ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 aprilie 2003privind procedura aprobării tacite
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedura aprobării tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reinnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice, având la baza următoarele obiective: a) înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri; b) responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice în vederea respectării termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizaţiilor; c) impulsionarea dezvoltării economice prin oferirea unor condiţii cat mai favorabile întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cat mai reduse; d) combaterea corupţiei prin diminuarea arbitrarului în decizia administraţiei; e) promovarea calităţii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative. (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică, după caz: a) procedurilor de emitere a autorizaţiilor; b) procedurilor de reinnoire a autorizaţiilor; c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirării termenului de suspendare a autorizaţiilor sau a îndeplinirii măsurilor stabilite de organele de control competente.  +  Articolul 2 (1) Procedura aprobării tacite se aplică tuturor autorizaţiilor emise de autorităţile administraţiei publice, cu excepţia celor emise în domeniul activităţilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor, regimul drogurilor şi precursorilor, precum şi a autorizaţiilor din domeniul siguranţei naţionale. (2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, la propunerea motivată a fiecărei autorităţi a administraţiei publice interesate, şi alte excepţii de la aplicarea procedurii aprobării tacite.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) autorizaţie - actul administrativ emis de autorităţile administraţiei publice prin care se permite solicitantului desfăşurarea unei anumite activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; noţiunea de autorizaţie include şi avizele, licentele, permisele, aprobările sau alte asemenea acte administrative; b) procedura aprobării tacite - procedura prin care autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice care au competenţa de a emite autorizaţii au obligaţia de a afişa la sediul acestora sau pe pagina proprie de Internet, pentru fiecare tip de autorizaţie, următoarele informaţii: a) formularul cererii care trebuie completată de către solicitant, precum şi modul de completare a acesteia; b) lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei şi modul în care acestea trebuie prezentate autorităţii administraţiei publice; c) toate informaţiile privind modul de întocmire a documentelor şi, dacă este cazul, indicarea autorităţilor administraţiei publice care au competenţa de a emite acte administrative ce fac parte din documentaţia ce trebuie depusa, precum: adresa, numărul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aduce la îndeplinire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi prezentate într-o formă clara, indicandu-se, dacă este posibil, exemple concrete. (4) Orice persoană interesată poate obţine o copie conţinând informaţiile prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice putând elabora ghiduri privind procedura de autorizare şi constituirea documentaţiei care sta la baza emiterii unei autorizaţii.  +  Articolul 5În scopul simplificarii procedurilor administrative, autorităţile administraţiei publice efectuează o analiza a tuturor condiţiilor cerute pentru emiterea autorizaţiilor şi identifica acele condiţii care nu sunt absolut necesare, în vederea eliminării sau a înlocuirii acestora cu declaraţii pe propria răspundere.  +  Articolul 6 (1) Autorizaţia se considera acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizaţii. (2) Dacă legea nu prevede un termen pentru soluţionarea cererii de autorizare, autorităţile administraţiei publice sunt obligate să soluţioneze cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. (3) Solicitantul autorizaţiei depune, o dată cu cererea, documentaţia completa, întocmită potrivit prevederilor legale care reglementează procedura de autorizare respectiva şi potrivit informaţiilor furnizate de autoritatea administraţiei publice în condiţiile art. 4 alin. (1). (4) În cazul în care constata o neregularitate a documentaţiei depuse, autoritatea administraţiei publice va notifica acest fapt solicitantului autorizaţiei cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii, dacă acest termen este mai mare de 15 zile, sau cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea autorizaţiei, dacă acest termen este mai mic de 15 zile. Autoritatea administraţiei publice va preciza totodată şi modul de remediere a neregularitatii constatate.  +  Articolul 7 (1) După expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizaţiei şi în lipsa unei comunicări scrise din partea autorităţii administraţiei publice, solicitantul poate desfăşura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea. (2) Pentru obţinerea documentului oficial prin care se permite desfăşurarea activităţii, prestarea serviciului sau exercitarea profesiei, solicitantul se poate adresa autorităţii în cauza sau direct instanţei judecătoreşti.  +  Articolul 8 (1) În situaţia în care solicitantul s-a adresat, potrivit art. 7 alin. (2), autorităţii administraţiei publice în cauza, acesta îi aduce la cunoştinţa existenta cazului de aprobare tacită cu privire la autorizaţie şi solicita eliberarea documentului oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii. (2) În cazul în care autoritatea administraţiei publice respectiva nu răspunde sau refuza sa elibereze documentul oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, solicitantul se poate adresa instanţei judecătoreşti potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 9 (1) În situaţia în care solicitantul se adresează direct instanţei judecătoreşti, potrivit art. 7 alin. (2), parcurgerea procedurii prevăzute la art. 8 nu este obligatorie. (2) Cererea de chemare în judecata a autorităţii administraţiei publice având ca obiect constatarea aprobării tacite se introduce la instanţa judecătorească de contencios administrativ competenţa. (3) Instanţa va soluţiona cererea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia. (4) Cererea este scutită de taxa de timbru.  +  Articolul 10 (1) Reclamantul depune la instanţa, anexată la cererea de chemare în judecata, copia cererii de autorizare purtând numărul şi data înregistrării la autoritatea administraţiei publice parate. (2) Autoritatea administraţiei publice poate invoca în apărarea sa existenta unui răspuns adresat solicitantului autorizaţiei în termenul prevăzut de lege sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4).  +  Articolul 11 (1) Dacă instanţa constata existenta răspunsului autorităţii administraţiei publice sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4), purtând data poştei de la locul de expediere a corespondentei sau data la care solicitantul a luat cunoştinţa de răspuns, anterioare expirării termenului legal pentru emiterea autorizaţiei, respinge cererea reclamantului. (2) În cazul în care instanţa constata îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă privind aprobarea tacită, pronunţa o hotărâre prin care obliga autoritatea administraţiei publice sa elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului sa desfăşoare o anumită activitate, sa presteze un serviciu sau sa exercite o profesie. (3) Hotărârile se redactează în termen de 10 zile de la pronunţare şi sunt irevocabile.  +  Articolul 12 (1) Dacă, în urma admiterii acţiunii, autoritatea administraţiei publice nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 11 alin. (2) în termenul stabilit prin hotărârea judecătorească, la cererea reclamantului, instanţa poate obliga conducătorul autorităţii administraţiei publice în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia la plata unei amenzi judiciare reprezentând 20% din salariul minim net pe economie pentru fiecare zi de întârziere, precum şi la plata unor despăgubiri pentru daunele cauzate prin întârziere. (2) Cererea se judeca de urgenta şi este scutită de taxa de timbru. (3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunţare.  +  Articolul 13 (1) Dacă se solicita aplicarea amenzii judiciare prevăzute la art. 12 alin. (1), conducătorul autorităţii administraţiei publice poate chema în garanţie persoanele vinovate de neexecutarea hotărârii. (2) Pentru recuperarea despăgubirilor acordate potrivit art. 12 alin. (1) şi suportate de autoritatea administraţiei publice, conducătorul acesteia poate introduce acţiune, potrivit dreptului comun, împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii, dacă prin lege nu se dispune altfel.  +  Articolul 14 (1) Constituie abatere disciplinară, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, fapta funcţionarului public sau a personalului contractual din vina căruia autoritatea administraţiei publice nu a răspuns în termenul prevăzut de lege, aplicându-se procedura aprobării tacite pentru acordarea sau reînnoirea unei autorizaţii, şi se sancţionează potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) poate angaja şi răspunderea materială, civilă sau penală, după caz, a funcţionarului public.  +  Articolul 15Fapta unei persoane de a invoca în faţa unei autorităţi sau instituţii publice existenta unei autorizari ca urmare a procedurii aprobării tacite, omitand cu ştiinţa prezentarea răspunsului sau a notificării primite în cadrul procesului de autorizare potrivit art. 6 alin. (4), constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care, după obţinerea documentului oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administraţiei publice constata neîndeplinirea unor condiţii importante prevăzute pentru eliberarea autorizaţiei, nu va putea anula documentul, ci va notifica titularului, în cel mult 3 luni de la data expirării termenului legal pentru emiterea autorizaţiei, neregularităţile constatate, modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, precum şi termenul în care titularul trebuie să respecte aceasta obligaţie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile. (2) Autoritatea administraţiei publice va anula documentul oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, acordat potrivit procedurii reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul în care constata neîndeplinirea unor condiţii care aduc o grava atingere interesului public, siguranţei naţionale, ordinii sau sănătăţii publice şi care nu pot fi remediate sau în cazul în care deficientele identificate nu au fost remediate în termenul stabilit potrivit alin. (1). (3) Împotriva actului administrativ prin care se anulează documentul oficial titularul se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente.  +  Articolul 17Procedura aprobării tacite se aplică cererilor de autorizare depuse după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 18Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Cristina Tarcea,secretar de statMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 27.------------