasarea veniturilor bugetului de stat pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);- cu sumele încasate de la alţi creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite (concomitent 531.31 = 501);102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului local pe structura clasificaţiei bugetelor locale (concomitent 531.32 = 500);- cu sumele încasate de la alţi creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite;103 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe structura clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de stat (concomitent 531.33 = 504);- cu sumele încasate de la alţi creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite;111 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale"- cu sumele încasate direct în contul de disponibil, reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone etc.;116 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj"- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj pe structura clasificaţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj (concomitent 531.34 = 336);- cu sumele încasate de alţi creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite;179 "Disponibil al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe structura clasificaţiei bugetare a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (concomitent 531.35 = 379);- cu sumele încasate de la alţi creditori bugetari în urma valorificării bunurilor supuse executării silite;231 "Creditori"- cu sumele compensate cu alte impozite şi taxe datorate potrivit legii.700 "Finanţare de la buget privind anul curent"- cu sumele provenite din recuperarea cheltuielilor de executare silită, precum şi încasarea taxei de participare la licitaţie, nerestituita, reţinută pentru acoperirea cheltuielilor de executare în condiţiile prevăzute de lege (după efectuarea înregistrării 231 = 113).Contul 231 "Creditori"Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenta veniturilor bugetare ce urmează a fi restituite sau rambursate potrivit legii contribuabililor, la cererea acestora sau din oficiu.Contul 231 "Creditori" este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează sumele de restituit sau rambursat, la cererea contribuabililor ori din oficiu, iar în debit, sumele plătite acestora. Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor.Contul 231 "Creditori" se desfăşoară în conturi sintetice de gradul II astfel:- 231.31 "Creditori ai bugetului de stat";- 231.32 "Creditori ai bugetului local";- 231.33 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat";- 231.34 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj";- 231.35 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate".Contul 231 "Creditori" se crediteaza prin debitul contului:13 "Casa"- cu sumele încasate în numerar, reprezentând taxa de participare la licitaţie în vederea valorificării bunurilor supuse executării silite (urmează înregistrarea 113 = 13);113 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită"- cu sumele încasate în contul de disponibil deschis la unităţile teritoriale de trezorerie a statului în cursul procedurii de executare silită, reprezentând taxa de participare la licitaţie în vederea valorificării bunurilor supuse executării silite;220 "Debitori"- cu sumele de restituit sau de rambursat la cererea contribuabililor ori din oficiu, reprezentând venituri bugetare achitate în plus;225 "Clienţi"- cu sumele de încasat în favoarea altor creditori bugetari, inclusiv a celor pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită;- cu sumele de restituit contribuabililor, după acoperirea obligaţiilor faţă de creditorii bugetari;336 "Fond al bugetului asigurărilor pentru şomaj"- cu sumele de plătit de la bugetul Fondului pentru şomaj, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.34 = 116);379 "Veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"- cu sumele de plătit de la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.35 = 179);500 "Veniturile curente ale bugetului local"- cu sumele de plătit de la bugetul local, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.32 = 102);501 "Veniturile bugetului de stat"- cu sumele de rambursat pentru taxa pe valoarea adăugată şi de restituit pentru accize şi impozit pe venit global (concomitent 231.31 = 101);- cu sumele de plătit de la bugetul de stat, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (concomitent 231.31 = 101);504 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat"- cu sumele de plătit de la bugetul asigurărilor sociale de stat, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.33 = 103).Contul 231 "Creditori" se debiteaza prin creditul conturilor:13 "Casa"- cu sumele restituite prin casierie, reprezentând taxa de participare la licitaţie în condiţiile prevăzute de lege (după înregistrarea 13 = 113);101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului"- cu sumele rambursate, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, sau restituite, reprezentând accize şi impozitul pe venitul global (concomitent 501 = 231.31);- cu sumele plătite din bugetul de stat, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (după efectuarea înregistrării 501 = 231.31);- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (501 = 531.31);102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 500 = 531.32);103 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 504=531.33);113 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită"- cu sumele virate în contul de cheltuieli bugetare, reprezentând cheltuieli de executare silită recuperate, taxa de participare la licitaţie ori taxa ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie sau taxa celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum şi taxa adjudecatorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege;- cu sumele restituite, la cerere, care exced creanţele bugetare şi cheltuielile de executare silită ale debitorului;- cu sumele virate altor creditori bugetari obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, care exced creanţele bugetare ale debitorului (creditorii bugetari înregistrează stingerea creanţelor bugetare şi încasarea veniturilor bugetare respective);- cu sumele restituite de către organul de executare ofertanţilor care nu au fost declaraţi adjudecati în termenul prevăzut de lege, reprezentând taxa de participare la licitaţie;- cu sumele restituite debitorului, după acoperirea creanţei bugetare şi a obligaţiilor faţă de alţi creditori bugetari.116 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj"- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 336=531.34);179 "Disponibil al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 379=531.35);220 "Debitori"- cu sumele compensate cu alte impozite şi taxe datorate potrivit legii;225 "Clienţi"- cu suma reprezentând taxa de participare la licitaţie depusa de adjudecator, care întregeşte preţul bunului adjudecat.Contul 501 "Veniturile bugetului de stat"Cu ajutorul acestui cont organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice ţin evidenta veniturilor încasate din impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat, pe structura clasificaţiei bugetare.Contul 501 "Veniturile bugetului de stat" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat, iar în debit, sumele restituite sau rambursate, sume încasate necuvenit, precum şi, la sfârşitul anului, totalul veniturilor încasate pentru închiderea contului.Soldul creditor al contului reprezintă veniturile bugetului de stat încasate la un moment dat.Contul 501 "Veniturile bugetului de stat" se crediteaza prin debitul contului:531 "Venituri de realizat"- cu sumele încasate, reprezentând venituri ale bugetului de stat pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 101 = 220.31);- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite şi taxe datorate potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.31 = 220.31).Contul 501 "Veniturile bugetului de stat" se debiteaza prin creditul conturilor:101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului"- la finele anului, cu totalul veniturilor bugetului de stat încasate, pentru închiderea contului;231.31 "Creditori ai bugetului de stat"- cu sumele de rambursat pentru taxa pe valoarea adăugată şi de restituit pentru accize şi impozit pe venit global (urmează înregistrarea 231.31 = 101);- cu sumele de plătit de la bugetul de stat, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (urmează înregistrarea 231.31 = 101);531 "Venituri de realizat"- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabililor sau din oficiu (231.31 = 101).Contul 531 "Venituri de realizat"Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari care gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetelor locale, după caz, ţin evidenta veniturilor de realizat din impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume potrivit legii.Contul 531 "Venituri de realizat" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile de realizat din sume datorate de contribuabili, iar în debit, sumele încasate, respectiv diminuarile în condiţiile legii.Contul 531 "Venituri de realizat" se desfăşoară în conturi analitice cu funcţiune de conturi sintetice de gradul II astfel:- 531.31 "Venituri de realizat ale bugetului de stat";- 531.32 "Venituri de realizat ale bugetului local";- 531.33 "Venituri de realizat ale bugetului asigurărilor sociale de stat";- 531.34 "Venituri de realizat ale bugetului asigurărilor pentru şomaj";- 531.35 "Venituri de realizat ale bugetului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".Contul 531 "Venituri de realizat" se crediteaza prin debitul conturilor:220 "Debitori"- cu sumele datorate de contribuabili, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, amenzi, dobânzi, penalităţi şi alte sume ce reprezintă venituri publice de realizat;- stingerea creanţelor bugetare ale debitorilor în limita sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, pe baza procesului-verbal de adjudecare (în roşu);- stingerea creanţelor bugetare ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare, în baza unor acte normative speciale (în roşu). Concomitent se efectuează înregistrarea 03 = 313;- cu valoarea bunurilor imobile trecute în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale (în roşu). Concomitent se efectuează înregistrarea 011, 012, 013 = 306 sau după caz 011, 012, 013 = 308;- cu valoarea creanţelor bugetare scutite, reduse, anulate sau supuse prescripţiei în condiţiile prevăzute de lege (în roşu).225 "Clienţi"- cu sumele cuprinse în facturile emise pentru vânzarea bunurilor supuse executării silite, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;336 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj"- cu sumele de restituit, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 231.34=116);379 "Veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"- cu sumele de restituit, potrivit legii, sau rambursate la cererea contribuabilului ori din oficiu(concomitent 231.35 = 179);500 "Veniturile curente ale bugetului local"- cu sumele restituite, potrivit legii, sau rambursate la cererea contribuabilului ori din oficiu (concomitent 231.32 = 102);501 "Veniturile bugetului de stat"- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabililor sau din oficiu (concomitent 231.31 = 101);504 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat"- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 231.33 = 102).Contul 531 "Venituri de realizat" se debiteaza prin creditul conturilor:336 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj"- cu sumele încasate, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului (concomitent 116 = 220.34);- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite şi taxe datorate potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.31 = 220.31);379 "Veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"- cu sumele încasate, reprezentând venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului (concomitent 179 = 220.35);- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite şi taxe datorate potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.35 = 220.35);500 "Veniturile curente ale bugetului local"- cu sumele încasate, reprezentând venituri ale bugetului local pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului local (concomitent 102 = 220.32);- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite şi taxe datorate potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.32 = 220.32);501 "Veniturile bugetului de stat"- cu sumele încasate, reprezentând venituri ale bugetului de stat pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 101 = 220.31);- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite şi taxe datorate potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.31 = 220.31);504 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat"- cu sumele provenite din încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului (concomitent 103 = 220.33);- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu contribuţii datorate, potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.33 = 220.33).Contul 931 "Valori materiale supuse sechestrului"Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenta bunurilor sechestrate ca măsura asiguratorie dispusă prin procedura administrativă, precum şi ca modalitate de executare silită, în condiţiile legii.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor, separat pentru bunuri imobile şi bunuri mobile supuse sechestrului.În debitul contului se înregistrează bunurile sechestrate, potrivit legii, iar în credit, ridicarea sechestrului, dacă obligaţia bugetară a fost stinsă prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, sumele încasate din valorificarea bunurilor sechestrate au fost încasate sau bunurile imobile supuse executării silite au fost trecute în proprietatea publică a statului.Soldul debitor al contului reprezintă bunurile sechestrate de către creditorul bugetar la un moment dat.Contul 932 "Garanţii depuse pentru sume contestate"Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenta garanţiilor constituite de debitorii care solicită suspendarea obligaţiei de plată până la soluţionarea contestaţiei, potrivit legii.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.În debitul contului se înregistrează garanţiile constituite de către debitori la nivelul sumei contestate, sub forma de scrisoare de garanţie bancară, gaj sau ipoteca, precum şi orice formă de garanţie prevăzută de lege, iar în credit, garanţiile restituite sau ridicate, după caz, de către organele competente în cazul în care contestaţia a fost admisă.Soldul debitor al contului reprezintă garanţiile constituite de către debitor la un moment dat.Contul 933 "Garanţii depuse pentru înlesniri acordate"Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenta garanţiilor constituite de debitori pentru acordarea înlesnirilor la plata a creanţelor bugetare.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. Garanţia poate fi constituită în numerar la unitatea de trezorerie a statului la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, sub forma unei scrisori de garanţie bancară, gaj ori ipoteca, precum şi orice formă de garanţie prevăzută de lege.În debitul contului se înregistrează garanţiile constituite sau reîntregirea celor consumate de către debitorii care au obţinut înlesnire la plata a obligaţiilor bugetare, potrivit legii, iar în credit, garanţiile restituite de către organele competente în cazul în care convenţia de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare a fost respectata şi creanţele bugetare recuperate în întregime, precum şi garanţiile utilizate pentru stingerea obligaţiilor bugetare cuprinse în convenţiile încheiate.Soldul debitor al contului reprezintă garanţiile constituite de către debitor la un moment dat.Contul 934 "Înlesniri la plata creanţelor bugetare"Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenta înlesnirilor acordate la plata obligaţiilor bugetare în baza convenţiei încheiate între debitor şi creditorul bugetar, potrivit legii.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.În debitul contului se înregistrează obligaţiile bugetare care au fost eşalonate sau amânate la plata, precum şi reducerile şi scutirile acordate, potrivit legii, iar în credit, diminuarea obligaţiei bugetare ca urmare a plăţilor efectuate conform graficului de eşalonare sau a stingerii creanţelor datorate prin alte cai prevăzute de lege.Soldul debitor al contului reprezintă obligaţiile restante la plata la un moment dat.Contul 935 "Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silită"Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenta cautiunilor depuse de debitori, persoane juridice, care solicită suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei, potrivit legii.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.În debitul contului se înregistrează cautiunile depuse în cuantumul prevăzut de lege la trezoreria statului la care debitorii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, iar în credit, cautiunile restituite total sau parţial în cazul admiterii totale ori parţiale a contestaţiei sau nerestituite în situaţia respingerii contestaţiei la executare silită.Soldul debitor al contului reprezintă cautiunile constituite de către debitori, persoane juridice, la un moment dat.Contul 936 "Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară"Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenta garanţiilor legale constituite în cadrul procedurii de suspendare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin decontare bancară.În debitul contului se înregistrează garanţiile constatate, iar în credit, garanţiile legale restituite de organele de executare în condiţiile legii.Soldul debitor al contului reprezintă garanţiile legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară, constituite de către debitori la un moment dat.
      ANEXA 3
                                     MONOGRAFIE
               privind înregistrarea în contabilitate a principalelor
                    operaţiuni privind constatarea şi încasarea
                                veniturilor bugetare
  BUGETUL DE STAT
  Înregistrarea veniturilor bugetului de stat
  Înregistrarea veniturilor bugetului de stat. 220.31 531.31
  Înregistrarea majorării debitelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere 220.31 531.31
  Înregistrarea majorării creanţelor bugetare pe baza actelor de control sau alte modalităţi legale 220.31 531.31
  Înregistrarea în sarcina debitorului a cheltuielilor de executare silită, avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare 220.31 700
  Stingerea creanţelor bugetare
  Încasarea veniturilor bugetului de stat pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de stat prin casierie sau unităţile teritoriale de trezorerie a statului 13 101 101 531.31 220.31 13 220.31 501
  Compensarea la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetului de stat pe structura clasificaţiei bugetare 220.31 220.31
  Încasarea veniturilor bugetare prin poprire la terţ inclusiv, decontare bancară, respectiv realizarea veniturilor bugetului de stat pe structura clasificaţiei bugetare 101 531.31 220.31 501
  Taxa de participare la licitaţie depusa în cuantumul prevăzut de lege de ofertanţi, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor supuse executării silite, la casierie sau unităţile teritoriale de trezorerie a statului 13 113 113 231.31 13 231.31
  Restituirea de către organul de executare, în termenul prevăzut de lege, a taxei de participare la licitaţie, ofertanţilor care nu au fost declaraţi adjudecati 231.31 113
  Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de executare silită, inclusiv taxa pe valoare adăugată - cu sumele de încasat în contul creanţelor bugetare ale debitorului. - cu sumele de încasat în favoarea altor creditori bugetari, inclusiv a celor pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită. - cu sumele de restituit contribuabilului, după acoperirea obligaţiilor faţă de creditorii bugetari. - cu taxa pe valoare adăugată aferentă. 225 % 531.31 231 231.31 232
  Virarea în contul de cheltuieli bugetare a contravalorii cheltuielilor de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitaţie a ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de adjudecare, precum şi adjudecatorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege 231.31 113
  Întregirea preţului bunului adjudecat cu taxa de participare la licitaţie depusa de adjudecator 231.31 225
  Încasarea în contul de disponibil deschis la unităţile de trezorerie a statului a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite 113 225
  Acoperirea cheltuielilor de executare silită din sumele obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite a debitorilor precum şi din taxa de participare la licitaţie nerestituita, în condiţiile prevăzute de lege 700 220.31
  Virarea la bugetul de stat, în termenul prevăzut de lege a taxei pe valoare adăugată încasată 232 113
  Virarea cu ordin de plată a sumelor încasate din valorificarea bunurilor supuse executării silite şi realizarea veniturilor bugetului de stat 101 531.31 113 501
  Stingerea creanţei bugetare a debitorului în limita sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoare adăugată, pe baza procesului verbal de adjudecare (în roşu) 220.31 531.31
  Compensarea cu obligaţii de plată viitoare sau restituirea, la cerere, a sumelor care exced creanţele bugetare şi cheltuielile de executare silită ale debitorului 231.31 % 220.31 113
  Virarea altor creditori bugetari a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite care exced creanţele bugetare ale debitorului (creditorii bugetari înregistrează stingerea creanţelor bugetare şi încasarea veniturilor bugetare respective) 231 113
  Sumele restituite contribuabililor, după acoperirea creanţei bugetului de stat şi a obligaţiilor faţă de alţi creditori bugetari. 231.31 113
  Sume încasate de la alţi creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite 101 531.31 220.31 501
  Conversia în acţiuni a unor creanţe ale bugetului de stat în baza unor acte normative speciale şi stingerea creanţei bugetului de stat (în roşu). 03 220.31 313 531.31
  Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului şi stingerea creanţei bugetului de stat (în roşu) % 011, 012 013 220.31 306 531.31
  Scutirea sau reducerea creanţelor bugetului de stat prin acordarea înlesnirilor la plata, potrivit legii Anularea creanţelor bugetului de stat în condiţiile prevăzute de lege Constatarea stării de insolvabilitate a debitorului Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetului de stat (în roşu) 220.31 531.31
  Restituirea sumelor încasate în plus şi a celor reprezentând taxa pe valoarea adăugată, accize şi impozitul pe venitul global
  Sumele de rambursat pentru taxa pe valoarea adăugată şi de restituit pentru accize şi impozitul pe venitul global 501 231.31 231.31 101
  Sumele de restituit la cererea contribuabilului sau din oficiu reprezentând venituri ale bugetului de stat achitate în plus 220.31 231.31
  Compensarea sumelor de restituit cu alte impozite şi taxe ale bugetului de stat, datorate potrivit legii şi realizarea veniturilor bugetului de stat 231.31 531.31 220.31 501
  Sumele restituite, la cererea contribuabililor sau din oficiu şi concomitent, diminuarea veniturilor bugetului de stat încasate 231.31 501 101 531.31
  Sumele plătite de la bugetul de stat, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii 501 231.31 231.31 101
  BUGETUL LOCAL
  Înregistrarea veniturilor bugetului local
  Înregistrarea veniturilor bugetului local 220.32 531.32
  Înregistrarea majorării debitelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere 220.32 531.32
  Înregistrarea majorării creanţelor pe baza actelor de control sau alte modalităţi legale 220.32 531.32
  Înregistrarea în sarcina debitorului a cheltuielilor de executare silită avansate de creditorul bugetar 220.32 700
  Stingerea creanţelor bugetare
  Încasarea veniturilor bugetului local pe structura clasificaţiei veniturilor bugetelor locale prin casierie sau unităţile teritoriale ale trezoreriei statului 13 102 102 531.32 220.32 13 220.32 500
  Bonificatia acordată potrivit hotărârii consiliului local pentru plata cu anticipatie a unor impozite datorate pentru întregul an. (în roşu) 220.32 531.32
  Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului local 220.32 220.32
  Încasarea taxelor asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone şi crearea obligaţiei de virare la bugetul local şi bugetul judeţean 13 111 111 531.32 220.32 13 220.32 232
  Virarea în cotele prevăzute de lege a sumelor încasate reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone 232 111
  Încasarea creanţelor bugetare prin poprire la terţ, inclusiv decontare bancară, respectiv încasarea veniturilor bugetului local pe structura clasificaţiei bugetare 102 531.32 220.32 500
  Taxa de participare la licitaţie depusa în cuantumul prevăzut de lege de ofertanţi, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor supuse executării silite, la casierie sau la unităţile teritoriale de trezorerie a statului 13 113 113 231.32 13 231.32
  Restituirea de către organul de executare, în termenul prevăzut de lege, a taxei de participare la licitaţie, ofertantiilor care nu au fost declaraţi adjudecati 231.32 113
  Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de executare silită, inclusiv taxa pe valoare adăugată - cu sumele de încasat în contul creanţelor bugetare a debitorului. - cu sumele de încasat în favoarea altor creditori bugetari inclusiv a celor, pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită. - cu sumele de restituit contribuabilului, după acoperirea obligaţiilor faţă de creditorii bugetari. - cu taxa pe valoarea adăugată aferentă 225 % 531.32 231 231.32 232
  Virarea în contul de cheltuieli bugetare, a contravalorii cheltuielilor de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitaţie a ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de adjudecare, precum şi a adjudecatorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege 231.32 113
  Întregirea preţului bunului adjudecat cu taxa de participare la licitaţie depusa de adjudecator 231.32 225
  Încasarea în contul deschis la unităţile de trezorerie a statului a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite 113 225
  Acoperirea cheltuielilor de executare silită din sumele obţinute din valorificarea bunurilor sechestrate a debitorilor, precum şi din taxa de participare la licitaţie nerestituita ofertanţilor, în condiţiile prevăzute de lege 700 220.32
  Virarea la bugetul local, în termenul prevăzut de lege a taxei pe valoare adăugată încasată 232 113
  Virarea cu ordin de plată a sumelor încasate din valorificarea bunurilor supuse executării silite şi realizarea veniturilor bugetului local 102 531.32 113 500
  Stingerea creanţei bugetare a debitorului în limita sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoare adăugată, pe baza procesului verbal de adjudecare (în roşu) 220.32 531.32
  Compensarea cu obligaţii de plată viitoare sau restituirea, la cerere, a sumelor care exced creanţele bugetului local şi a cheltuielilor de executare silită a debitorului 231.32 % 220.32 113
  Virarea altor creditori bugetari a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite care exced creanţele bugetului local ale debitorului (creditorii bugetari înregistrează stingerea creanţelor bugetare şi încasarea veniturilor bugetare respective) 231 113
  Sumele restituite contribuabilului, după acoperirea creanţei bugetului local şi a obligaţiilor faţă de creditori bugetari. 231.32 113
  Sume încasate de la alţi creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite 102 531.32 220.32 500
  Conversia în acţiuni a unor sume datorate bugetului local în baza unor acte normative speciale şi stingerea creanţei bugetare (în roşu) 03 220.32 313 531
  Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi stingerea creanţei bugetului local (în roşu) % 011, 012 013 220.32 308 531.32
  Scutirea sau reducerea creanţelor bugetului local prin acordarea înlesnirilor la plata, potrivit legii Anularea creanţelor bugetului local în condiţiile prevăzute de lege Constatarea stării de insolvabilitate a debitorului Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetului local (în roşu) 220.32 531.32
  Restituirea sumelor încasate în plus
  Sumele de restituit la cererea contribuabilului sau din oficiu reprezentând venituri ale bugetului local achitate în plus 220.32 231.32
  Compensarea sumelor de restituit cu alte impozite şi taxe ale bugetului local datorate potrivit legii 231.31 531.32 220.32 500
  Sumele restituite la cererea contribuabilului sau din oficiu şi concomitent, diminuarea veniturilor bugetului local încasate 231.32 500 102 531.32
  Sumele de plătit de la bugetul local reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite debitorilor potrivit legii 500 231.32 231.32 102
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat
  Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat 220.33 531.33
  Înregistrarea majorării debitelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere 220.33 531.33
  Înregistrarea majorării creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza actelor de control sau a altor modalităţi legale 220.33 531.31
  Înregistrarea în sarcina debitorului a cheltuielilor de executare silită, avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare al bugetului asigurărilor sociale de stat 220.33 700
  Stingerea creanţelor bugetare
  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat prin casierie sau unităţile teritoriale de trezorerie a statului 13 103 103 531.33 220.33 13 220.33 504
  Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat 220.33 220.33
  Încasarea veniturilor bugetare prin poprire la terţ, inclusiv decontare bancară, respectiv realizarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe structura clasificaţiei bugetare 103 531.33 220.33 504
  Taxa de participare la licitaţie depusa în cuantumul prevăzut de lege de ofertanţi, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor supuse executării silite, la casierie sau unităţile teritoriale de trezorerie a statului 13 113 113 231.33 13 231.33
  Restituirea de către organul de executare, în termenul prevăzut de lege, a taxei de participare la licitaţie, ofertanţilor care nu au fost declaraţi adjudecati 231.33 113
  Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de executare silită, inclusiv taxa pe valoare adăugată - cu sumele de încasat în contul creanţelor bugetare a debitorului. - cu sumele de încasat în favoarea altor creditori bugetari, inclusiv a celor pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită. - cu sumele de restituit contribuabililor, după acoperirea obligaţiilor faţă de creditorii bugetari. - cu taxa pe valoarea adăugată aferentă. 225 % 531.33 231 231.33 232
  Virarea în contul de cheltuieli bugetare a contravalorii cheltuielilor de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitaţie a ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de adjudecare, precum şi adjudecatorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege 231.33 113
  Întregirea preţului bunului adjudecat cu taxa de participare la licitaţie depusa de adjudecator 231.33 225
  Încasarea în contul de disponibil deschis la unităţile de trezorerie a statului a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite 113 225
  Acoperirea cheltuielilor de executare silită din sumele obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite a debitorilor precum şi din taxa de participare la licitaţie nerestituita, în condiţiile prevăzute de lege 700 220.33
  Virarea la bugetul de stat, în termenul prevăzut de lege a taxei pe valoarea adăugată încasată 232 113
  Virarea cu ordin de plată a sumelor încasate din valorificarea bunurilor supuse executării silite şi realizarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat 103 531.33 113 504
  Stingerea creanţei bugetare a debitorului în limita sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoare adăugată, pe baza procesului verbal de adjudecare (în roşu) 220.33 531.33
  Compensarea cu obligaţii de plată viitoare sau restituirea, la cerere, a sumelor care exced creanţele bugetului asigurărilor sociale de stat şi a cheltuielilor de executare silită a debitorului 231.31 % 220.31 113
  Virarea altor creditori bugetari a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite care exced creanţele bugetului asigurărilor sociale de stat ale debitorului (creditorii bugetari înregistrează stingerea creanţelor bugetare şi încasarea veniturilor bugetare respective) 231 113
  Sumele restituite contribuabililor, după acoperirea creanţei bugetului asigurărilor sociale de stat şi a obligaţiilor faţă de alţi creditori bugetari 231.33 113
  Sume încasate de la alţi creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite 103 531.33 220.33 504
  Conversia în acţiuni a unor sume datorate bugetului asigurărilor sociale de stat în baza unor acte normative speciale şi stingerea creanţei bugetare (în roşu) 03 220.33 313 531.33
  Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului şi stingerea creanţei bugetului asigurărilor sociale de stat (în roşu) % 011, 012 013 220.33 306 531.33
  Scutirea sau reducerea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat prin acordarea înlesnirilor la plata, potrivit legii Anularea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat în condiţiile prevăzute de lege Constatarea stării de insolvabilitate a debitorului Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat (în roşu) 220.33 531.33
  Restituirea sumelor încasate în plus
  Sumele de restituit, la cererea contribuabilului sau din oficiu reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat achitate în plus 220.33 231.33
  Compensarea sumelor de restituit cu contribuţii ale bugetului asigurărilor sociale de stat 231.33 531.33 220.33 504
  Sumele restituite la cererea contribuabilului sau din oficiu şi diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat încasate 231.33 504 103 531.33
  Compensarea sumelor din contribuţii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, achitate în plus 231.33 531.33 220.33 504
  Sumele de plătit de la bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii 504 231.33 231.33 103
  BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
  Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj
  Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj 220.34 531.34
  Înregistrarea majorării debitelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere 220.34 531.34
  Înregistrarea majorării creanţelor bugetare pe baza actelor de control sau a altor modalităţi legale 220.34 531.34
  Înregistrarea în sarcina debitorului a cheltuielilor de executare silită, avansate de creditorul bugetar 220.34 116
  Stingerea creanţelor bugetare
  Încasarea veniturilor bugetului pe strucura clasificaţiei veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj prin casierie sau unităţile teritoriale de trezorerie a statului 13 116 116 531.34 220.34 13 220.34 336
  Compensarea la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe structura clasificaţiei bugetare 220.34 220.34
  Încasarea creanţelor bugetare prin poprire la terţ, inclusiv decontare bancară, respectiv realizarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe structura clasificaţiei bugetare 116 531.34 220.34 336
  Taxa de participare la licitaţie depusa în cuantumul prevăzut de lege de ofertanţi, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor supuse executării silite, la casierie sau unităţile teritoriale de trezorerie a statului 13 113 113 231.34 13 231.34
  Restituirea de către organul de executare, în termenul prevăzut de lege, a taxei de participare la licitaţie, ofertanţilor care nu au fost declaraţi adjudecati 231.34 113
  Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de executare silită, inclusiv taxa pe valoare adăugată - cu sumele de încasat în contul creanţelor bugetare a debitorului. - cu sumele de încasat în favoarea altor creditori bugetari, inclusiv a celor pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită. - cu sumele de restituit contribuabililor, după acoperirea obligaţiilor faţă de creditorii bugetari. - cu taxa pe valoarea adăugată aferentă. 225 % 531.34 231 231.34 232
  Virarea în contul de cheltuieli bugetare, a contravalorii cheltuielilor de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitaţie a ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de adjudecare, precum şi adjudecatorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege 231.34 113
  Întregirea preţului bunului adjudecat cu taxa de participare la licitaţie depusa de adjudecator 231.34 225
  Încasarea în contul de disponibil deschis la unităţile de trezorerie a statului a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite 113 225
  Acoperirea cheltuielilor de executare silită din sumele obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite a debitorilor precum şi din taxa de participare la licitaţie nerestituita, în condiţiile prevăzute de lege 116 220.34
  Virarea la bugetul de stat, în termenul prevăzut de lege a taxei pe valoarea adăugată încasată 232 113
  Virarea cu ordin de plată a sumelor încasate din valorificarea bunurilor supuse executării silite şi realizarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj 116 531.34 113 336
  Stingerea creanţei bugetare a debitorului în limita sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoare adăugată, pe baza procesului verbal de adjudecare (în roşu) 220.34 531.34
  Compensarea cu obligaţii de plată viitoare sau restituirea, la cerere, a sumelor care exced creanţele bugetului asigurărilor pentru şomaj şi a cheltuielilor de executare silită a debitorului 231.34 % 220.34 113
  Virarea altor creditori bugetari a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite care exced creanţele bugetului asigurărilor pentru şomaj ale debitorului (creditorii bugetari înregistrează stingerea creanţelor bugetare şi încasarea veniturilor bugetare respective) 231 113
  Sumele restituite contribuabilului, după acoperirea creanţei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi a obligaţiilor faţă de alţi creditori bugetari 231.34 113
  Sume încasate de la alţi creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite 116 531.34 220.34 336
  Conversia în acţiuni a unor creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în baza unor acte normative speciale şi stingerea creanţei bugetare (în roşu) 03 220.34 313 531.34
  Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului şi stingerea creanţei bugetului asigurărilor pentru şomaj (în roşu) 011, 012 013 220.34 306 531.34
  Scutirea sau reducerea creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj prin acordarea înlesnirilor la plata, potrivit legii Anularea creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj în condiţiile prevăzute de lege Constatarea stării de insolvabilitate a debitorului Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj (în roşu) 220.34 531.34
  Restituirea sumelor încasate în plus
  Sumele de restituit, la cererea contribuabilului sau din oficiu reprezentând veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj achitate în plus 220.34 231.34
  Sumele restituite la cererea contribuabilului sau din oficiu şi diminuarea veniturilor încasate 231.34 336 116 531.34
  Compensarea sumelor din contribuţii ale bugetului asigurări pentru şomaj achitate în plus, potrivit legii 231.34 531.34 220.34 336
  Sumele de plătit de la bugetul fondului asigurărilor pentru şomaj, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabilului potrivit legii 336 231.34 231.34 116
  BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
  Încasarea veniturilor bugetului fondului asigurărilor sociale de sănătate
  Înregistrarea veniturilor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 220.35 531.35
  Înregistrarea majorării debitului cu dobânzile şi penalităţile de întârziere 220.35 531.35
  Înregistrarea majorării creanţei pe baza actelor de control sau de alte modalităţi legale 220.35 531.35
  Stingerea creanţelor bugetare
  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin casierie sau unităţile teritoriale de trezorerie a statului 13 179 179 531.35 220.35 13 220.35 379
  Compensarea la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 220.35 220.35
  Încasarea veniturilor bugetare prin poprire la terţ inclusiv, decontare bancară, respectiv realizarea veniturilor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe structura clasificaţiei bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 179 531.35 220.35 379
  Taxa de participare la licitaţie depusa în cuantumul prevăzut de lege de ofertanţi, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor supuse executării silite, la casierie sau unităţile teritoriale de trezorerie a statului 13 113 113 231.35 13 231.35
  Restituirea de către organul de executare, în termenul prevăzut de lege, a taxei de participare la licitaţie, ofertanţilor care nu au fost declaraţi adjudecati. 231.35 113
  Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de executare silită, inclusiv taxa pe valoare adăugată - cu sumele de încasat în contul creanţelor bugetare a debitorului. - cu sumele de încasat în favoarea altor creditori bugetari, inclusiv a celor pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită. - cu sumele de restituit contribuabililor, după acoperirea obligaţiilor faţă de creditorii bugetari. - cu taxa pe valoare adăugată aferentă. 225 % 531.35 231 231.35 232
  Virarea în contul de cheltuieli bugetare, a contravalorii cheltuielilor de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitaţie a ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de adjudecare, precum şi adjudecatorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege 231.35 113
  Întregirea preţului bunului adjudecat cu taxa de participare la licitaţie depusa de adjudecator 231.35 225
  Încasarea în contul de disponibil deschis la unităţile de trezorerie a statului a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite 113 225
  Acoperirea cheltuielilor de executare silită din sumele obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite a debitorilor precum şi din taxa de participare la licitaţie nerestituita, în condiţiile prevăzute de lege 179 220.35
  Virarea la bugetul de stat, în termenul prevăzut de lege a taxei pe valoarea adăugată încasată 232 113
  Virarea cu ordin de plată a sumelor încasate din valorificarea bunurilor supuse executării silite şi realizarea veniturilor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 179 531.35 113 379
  Stingerea creanţei bugetare a debitorului în limita sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, pe baza procesului verbal de adjudecare (în roşu) 220.35 531.35
  Compensarea cu obligaţii de plată viitoare sau restituirea, la cerere, a sumelor care exced creanţele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a cheltuielilor de executare silită a debitorului 231.35 % 220.35 113
  Virarea altor creditori bugetari a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite care exced creanţele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ale debitorului (creditorii bugetari înregistrează stingerea creanţelor bugetare şi încasarea veniturilor bugetare respective) 231 113
  Sumele restituite contribuabililor, după acoperirea creanţei bugetului asigurărilor sociale de sănătate şi a obligaţiilor faţă de alţi creditori bugetari 231.35 113
  Sume încasate de la alţi creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite 179 531.35 220.35 379
  Conversia în acţiuni a creanţelor bugetului asigurărilor pentru sănătate în baza unor acte normative speciale şi stingerea creanţei bugetare (în roşu) 03 220.35 313 531.35
  Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului şi stingerea creanţei bugetului asigurărilor sociale de sănătate (în roşu) % 011, 012 013 220.35 306 531.35
  Scutirea sau reducerea creanţelor bugetului asigurărilor pentru sănătate prin acordarea înlesnirilor la plata, potrivit legii Anularea creanţelor bugetului asigurărilor pentru sănătate în condiţiile prevăzute de lege Constatarea stării de insolvabilitate a debitorului Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetului asigurărilor pentru sănătate (în roşu) 220.35 531.35
  Restituirea sumelor încasate în plus
  Sumele de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu reprezentând veniturile bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate achitate în plus 220.35 231.35
  Sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu şi diminuarea veniturilor încasate 231.35 379 179 531.35
  Sumele de plătit de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii 379 231.35 231.35 179
  Compensarea sumelor din contribuţii ale bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate achitate în plus, potrivit legii 231.35 531.35 220.35 379
  -----------