HOTĂRÂRE nr. 454 din 18 aprilie 2003privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a recipientelor simple sub presiune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 25 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor şi având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică recipientelor simple sub presiune executate în serie în ţara sau importate, reglementand cerinţele esenţiale de securitate impuse acestora pentru a fi introduse pe piaţa şi puse în funcţiune. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) recipientelor simple sub presiune special destinate folosirii în domenii nucleare, care prin avariere ar cauza emisii radioactive; b) recipientelor simple sub presiune special folosite pentru instalare în interiorul navelor maritime sau aeriene ori pentru propulsarea acestora; c) stingatoarelor de foc.  +  Secţiunea a 2-a Definirea unor termeni  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) recipient simplu sub presiune - orice recipient sudat, supus unei presiuni interioare relative mai mari de 0,5 bari, care este destinat umplerii cu aer sau azot şi care nu va fi expus la foc, denumit în continuare recipient; b) introducere pe piaţa - acţiunea de a face disponibil un produs pentru prima data, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării; c) practici inginereşti - ansamblu de activităţi, de la proiectarea recipientelor până la recepţia produsului finit, incluzând activităţi de control şi verificare, desfăşurate şi consemnate în documentele firmei producătoare.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii tehnice impuse la construcţia recipientelor  +  Articolul 3 (1) Recipientele se executa: a) fie dintr-o parte cilindrică de secţiune circulara, închisă la capete, cu funduri bombate spre exterior şi/sau plane, având aceeaşi axa de revoluţie cu partea cilindrică; b) fie din două funduri bombate spre exterior, care au aceeaşi axa de revoluţie. (2) Piesele componente şi ansamblurile care contribuie la rezistenta recipientelor se executa fie din oţel de calitate nealiat, fie din aluminiu nealiat sau aliaje din aluminiu rezistente în timp. (3) Presiunea maxima de lucru a recipientului nu trebuie să depăşească 30 bari, iar produsul PS x V (presiunea x capacitatea recipientului) nu trebuie să depăşească 10.000 bari x litru. (4) Temperatura minima de lucru nu trebuie să fie inferioară valorii de -50°C. (5) Temperatura maxima de lucru nu trebuie să fie superioară valorii de 300°C pentru recipientele din oţel şi valorii de 100°C pentru recipientele din aluminiu şi aliaj de aluminiu.  +  Articolul 4 (1) Recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bari x litru trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1. (2) Recipientele la care produsul PS x V este mai mic sau egal cu 50 bari x litru trebuie fabricate conform practicilor inginereşti şi trebuie să poarte marcajele prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2, cu excepţia marcajului european de conformitate CE, prevăzut la art. 15.  +  Secţiunea a 4-a Condiţii de introducere pe piaţa a recipientelor  +  Articolul 5 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a recipientelor dacă, atunci când sunt corect instalate şi întreţinute, nu pun în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice şi a proprietăţii, în condiţiile în care sunt utilizate conform scopului prevăzut. (2) Se considera ca sunt respectate cerinţele prezentei hotărâri şi se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a recipientelor dacă acestea poarta marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene. Elementele de identificare a marcajului european de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor. (3) Autorităţile publice pot reglementa cerinţe specifice de protecţie pentru lucrătorii care utilizează recipiente. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei hotărâri. (4) Introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a recipientelor care satisfac cerinţele prezentei hotărâri nu pot fi restrictionate.  +  Articolul 6 (1) Se considera ca recipientele care poarta marcajul CE corespund tuturor prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv procedurilor pentru evaluarea conformitatii prevăzute în cap. II. Conformitatea recipientelor cu standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standardele europene armonizate, ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conduce la prezumţia de conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 4. (2) Pentru recipientele la care producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parţial standardele prevăzute la alin. (1) ori pentru care nu exista asemenea standarde conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4 alin. (1) trebuie dovedită printr-o examinare CE de tip, stabilită în condiţiile prezentei hotărâri, urmată de emiterea certificatului de examinare CE de tip. Conformitatea acestor recipiente cu prototipul aprobat este certificată prin aplicarea marcajului CE. (3) a) În cazul în care recipientului i se aplică şi alte reglementări care acoperă şi alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica conformitatea cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile. b) Atunci când una sau mai multe dintre reglementările prevăzute la lit. a) permit producătorului, într-o perioadă de tranzitie, sa aleagă ce reglementări să aplice, marcajul de conformitate CE indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz trebuie specificate în documentele, notele sau instrucţiunile care însoţesc aceste recipiente, conform cerinţelor reglementărilor, elementele de identificare particulare ale reglementărilor aplicate, asa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) În situaţia în care se constată că un standard prevăzut la alin. (1) nu răspunde în totalitate cerinţelor esenţiale de conformitate prevăzute la art. 4, Ministerul Industriei şi Resurselor sesizează Comisia Europeană sau statul membru al Uniunii Europene, oferind şi motivatiile pentru aceasta sesizare. În baza deciziei adoptate, din care rezultă necesitatea retragerii standardului armonizat, Ministerul Industriei şi Resurselor retrage standardul în cauza din lista standardelor armonizate, aprobată prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, şi actualizează corespunzător lista standardelor armonizate, conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Atunci când organismul de control constata ca recipientele care poarta marcajul CE, folosite corespunzător destinaţiei lor, ar putea pune în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice şi a proprietăţii, ia măsuri corespunzătoare de retragere a acelor recipiente de pe piaţa sau interzice ori limitează introducerea acestora pe piaţa. (2) Organismul de control informează imediat, în scris, Ministerul Industriei şi Resurselor cu privire la deciziile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei sale şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4, în cazul în care recipientele nu respecta standardele prevăzute la art. 6 alin. (1); b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1); c) deficienţelor din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1). (3) Atunci când organismul de control constata ca un recipient care nu este conform poarta marcajul CE, ia măsuri corespunzătoare împotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Ministerul Industriei şi Resurselor, într-un interval de 72 de ore, cu privire la orice decizie adoptată. (4) Ministerul Industriei şi Resurselor va informa imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) şi (3).  +  Capitolul 2 Proceduri pentru evaluarea conformitatii  +  Secţiunea 1 Proceduri de certificare  +  Articolul 8 (1) Înaintea introducerii în fabricaţie a recipientului la care produsul PS x V este mai mare de 50 bari x litru şi care este realizat: a) în conformitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (1), producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, acţionează la libera sa alegere, după cum urmează:1. informează un organism notificat, care, în urma examinării dosarului tehnic de fabricaţie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2, emite un atestat prin care se certifica faptul ca dosarul tehnic de fabricaţie este adecvat cerinţelor tehnice; sau2. supune un prototip de recipient examinării CE de tip, în condiţiile prezentei hotărâri; b) fără a fi în conformitate, total sau parţial, cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (1), producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, supune un prototip de recipient examinării CE de tip, în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Înainte de a fi introduse pe piaţa recipientele realizate în conformitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (1) sau cu prototipul aprobat se supun: a) dacă produsul PS x V este mai mare de 3.000 bari x litru, verificării CE, în condiţiile prezentei hotărâri; b) dacă produsul PS x V nu este mai mare de 3.000 bari x litru, dar este mai mare de 50 bari x litru, la libera alegere a producătorului:1. declarării conformitatii CE; sau2. verificării CE, în condiţiile prezentei hotărâri. (3) Documentele şi corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul notificat.  +  Secţiunea a 2-a Examinarea CE de tip  +  Articolul 9 (1) Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat constata şi certifica faptul ca prototipul de recipient satisface prevederile aplicabile din prezenta hotărâre. (2) Cererea pentru examinarea CE de tip cu privire la prototipul de recipient sau un prototip reprezentând o clasa de recipiente se încredinţează de către producător sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, unui singur organism notificat, ales de el. Cererea, la care se ataşează dosarul tehnic de fabricaţie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2, include denumirea şi adresa producătorului sau ale reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, indicandu-se şi locul de fabricaţie a recipientelor. O dată cu cererea se prezintă un recipient reprezentativ pentru producţia avută în vedere. (3) Organismul notificat examinează dosarul tehnic de fabricaţie pentru a verifica conformitatea sa, precum şi recipientul transmis. La examinarea recipientului organismul notificat: a) verifica dacă recipientul a fost fabricat conform dosarului tehnic de fabricaţie şi poate fi utilizat în siguranţa conform destinaţiei sale; b) executa examinari şi teste pentru a verifica dacă recipientul respecta cerinţele esenţiale de securitate aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1. (4) Dacă prototipul este conform prevederilor aplicabile, organismul notificat emite un certificat de examinare CE de tip, care se înaintează solicitantului. Certificatul cuprinde concluziile examinării, indica orice condiţie care a stat la baza emiterii acestuia şi este însoţit de descrierile şi desenele necesare pentru identificarea prototipului aprobat. Comisia Europeană, alte organisme notificate şi autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene pot primi o copie de pe certificat şi, în baza unei cereri justificate, o copie de pe dosarul tehnic de fabricaţie şi de pe rapoartele de examinare şi testare executate. (5) Dacă un organism notificat refuza sa emita un certificat de examinare CE de tip, informează fără întârziere nejustificată solicitantul şi celelalte organisme notificate. Un organism notificat care retrage un certificat de examinare CE de tip în condiţiile prezentei hotărâri informează Ministerul Industriei şi Resurselor şi statul membru al Uniunii Europene în care certificatul a fost acordat. Statul membru în cauza, la rândul sau, informează Comisia Europeană, motivand în scris decizia adoptată.  +  Secţiunea a 3-a Verificarea CE  +  Articolul 10 (1) Verificarea CE este procedura prin care un producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, asigura şi declara ca recipientele care au fost verificate potrivit prevederilor alin. (3) sunt conforme cu prototipul descris în certificatul de examinare CE de tip sau cu dosarul tehnic de fabricaţie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2 şi pentru care s-a primit deja un atestat, conform prevederilor art. 8 alin. (1). (2) Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca în procesul de fabricaţie să se asigure ca recipientele se conformează prototipului descris în certificatul de examinare CE de tip sau dosarului tehnic de fabricaţie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, aplica marcajul CE pe fiecare recipient şi emite o declaraţie de conformitate. (3) Organismul notificat efectuează examinarile şi testele adecvate pentru a verifica conformitatea recipientelor cu cerinţele prezentei hotărâri, prin examinarea şi testarea recipientelor, după cum urmează: a) Producătorul prezintă recipientele sale în forma de loturi uniforme şi ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure uniformitatea fiecărui lot fabricat. b) Aceste loturi sunt însoţite de certificatul de examinare CE de tip emis conform prevederilor art. 9 sau, în cazul în care recipientele nu sunt fabricate în conformitate cu un prototip aprobat, de dosarul tehnic de fabricaţie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2. În cea de-a doua situaţie enuntata organismul notificat examinează dosarul tehnic de fabricaţie pentru a certifica conformitatea acestuia, înainte de verificarea CE. c) Când un lot este examinat, organismul notificat se asigura ca recipientele au fost fabricate şi examinate în concordanta cu dosarul tehnic de fabricaţie şi efectuează pe fiecare recipient din lot un test hidrostatic sau un test pneumatic cu efect echivalent, la o presiune Ph egala cu de 1,5 ori presiunea de proiectare, pentru a verifica rezistenta recipientului. Testul pneumatic se executa respectându-se condiţiile de siguranţă a testarii din România. Pe lângă aceasta, organismul notificat efectuează probe pe piese-test luate dintr-o producţie reprezentativa de piese-test sau dintr-un recipient, la alegerea producătorului, pentru a examina calitatea sudurii. Testele se efectuează pe suduri longitudinale. Atunci când sunt folosite diferite tehnici de sudura pentru suduri longitudinale şi circulare, se repeta testele pe sudurile circulare.Pentru recipientele la care grosimea peretelui se stabileşte conform prevederilor pct. 2.1.2. din anexa nr. 1 aceste probe pe piese-test se înlocuiesc cu un test hidrostatic pe 5 recipiente luate la întâmplare din fiecare lot, pentru a se verifica conformitatea acestora cu cerinţele prevăzute la pct. 2.1.2 din anexa nr. 1. d) În cazul loturilor acceptate, organismul notificat aplica sau impune aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare recipient şi întocmeşte un certificat scris de conformitate referitor la testele efectuate. Toate recipientele din lot pot fi introduse pe piaţa, cu excepţia acelora care nu au trecut cu succes un test hidrostatic sau pneumatic.Dacă un lot este respins, organismul notificat ia măsurile necesare de prevenire a introducerii pe piaţa a acelui lot. În cazul respingerilor frecvente de loturi, organismul notificat poate suspenda verificarea statistica.Producătorul are posibilitatea ca, în baza responsabilităţii organismului notificat, să aplice numărul de identificare a acestuia în timpul procesului de fabricaţie. e) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, are obligaţia sa pună la dispoziţie, la cererea organismului de control, certificatele de conformitate prevăzute la lit. d), emise de organismul notificat.  +  Secţiunea a 4-a Declararea conformitatii CE  +  Articolul 11 (1) Producătorul care şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin conform prevederilor art. 12 aplica marcajul CE, prevăzut în condiţiile prezentei hotărâri, pe recipientele pe care le declara conforme cu: a) dosarul tehnic de fabricaţie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2, pentru care a fost emis un atestat conform prevederilor art. 8 alin. (1); sau b) un prototip aprobat. (2) Prin aceasta procedura de declarare a conformitatii CE producătorul se supune supravegherii CE în cazurile în care produsul PS x V depăşeşte 200 bari x litru.  +  Articolul 12 (1) Dacă un producător face uz de procedura prevăzută la art. 11, înainte de a începe fabricatia, acesta trebuie să înainteze organismului notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip sau atestatul, conform prevederilor art. 8 alin. (1), un document care descrie procesul de fabricaţie şi ansamblul de măsuri prestabilite şi sistematice care se aplică pentru a asigura conformitatea recipientelor cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (1) sau cu prototipul aprobat. Acest document cuprinde: a) descrierea mijloacelor de fabricaţie şi verificare adecvate construcţiei recipientelor; b) dosarul de control, care descrie examinarile şi testele adecvate care trebuie executate în procesul de fabricaţie, precum şi procedurile respective şi frecventa lor de execuţie; c) angajamentul scris privind executarea examinarilor şi testelor, în acord cu dosarul de control prevăzut la lit. b), şi privind executarea testului hidrostatic sau a testului pneumatic făcut pe fiecare recipient fabricat, la o presiune de testare de 1,5 ori mai mare decât cea de proiectare. Aceste examinari şi teste vor fi executate de un personal calificat, care este independent de personalul de producţie, şi vor fi incluse într-un raport; d) adresele locurilor de fabricaţie şi de depozitare şi data la care începe fabricatia. (2) În plus, dacă produsul PS x V este mai mare de 200 bari x litru, producătorii trebuie să autorizeze accesul organismului notificat responsabil cu supravegherea CE, pentru a inspecta la locurile de producţie şi depozitare, şi trebuie să permită acestui organism sa selecteze mostre de recipiente, furnizandu-i toate informaţiile necesare, în special cele legate de: a) dosarul tehnic de fabricaţie; b) dosarul de control; c) certificatul de examinare CE de tip sau atestatul conform art. 8 alin. (1), după caz; d) rapoartele examinarilor şi testelor executate.  +  Articolul 13 (1) În situaţia în care recipientele nu sunt fabricate în conformitate cu un prototip aprobat, organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip sau atestatul conform prevederilor art. 8 alin. (1), înaintea datei de începere a oricărei fabricatii, trebuie să examineze documentul prevăzut la art. 12 alin. (1), precum şi dosarul tehnic de fabricaţie prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2, în scopul de a certifica conformitatea acestor recipiente. (2) În plus, dacă produsul PS x V este mai mare de 200 bari x litru în cursul fabricaţiei, acel organism notificat trebuie: a) să asigure ca producătorul verifica în fapt recipientele produse în serie, conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c); b) sa preleveze mostre, în mod aleatoriu, de la locurile de fabricaţie sau de depozitare, pentru a fi inspectate.Organismul notificat înaintează o copie de pe raportul de inspecţie Ministerului Industriei şi Resurselor şi, la cerere, altor organisme notificate ale statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene.  +  Articolul 14Scopul supravegherii CE este să asigure, conform cerinţelor art. 13 alin. (2), ca producătorul şi-a îndeplinit complet obligaţiile ce deriva din art. 12 alin. (2). Supravegherea se exercită de către organismul notificat în condiţiile prezentei hotărâri, care emite certificatul de examinare CE de tip prevăzut la art. 9, dacă recipientele au fost fabricate conform prototipului aprobat sau, dacă nu este cazul, de către organismul notificat căruia i s-a transmis dosarul tehnic de fabricaţie, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a).  +  Capitolul 3 Marcaje  +  Articolul 15 (1) Marcajul de conformitate CE şi inscriptionarile prevăzute în anexa nr. 2 trebuie aplicate în mod vizibil, uşor lizibil şi durabil direct pe recipient sau pe o placa de marcaj montata pe recipient astfel încât sa nu poată fi detasata. Marcajul CE este urmat de numărul de identificare a organismului notificat, atribuit conform prevederilor art. 16 alin. (2), desemnat pentru verificarea CE sau supravegherea CE. (2) Este interzisă aplicarea pe recipiente a marcajelor asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acest marcaj de conformitate. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe recipiente sau pe placa de marcaj, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse. (3) Când organismul de control constata ca marcajul CE a fost incorect aplicat, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, este obligat sa aducă recipientul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului CE şi sa înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri. Atunci când organismul de control constata ca neconformitatea continua, trebuie să ia măsurile necesare de limitare sau interzicere de la introducerea pe piaţa a recipientului în cauza sau să asigure retragerea de pe piaţa, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Capitolul 4 Organisme notificate şi organisme de control  +  Secţiunea 1 Organisme notificate  +  Articolul 16 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor evalueaza competenţa organismelor din România pe baza unor norme metodologice elaborate, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 3, aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ministerul Industriei şi Resurselor va notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele recunoscute pe care le-a desemnat pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2), împreună cu atribuţiile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească şi numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană. (3) Lista organismelor notificate şi numărul alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică şi se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) În condiţiile în care constata ca un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 3, Ministerul Industriei şi Resurselor retrage recunoaşterea unui astfel de organism. (5) Ministerul Industriei şi Resurselor informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene asupra deciziei adoptate conform prevederilor alin. (4), în scopul retragerii notificării la nivel european.  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea pieţei  +  Articolul 17Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR - SP, organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Capitolul 5 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 18 (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) referitoare la cerinţele esenţiale şi a prevederilor art. 6 alin. (1) referitoare la aplicarea standardelor armonizate, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) referitoare la dosarul tehnic de fabricaţie, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării, până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 15 referitoare la aplicarea marcajului de conformitate, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformitatilor. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de persoane împuternicite de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (5) Orice decizie luată în baza acestei hotărâri de ISCIR-SP, din care rezultă sancţiuni şi restrictii de introducere pe piaţa sau punere în funcţiune a recipientelor, trebuie să menţioneze temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri, şi se aduce la cunoştinţa Ministerului Industriei şi Resurselor. (6) Decizia se aduce la cunoştinţa într-un interval de 72 de ore celui sancţionat, informandu-l cu privire la posibilitatea de exercitare a căilor de atac potrivit legislaţiei în vigoare în România.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 19Ministerul Industriei şi Resurselor elaborează şi actualizează periodic lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune, prevăzute la art. 6 alin. (1), aprobată prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 20 (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune şi a recipientelor care poarta marcaj naţional de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 22 alin. (1). Elementele de identificare a marcajului naţional de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor. (2) Se interzice aplicarea pe recipiente a marcajului naţional de conformitate CS concomitent cu marcajul CE, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 21 (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Industriei şi Resurselor recunoaşte şi desemnează organisme la nivel naţional. (2) Recunoaşterea şi desemnarea prevăzute la alin. (1) se realizează conform unor norme metodologice, elaborate având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 3, aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, ori de câte ori este necesar, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 22 (1) În situaţia în care evaluarea conformitatii recipientelor destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre de către organisme recunoscute şi desemnate la nivel naţional, în condiţiile prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul naţional de conformitate CS. (2) Prevederile art. 6 alin. (3) se aplică şi pentru produsele care poarta marcaj naţional de conformitate CS.  +  Articolul 23 (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, după caz, care introduce pe piaţa recipiente cu marcaj CS, are aceleaşi responsabilităţi cu cele prevăzute pentru recipientele introduse pe piaţa cu marcaj CE. (2) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile şi pentru marcajul naţional de conformitate CS. (3) Sancţiunile şi măsurile prevăzute în cap. V se aplică şi în cazul recipientelor introduse pe piaţa cu marcajul naţional de conformitate CS.  +  Articolul 24Începând cu data de 1 ianuarie 2007 vor fi admise la comercializare numai recipientele simple sub presiune care poarta marcajul CE.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 26 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 7 alin. (4), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum şi ale art. 9 alin. (5) şi ale art. 16 alin. (2) şi (5), care se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 571/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a recipientelor simple sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 11 iulie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 454.  +  Anexa 1 CERINŢELE ESENŢIALEde securitate impuse recipientelor1. MaterialeMaterialele trebuie să fie selectate în conformitate cu destinaţia recipientelor şi în conformitate cu cerinţele menţionate la pct. 1.1-1.4.1.1. Părţi sub presiuneMaterialele la care se referă pct. 1, utilizate în fabricaţie pentru părţile sub presiune, trebuie:- să poată fi sudate;- să fie ductile şi rezistente astfel încât o rupere la o temperatura minima de lucru sa nu permită fragmentarea sau o rupere de tip fragil;- sa nu fie afectate intens de procesul de imbatranire.În plus, pentru recipientele din oţel materialele trebuie să respecte cerinţele formulate la pct. 1.1.1, iar pentru recipientele din aluminiu sau din aliaj de aluminiu, cerinţele menţionate la pct. 1.1.2.Materialele trebuie să fie însoţite de un certificat de inspecţie elaborat de producătorul materialelor, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2.1.1.1. Recipiente din oţelOtelurile nealiate de calitate trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: a) să fie calmate şi să fie livrate după un tratament de normalizare sau într-o stare echivalenta; b) conţinutul de carbon pe produs să fie mai mic de 0,25%, iar conţinutul de sulf şi cel de fosfor să fie fiecare mai mic de 0,05%; c) fiecare produs să aibă următoarele calităţi mecanice:(i) rezistenta maxima la tracţiune R(m, max) trebuie să fie mai mica de 580 N/mmp;(îi) alungirea la rupere trebuie să fie:● dacă epruvetele sunt prelevate paralel cu direcţia de laminare:- grosimea ≥ 3 mm; A ≥ 22%;- grosimea < 3 mm; A(80mm) ≥ 17%;● dacă epruvetele sunt prelevate perpendicular pe direcţia de laminare:- grosimea ≥ 3 mm; A ≥ 20%;- grosimea < 3 mm; A(80 mm) ≥ 15%;(iii) rezilienta KCV, pentru 3 epruvete testate longitudinal, la temperatura minima de lucru nu trebuie să fie mai mica de 35 J/cmp. Cel mult una dintre cele 3 valori măsurate la testare poate fi mai mica de 35 J/cmp, cu un minim de 25 J/cmp.Aceasta proprietate trebuie verificata în cazul otelurilor utilizate la fabricarea recipientelor a căror temperatura de lucru este mai mica de -10°C şi care au grosimea pereţilor mai mare de 5 mm.1.1.2. Recipiente din aluminiuRecipientele din aluminiu nealiat trebuie să aibă conţinutul de aluminiu de cel puţin 99,5% şi acele aliaje descrise în art. 3 alin. (2) din hotărâre trebuie să aibă o rezistenta adecvată la coroziunea intercristalina, la temperatura maxima de lucru.În plus aceste materiale trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: a) să fie livrate în stare recoapta; b) să aibă următoarele caracteristici mecanice pe produs:- rezistenta maxima la tracţiune, R(m, max) sa nu fie mai mare de 350 N/mmp;- alungirea la rupere să fie:- A ≥ 16% dacă epruveta este prelevata paralel cu direcţia de laminare;- A ≥ 14% dacă epruveta este prelevata perpendicular pe direcţia de laminare.1.2. Materiale de suduraMaterialele de sudura utilizate în execuţia recipientelor sau la sudarea unor accesorii pe recipiente trebuie să fie adecvate şi compatibile cu materialele care se sudeaza.1.3. Accesorii care contribuie la rezistenta recipientuluiAceste accesorii (de exemplu: suruburi şi piulite) trebuie să fie executate dintr-un material specificat la pct. 1.1. sau din alte tipuri de oţel ori din aluminiu sau aliaj adecvat de aluminiu, compatibile cu materialele utilizate în fabricarea părţilor sub presiune.Aceste materiale trebuie să aibă la temperatura minima de lucru alungire la rupere şi rezilienta adecvate.1.4. Părţile care nu sunt sub presiuneToate părţile nepresurizate ale recipientelor sudate trebuie să fie din materiale care sunt compatibile cu materialele componentelor pe care sunt sudate.2. Proiectarea recipientuluiLa proiectarea recipientului producătorul trebuie să definească destinaţia utilizării acestuia şi sa selecteze: a) temperatura minima de lucru; b) temperatura maxima de lucru; c) presiunea maxima de lucru.În orice caz, chiar dacă temperatura minima de lucru este mai mare de -10°C, calităţile cerute materialelor trebuie să fie satisfacute pentru temperatura de -10°C.De asemenea, producătorul trebuie să ţină seama de următoarele prevederi: a) să poată fi inspectat interiorul recipientului; b) să poată fi drenat recipientul; c) calităţile mecanice să fie menţinute de-a lungul perioadei de utilizare a recipientului în scopul pentru care a fost destinat; d) luându-se în considerare destinaţia lor, recipientele vor fi protejate corespunzător împotriva coroziunii, şi de faptul ca în condiţiile de utilizare avute în vedere: e) recipientele nu trebuie să fie supuse la solicitări care să le afecteze siguranţa în funcţionare; f) presiunea interioară nu va depăşi în mod permanent presiunea maxima de lucru PS; se pot admite cresteri momentane de presiune cu până la 10%.Cordoanele de sudura circulare şi longitudinale trebuie făcute utilizându-se suduri cu patrundere totală sau suduri cu efect echivalent.Fundurile convexe, altele decât cele emisferice, trebuie să fie prevăzute cu o margine cilindrică.2.1. Grosimea pereteluiDacă PS x V < 3.000 bari x litru, producătorul trebuie să aleagă una dintre metodele descrise la pct. 2.1.1 şi 2.1.2 pentru determinarea grosimii peretelui recipientului.Dacă PS x V > 3.000 bari x litru sau dacă temperatura maxima de lucru este mai mare de 100°C, grosimea peretelui trebuie determinata prin metoda de lucru descrisă la pct. 2.1.1.Grosimea reală a peretelui secţiunii cilindrice şi a capacelor nu poate fi mai mica de 2 mm la recipientele din oţel şi mai mica de 3 mm la recipientele din aluminiu sau aliaj de aluminiu.2.1.1. Metoda de calculGrosimea minima a părţilor sub presiune trebuie calculată avându-se în vedere intensitatea solicitărilor şi următoarele prevederi: a) presiunea de calcul adoptată nu trebuie să fie mai mica decât presiunea maxima de lucru aleasă; b) efortul unitar de membrana admisibil nu trebuie să fie mai mare decât cea mai mica dintre valorile 0,6 R(ET) şi 0,3 R(m).Producătorul trebuie să folosească valorile minime ale R(ET) şi R(m) garantate de producătorul materialului pentru a determina solicitarea admisibilă.În orice caz, dacă porţiunea cilindrică a recipientului are una sau mai multe suduri longitudinale executate printr-un procedeu de sudura neautomat, grosimea calculată prin metoda descrisă mai sus trebuie multiplicata cu un coeficient de 1,15.2.1.2. Metoda experimentalaGrosimea peretelui trebuie determinata astfel încât recipientele sa reziste la temperatura ambianta la o presiune egala cu de cel puţin 5 ori presiunea maxima de lucru, cu un factor permanent de deformare pe circumferinta nu mai mare de 1%.3. Procesul de fabricaţieRecipientele vor fi construite şi verificate în procesul de fabricaţie, în conformitate cu dosarul tehnic de fabricaţie descris la pct. 3 din anexa nr. 2.3.1. Pregătirea părţilor componentePregătirea părţilor componente (de exemplu: formare şi sanfrenare) nu trebuie să conducă la defecte de suprafaţa, fisuri sau modificări ale caracteristicilor mecanice, care să afecteze siguranţa recipientelor.3.2. Suduri pe părţile sub presiuneCaracteristicile sudurilor şi zonelor adiacente trebuie să fie similare cu cele ale materialelor sudate şi sa nu prezinte nici un defect intern sau de suprafaţa care poate periclita siguranţa recipientelor.Sudurile trebuie executate de sudori sau operatori având un nivel de competenţa corespunzător, conform procedurilor de sudare aprobate. Aceste aprobări ale procedurilor şi testarea gradului de calificare a personalului trebuie efectuate de un organism notificat.În timpul fabricaţiei producătorul trebuie, de asemenea, să asigure o calitate constanta a sudurii prin teste specifice, folosind proceduri adecvate. Rezultatele acestor teste trebuie să fie consemnate într-un raport.4. Punerea în funcţiune a recipientelorRecipientele trebuie să fie însoţite de instrucţiuni elaborate de producător, astfel cum este prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 2.  +  Anexa 2 1. InscriptionariRecipientul sau placa de marcaj trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) presiunea maxima de lucru (PS în bar); b) temperatura maxima de lucru [T(max) în °C]; c) temperatura minima de lucru [T(min) în °C]; d) capacitatea recipientului (V în I); e) numele sau sigla producătorului; f) tipul şi seria sau lotul de identificare a recipientului; g) ultimele doua cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul de conformitate.Atunci când se foloseşte placa de marcaj, aceasta trebuie proiectata în asa fel încât sa nu poată fi refolosita şi trebuie să cuprindă un spaţiu liber în care să se poată plasa o alta informaţie.2. InstrucţiuniInstrucţiunile vor cuprinde următoarele informaţii:- caracteristicile inserate la pct. 1, cu excepţia seriei de identificare a recipientului;- destinaţia recipientului;- condiţiile de întreţinere şi instalare pentru securitatea recipientului.Instrucţiunile vor fi redactate în limba română sau în limbile oficiale ale ţărilor de destinaţie.3. Dosarul tehnic de fabricaţieDosarul tehnic de fabricaţie trebuie să cuprindă o descriere a tehnicilor şi operaţiunilor utilizate în scopul îndeplinirii cerinţelor esenţiale cuprinse în art. 3 sau în standardele prevăzute la art. 6 alin. (1) din hotărâre, şi anume: a) un proiect de execuţie detaliat al tipului de recipient; b) instrucţiunile; c) un document care descrie:- materialele alese;- procedeele de sudura alese;- verificările alese;- orice detaliu pertinent referitor la proiectarea recipientului.Dacă se utilizează procedurile descrise la art. 8-12 din hotărâre, documentaţia va include, de asemenea:(i) certificatele cu privire la alegerea potrivita a procedeelor de sudura şi a sudorilor sau a operatorilor;(îi) certificatul de inspecţie pentru materialele utilizate în fabricatia părţilor şi ansamblurilor care contribuie la rezistenta recipientului sub presiune;(iii) raportul examinarilor şi al testelor executate sau o descriere a verificărilor propuse.4. Definiţii şi simboluri4.1. Definiţii a) Presiunea de proiectare (P) este presiunea aleasă de producător şi folosită pentru determinarea grosimii părţilor sub presiune. b) Presiunea maxima de lucru (PS) este presiunea maxima care poate fi exercitată în condiţii normale de lucru. c) Temperatura minima de lucru [T(min)] este temperatura stabilizata cea mai mica în peretele recipientului, în condiţii normale de lucru. d) Temperatura maxima de lucru [T(max)] este temperatura stabilizata cea mai mare în peretele recipientului, în condiţii normale de lucru. e) Limita de curgere [R(ET)] este valoarea la temperatura maxima de lucru T(max):- a limitei de curgere în punctul superior R(eH) pentru un material care are atât punct de curgere superior, cat şi inferior; sau- a limitei de curgere R(p) 0,2;- a limitei de curgere R(p)I,0 în cazul aluminiului nealiat. f) Familii de recipiente:Recipientele formează o parte din aceeaşi familie, dacă diferă de prototip doar prin diametru, cu condiţia ca cerinţele specificate la pct. 2.1.1 sau 2.1.2 din anexa nr. 1 să fie respectate şi/sau, pe lungimea porţiunii lor cilindrice,- variantele din cadrul familiei trebuie să aibă minimum o virola dacă un prototip are unul sau mai multe virole suplimentare la capete;- variantele din cadrul familiei nu trebuie să aibă o virola dacă un prototip are doar doua capete elipsoidale.Pentru fiecare varianta trebuie indicate în desen variatiile în lungime care pot duce la crapaturi şi/sau penetrari care trebuie modificate. g) Un lot de recipiente este alcătuit din cel mult 3.000 de recipiente din acelaşi tip de model. h) Se considera fabricaţie în serie, în sensul prezentei hotărâri, dacă cel puţin un recipient de acelaşi tip este fabricat într-o perioadă dată printr-un proces continuu de fabricaţie, conform unui proiect comun şi utilizându-se acelaşi proces de fabricaţie. i) Certificatul de inspecţie este documentul prin care producătorul certifica faptul ca produsele livrate îndeplinesc cerinţele comenzii şi în care el prezintă rezultatele verificării curente de fabricaţie, în special compozitia chimica şi caracteristicile mecanice, executat pe produsele fabricate prin acelaşi proces de fabricaţie cu cel al comenzii, dar nu în mod special pe produsele livrate.4.2. SimboluriA - alungirea la rupere [Lo = 5,65 √'76S(o)] % (unde Lo este lungimea calculată, exprimată în mm, iar S(o) este aria secţiunii transversale a secţiunii testate, exprimată în mmp);A(80 mm) - alungirea la rupere (Lo = 80mm) %;KCV - rezilienta J/cmp;P - presiunea de proiectare bar;PS - presiunea de lucru bar;P(h) - presiunea de proba hidraulica sau pneumatica bar;R(p) 0,2 - limita de curgere la 0,2% N/mmp;R(ET) - limita de curgere la temperatura maxima de lucru N/mmpR(eH) - limita de curgere în punctul superior N/mmp;R(m) - rezistenta la tracţiune N/mmp;T(max) - temperatura maxima de lucru °C;T(min) - temperatura minima de lucru °C;V - volumul recipientului I;R(m, max) - rezistenta maxima la tracţiune N/mmp;R(p)1,0 - limita de curgere la 1,0% N/mmp.  +  Anexa 3 CRITERIILE MINIMEcare trebuie avute în vedere la desemnarea organismelor pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii1. Organismul, directorul sau/şi personalul responsabil pentru executarea testelor de verificare trebuie să fie alţii decât proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul de recipiente, pe care aceştia le inspecteaza, şi decât reprezentanţii autorizaţi ai acestuia. Ei nu se vor implica direct în proiectarea, construcţia, comercializarea sau întreţinerea acestor recipiente şi nici nu vor reprezenta părţile angajate în aceste activităţi. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informaţii tehnice dintre producător şi organismul de inspecţie.2. Organismul şi personalul sau trebuie să execute testele de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competenţa tehnica şi trebuie să fie independenţi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, din partea unor persoane sau grupuri de persoane care au interes în rezultatul verificării şi care ar putea influenţa decizia lor sau rezultatele verificărilor.3. Organismul trebuie să aibă la dispoziţie personalul necesar şi sa dispună de dotările necesare care să îi permită îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor sale administrative şi tehnice legate de verificare; de asemenea, trebuie să aibă acces la echipamentul necesar pentru verificări speciale.4. Personalul organismului trebuie să aibă:- pregătire tehnica şi profesională temeinica;- cunoştinţe satisfăcătoare în ceea ce priveşte cerinţele testelor ce trebuie executate şi experienta adecvată pentru aceste teste;- abilitatea de a emite certificate, înregistrări şi rapoarte de autentificare a performantelor testelor.5. Trebuie garantată imparţialitatea personalului. Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependenta de numărul de teste executate şi nici de rezultatul acestora.6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă dacă răspunderea pentru teste nu este asumată de către stat prin lege sau statul însuşi este responsabil pentru efectuarea testelor.7. Personalul este obligat sa păstreze secretul profesional cu privire la informaţiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea prevederilor prezentei hotărâri sau a altor reglementări, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de Ministerul Industriei şi Resurselor în calitate de autoritate de stat în domeniu.-------