HOTĂRÂRE nr. 456 din 18 aprilie 2003privind înfiinţarea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 24 aprilie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca, care se desfiinţează. (2) Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca este instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Fantanele nr. 30, judeţul Cluj, şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi în coordonarea ştiinţifică a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca.  +  Articolul 2 (1) Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca are ca obiect principal de activitate: efectuarea de cercetări fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică în domeniul chimiei fine organice, anorganice şi analitice; producţia în legătură cu domeniile de cercetare abordate şi valorificarea rezultatelor cercetării; elaborarea de reglementări tehnice şi economice, inclusiv expertize, de interes public, naţional şi zonal, care privesc asigurarea cerinţelor fundamentale impuse de dezvoltarea chimiei ca ştiinţa de baza. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se pot efectua şi în cadrul unor contracte internaţionale.  +  Articolul 3Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca se asigura integral din venituri proprii realizate din executarea de contracte de cercetare-dezvoltare şi din activităţi specifice obiectului sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza situaţiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2002, reactualizata. (2) Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile legale şi contractuale ale Institutului de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca.  +  Articolul 5Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi trec în administrarea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca.  +  Articolul 6Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea directorului unităţii.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca este asigurata de un director. (2) Directorul este ajutat de un consiliu de conducere care se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 8 (1) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului se fac prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Numirea în funcţia de director se face în baza rezultatelor concursului organizat conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 9 (1) Orientarea şi coordonarea activităţii ştiinţifice din Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca este asigurata de un consiliu ştiinţific care se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului. (2) Din consiliul ştiinţific fac parte, în proporţie paritara, specialişti ai institutului şi cadre didactice ale Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca.  +  Articolul 10 (1) Personalul Institutului de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca, existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preia prin concurs sau examen, organizat în condiţiile legii, de către Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca. (2) Salarizarea personalului Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poziţia nr. 4 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:
         
    "4.Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-NapocaVenituri proprii"
  PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistru delegat laMinisterul Educaţiei şi Cercetării -pentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 456.
   +  Anexă
                           
    DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor ce fac parte din domeniul public al statului, care se transmit în administrarea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireaDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică Situaţia juridică actualăTipul bunului
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
    68.29.06TerenuriSuprafaţa = 29.489 m2   România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 3019510Decretul nr. 33/1973În administrare   Imobil
  --------------