HOTĂRÂRE nr. 418 din 10 aprilie 2003privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, precum şi al art. 6 lit. f), al art. 8 alin. (4) şi al art. 45 alin. (1) din Legea cinematografiei nr. 630/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei nerespectarea reglementărilor legale în domeniul cinematografiei, după cum urmează: a) exploatarea, inclusiv prin comercializare şi/sau închiriere de videograme, a filmelor cinematografice în alte condiţii decât cele prevăzute în certificatul de clasificare; b) neinscriptionarea filmelor, afiselor şi programelor de sala cu marcajul distinctiv de clasificare şi neaplicarea etichetei de clasificare pe coperta, respectiv pe suportul videogramelor; c) inscriptionarea filmelor, afiselor şi programelor de sala cu marcaje distinctive diferite de cele prevăzute în normele de clasificare sau aplicarea de etichete de clasificare diferite de cele prevăzute în normele de clasificare; d) inscriptionarea filmelor, afiselor şi programelor de sala cu marcaje distinctive corespunzătoare altei categorii de clasificare decât celei prevăzute în certificatul de clasificare sau aplicarea de etichete de clasificare corespunzătoare altei categorii de clasificare decât celei prevăzute în certificatul de clasificare; e) exploatarea prin proiectie publică, comercializare şi/sau închiriere de filme cinematografice ori videograme netraduse sau nedublate în limba română; f) aplicarea de etichete de clasificare pe alte titluri de filme/videograme decât cele pentru care au fost solicitate, indiferent dacă filmele/videogramele sunt din aceeaşi categorie de clasificare sau nu; g) modificarea sau schimbarea titlului filmului ori videogramei faţă de titlul prevăzut în certificatul de clasificare; h) exploatarea salilor şi/sau gradinilor de spectacole cinematografice fără certificatul de clasificare emis de Centrul Naţional al Cinematografiei; i) neafisarea categoriei de clasificare a salilor şi/sau a gradinilor de spectacole cinematografice; j) afişarea altei categorii de clasificare a salilor şi/sau a gradinilor de spectacole cinematografice decât a celei prevăzute în certificatul de clasificare; k) permiterea accesului copiilor şi minorilor în sălile şi/sau în grădinile de spectacole cinematografice pentru vizionarea unui film interzis categoriei lor de vârsta; l) vânzarea sau închirierea către minori şi copii a unor videograme interzise categoriei lor de vârsta; m) desfăşurarea de activităţi în domeniul cinematografiei de către persoane fizice sau juridice care au fost înregistrate în Registrul cinematografiei potrivit reglementărilor anterioare, dacă nu au obţinut certificatul de înscriere în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acesteia; n) comercializarea şi sau închirierea de videograme ce au fost clasificate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dacă persoanele fizice sau juridice care le comercializează sau le închiriază nu au obţinut, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, numărul de etichete de clasificare corespunzător numărului de copii existente în stoc, oferite spre vânzare sau spre închiriere, indiferent de locul unde se afla acestea.  +  Articolul 3 (1) În situaţia în care aceeaşi persoana fizica sau juridică este sancţionată contraventional, potrivit art. 2, mai mult de doua ori în interval de un an, Centrul Naţional al Cinematografiei poate dispune suspendarea certificatului de înscriere sau de clasificare, pentru o perioadă de până la 6 luni. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei s-au formulat contestaţii care încă nu sunt soluţionate sau în situaţia în care procesele-verbale de constatare au fost anulate.  +  Articolul 4 (1) Constituie contravenţie desfăşurarea oricăror activităţi din domeniul cinematografiei pentru care este necesară înscrierea în Registrul cinematografiei, în perioada în care certificatul de înscriere este suspendat în condiţiile art. 3, şi se sancţionează cu amendă de la 150.000.000 lei la 350.000.000 lei. (2) În situaţia în care fapta prevăzută la alin. (1) se repeta în perioada de suspendare a certificatului de înscriere, Centrul Naţional al Cinematografiei poate dispune retragerea certificatului de înscriere şi radierea înscrierii din Registrul cinematografiei, prin completarea corespunzătoare a secţiunii "Menţiuni". (3) Sancţiunea prevăzută la alin. (2) se dispune de către conducerea Centrului Naţional al Cinematografiei şi se comunică în scris persoanei fizice sau juridice în cauza, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. (4) Retragerea certificatului de înscriere şi radierea înscrierii devin efective în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care persoana în cauza a luat cunoştinţa de sancţiunea aplicată şi nu a contestat aceasta sancţiune în termenul legal.  +  Articolul 5 (1) Constituie contravenţie organizarea de spectacole cinematografice în perioada în care certificatul de clasificare a sălii şi/sau a gradinii de spectacole cinematografice este suspendat în condiţiile art. 3 şi se sancţionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei. (2) În situaţia în care fapta prevăzută la alin. (1) se repeta în perioada de suspendare a certificatului de clasificare, Centrul Naţional al Cinematografiei poate dispune retragerea certificatului de clasificare şi radierea clasificarii din Registrul cinematografiei, prin completarea corespunzătoare a secţiunii "Menţiuni". (3) Sancţiunea prevăzută la alin. (2) se dispune de către conducerea Centrului Naţional al Cinematografiei şi se comunică în scris persoanei fizice sau juridice în cauza, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. (4) Retragerea certificatului de clasificare şi radierea clasificarii devin efective în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care persoana în cauza a luat cunoştinţa de sancţiunea aplicată şi nu a contestat aceasta sancţiune în termenul legal.  +  Articolul 6Suspendarea sau retragerea certificatului de înscriere ori a certificatului de clasificare are ca efect încetarea imediata a activităţii pentru care s-a suspendat ori retras, după caz, certificatul eliberat de Centrul Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 7 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul autorizat al Centrului Naţional al Cinematografiei sau de către organele de specialitate ale Ministerului de Interne, în condiţiile legii. (2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 2, 4 şi 5, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 8Contravenţiilor prevăzute la art. 2, 4 şi 5 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional al Cinematografiei nr. 21/1998 privind înfiinţarea Registrului cinematografiei şi aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi funcţionarea Registrului cinematografiei şi pentru clasificarea operelor cinematografice, cu modificările ulterioare, precum şi Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional al Cinematografiei nr. 22/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea funcţionarii cinematografelor în care se organizează spectacole cu proiectii de film cinematografic şi/sau cu casete video, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 şi 274 bis din 23 iulie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------Preşedintele CentruluiNaţional al Cinematografiei,Decebal Mitulescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 10 aprilie 2003.Nr. 418.  +  AnexăNORMA 10/04/2003